Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 463/1991 Sb.Zákon o životním minimu

Částka 90/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 29.11.1991
Zrušeno k 01.01.2007 (110/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

463

ZÁKON

ze dne 29. října 1991

o životním minimu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon stanoví životní minimum jako společenský uznanou minimální hranici příjmů občana, pod níž nastává stav jeho hmotné nouze.1)

§ 2

(1) Životní potřeby občanů jsou uspokojovány především příjmy z výdělečné činnosti, výnosy z majetku a dávkami nemocenského a důchodového zabezpečení nebo jinými státními dávkami.

(2) Občanům, jejichž příjmy nedosahují životního minima a kteří si nemohou tyto příjmy zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací, se poskytuje pomoc; způsob a formu poskytování, další podmínky a úroveň této pomoci stanoví zvláštní předpisy.

§ 3

(1) Za životní minimum občana nebo občanů, jejichž příjmy se posuzují podle § 4 společně, se považuje úhrn částek stanovených tímto zákonem k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost.

(2) Za částku potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana se považuje

a) 900 Kčs měsíčně, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1000 Kčs měsíčně, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c) 1200 Kčs měsíčně, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d) 1300 Kčs měsíčně, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,

e) 1200 Kčs měsíčně u ostatních občanů.

(3) Za částku potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost se považuje

a) 500 Kčs měsíčně, jde-li o jednotlivce,

b) 650 Kčs měsíčně, žijí-li v domácnosti2) dvě osoby,

c) 800 Kčs měsíčně, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby,

d) 950 Kčs měsíčně, žije-li v domácnosti pět a více osob.

(4) Žije-li v domácnosti více osob, jejichž příjmy se posuzují podle § 4 společně, započítává se částka potřebná k úhradě nezbytných nákladů na domácnost pouze jednou.

§ 4

Pro zjištění příjmu občana se započítávají

a) u posuzovaného občana jeho příjem a příjem jeho manžela (druha),

b) u rodičů s nezaopatřenými dětmi příjmy těchto rodičů a nezaopatřených dětí žijících s nimi v domácnosti,

c) u rodičů, kteří jsou ještě sami nezaopatřenými dětmi, jejich vlastní příjmy a příjmy včetně daňové úlevy, které na ně pobírá jiná osoba,

d) u nezaopatřeného dítěte jeho vlastní příjem a příjem jeho rodičů, jestliže s ním žijí v domácnosti; žije-li toto dítě v domácnosti jen s jedním z rodičů, s jiným občanem nebo samostatně, vlastní příjem dítěte, příjem tohoto rodiče a příjem, který na dítě pobírá jiná osoba.

§ 5

(1) Za příjem se považují

a) příjmy z jakékoliv výdělečné činnosti po odečtení daní,

b) všechny příjmy z výnosů z majetku, a to po odečtení daní,

c) peněžité dávky nemocenského a důchodového zabezpečení,

d) státní vyrovnávací příspěvek, rodičovský příspěvek a další státní dávky,

e) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,

f) dávky sociální péče,

g) výživné a příspěvek na výživu,

h) další opakující se nebo pravidelné příjmy včetně daňové úlevy poplatníka daně ze mzdy, jemuž byla osoba uznána za vyživovanou osobu.

(2) Za příjem se nepovažují

a) prospěchové stipendium žáka a studenta a odměna žáka středního odborného učiliště,

b) výdělek nezaopatřených dětí za práce konané v době školních prázdnin a z příležitostného zaměstnání, které nezakládá pravidelný příjem,

c) jednorázové dávky nemocenského a důchodového zabezpečení,

d) dávky sociální péče poskytované vzhledem ke zdravotnímu stavu bez ohledu na sociální potřebnost,

e) zvýšení důchodu pro bezmocnost a příplatek k přídavkům na děti a k výchovnému.

(3) Z příjmu zjištěného podle odstavce 1 se odečítá výživné placené jiným osobám.

§ 6

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o sociálním zabezpečení.3)

§ 7

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky zvýší nařízením částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3, jakmile index životních nákladů zaměstnaneckých domácností v nízkém příjmovém pásmu vzroste od předchozího stanovení těchto částek alespoň o 10 %. Zvýšení bude provedeno tak, aby podíly částek životního minima pro jednotlivé typy domácností na osobu ve vztahu k průměrným čistým peněžním příjmům na obyvatele za poslední rok zůstaly přiměřeně zachovány.


§ 8

Zrušují se § 139 až 142 a § 182 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, uvozené ústavním zákonem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky č. 23/1991 Sb.

2) § 115 občanského zákoníku.

3) § 49 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Přesunout nahoru