Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 434/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie

Částka 82/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 15.08.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

434

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. května 1991 bylo v Kuala Lumpur podepsáno Ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie. Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku VIII dnem 15. srpna 1991.

Český překlad Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ

o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Malajsie

ve snaze šířit přátelské vztahy mezi Malajsií a Českou a Slovenskou Federativní Republikou a

usnadnit cestování mezi oběma zeměmi

se dohodly na následujícím:

Článek I

Státní příslušníci každé ze smluvních stran, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu, mohou vstoupit na území nebo odejít z území druhé země bez víza.

2. Rozumí se, že prominutí vízové povinnosti nevyjímá československé občany a občany Malajsie z povinnosti dodržovat zákony a nařízení, týkající se vstupu, pobytu (dočasného nebo stalého) a zaměstnaní nebo práce cizinců v obou těchto zemích a že ti cestující, kteří nebudou schopni uspokojit přistěhovalecké úřady tím, že vyhovují těmto zákonům a nařízením, se vystavují tomu, že jim bude vstup do země odmítnut.

Článek II

Výhody zmiňované v článku I se týkají pouze období, které nepřesahuje tři měsíce.

2. Od státních příslušníků jedné smluvní strany, kteří mají v úmyslu vstoupit na území druhé smluvní strany za účelem pobytu delšího než tři měsíce nebo za účelem vstupu z důvodu zaměstnaní nebo práce nebo jakékoliv obchodní či odborně činnosti, bude požadováno získat vízum.

Článek III

Od členů diplomatického nebo konzulárního zastoupení (včetně jejich bezprostředních rodinných příslušníků) každé smluvní strany, a to v případě přidělení k misi na území druhé strany, se nebudou požadovat vstupní nebo výstupní víza. Jména výše zmíněných budou oznámena příslušným Úřadům přijímací země 14 dní před nastoupením povinností zmíněných pracovníků.

2. Od státních příslušníků každé ze smluvních stran v průběhu jejich pověření na setkání nebo konferenci mezinárodní organizace nebo jakékoliv vládní schůze či setkání, které se odehrává na území druhé strany, se rovněž nebudou požadovat vstupní a výstupní víza.

Článek IV

Občané každé smluvní strany, kteří během svého pobytu na území druhé smluvní strany ztratili své pasy nebo jejichž pasy byly poškozeny, musí neprodleně ohlásit tuto ztrátu nebo poškození kompetentním úřadům.

2. V takových případech kompetentní úřady každé zainteresované smluvní strany vydají těmto občanům platné cestovní doklady, aby jim umožnila návrat do jejich země. Tento cestovní doklad bude opatřen výstupním vízem, uděleným zdarma příslušnými místními úřady.

Článek V

Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo pobyt na svém území statním příslušníkům druhé země, kteří budou shledáni jako nežádoucí.

Článek VI

Smluvní strany si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných cestovních dokladů včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně 30 dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek VII

Každý smluvní stát si vyhrazuje právo z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění této Dohody. Toto přerušení bude oznámeno diplomatickou cestou.

Článek VIII

Každá smluvní strana může vypovědět toto Ujednání při dodržení lhůty tří měsíců. Vypovězení bude druhé smluvní straně oznámeno písemně diplomatickou cestou.

Toto Ujednání vstoupí v platnost po schválení, ve shodě s předpisy obou zemí.

Nížepodepsaní, plně pověřeni svými vládami, stvrzují tuto dohodu podpisem.

Vyhotoveno v Kuala Lumpur 17. května 1991 ve dvou originálech v angličtině.

Martin Palouš v. r.
Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky

Abdulah Ahmad Badawi v. r.
Za vládu Malajsie

Přesunout nahoru