Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon

Částka 9/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.02.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (13/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 21. ledna 1991,

kterou se provádí celní zákon

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem zahraničních věcí, federálním ministerstvem dopravy, federálním ministerstvem spojů, ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Slovenské republiky podle § 19 odst. 2, § 22 odst. 3, § 25 odst. 1 a 2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 2, § 41 odst. 2, § 42 odst. 2, § 43 odst. 2, § 44 odst. 2, § 47 odst. 7, § 49 odst. 2, § 54 odst. 3, § 60 odst. 2, § 61 odst. 4, § 77 odst. 3, § 78 odst. 5, § 80 odst. 7, § 81 odst. 4 a § 110 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:


HLAVA PRVNÍ

CELNÍ KONTROLA

Provádění celní kontroly

(K § 25 zákona)

§ 1

(1) Celnice určí, zda celní kontrolu provede kontrolou dokladů a písemností anebo kontrolou dopravních a průvodních listin anebo celní prohlídkou.

(2) Celní prohlídka se může provádět u všeho zboží podléhajícího celní kontrole, pokud tato vyhláška nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nestanoví jinak.

(3) Celní prohlídka může být vnější nebo vnitřní, úplná nebo částečná.

(4) Při vnější celní prohlídce se zjišťuje hrubá hmotnost, počet nákladových kusů, jejich značky a čísla a zda přiložená celní závěra není porušena. Při vnitřní celní prohlídce se zjišťuje druh, množství, případně jakost zboží.

(5) Účastník celního řízení nemá na rozsah celní prohlídky vliv. Účastník celního řízení může však celnici navrhnout provedení úplné vnější nebo úplné vnitřní celní prohlídky, jestliže se jejím provedením usnadní další celní řízení.

(6) Při celní kontrole může být v případech, kdy přepravované zboží bylo zajištěno celní závěrou, uznán jako důkaz o obsahu zásilek nebo zavazadel podrobný seznam zboží potvrzený celními orgány v zemi vývozu.

(7) K provedení celní prohlídky jsou orgány celní správy oprávněny použít technických a jiných prostředků, včetně služebních psů.

§ 2

Systém červená-zelená

(1) Systém červená-zelená je zvláštním způsobem provádění celní kontroly, který se může použít na celních letištích a silničních celních přechodech.

(2) Zelený pruh je určen pro cestující, kteří nemají s sebou zboží podléhající clu nebo mají pouze zboží osvobozené od cla a oplatků a jimi dovážené nebo vyvážené zboží nepodléhá dovozním a vývozním zákazům a omezením; současně musí být splněny podmínky pro dovoz a vývoz hodnot upravených devizovým zákonem.1) Ostatním cestujícím je vyhrazen červený pruh.

(3) Zelený pruh musí být označen zelenou značkou tvaru pravidelného osmiúhelníku, s nápisem: "Nic k proclení".

(4) Červený pruh musí být označen červenou značkou čtvercového tvaru, s nápisem: "Zboží k proclení".

§ 3

Pracovní doba celnic

(1) Pracovní doba celnic se stanoví s přihlédnutím k potřebám právnických a fyzických osob, zejména dopravců a pošty. Celnice, u níž není zavedena nepřetržitá pracovní doba, zajistí provedení celního řízení i mimo pracovní dobu u snadno zkazitelného zboží, živých zvířat, zboží určeného k odstranění následků havárií, přírodních katastrof a podobných událostí a u jiných druhů spěšného zboží, je-li zajištěna přítomnost orgánů státní správy podle zvláštních předpisů.

(2) Spěšným zbožím se rozumí zboží, které je nutno rychle a přednostně celně projednat z důvodu jeho povahy nebo proto, že tvoří zásilku pro pomoc nebo proto, že odpovídá řádně odůvodněné naléhavé potřebě.

HLAVA DRUHÁ

OSVOBOZENÍ OD CELNÍ PROHLÍDKY

(K § 29 odst. 3 zákona)

§ 4

(1) Celní prohlídce nepodléhá zboží, které při cestách do ciziny a z ciziny převáží prezident České a Slovenské Federativní Republiky, předseda a místopředsedové Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, předseda a místopředsedové Sněmovny lidu, předseda a místopředsedové Sněmovny národů, předseda, místopředsedové a členové vlády České a Slovenské Federativní Republiky, předseda Federálního statistického úřadu, předseda Správy federálních hmotných rezerv, předseda Státní banky československé, předsedové a místopředsedové České národní rady a Slovenské národní rady, předsedové, místopředsedové a členové vlád České republiky a Slovenské republiky, předsedové Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu, generální prokurátoři České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, předsedové nejvyšších soudů České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, hlavní arbitři České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v souvislosti s výkonem jejich funkce a členové doprovodu těchto osob.

(2) Celní prohlídce nepodléhá zboží, které při cestách do ciziny a z ciziny převážejí poslanci Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, České národní rady, Slovenské národní rady, soudci nejvyšších soudů České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky v souvislosti s výkonem jejich funkce.

(3) Celní prohlídce nepodléhá zboží, které při cestách do ciziny a z ciziny převážejí velvyslanci, vyslanci a chargé ďaffaires České a Slovenské Federativní Republiky akreditovaní v cizině, jakož i členové jejich rodin, cestují-li s nimi společně.

§ 5

Celní prohlídce nepodléhá zboží, které při cestách z ciziny a do ciziny převážejí

a) hlavy cizích států, předsedové vlád cizích států a jejich náměstkové, členové vlád cizích států, předsedové a náměstkové předsedů zákonodárných sborů cizích států a členové jejich doprovodu,

b) předsedové a členové cizích delegací přijíždějících na diplomatické konference svolávané do České a Slovenské Federativní Republiky,

c) diplomatický personál misí pověřených v České a Slovenské Federativní Republice,

d) cizí diplomatičtí zástupci působící mimo území České a Slovenské Federativní Republiky, cestují-li do ní nebo jí projíždějí,

e) konzulární úředníci konzulárních úřadů cizích států působící v České a Slovenské Federativní Republice, pokud jsou konzulárními úředníky z povolání a nejsou československými státními občany,

f) členové rodin osob uvedených pod písmeny a) až e),

g) jiní příslušníci cizích států mající diplomatický status,

h) diplomatičtí a konzulární kurýři (dále jen "kurýři") cizích států.

§ 6

(1) Osvobození od celní prohlídky se týká též zavazadel osob uvedených v § 4 a 5, která jsou dopravována v časové souvislosti s cestou těchto osob, a to i když jsou dovážena jiným dopravním prostředkem, než kterým tyto osoby cestují.

(2) Osvobození od celní prohlídky se nevztahuje na případy, kdy jsou vážné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz, vývoz nebo průvoz je zakázán nebo omezen. Celní prohlídka musí být provedena v přítomnosti osoby uvedené v § 4 a 5 nebo jejího zmocněnce.

§ 7

(1) Celní prohlídce nepodléhá zapečetěná diplomatická pošta a konzulární zavazadlo (dále jen "diplomatická pošta"), kterou veze kurýr týmž dopravním prostředkem, kterým cestuje. Kurýr se musí vykázat seznamem, jejž vyhotovil a razítkem opatřil úřad, který diplomatickou poštu odesílá. V seznamu musí být uveden počet kusů diplomatické pošty a druh obalu.

(2) Celní prohlídce nepodléhá zapečetěná diplomatická pošta dopravovaná jinak než kurýrem, musí však být doprovázena seznamem, jejž vyhotovil a razítkem opatřil úřad, který diplomatickou poštu odesílá. V seznamu musí být uveden počet kusů diplomatické pošty, druh obalu a adresa úřadu nebo orgánu, jemuž je pošta určena.

(3) Diplomatická pošta může obsahovat pouze diplomatické písemnosti nebo předměty určené k úřední potřebě mise.

HLAVA TŘETÍ

CELNÍ KONTROLA V ŽELEZNIČNÍ, SILNIČNÍ, LETECKÉ A VODNÍ DOPRAVĚ A V POŠTOVNÍM STYKU

Celní kontrola zboží dopravovaného dopravci a poštou

(K § 36 odst. 2 zákona)

§ 8

(1) K provedení celní kontroly je dopravce povinen předat pohraniční celnici ve dvojím vyhotovení seznam nákladu, seznam zavazadel, seznam zásob, seznam inventáře dopravního prostředku a jiné doklady o dopravovaném zboží. Celnice může tyto doklady přijmout prostřednictvím zařízení pro přenos a zpracování údajů na nosičích informací; druh zboží zde může být vyjádřen v mezinárodně uznávané nomenklatuře.2)

(2) Ve vodní dopravě může být požadováno předložení plánu plavidla.

§ 9

(1) Seznam nákladu obsahuje tyto údaje: zemi imatrikulace dopravního prostředku, druh dopravního prostředku, značku, místo, kde je evidován, a místo, kde bylo zboží naloženo, jména, bydliště a sídla odesilatelů a příjemců zboží, zemi určení, množství a druh dopravovaného zboží podle měr a pojmenování obvyklého v obchodě, a je-li zabaleno, též počet kusů, značky a druh obalu nákladových kusů. U sběrných zásilek je dopravce povinen odevzdat celnici seznam zásilek vyhotovený zasilatelem. Celnice může stanovit, které údaje nemusí být v seznamu nákladu uvedeny. Pošta seznam nákladu neodevzdává.

(2) Seznam zavazadel obsahuje údaje o množství a druhu dopravovaných zavazadel, jméno a bydliště vlastníka zavazadla. Celnice může stanovit, kdy seznam zavazadel nemusí být předložen nebo které údaje nemusí. být uvedeny.

(3) Seznam zásob dopravního prostředku obsahuje údaje o zásobách potravin, nápojů, tabákových výrobků a jiných zásobách určených na cestu, popřípadě též o zařízení dopravního prostředku, není-li zapsáno v seznamu inventáře.

§ 10

V železniční dopravě nahrazuje seznam nákladu železniční vlakový soupis a přechodový seznam vozů naložených zbožím; seznam zavazadel a spěšnin nahrazuje přechodová soupiska. Vlakový soupis nebo přechodový seznam nemusí být odevzdán, přivezeli vlak pouze prázdné vozy, jež jsou již zařazeny do vozového parku. Železniční vozy nezařazené do vozového parku železničních správ se zapisují do vlakového soupisu nebo přechodového seznamu tak, jako vozy naložené. Seznam inventáře se v železniční dopravě nevyžaduje.

§ 11

(1) V letecké dopravě obsahuje seznam nákladu jméno provozovatele, státní příslušnost a rejstříkovou značku letadla, číslo letu a datum, stanici (místo) nakládky, stanici (místo) vykládky, číslo leteckého nákladního listu, počet kusů, druh zboží, a prostor pro záznamy provozovatele a pro úřední záznamy.

(2) Seznam zavazadel se v letecké dopravě nevyžaduje.

§ 12

Seznam nákladu, seznam zavazadel, seznam zásob a seznam inventáře se nevyžadují, přistane-li plavidlo nebo letadlo na krátkou dobu z technických důvodů, např. k doplnění zásob, odstranění závad nebo aby vystoupili cestující.

§ 13

Nakládá-li se vyvážené zboží na dopravní prostředek ve vodní nebo silniční dopravě u vnitrozemské celnice, odevzdá ji dopravce seznam nákladu dvojmo; jedno vyhotovení je určeno pro vnitrozemskou celnici a druhé pro pohraniční celnici. Celní kontrola v dopravních prostředcích hromadné osobní dopravy při přestupu státních hranic

(K § 36 odst. 2 zákona)

§ 14

Cestující, kteří cestují v dopravním prostředku hromadné osobní dopravy, a členové posádek dopravních prostředků pravidelné osobní dopravy jsou povinni předložit svá zavazadla k celní kontrole včas, aby mohla být ukončena v době pro ni určené.

§ 15

Cestující může na pohraniční celnici při vstupu do tuzemska opustit dopravní prostředek před skončením celního řízení a při výstupu do ciziny po skončení celního řízení jen se souhlasem příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 16

V celním prostoru pohraniční celnice se v době provádění celního řízení mohou kromě cestujících zdržovat jen pracovníci konající službu u dopravních prostředků a s vědomím příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu, osoby vykonávající tam úřední povinnosti. Jiné osoby se mohou v celním prostoru zdržovat jen se souhlasem příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 17

Dokud trvá celní prohlídka plavidla ve vodní dopravě, je zakázán jakýkoliv styk se břehem a s jinými plavidly; kromě členů posádky plavidla smějí na plavidlo vstupovat jiné osoby jen při výkonu úřední povinnosti, a to s vědomím příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 18

Dojde-li k havárii nebo nouzovému přistání dopravního prostředku na celní cestě, je dopravce povinen sdělit to bez zbytečného odkladu nejbližší celnici.

§ 19

Doprovod dopravních prostředků

(1) Rozhodne-li celnice na žádost dopravce o doprovodu dopravního prostředku k zajištění celní kontroly, dopravce dopraví příslušníky celní správy na stanovené místo a zpět, případně jim poskytne náhradu jízdného.

(2) Plavební organizace dále poskytne doprovázejícím příslušníkům celní správy bezplatné ubytování, otop, světlo a za náhradu i stravu.

§ 20

Dovoz poštovních zásilek

(1) Dovážené poštovní zásilky mohou být dopravovány bez celní závěry.

(2) Pošta předkládá dovážené poštovní zásilky k celnímu řízení vnitrozemské celnici s výjimkou dopisnic, psaní a slepeckého tisku, z jejichž úpravy je patrno, že obsahují pouze písemné sdělení.

(3) Zkazí-li se obsah poštovních zásilek nebo jejich částí při dopravě v tuzemsku před propuštěním do volného oběhu v tuzemsku, projedná pošta tuto okolnost s celnicí, která je příslušná k propuštění zásilky.

(4) Bylo-li poškození nebo zkažení zásilek zpozorováno u pošty, u které se provádí celní řízení, zjistí stav zásilek tato pošta spolu s celnicí.

(5) Pokud pošta vyjme a zničí zkažené zboží, které by mohlo ohrozit lidské zdraví nebo poškodit jiné zásilky, je povinna o tom vyrozumět příslušnou celnici.

(6) Pokud pošta podle zvláštních předpisů prodá poštovní zásilky, které byly celnicí propuštěny do volného oběhu v tuzemsku, uhradí z výtěžku prodeje především náklady prodeje, poštovní poplatky a dále clo a jiné poplatky na zásilkách váznoucí.

(7) Pošta může odmítnout provádět úkony za účastníka celního řízení, jestliže to pokládá z provozních nebo jiných závažných důvodů za nutné anebo jestliže ji účastník celního řízení nedodá ve stanovené lhůtě potřebné údaje.

(8) Zásilky, u nichž pošta za účastníka celního řízení neprovádí úkony, odevzdá celnici na potvrzení a odevzdání oznámí adresátovi. Celnice propustí takové zásilky jen tehdy, potvrdí-li pošta na poštovním dokladu, že zásilky mohou být adresátovi vydány.

(9) Zásilku, u níž pošta za účastníka celního řízení úkony neprovádí, může adresát odmítnout, jen pokud ji na celnici neotevře.

(K § 47 odst. 7 zákona)

§ 21

Clo, daně a poplatky ze zboží dováženého v poštovních zásilkách vybírá pošta jednou částkou od účastníka celního řízení při dodání zásilky. Bez vybrání cla, daní a poplatků dodá pošta zásilku účastníkovi celního řízení jen tehdy, povolila-li celnice odklad úhrady cla nebo celnice sama doručila rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků účastníkovi celního řízení nebo jeho zástupci.

(K § 36 odst. 2 zákona)

§ 22

Vrácení zásilek

(1) Má-li být vrácena do ciziny zásilka, jejíž propuštění do volného oběhu v tuzemsku obstarával dopravce nebo pošta, je dopravce nebo pošta povinna předložit zásilku se všemi celními a jinými doklady celnici k provedení celního řízení.

(2) Bylo-li ze zboží vyměřeno clo, daně a poplatky, předloží dopravce nebo pošta zásilku té celnici, která ji do volného oběhu v tuzemsku propustila. (K § 36 odst. 2 zákona)

§ 23

Vývoz poštovních zásilek

(1) Listovní zásilky, které kromě písemného sdělení obsahují i zboží, může odesilatel podat k poštovní dopravě do ciziny, aniž je předtím předložil celnici, pokud obsahují pouze zboží, k jehož vývozu není třeba povolení nebo jehož vývoz není zakázán. Zásilka musí být doprovázena celní prohláškou o vyváženém zboží.3)

(2) Listovní zásilky, které kromě písemného sdělení obsahují i zboží, k jehož vývozu je třeba povolení nebo jehož vývoz je zakázán, může odesilatel podat k poštovní dopravě do ciziny poté, kdy je předložil celnici a celnice je propustila k vývozu.

(3) Listovní zásilky, které nejsou opatřeny potvrzením celnice, že byly propuštěny k vývozu, předkládá pošta vnitrozemské celnici k provedení celní kontroly před jejich výstupem do ciziny. Povinnosti dopravců a pošty (K § 36 odst. 2 zákona)

§ 24

Úkony pracovníků dopravce a pošty

(1) Při celním řízení, které se provádí na návrh dopravce nebo pošty, vykonávají pomocné práce pracovníci dopravce nebo pošty.

(2) Za pomocné práce se považuje nakládání, skládání nebo překládání zboží, dodání zboží na váhu, přemisťování zboží do revizních místností, otevírání a zavírání ložených i prázdných dopravních prostředků a kontejnerů, nákladových kusů, vybalování a zabalování zboží, přistavování žebříků, můstků, pojízdných schodišť, poskytování bezplatné dopravy člunem v říčním přístavu apod.

(3) Nemohou-li pracovníci dopravce a pošty vykonávat pomocné práce při celním řízení sami, jsou dopravce a pošta povinni zařídit jejich provedení na svůj náklad podle pokynů celnice.

§ 25

Místnosti, prostory a pomůcky potřebné k celnímu řízení

(1) Provádí-li se pravidelně celní řízení dováženého, vyváženého nebo prováženého zboží v prostorách dopravce nebo pošty, zajistí dopravce nebo pošta pro celnici potřebné místnosti.

(2) Místnosti a prostory potřebné k celnímu řízení a uskladnění zboží se určí na takovém místě, aby pracovní postup celnice a orgánů s ní spolupracujících byl co nejúčelnější.

(3) O způsobu uzavírání místností sloužících k celnímu řízení a uskladňování zboží se dohodne dopravce nebo pošta s celnicí.

(4) Dopravce nebo pošta udržují v náležitém technickém a hygienickém stavu místnosti, které odevzdaly k užívání celnici, uklízejí je, vytápějí a osvětlují, a to pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, za náhradu skutečných vlastních nákladů dopravce nebo pošty.

(5) Dopravce nebo pošta opatří na svůj náklad v dohodě s celnicí pomůcky a zařízení potřebná pro provádění celního řízení, např. váhy, žebříky, pojízdné schody, lampy, bezpečnostní lampy, nástroje a řádné osvětlení celních prostorů pro celní kontrolu.

§ 26

Jízdní řády

(1) Dopravce oznámí pohraničním celnicím jízdní řád všech dopravních prostředků přestupujících státní hranice podle jízdních řádů a každou změnu dříve, než nabude jízdní řád nebo jeho změna účinnosti.

(2) Zavedení mimořádných vlaků, letadel nebo jiných dopravních prostředků, odřeknutí nebo zpoždění dopravních prostředků o více než půl hodiny oznámí dopravce včas a bez zbytečného odkladu pohraniční celnici.

(3) Dojde-li u pohraniční celnice k nahromadění dopravních prostředků v železniční, letecké a vodní dopravě, určí provozovatel dopravy pořadí celní kontroly. Stane-li se tak u pohraniční celnice v silniční dopravě, určí pořadí celnice; propustí přednostně zejména sanitní dopravní prostředky s nemocnými nebo raněnými, dopravní prostředky, zařízení a jiné předměty určené k poskytnutí pomoci při zdolávání požárů, živelních pohrom a podobných událostí, živá zvířata a snadno zkazitelné zboží, dopravní prostředky osob požívajících v České a Slovenské Federativní Republice diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit a autobusy pravidelné dopravy.

HLAVA ČTVRTÁ

CLO

Oddíl první

(K § 42 odst. 2 zákona)

§ 27

Postup při podání žádosti o nomenklaturní a sazební zařazení zboží

(1) Žádost o rozhodnutí o nomenklaturním a sazebním zařazení zboží se podává písemně; k němu se připojují potřebné vzorky, nebo, není-li to vzhledem k povaze zboží možné, vyobrazení a technický popis zboží.

(2) Každá žádost se může týkat jen jednoho druhu zboží. V návrhu je třeba uvést všechny údaje, jež mohou mít vliv na sazební zařazení zboží, zejména údaje o složení, způsobu výroby, způsobu a účelu upotřebení a o původu zboží.

(3) Vyžádá-li si federální ministerstvo zahraničního obchodu k správnému posouzení věci znalecký posudek, hradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku účastník celního řízení.

Oddíl druhý

Vyměřování cla

(K § 47 odst. 7 zákona)

§ 28

(1) Ze zboží pocházejícího ze států,

a) s nimiž má Česká a Slovenská Federativní Republika sjednanou doložku nejvyšších výhod, se vyměří clo podle smluvních sazeb,

b) na které se vztahuje preferenční clo, se clo vyměří ve výši stanovené příslušnými předpisy České a Slovenské Federativní Republiky,

c) s nimiž byla sjednána dohoda o vzájemném úplném nebo částečném osvobození zboží od cla, se clo nevyměří nebo se vyměří podle snížených celních sazeb.

(2) Pokud není mezinárodní smlouvou, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nebo zvláštním předpisem stanoveno jinak, za zboží pocházející z určitého státu se považují pouze:

a) nerostné produkty vytěžené z jeho země nebo z jeho pobřežních vod,

b) plodiny sklizené v tomto státě,

c) živá zvířata narozená a odchovaná v tomto státě,

d) výrobky pocházející ze zvířat žijících v tomto státě,

e) produkty honby a rybolovu provozovaných v tomto státě,

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře na lodích tohoto státu,

g) zboží získané na zpracovatelských lodích tohoto státu výlučně z produktů uvedených v písmenu f),

h) produkty vytěžené ze země nebo z mořského podzemí ležícího mimo pobřežní vody, pokud tento stát vykonává za provozními účely výlučná práva na této zemi nebo na tomto území,

i) odpady a odpadky pocházející ze zpracovací nebo úpravní činnosti a vyřazené předměty sebrané v tomto státě a použitelné k opětovnému získání surovin,

j) zboží získané v tomto státě výlučně z výrobků a produktů uvedených v písmenech a) až i),

k) zboží, které je vyrobeno v tomto státě při použití surovin, polotovarů nebo hotových výrobků, pocházejících z jiného státu nebo jejichž původ je neznámý za podmínky, že toto zboží bylo v tomto státě dostatečnou měrou zpracováno nebo opracováno; zboží se považuje za dostatečně zpracované nebo opracované v tomto státě, jde-li o zboží v tomto státě zpracované nebo opracované, přičemž hodnota zboží pocházejícího z jiného státu nebo zboží, jehož původ je neznámý, nepředstavuje více než 50 % hodnoty zboží tímto státem vyváženého. Zboží se nepovažuje za dostatečně zpracované nebo opracované pouze úkony souvisejícími zejména s balením, tříděním, konzervováním, skladováním, značkováním, cejchováním, kompletováním, spojováním částí.

(3) Zboží tuzemského původu vracející se z ciziny, u něhož nebylo upuštěno od vybrání cla, se propouští za použití smluvních sazeb.

(K § 43 odst. 2 zákona)

§ 29

Smluvní clo se vybírá i ze zboží pocházejícího ze států uvedených v příloze 1 k této vyhlášce.

§ 30

(1) Má-li být z dováženého zboží vyměřeno smluvní clo podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) nebo clo preferenční podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) nebo jestliže účastník celního řízení navrhuje, aby se clo podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) nevyměřilo nebo vyměřilo podle nižších celních sazeb nebo smluvní clo podle ustanovení § 29, je účastník celního řízení povinen prokázat zemi původu.

(2) Má-li být vyměřeno smluvní clo podle § 28 odst. 1 písm. a) a § 29, postačí k průkazu doklady doprovázející zboží, faktury nebo korespondence. Nepovažuje-li celnice takový průkaz za postačující, prokáže účastník celního řízení správnost údajů osvědčením o původu zboží vydaným cizozemským orgánem příslušným k jeho vydání v zemi původu zboží, prohlášením o původu zboží nebo osvědčením o místním názvu.

(3) Má-li být vyměřeno preferenční clo podle § 28 odst. 1 písm. b), prokáže účastník celního řízení původ zboží způsobem stanoveným zvláštním předpisem.

(4) Navrhuje-li účastník celního řízení, aby se clo podle § 28 odst. 1 písm. c) nevyměřilo nebo vyměřilo podle nižších celních sazeb, prokáže původ zboží způsobem stanoveným příslušnou mezinárodní dohodou o vzájemném úplném nebo částečném osvobození od cla.

(5) Nemůže-li účastník celního řízení prokázat původ zboží při předložení návrhu na celní řízení, vyměří celnice clo podle všeobecné celní sazby. (K § 41 odst. 2 zákona)

§ 31

Jednotná celní sazba

(1) Jednotná celní sazba 5 % celní hodnoty se použije při vyměřování cla ze zboží určeného k uspokojování osobních potřeb fyzických osob a které nemá obchodní charakter, jestliže celní hodnota nebo úhrnná celní hodnota tohoto zboží dováženého v cestovním styku fyzickými osobami nebo dováženého pro fyzické osoby v zásilkách nepřesahuje částku 8000 Kčs.

(2) Na návrh účastníka celního řízení nevyměří celnice clo podle jednotné celní sazby, ale podle sazeb celního sazebníku.

(3) V jiných případech než jsou uvedeny v odstavci 1 se vyměřuje clo podle sazeb celního sazebníku.

(K § 47 odst. 7 zákona)

§ 32

(1) Clo ze zboží téhož sazebního čísla se nevyměří, nečiní-li více než 10 Kčs. Úhrnná částka se zaokrouhluje na celé koruny do 50 haléřů směrem dolů, od 50 haléřů včetně směrem nahoru.

(2) Nedoplatek na cle se nevyměří, nečiní-li více než 10 Kčs.

Oddíl třetí

(K § 49 odst. 2 zákona)

§ 33

Odklad úhrady cla

(1) Celnice mohou povolit odklad úhrady cla nejdéle na dobu dvou let.

(2) Z odkladu úhrady cla se platí úroky ve výši 20 % za rok z částky, jejíž úhrada byla odložena, a to po dobu odkladu úhrady cla, popřípadě bylo-li clo zaplaceno před uplynutím této doby, až do dne jeho zaplacení.

(3) Ze cla, jehož úhrada byla odložena, se úroky neplatí z částky rovnající se složené celní jistotě.

(4) Nezaplatí-li účastník celního řízení clo v den splatnosti nebo v poslední den odkladu úhrady cla, je povinen platit úroky z prodlení ve výši 25 % jistiny za rok, a to za dobu od prvního následujícího dne až do dne zaplacení.

(5) Úroky z odkladu úhrady cla a úroky z prodlení úhrady cla jsou součástí cla.

Oddíl čtvrtý

(K § 54 odst. 3 zákona)

§ 34

Prominutí a snížení cla

(1) Clo se promine, jestliže zboží

a) bylo před propuštěním do navrženého oběhu zcela zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno následkem nehody nebo vyšší moci, nebo

b) propuštěné do navrženého oběhu bylo před dodáním příjemci při dopravě prováděné dopravcem nebo poštou zcela zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno následkem nehody nebo vyšší moci, nebo

c) bylo se souhlasem celnice a pod celním dohledem zcela zničeno.

(2) Clo se sníží, jestliže

a) zboží bylo po podání návrhu na celní řízení před jeho propuštěním do navrženého oběhu zničeno nebo poškozeno následkem nehod nebo vyšší moci tak, že nemůže být použito k původnímu účelu, nebo

b) se změnila povaha zboží propuštěného do navrženého oběhu před dodáním příjemci tak, že by podléhalo nižšímu clu, než jaké bylo vyměřeno, nebo

c) se zjistí, že zboží v poštovní zásilce propuštěné do navrženého oběhu a dodané příjemci je částečně zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno.

(3) Na žádost účastníka celního řízení může orgán celní správy prominout nebo snížit clo i v jiných případech, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, pokud jsou pro to sociální, zdravotní nebo jiné důvody hodné zřetele, popřípadě jestliže by vzhledem k druhu, množství a jakosti a povaze zboží, účelu dovozu a způsobu nabytí zboží v cizině jeho vybrání vedlo k tvrdosti.

Oddíl pátý

Dovoz zboží do volného oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla

(K § 44 odst. 2 zákona)

§ 35

Zboží pro potřebu hlav cizích států

Od cla je osvobozeno všechno zboží dovážené pro potřebu hlav cizích států a členů jejich doprovodu v souvislosti s jejich pobytem v tuzemsku.

§ 36

Oficiální dary, čestné ceny a vyznamenání

Dary hlav cizích států, cizích vlád a jejich členů, mezinárodních organizací, jejichž členem je Česká a Slovenská Federativní Republika, a jiných veřejných činitelů a úřadů jiných států a jejich oficiálních institucí, jakož i čestné ceny a vyznamenání jsou osvobozeny od cla, bude-li darování nebo udělení prokázáno osvědčením na povrchu čestné ceny nebo oficiálního daru nebo potvrzením dárce, československého zastupitelského úřadu v cizině, ústředního orgánu České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky, Slovenské republiky nebo jiného československého orgánu, který může takové darování nebo udělení osvědčit.

Zboží pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit

§ 37

(1) Zboží dovážené pro diplomatický personál a konzulární úředník, pokud nejsou československými státními příslušníky, je osvobozeno od cla s podmínkou, že bude použito pro vlastní potřebu těchto osob nebo pro potřebu členů jejich rodin, bydlících s nimi ve společné domácnosti, na základě vzájemnosti.

(2) Zboží dovážené pro diplomatické a konzulární úřady v České a Slovenské Federativní Republice, včetně těch, které jsou zřizovány, je osvobozeno od cla s podmínkou, že bude použito pro úřední potřebu těchto úřadů, na základě vzájemnosti.

(3) Za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2 je osvobozeno od cla zboží dovážené pro mezinárodní organizace působící v České a Slovenské Federativní Republice a jejich členy a pracovníky, pokud požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, a to v rozsahu stanoveném těmito smlouvami.

(4) Zboží dovážené pro členy administrativního a technického personálu diplomatických a konzulárních úřadů, jakož i mezinárodních organizací uvedených v odstavci 3, je osvobozeno od cla jen pokud je určeno k zařízení domácnosti těchto členů v době jejich prvého zařízení.

(5) Není-li možno zboží uvedené v odstavcích 1 a 2 osvobodit od cla na základě vzájemnosti, může celnice stanovit rozsah osvobození s přihlédnutím k rozsahu osvobození poskytovanému diplomatickým a konzulárním úředníkům nebo úředníkům ostatních zastupitelských úřadů.

§ 38

Celní řízení se provede na základě písemného návrhu, potvrzeného vedoucím zastupitelského úřadu nebo mezinárodní organizace o tom, že zboží má být použito pro potřebu adresáta nebo členů jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, popřípadě pro úřední potřebu.

§ 39

Zboží v cestovním styku a v zásilkách

(1) Cestujícímu a členovi posádky dopravního prostředku je osvobozeno od cla zboží dovážené k osobní spotřebě v průběhu cesty (cestovní potřeby), pokud druh a množství tohoto zboží odpovídá jeho osobním poměrům a délce cesty; v tomto rámci jsou osvobozeny od cla nejvýše 2 litry vína, 1 litr lihovin, 250 ks cigaret nebo tomu odpovídající množství tabákových výrobků a fyzickým osobám s trvalým pobytem v cizině též 1000 ks loveckých nábojů brokových a 50 ks nábojů do kulovnice.

(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 se osvobozuje od cla zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené v cestovním styku fyzickými osobami s trvalým pobytem v cizině, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 3000 Kčs.

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 1 se fyzickým osobám s trvalým pobytem v tuzemsku osvobozuje od cla zboží dovážené v cestovním styku k osobnímu užívání, např. oděv, obuv a prádlo, které si v cizině opatřili k uspokojování naléhavých osobních potřeb, a zboží, které nemá obchodní charakter, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 3000 Kčs, jestliže bylo v cizině získáno darem nebo za devizové prostředky, které mohou podle platných předpisů pro nákup zboží použít.

(4) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v tuzemsku, které k výkonu výdělečné činnosti v cizině nejméně jedenkrát za týden překračují státní hranice, se od cla osvobozuje:

a) zboží dovážené k osobní spotřebě v průběhu cesty (cestovní potřeby), s výjimkou vína a lihovin, pokud druh a množství tohoto zboží odpovídá jejich osobním poměrům a délce cesty, a

b) zboží, které nemá obchodní charakter, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 300 Kčs, jestliže bylo v cizině získáno darem nebo za devizové prostředky, které mohou podle platných předpisů pro nákup zboží použít.

(5) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v cizině, které k výkonu výdělečné činnosti v tuzemsku nejméně jedenkrát za týden překračují státní hranice, se od cla osvobozuje:

a) zboží dovážené k osobní spotřebě v průběhu cesty (cestovní potřeby), s výjimkou vína a lihovin, pokud druh a množství tohoto zboží odpovídá jejich osobním poměrům a délce cesty, a

b) zboží, které nemá obchodní charakter, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 300 Kčs.

(6) Osvobození od cla uvedené v odstavcích 2 a 3 celnice přizná pouze tehdy, jestliže od posledního přiznání osvobození uplynula doba nejméně jednoho měsíce.

(7) Od cla je dále osvobozeno zboží, které nemá obchodní charakter,

a) dovážené pro fyzické osoby v zásilkách, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 500 Kčs; zboží dovážené v zásilkách zpět z ciziny v nezměněném stavu bezprostředně po jejich odeslání, bylo-li toto zboží prokazatelně propuštěno do volného oběhu v cizině,

b) dovážené ústředními orgány České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

(8) Osvobození od cla na alkoholické nápoje, cigarety a jiné tabákové výrobky se poskytuje pouze osobám starším 18 let.

(9) Dováží-li se více druhů zboží patřícího do různých položek celního sazebníku, poskytne celnice účastníkovi celního řízení na jeho návrh osvobození od cla podle odstavců 2, 3, 4, 5 a 7 nejdříve na zboží, které podléhá vyšší celní sazbě.

§ 39a

(1) Za zboží, které nemá obchodní charakter a které slouží k uspokojování osobních potřeb, se pro účely použití jednotné celní sazby podle § 31 a osvobození od cla podle § 39 odst. 2, 3, 4, 5 a 7 považuje:

a) zboží, jehož celní hodnota u jednoho druhu nepřesahuje částku 500 Kčs, a

b) jeden kus zboží jednoho druhu, jehož celní hodnota přesahuje částku 500 Kčs.

(2) Celnice může v odůvodněných případech přiznat osvobození od cla a použít jednotnou celní sazbu i na více kusů zboží uvedeného v odstavci 1 písm. b).

Stěhované svršky

§ 40

(1) Stěhovanými svršky se rozumí zboží k osobnímu užívání, jehož stěhující se osoba užívala k vlastní potřebě ve své domácnosti, např. zařízení bytu, motorová a jiná vozidla, zvířata, zboží k osobní spotřebě a zboží k výkonu povolání, např. stroje, přístroje, nástroje včetně nástrojů hudebníků a jiných umělců s výjimkou zboží pro průmyslovou, obchodní nebo zemědělskou činnost.

(2) Od cla jsou osvobozeny stěhované svršky cizích státních příslušníků, kteří se po trvalém pobytu v cizině stěhují k trvalému pobytu do tuzemska, za předpokladu, že jejich množství je přiměřené potřebě stěhujících se osob a za podmínek dále uvedených.

(3) Zboží k osobní spotřebě je osvobozeno od cla v množství odpovídajícímu průměrné roční spotřebě.

(4) Pro přiznání osvobození od cla není rozhodující, po jakou dobu byly stěhované svršky používány a zda mají známky upotřebení.

(5) Stěhující se osoby předloží celnici dvojmo vyhotovený seznam stěhovaných svršků. Dále jsou povinny prokázat, že byly v cizině hlášeny k trvalému pobytu a že se stěhují k trvalému pobytu v tuzemsku.

(6) Nárok na osvobození od cla přísluší jen na svršky dovážené nejdříve šest měsíců před vydáním povolení k trvalému pobytu v tuzemsku a nejpozději do dvou let po vydání tohoto povolení. Stěhované svršky dovážené postupně se osvobozují od cla za podmínky, že při dovozu první části budou celnici oznámeny všechny stěhované svršky, pro které bude uplatňován nárok na osvobození do cla.

§ 40a

Při dovozu stěhovaných svršků, které do tuzemska dovážejí cizí státní příslušníci v souvislosti s výkonem povolené činnosti při dočasném pobytu v tuzemsku, se ustanovení § 40 použijí přiměřeně.

§ 41

(1) Československým státním příslušníkům vracejícím se z trvalého pobytu v cizině k trvalému pobytu v tuzemsku jsou osvobozeny od cla stěhované svršky v rozsahu a za podmínek uvedených v § 40.

(2) Československým státním příslušníkům, kteří se vracejí z ciziny po dočasném pobytu za účelem výkonu povolené činnosti, trvajícím nejméně jeden rok, jsou osvobozeny od cla stěhované svršky, které do ciziny vyvezli, a zboží, které si za pobytu v cizině opatřili, pokud je dovážejí v množství k přiměřenému uspokojování svých osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků své rodiny žijících s nimi ve společné domácnosti nebo osob, k nimž mají vyživovací povinnost.

(3) Osvobození od cla uvedené v odstavci 2 se vztahuje jen na stěhované svršky a zboží dovážené po ukončení dočasného pobytu v cizině, nejpozději však dovezených do šesti měsíců po ukončení tohoto pobytu.

§ 42

Svatební dary

Od cla jsou osvobozeny svatební dary, které se obvykle darují při příležitosti svatby, darované osobami s trvalým nebo dočasným pobytem v cizině, trvajícím nejméně jeden rok, osobám s trvalým pobytem v tuzemsku u příležitosti sňatku, určené k přiměřenému uspokojování jejich osobních potřeb. Osvobození od cla se vztahuje na svatební dary dovezené nejdříve tři měsíce před uzavřením sňatku a nejpozději šest měsíců po uzavření sňatku.

§ 43

Zděděné zboží

(1) Osvobození od cla se vztahuje na všechno dovážené zboží, které osoby s trvalým bydlištěm v tuzemsku nabyly děděním nebo odkazem.

(2) Nabytí zděděného nebo odkázaného zboží se prokazuje potvrzením orgánu, který dědictví projednal, nebo seznamem zděděného nebo odkázaného zboží ověřeným tímto orgánem. Nabytí zděděného nebo odkázaného zboží může být též prokázáno potvrzením československého orgánu, který vykonává devizový dohled, nebo potvrzením československého zastupitelského úřadu v cizině.

(3) Nárok na osvobození od cla zanikne, nebude-li zděděné nebo odkázané zboží dovezeno do dvou let poté, kdy dědic nabyl možnosti s tímto zbožím nakládat.

§ 44

Zboží určené k vědeckým, výzkumným, vyučovacím, výchovným, kulturně výchovným, vyšetřovacím, léčebným a služebním účelům a zboží určené k zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti

(1) Od cla je osvobozeno zboží dovážené k vyučovacím, vědeckým, výchovným, vyšetřovacím a léčebným účelům pro státní i nestátní školy a výchovná zařízení, státní i nestátní nemocnice a jiná zdravotnická zařízení.

(2) Od cla je osvobozeno zboží dovážené k vědeckým, výzkumným a kulturně výchovným účelům, pokud není určeno k hospodářským účelům, pro státní výzkumné ústavy, státní kulturní a kulturně výchovné instituce.

(3) Od cla jsou osvobozeny léky, léčebné, ortopedické a protetické pomůcky a pomůcky pro sluchově a zrakově postižené v množství přiměřeném potřebě příjemce nebo osob žijících s ním ve společné domácnosti.

(4) Od cla jsou osvobozeny pomůcky zasílané mezinárodními organizacemi a konferencemi nebo jejich úřady pro služební potřebu orgánů státní správy, jakož i pro organizace poskytující nebo zprostředkující dopravní služby.

(5) Od cla je osvobozeno zboží určené k zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti České a Slovenské Federativní Republiky dovážené pro příslušný ústřední orgán státní správy.

(6) Od cla je osvobozeno zboží pro státní tiskárnu cenin k zabezpečení tisku platných československých bankovek a ražby platných československých mincí.

§ 45

Náboženské předměty

Od cla jsou osvobozeny náboženské předměty používané při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.

§ 46

Zboží humanitárního charakteru

Od cla je osvobozeno zboží spotřebního charakteru, které je zasílané jako dar schváleným humanitárním organizacím a má být těmito organizacemi nebo pod jejich kontrolou bezplatně rozdáváno osobám, které tuto pomoc potřebují.

§ 47

Literární, vědecká a umělecká díla

(1) Od cla jsou osvobozena literární, vědecká a umělecká díla, jako např. rukopisy díla, autorské a opční výtisky publikací, výtvarné návrhy, zvukové, obrazové a ozvučené obrazové záznamy, pokud jsou zasílány k užití těchto děl podle autorsko-právní smlouvy.

(2) Od cla jsou osvobozena umělecká díla vytvořená československými umělci za jejich přechodného pobytu v cizině a jimi dovážená, pokud předloží celnici písemné prohlášení, že dovážené dílo vytvořili za svého pobytu v cizině.

§ 48

Zboží v pohraničním styku

(1) Od cla jsou osvobozeny sklizeň a jiný užitek z pohraničních hospodářství, užitek a přichovaná mláďata domácích zvířat na těchto hospodářstvích a úlovek rybářů v pohraničních vodách, jakož i předměty denní potřeby pohraničních obyvatelů v pohraničním styku.

(2) Pohraničním hospodářstvím se rozumí hospodářství, jehož část leží poblíže hranic v tuzemsku a část poblíže hranic v sousedním státě.

§ 49

Pohonné látky, mazací oleje a tuky k provozu dopravního prostředku

Od cla se osvobozují pohonné lákty, mazací oleje a tuky dovážené cizozemskými dopravci pro vlastní dopravní prostředky. Toto osvobození se nevztahuje na pohonné látky, mazací oleje a tuky pro silniční dopravní prostředky.

§ 50

Zboží k zásobování cestujících a posádek dopravních prostředků

Zboží k uspokojování osobních potřeb cestujících a členů posádek dopravních prostředků v průběhu dopravy provozované osobami k tomu oprávněnými je osvobozeno od cla v rozsahu stanoveném mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána.

§ 51

Potřeby pro uzavírání a plnění smluv

(1) Od cla jsou osvobozeny dokumenty, informativní materiál, vzorky nepatrné hodnoty,4) modely a preparáty, které nelze dokumentací nahradit, reklamní materiál4) dovážený v přiměřeném množství, pokud jsou potřebné k uzavírání nebo plnění smluv při podnikání se zahraničními subjekty.

(2) Osvobození od cla uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na dovozy zboží ze státu, který neposkytuje osvobození od cla na dovozy takového zboží z České a Slovenské Federativní Republiky ve stejném rozsahu.

§ 52

Vrácené obaly

(1) Od cla jsou osvobozeny zpět dovážené obaly tuzemského původu, v nichž bylo vyvezeno zboží.

(2) Od cla jsou osvobozeny též obaly, které jsou dováženy náhradou za tuzemské obaly téhož druhu, v nichž bylo vyvezeno zboží.

§ 53

Rakve a urny

Od cla jsou osvobozeny rakve a urny, v nichž se dopravují tělesné pozůstatky, jakož i květinové ozdoby a drobné ozdobné předměty dovážené u příležitosti pohřbu nebo dovážené na hroby.

§ 54

Materiál na budování, údržbu a výzdobu vojenských hřbitovů

Od cla je osvobozeno zboží dovážené se souhlasem státních orgánů, které je vhodné pro stavbu, údržbu nebo výzdobu vojenských hřbitovů.

§ 55

Zboží důležité pro trestní a soudní řízení

Zboží důležité pro trestní a soudní řízení je osvobozeno od cla, potvrdí-li tuto okolnost příslušný prokurátor, soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení.

Oddíl šestýzrušeno

§ 56zrušeno

Oddíl sedmýzrušeno

§ 57, § 58zrušeno

HLAVA PÁTÁ

CELNÍ ŘÍZENÍ

Oddíl první

(K § 42 odst. 2 zákona)

§ 59

Odebrání vzorků

(1) Celnice nebo účastník celního řízení mohou po zahájení celního řízení odebrat vzorky zboží jen v nutném množství k zajištění jeho totožnosti, určení nomenklaturního zařazení a ke zjištění jeho vlastností.

(2) Celnice může odebrat vzorky zboží jen za přítomnosti účastníka celního řízení a s jeho souhlasem. Účastník celního řízení může odebrat vzorky zboží jen se souhlasem celnice.

(3) Celnice vydá účastníkovi celního řízení potvrzení o odebrání vzorků zboží. Odebrané vzorky zboží, které nebyly k danému účelu spotřebovány, vrátí celnice účastníkovi celního řízení.

(4) Celnice může požadovat zaplacení cla ze vzorků zboží odebraných účastníkem celního řízení.

Místní příslušnost celnic

(K § 60 odst. 1 zákona)

§ 60

(1) Vnitrozemské celnici se k celnímu řízení předkládá zboží

a) dovážené a vyvážené, které má být propuštěno do záznamního oběhu, s výjimkou zboží a dopravních prostředků dovážených a vyvážených v cestovním styku k přiměřenému uspokojování osobních potřeb cestujícího nebo člena posádky dopravního prostředku v průběhu cesty a krátkodobého pobytu v cizině nebo v tuzemsku, nebo není-li účelnější, aby celní řízení provedla pohraniční celnice;

b) dovážené, které má být propuštěno k uskladnění v celních skladech;

c) dovážené do svobodného celního pásma;

d) dovážené, určené pro výstavbu a kompletaci investičního celku v tuzemsku;

e) československého původu dovážené zpět a zahraničního původu vyvážené zpět z důvodu překážky obchodu;

f) dovážené, které má být propuštěno do podmíněného volného oběhu v tuzemsku, zejména jako stěhované svršky, svatební dary, dědictví a vyvážené jako stěhované svršky, dědictví a věci k uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dlouhodobém pobytu v cizině;

g) dovážené v cestovním styku nad rámec osvobození od dovozního cla, rozhodne-li o tom z důvodů zachování plynulosti dopravy přes státní hranice pohraniční celnice;

h) dovážené a vyvážené v cestovním i mimocestovním styku, rozhodne-li o tom vnitrozemská celnice v povolení vydaném podle zvláštních předpisů;6)

i) dovážené a vyvážené, které má být propuštěno do volného oběhu, jde-li o zboží, u něhož nelze snadno a účinně provést celní prohlídku;

j) dovážené, je-li místo celního řízení předepsáno v přepravní listině (např. přejímka zboží, kontrola jakosti);

k) dovážené a vyvážené obchodní vzorky4) a propagační materiál, není-li účelnější, aby celní řízení provedla pohraniční celnice.

(2) Propagačním materiálem se pro účely této vyhlášky rozumí výrobky nízké užitné hodnoty, opatřené zejména reklamními nápisy, značkami.

(3) Dovážené a vyvážené zboží, které má být propuštěno do volného oběhu a u něhož lze snadno a účinně provést celní prohlídku, se předkládá k celnímu řízení

a) v říční a říčně-námořní dopravě, které bylo do překladiště dopraveno po železnici nebo vozidly silniční dopravy pohraniční celnici v přístavech na Dunaji7) a vnitrozemské celnici v přístavech na Labi;

b) v silniční dopravě vnitrozemské celnici v nácestném středisku;7)

c) v železniční dopravě, odesílané jako kusová zásilka vnitrozemské celnici v železniční stanici otevřené pro mezinárodní přepravu kusových zásilek7) a nakládacím a rozdělovacím středisku pro zásilky sběrného zboží;7)

d) v silniční dopravě, odesílané jako kusová zásilka, vnitrozemské celnici v nakládacím a rozdělovacím středisku pro zásilky sběrného zboží;7)

e) odesílané v kontejnerech vnitrozemské celnici v kontejnerovém překladišti nebo kontejnerovém terminále.7)

§ 61

Za zboží, u něhož lze snadno a účinně provést celní prohlídku, se považuje:

a) zboží volně ložené;

b) zboží balené v pytlích, žocích, latění (včetně bubnů na přepravu kabelů), v sudech s bajonetovým uzávěrem;

c) uložené v cestovních zavazadlech (kufrech, taškách apod.);

d) zboží nebalené;

e) zboží nebalené, připevněné na paletách nebo balené v průhledných obalech připevněných na paletách smršťovací folií;

f) zboží tekuté, sypké nebo plynné, přepravované v nádržkových vozech nebo ve speciálních kontejnerech za předpokladu, že toto zboží bude v těchto vozech nebo kontejnerech zajištěno železničními závěrami nebo závěrami přepravce a čísla//charakteristiky těchto závěr budou zapsány v přepravní listině;

g) zboží volně ložené na otevřených vozech s příslušenstvím a součástkami balenými v bednách, za předpokladu, že příslušenství a součástky v bednách byly v časovém předstihu zabaleny pod přímým dohledem příslušníka celní správy.

(K § 61 odst. 4 zákona)

§ 62

Celní řízení mimo celní prostor

(1) Celní řízení mimo celní prostor se provádí, je-li to pro deklaranta hospodárnější, zejména usnadní-li se tím doprava zboží a nenaruší-li se tím pravidelná činnost celního úřadu.

(2) Žádost o provedení celního řízení musí obsahovat údaje o přibližném množství zboží a jeho druhu podle pojmenování obvyklého v obchodě a o místu a době, kde a kdy má být celní řízení provedeno; žadatel je povinen oznámit celnímu úřadu bez zbytečného odkladu dodatečné změny v těchto údajích.

(3) Celní úřad provede celní řízení za předpokladu, že v době navržené žadatelem budou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit.

(4) Celní úřad celní řízení neprovede, určí-li, že celní dohled provede jen kontrolou dokladů.

(5) Provedl-li celní úřad celní řízení, hradí deklarant celnímu úřadu náklady tohoto řízení takto

a) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 100 Kčs,

b) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 200 Kčs,

c) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 300 Kčs.

(6) Kromě nákladů uvedených v odstavci 5 hradí deklarant

a) náhradu prokázaných jízdních výdajů,6a) nebo

b) náhradu za používání silničních motorových vozidel ve výši stanovené zvláštním předpisem za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.6b)

(7) Dostavil-li se celník na základě žádosti na místo, kde mělo být provedeno celní řízení a toto řízení nemohlo být provedeno z důvodů, které lze přičítat pouze žadateli, hradí žadatel náklady uvedené v odstavcích 5 a 6.

Vázaný oběh

(K § 77 odst. 3 zákona)

§ 63

(1) Celnice rozhodne, zda a za jakých podmínek propustí zboží do vázaného oběhu, jak má být zajištěna jeho totožnost, zda a v jaké výši má být složena celní jistota. Nepředloží-li účastník celního řízení návrh na způsob složení celní jistoty, stanoví jej celnice.

(2) Totožnost zboží se zajišťuje podle povahy zboží a účelu dovozu nebo vývozu přiložením celní závěry, otiskem úředního razítka, pečetí, přesným popisem, vyobrazením, odebráním vzorků, sepsáním továrních značek a výrobních čísel nebo jiným vhodným způsobem.

(3) Celní závěra může být kusová nebo prostorová; kusová celní závěra se přikládá na zboží nebo obal, prostorová závěra např. na zařízení uzavírající prostor dopravního prostředku nebo kontejneru nebo místnosti. Prostory dopravních prostředků nebo kontejnerů se zajišťují závěsnou závěrou. Obaly, v nichž se zboží nachází, se mohou zajistit pečetí nebo celními známkami. Přiložená celní závěra se může odstranit jen se souhlasem celnice.

(4) Přiložení celních závěr na dopravní prostředky, kontejnery a na obaly nebo zboží se vyznačí v celních a jiných dokladech.

(5) Od přiložení prostorové celní závěry může být upuštěno, je-li prostor dopravního prostředku nebo kontejneru dostatečně zajištěn závěrou dopravce nebo přepravce.

(6) Nelze-li celní závěru bezpečně přiložit, musí být zajištěna totožnost zboží a její znaky náležitě popsány v přepravních a průvodních listinách.

(7) Cizozemské celní závěry, značky, čísla nebo jiné znaky totožnosti uvedené na zboží a v přepravních nebo průvodních listinách potvrzených celními orgány jiných států je možno uznat za podmínky, že pro zajištění totožnosti poskytují spolehlivou záruku.

(8) Zboží zajištěné prostorovou celní závěrou může být překládáno jen za celního dohledu.

(9) Zboží zajištěné kusovou celní závěrou může být překládáno bez celního dohledu.

(10) Dopravce může bez souhlasu celnice, je-li to za dopravy z mimořádných důvodů třeba, přebalit některé poukázané nákladové kusy. Přebalení poznamená v přepravní listině.

(11) Zboží dovážené, vyvážené nebo provážené mimo rámec zahraničně obchodní činnosti, nacházející se ve vázaném oběhu, může být zcizeno nebo s ním jinak nakládáno jen se souhlasem celnice.

(12) Při propouštění zboží do vázaného oběhu stanoví celnice lhůtu k jeho opětovnému předložení celnici nebo ke zpětnému vývozu nebo dovozu.

(13) Na návrh účastníka celního řízení může celnice propustit zboží z vázaného oběhu ke zpětnému vývozu nebo dovozu, nebo do volného oběhu. Vázaný oběh je možno rovněž ukončit za podmínky, že se účastník celního řízení vzdá zboží ve prospěch státu nebo celnice, při zachování předpisů o ochraně životního prostředí, vysloví souhlas se zničením zboží nebo s jeho znehodnocením na náklad účastníka celního řízení. Celnice může přijmout vzdání se zboží ve prospěch státu, nevzniknou-li tím státu žádné náklady, kromě nákladů souvisejících s jeho prodejem.

Záznamní oběh v tuzemsku

(K § 77 odst. 3 a § 78 odst. 5 zákona)

§ 64

Do záznamního oběhu v tuzemsku lze propustit zejména

a) zboží k pokusům, k napodobení, k vyzkoušení a na ukázku,

b) zboží k výkonu povolání,5)

c) zboží k osobnímu užívání cestujících a členů posádek dopravních prostředků,

d) literární, vědecká a umělecká díla k užití a na ukázku,

e) zboží na výstavy a veletrhy,

f) zboží k soutěžím a závodům,

g) vzorky4) a modely zboží,

h) dopravní prostředky,

i) živá zvířata na pastvu nebo k vykonávání polních a jiných prací,

j) vratné obaly, palety a kontejnery,

k) zboží k přepracování, úpravě nebo opravě,

l) zboží k dočasnému používání.

§ 65, § 66zrušeno

§ 67

Jestliže má být zboží propuštěno do záznamního oběhu k přepracování, úpravě nebo opravě, stanoví celnice podmínky, za kterých se práce pro tyto účely provedou. Při stanovení podmínek může celnice vycházet z výroby na zkoušku nebo z posudku znalce, přičemž uvede druh, množství a jakost zboží, které má být získáno po provedených pracích.

(K § 77 odst. 3 a § 78 odst. 5 zákona)

§ 68

Záznamní oběh v cizině

(1) Celní kontrola zboží v záznamním oběhu v cizině se provádí kontrolou dokladů.

(2) K celnímu řízení, v němž se rozhoduje o propuštění zboží ze záznamního oběhu v cizině do volného oběhu v cizině, nepožaduje celnice předložení zboží.

(3) Jinak platí o záznamním oběhu v cizině přiměřeně ustanovení o záznamním oběhu v tuzemsku.

§ 69

Výstup zboží do ciziny

(1) Neshledá-li pohraniční celnice při celní kontrole závady, potvrdí v přiložených dokladech výstup zboží do ciziny.

(2) Pohraniční celnice provede vnitřní celní prohlídku zejména tehdy, jsou-li porušeny celní závěry, nebo je-li důvodné podezření, že obsah zásilky byl změněn, nebo že bylo se zbožím nedovoleným způsobem nakládáno.

(3) Pošta nepředkládá pohraniční celnici poštovní zásilky propuštěné vnitrozemskou celnicí; výstup těchto zásilek potvrzuje pohraniční celnice na základě seznamu nákladu.

(K § 77 odst. 3 zákona)

§ 70

Pátrání po poukázaném zboží

Zjistí-li poukazovací celnice, že poukázané zboží nebylo přijímací celnici předloženo vůbec, nebo bylo předloženo jen zčásti, zašle pátrací dopis tomu, kdo byl povinen zboží předložit přijímací celnici k celnímu řízení.

(K § 80 odst. 7 zákona)

§ 71

Dočasné uskladňování zboží

(1) Zboží lze dočasně uskladnit pouze v provozních skladech dopravce a pošty, které jsou zařízeny tak, aby se daly bezpečně uzavřít. Uzavírá je dopravce a pošta; celnice může přikládat spoluzávěru.

(2) Ukládá-li se do provozního skladu dopravce nebo pošty zboží, jež má být podrobeno celnímu řízení, zjistí celnice počet nákladových kusů a jejich značky, čísla a druh obalu a hrubou hmotnost.

(3) Nemá-li celnice dostatek prostorů pro zboží uskladněné z vlastního podnětu, umožní jí dopravce a pošta uskladňovat zboží ve svém provozním skladu, dovolují-li to provozní a místní poměry.

(4) Za uskladnění zboží ve skladech celnic se za první započatý měsíc platí skladné ve výši:

a) 5 % z ceny uskladněného zboží, nejméně však 50 Kčs, nepřesahuje-li doba uskladnění pět dnů (den uskladnění zboží se nezapočítává),

b) 10 % z ceny uskladněného zboží, nejméně však 100 Kčs, přesahuje-li doba uskladnění pět dnů.

(5) Uskladňují-li se ve skladech celnic listiny, doklady, dokumentace a jiné písemnosti, platí se skladné za první započatý měsíc ve výši 20 Kčs za každou skladovou položku.

(6) Za uskladnění zboží ve skladech celnic na dobu delší než jeden měsíc se platí dvojnásobek skladného uvedeného v odstavci 4 písm. b) a odstavci 5.

(7) Úhrnná částka skladného se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

(K § 77 odst. 3 zákona)

§ 72

Přepravní styk

Při přepravním styku je účastník celního řízení povinen předložit k nahlédnutí jak výstupní, tak i vstupní pohraniční celnici doklad, z něhož je patrno, že jde o tuzemské zboží, které se dopravuje přes území jiného státu.

Oddíl druhý

Celní sklady

(K § 81 odst. 4 zákona)

§ 73

(1) Na návrh právnické nebo fyzické osoby může příslušná celnice rozhodnout o zřízení celního skladu.

(2) Celním skladem je zajištěné prostranství, objekt nebo prostor, v němž se dovezené zboží uskladňuje.

(3) Celní sklady mohou být zřizovány jako veřejné nebo jako soukromé.

(4) Veřejný celní sklad může použít k uskladnění zboží každá osoba, soukromý celní sklad je vyhrazen k uskladňování zboží provozovatelem skladu.

(5) Zboží se propouští do celního skladu bez složení celní jistoty.

§ 74

(1) Návrh na zřízení celního skladu obsahuje údaje nezbytné pro rozhodnutí, zejména údaje o

a) provozovateli skladu,

b) prostranství, objektu nebo prostoru skladu a jeho umístění,

c) datu zřízení celního skladu,

d) osobách, které budou orgánům celní správy ručit za úhradu případných cel a poplatků,

e) technických podmínkách celního skladu,

f) podmínkách správy a zajištění celního skladu,

g) podmínkách týkajících se uskladňování zboží, účetní evidence a inventarizace zboží.

(2) Návrh na zřízení soukromého celního skladu obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 rovněž údaje o

a) vlastníkovi zboží,

b) druhu zboží, které bude v celním skladu uskladňováno.

(3) Změní-li se v průběhu povolovacího řízení nebo po vydání povolení ke zřízení celního skladu skutečnosti uvedené v návrhu na zřízení celního skladu, je navrhovatel povinen tyto změny oznámit příslušné celnici do 15 dnů ode dne, kdy se o těchto změnách dověděl.

§ 75

(1) Nebezpečné zboží, zboží, které může znehodnotit jiné uskladněné zboží anebo vyžaduje zvláštní zařízení, může být uskladněno pouze v celních skladech zvlášť pro ně vybavených.

(2) Pokud je ke zřízení celního skladu uvedeného v odstavci 1 třeba povolení podle zvláštních předpisů,9) musí být předloženo společně s návrhem.

§ 76

(1) Pokud příslušná celnice nestanoví jinak, musí být zboží, které má být uskladněno v celním skladu, předloženo s doklady celnici k provedení celního řízení.

(2) Celnice může za účelem provádění celní kontroly zejména

a) požadovat, aby se celní sklady zamykaly dvěma různými klíči (klíčem provozovatele skladu a klíčem celnice),

b) dohlížet na celní sklad,

c) požadovat vedení účetní evidence o skladovaném zboží ve formě schválené celnicí,

d) provádět inventuru uskladněného zboží.

§ 77

(1) Celnice propustí zboží k uskladnění v celním skladu; lhůta k uskladnění se stanoví s přihlédnutím k potřebám zahraničního obchodu.

(2) V celním skladu je možno s vědomím celnice provádět dovolené operace nutné k zajištění uchování zboží a obvyklé manipulace, prováděné za účelem zlepšení jeho balení nebo prodejní jakosti nebo jeho úpravy pro dopravu, např. dělení nebo sdružování nákladových kusů, výběr a třídění zboží, dolévání, přebalování, čištění, nové označování, doplňování, prohlížení, denaturování, odebírání vzorků. Při provádění těchto úkonů je nutno dbát celních předpisů.

§ 78

U zboží uskladněného v celním skladu může dojít k postoupení vlastnictví; tato skutečnost musí být celnici sdělena a doložena bez zbytečného odkladu.

§ 79

(1) Dojde-li k poškození nebo zničení uskladněného zboží následkem nehody nebo vyšší moci, propustí celnice toto zboží do volného oběhu v tuzemsku, jako kdyby bylo poškozené nebo zničené v celním skladu uskladněno. Poškození nebo zničení musí být celnici náležitě prokázáno.

(2) Odpad a zbytek, který po zničení nebo znehodnocení zůstane, podléhá v případě propuštění do volného oběhu v tuzemsku clu, které by celnice vyměřila a vybrala, kdyby byl takový odpad nebo zbytek v tomto stavu uskladněn.

§ 80

Bylo-li zboží uskladněné v celním skladu zničeno nebo znehodnoceno se souhlasem celnice, vyhotoví provozovatel celního skladu o zničení nebo znehodnocení zboží zápis; jedno vyhotovení předá celnici.

§ 81

(1) Ve veřejném celním skladu může být uskladňováno veškeré zboží, včetně zboží na které se vztahují zákazy a omezení, nejde-li o zákazy a omezení z důvodů veterinárních, rostlinolékařských, z důvodů veřejné mravnosti nebo pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, ochrany předmětů muzejní a galerijní hodnoty, kulturních a národních kulturních památek majících uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu.

(2) Ve veřejném celním skladu nesmí být uskladňováno rovněž zboží, na které se vztahují zákazy a omezení týkající se ochrany patentů, ochranných známek a autorských práv.

(3) Provozovatel veřejného celního skladu je povinen vyhotovit seznam zboží, které nemůže být uskladněno ve veřejném celním skladu. Seznam vhodnou formou zveřejňuje; jedno vyhotovení seznamu předá provozovatel celnici.

§ 82

(1) V soukromém celním skladu může být uskladňováno pouze zboží uvedené v rozhodnutí celnice o zřízení celního skladu. Zákazy a omezení uvedené v § 81 platí obdobně.

(2) Soukromý celní sklad je přístupný pouze dovozcům uvedeným v rozhodnutí celnice o zřízení celního skladu.

HLAVA ŠESTÁzrušeno

§ 84 – § 91zrušeno

HLAVA ŠESTÁ

NÁKLADY NA DOPRAVU ZBOŽÍ

§ 83

(1) Pokud deklarant neprokáže skutečnou výši nákladů na dopravu zboží v silniční dopravě v tuzemsku, stanoví se podle sazebníku, který je uveden v příloze 2 k této vyhlášce.

(2) K určení vzdálenosti ujeté v kilometrech s nákladem se použijí údaje z kilometrovníku. Není-li možno určit vzdálenost podle kilometrovníku, určí se podle tachografu, popřípadě z tachometru. Nelze-li určit vzdálenost podle kilometrovníku nebo tachografu, případně z tachometru, lze použít údaje o silničních vzdálenostech na mapách.

(3) Při výpočtu nákladů na dopravu zboží v silniční dopravě v tuzemsku pro jednu přepravu se za přepravní vzdálenost považuje délka dopravní cesty mezi místem vstupu do tuzemska a místem vykládky.

(4) Pro stanovení nákladů na dopravu zboží v silniční dopravě v zahraničí se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně s tím, že za přepravní vzdálenost se považuje délka dopravní cesty mezi místem nakládky v zahraničí a místem vstupu do tuzemska.

HLAVA SEDMÁ

POSTUP PŘI PRODEJI A JINÉM NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM

(K § 110 odst. 2 zákona)

§ 92

(1) Zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v řízení konaném o celních přestupcích, zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v trestním řízení o trestných činech spáchaných při dovozu, vývozu a průvozu zboží, jakož i zboží, jehož se účastník celního řízení vzdal ve prospěch státu, je v prozatímní správě celnic.

(2) Prodej, popřípadě jiné nakládání se zbožím uvedeným v odstavci 1, se řídí předpisy o prozatímní správě národního majetku.10)

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují i na věci i jiné hodnoty podle předpisů o devizovém hospodářství, pokud byly celním přestupkem získány.


HLAVA OSMÁ

USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ

(K § 22 odst. 3 zákona)

§ 93

Zlato pro průmyslové účely

Zlatem pro průmyslové účely se rozumí zlato, které se dováží, vyváží nebo prováží výhradně v rámci podnikatelské činnosti pro průmyslové přepracování, úpravu nebo zpracování.

§ 94

Zrušují se

1. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.,

2. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami,

3. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 10/1988 Sb., jíž se mění vyhláška č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami,

4. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 181/1988 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon,

5. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 224/1988 Sb., jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb.,

6. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží,

7. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 178/1989 Sb., kterou se vydávají vysvětlivky k celnímu sazebníku obchodního zboží,

8. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 183/1990 Sb., o vybírání smluvního cla ze zboží dováženého ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod,

9. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 236/1990 Sb., jíž se doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášek č. 181/1988 Sb. a č. 224/1988 Sb.,

10. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 424/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., a vyhláška č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží.

§ 95

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 45/1993 Sb. Čl. II

1. Pokud se ve vyhlášce č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb., používá pojmu "účastník celního řízení", rozumí se tím nadále "deklarant".

2. Pokud se ve vyhlášce č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb., používá pojmu "návrh na celní řízení", rozumí se tím nadále "celní prohlášení".


Ministr:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. náměstek

Poznámky pod čarou

1) Devizový zákon č. 528/1990 Sb

2) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokol o její změně.

3) Celní prohláškou se v tomto případě rozumí zelená celní nálepka C1.

4) Mezinárodní úmluva o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva 7. 11. 1952 (publikováno: Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 17/1956 Sb.).
Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzorcích nepatrné hodnoty v duchu Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Brusel 5. 12. 1962, T 2-4101.

5) Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání, Brusel 8. 6. 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 29/1964 Sb.).

6) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů.

6a) § 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

6b) § 7 zákona č. 119/1992 Sb.

7) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č.38/1991 Sb., kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic a vymezuje celní pohraniční pásmo.

8) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.

9) Např. zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

10) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku.


Příloha 1 k vyhlášce č. 43/1991 Sb.

Seznam států,s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod a u kterých se vybírá při dovozu jejich zboží do České a Slovenské Federativní Republiky smluvní clo

Albánská lidová socialistická republika
Alžírská demokratická a lidová republika
Bahamské společenství
Čínská lidová republika
Dominické společenství
Fidži
Guatemalská republika
Kapverdská republika
Kiribatská republika
Korejská lidově demokratická republika
Království Saudské Arábie
Království Svazijsko
Království Togo
Mongolská lidová republika
Papua - Nová Guinea
Paraguajská republika
Republika Guinea Bissau
Republika rovníková Guinea
Salvadorská republika
Seychelská republika
Stát Bahrajn
Stát Katar
Stát Spojených Arabských Emirátů
Sultanát Brunej
Svatá Lucie
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Stolec
Svatý Vincenc a Grenadiny
Šalamounovy ostrovy
Tchajwan - Čína
Tuvalu
Vietnamská socialistická republika

11) Příloha k nařízení vlády ČSSR č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 519/1990 Sb.

Příloha 2 k vyhlášce č. 45/1993 Sb.

Sazebník pro stanovení nákladů na dopravu zboží v silniční dopravě

Tarifní pásmo v km s náklademSazba v Kčs za 1 km v příslušném tarifním pásmu při přepravě zásilky o hmotnosti v tunách nebo objemu v m3
do 2/8do 6/24do 11/44do 16/64do 25/100nad 25/100
19,5014,3020,4024,5026,4028,50
58,5013,2019,0022,7024,4026,40
108,2012,9018,5022,1023,8025,80
207,6012,3017,8021,2022,8024,50
507,0011,5016,6019,9021,5023,00
1006,7011,2016,2019,5021,1022,50
za 1 km nad 100 km6,6011,0016,0019,0020,8022,20
Přesunout nahoru