Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 438/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.

Částka 83/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

438

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. října 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 odst. 3 se věta "Opis tohoto protokolu vydá komise všem účastníkům veřejné dražby (dále jen "účastník dražby")." nahrazuje větou "Opis tohoto protokolu vydá komise zejména vydražiteli, zástupci organizace, jejíž provozní jednotka byla vydražena a příslušné pobočce peněžního ústavu.".

2. V § 13 odst. 1 se slova "ušlého výdělku" nahrazují slovy "ve výši průměrného výdělku".

3. V § 13 odst. 2 se za slova "Výši odměny" vkládají slova "a způsob odměňování".

4. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za slovo "potravin" se vkládají slova "a za nesplnění povinnosti poskytnout informace, podklady a doklady a umožnit vstup do provozních jednotek".

Doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) O uložení povinnosti nahradit náklady marné dražby nebo zaplatit zvláštní poplatek podle zvláštního předpisu4) rozhoduje ministerstvo.".

5. V § 15 se za odstavec 1 vkládají odstavce 2 a 3, které zní:

"(2) Prostředky z tohoto účtu se použijí:

a) k uspokojení pohledávek, které se prokazatelně týkaly provozních jednotek2) převedených do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob,

b) jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo o více než 80 %; zálohu lze poskytnout až do výše předpokládaného záporného zůstatku z likvidace,

c) jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo nejvýše o 80 %; zálohu lze poskytnout až do hodnoty, o kterou bylo jmění sníženo převodem vlastnictví k provozním jednotkám,

d) k uspokojení pohledávek, které nebylo možno uspokojit z výtěžku likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo o více než 80 %,

e) na finanční zabezpečení činnosti komisí,

f) k poskytování peněžních náhrad oprávněným osobám podle zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd.

(3) Postup podle odstavce 2 upraví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.".

Dosavadní odstavec 2 se vypouští a odstavec 3 se označí jako odstavec 4.

6. Za § 15 se vkládá nový § 16, který zní:

"§ 16

(1) Statutárnímu orgánu organizace, který z nedbalosti zaviní, že organizace předloží opožděně nebo chybně či neúplně zpracovanou kartu provozní jednotky navržené do privatizace, uloží okresní úřad a v Praze Magistrátní úřad hlavního města Prahy pokutu až do výše 20 000 Kčs. Učiní-li tak úmyslně, uloží pokutu až do výše 200 000 Kčs. Trestní odpovědnost tím není dotčena.

(2) Pokuta podle odstavce 1 může být uložena jen do třech měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti okresní úřad nebo Magistrátní úřad hlavního města Prahy dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.

(4) Výnos z pokut podle odstavce 1 ve výši 60 % je příjmem rozpočtu okresního úřadu a v Praze Magistrátního úřadu hlavního města Prahy a ve výši 40 % Fondu národního majetku České republiky.

(5) Okresní komise pro privatizaci může o ověření správnosti údajů uvedených na kartě provozní jednotky požádat financující pobočku banky organizace.".

Dosavadní § 16 se označuje jako § 17.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

4) § 11 odst. 2 zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 zákona ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

Přesunout nahoru