Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 397/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon

Částka 76/1991
Platnost od 15.10.1991
Účinnost od 15.10.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (13/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

397

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 1. října 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 41 odst. 2, § 43 odst. 2 a § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb., stanoví:


Čl. I

1. V § 31 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "s trvalým pobytem v tuzemsku".

2. V § 31 odst. 1 se vypouští písmeno b) a dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

3. V § 39 odst. 2 se částka "1000 Kčs" nahrazuje částkou "3000 Kčs".

4. § 39 odst. 4 a 5 znějí:

"(4) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v tuzemsku, které k výkonu výdělečné činnosti v cizině nejméně jedenkrát za týden překračují státní hranice, se od cla osvobozuje:

a) zboží dovážené k osobní spotřebě v průběhu cesty (cestovní potřeby), s výjimkou vína a lihovin, pokud druh a množství tohoto zboží odpovídá jejich osobním poměrům a délce cesty, a

b) zboží, které nemá obchodní charakter, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 300 Kčs, jestliže bylo v cizině získáno darem nebo za devizové prostředky, které mohou podle platných předpisů pro nákup zboží použít.

(5) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v cizině, které k výkonu výdělečné činnosti v tuzemsku nejméně jedenkrát za týden překračují státní hranice, se od cla osvobozuje:

a) zboží dovážené k osobní spotřebě v průběhu cesty (cestovní potřeby), s výjimkou vína a lihovin, pokud druh a množství tohoto zboží odpovídá jejich osobním poměrům a délce cesty, a

b) zboží, které nemá obchodní charakter, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 300 Kčs.".

5. § 39 odst. 6 zní:

"(6) Osvobození od cla uvedené v odstavcích 2 a 3 celnice přizná pouze tehdy, jestliže od posledního přiznání osvobození uplynula doba nejméně jednoho měsíce.".

6. V § 39 se dosavadní odstavce 4, 5 a 6 označují jako odstavce 7, 8 a 9.

7. V § 39 odst. 9 se slova "podle odstavců 2, 3 a 4" nahrazují slovy "podle odstavců 2, 3, 4, 5 a 7".

8. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

"§ 39a

(1) Za zboží, které nemá obchodní charakter a které slouží k uspokojování osobních potřeb, se pro účely použití jednotné celní sazby podle § 31 a osvobození od cla podle § 39 odst. 2, 3, 4, 5 a 7 považuje:

a) zboží, jehož celní hodnota u jednoho druhu nepřesahuje částku 500 Kčs, a

b) jeden kus zboží jednoho druhu, jehož celní hodnota přesahuje částku 500 Kčs.

(2) Celnice může v odůvodněných případech přiznat osvobození od cla a použít jednotnou celní sazbu i na více kusů zboží uvedeného v odstavci 1 písm. b).".

9. V příloze 1 se název "Dominikánské společenství" nahrazuje názvem "Dominické společenství" a název "Tchajwan - provincie ČLR" se nahrazuje názvem "Tchajwan - Čína".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 1991.


Ministr:

Ing. Bakšay v. r.

Přesunout nahoru