Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 433/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)

Částka 82/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 11.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

433

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. června 1988 byla na 75. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 11. ledna 1990 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 38 odstavce 3 Úmluva vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Úmluva č. 167

ÚMLUVA

o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví

Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 1. června 1988 na svém sedmdesátém pátém zasedání,

připomínajíc příslušné mezinárodně pracovní Úmluvy a doporučení, zejména úmluvu a doporučení o bezpečnostních předpisech (stavebnictví), 1937, doporučení o spolupráci při předcházení nehodám (stavebnictví), 1937, úmluvu a doporučení o ochraně proti záření, 1960, úmluvu a doporučení o zabezpečení strojů, 1963, úmluvu a doporučení o maximální váze, 1967, úmluvu a doporučení o rakovině z povolání, 1974, úmluvu a doporučení o pracovním prostředí (znečištění vzduchu, hluk a vibrace), 1977, úmluvu a doporučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, úmluvu a doporučení o závodních zdravotních službách, 1985, úmluvu a doporučení o osinku, 1986 a seznam nemocí z povolání, revidovaný v r. 1980, připojeny k úmluvě o dávkách při pracovních úrazech, 1964,

rozhodnuvši přijmout některé návrhy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, jež jsou čtvrtým bodem jednacího pořadu zasedání,

stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy revidující úmluvu o bezpečnostních předpisech (stavebnictví), 1937,

přijímá dne 20. června 1988 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, 1988:

I. Působnost a vymezení pojmů

Článek 1

1. Tato úmluva se vztahuje na všechny činnosti ve stavebnictví, to je na stavební práce, inženýrské stavitelství a na montážní a demontážní práce včetně všech postupu, operací a dopravy na staveništi, od přípravy staveniště až do dokončení projektu.

2. Členský stát, který ratifikuje tuto úmluvu, může po projednání s nejreprezentativnějšími zúčastněnými organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují, vyloučit z provádění úmluvy nebo jejich některých ustanovená určitá odvětví hospodářské činnosti nebo určité podniky, ohledně nichž vznikají zvláštní problémy určitého významu, pod podmínkou, že je zachováno bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

3. Tato úmluva se vztahuje také na samostatně hospodařící osoby, jak mohou být určeny vnitrostátními právními předpisy.

Článek 2

Pro účely této úmluvy:

a) Výraz „stavebnictví" zahrnuje:

i) stavitelství včetně hloubení a stavby, přestavby, obnovy, opravy, údržby (včetně čištění a natírání), jakož i bourání všech typů budov nebo staveb,

ii) civilní inženýrství včetně hloubení a stavby, přestavby, opravy, údržby a bourání, např. letišť, doků, přístavů, vnitrozemských vodních cest, přehrad, ochranných prací na řekách a pobřeží nebo proti lavinám, silnic a dálnic, železnic, mostů, tunelů, viaduktů, děl veřejně prospěšných sloužících komunikacím, odvodňování, ke svodu použité vody a zásobování vodou a energií,

iii) montáž a demontáž prefabrikovaných budov a staveb, jakož i výrobu prefabrikovaných dílů na staveništi,

b) výraz „staveniště" znamená místo, na kterém probíhají práce nebo operace popsané v bodě a),

c) výraz „pracoviště" znamená všechna místa, kde pracovníci musí být nebo kam se musí odebrat vzhledem ke své práci a jež jsou pod kontrolou zaměstnavatele ve smyslu níže uvedeného bodu e),

d) výraz „pracovník" znamená každou osobu zaměstnanou ve stavebnictví,

e) výraz „zaměstnavatel" znamená:

i) fyzickou nebo právnickou osobu, která zaměstnává jednoho nebo více pracovníků na staveništi,

ii) podle okolností buď hlavního podnikatele, podnikatele nebo poddodavatele,

f) výraz „příslušná osoba" znamená osobu mající dostatečnou kvalifikaci, jako vhodné vzdělání a dostatečné znalosti, zkušenost a zručnost pro bezpečný výkon určité práce. Příslušné úřady mohou stanovit vhodná kriteria pro jmenování takových osob a určit povinnosti, které mají,

g) výraz „lešení" znamená každou dočasnou konstrukci, pevnou, zavěšenou nebo pohyblivou, jakož i její podpůrné části používané k tomu, aby nesly dělníky a materiál nebo zajišťovaly přístup na takovou konstrukci, pokud nejde o zdvihadla ve smyslu bodu h) níže,

h) výraz „zdvihadla" znamená upevněné nebo pohyblivé zařízení používané ke zvedání nebo spouštění osob nebo břemen,

i) výraz „vázací prostředky" znamená všechny prostředky, pomocí nichž lze upevnit břemeno ke zdvihadlu, které však nejsou nedílnou součástí zdvihadla nebo břemene.

II. Obecná ustanovení

Článek 3

Opatření, která mají být učiněna k provedení této úmluvy, budou projednávána s nejreprezentativnějšími zúčastněnými organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků.

Článek 4

Každý člensky stát, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje, že na základě vyhodnocení nebezpečí existujících pro bezpečnost a zdraví, přijme a bude udržovat v platnosti právní předpisy, které zajišťují provádění ustanovení úmluvy.

Článek 5

1. Právní předpisy přijaté podle článku 4 mohou stanovit, že budou v praxi prováděny technickými normami nebo praktickými směrnicemi nebo jinými vhodnými prostředky odpovídajícími vnitrostátním podmínkám a praxi.

2. Při provádění článku 4 a odstavce 1 tohoto článku každý členský stát přihlédne k příslušným normám přijatým uznávanými mezinárodními organizacemi v oblasti normalizace.

Článek 6

Budou přijata opatření pro zajištění spolupráce mezi zaměstnavateli a pracovníky v zajmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, a to v souladu s úpravou stanovenou vnitrostátními právními předpisy.

Článek 7

Vnitrostátní právní předpisy budou požadovat, aby zaměstnavatelů a samostatně hospodařící osoby dodržovali předepsaná bezpečnostní a zdravotní opatření na pracovištích.

Článek 8

1. Kdykoli dva nebo více zaměstnavatelů provádí současně činnost na jednom staveništi:

a) hlavní podnikatel nebo jiná osoba nebo organizace provádějící účinnou kontrolu nebo mající hlavní odpovědnost za veškerou činnost na staveništi bude odpovědný za koordinaci předepsaných bezpečnostních a zdravotních opatření a za dodržování těchto opatření, pokud je to slučitelné s vnitrostátními právními předpisy,

b) jakmile hlavní podnikatel nebo jiná osoba nebo organizace provádějící účinnou kontrolu nebo mající hlavní odpovědnost nad veškerou činností na staveništi tam není přítomen, má jmenovat, pokud je to slučitelné s vnitrostátními právními předpisy, příslušnou osobu nebo organizaci na místě, mající autoritu a nezbytné prostředky, aby zajistila jeho jménem koordinaci a dodržování opatření stanovených v bodě a) výše,

c) každý zaměstnavatel bude odpovídat za provádění stanovených opatření, pokud jde o pracovníky, kteří jsou mu podřízeni.

2. Kdykoli zaměstnavatelé nebo samostatně hospodařící osoby konají současně práce na jednom staveništi, musí spolupracovat při provádění bezpečnostních a zdravotních opatření stanovených podle vnitrostátních právních předpisů.

Článek 9

Osoby odpovědné za návrh a plánování stavebního projektu musí mít na zřeteli bezpečnost a ochranu zdraví stavebních pracovníků v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí.

Článek 10

Vnitrostátní právní předpisy mají stanovit, že pracovníci na všech pracovištích a v míře, v jaké vykonávají kontrolu nad zařízením a pracovními metodami, mají právo a povinnost podílet se na zajištění bezpečných pracovních podmínek a vyjadřovat názory k přijatým pracovním postupům, pokud mohou mít vliv na bezpečnost a zdraví.

Článek 11

Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že pracovníci jsou povinni:

a) spolupracovat co nejúže se svým zaměstnavatelem při provádění předepsaných bezpečnostních a zdravotních opatření,

b) přiměřeným způsobem pečovat o svou vlastní bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví jiných osob, které mohou být postiženy jejich jednáním nebo opomenutím při práci,

c) používat zařízení daných jim k dispozici a nezacházet špatně se zařízením, které jim bylo poskytnuto pro jejich vlastní ochranu nebo pro ochranu druhých,

d) oznamovat bez prodlení svému bezprostřednímu nadřízenému a představiteli pracovníků pro bezpečnost, pokud existuje, každou situaci, jež by podle nich mohla představovat riziko a které nemohou sami čelit,

e) dbát předepsaných bezpečnostních a zdravotních opatření.

Článek 12

1. Vnitrostátní právní předpisy mají stanovit, že každý pracovník má právo vyhnout se nebezpečí, má-li důvodně za to, že bezprostřední a vážné nebezpečí ohrožuje jeho bezpečnost a zdraví, a povinnost ihned o tom zpravit svého bezprostředního nadřízeného.

2. Hrozí-li bezprostřední nebezpečí bezpečnosti pracovníků, zaměstnavatel má učinit okamžitá opatření k zastavení práce a podle povahy případu k evakuaci dělníků.

III. Preventivní a ochranná opatření

Článek 13

Bezpečnost na pracovištích

1. Budou učiněna veškerá vhodná bezpečnostní opatření tak, aby všechna pracoviště byla bezpečná a bez rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků.

2. Budou zajištěny, udržovány a, kde je toho třeba, označeny bezpečně přístupové cesty na pracoviště a odchod z nich.

3. Budou učiněna veškerá vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osob přítomných na staveništi nebo v jeho nejbližším okolí před nebezpečími, která mohou na takovém místě vzniknout.

Článek 14

Lešení a žebříky

1. Jestliže práce nemůže být bezpečně provedena na zemi nebo ze země nebo z některé časti budovy či jiné stálé stavby, má být opatřeno a udržováno bezpečné a vhodné lešení nebo učiněno stejně bezpečné a vhodné opatření.

2. Není-li jiný bezpečný přístup na vyvýšená pracoviště, mají být opatřeny vhodné a spolehlivé řebříky. Musí být náležitě zabezpečeny proti mimovolnému pohybu.

3. Všechna lešení a řebříky budou konstruovány a používány v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

4. Lešení budou prohlížena příslušnou osobou v případech a ve lhůtách stanovených vnitrostátními právními předpisy.

Článek 15

Zdvihadla a vázací prostředky

1. Každé zdvihadlo a vázací prostředek, včetně jejich podstatných částí, příslušenství, upevnění, zakotvení a podpěr mají být:

a) dobře projektovány a konstruovány z materiálů dobré jakosti a dostatečné odolnosti pro účely, pro které se jich užívá,

b) správně instalovány a používány,

c) udržovány v dobrem funkčním stavu,

d) prohlíženy a přezkušovány příslušnou osobou ve lhůtách a případech stanovených vnitrostátními právními předpisy; o výsledcích těchto prohlídek a zkoušek budou vedeny záznamy,

e) obsluhovány pracovníky, kterým se dostalo příslušného výcviku v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2. Zdvihadlo se nesmí používat ke zvedání, spouštění nebo přepravě osob, není-li konstruováno, instalováno a používáno k takovému účelu v souladu s vnitrostátními právními předpisy, s výjimkou nepředvídané události, kdy může dojít k těžkému nebo smrtelnému úrazu, jestliže zdvihadla lze bezpečně použít k takovému účelu.

Článek 16

Zařízení pro dopravu, přemísťování zemin a zacházení s materiálem

1. Všechna vozidla a zařízení pro přemísťování zemin a zacházení s materiálem mají být:

a) dobře projektována a konstruována s přihlédnutím, pokud možno, k ergonomickým zásadám,

b) udržována v dobrém funkčním stavu,

c) správně používána,

d) obsluhována pracovníky, kterým se dostalo vhodného výcviku v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2. Na všech staveništích, kde se používá vozidel a zařízení pro přemísťování zemin a zacházení s materiálem

a) budou pro ne zajištěny bezpečné a vhodné přístupové cesty,

b) provoz bude organizován a kontrolován tak, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání.

Článek 17

Zařízení, stroje, příslušenství a nářadí

1. Zařízení, stroje a výstroj, včetně ručního nářadí, s motorem nebo bez něho, budou

a) dobře projektovány a konstruovány s přihlédnutím, pokud možno, k ergonomickým zásadám,

b) udržovány v dobrém funkčním stavu,

c) užívány pouze pro práce, pro které jsou určeny, pokud použití k jiným než původním účelům nebylo vyhodnoceno příslušnou osobou, která rozhodla, že takové použití je bezpečné,

d) obsluhovány pracovníky, kterým se dostalo příslušného výcviku.

2. Tam, kde je to vhodné, bude výrobcem nebo zaměstnavatelem dáno náležité poučení o bezpečném užívání, a to formou srozumitelnou uživatelům.

3. Tlaková zařízení a přístroje budou prohlíženy a přezkušovány příslušnou osobou v případech a ve lhůtách stanovených vnitrostátními právními předpisy.

Článek 18

Práce ve výškách včetně prací na střechách

1. Jestliže je nezbytné čelit nebezpečí nebo kde výše stavby nebo její sklon je větší než stanoví vnitrostátní právní předpisy, je třeba učinit preventivní opatření, aby se zabránilo pádu pracovníků a nářadí nebo jiných předmětů či materiálu.

2. Jestliže pracovníci musí pracovat na střechách nebo v jejich blízkosti nebo na jiných místech krytých křehkým materiálem, jímž je možno propadnout, je třeba učinit preventivní opatření, aby se zabránilo mimovolnému vstupu na křehký materiál nebo propadnutí skrze něj.

Článek 19

Výkopy, šachty, zemní práce, podzemní práce a tunely

Ve výkopu, v šachtě, při zemní práci, při podzemní práci nebo v tunelech mají být učiněna přiměřená bezpečnostní opatření,

a) aby se vhodnými podpěrami nebo jinak zabránilo tomu, že pracovníci budou ohroženi pádem nebo uvolněním zeminy, skal nebo jiného materiálu,

b) aby se zabránilo nebezpečí způsobenému pádem osob, materiálu nebo předmětů nebo přívalem vody do výkopu, šachty, zemních prací, podzemních prací nebo tunelu,

c) aby bylo zajištěno dostatečné větrání na každém pracovišti tak, aby se udrželo dýchatelné ovzduší a omezily kouř, plyn, pára, prach a jiné nečistoty na úrovni, která není nebezpečná nebo škodlivá zdraví a je v mezích dovolených vnitrostátními právními předpisy,

d) aby se pracovníkům umožnilo dostat se do bezpečí v případě požáru nebo přívalu vody nebo matriálu,

e) aby se pro pracovníky vyloučilo riziko pocházející z možných podzemních nebezpečenství, jako je proudění kapalin nebo přítomnost kapes plynu, a to vhodným šetřením za účelem jejich lokalizace.

Článek 20

Jímky a kesony

1. Každá jímka a keson mají být

a) dobře postaveny, z vhodného a bezvadného materiálu a dostatečně pevné,

b) opatřené dostatečným zařízením umožňujícím pracovníkům dostat se do bezpečí v případě přívalu vody nebo materiálu.

2. Stavbu, umístění, změny nebo demontáž jímky nebo kesonu lze konat pouze za přímého dohledu příslušné osoby.

3. Každá jímka a keson mají být kontrolovány příslušnou osobou ve stanovených intervalech.

Článek 21

Práce ve stlačeném vzduchu

1. Práce ve stlačeném vzduchu se může vykonávat pouze v souladu s opatřeními stanovenými vnitrostátními právními předpisy.

2. Práce ve stlačeném vzduchu mohou vykonávat poze pracovníci, jejichž tělesná schopnost pro takovou práci byla potvrzena lékařskou prohlídkou, a v přítomnosti osoby příslušné pro dohled nad průběhem prací.

Článek 22

Konstrukční rámy a bednění

1. Postavit konstrukční rámy a jejich části, bednění, konstrukční léčení a vzpěry lze pouze za dohledu příslušné osoby.

2. Budou učiněna dostatečná opatření, aby se zabránilo ohrožení pracovníků v důsledku dočasné nepevnosti nebo lability konstrukce.

3. Bednění, konstrukční léčení a vzpěry musí být projektovány, konstruovány a udržovány tak, aby bezpečně unesly celé zatížení, jemuž mohou být vystaveny.

Článek 23

Práce nad vodou

Kde se práce koná nad vodou nebo v její těsné blízkosti, budou učiněna vhodná opatření pro

a) zabránění pádu pracovníků do vody,

b) záchranu pracovníků před nebezpečím utonutí,

c) bezpečnou a přiměřenou dopravu.

Článek 24

Bourání

Jestliže bourání budovy nebo konstrukce může představovat nebezpečí pro pracovníky nebo pro veřejnost,

a) budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijata vhodná bezpečnostní opatření, metody a postupy včetně těch, které se týkají odstranění odpadu a zbytků,

b) práce budou plánovány a provedeny pouze za dohledu příslušné osoby.

Článek 25

Osvětlení

Na každém pracovišti a na každém jiném místě na staveništi, kudy může pracovník procházet, bude zajištěno vhodné a dostatečné osvětlení, případně přenosnými osvětlovacími zařízeními.

Článek 26

Elektřina

1. Veškerá elektrická zařízení a instalace budou konstruována, instalována a udržována příslušnou osobou a používána tak, aby se zabránilo nebezpečí.

2. Před započetím stavebních prací a v jejich průběhu budou učiněna vhodná opatření, aby se zjistilo, zda pod staveništěm, nad ním nebo na něm není kabel nebo elektrický přístroj pod proudem, a aby se zabránilo každému nebezpečí, které z toho může pro pracovníky vzniknout.

3. Kladení a údržba elektrických kabelů a přístrojů na staveništích musí odpovídat technickým normám a pravidlům používaným na vnitrostátní úrovni.

Článek 27

Výbušniny

Výbušniny smějí být skladovány, dopravovány, používány nebo s nimi zacházeno pouze

a) za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy,

b) příslušnou osobou, která má učinit nezbytná opatření, aby se zabránilo tomu, aby pracovníci nebo jiné osoby byli vystaveni nebezpečí úrazu.

Článek 28

Ohrožení zdraví

1. Jestliže pracovník může být vystaven chemickému, fyzikálnímu nebo biologickému ohrožení v takovém rozsahu, že to může ohrožovat jeho zdraví, mají být učiněna příslušná preventivní opatření, aby se zabránilo takové expozici.

2. Aby se předešlo expozici zmíněné v odstavci 1,

a) nebezpečné látky mají být nahrazeny neškodnými nebo méně nebezpečnými látkami, kdykoli je to možné, nebo

b) mají být uplatněna technická opatření na zařízení, stroje, nářadí nebo postupy, nebo

c) pokud není možné vyhovět ustanovením bodů a) nebo b) výše, budou preventivní opatření zahrnovat jiná účinná opatření, včetně použití osobních ochranných pracovních prostředků a ochranného oděvu.

3. Jestliže pracovníci musí vstupovat do oblasti, kde může být obsažena jedovatá nebo škodlivá látka nebo nedostatek kyslíku nebo hořlavé ovzduší, mají být učiněna vhodná opatření, aby se předešlo nebezpečí.

4. Odpad nesmí být ničen na staveništi nebo z něho odstraněn způsobem, který by mohl škodit zdraví.

Článek 29

Ochrana proti ohni

1. Zaměstnavatel má učinit všechna vhodná opatření, aby se

a) zabránilo nebezpečí požáru,

b) rychle a účinně potlačil každý zárodek požáru,

c) zajistila rychá a bezpečná evakuace osob.

2. Je třeba zajistit dostatečné a vhodné uskladnění hořlavých kapalin, pevných látek a plynů.

Článek 30

Osobní ochranné pracovní prostředky a ochranný oděv

1. Tam, kde není možno jinými prostředky zajistit dostatečnou ochranu pracovníků proti nebezpečí nehody nebo újmy na zdraví včetně vystavení nepříznivým podmínkám, bude zaměstnavatel poskytovat a udržovat vhodné osobní ochranné prostředky a ochranný oděv s přihlédnutím k povaze práce a rizika, a to bez nákladů pro pracovníky podle vnitrostátních právních předpisů.

2. Zaměstnavatel má učinit vhodná opatření, aby pracovníkům umožnil používat osobní ochranné prostředky, a zajistit jejich správné používání.

3. Ochranné prostředky a ochranný oděv musí odpovídat normám stanoveným příslušným úřadem s přihlédnutím, pokud možno, k ergonomickým zásadám.

4. Pracovníci mají být vedeni k tomu, aby náležitě užívali osobních ochranných prostředků a ochranných oděvů, které jsou jim dány k použití, a pečovali o ne.

Článek 31

První pomoc

Zaměstnavatel je odpověden zajistit, že první pomoc, včetně cvičeného personálu, může být poskytnuta kdykoli. Je třeba učinit opatření k zajištění dopravy pracovníků, kteří utrpěli úraz nebo náhle onemocněli, k lékařskému ošetření.

Článek 32

Sociální zařízení

1. Na každém staveništi nebo v jeho blízkostí musí být zajištěno dostatečné množství pitné vody.

2. Na každém staveništi nebo v jeho blízkostí musí být zajištěna a udržována, podle počtu pracovníků a doby trvání prací, tato zařízení:

a) sanitární zařízení a umyvárny,

b) zařízení pro převlékání, uložení a sušení oděvů,

c) místnosti, kde pracovníci mohou jíst a kde se mohou skryt při přerušení práce pro nepříznivé počasí.

3. Sanitární zařízení a umyvárny by měly být pro muže a ženy oddělené.

Článek 33

Informace a školení

Pracovníci mají být přiměřeně a vhodně

a) informováni o možném ohrožení bezpečnosti a zdraví, jemuž mohou být na svém pracovišti vystaveni,

b) poučeni a vyškoleni o dosažitelných opatřeních pro předcházení a zvládnutí takových nebezpečí a pro ochranu proti nim.

Článek 34

Maření o nehodách a nemocech

Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že příslušnému úřadu mají být ve stanovené době hlášeny pracovní úrazy a nemoci z povolání.

IV. Provádění

Článek 35

Každý členský stát

a) učiní všechna potřebná opatření včetně stanovení vhodných sankcí a nápravných opatření k zajištění účinného provádění ustanovení úmluvy,

b) zajistí příslušné inspekční služby ke kontrole provádění opatření, která mají být přijata podle ustanovení úmluvy, a vybaví tyto služby nezbytnými prostředky tak, aby plnily svůj úkol, nebo se přesvědčí, že se provádí náležitá kontrola.

V. Závěrečná ustanovení

Článek 36

Tato úmluva reviduje úmluvu o bezpečnostních předpisech (stavebnictví), 1937.

Článek 37

Formální ratifikace této úmluvy budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce a jím zapsány.

Článek 38

1. Tato úmluva zavazuje toliko členské státy Mezinárodní organizace práce, jejichž ratifikace byla zapsána generálním ředitelem.

2. Nabude účinnosti dvanáct měsíců poté, kdy generální ředitel zapíše ratifikace dvou členských států.

3. Pro každý další členský stát tato úmluva nabude účinnosti dvanáct měsíců od data, kdy byla zapsána jeho ratifikace.

Článek 39

1. Každý člensky stát, který ratifikoval tuto úmluvu, může ji vypovědět po uplynutí deseti let ode dne, kdy tato úmluva poprvé nabyla účinnosti, písemným sdělením generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který je zapíše. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsána.

2. Každý člensky stát, jenž ratifikoval tuto úmluvu a který nepoužije práva ji vypovědět podle tohoto článku během roku následujícího po uplynutí období deseti let, jak uvedeno v předchozím odstavci, bude vázán úmluvou na další desetileté období a poté ji bude moci vypovědět vždy po uplynutí desetiletého období za podmínek uvedených v tomto článku.

Článek 40

1. Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí všem členským státům Mezinárodní organizace práce zápis všech ratifikací a výpovědí, které mu členové organizace sdělí.

2. Když bude členským státům organizace sdělovat zápis druhé ratifikace, jež mu byla oznámena, generální ředitel upozorní členské státy Organizace na datum, kdy tato úmluva nabude účinnosti.

Článek 41

Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí generálnímu tajemníkovi Spojených národů k zápisu podle členku 102 Charty Spojených národů úplné údaje o všech ratifikacích a výpovědích, které zapsal podle ustanovení předchozích článků.

Článek 42

Správní rada Mezinárodního úřadu práce, kdykoli to bude považovat za nutné, předloží generální konferenci zprávu o provádění této úmluvy a přezkoumá, zda je záhodno dát na pořad jednání generální konference otázku její úplné nebo částečné revize.

Článek 43

1. Přijme-li generální konference novou úmluvu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a neustanoví-li nová úmluva jinak:

a) ratifikace nové revidující úmluvy členským státem způsobí ipso iure okamžitou výpověď této úmluvy bez ohledu na ustanovení členku 39, a to s výhradou, že nová revidující úmluva nabude účinnosti,

b) od doby, kdy nová revidující úmluva nabude účinnosti, tato úmluva přestane být členským státům otevřena k ratifikaci.

2. Tato úmluva však zůstane v platnosti ve své formě a obsahu pro ty členské státy, které ji ratifikovaly a které neratifikovaly revidující úmluvu.

Článek 44

Anglické a francouzské znění této úmluvy mají stejnou platnost.

Přesunout nahoru