Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách

Částka 1/1991
Platnost od 31.01.1991
Účinnost od 01.02.1991
Zrušeno k 01.07.2001 (207/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva vnitra

za dne 10. prosince 1990,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 23 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se vypouští písmeno c); dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

2. V § 3 odst. 3 slib matrikáře zní:

"Slibuji, že budu věrný České a Slovenské Federativní Republice, budu zachovávat zákony a vykonávat veškeré povinnosti spojené s vedením matrik podle svého nejlepšího vědomí. Zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při své činnosti dozvím.".

3. V § 30 se vypouštějí odstavce 5, 6 a 7.

4. V § 48 se vypouští odstavec 5.

5. V § 62 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Čl. II

Pokud je ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, uveden název:

a) Československá socialistická republika, Česká socialistická republika nebo Slovenská socialistická republika, rozumí se tím Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika nebo Slovenská republika,

b) národní výbor (místní, městský, okresní, bezprostředně nadřízený národní výbor, národní výbor vyššího stupně) rozumějí se tím orgány, které ve věcech státní správy přebírají působnost národních výborů podle zvláštních předpisů.1)


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Ministr:

Ing. Langoš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon České národní rady č. 267/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.
Zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.
Zákon Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.
Zákon Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.
Zákon Slovenské národní rady č. 377/1990 Sb., o hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě.
Zákon Slovenské národní rady č. 401/1990 Sb., o městě Košice.

Přesunout nahoru