Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 400/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Částka 76/1991
Platnost od 15.10.1991
Účinnost od 15.10.1991
Zrušeno k 01.09.1999 (173/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

400

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 19. září 1991

o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování finančního a hmotného zabezpečení cizinců přijatých ke studiu (dále jen "stipendisté") na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo") v rámci mezivládních dohod, a to

a) nerecipročních stipendistů ministerstva,

b) recipročních stipendistů,

c) stipendistů na náklady vysílající strany.

(2) Pro účely této vyhlášky se finančním zabezpečením cizinců rozumí zvláštní stipendium pro studium na středních a vysokých školách a při postgraduálním studiu (dále jen "stipendium").

(3) Tato vyhláška se vztahuje na cizince, kteří jsou navrženi ke studiu vládou vysílající země v rámci mezivládní dohody.

§ 2

Stipendistům se poskytuje stipendium při studiu na středních nebo vysokých školách.

§ 3

(1) Stipendistům se poskytuje po dobu 12 měsíců ve školním roce měsíční stipendium v této výši:

a) 3800 Kč při studiu na střední nebo vysoké škole,

b) 4300 Kč při postgraduálním studiu na vysoké škole.

(2) Stipendium se cizinci neposkytuje

a) po dobu jeho nepřítomnosti na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud tato nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů nebo

b) po dobu přerušení studia.

(3) Stipendisté jsou povinni veškeré změny týkající se pobytu včetně doby nepřítomnosti ohlásit prostřednictvím přijímající školy ministerstvu.

(4) V roce, ve kterém stipendisté ukončují studium, se jim poskytuje po ukončení studia pouze jedno měsíční stipendium, pokud zůstávají na území České a Slovenské Federativní Republiky. Posledním měsícem výplaty je ten, který následuje po měsíci, v němž bylo studium ukončeno.

(5) Přeruší-li stipendisté studium ze závažných lékařsky doložených zdravotních důvodů, poskytuje se stipendium též po dobu pracovní neschopnosti, pokud stipendisté zůstávají na území České republiky, a to nejdéle po dobu tří měsíců od začátku pracovní neschopnosti.

(6) Recipročním stipendistům je po dobu trvání studijního pobytu poskytováno stipendium ve výši, která je zakotvena v příslušné mezivládní dohodě; ustanovení odstavců 1 a 4 se na ně nevztahují.

§ 4

Hmotné zajištění

(1) Stipendisté se mohou stravovat a ubytovávat ve školních zařízeních za podmínek stanovených pro studenty, občany České a Slovenské Federativní Republiky.1)

(2) Náklady spojené s dopravou stipendistů do České republiky a zpět nese vysílající strana, pokud mezivládní dohoda nestanoví jinak.

(3) Jízdné v místní hromadné dopravě platí stipendisté za stejných podmínek jako studenti, občané České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 5

Sociální zabezpečení

Nemocenské a důchodové zabezpečení stipendistů je upraveno zvláštními předpisy.3)


§ 6

Přechodná a závěrečná ustanovení

Tato vyhláška se vztahuje též na cizince, kteří byli přijati ke studiu mimo mezivládní dohody do dne účinnosti této vyhlášky; nevztahuje se však na cizince přijaté ke studiu na vlastní náklady.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 275/1995 Sb. Čl. II

Stipendium ve výši podle této vyhlášky se poskytne stipendistům již za kalendářní měsíc, v němž byla tato vyhláška vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 178/1998 Sb. Čl. II

Stipendium ve výši podle této vyhlášky se poskytne stipendistům již za kalendářní měsíc, v němž tato vyhláška nabude účinnosti.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 6. 1. 1983 č. j. 34699/82-14 o školním stravování, ve znění směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. j. 22275/85-40, reg. v částce 3/1983 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 59/1989 Sb., o domovech mládeže.
Směrnice ministerstva školství České socialistické republilty ze dne 13. 7. 1982 č. j. 20797/82-35 o ubytování studentů vysokých škol v kolejích, reg. v částce 17/1982 Sb.
Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 13. 7. 1982 č. j. 20798/82-34 o zřizování, zrušování a provozu menz a bufetů vysokých škol, reg. v částce 17/1982 Sb.

2) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebné preventivní péče, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru