Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 401/1991 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství

Částka 76/1991
Platnost od 15.10.1991
Účinnost od 15.10.1991
Zrušeno k 01.01.1998 (125/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

401

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 16. srpna 1991

o programech odpadového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 11 odst. 3 zákona České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství:


§ 1

Programy odpadového hospodářství (dále jen "programy") zpracovávají původci odpadů1) (dále jen "původci"), kteří produkují více než 100 t odpadů ročně nebo 50 kg nebezpečných odpadů ročně, okresní úřady a ministerstvo životního prostředí České republiky.

§ 2

(1) Obsah programů původců je stanoven v přílohách č. 1 a 2, které jsou součástí této vyhlášky.

(2) Pokud program zpracovává původce, jímž není obec, předkládá program k vyjádření orgánům obce podle umístění zařízení ke zneškodňování odpadů a orgánům obce na jejímž území odpad vzniká.

(3) Součástí programu obce musí být seznam již nevyužívaných nebo nepovolených skládek odpadů, které charakterem a stářím uložených odpadů mohou ohrozit životní prostředí na daném území.

(4) Obce se mohou dohodnout na společném zpracování programu.2)

§ 3

(1) Obsah programu odpadového hospodářství okresu je uveden v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(2) Program okresu je zpracován na základě programu původců včetně obcí a koordinuje základní problémy nakládání s odpady v okrese.

(3) Při zpracování programu okresu spolupracuje okresní úřad s původci včetně obcí a koordinuje činnost se sousedními okresními úřady, především za účelem racionálního zabezpečení, využívání a zneškodňování odpadů. Původci jsou povinni poskytnout informace nutné k zpracování programu.

(4) Návrh programu okresu musí být projednán s orgány obce na daném území.

(5) Okresní úřad zabezpečí, aby se s programem okresu mohl každý seznámit.

§ 4

Pro sestavení programu České republiky, který stanoví koncepční řešení nakládání s odpady, poskytují okresní úřady na požádání ministerstva životního prostředí České republiky potřebné informace.

§ 5

(1) Původci předloží okresnímu úřadu své programy ke schválení do 31. srpna 1992.

(2) Okresní úřady zpracují programy odpadového hospodářství okresů do 31. prosince 1992.

(3) Programy odpadového hospodářství se zpracovávají na období let 1992 až 1997. Nejdéle do pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí o souhlasu s programem původce musí být program aktualizován a znovu předložen okresnímu úřadu ke schválení.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dejmal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 7 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.

2) § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).


Příloha 1 k vyhlášce č. 401/1991 Sb.

Obsah programu odpadového hospodářství původce

A. Úvodní část

1. Identifikační údaje původce

- adresa organizace i samostatných jednotek,

- identifikační číslo,

- jména pracovníků zabezpečujících odpadové hospodářství.

2. Charakteristika výrobních procesů a základních problémů odpadového hospodářství.

B. Analytická část

1. Přehled výrobních míst

- ve kterých odpady vznikají,

- ve kterých jsou nebo mohou být využívány odpady jako druhotné suroviny,

- ve kterých jsou nebo mohou být odpady zneškodňovány.

Údaje o odpadech musí být uváděny kvalitativně (zařazení podle katalogu odpadů3)) i kvantitativně.

2. Přehled odpadů

- vznikajících, využívaných, dočasně ukládaných, skladovaných a zneškodňovaných z výrobních a nevýrobních činností v členění na zvláštní odpady, nebezpečné odpady a ostatní odpady (členění dle katalogu odpadů),

- charakteristické vlastnosti odpadů (chemické a fyzikální složení a vlastnosti apod.) a zvláštnosti nakládání s nimi (toxicita, podmínky bezpečnosti práce, požární podmínky při přípravě apod.).

3. Maloodpadové technologie a recyklace odpadů, popis a kapacita využívaných maloodpadových a recyklačních technologií ve výrobě.

4. Zařízení ke zneškodňování odpadů

- přehled zařízení ke zneškodňování odpadů, jejichž je původce provozovatelem (skládky, spalovny, třídírny, úpravny apod.),

- provozní a technické parametry (kapacita, druh zneškodňovaných odpadů apod.) zařízení,

- množství a druh zneškodňovaných odpadů (vlastních i cizích).

5. Nevyužívané skládky odpadů

- přehled a charakteristika již nevyužívaných skládek,

- množství a charakteristika odpadů uložených na těchto skládkách,

- stav asanace a rekultivace.

6. Náklady na odpadové hospodářství

- přehled nákladů na zpracování odpadů,

- přehled nákladů na zneškodnění odpadů.

7. Informační zabezpečení

- způsob vedení vnitropodnikové evidence odpadů,

- zabezpečení vedení evidence odpadů k vnějším orgánům státní správy.

C. Návrhová část

1. Technická opatření

- technická, příp. technologická opatření k omezování vzniku odpadů, třídění, jejich zhodnocování, zneškodňování apod.,

- způsob zabezpečení plnění zvláštních podmínek uložených podle § 15 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.

2. Strukturální změny ve výrobě, příp. útlumové programy, které budou mít vliv na nakládání s odpady; především množství produkovaných odpadů.

3. Program asanace a rekultivace již nevyužívaných skládek odpadů.

D. Dokladová část

1. Rozhodnutí správních orgánů vydaná původci pro odpadové hospodářství.

2. Protokoly o provedených kontrolách odpadového hospodářství.

3. Vyjádření dotčených obecních úřadů k návrhu programu odpadového hospodářství.

4. Souhlas okresního úřadu s programem odpadového hospodářství.

5. Provedené změny programu odpadového hospodářství.

Doklady mohou být uloženy odděleně od programu odpadového hospodářství. V programu musí být uveden jejich přehled a místo, kde jsou uloženy.

3) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů, vyhlášené v částce 69/1991 Sb.

Příloha 2 k vyhlášce č. 401/1991 Sb.

Obsah programu odpadového hospodářství obce

A. Úvodní část

1. Název obce, adresa obecního úřadu, jméno starosty a dalších odpovědných pracovníků.

2. Základní údaje o obci

- základní údaje a podklady, které jsou k dispozici,

- struktura komunálního odpadu,

- svozové oblasti, jejich charakteristiky,

- seznam fyzických a právnických osob zabezpečujících pro obec nakládání s odpady,

- přehled ochranných pásem a jiných chráněných zájmů.

B. Analytická část

1. Celkový přehled odpadů v členění na zvláštní odpady, nebezpečné, ostatní a komunální, u kterých obec zabezpečuje jejich svoz a zneškodnění.

2. Stav a úroveň sběru a svozu komunálních odpadů

- počet, typy a objem nádob; lokalizace nádob, intervaly odvozu, typy a počet svozových vozidel, počty pracovníků,

- přepravní vzdálenost svozových oblastí,

- podíl separovaného sběru (druhy, množství, využití apod.).

3. Zařízení ke zneškodňování odpadů

- přehled zařízení používaných ke zneškodňování komunálních odpadů obce (skládky, spalovny, kompostárny, třídírny, úpravny apod.) včetně provozovatelů zařízení,

- provozní a technické parametry (kapacita, druh zneškodňovaných odpadů apod.) zařízení

- množství komunálních (i jiných) odpadů (obce i cizích) zneškodňovaných na těchto zařízeních.

4. Nevyužívané skládky odpadů

- přehled a charakteristika již nevyužívaných skládek odpadů včetně adres vlastníků a uživatelů pozemků,

- množství a charakteristika odpadů uložených na těchto skládkách,

- stav asanace a rekultivace.

5. Náklady na odpadové hospodářství

- přehled nákladů na jednotlivé fáze nakládání s odpady.

6. Informační zabezpečení

- způsob vedení evidence komunálních odpadů.

7. Přehled původců odpadů v obci s charakteristikou jejich odpadů (včetně množství).

C. Návrhová část

1. Technická opatření

- opatření k rozšíření sběru, tříděného sběru a zkvalitnění zneškodňování odpadů,

- způsob zabezpečení plnění zvláštních podmínek uložených podle § 15 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech,

- výstavba zařízení ke zneškodňování odpadů (skládky, spalovny, kompostárny, třídírny apod.).

2. Program asanace a rekultivace již nevyužívaných skládek.

D. Dokladová část

1. Rozhodnutí vydaná orgány státní správy obci jako původci nebo provozovateli zneškodňovacích zařízení.

2. Protokoly o provedených kontrolách.

3. Souhlas okresního úřadu s programem odpadového hospodářství.

4. Veškeré změny programu odpadového hospodářství.

Doklady mohou být uloženy odděleně od programu odpadového hospodářství. V programu musí být uveden jejich přehled a místo, kde jsou uloženy.

Příloha 3 k vyhlášce č. 401/1991 Sb.

Obsah programu odpadového hospodářství okresu

A. Úvodní část

1. Název okresu, adresa okresního úřadu, jméno přednosty a dalších odpovědných pracovníků.

2. Základní charakteristika území (při zpracování se vychází z údajů a podkladů, které jsou k dispozici)

- přehled ochranných pásem a jiných chráněných zájmů.

B. Analytická část

1. Celkový přehled vznikajících, využívaných, dočasně ukládaných, skladovaných a zneškodňovaných odpadů v členění na zvláštní, nebezpečné, ostatní a komunální odpady (členění podle katalogu odpadů) na daném území.

2. Přehled původců odpadů a charakteristika jejich odpadů.

3. Přehled obcí produkujících komunální odpady včetně rozboru nakládání s nimi (svoz, třídění a zneškodňování odpadů).

4. Zařízení ke zneškodňování odpadů

- přehled zařízení ke zneškodňování odpadů s adresami provozovatelů,

- provozní a technické parametry těchto zařízení.

5. Nedořešené problémy původců a obcí při nakládání s odpady.

6. Nevyužívané skládky odpadů

- přehled a charakteristika již nevyužívaných skládek odpadů včetně vlastníků a uživatelů pozemků,

- charakteristika ukládanýh odpadů,

- stav asanace a rekultivace.

7. Informační zabezpečení

- informační napojení na původce a obce.

C. Návrhová část

1. Technická opatření

- přehled zásadních opatření k omezování vzniku odpadů, jejich zhodnocování a zneškodňování,

- výstavba zařízení k zneškodňování odpadů.

2. Zásadní strukturální změny ve výrobě a útlumové programy, které budou mít vliv na snížení produkce odpadů.

3. Program asanace a rekultivace nevyužívaných skládek.

4. Spolupráce s okolními okresy za účelem koordinace nakládání s odpady.

D. Dokladová část

1. Odsouhlasené programy odpadového hospodářství původců odpadů a obcí.

2. Mapa (měř. 1 :50 000) se zákresem nejdůležitějších původců, zařízení ke zneškodňování odpadů, ochranných pásem a jiných chráněných zájmů.

Přesunout nahoru