Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 456/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení povinného podielu počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa

Částka 88/1991
Platnost od 08.11.1991
Účinnost od 08.11.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

456

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. októbra 1991

o určení povinného podielu počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 4 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb. nariaďuje:


§ 1

(1) Povinný podiel počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami je 4% vrátane 0,5% občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím.1)

(2) Na určenie celkového počtu zamestnancov a povinného podielu počtu zamestnancov, ktorí sú ob čanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa odseku 1, je rozhodujúci

a) skutočný prepočítaný priemerný evidenčný počet zamestnancov za kalendárny rok,

b) priemerný počet zamestanancov vypočítaný ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch kalendárneho roku, pokiaľ zamestnávateľ nezisťuje počet zamestnancov podľa písmena a),

c) koncový stav zamestnancov za kalendárny rok, u zamestnávateľa, ktorý nie je zapísaný v podnikovom registri, pokiaľ nezisťuje počet zamestnancov podľa písmena a) alebo písmena b).

(3) Zamestnanec, ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím, sa na účely určenia povinného podielu počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa odseku 1 započítava päťkrát.

(4) Na účely určenia povinného podielu podľa odsekov 1 až 3 sa zistený počet zamestanancov zaokrúhľuje na celé čísla od polovice smerom hore.

§ 2

Zamestnávateľovi, ktorý na základe predchádzajúcej písomnej dohody zadáva družstvám invalidov, podnikom a zariadeniam zdravotne postihnutých občanov (ďalej len "organizácie invalidov") výrobné programy, vrátane zadávania domáckych prác vhodných pre pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, sa do plnenia povinností podľa § 1 ods. 1 zahŕňa počet zamestnancov organizácií invalidov zabezpečujúcich tieto výrobné programy.

§ 3

Toto nariadenie sa nevzťahuje na zamestnávanie civilných zamestnancov Česko-slovenskej armády, ministerstiev vnútra a Zboru nápravnej výchovy. Na organizácie invalidov sa vzťahujú osobitné predpisy.2)

§ 4

Naplnenie povinného podielu počtu zamestnancov, ktorí sú občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa § 1 tohto nariadenia sa požaduje už za rok 1991; za jeho splnenie sa považuje aj dosiahnutie povinného podielu za IV. štvrťrok 1991.


§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 ods. 3 až 5 a § 24 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.

2) § 7 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani.
§ 132 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

Přesunout nahoru