Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 467/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky

Částka 90/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

467

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. listopadu 1990 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 1. ledna 1991.

České znění Obchodní dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Korejské lidově demokratické republiky, vedeny přáním rozvíjet obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti, vzájemných výhod a při respektování principu mezinárodního obchodu, se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou podle svých potřeb a možností usilovat o rozvíjení oboustranných obchodních vztahů.

Článek 2

Zúčtování vzájemných platů a pohledávek obou států specifikovaných v dalších článcích této dohody se bude od 1. ledna 1991 provádět v clearingu ve volně směnitelné měně podle podmínek obvyklých ve světové obchodní praxi a v souladu s devizovými a jinými zákony platnými v České a Slovenské Federativní Republice a Korejské lidově demokratické republice.

Článek 3

Obě smluvní strany si poskytnou vzájemné zacházení podle zásady nejvyšších výhod v oblasti zahraničního obchodu včetně cel, námořní plavby a železniční dopravy.

Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na:

1. výhody již přiznané nebo které budou přiznané v budoucnu jednou ze smluvních stran sousedním zemím s cílem usnadnění pohraničního obchodu;

2. výhody, které jedna ze smluvních stran přiznala nebo v budoucnu přizná účastnické zemi patřící do celní unie, pásma volného obchodu.

Článek 4

1. Obchod mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat formou jednotlivých kontraktů uzavíraných příslušnými subjekty oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti na základě ročního protokolu indikativního charakteru o vzájemné výměně zboží a služeb

a) vybraných položek, o které mají přednostní zájem ekonomiky obou stran;

b) nabídky a poptávky mezi subjekty oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti obou stran;

c) barterových operací.

2. Vzájemné zúčtování plateb se bude uskutečňovat takto:

a) platby za dodávky zboží a služeb podle čl. 4, 1a, budou probíhat prostřednictvím clearingového účtu v USD;

b) platby za dodavky zboží a služeb podle čl. 4, 1b, budou probíhat prostřednictvím zvláštního clearingového účtu v USD;

c) platby za dodávky zboží a služeb podle čl. 4, 1c, budou probíhat prostřednictvím zvláštních clearingových účtů ve volně směnitelných měnách, které budou dohodnuty mezi subjekty uzavírajícími kontrakty.

3. Příslušné subjekty oprávněné k zahraničně obchodní činnosti dohodnou v kontraktech cenu dodávaného zboží a služeb na základě aktuálních cen hlavních světových trhů (s přihlédnutím ke kvalitě, parametrům a jiným podmínkám).

Článek 5

Platby podle této dohody se provádějí na československé straně prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. a na korejské straně prostřednictvím Banky pro zahraniční obchod Korejské lidově demokratické republiky.

Za pohledávky do výše 5 % zbožového obratu vzájemných dodávek podle účtů uvedených v čl. 4, odstavce 2a, 2b této dohody se neúčtuje úrok. V případě překročení výše uvedených debetních limitů bude úročeno ročně 5 % za překročenou sumu.

Za pohledávky do výše 5 % zbožového obratu vzájemných dodávek podle účtů uvedených v čl. 4, odstavce 2c této dohody se neúčtuje úrok. V případě překročení výše uvedených debetních limitů bude úročení stanoveno v mezibankovním ujednání.

Vzniklé debetní zůstatky k 31. 12. příslušného roku budou dlužnickou stranou do 30. 6. následujícího roku vyrovnány dodávkami zboží nebo snížením dodávek zboží druhou stranou. Zmocněné banky obou stran provedou následně do 30. 8. téhož roky odsouhlasení salda. Případně vzniklé zůstatky budou dlužnickou stranou uhrazeny nejpozději do 30. 9. téhož roku v efektivní volně směnitelné měně.

Článek 6

Československá obchodní banka, a. s. a Banka pro zahraniční obchod Korejské lidově demokratické republiku uzavřou do tří měsíců ode dne podpisu této dohody mezibankovní ujednání o technickém způsobu provádění plateb podle této dohody.

Článek 7

Vzniklé saldo na clearingovém účte k 31. 12. 1990 uhradí dlužní strana dodávkami zboží do 30. 6. 1991. Úhrada salda po tomto termínu bude prováděna podle dohody obou smluvních stran dodávkami zboží do 30. 9. 1991. Případně saldo v clearingových rublech k 30. 9. 1991 bude uhrazeno do 31. 12. 1991 v hotovosti v USD podle kurzu dohodnutého oběma smluvními stranami.

Článek 8

Na všechny kontrakty podepsané podle čl. 4 této dohody se vztahují „Všeobecné podmínky pro dodávky zboží z Československé socialistické republiky do Korejské lidově demokratické republiky a z Korejské lidově demokratické republiky do Československé socialistické republiky" z 27. 11. 1962, pokud se smluvní strany nedohodnou jiným způsobem.

Článek 9

V zájmu rozvoje obchodních vztahů mezi oběma zeměmi budou si obě smluvní strany poskytovat vzájemnou pomoc při organizování výstav zboží na území druhé strany a budou podporovat vzájemné návštěvy obchodních orgánů a skupin.

Článek 10

Zúčtování neobchodních platů bude prováděno podle dohody uzavření kompetentními orgány obou smluvních stran.

Článek 11

Kompetentní orgány České a Slovenské Federativní Republiky a Korejské lidově demokratické republiky uzavřou dohodu, týkající se námořní dopravy.

Článek 12

Ministerstva zahraničního obchodu obou zemí se setkají jednou za rok, a to střídavě v Pchjongjangu a v Praze za účelem hodnocení realizace kontraktů na příslušný rok, uzavření ročního protokolu indikativního charakteru o vzájemně výměně zboží a služeb a posouzení praktických záležitostí pro rozšíření a rozvíjení vzájemných obchodních vztahů.

Článek 13

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1991 a bude platit tři roky. Pokud jedna ze smluvních stran nevypoví dohodu formou noty tři měsíce před vypršením její lhůty, platnost této dohody se prodlužuje automaticky o jeden rok.

Dáno v Praze dne 1. 11. 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a korejském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Václav Valeš v. r.

Za vládu
Korejské lidově demokratické republiky:
Kim Dal Hjon v. r.

Přesunout nahoru