Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Částka 81/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

424

ZÁKON

ze dne 2. října 1991

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen "strany a hnutí"). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů místní samosprávy.

(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

a) v občanských sdruženích,1)

b) k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání,

c) v církevních a náboženských společnostech.

§ 2

(1) Strany a hnutí jsou dobrovolná sdružení; podléhají registraci podle tohoto zákona.

(2) Strana a hnutí nemohou být současně registrovány jako občanské sdružení.1)

(3) Členem strany a hnutí s právem volit a být volen do orgánů strany a hnutí může být jen státní občan České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "občan"), který dosáhl věku 18 let.

(4) Ustanovení zvláštních zákonů o neslučitelnosti členství nebo funkcí ve stranách a hnutích s výkonem jiných činností či funkcí nejsou tímto zákonem dotčena.

§ 3

(1) Strany a hnutí jsou právnickými osobami. Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.

(2) Nikdo nesmí být nucen k členství ve stranách a hnutích. Ze strany a hnutí může každý svobodně vystoupit.

(3) Nikdo nesmí být omezován ve svých právech proto, že je členem strany a hnutí, že se účastní jejich činnosti nebo je podporuje anebo že stojí mimo ně.

§ 4

Zakazují se strany a hnutí,

a) které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu,

b) které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány,

c) které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů,

d) jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů.

§ 5

(1) Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.

(2) Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky.

(3) Není povolena činnost stran a hnutí v ozbrojených silách a ozbrojených sborech. Zvláštní zákony stanoví, ve kterých orgánech státu a místní samosprávy se činnost stran a hnutí rovněž nepovoluje.

(4) Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost politických stran na pracovištích je nepřípustné.

Vznik strany a hnutí

§ 6

(1) Strana a hnutí vznikají registrací nebo na základě skutečností, které ji nahrazují (§ 8 odst. 4 a 6 a § 21).

(2) Návrh na registraci strany a hnutí (dále jen "návrh na registraci") podává přípravný výbor strany a hnutí (dále jen "přípravný výbor"), který je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující ke vzniku strany a hnutí. Členy přípravného výboru musí být občané, kteří dosáhli věku 18 let. Návrh na registraci podepíší všichni členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů přípravného výboru je zmocněn jednat jejich jménem. K návrhu na registraci přípravný výbor připojí

a) petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly. K podpisu pod peticí musí občan uvést své jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště,

b) stanovy (organizační řád) ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:

1. název a zkratka strany a hnutí,

2. sídlo,

3. programové cíle,

4. orgány a způsob jejich ustavování včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních,

5. určení orgánů oprávněných jednat jménem strany a hnutí,

6. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud mají jednat svým jménem,

7. způsob, jakým statutární orgány strany a hnutí, popřípadě orgány jejich organizačních jednotek jednají a podepisují,

8. zásady hospodaření,

9. způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu (§ 13 odst. 7).

(3) Název strany a hnutí a jeho zkratka se musí výrazně lišit od názvu a zkratky stran a hnutí, které již vyvíjejí činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky, aby nebyly vzájemně zaměnitelné.

(4) Sídlo strany a hnutí musí být na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(5) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem strany a hnutí až do vytvoření orgánů uvedených v odstavci 2 písm. b) bod 5 přípravný výbor.

§ 7

(1) Návrh na registraci se podává ústřednímu orgánu státní správy republiky2) (dále jen "ministerstvo") příslušnému podle sídla strany a hnutí uvedeného ve stanovách.

(2) Nemá-li návrh na registraci náležitosti podle § 6 nebo jsou-li v něm neúplné nebo nepřesné údaje, ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci, písemně upozorní s tím, že dokud nebudou tyto nedostatky odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno.

(3) Neupozorní-li ministerstvo do 10 dnů od doručení návrhu na registraci přípravný výbor podle odstavce 2, má se za to, že návrh na registraci nemá nedostatky.

(4) Nesouhlasí-li přípravný výbor s upozorněním ministerstva, může se do 15 dnů od doručení upozornění domáhat u krajského soudu určení, že návrh na registraci nemá nedostatky. Proti rozhodnutí krajského soudu se nelze odvolat.

(5) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu dojde návrh na registraci, který nemá nedostatky uvedené v odstavci 2, nebo dnem, kdy rozhodnutí krajského soudu podle odstavce 4 nabylo právní moci. O dni zahájení řízení o registraci ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru.

§ 8

(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže stanovy strany a hnutí jsou v rozporu s § 1 až 5. Jinak provede registraci.

(2) Ministerstvo provede registraci nebo rozhodne o jejím odmítnutí do 15 dnů ode dne zahájení řízení o registraci.

(3) Provede-li ministerstvo registraci, zašle ve lhůtě uvedené v odstavci 2 zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace. Na rozhodnutí o registraci se nevztahuje § 47 správního řádu, jestliže se návrhu na registraci vyhoví.

(4) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 30 dnů od zahájení řízení o registraci doručeno rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, strana a hnutí vzniknou dnem následujícím po uplynutí této lhůty; tento den je dnem registrace. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.

(5) Přípravný výbor může do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí registrace podat soudu návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí. K přezkoumání je příslušný Nejvyšší soud České republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva České republiky, a Nejvyšší soud Slovenské republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva Slovenské republiky.

(6) Pravomocné rozhodnutí soudu, kterým se ruší rozhodnutí ministerstva o odmítnutí návrhu na registraci, tuto registraci nahrazuje. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.

(7) Registraci provede ministerstvo zápisem strany a hnutí do seznamu stran a hnutí.

§ 9

Vznik strany a hnutí, jejich název, zkratku a sídlo oznámí ministerstvo do 7 dnů ode dne registrace Federálnímu statistickému úřadu, který vede evidenci stran a hnutí vyvíjejících činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 10

Hodlají-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky vyvíjet činnost i na území Slovenské republiky, oznámí to jejímu ministerstvu a přiloží ověřený opis stanov s vyznačením dne registrace. Totéž platí, hodlají-li vyvíjet činnost na území České republiky strana a hnutí registrované ministerstvem Slovenské republiky.

§ 11

(1) Změnu stanov oznámí strana a hnutí písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení; k oznámení připojí dvojí vyhotovení změny stanov.

(2) Ustanovení § 7, 8 a 10 platí pro změnu stanov přiměřeně.

Zánik, zrušení a pozastavení činnosti strany a hnutí

§ 12

Zánik strany a hnutí

(1) Strana a hnutí zanikají dnem, kdy ministerstvo provede výmaz strany a hnutí ze seznamu stran a hnutí (dále jen "výmaz").

(2) Návrh na výmaz podává ministerstvu příslušný orgán strany a hnutí do 10 dnů od zrušení strany a hnutí, pokud strana a hnutí byly zrušeny bez likvidace; pokud strana a hnutí byly zrušeny s likvidací, podá tento návrh likvidátor do 10 dnů po skončení likvidace.

(3) Zániku strany a hnutí předchází jejich zrušení, a to buď bez likvidace, přechází-li jejich veškerý majetek a závazky na právního nástupce, anebo s likvidací, pokud jejich veškerý majetek a závazky takto nepřecházejí.

(4) Pokud zákon dále nestanoví jinak, použijí se na likvidaci majetku a závazků zrušené strany a hnutí přiměřeně předpisy o likvidaci majetku a závazků obchodních společností. Zjistí-li likvidátor kdykoliv v průběhu likvidace, že majetek zrušené strany a hnutí je předlužen, je povinen navrhnout prohlášení konkursu. Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem, naloží s ním likvidátor způsobem určeným ve stanovách [§ 6 odst. 2 písm. b) bod 9].

(5) Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do 7 dnů od výmazu Federálnímu statistickému úřadu, a vyvíjely-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky činnost i na území Slovenské republiky, též jejímu ministerstvu a naopak.

§ 13

Zrušení strany a hnutí

(1) Strana a hnutí se zrušují

a) vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení1),

b) rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění.

(2) Pokud stanovy neupravují způsob rozhodování o zrušení strany a hnutí podle odstavce 1 písm. a), rozhoduje o tom jejich nejvyšší orgán.

(3) Po zrušení strany a hnutí mohou její orgány, pokud jejich pravomoc nepřešla na právního nástupce nebo likvidátora, vykonávat pouze působnost související se zrušením strany a hnutí.

(4) Zrušují-li se strana a hnutí sloučením s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení1), přechází jejich veškerý majetek a závazky na právního nástupce.

(5) Zrušují-li se strana a hnutí dobrovolným rozpuštěním, je orgán, který o rozpuštění rozhodl, povinen současně jmenovat likvidátora. Zrušení strany a hnutí oznámí likvidátor ministerstvu do 5 dnů od zrušení strany a hnutí, a působily-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky i ve Slovenské republice, též jejímu ministerstvu a naopak.

(6) Strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění [odstavec 1 písm. b)], jestliže je jejich činnost v rozporu s § 1 až 5. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.

(7) Je-li přímá souvislost mezi důvody rozhodnutí soudu o rozpuštění strany a hnutí a nabytím nebo užitím jejich majetku, může soud v souvislosti s rozhodnutím o rozpuštění strany a hnutí rozhodnout, že majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku této strany a hnutí, připadá do vlastnictví té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo.

§ 14

Pozastavení činnosti strany a hnutí

(1) Činnost strany a hnutí může být rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže jejich činnost je v rozporu s § 1 až 5 nebo se stanovami.

(2) Při pozastavení činnosti mohou strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku.

§ 15

O rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14) rozhodují

a) Nejvyšší soud České a Slovenské Federativní Republiky, jde-li o stranu a hnutí, které vyvíjejí činnost na území obou republik České a Slovenské Federativní Republiky. Návrh podává prezident České a Slovenské Federativní Republiky nebo vláda České a Slovenské Federativní Republiky anebo generální prokurátor České a Slovenské Federativní Republiky,

b) Nejvyšší soud republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo, jde-li o stranu a hnutí, které vyvíjejí činnost jen na území České republiky nebo Slovenské republiky. Návrh podává vláda nebo generální prokurátor té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo.

§ 16

Další důsledky zrušení strany a hnutí a pozastavení jejich činnosti stanoví zvláštní zákon.

Hospodaření stran a hnutí

§ 17

(1) Strana a hnutí odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Členové strany a hnutí za závazky strany a hnutí ani neodpovídají ani neručí.

(2) Strana a hnutí nesmějí vlastním jménem provozovat podnikatelskou činnost. Mohou se však podílet na založení právnické osoby nebo se účastnit jako společníci nebo členové právnické osoby již založené. Mohou také samy právnickou osobu založit nebo se stát jedinými společníky právnické osoby, pokud zvláštní zákon jediného zakladatele nebo jediného společníka připouští.

(3) Podíl na zisku z podnikání právnických osob uvedených v odstavci 2 mohou strana a hnutí použít jen k naplnění svých programových cílů uvedených ve stanovách, přičemž jej nesmějí rozdělit mezi své současné ani bývalé členy.

(4) Strana a hnutí se mohou účastnit jako člen nebo společník jen v právnické osobě, jejímž předmětem činnosti jsou:

a) provozování rozhlasových a televizních stanic, vydavatelství, nakladatelství a tiskáren,

b) publikační a propagační činnost,

c) loterie a tomboly,

d) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí,

e) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí.

(5) Strana a hnutí nesmějí vlastnit majetek mimo území České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 18

(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna národní radě republiky, ve které jsou registrovány, výroční finanční zprávu.

(2) Výroční finanční zpráva strany a hnutí zahrnuje:

a) majetek a závazky strany a hnutí,

b) příjmy strany a hnutí, t.j. členské a obdobné příspěvky, příjmy z majetku včetně příjmů z podnikání, dary, dědictví, prostředky získané od státu k úhradě volební kampaně a jiné příjmy,

c) výdaje strany a hnutí, t.j. osobní výdaje, výdaje na politickou práci, výdaje na správní záležitosti, volební výdaje a jiné výdaje.

(3) Převyšuje-li hodnota daru 10 000 Kčs nebo součet hodnot darů od jednoho dárce za jeden rok 50 000 Kčs, musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště dárce; jestliže je dárcem právnická osoba, její název a sídlo.

§ 19

Dary a jiná bezúplatná plnění nemohou strana a hnutí přijmout od státu a od státních orgánů, pokud zákon nestanoví jinak.

§ 20

(1) Strana a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "státní příspěvek") za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Státní příspěvek náleží stranám a hnutím, které vzhledem k výsledkům posledních voleb do Federálního shromáždění získaly nárok na úhradu volebních nákladů, a to ve výši odpovídající této úhradě.3)

(3) Státní příspěvek se vyplácí stranám a hnutím ne jejich žádost a v ročních splátkách, nejpozději do konce února.

(4) Dojde-li k rozpuštění Federálního shromáždění před ukončením volebního období, poskytne se stranám a hnutím státní příspěvek ve výši úměrné skutečné délce volebního období.

(5) Strana a hnutí ztrácejí nárok na státní příspěvek, jestliže ve dvou po sobě jdoucích volbách do Federálního shromáždění nezískaly žádný poslanecký mandát ve Federálním shromáždění.

(6) Za každý měsíc pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14) se státní příspěvek náležející straně a hnutí podle odstavců 1, 2, 3 a 4 snižuje o jednu dvanáctinu. Po dobu pozastavení jejích činnosti se státní příspěvek straně a hnutí nevyplácí. Byly-li strana a hnutí zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění [§ 13 odst. 1 písm. b)], jsou povinny vrátit do státního rozpočtu odpovídající část naposledy vyplacené splátky státního příspěvku.

(7) Stranám a hnutím, které kandidovaly v rámci volební koalice, se příslušná část státního příspěvku vyplácí podle podmínek dohodnutých politickými stranami, jinak rovným dílem.

(8) Poskytování státního příspěvku stranám a hnutím ze státních rozpočtů republik podle výsledků voleb do národních rad upraví zákony národních rad.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 21

(1) Strany a hnutí, které vznikly podle zákona č. 15/1990 Sb., o politických stranách, nebo jsou za ně týmž zákonem považované, jsou stranami a hnutími podle tohoto zákona.

(2) Strany a hnutí uvedené v odstavci 1 upraví do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona své stanovy podle § 6 odst. 2 písm. b), § 6 odst. 3 a 4 a předloží je v další lhůtě 10 dnů ministerstvu příslušnému podle sídla strany a hnutí. Pokud tak v této lhůtě neučiní, dá ministerstvo podnět k návrhu na rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)], popřípadě na pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14).

§ 22

Zrušuje se zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

2) Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon SNR č. 347/1990 Sb., o organizaci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 54 odst. 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.

Přesunout nahoru