Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 427/1991 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků

Částka 81/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Zrušeno k 01.03.2000 (4/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

427

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 26. září 1991,

kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků

Ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 8 odst. 1 zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým úřadem geodetickým a kartografickým, a podle § 8 odst. 4 zákona České národní rady č. 284/1991 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

§ 1

(1) Společné náležitosti návrhu jednoduchých a komplexních pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.

(2) Další náležitosti týkající se návrhu komplexních pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

(3) Další náležitosti týkající se návrhu jednoduchých pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(4) Pozemkový úřad1) může podle okolností případu stanovit i další z náležitostí návrhu pozemkových úprav uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky.

(5) Pozemkový úřad může podle okolností případu připustit výjimky z náležitostí stanovených v přílohách č. 1, 2 a 3.

(6) Údaje z evidence nemovitostí a identifikace parcel se přejímají od orgánů geodézie a kartografie.

ČÁST DRUHÁ

PRAVIDLA POSUZOVÁNÍ PŘIMĚŘENOSTI KVALITY A VÝMĚRY VYMĚŇOVANÝCH POZEMKŮ

§ 2

Kvalita pozemků

(1) Kvalita pozemků zahrnutých do pozemkových úprav je vyjádřena kulturou pozemku a bonitou půdy. Cena za 1 m2 podle příslušné kultury pozemku a bonity půdy se zjistí podle cenového předpisu účinného ke dni vydání rozhodnutí o pozemkových úpravách.

(2) Rozdíl v ceně vyměňovaných pozemků nesmí bez souhlasu vlastníka překročit 3 % ceny jeho původních pozemků.

(3) Rozdíl mezi výslednou vzdáleností původních pozemků a vyměňovaných pozemků od původní usedlosti může překročit 20 % pouze v odůvodněných případech (např., jde-li o terénní překážky, mimoúrovňové křížení s dálnicí apod.). Výslednou vzdáleností se rozumí vážený aritmetický průměr vzdáleností pozemků od původní usedlosti.

§ 3

Výměra pozemků

Rozdíl ve výměře vyměňovaných pozemků nesmí bez souhlasu vlastníka překročit 10 % výměry jeho původních pozemků. Současně musí být dodrženo ustanovení § 2 odst. 2.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr

MVDr. Kubát v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 11 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 427/1991 Sb.

SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU JEDNODUCHÝCH A KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1. Písemné podklady (výpisy z evidence nemovitostí s údaji listů vlastnictví, identifikace parcel, popřípadě jednotlivé sestavy z informačního souboru nemovitostí).

2. Měřické (mapové) podklady (kopie seznamů souřadnic bodů, kopie geodetických údajů, snímek z pozemkové mapy, popřípadě doplněný zákresem z katastrální mapy, kopie pozemkových map evidence nemovitostí a kopie archivovaných map z bývalého pozemkového katastru).

3. Vyhotovení měřických náčrtů pro vytyčování hranic pozemků.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 427/1991 Sb.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1. Průvodní zpráva:

1.1. Identifikační údaje území dotčeného pozemkovými úpravami.

1.2. Důvody vyvolávající potřebu provedení pozemkových úprav.

1.3. Nároky vlastníků na půdu.

1.4. Předpokládané formy hospodaření.

1.5. Náklady na pozemkové úpravy.

2. Zhodnocení podkladů a analýza současného stavu.

2.1. Zhodnocení dostupných podkladů a výsledných terénních průzkumných prací.

2.2. Analýza současného stavu území dotčeného pozemkovými úpravami vyjádřeného:

- záměry územního plánování,

- mírou ekologické stability území,

- ochranou životního prostředí,

- vodním režimem,

- erozní ohrožeností,

- zvláštní ochranou území,

- omezujícími podmínkami zemědělské výroby,

- specifickými zájmy v území,

- základní charakteristikou zemědělské výroby a zemědělskou investiční výstavbou,

- základní charakteristikou lesního hospodářství a ostatní výroby.

3. Návrh řešení komplexních pozemkových úprav.

3.1. Návrh opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí.

3.2. Návrh řešení hlavních územních systémů:

- vodního systému,

- územních systémů ekologické stability,

- zemědělského dopravního systému.

3.3. Polohové vymezení pozemků pro zvolené formy hospodaření včetně případného návrhu omezení vlastnických práv k zemědělským pozemkům.

3.4. Návrh nezbytných opatření podmiňujících plynulost zemědělské a lesní výroby, zejména přístupnost pozemků, úpravu vodního režimu, rekultivace, apod.

3.5. Způsob zabezpečení souladu pozemkových úprav s územně plánovacími podklady a územně plánovací dokumentací a programy (programy obnovy vesnice, ekoprogramy, programy alternativního zemědělství a další).

3.6. Zhodnocení návrhu pozemkových úprav.

4. Bilance pozemků.

4.1. Bilance současného stavu pozemků vlastníků v řešeném území.

4.2. Bilance navrženého stavu pozemků vlastníků v řešeném území.

4.3. Bilance pozemků navržených ke změně kultur.

4.4. Bilance pozemků navržených pro ekologická a technická opatření.

5. Grafická část.

5.1. Přehledná mapa řešeného území (Základní mapa ČSFR 1:10 000, popřípadě 1:25 000).

5.2. Pozemková mapa z evidence nemovitostí se zákresem původních vlastnických vztahů z katastrální mapy, popřípadě grafického přídělového operátu nebo opravený otisk katastrální mapy s průsvitkou pozemkové mapy evidence nemovitostí.

5.3. Mapa návrhu pozemkových úprav na podkladě pozemkové mapy evidence nemovitostí (popřípadě její zmenšeniny do měřítka 1:5000).

6. Geodetická část.

6.1. Písemné a měřické (mapové) podklady.

6.2. Měřické náčrty pro vytyčení hranic pozemků.

7. Náklady na pozemkové úpravy.

7.1. Náklady na zpracování podkladů pro pozemkové úpravy.

7.2. Náklady na zpracování návrhu řešení pozemkových úprav.

7.3. Náklady na geodetické práce, popřípadě náklady na určení geodetických bodů (pevných bodů podrobného polohového bodového pole), je-li toto určení nezbytné.

7.4. Náklady na jednoduchá a nezbytná opatření podmiňující zemědělskou a lesní výrobu.

8. Dokladová část.

8.1. Zápisy z jednání ve věci pozemkových úprav.

8.2. Územní rozhodnutí o využití území, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu.

8.3. Stanoviska vlastníků pozemků.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 427/1991 Sb.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1. Průvodní zpráva.

1.1. Identifikační údaje území dotčeného pozemkovými úpravami.

1.2. Důvody vyvolávající potřebu provedení pozemkových úprav.

1.3. Nároky vlastníků na půdu.

1.4. Předpokládané formy hospodaření.

1.5. Náklady na pozemkové úpravy.

2. Zhodnocení dostupných podkladů, terénních průzkumných prací a analýza současného stavu území dotčeného pozemkovými úpravami.

3. Návrh technického opatření.

3.1. Polohové uspořádání příslušných pozemků s vyřešením jejich přístupnosti.

3.2. Zajištění souladu návrhu řešení s veřejnými zájmy, zejména ochranou životního prostředí a ekologickou stabilitou území.

3.3. Podmínky vymezující způsob hospodaření.

4. Bilance pozemků.

4.1. Bilance současného stavu pozemků vlastníků zahrnutých do pozemkových úprav.

4.2. Bilance navrženého stavu pozemků vlastníků zahrnutých do pozemkových úprav.

4.3. Bilance pozemku navržených ke změně kultur.

4.4. Bilance pozemků navržených pro ekologická, popřípadě technická opatření.

5. Grafická část.

5.1. Přehledná mapa řešeného území (Základní mapa ČSFR 1:10 000).

5.2. Pozemková mapa evidence nemovitostí se zákresem původních vlastnických vztahů z katastrální mapy, popřípadě grafického přídělového operátu nebo opravený otisk katastrální mapy s průsvitkou pozemkové mapy evidence nemovitostí.

5.3. Mapa návrhu pozemkových úprav na podkladě pozemkové mapy evidence nemovitostí (popřípadě její zmenšeniny do měřítka 1:5000).

6. Geodetická část.

6.1. Písemné a měřické (mapové) podklady.

6.2. Měřické náčrty pro vytyčení hranic pozemků.

7. Náklady na pozemkové úpravy.

7.1. Náklady na zpracování podkladů pro pozemkové úpravy.

7.2. Náklady na zpracování návrhu řešení pozemkových úprav.

7.3. Náklady na geodetické práce, popřípadě na určení geodetických bodů (pevných bodů podrobného polohového bodového pole).

7.4. Náklady na jednoduchá a nezbytná opatření podmiňující zemědělskou a lesní výrobu.

7.5. Náklady na ochranu a obnovu krajiny.

8. Dokladová část.

8.1. Zápisy z jednání ve věci pozemkových úprav.

8.2. Stanovisko příslušného stavebního úřadu.

8.3. Stanoviska vlastníků pozemků.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 427/1991 Sb.

DALŠÍ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1. Vymezení funkčních zdrojů území, limitů území a územních nároků obcí.

2. Návrh protierozní ochrany.

3. Návrh vegetačních a krajinářských úprav.

4. Způsob využívání lesních porostů.

5. Mapy dílčích návrhů vyhotovené na podkladě pozemkové mapy evidence nemovitostí, popřípadě její zmenšeniny do měřítka 1:5000 nebo Státní mapy odvozené 1:5000 anebo Základní mapy ČSFR 1:10 000 s obsahem:

- systémů ekologické stability, vegetačních a krajinářských úprav a ochrany životního prostředí,

- erozního smyvu,

- vodohospodářských a protierozních opatření,

- zemědělského dopravního systému,

- speciálních opatření.

6. Náklady na ochranu a obnovu krajiny.

7. Náklady na provedení dalších opatření (ostatních komunikačních, zúrodňovacích a ochranných).

Přesunout nahoru