Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 429/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.

Částka 82/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

429

ZÁKON

ze dne 3. října 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 9 odst. 1 se v poslední větě vypouštějí slova "nedojde-li do tří minut poté k vyššímu podání,".

2. § 10 zní:

"§ 10

(1) Nepodaří-li se provozní jednotku, s níž se nedraží nemovitost, vydražit způsobem uvedeným v § 9, a účastní-li se na veřejné dražbě nejméně pět osob, licitátor vyvolávací cenu postupně snižuje, a to vždy o 10 %, nejvýše však o 50 % vyvolávací ceny.

(2) Draží-li se provozní jednotka spolu s nemovitostí, a nepodaří-li se tuto jednotku vydražit způsobem uvedeným v § 9, licitátor dražbu ukončí; stejným způsobem licitátor dražbu ukončí, nepodaří-li se provozní jednotku vydražit způsobem uvedeným v odstavci 1.".

3. § 11 odst. 2 zní:

"(2) Nezaplatí-li vydražitel ve stanovené lhůtě cenu, za kterou věc vydražil, přechod vlastnictví k vydražené věci se od počátku ruší a dražební jistota připadne příslušnému orgánu republiky. Tento orgán takovému vydražiteli může uložit též povinnost nahradit náklady marné dražby nebo zaplatit zvláštní poplatek až do výše 30 % původně vydražené ceny. Náklady marné dražby a výnos ze zvláštního poplatku se odvádí na zvláštní účet příslušného orgánu republiky. Vydražitel, který ve stanovené lhůtě nezaplatí cenu, za kterou provozní jednotku vydražil, se nesmí zúčastnit opakované dražby této provozní jednotky.".

4. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Nedojde-li k zaplacení ceny ve stanovené lhůtě podle odstavce 1, bude provozní jednotka znovu zařazena do prvního kola dražby.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 13 odst. 3 zní:

"(3) Při opakované dražbě provozní jednotky uvedené v § 10 odst. 1 může licitátor vyvolávací cenu postupně snižovat, nejvýše však o 80 % vyvolávací ceny. V případě opakované dražby provozní jednotky uvedené v § 10 odst. 2 může licitátor vyvolávací cenu postupně snižovat, nejvýše však o 50 % vyvolávací ceny.".

6. Dosavadní text § 15 se označuje jako odstavec 1, na posledním řádku tohoto odstavce se slovo "dvou" nahrazuje slovem "pěti" a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Nedohodne-li se vydražitel s vlastníkem nebo s tím, kdo má právo hospodaření s nemovitostí, o výši nájemného, rozhodne o této náležitosti příslušný orgán státní správy republiky na základě obecně závazných právních předpisů.".

7. V § 16 odst. 1 se za slova "(dále jen "uživatel")" připojují slova "pokud užívací vztah trvá.".

8. V § 21 se za slova "podklady a doklady" vkládá text "do 30 dnů od vyžádání", zároveň se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Pokud organizace poruší povinnosti stanovené tímto zákonem, příslušný orgán republiky uloží organizaci pokutu. Způsob platby a výši pokut stanoví zákon České národní rady a zákon Slovenské národní rady.".

Čl. II

Nárok na sjednání doby nájmu na pět let nemá vydražitel v případě, že smlouva byla uzavřena před účinností tohoto zákona.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru