Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 403/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120)

Částka 76/1991
Platnost od 15.10.1991
Účinnost od 11.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

403

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 1964 byla na 48. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 11. ledna 1990 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 21 odstavce 3 Úmluva vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Úmluva č. 120

Úmluva o hygieně v obchodě a kancelářích

Generální konference Mezinárodní organisace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a sešla se dne 17. června 1964 na svém 48. zasedání,

rozhodnuvši přijmout některé návrhy tykající se hygieny v obchodě a kancelářích, jež jsou čtvrtým bodem jednacího pořadu zasedání, a

stanovivši, že některé z těchto návrhů budou mít formu mezinárodní úmluvy,

přijímá dne 8. července 1964 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o hygieně (obchod a kanceláře), 1964:

ČÁST I.

Povinnosti stran

Článek 1

Tato úmluva platí:

a) pro obchodní podniky;

b) pro podniky, zařízení a správní úřady, ve kterých pracovníci jsou zaměstnáni hlavně kancelářskou prací;

c) pro všechna oddělení jiných podniků, zařízení a správních úřadů, ve kterých pracovníci jsou zaměstnáni hlavně činností obchodní nebo kancelářskými pracemi, pokud nepodléhají vnitrostátním zákonům a jiným právním předpisům nebo jiným ustanovením o hygieně v průmyslu, dolech, dopravě nebo zemědělství.

Článek 2

Příslušný úřad může po projednání s přímo zúčastněnými organisacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují, vyloučit z provádění všech nebo některých ustanovení této úmluvy určité skupiny podniků, zařízení, správních úřadů nebo jejich oddělení uvedených v článku 1, jestliže okolnosti nebo podmínky zaměstnání jsou takové, že provádění všech nebo některých zmíněných ustanovení by nebylo vhodné.

Článek 3

Ve všech případech, kdy není jisté, zda se tato úmluva vztahuje na určitý podnik, zařízení nebo správní úřad, otázka bude rozhodnuta bud příslušným úřadem po projednání s organisacemi zúčastněných zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují, nebo jiným způsobem v souladu s vnitrostátními zákony a praxí.

Článek 4

Každý členský stát, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje:

a) přijmout a udržovat v platnosti zákony a jiné právní předpisy, které zajišťují provádění všeobecných zásad stanovených v části II; a

b) zajistit, aby ustanovení doporučení o hygieně (obchod a kanceláře), 1964, nebo rovnocenná ustanovení byla uplatněna v takovém rozsahu, v jakém to vnitrostátní podmínky dovolují nebo činí žádoucím.

Článek 5

Zákony a jiné právní předpisy uplatňující ustanovení této úmluvy budou vypracovány po projednání se zúčastněnými representativními organisacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují; stejně tomu bude u všech zákonů a jiných právních předpisů, které uplatňují, pokud to vnitrostátní podmínky umožňují a činí žádoucím, ustanovení doporučení o hygieně (obchod a kanceláře), 1964, nebo obdobná ustanovení.

Článek 6

1. Prostřednictvím vhodné inspekce nebo jinými prostředky mají být učiněna opatření k zajištění účinného provádění zákonů a jiných právních předpisů uvedených v článku 5.

2. Dovolují-li to prostředky, pomocí nichž jsou uplatňována ustanovení této úmluvy, účinné provádění těchto zákonů nebo jiných právních předpisů má být zajištěno zavedením přiměřeného systému sankcí.

ČÁST II.

Všeobecné zásady

Článek 7

Všechny prostory užívané pracovníky, jakož i vybavení těchto prostor, mají být udržovány v dobrém stavu a čistotě.

Článek 8

Všechny prostory užívané pracovníky mají být dostatečně a vhodně větrány buď přirozenou nebo umělou cestou či oběma způsoby zároveň, a to přívodem čistého nebo vyčištěného vzduchu.

Článek 9

Všechny prostory užívané pracovníky mají být dostatečně a vhodně osvětleny; osvětlení pracovišť má být pokud možno přirozené.

Článek 10

Ve všech prostorách užívaných pracovníky má být udržována co nejvhodnější a nejstálejší teplota, pokud to okolnosti dovolují.

Článek 11

Všechna pracoviště mají být umístěna a zařízena tak, aby zdraví pracovníků nebylo vystaveno žádným škodlivým účinkům.

Článek 12

Pitná voda nebo jiný zdravý nápoj má být v dostatečném množství k disposici pracovníkům.

Článek 13

Dostatečné a vyhovující umyvárny a záchody mají být zřízeny a udržovány v dobrém stavu.

Článek 14

Pracovníci mají mít k disposici dostatečný počet vhodných sedadel; pracovníci mají mít možnost jich užívat v rozumné míře.

Článek 15

Mají být zřízena a udržována v dobrém stavu vhodná zařízení pro převlíkání, odkládání a sušení oděvů, které se nenosí při práci.

Článek 16

Podzemní prostory a prostory bez oken, kde se běžně vykonává práce, mají odpovídat vhodným hygienickým normám.

Článek 17

Pracovníci mají být chráněni vhodnými a proveditelnými opatřeními proti látkám a postupům vzbuzujícím odpor, zdraví škodlivým, jedovatým či z jakéhokoli důvodu nebezpečným. Vyžaduje-li to povaha práce, příslušný úřad má předepsat používání individuálních ochranných pomůcek.

Článek 18

Hluk a vibrace, které mohou mít škodlivé účinky pro pracovníky, mají být omezeny na nejmenší možnou míru vhodnými a proveditelnými opatřeními.

Článek 19

Každý podnik, zařízení, správní úřad či jejich oddělení, na které se vztahuje tato úmluva, má mít podle své velikosti a předpokládaného risika

a) svou vlastní ošetřovnu nebo vlastní stanici první pomoci; nebo

b) ošetřovnu nebo stanici první pomoci společnou s jinými podniky, zařízeními, správními úřady nebo jejich odděleními; nebo

c) jednu nebo více skříní, skříněk nebo brašen první pomoci.

ČÁST III.

Závěrečná ustanovení

Článek 20

Formální ratifikace této úmluvy budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce a jím zapsány.

Článek 21

1. Tato úmluva zavazuje toliko členské státy Mezinárodní organisace práce, jejichž ratifikace byla zapsána generálním ředitelem.

2. Nabude účinnosti dvanáct měsíců poté, kdy generální ředitel zapíše ratifikace dvou členských států.

3. Pro každý další členský stát tato úmluva nabude účinnosti dvanáct měsíců od data, kdy byla zapsána jeho ratifikace.

Článek 22

1. Každý členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, může ji vypovědět po uplynutí deseti let ode dne, kdy tato úmluva poprvé nabyla účinnosti, písemným sdělením generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který je zapíše. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsána.

2. Každý členský stát, jenž ratifikoval tuto úmluvu a který nepoužije práva ji vypovědět podle tohoto článku během roku následujícího po uplynutí období deseti let, jak uvedeno v předchozím odstavci, bude vázán úmluvou na další desetileté období a poté ji bude moci vypovědět vždy po uplynutí desetiletého období za podmínek uvedených v tomto článku.

Článek 23

1. Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí všem členským státům Mezinárodní organisace práce zápis všech ratifikací a výpovědí, které mu členové organisace sdělí.

2. Když bude členským státům Organisace sdělovat zápis druhé ratifikace, jež mu byla oznámena, generální ředitel upozorní členské státy Organisace na datum, kdy tato úmluva nabude účinnosti.

Článek 24

Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí generálnímu tajemníkovi Spojených národů k zápisu podle článku 102 Charty Spojených národů úplné údaje o všech ratifikacích a všech výpovědích, které zapsal podle ustanovení předchozích článků.

Článek 25

Vždy, bude-li to považovat za nutné, Správní rada Mezinárodního úřadu práce předloží generální konferenci zprávu o provádění teto úmluvy a přezkoumá, zda je záhodno dát na pořad jednání generální konference otázku její úplné nebo částečné revise.

Článek 26

1. Přijme-li generální konference novou úmluvu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a neustanoví-li nová úmluva jinak:

a) ratifikace nové revidující úmluvy členským státem způsobí ipso iure okamžitou výpověď teto úmluvy bez ohledu na ustanovení článku 22, a to s výhradou, že nová revidující úmluva nabude účinnosti;

b) od doby, kdy nová revidující úmluva nabude účinnosti, tato úmluva přestane být členským státům otevřena k ratifikaci.

2. Tato úmluva však zůstane v platnosti co do formy a obsahu pro ty členské státy, které ji ratifikovaly a které neratifikovaly revidující úmluvu.

Článek 27

Anglické a francouzské znění této úmluvy mají stejnou platnost.

Přesunout nahoru