Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 439/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze

Částka 83/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Zrušeno k 01.01.2001 (132/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

439

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9 října 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), se mění a doplňuje takto:

1. § 26 zní:

"§ 26

Místní referendum upravuje zvláštní zákon.".

2. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který zní:

"§ 70a

(1) Sloučení či rozdělení obcí k 1. lednu 1992 lze uskutečnit bez uspořádání místního referenda.

(2) O rozdělení obce rozhodne ministerstvo vnitra na návrh obce.

(3) Obec neprodleně zveřejní svůj návrh na rozdělení obce na úřední desce obecního úřadu a způsobem v místě obvyklým.

(4) Obec nepostoupí návrh na rozdělení ministerstvu vnitra, pokud proti němu do 20 dnů od zveřejnění návrhu uplatní svým podpisem nesouhlas alespoň jedna desetina občanů obce starších 18 let majících trvalý pobyt v té části obce, která má být oddělena. Pro shromažďování podpisů se přiměřeně použijí ustanovení zákona o právu petičním.1)

(5) Při slučování či rozdělování obcí k 1. lednu 1992 se postupuje přiměřeně podle hlavy první oddílu druhého tohoto zákona."

Čl. II

Zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, se mění takto:

§ 21 zní:

"§ 21

Místní referendum upravuje zvláštní zákon."


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Přesunout nahoru