Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 437/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.

Částka 83/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

437

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. října 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V názvu zákona se slova "Česká socialistická republika" nahrazují slovy "Česká republika".

2. Nad § 1 se vkládá nadpis, který zní: "ČÁST PRVNÍ".

3. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Orgány veterinární péče České republiky jsou:

a) ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo"),

b) obce a okresní úřady,

c) nákazové komise,

d) orgány veterinární správy.".

4. V § 1 odst. 2 se slova "České socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

5. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Orgány veterinární péče dbají při plnění svých úkolů na vytváření podmínek pro ochranu i upevňování zdraví zvířat a pro zabezpečování zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravin živočišného původu.".

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se vypouští text za slovy "veterinární péče" a čárka se nahrazuje tečkou.

7. Nadpis nad § 3 zní: "Obce a okresní úřady".

8. § 3 zní:

"§ 3

Obce v dohodě s příslušným orgánem veterinární správy určují místa pro trhy určené k prodeji potravin a surovin živočišného původu (dále jen "živočišné produkty"), místa výstav, trhů, přehlídek nebo soutěží zvířat, popřípadě svodů zvířat pro jiné účely (dále jen "svody zvířat") a povolují jejich konání.".

9. V § 4 se slova "Okresní národní výbory" nahrazují slovy "Okresní úřady".

10. V § 4 písm. a) se slovo "rozhodují" nahrazuje slovy "vydávají obecně závazné vyhlášky".

11. V § 4 se vypouští písmena b), d) a e) a písmeno c) se označuje jako písmeno b). Vysvětlivka č. 3 se vypouští.

12. § 5 se vypouští.

13. § 6 odstavce 1 a 2 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Nákazová komise

(1) Přednosta okresního úřadu zřizuje k plnění úkolů souvisejících s ochranou proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat nákazovou komisi.4)

(2) Za předsedu nákazové komise jmenuje přednosta okresního úřadu pracovníka okresního úřadu, za tajemníka pracovníka příslušného orgánu veterinární správy; ostatní členy komise jmenuje z řad pracovníků orgánů a organizací, jimž přísluší uskutečňovat opatření ke zdolávání a zamezení šíření nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat.".

14. V § 6 odst. 3 písm. a) a c) se slova "národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu", v písmenu b) se slova "plenárnímu zasedání nebo radě národního výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu", a v písmenu d) se vypouštějí slova "jde-li o nákazovou komisi okresního národního výboru,".

15. V § 7 odst. 2 se slova "České socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky" a slova "ministr zemědělství a výživy České socialistické republiky" se nahrazují slovy "ministr zemědělství České republiky".

16. § 8 odst. 1 zní:

"(1) Orgány veterinární správy jsou:

a) Státní veterinární správa České republiky (dále jen "státní veterinární správa"),

b) okresní veterinární správy pro územní obvody okresních úřadů,

c) městská veterinární správa pro území hlavního města Prahy a městské veterinární správy pro územní obvody statutárních měst (dále jen "městské veterinární správy"),

d) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen "ústav").".

17. V § 8 odst. 4 v části druhé věty za středníkem se za slova "městských veterinárních správ" vkládají slova "a ústavu".

18. § 8 odst. 5 zní:

"(5) Státní veterinární správa, okresní veterinární správy, městské veterinární správy a ústav jsou rozpočtovými organizacemi.".

19. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Ústav

a) vykonává veterinární dozor nad výrobou veterinárních léčiv a přípravků, nejde-li o výrobu v organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky,

b) dává souhlas ke schválení ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu veterinárních léčiv a přípravků, které podléhají schválení podle zvláštních předpisů,13) a povoluje v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky ověřování, výrobu, dovoz a uvádění do oběhu ostatních veterinárních léčiv a přípravků,

c) vykonává odbornou kontrolu vyráběných a dovážených veterinárních léčiv a přípravků, pokud nejde o působnost kontrolních orgánů podle zvláštních předpisů;13) při veterinárním dozoru jsou využívány pouze autorizované výsledky laboratorních vyšetření.".

20. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova "národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu" a slova "Sboru národní bezpečnosti" se nahrazují slovem "policie".

21. § 9 odst. 1 písm. l) zní:

"l) vydává právnickým a fyzickým osobám, které chovají zvířata, pokyny pro vypracování pohotovostních plánů ochranných a zdolávacích opatření pro případ výskytu velmi nebezpečných nákaz zvířat a pro zpracování ozdravovacích plánů ke zdolání stanovených nebezpečných nákaz a jiných hromadných onemocnění,"

22. V § 9 odst. 1 písm. m) se slovo "organizacím" nahrazuje slovy "právnickým a fyzickým osobám" a tečka na konci ustanovení se nahrazuje čárkou.

23. V § 9 odst. 1 se doplňují písmena n), o), p) a r), která zní:

"n) vydává právnickým a fyzickým osobám povolení k výkonu odborných veterinárních činností podle zákona o veterinární péči; před vydáním povolení fyzické osobě si vyžádá vyjádření příslušné stavovské organizace,

o) vydává právnickým a fyzickým osobám povolení k zužitkování a neškodnému odstraňování odpadů živočišného původu podle zákona o veterinární péči,

p) projednává přestupky na úseku veterinární péče a ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty podle zákona o veterinární péči,

r) vydává osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle zákona o veterinární péči.".

24. V § 9 odst. 2 se slova "národní výbory" nahrazují slovy "okresní úřady" a slova "národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad".

25. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Okresní a městské veterinární správy vykonávají odborné veterinární činnosti pouze za účelem výkonu státní správy".

26. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

(1) Okresní nebo městská veterinární správa příslušná podle místa bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby udělí povolení k výkonu odborných veterinárních činností podle § 9 písm. n) tohoto zákona a určí v něm jejich rozsah, popřípadě územní působnost, jestliže

a) odborné veterinární činnosti budou vykonávány osobou odborně způsobilou,14)

b) zařízení, přístroje, protinákazová a jiná hygienická opatření odpovídají rozsahu odborných veterinárních činností o jejichž povolení se žádá.

(2) Návrh na udělení povolení musí obsahovat jméno a příjmení, místo výkonu činnosti a bydliště, jde-li o osobu fyzickou nebo sídlo a označení právní formy podnikání, jde-li o osobu právnickou.

(3) Povolení může orgán veterinární správy příslušný podle § 9 písm. n) tohoto zákona změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo uděleno.".

27. § 10 písm. g) zní:

"g) předkládá ministerstvu návrhy ozdravovacích programů ke zdolání stanovených nebezpečných nákaz a jiných hromadných onemocnění,".

28. V § 10 se vypouští písmeno i). Vysvětlivka č. 11 se vypouští.

29. Za § 11 se vkládají nové § 11a, 11b a 11c, které včetně nadpisu zní:

"ČÁST DRUHÁ

Přestupky

§ 11a

(1) Přestupku na úseku veterinární péče se dopustí ten, kdo

a) ztěžuje nebo maří výkon veterinárního dozoru nebo neprovede v určené lhůtě závazný pokyn orgánů veterinární správy k odstranění zjištěných nedostatků,

b) poruší povinnost stanovenou zákonem o veterinární péči1) a předpisy vydanými na jeho základě nebo jinými obecně závaznými právními předpisy upravujícími povinnosti na úseku veterinární péče k ochraně zdraví zvířat, předcházení nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat a jejich zdolávání, k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, krmiv anebo k dovozu, průvozu a vývozu zvířat, živočišných produktů a krmiv, jakož i předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz,

c) poruší povinnost vyplývající pro něj z mimořádných veterinárních opatření.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 5000 Kčs a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) a za opětovné spáchání přestupku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nebo b) pokutu do 10 000 Kčs.

(3) Přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) byl spáchán opětovně, dopustil-li se ho občan, kterému byla v posledním roce za jednání podle odstavce 1 písm. a) nebo b) uložena pokuta pravomocným rozhodnutím o přestupku.

§ 11b

Pracovníci orgánu veterinární správy pověření výkonem dozoru, mohou za přestupky na úseku veterinární péče, které zjistili při plnění svých úkolů, ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení.15)

§ 11c

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy.16)"

30. Před nadpis nad § 12 se vkládá nadpis, který zní: "ČÁST TŘETÍ".

31. V § 13 odst. 1 se vypouštějí slova "hospodářsky významným", slova "České socialistické republiky" a "Slovenské socialistické republiky" se nahrazují slovy "České republiky" a "Slovenské republiky" a v odstavci 2 se slova "Slovenské socialistické republiky" a "České socialistické republice" nahrazují slovy "Slovenské republiky" a "České republice"

32. § 14 zní:

"§ 14

Výnos pokut uložených podle zákona o veterinární péči je příjmem státního rozpočtu České republiky.".

33. V § 15 se doplňují písmena f), g) a h), která zní:

"f) vydávání, změnu nebo odnětí povolení právnickým a fyzickým osobám k výkonu odborných veterinárních činností podle zákona o veterinární péči,

g) vydávání, změnu nebo odnětí povolení právnickým a fyzickým osobám k zužitkování a neškodnému odstraňování odpadů živočišného původu podle zákona o veterinární péči,

h) vydávání povolení ke konání výstav, trhů, přehlídek a soutěží zvířat a svodů zvířat (§ 3).".


Čl. II

Zrušují se:

1. vyhláška č. 113/1987 Sb., o podnikové veterinární službě,

2. s účinností pro Českou republiku ustanovení § 29, 30 a 31 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1991.


Burešová v r.

Pithart v r.

Poznámky pod čarou

4) § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

13) § 20 odst. 2, § 62, § 79 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

14) § 25 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.

15) § 84 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

16) Zákon č. 200/1990 Sb.
Zákon č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru