Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí

Částka 8/1991
Platnost od 21.01.1991
Účinnost od 21.01.1991
Zrušeno k 01.01.1999 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 7. ledna 1991

o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška se vztahuje na studenty vysokých škol v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo"), kteří jsou vysíláni ministerstvem nebo vysokými školami (dále jen "vysílající organizace") na základě mezivládních dohod k vysokoškolskému studiu nebo jeho části (dále jen "studium") do zahraničí.

Stipendium a příplatek ke stipendiu

§ 2

(1) Studentům poskytne vysílající organizace stipendium k úhradě zvýšených životních nákladů

a) po dobu plnění studijních povinností v zahraničí stanovených předpisy státu studia; pokud student setrvá ve státě studia i po ukončení studia, může dostávat stipendium ještě do 30 dnů po ukončení studia,

b) po dobu strávenou v průběhu školního roku mimo stát studia, která nepřekročí nepřetržitě 30 dnů,

c) po dobu nemoci a léčení v zahraničí, k němuž došlo před ukončením plnění studijních povinností a které nepřekročí 30 dnů,

d) po dobu nemoci a léčení v zahraničí, která přesahuje 30 dnů v těch případech, kdy zdravotní stav neumožňuje návrat do České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Stipendium podle odstavce 1 nenáleží studentům, kterým stipendium poskytuje zahraniční strana.

§ 3

Studentům, kterým zahraniční strana poskytuje stipendium, které nepostačuje k úhradě zvýšených životních nákladů, může vysílající organizace poskyt

nout příplatek ke stipendiu, a to za podmínek uvedených v § 2 odst. 1.

§ 4

(1) Stipendium a příplatek ke stipendiu se vyplácejí v měně státu studia, popř. zcela či zčásti v měně náhradní.

(2) Výši stipendia či příplatku ke stipendiu a druh měny, v níž se vyplácí, určuje po vyjádření příslušného československého zastupitelského úřadu ministerstvo s přihlédnutím k životním nákladům ve státě studia a podmínkám sjednaným v mezivládních dohodách.

(3) Vysílající organizace může studentům před odjezdem do zahraničí poskytnout přiměřenou zálohu na stipendium či příplatek ke stipendiu.

(4) Neoprávněně vyplacené stipendium či příplatek ke stipendiu je student povinen vrátit.

§ 5

Mimořádné stipendium

Studentům může vysílající organizace poskytnout na základě doporučení příslušného československého zastupitelského úřadu či zahraniční strany mimořádné stipendium do výše 3000 Kčs jako odměnu za vynikající studijní, kulturní, vědecké a sportovní výsledky, ve výjimečných případech jako pomoc v případech nezaviněné tísně v zahraničí.

§ 6

Náhrady jízdních výdajů

(1) Vysílající organizace poskytuje studentům náhradu prokázaných jízdních výdajů za dopravní prostředek, který sama určila, při cestě z místa bydliště do místa studia v zahraničí a zpět konaných

a) na začátku a na konci studia,

b) z vážných rodinných či zdravotních důvodů.

(2) Poskytování náhrad jízdních výdajů v jiných případech než uvedených v odstavci 1 může předem písemně dohodnout vysílající organizace se studenty před jejich vysláním do zahraničí v závislosti na konkrétních podmínkách studia v zahraničí.


Závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a lékařská péče studentů během studia v zahraničí a jejich hmotné a finanční zabezpečení při plnění části studijních povinností v tuzemsku je upraveno zvláštními předpisy.*).

(2) U studentů vysílaných ministerstvem plní úkoly vysoké školy vyplývající z předpisů uvedených v odstavci 1 Dům zahraničních styků ministerstva.

§ 8

Ministerstvo může některé úkoly vysílající organizace vyplývající pro ně z této vyhlášky přenést na Dům zahraničních styků ministerstva s výjimkou provádění výkonu státní správy.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb.
Vyhláška FMPSV č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ÚRO č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Směrnice MZ ČSR č. 10/1975 Věstník MZ ČSR o poskytování zdravotnických služeb čs. občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí, ve znění směrnice č. 4/1987 Věstník MZ ČSR (reg. v částce 23/1975 Sb.).
Vyhláška MŠMT ČR č. 365/1990 Sb., o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád).
Směrnice MŠ ČSR č.j. 20 797/82-34 ze dne 13. 7. 1982 o ubytování studentů na vysokoškolských kolejích (reg. v částce 17/1982 Sb.).
Směrnice MŠ ČSR č.j. 20 798/82-34 ze dne 13. 7. 1982 o zřizování, zrušování a provozu menz a bufetů, ve znění směrnic č.j. 15 330/85-34 (reg. v částce 17/1982 Sb.).

Přesunout nahoru