Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 430/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody

Částka 82/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

430

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 7. októbra 1991

o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Zvýšené náklady výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch uvedených v § 65 ods. 2 zákona pozostávajúce z nákladov ochrany a dopravy do zdravotníckych zariadení sa určia podľa

a) priemerných príjmov príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky (ďalej len "zbor") pripadajúcich na čas, v ktorom vykonali ochranu počas prepravy odsúdeného do zdravotníckeho zariadenia a späť,

b) hodnoty spotrebovaných pohonných látok a mazadiel (spotreba pohonných látok a mazadiel sa určí podľa príslušnej normy spotreby motorového vozidla použitého na prepravu a skutočne najazdených kilometrov), amortizácie vozidla

a priemerného príjmu príslušníka zboru - vodiča, ktorý viedol motorové vozidlo,

c) skutočne vyplatených súm príslušníkom zboru vrátane vodiča, ktoré sa poskytujú príslušníkom zboru ako náhrady pri služobných cestách.

(2) Priemernými príjmami príslušníkov zboru vrátane vodiča sa rozumejú priemerné príjmy v roku predchádzajúcom tomu roku, v ktorom zvýšené náklady výkonu trestu odňatia slobody vznikli.

(3) Priemerná spotreba pohonných látok a mazadiel a jej hodnota a amortizácia motorového vozidla sa určuje podľa príslušných noriem spotreby a cien platných v čase vykonania prepravy.

(4) Poskytovanie náhrad príslušníkom zboru pri služobných cestách určuje osobitný predpis.1)

§ 2

(1) Ak sa jedným vozidlom prepravovali viacerí odsúdení povinní hradiť zvýšené náklady výkonu trestu, náhrada sa určuje pomernou časťou podľa počtu prepravovaných odsúdených.

(2) Ak sa preprava uskutoční v rámci inej, vopred plánovanej cesty, náhrada nákladov sa určí vo výške cestovného v dopravných prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.

§ 3

V rozhodnutí riaditeľa ústavu o náhrade zvýšených nákladov výkonu trestu (§ 65 ods. 3 zákona) sa náklady uvádzajú s vyčíslením ubehnutého počtu kilometrov a úhrnných nákladov s tým spojených.

§ 4

(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj pri určovaní náhrady nákladov, ktoré vznikli Policajnému zboru Slovenskej republiky v súvislosti s predvedením odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody.

(2) Rozhodnutie o povinnosti hradiť náklady, ktoré vznikli Policajnému zboru Slovenskej republiky v súvislosti s predvedením odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody, vydá riaditeľ ústavu, do ktorého bol odsúdený predvedený, a to na požiadanie náčelníka príslušnej organizačnej zložky Policajného zboru Slovenskej republiky, v ktorom vyčísli náklady podľa jednotlivých položiek.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1991.


Prof. JUDr. Posluch CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) RMS č. 5/1987 náhrady cestovných a iných výdavkov poskytovaných príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR v znení neskorších predpisov.

Přesunout nahoru