Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 447/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Částka 85/1991
Platnost od 14.11.1991
Účinnost od 15.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

447

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 1990 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odstavce 1 dnem 15. května 1991.

České znění dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen „smluvní strany"),

jsouce přesvědčeny o důležitosti spolupráce v otázkách souvisejících s jadernou bezpečností a ochranou před zářením, zvláště v oblastech zajištění bezpečnosti obyvatelstva a ochrany životního prostředí,

výcházejíce z Úmluvy o včasném oznamování jaderných nehod a z Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody sjednaných ve Vídni dne 26. záři 1986,

usilujíce o naplňování Závěrečného dokumentu Vídeňské následné schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

se dohodly takto:

Článek 1

1. V případě jakékoliv události, která souvisí s jaderným zařízením nebo činností, v důsledku které dochází nebo může dojít z hlediska radiační bezpečnosti druhé smluvní strany k významnému úniku radioaktivních látek přes společnou hranici, informuje neprodleně smluvní strana, na jejímž území k události došlo, prostřednictvím styčných míst druhou smluvní stranu.

2. Jaderným zařízením a činností podle odstavce 1 se rozumí:

a) jaderný reaktor,

b) zařízení jaderního palivového cyklu,

c) zařízení určené k manipulaci s radioaktivními odpady,

d) přeprava a skladování jaderného paliva nebo radioaktivních odpadů a

e) výroba, využití, skladování, ukládání a přeprava radioizotopu pro zemědělství, průmysl a zdravotnictví a pro vědecké a výzkumné účely v těchto oblastech.

3. Až do přijetí jednotných mezinárodních úrovní pro včasné oznamování se podle odstavce 1 pokládá za významný takový únik, v jehož důsledku by bez ochranných opatření u obyvatel druhé smluvní strany mohlo dojít k takové radiační zátěži, při které Mezinárodní agentura pro atomovou energii doporučuje posoudit přijetí ochranných opatření.

Článek 2

1. Informace podle odstavce 1 článku 1 této dohody se předávají rovněž tehdy, kdy jsou zahajována opatření k ochraně vlastního obyvatelstva.

2. Smluvní strany se budou rovněž informovat o dalších událostech, které nejsou událostmi podle odstavce 1 článku 1 této dohody, ale souvisejí s předmětem Dohody a mohou vyvolat obavy obyvatelstva druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany se budou neprodleně informovat i o výsledcích měření z programu podle odstavce 4 článku 6 této dohody, jejichž hodnoty se významně odchylují od běžného stavu.

Článek 3

1. Smluvní strany budou dbát na to, aby informace předávané podle odstavce 1 článku 1 této dohody měly, pokud možno, takový rozsah, který by umožnil druhé smluvní straně rozhodnout o přípravě nebo provedení příslušných opatření k ochraně vlastního obyvatelstva.

Tato informace, jestliže je v dané době pro informující smluvní strany dostupná, obsahuje především údaje o:

a) době, přesném místu, a je-li to možné, o charakteru jaderné nehody,

b) příslušném zařízení nebo druhu činnosti,

c) předpokládané nebo zjištěné příčině a předpokládaném vývoji jaderné nehody, pokud jde o únik radioaktivních látek za hranice státu,

d) obecné charakteristice radioaktivního úniku, včetně, pokud je to možné a účelné, charakteru, pravděpodobné fyzikální a chemické formy a množství, složení a efektivní výšky radioaktivního úniku,

e) existujících a předpovídaných meteorologických a hydrologických podmínkách nezbytných pro prognózy úniku radioaktivních látek za hranice státu,

f) výsledcích monitorování životního prostředí takajících se úniku radioaktivních látek za hranice státu,

g) provedených nebo plánovaných ochranných opatřeních mimo prostor nehody,

h) předvídatelném vývoji radioaktivního úniku.

2. Předávané údaje budou průběžně upřesňovány podle vývoje situace. Smluvní strana, která předává informaci, poskytne druhé smluvní straně na požádání vysvětlení a doplnění předaných údajů.

3. Tyto údaje a jejich případné doplnění budou předávány tak dlouho, dokud nepřestane existovat situace uvedená v odstavci 1 článku 1 této dohody, nebo dokud nebudou k dispozici informace dostatečné k posouzení stavu věci.

Článek 4

1. Dojde-li k události uvedené v odstavci 1 článku 1 nebo v odstavci 1 článku 2 této dohody, budou se smluvní strany vzájemně podporovat při odvracení jejího následku.

2. V takových případech se smluvní strany neprodleně dohodnou na potřebné spolupráci, popř. poskytnutí pomoci, při zajišťování ochrany životů, zdraví a materiálních hodnot.

Článek 5

Pro předávání informací podle článků 1,2, 3 a 4 této dohody se smluvní strany zavazují zřídit styčná místa, jež budou sdělena neprodleně po vstupu Dohody v platnost druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 6

1. Smluvní strany se budou vzájemně jednou v roce informovat o svých jaderných programech, o zkušenostech získaných z provozu jaderných zařízení, jakož i o právních předpisech týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat rovněž o stávajících, budovaných a plánovaných jaderných zařízeních ve smyslu článku 1 odst. 2 písm. a) až c) této dohody a poskytnou si k tomu údaje související s předmětem této dohody.

3. Informace podle odstavce 2 o plánovaných jaderných zařízeních budou poskytnuty po udělení úředního povolení k jejich výstavbě. O předpokládané době uvedení budovaných zařízení do provozu se budou smluvní strany informovat nejméně dva roky předem.

4. Smluvní strany se každoročně informují o výsledcích kontroly radiační situace v životním prostředí a o programech, způsobech měření a o emisích v souvislosti s provozem jaderných zařízení na svém území. K tomu si vyměňují příslušné údaje za uplynulý rok. Na žádost smluvní strany může poskytnout druhá smluvní strana doplňující údaje.

Článek 7

1. K provádění této dohody ustanoví každá smluvní strana koordinátora, kterým bude na československé straně Československá komise pro atomovou energii a na maďarské straně Státní výbor pro atomovou energii.

2. Koordinátoři zejména:

a) zajistí výměnu všech podkladů a informací, které se předávají v rámci spolupráce podle článku 6 této dohody,

b) dohodnou a nejméně jednou za rok budou prověřovat systém předávání informací prostřednictvím styčných míst zřízených podle článku 5 této dohody,

c) organizují společná zasedaní expertů podle článku 8 této dohody,

d) plní podle potřeby i jiné úkoly související s předmětem Dohody.

3. Smluvní strany si diplomatickou cestou sdělí případnou změnu koordinátora.

Článek 8

1. Smluvní strany přijmou opatření, aby se jednou za rok uskutečnila společní zasedání expertů, na nichž se budou zejména:

a) hodnotit provádění této dohody,

b) projednávat informace poskytované podle článku 6 této dohody,

c) projednávat výsledky a vyměňovat zkušenosti z měření prováděných podle odstavce 4 článku 6 této dohody,

d) připravovat opatření a navrhovat součinnost smluvních stran při poskytovaní pomoci podle článku 4 této dohody,

e) projednávat další aktuální otázky zajištění a kontroly jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením a vyměňovat informace o spolupráci s mezinárodními organizacemi.

2. Čas, místo a program jednání a složení delegací expertů budou dohodnuty prostřednictvím koordinátorů.

3. V případě potřeby a po dohodě smluvních stran lze organizovat další společná zasedání expertů.

Článek 9

1. Smluvní strany účinně spolupracují při informování veřejnosti o otázkách souvisejících s předmětem Dohody.

2. Informace získané podle této dohody může smluvní strana využít k informování veřejnosti, pokud je druhá smluvní strana neprohlásí za důvěrné.

Článek 10

Vzájemná výměna informací podle této dohody bude prováděna bezplatně. Pokud by obstarávání doplňujících informací bylo spojeno se značnými výdaji, budou tyto výdaje hrazeny dožadující smluvní stranou, na což bude tato smluvní strana předem upozorněna.

Článek 11

Jakékoliv spory tykající se výkladu, provádění, jakož i realizace činnosti upravené touto dohodou, budou řešeny jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 12

Informace podle této dohody se předávají zpravidla v jazyce předávající smluvní strany. Smluvní strany se mohou v jednotlivých případech dohodnout na použití jiného jazyka. Při oznamování a předávání informací podle článku 3 této dohody budou smluvní strany při volbě jazyka respektovat hledisko rychlého předání a využití informací a zamezení nedorozumění.

Článek 13

1. Tato dohoda vstoupí v platnost 30. dnem po dni, ve kterém si smluvní strany diplomatickou cestou sdělí, že byly splněny požadavky nezbytné podle jejich právních řádů pro její vstup v platnost.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Každá smluvní strana může vypovědět tuto dohodu diplomatickou cestou a výpověď nabude účinnosti po uplynutí jednoho roku ode dne jejího předání.

Dáno ve Vídni dne 20. září 1990 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
Karel Wagner v. r.

Za vládu Maďarské republiky:
Gyӧrgy Vajda v. r.

Přesunout nahoru