Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.

Částka 8/1991
Platnost od 21.01.1991
Účinnost od 21.01.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 11. ledna 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.

Ministerstvo financí České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 23/1989 Sb.), v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


Čl. I

1. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Vyhláškou se rovněž stanoví způsob zjištění vyvolávací ceny staveb, pozemků a trvalých porostů ve vlastnictví státu pro účely veřejné dražby.".

2. V § 1 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.

3. Za § 23c se doplňuje část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST ČTVRTÁ

VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY

§ 23d

Stavby

(1) Cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu se zjistí vynásobením pořizovací ceny stavby indexem uvedeným v tabulce č. 1. Vyvolávací cena se rovná takto zjištěné ceně stavby upravené koeficientem uvedeným v tabulce č. 2. Pořizovací cenou stavby pro potřebu této vyhlášky je cena, za kterou stavba byla nebo mohla být výstavbou pořízena v době svého vzniku. Tato cena se zjistí z účetnictví organizace, která má ke stavbě právo hospodaření.

tabulka č. 1
Pořizovací cena v cenové úrovni:index
do 20. 6. 19391,89
20. 6. 1939 - 31. 12. 19421,07
1. 1. 1943 - 31. 12. 19450,94
1. 1. 1946 - 31. 12. 19510,44
1. 1. 1952 - 31. 5. 19530,35
1. 6. 1953 - 30. 6. 19591,80
1. 7. 1959 - 31. 3. 19642,12
1. 4. 1964 - 31. 12. 19662,26
1. 1. 1967 - 31. 12. 19691,51
1. 1. 1970 - 31. 12. 19761,38
1. 1. 1977 - 31. 12. 19811,36
1. 1. 1982 - 31. 12. 19841,24
1. 1. 1985 - 31. 12. 19881,11
1. 1. 1989 - 31. 12. 19891,07
1. 1. 1990 a dále1,00
tabulka č. 2
stavba z rokukoeficient
do r. 19300,25
1931 až 19400,40
1941 až 19500,50
1951 až 19600,60
1961 až 19700,70
1971 až 19800,85
1981 a dále0,95

(2) Byla-li po roce 1970 provedena generální oprava stavby, nebo její přístavba nebo nástavba, zvyšuje se vyvolávací cena zjištěná podle předcházejících odstavců o 10 %. Ke stavebním úpravám provedeným před rokem 1970 se nepřihlíží.

(3) Není-li v účetnictví vedena pořizovací cena stavby, zjistí se vyvolávací cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu podle § 2 - 13 této vyhlášky.

§ 23e

Pozemky a trvalé porosty

(1) Cena pozemků se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny pozemku se přihlíží zejména k velikosti a významu obce, druhu stavebního pozemku, obchodní a průmyslové poloze, přístupnosti a infrastruktuře, případně dalším zvláštním podmínkám, které mohou mít vliv na výši ceny.

(2) Vyvolávací cena trvalých porostů se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny trvalého porostu se přihlíží zejména ke kvalitě, druhu a prostředí.

§ 23f

Cenu dosaženou ve veřejné dražbě nelze uplatnit při zvýšení ceny podle § 20.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. ledna 1991.


Ministr:
Ing. Špaček v. r.

Přesunout nahoru