Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 432/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163)

Částka 82/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 11.01.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

432

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. října 1987 byla na 74. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 11. ledna 1990 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 8 odstavce 3 Úmluva vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Úmluva č. 163

ÚMLUVA

o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech

Generální konference Mezinárodní organizace práce,

která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 24. září 1987 na svém sedmdesátém čtvrtém zasedání;

připomínajíc ustanovení doporučení o podmínkách námořníků v přístavech, 1936, a doporučení o sociálních podmínkách námořníků, 1970;

rozhodnuvši přijmout některé návrhy týkající se sociální péče o námořníky na moři a v přístavech; jež jsou druhým bodem jednacího pořadu zasedání;

stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy,

přijímá dne 8.října 1987 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o sociální péči o námořníky, 1987.

Článek 1

1. Pro účely této úmluvy:

a) výraz „námořník" označuje každou osobu, která je v jakékoliv funkci zaměstnána na námořní lodi, ať už ve veřejném či soukromém vlastnictví, s výjimkou válečných lodí;

b) výrazy „sociální zařízení a služby" označují zařízení a služby sociální, kulturní, rekreační a informační.

2. Každý členský stát, po projednání s reprezentativními organizacemi rejdařů a námořníků, stanoví vnitrostátními právními předpisy, které lodi zapsané na jeho území se budou považovat za námořní lodi pro účely ustanovení této úmluvy o sociálních zařízeních a službách na lodích.

3. V rozsahu, v jakém příslušný orgán po projednání s reprezentativními organizacemi rejdařů rybářských lodí a rybářů to považuje za proveditelné, bude užívat ustanovení této úmluvy i na obchodní námořní rybolov.

Článek 2

1. Každý členský stát, pro který platí tato úmluva, se zavazuje zajistit, že jak v přístavech, tak na lodích budou pro námořníky k dispozici přiměřená sociální zařízení a služby.

2. Každý členský stát zajistí, že budou učiněna potřebná opatření pro financovaní sociálních zařízení a služeb poskytovaných podle ustanovení této úmluvy.

Článek 3

1. Každý členský stát se zavazuje zajistit, že sociální zařízení a služby budou k dispozici ve vhodných přístavech země pro všechny námořníky bez ohledu na jejich státní příslušnost, rasu, barvu pleti, pohlaví, náboženství, politické názory nebo sociální původ a bez ohledu na stát, kde je zapsána loď, na níž jsou zaměstnání.

2. Každý členský stát stanoví po projednaní s reprezentativními organizacemi rejdařů a námořníků, které přístavy jsou vhodné pro účely tohoto článku.

Článek 4

Každý členský stát se zavazuje zajistit, že sociální zařízení a služby na každé lodi, ať už ve veřejném či soukromém vlastnictví, která je zapsána na jeho území, budou přístupny všem námořníkům na lodi.

Článek 5

Sociální zařízení a služby mají být často kontrolovány, aby se zajistilo, že odpovídají měnícím se potřebám námořníků s přihlédnutím k technickému, provoznímu a jinému vývoji v námořní plavbě.

Článek 6

Každý členský stát se zavazuje:

a) spolupracovat s ostatními členskými státy, aby se zajistilo provádění teto úmluvy;

b) zajistit spolupráci mezi stranami, které jsou zapojeny a mají zájem o rozvoj sociální péče pro námořníky na moři a v přístavech.

Článek 7

Formální ratifikace této úmluvy budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce a jím zapsány.

Článek 8

1. Tato úmluva zavazuje toliko členské státy Mezinárodní organizace práce, jejichž ratifikace byla zapsána generálním ředitelem.

2. Nabude účinnosti dvanáct měsíců poté, kdy generální ředitel zapíše ratifikace dvou členských států.

3. Pro každý další členský stát tato úmluva nabude účinnosti dvanáct měsíců od data, kdy byla zapsána jeho ratifikace.

Článek 9

1. Každý členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, může ji vypovědět po uplynutí deseti let ode dne, kdy tato úmluva poprvé nabyla účinnosti, písemným sdělením generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který je zapíše. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsána.

2. Každý členský stát, jenž ratifikoval tuto úmluvu a který nepoužije práva ji vypovědět podle tohoto článku během roku následujícího po uplynutí období deseti let, jak uvedeno v předchozím odstavci, bude vázán úmluvou na další desetileté období a poté ji bude moci vypovědět vždy po uplynutí desetiletého období za podmínek uvedených v tomto článku.

Článek 10

1. Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí všem členským státům Mezinárodní organizace práce zápis všech ratifikací a výpovědí, které mu členové organizace sdělí.

2. Když bude členským státům Organizace sdělovat zápis druhé ratifikace, jež mu byla oznámena, generální ředitel upozorní členské státy Organizace na datum, kdy tato úmluva nabude účinnosti.

Článek 11

Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí generálnímu tajemníkovi Spojených národů k zápisu podle článku 102 Charty Spojených národů úplné údaje o všech ratifikacích a výpovědích, které zapsal podle ustanovení předchozích článků.

Článek 12

Správní rada Mezinárodního úřadu práce, kdykoli to bude považovat za nutné, předloží generální konferenci zprávu o provádění této úmluvy a přezkoumá, zda je záhodno dát na pořad jedním generální konference otázku její úplné nebo částečné revize.

Článek 13

1. Přime-li generální konference novou úmluvu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a neustanoví-li nová úmluva jinak:

a) ratifikace nové revidující úmluvy členským státem způsobí ipso iure okamžitou výpověď této úmluvy bez ohledu na ustanovení článku 9, a to s výhradou, že nová revidující úmluva nabude účinnosti;

b) od doby, kdy nová revidující úmluva nabude účinnosti, tato úmluva přestane být členským státům otevřena k ratifikaci.

2. Tato úmluva však zůstane v platnosti ve své formě a obsahu pro ty členské státy, které ji ratifikovaly a které neratifikovaly revidující úmluvu.

Článek 14

Anglické a francouzské znění této úmluvy mají stejnou platnost.

Přesunout nahoru