Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 448/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

Částka 85/1991
Platnost od 14.11.1991
Účinnost od 15.08.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

448

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. července 1991 bylo v Caracasu sjednáno výměnou nót Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů. Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku VIII dnem 15. srpna 1991.

České znění československé nóty a překlad venezuelské nóty se vyhlašují současně.

V Caracasu dne 11. července 1991

Vážený pane ministře,

za účelem posílení srdečných přátelských vztahů, které existují mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Venezuelskou republikou, mám tu čest navrhnout Vaší Excelenci jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů následujícího znění:

Článek I

Státní občané České a Slovenské Federativní Republiky a státní občané Venezuelské republiky, držitelé diplomatických a služebních pasů, mohou cestovat a pobývat na území druhé smluvní strany bez víza.

Článek II

1. Osoby, na které se vztahuje článek I tohoto Ujednání, mohou pobývat na území druhé smluvní strany bez víza po dobu nepřerušených třiceti (30) dnů.

2. Členové diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, kteří jsou držiteli diplomatických a služebních pasů, mohou pobývat na území druhé smluvní strany bez víza po celou dobu trvání oficiálního působení člena takové mise.

3. Rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti s členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, kteří jsou držiteli diplomatických a služebních pasů, mohou pobývat na území druhé smluvní strany bez víza po celou dobu trvaní oficiálního působení člena takové mise.

Článek III

Osoby uvedené v článku I tohoto Ujednání mohou překračovat statní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek IV

1. Osoby, na které se vztahuje toto Ujednání, podléhají platným zákonům a předpisům státu, týkajících se vstupu a pobytu cizinců, jakož i vykonávání výdělečné činnosti.

2. Ustanoveními tohoto Ujednání není dotčeno právo každé ze smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhé smluvní strany je nežádoucí.

Článek V

Ustanoveními tohoto Ujednání nejsou dotčeny zákony každé ze smluvních stran, týkající se vstupu a výstupu osob na území obou smluvních stran.

Článek VI

Každá smluvní strana může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Článek VII

1. Příslušné orgány obou smluvních stran si vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v článku I tohoto Ujednaní včetně údajů o jejich použitelnosti do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto Ujednání.

2. Příslušné orgány obou smluvních stran se budou vzájemně informovat o jakékoliv změně, týkající se cestovních dokladů a jejich použití, nejpozději do šedesáti dnů před provedením takových změn a současně zašlou nové vzory cestovních dokladů.

Článek VIII

Toto Ujednaní vstoupí v platnost třicet dnů po obdržení noty s odpovědí.

Článek IX

1. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou.

2. Každá smluvní strana je může vypovědět při dodržení lhůty třiceti dnů. Vypovězení bude druhé smluvní straně oznámeno diplomatickou cestou.

Jestliže návrh obsažený v této nótě je přijatelný pro vládu Venezuelské republiky, tato nota a nota vyjadřující Váš souhlas budou tvořit Ujednání mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou.

Jiří Dienstbier v. r.

Jeho Excelence
Armando Duran
ministr zahraničních věcí Venezuelské republiky
Caracas

V Caracasu dne 11. července 1991

Vážený pane,

mám čest se na Vás obrátit, abych Vám sdělil, že vláda Venezuelské republiky je připravena uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů za těchto podmínek:

„Článek I

Státní občané České a Slovenské Federativní Republiky a státní občané Venezuelské republiky, držitelé diplomatických a služebních pasů, mohou cestovat a pobývat na území druhé smluvní strany bez víza.

Článek II

1. Osoby, na které se vztahuje článek I tohoto Ujednání, mohou pobývat na území druhé smluvní strany bez víza po dobu nepřerušených třiceti (30) dnů.

2. Členové diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, kteří jsou držiteli diplomatických a služebních pasů, mohou pobývat na území druhé smluvní strany bez víza po celou dobu trvání oficiálního působení člena takové mise.

3. Rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti s členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, kteří jsou držiteli diplomatických a služebních pasů, mohou pobývat na území druhé smluvní strany bez víza po celou dobu trvání oficiálního působení člena takové mise.

Článek III

Osoby uvedené v článku I tohoto Ujednání mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek IV

1. Osoby, na které se vztahuje toto Ujednání, podléhají platným zákonům a předpisům státu, týkajících se vstupu a pobytu cizinců, jakož i vykonávání výdělečné činnosti.

2. Ustanoveními tohoto Ujednání není dotčeno právo každé ze smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhé smluvní strany je nežádoucí.

Článek V

Ustanoveními tohoto Ujednání nejsou dotčeny zákony každé že smluvních stran, týkající se vstupu a výstupu osob na území obou smluvních stran.

Článek VI

Každá smluvní strana může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Článek VII

1. Příslušné orgány obou smluvních stran si vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v článku I tohoto Ujednaní včetně údajů o jejich použitelnosti do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto Ujednání.

2. Příslušné orgány obou smluvních stran se budou vzájemně informovat o jakékoliv změně, týkající se cestovních dokladů a jejich použití, nejpozději do šedesáti dnů před provedením takových změn a současně zašlou nové vzory cestovních dokladů.

Článek VIII

Toto Ujednaní vstoupí v platnost třicet dnů po obdržení nóty s odpovědí.

Článek IX

1. Toto Ujednaní se sjednává na dobu neurčitou.

2. Každá smluvní strana je může vypovědět při dodržení lhůty třiceti dnů. Vypovězení bude druhé smluvní straně oznámeno diplomatickou cestou.

Jestliže návrh obsažený v této Nótě je přijatelný pro vládu Venezuelské republiky, tato Nóta a Nóta vyjadřující Váš souhlas budou tvořit Ujednaní mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou."

Je mi potěšením vyjádřit Vaší Excelenci souhlas venezuelské vlády, týkající se textu navrženého v jejím oznámení, které spolu s touto Nótou představuje Ujednání mezi vládou Venezuelské republiky a ctěnou vládou České a Slovenské Federativní Republiky.

Používám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaří Excelenci svou hlubokou úctou.

Armando Duran v. r.
ministr zahraničních věcí

Pan
Jiří Dienstbier
ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

Přesunout nahoru