Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Částka 9/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 30.11.1990
Zrušeno k 01.03.2017 (49/2017 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 1990 byla v Římě podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci ze dne 27. března 1965, vyhlášená č. 118/1965 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Italské republiky

- usilujíce o podporu rozvoje vědeckotechnické spolupráce prostřednictvím plodné spolupráce pro mírové účely a v oboustranném zajmu;

- potvrzujíce, ze rozvoj vědeckotechnické spolupráce je účelný a že musí být odpovídajícím způsobem podpořen veřejnými i soukromými institucemi;

- vědomy si toho, ze regionální spolupráce - zejména Pentagonální iniciativa mezi Rakouskou republikou, Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Maďarskou republikou, Italskou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie - je stále prospěšnějším nástrojem integrace;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti a v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích budou obě vlády rozvíjet společnou vědeckotechnickou spoluprací.

Článek 2

Obě vlády se dohodly, že přednost by mela být zvláště poskytnuta následujícím oblastem, aniž by se vyloučila možnost v budoucnosti rozšiřovat spolupráci na ostatní obory:

1. Obnovitelní energie, šetření energií, konvenční energie a jaderna bezpečnost

2. Ochrana životního prostředí (půda, vzduch, voda, lesy, hospodaření s odpady, dálkový průzkum Země, prevence technologických rizik)

3. Zemědělství a potravinářský průmysl

4. Zdraví, výživa a preventivní lékařství

5. Farmakologie a farmaceutický průmysl

6. Věda, výzkum a technologie ve vesmíru

7. Doprava

8. Vědy o Zemi (seismologie, geotermální výzkum)

9. Strojírenské technologie, výrobní procesy, automatizace a robotika, chemická technologie

10. Nové materiály

11. Biotechnologie a maloodpadové technologie

12. Informační a komunikační technologie

13. Elektrotechnika a elektronika

14. Fyzika, chemie a biologie

15. Konverze vojenského průmyslu.

Provádění této spolupráce bude předmětem vzájemných konzultací obdorníků podle postupů stanovených v článku 5 s cílem určit výzkumné a rozvojové projekty ve vědeckotechnických oblastech, jakož i programy, které by mohly být prospěšně řešeny na základě vzájemné spolupráce.

Článek 3

S ohledem na zájmy obou vlád může být vědecko-technická spolupráce uskutečňována:

A. Rozvojem společného výzkumu a experimentálních činností; společným využíváním zařízení, jakož i technických a vědeckých přístrojů, vymknou informací o činnostech týkajících se výzkumu i vývoje

B. Návštěvami a oboustrannými výměnami studentů, expertu a vědců, technického personálu či jiných odborníků v obecných či stanovených oblastech

C. Udělováním stipendií na vysoké školy a vědecké ústavy a školením odborníků v průmyslových podnicích rovněž na základě předchozích dohod

D. Organizováním sympozií, konferencí a seminářů

E. Jinými typy společných činností, které mohou tvořit předmět zvláštních dohod.

Článek 4

K plnění ustanovení obsazených ve výše uvedených článcích se obě vlády zavazují, že budou podporovat a usnadňovat provádění programu a projektů spolupráce mezi státními orgány, vysokými školami, výzkumnými ústavy a podniky obou zemí, jakož i spolupráci s třetími stranami nebo mezinárodními organizacemi.

Itálie bude podporovat zahrnutí projektů českých a slovenských vysokých škol, institucí a podniků do vědeckotechnických iniciativ, rozvinutých v rámci Evropských společenství a ostatních evropských vědeckých organizací.

Itálie bude rovněž podporovat využívání mechanismu stanoveného EUREKA, aby se zúčastněným českým a slovenským podnikům a institucím poskytla příležitost spolupracovat s italskými podniky a institucemi, jakož i s Evropskými společenstvími.

Vědeckotechnická spolupráce, která se uskutečňuje v době podpisu této dohody, je do ní zahrnuta.

Článek 5

Prováděním ustanovení uvedených pod článkem 3, jakož i řešením problémů vyplývajících z plnění této dohody, bude pověřen společný výbor, jehož členové budou schvalováni příslušnou vládou, s následujícími cíli:

A. Podněcovat a podporovat výměnu vědeckotechnických názorů a informací s cílem podporovat únosný ekonomický a společenský rozvoj

B. Posuzovat a projednávat oblasti spolupráce spojené s plněním této dohody

C. Předkládat oběma vládám návrhy týkající se plnění této dohody, vyhledávat a navrhovat společné činnosti v ní předpokládané

D. Sjednávat protokol, ve kterém bude mimo jiné stanoveno:

- roční počet měsíců poskytovaných oběma stranami pro výměnu vědců a odborníků

- prostředky, které obdrží každý odborník

- postup při udělování vědeckých stáží.

Společný výbor se bude scházet střídavě v České a Slovenské Federativní Republice a Italské republice za předsednictví hostitelské smluvní strany v termínech stanovených vzájemnou dohodou nejméně jedenkrát ročně.

K účasti na jednání společného výboru mohou být pozváni experti ekonomických organizací a zástupci zúčastněných podniků, institucí, výzkumných ústavů a vysokých škol.

Složení a způsob práce výboru bude stanoven diplomatickou cestou.

Článek 6

Vědeckotechnická spolupráce bude na základě článků 2 a 3 rovněž naplňována prostřednictvím zvláštních dohod mezi zúčastněnými ústavy a organizacemi (dále nazývanými jako strany) obou zemí.

Tyto dohody stanoví zvláště obsah a formy konkrétní spolupráce, její dobu trvání, její finanční potřeby, podíl každé strany na výsledcích této spolupráce a odpovědnost týkající se činností, prováděných přímo těmito stranami.

Obě vlády nebudou mít žádnou odpovědnost za závazky převzatí přímo těmito stranami v rámci této dohody.

Obě vlády budou podporovat přímé vztahy mezi ústavy a organizacemi obou zemí prostřednictvím společného výboru podle článku 5.

Článek 7

Vědeckotechnická informace, které pocházejí ze spolupráce v rámci této dohody a nepodléhají režimu duševního vlastnictví, mohou být zpřístupněny veřejnosti každou z obou vlád podle všeobecně uznávané praxe a v souladu s postupy běžně dodržovanými zúčastněnými institucemi.

Obě vlády budou brát náležitě v úvahu ochranu a rozdělení práv duševního vlastnictví či ostatní soukromá práva, která by mohla vzniknout ze spolupráce prováděné v rámci této dohody.

V případě nutnosti se budou obě vlády navzájem radit a usnadňovat, bude-li to nezbytné, uzavření zvláštní dohody mezi zúčastněnými stranami k ochraně práv duševního vlastnictví.

Článek 8

Provádění této dohody bude podřízeno případným rozpočtovým dotacím a zákonům a předpisům platným v každé zemi.

Současně může být zkoumána i možnost využití mnohostranných, mezinárodních či regionálních finančních prostředků.

Článek 9

Rozumí se, že nynější dohoda nahrazuje Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci podepsanou v Praze dne 27. března 1965.

Ostatní dvoustranní dohody o spolupráci platné v době podpisu této dohody nebo další následně podepsaná dohody nebudou touto dohodou dotčeny.

Obě vlády navzájem neodpovídají za škody, které mohou vzniknout ze spolupráce uskutečňované na základě této dohody.

Žádné ustanovení této dohody nemůže být na újmu jiným dohodám o spolupráci mezi vládami, platnými v době jejího podpisu, nebo dohodám následně uzavřeným.

Obdobně žádné ustanovení této dohody nemůže být v rozporu s jednotlivými závazky, které převzaly obě vlády platnými dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit tři roky. Její platnost bude pote prodlužována vždy na další období tří let, pokud ji některá vláda písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Programy a projekty zahájené před vypovězením této dohody zůstanou v platnosti a budou se řídit příslušnými ustanoveními dohody až do jejich ukončení.

Dano v Římě dne 30. listopadu 1990 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a italském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu Italské republiky:
Gianni De Michelis v. r.

Přesunout nahoru