Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 393/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Částka 75/1991
Platnost od 10.10.1991
Účinnost od 01.11.1991
Zrušeno k 01.11.1994 (178/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

393

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 5. září 1991

o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Ministerstvo financí České republiky podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, stanoví:


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje

a) zjišťování ceny1) (dále jen "cena") staveb, bytů2) a nebytových prostor v obytném domě2) (dále jen "byty a nebytové prostory"), pozemků, trvalých porostů a vyvolávací ceny pro veřejné dražby,

b) sjednávání ceny (dále jen "sjednávaná cena") při kupní nebo jiné smlouvě o převodu (dále jen "převod") staveb, bytů a nebytových prostor, pozemků a trvalých porostů mezi fyzickými i právnickými osobami, pokud sjednání ceny není upraveno jinak,2a)

c) sjednávání nájemného za nájem pozemků.

§ 1a

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) obytným domem dům, ve kterém z úhrnu podlahové plochy všech místností v domě připadají alespoň dvě třetiny na byty, počítaje v to i byty a části bytů, jichž se užívá k jiným účelům než k bydlení, jakož i vedlejší místnosti a příslušenství náležející k bytům. Při zjišťování tohoto poměru podlahových ploch se nepřihlíží k prostorám přístupným všem obyvatelům domu i jiným osobám, k jiným společným vedlejším místnostem a vedlejším prostorám (např. schodiště a chodby, společné prádelny a sušárny, půdní a sklepní prostory), k místnostem určeným pro zemědělskou výrobu, ani k vedlejším stavbám zřízeným na stavebním pozemku (např. garáže, zemědělské budovy, malé provozovny, dřevníky, kůlny),

b) rodinným domkem je rodinný dům,2b) splňující podmínky uvedené v písmenu a),

c) nebytovým prostorem v obytném domě místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu2c) určeny k jiným účelům než obytným, jako jsou např. kanceláře, dílny, prostory určené pro zemědělskou výrobu, skladiště, obchodní místnosti, garáže a ateliéry.

ČÁST PRVNÍ

SJEDNÁVÁNÍ CEN A NÁJEMNÉHO

§ 1b

(1) Výše sjednávaných cen staveb, bytů a nebytových prostor, pozemků a trvalých porostů při jejich převodech a sjednávaného nájemného za nájem pozemků je omezena v případech uvedených v odstavcích 2 a 3.

(2) Při převodech staveb, bytů a nebytových prostor, pozemků a trvalých porostů, jejichž cena je hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu, popřípadě z dalších prostředků státu,2d) lze sjednávané ceny dohodnout jen do výše cen zjištěných podle této vyhlášky.

(3) Při nájmu pozemků nesloužících účelům podnikání2e) včetně zemědělské výroby, nejde-li o nájem pozemků podle § 24 odst. 3, lze sjednat nájemné až do výše maximálního nájemného podle § 17.".

ČÁST DRUHÁ

CENY STAVEB, BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH, A NÁJEMNÉ ZA NÁJEM POZEMKŮ, NEJEDNÁ-LI SE O PŘEVOD A NÁJEM PODLE ČÁSTI TŘETÍ

ODDÍL PRVNÍ

OBYTNÉ DOMY

§ 2

Rodinné domky

(1) Cena rodinného domku se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.

(2) Plochou podlaží se pro účel zjištění ceny rozumí:

a) zastavěná plocha3) jednotlivých podlaží, přitom z plochy podzemního podlaží a z plochy podkroví se počítá jen 80 % skutečné výměry,

b) podlahová plocha všech prostor podzemního podlaží, případně podzemních podlaží a podlahová plocha všech místností a prostorů podkroví, pokud je pouze v části půdního prostoru a nelze-li zjistit jejich skutečnou zastavěnou plochu.

(3) Do zastavěné nebo podlahové plochy se započítávají pouze ty místnosti a prostory, které dosahují minimální světlé výšky 1,6 m. V podkroví se započítává plocha místností a prostorů, které tuto minimální výšku dosahují i jen ve své části.

(4) Do zastavěné plochy podlaží se započítávají jen takové místnosti a prostory, které jsou do rodinného domku vestavěny, nevestavěné místnosti a prostory se oceňují samostatně podle příslušných ustanovení vyhlášky. Výjimku tvoří část bytu (obytná místnost) a příslušenství bytu,4) které se do zastavěné plochy podlaží zahrnují vždy, pokud jsou s rodinným domkem provozně propojeny.

(5) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o opotřebení s přihlédnutím k jeho stavu a předpokládané životnosti. Procento ročního opotřebení se vypočte dělením 100% celkovou předpokládanou životností, přičemž u zděných staveb činí předpokládaná životnost zpravidla 100 roků. Opotřebení nástaveb a přístaveb se vypočítá samostatně za každý rok jejich stáří stejným způsobem, avšak ukončení předpokládané životnosti se určí vždy pro celý rodinný domek (včetně nástaveb a přístaveb) ke stejnému roku. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

(6) Stáří stavby se pro účely této vyhlášky počítá od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí. V případech, kdy došlo k užívání dříve, vypočítá se stáří stavby tak, že od roku, ke kterému se ocenění provádí, se odečte rok, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se podle jiného dokladu, není-li ani ten, určí se odhadem.

(7) Podle odstavců 1 až 6 se zjistí též cena obytné části zemědělské usedlosti, jestliže se považuje za rodinný domek, přičemž část zastavěné plochy obsahující místnosti určené pro zemědělské účely se ocení způsobem uvedeným v § 9. Opotřebení se vypočte pro celou tuto stavbu jednotně podle odstavců 5 a 6.

§ 3

Ostatní obytné domy

Cena ostatních obytných domů se rovná ceně zjištěné podle § 2 upravené koeficientem:

a) 1,00, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou do 150 m2,

b) 0,95, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 150 m2 do 250 m2,

c) 0,85, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 250 m2.

§ 3a

Byty a nebytové prostory

(1) Cena bytu včetně jeho vybavení a příslušenství5) a včetně podílu na společných částech domu,5a) jeho vybavení a příslušenství, které jsou stavebně součástí obytného domu, se zjistí násobkem počtu m2 podlahové plochy bytu5b) a ceny za jeden m2 podle kategorie bytu.5c)

(2) Cena za jeden m2 podlahové plochy bytu činí:

u bytu I. kategorie4400 Kčs až 6000 Kčs,
u bytu II. kategorie3200 Kčs až 4400 Kčs,
u bytu III. kategorie2200 Kčs až 3200 Kčs,
u bytu IV. kategorie1300 Kčs až 2200 Kčs.

(3) V rámci rozpětí cen jednotlivých kategorií se přihlédne ke kvalitě příslušného bytu (poloha bytu v domě, balkón, terasa, poměr plochy obytných místností5d) k ostatní ploše bytu apod.), domovního vybavení (prádelna, sklep, výtah apod.) a umístění obytného domu v obci (dům v zahradním prostředí, střed města, hlučnost apod.).

(4) Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, nepřihlíží se při zjištění ceny podle odstavce 2 ke zlepšení a vybavení, které v bytě provedl nabyvatel vlastním nákladem.
(5) U bytů se přihlédne k opotřebení domu a cena zjištěná podle odstavců 2 a 3 se sníží zpravidla o 1 % za každý rok stáří domu. Snížení může činit nejvýše 80 %.

(6) Pokud cena není zjištěna znaleckým posudkem podle odstavců 2 až 5 platí, že cenou zjištěnou je cena vypočtená na základě cen horní hranice rozpětí za jeden m2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie, snížená o 1 % za každý rok stáří domu, maximálně však o 80 %. Při zařazení bytu do příslušné kategorie platí ustanovení odstavce 4.

(7) Zjištěnou cenou nebytového prostoru v obytném domě je cena sjednaná, nejméně však jako násobek ceny 2000 Kčs a počtu čtverečních metrů podlahové plochy nebytového prostoru.

(8) Cena příslušenství domu, které není stavební součástí domu (např. plotů, studně), a pozemku se zjistí podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

(9) V hlavním městě Praze, ve statutárních městech,11) Františkových Lázních a Mariánských Lázních se zjištěná cena zvyšuje o 10 %.

ODDÍL DRUHÝ

STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI

§ 4

Rekreační chaty a zahrádkářské chaty

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty6) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 2 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 až 4. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u staveb zděných 80 roků a u staveb dřevěných a montovaných 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

§ 5

Rekreační domky a rekreační chalupy

(1) Cena rekreačního domku a rekreační chalupy7) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 až 4, přičemž část zastavěné plochy každého podlaží rekreační chalupy převyšující výměru 80 m2 se započítává pouze 50 %. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně.

ODDÍL TŘETÍ

GARÁŽE

§ 6

Samostatné řadové a patrové garáže

(1) Cena samostatné a řadové garáže se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.

(2) Cena patrové garáže jako celku se zjistí podle odstavce 1.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u staveb zděných a betonových 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

ODDÍL ČTVRTÝ

PLOTY A STUDNY

§ 7

Ploty

(1) Cena plotů se zjistí vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 4 a délkou plotu v metrech. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných plotů 50 roků, u plotů s podezdívkou 40 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 90 %.

§ 8

Studny

(1) Cena studny a ručního čerpadla se zjistí takto:

a) kopané studny

při hloubceKč za 1 mKčs za 1 ks ručního čerpadla
(podle celkové hloubky studny)
od 0 m do 5 m1300,-1010,-
od dalších 5 m do 10 m2380,-1560,-
od dalších 10 m3260,-3220,-

b) vrtané studny

profilhloubka studnyKčs za 1 mKčs za 1 ks ručního čerpadla
(podle celkové hloubky studny)
do 150 mmod 0 do 10 m650,-1560,-
od 0 do 25 m760,-3220,-
od 0 do více než 25 m940,-4140,-
nad 150 mm do 300 mmod 0 do 10 m970,-1560,-
od 0 do 20 m1120,-3220,-
od 0 do více než 20 m1360,-4140,-
nad 300 mm do 500 mmod 0 do 10 m1570,-1560,-
od 0 do 20 m1805,-3220,-
od 0 do více než 20 m2000,-4140,-

Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.

(2) Cena narážené studny se rovná ceně vrtané studny s průměrem do 150 mm.

(3) Vrtané studny s profilem nad 500 mm se oceňují jako kopané.

(4) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u studní kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 roků, v ostatních případech 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

(5) Cena kopané studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí 20 % z ceny zjištěné podle předchozích odstavců.

ODDÍL PÁTÝ

OSTATNÍ STAVBY

§ 9

Vedlejší stavby

(1) Cena staveb tvořících příslušenství staveb hlavních a cena staveb doplňujících užívání pozemku (dřevník, kůlna, prádelna apod.) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.

(2) Pokud stavba nemá žádné podlaží s minimální světlou výškou 1,6 m, zjistí se její cena podle § 11.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných staveb 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.

§ 10

Provozní a zemědělské stavby

(1) Cena budov určených pro ubytování (hotely, rekreační a školící střediska, ubytovny apod.), cena administrativních budov, budov škol, budov tělocvičen, obchodních budov, budov restaurací, budov zdravotnických zařízení a ostatních budov užívaných k obdobným účelům se zjistí podle § 3. Každá část budovy, která se výrazně liší konstrukčním provedením nebo stářím, se oceňuje samostatně.

(2) Cena staveb

a) pro zemědělské účely (chlévy, stodoly, stáje, kolny, sýpky apod.),

b) dílen a skladů,

jejichž zastavěná plocha je nejvýše 150 m2, se zjistí podle § 9.

(3) Cena provozních a zemědělských staveb neuvedených v odstavcích 1 a 2 se zjistí vynásobením m3 obestavěného prostoru3) cenou za 1 m3 uvedenou v příloze č. 5.

(4) Cena obytné části provozních a zemědělských staveb se zjistí samostatně podle § 3 s tím, že opotřebení se vypočte pro celou stavbu jednotně včetně obytné části a může činit nejvýše 85 %.

(5) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že opotřebení může činit nejvýše 85 %.

ODDÍL ŠESTÝ

VENKOVNÍ ÚPRAVY

§ 11

(1) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 6 se zjistí vynásobením jednotkové ceny v ní uvedené skutečným počtem měrných jednotek.

(2) Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 6 se rovná výši nákladů na pořízení v době ocenění.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla s přihlédnutím ke konstrukci 25 až 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.

ODDÍL SEDMÝ

NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY

§ 12

Nedokončené stavby

(1) Cena nedokončené stavby se zjistí tak, že jednotlivé dokončené konstrukce a vybavení se ohodnotí plným počtem bodů. Nedokončená konstrukce a vybavení se ohodnotí počtem bodů určených poměrem provedeného množství prací a konstrukcí k celkovému uvažovanému objemu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Výsledný počet bodů se vynásobí měrnou jednotkou a hodnotou jednoho bodu příslušné stavby.

(2) U nedokončených staveb, u kterých došlo vlivem délky výstavby k narušení, které má vliv na předpokládanou dobu životnosti objektu, se provede odpočet přiměřeného opotřebení.

§ 13

Stavby určené k demolici

Ceny staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit7a) z důvodů na straně vlastníka, se rovnají ceně materiálu v místě a čase obvyklé, který lze získat jejich demolicí.

§ 14

Jiné stavby

Ceny staveb, které v této vyhlášce nejsou zvlášť uvedeny (např. hřbitovní architektura), se rovnají nákladům na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě stavby a v době jejího převodu nebo přechodu po odečtení přiměřeného opotřebení.

ODDÍL OSMÝ

POZEMKY

§ 15

Ceny pozemků

(1) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu8) nebo ke zřízení zahrady a nebo pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří,9) zahrada10) a pozemků zastavěných liniovými stavbami, nejde-li o pozemek oceňovaný podle odstavce 2, činí:

a) 1700,- Kčs v hlavním městě Praze,

b) 800,- Kčs ve statutárních městech,11) Františkových Lázních a Mariánských Lázních,

c) 500,- Kčs v Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,

d) 150,- Kčs v obcích s počtem obyvatel nad 15 000,

e) 100,- Kčs v obcích s počtem obyvatel nad 5000,

f) 70,- Kčs v obcích s počtem obyvatel nad 2000,

g) 20,- Kčs v ostatních obcích.

Cena se upraví podle přílohy č. 7.

Je-li pro území obce, její část nebo obvod11a) zpracována obcí cenová mapa pozemků způsobem stanoveným ministerstvem financí České republiky,11b) použijí se ceny v ní uvedené a ceny pod písmeny a) až g) se neuplatní. Obec předkládá návrh cenové mapy ministerstvu financí České republiky. Neobdrží-li obec vyjádření ministerstva do 30 dnů od doručení návrhu cenové mapy, má se za to, že s ním byl vysloven souhlas. Obec zašle své rozhodnutí o vydání cenové mapy ministerstvu financí České republiky k zveřejnění v Cenovém věstníku.

(3) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu8) k individuální rekreaci12) a nebo pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha stavbou k individuální rekreaci, jakož i nádvoří9) a zahrada,10) které tvoří s takovou stavbou jeden funkční celek, se zjistí podle odstavce 1 pokud je vyšší než 100,- Kčs za 1 m2. V ostatních případech činí cena těchto pozemků 100,- Kčs za 1 m2. Cena se upraví podle přílohy č. 7.

(4) Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, vinice nebo chmelnice13) činí za 1 m2 5,- Kčs.

(5) Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako louka nebo pastvina činí za 1 m2 2,40 Kčs.

(6) Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako lesní pozemek činí za 1 m2 3,80 Kčs.

(7) Není-li zemědělský pozemek veden v evidenci nemovitostí, neboť byl sloučen do půdních celků vedených v evidenci nemovitostí, určí se jeho cena podle druhu (kultury) půdního celku, ve kterém pozemek leží nebo ve kterém leží jeho převážná část.

(8) Pokud některý z účastníků řízení před státním orgánem nesouhlasí se zjištěním ceny podle odstavců 4, 5 a 7, zjistí se cena těchto pozemků podle sazeb uvedených v příloze č. 8 a v příloze č. 8a.

(9) Cena jiných pozemků vedených v evidenci nemovitostí než uvedených v odstavcích 1 až 6 činí za 1 m2 3,- Kčs.

§ 16zrušeno

§ 17

Sjednané nájemné za nájem pozemků

(1) Maximální nájemné za nájem pozemků nesloužících účelům podnikání včetně zemědělské výroby, kromě pozemků uvedených v odstavci 2, činí ročně u pozemků uvedených v

§ 15 odst. 1 písm. a)5,- Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. b)4,- Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. c)3,50 Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. d) a e)3,- Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. f)2,- Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. g)1,- Kčs za 1 m2.

(2) Maximální nájemné za nájem pozemků zastavěných stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořící s touto stavbou funkční celek, kromě lesních pozemků, činí ročně u obce uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) 5,- Kčs za jeden m2 a v ostatních případech 4,- Kčs za jeden m2. Je-li na lesním pozemku umístěna stavba pro individuální rekreaci, popřípadě její příslušenství, činí maximální nájemné za nájem pozemků ročně 9,50 Kčs za jeden m2skutečně zastavěné plochy.

ODDÍL DEVÁTÝ

TRVALÉ POROSTY

§ 18

(1) Cena ovocných stromů se zjistí podle tabulky č. I přílohy č. 10.

(2) Cena viničních porostů včetně zařízení vinic se zjistí podle tabulky č. II přílohy č. 10.

(3) Cena chmelničních porostů a zařízení chmelnic se zjistí podle tabulky č. III přílohy č. 10.

(4) Cena lesních porostů se zjistí podle tabulky č. IV přílohy č. 10.

(5) Cena okrasných dřevin se zjistí podle tabulky č. VI přílohy č. 10.

ODDÍL DESÁTÝ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ

§ 19

Nabyl-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 až 12, je tato vyšší cena po odečtení zvýšení ceny při předchozím převodu podle § 1b této vyhlášky, § 20 vyhlášky č. 393/1991 Sb. (znění platné do 31. 12. 1992) a § 21, popř. § 20 (znění plátné do 31. 8. 1990) vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášek č. 316/1990 Sb., č. 589/1990 Sb. a č. 40/1991 Sb., a po odečtení opotřebení, platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb. Vyšší cenu lze prokázat kupní smlouvou spolu se znaleckým posudkem, na jehož základě byla registrována, fakturami dodavatele stavby nebo podrobným položkovým rozpočtem stavby v cenové úrovni platné v době její výstavby.

§ 20, § 21zrušeno

§ 22

Při převodech staveb, bytů a nebytových prostor, pozemků a trvalých porostů, jejichž cena je hrazena z prostředků uvedených v § 1b odst. 2, budou-li dále využívány pro potřeby státu, může ministerstvo financí České republiky v odůvodněných případech udělit na žádost kupujícího výjimku z ustanovení § 1b odst. 2 této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 23zrušeno

ČÁST TŘETÍ

CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKOU PRÁVNICKOU OSOBU SE ZAHRANIČNÍ MAJETKOVOU ÚČASTÍ A NÁJEMNÉ ZA NÁJEM POZEMKŮ, JEJICHŽ NÁJEMCEM JE TATO OSOBA

§ 24

(1) Při převodech staveb, pozemků a trvalých porostů na československou právnickou osobu se zahraniční majetkovou účastí se cena zjistí na základě technického ohodnocení podle metodiky běžné v zahraničí, zejména ve Spolkové republice Německo, popřípadě v Rakousku a přepočte se na československou měnu platným kursem valuta střed ke dni zpracování ocenění. Tato cena je cenou zjištěnou podle § 1 písm. a) této vyhlášky, od níž se sjednaná cena může odlišovat.

(2) Prodávající je povinen14) předložit ministerstvu financí České republiky informaci o ceně sjednané a o ceně zjištěné včetně ohodnocení nemovitosti podle odstavce 1 do 15 dnů po uzavření kupní nebo jiné smlouvy.

(3) Nájemné za nájem pozemků, je-li jejich nájemcem československá právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, se sjednává dohodou.

ČÁST ČTVRTÁ

VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY

§ 25

Stavby

(1) Cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu16) se zjistí vynásobením pořizovací ceny stavby indexem uvedeným v tabulce č. 1. Vyvolávací cena se rovná takto zjištěné ceně stavby upravené koeficientem uvedeným v tabulce č. 2. Pořizovací cenou stavby pro potřebu této vyhlášky je cena, za kterou stavba byla nebo mohla být výstavbou pořízena v době svého vzniku. Tato cena se zjistí z účetnictví organizace, která má ke stavbě právo hospodaření.

tabulka č. 1
Pořizovací cena v cenové úrovní:index
do 20. 6. 19394,00
20. 6. 1939-31. 12. 19422,27
1. 1. 1943-31. 12. 19451,99
1. 1. 1946-31. 12. 19510,93
1. 1. 1952-31. 5. 19530,74
1. 6. 1953-30. 6. 19593,82
1. 7. 1959-31. 3. 19644,49
1. 4. 1964-31. 12. 19664,79
1. 1. 1967-31. 12. 19693,20
1. 1. 1970-31. 12. 19764,16
1. 1. 1977-31. 12. 19814,09
1. 1. 1982-31. 12. 19842,63
1. 1. 1985-31. 12. 19882,35
1. 1. 1989-31. 12. 19892,27
1. 1. 1990-31. 12. 19902,12
1. 1. 1991 a dále1,00
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
tabulka č. 2
Stavba z roku:koeficient
do r. 19300,25
1931 až 19400,40
1941 až 19500,50
1951 až 19600,60
1961 až 19700,70
1971 až 19800,85
1981 a dále0,95

(2) Byla-li po roce 1970 provedena generální oprava stavby nebo její přístavba nebo nástavba, které nejsou v účetnictví vedeny samostatně, zvyšuje se vyvolávací cena zjištěná podle předcházejících odstavců o 10 %. Ke stavebním úpravám provedeným před rokem 1970 se nepřihlíží.

(3) Není-li v účetnictví vedena pořizovací cena stavby, zjistí se vyvolávací cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu podle § 2 až 12 této vyhlášky.

(4) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 3 je maximální vyvolávací cena pro veřejnou dražbu. Tato vyvolávací cena může být před zahájením veřejné dražby snížena v souladu s tržními principy a v závislosti na místních podmínkách.

§ 26

Pozemky a trvalé porosty

(1) Cena pozemků se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny pozemku se přihlíží zejména k velikosti a významu obce, druhu stavebního pozemku, obchodní a průmyslové poloze, přístupnosti a infrastruktuře, případně dalším zvláštním podmínkám, které mohou mít vliv na výši ceny.

(2) Vyvolávací cena trvalých porostů se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny trvalého porostu se přihlíží zejména ke kvalitě, druhu a prostředí.

§ 27

Cenu dosaženou ve veřejné dražbě nelze uplatnit při zvýšení ceny podle § 19.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 28

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášek č. 316/1990 Sb., č. 589/1990 Sb. a č. 40/1991 Sb.

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1991.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. pro účely zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

2) § 42 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb.
Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., zákona č. 509/1991 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

2a) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

2b) § 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

2c) Např. § 82 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2d) Např. § 9 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 36 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

2e) Zejména § 2 odst. 1 obchodního zákoníku, § 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

3) ČSN 73 4055 "Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů".

4) Čl. 48 a 50 ČSN 73 4301 "Obytné budovy".

5) § 121 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5a) § 13 odst. 1 písm. c) a § 17 zákona č. 52/1966 Sb.

5b) Podlahovou plochou bytu se rozumí užitková plocha bytu ve smyslu ČSN 73 4301 Obytné budovy (bez plochy lodžií a balkónů).

5c) § 4 vyhlášky Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.

5d) § 42 odst. 4 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

6) § 48 a 51 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

7) § 49, 50 a § 56 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

7a) § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb.

8) § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

9) Část B, položka č. 4 přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

10) Část A, položka č. 4 přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb.

11) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích.

11a) Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.).

11b) Výměr ministerstva financí ČR č. 9/16/92, kterým se stanoví způsob zpracování cenových map pozemků, Cenový věstník částka 47/1992.

12) § 47 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

13) Část A, položky č. 1, 2, 3 a 5 přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 133/1965 Sb.

14) § 12 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

15) § 397 odst. 3 občanského zákoníku.

16) Např. zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.

17) Výnos FMTIR č. 5 ze dne 31. 3. 1982 - Zpravodaj FMTIR č. 1 - 2/1982.


Příloha č. 1

RODINNÉ DOMKY, REKREAČNÍ DOMKY A REKREAČNÍ CHALUPY

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů za 1 m2
1.Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží):
1.1.v průměrné hloubce 2 m a více
a) se svislou izolací600
b) bez svislé izolace390
1.2.v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m
a) se svislou izolací425
b) bez svislé izolace270
1.3.v průměrné hloubce do 1 m
a) se svislou izolací195
b) bez svislé izolace125
2.Základy
2.1.s vodorovnou izolací290
2.2.bez izolace230
3.Zdivo
3.1.vyzdívané v tloušťce (skladebné)
a) do 30 cm835
b) nad 30 do 40 cm1080
c) nad 40 do 50 cm1235
d) nad 50 do 60 cm1380
e) nad 60 cm815
3.2.z monolitického betonu815
3.3.montované z prefabrikovaných dílců
a) betonových940
b) na bázi dřeva580
3.4.dřevěné v tloušťce
a) do 16 cm640
b) nad 16 do 20 cm815
c) nad 20 cm870
4.Stropy
4.1.s rovným podhledem605
a) pořízené po roce 1960485
b) pořízené do roku 1960
4.2.s viditelnými trámy460
a) železobetonové245
b) dřevěné375
4.3.klenbové
5.Krov
5.1.složitý s nestejnou výškou hřebenů s valbami555
5.2.vaznicový valbový, stanový535
5.3.vaznicový sedlový, mansardový460
5.4.hambalkový415
5.5.pultový345
5.6.sbíjený příhradový255
6.Krytiny střechy na krovu
6.1.plechové
a) z mědi1035
b) z hliníku560
c) pozinkované460
6.2.pálené
a) prejzové620
b) dvojité, hladké, esovky, holand,
portugal, dvoudrážkové305
c) jednodrážkové220
6.3.z cementových drážkovek220
6.4.osinkocementové
a) z šablon na bednění220
b) z šablon na latě a z vlnitých desek165
6.5.lepenkové140
6.6.šindelové a doškové535
7.Krytiny na plochých střechách
7.1.z měděného plechu1005
7.2.z dlaždic590
7.3.z hliníkového plechu525
7.4.z pozinkovaného plechu410
7.5.z asfaltových svařovaných pásů300
7.6.z asfaltové lepenky260
7.7.z cementového potěru130
8.Klempířské konstrukce
8.1.z měděného plechu (min. žlaby, svody, kolem komínů a průniků)465
8.2.z pozinkovaného plechu
a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky)125
b) jen žlaby a svody65
c) parapety10
9.Fasádní omítky
9.1.přes 2/3 omítané plochy stěny
a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované55
b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo30
9.2. přes 1/2 do 2/3 plochy omít. stěny
a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované40
b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo25
9.3. přes 1/3 do 1/2 omít. plochy stěny
a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované25
b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo10
9.4. do 1/3 omítané plochy stěny
a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované10
b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo5
10.Obklady fasád
10.1. nad 2/3 obkládané stěny
a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)225
b) obklady řemínkové a z kamenných desek190
c) obklady keramické a obklady dřevem80
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene70
e) obklady šindelem225
f) obklady osinkocementovými šablonami65
g) umělý kámen145
10.2. nad 1/2 do 2/3 obkládané stěny
a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)145
b) obklady řemínkové a z kamenných desek125
c) obklady keramické a dřevěné50
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene45
e) obklady šindelem200
f) obklady osinkocementovými šablonami40
g) umělý kámen125
10.3. nad 1/3 do 1/2 obkládané stěny
a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)110
b) obklady řemínkové a z kamenných desek85
c) obklady keramické a dřevěné30
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene35
e) obklady šindelem120
f) obklady osinkocementovými šablonami30
g) umělý kámen65
10.4. do 1/3 obkládané stěny
a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)75
b) obklady řemínkové a z kamenných desek65
c) obklady keramické a dřevěné25
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene25
e) obklady šindelem90
f) obklady z osinkocementových šablon25
g) umělý kámen35
11.Vnitřní obklady
11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky30
11.2. převážné části prádelny min. do 1,35 m výšky30
11.3vany25
11.4. samostatné sprchy25
11.5. WC min. do výšky 1 m25
11.6. kuchyně min. u sporáku a dřezu (je-li dřez na stěně)25
12.Schody
s povrchem
12.1. mramor235
12.2žula205
12.3. tvrdé dřevo, modřín125
12.4. teraco, PVC, guma125
12.5. pískovec, cementový potěr, cihelné105
12.6. měkké dřevo s podstupnicemi65
12.7. měkké dřevo bez podstupnic50
12.8. kovové85
13.Dveře
13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva215
13.2. hladké plné nebo prosklené165
13.3. rámové náplňové145
13.4. ocelové a svlakové80
14.Okna
14.1. dvojitá nebo zdvojená hliníková, dřevohliníková a z tvrdého dřeva, hliníková, dřevohlin. a z tvrdého dřeva s dvoj nebo trojsklem300
14.2. dřevěná dvojitá s deštěným ostěním, dřevěná s trojsklem150
14.3. dvojitá rámová (ven a dovnitř otvír.)115
14.4. zdvojená ostatní, dřevěná s dvojsklem125
14.5. jednoduchá dřevěná nebo ocelová60
15.Podlahy obytných místností (kromě obyt. kuchyní)
15.1. parkety, vlýsky (kromě bukových), korek105
15.2. povlaky netkané všívané (např. kovral)160
15.3. vlýsky bukové85
15.4. povlaky textilní vpichované (např. jekor)130
15.5. povlaky gumové, z PVC, lino105
15.6. palubky, prkna, xylolit50
16.Dlažby a podlahy ostatních místností
16.1. mramorové200
16.2. keramické80
16.3. xylolit, dlaždice, palubky, prkna50
16.4. teraco, lepené podlahové povlaky70
16.5. cement. dlaždice, litý xylolit50
16.6. cement. potěr, cihelná dlažba40
17.Vytápění
17.1. Kotel Ú T (započítává se do největšího podlaží, a to i tehdy, jestliže je mimo objekt)
a) na plyn, naftu, topný olej, elektřinu635
b) na tuhá paliva350
17.2.radiátory (za vytápěné podlaží)
a) hliníkové, litinové205
b) ocelové a otopné panely145
17.3.lokální
a) podlahové elektrické v převážné části podlaží220
b) akumulační kamna za každý kus120
c) plynová kamna za každý kus70
d) naftová a stáložárná za každý kus30
e) na tuhá paliva obyčejná za každý kus25
18.Elektroinstalace
18.1.světelná, třífázová, pojistkové automaty160
18.2.světelná, třífázová, pojistky125
18.3.pouze světelná, pojistkové automaty105
18.4.pouze světelná, pojistky85
19.Bleskosvod85
20.Rozvod vody
20.1.studené a teplé vody z centrálního zdroje45
20.2.jen studené vody30
21.Zdroj teplé vody
21.1.zásobníkový ohřívač vody (boiler) elektrický, plynový nebo kombinovaný s Ú T60
21.2.průtokový plynový ohřívač (karma)45
21.3.koupelnová kamna na uhlí15
21.4.malé plynové nebo elektrické ohřívače15
21.5.kotel ÚT25
22.Instalace plynu
22.1.rozvod svítiplynu nebo zem. plynu40
22.2.rozvod propan-butanu20
23.Kanalizace do veřejné sítě nebo žumpy či septiku
23.1.z kuchyně15
23.2.ze splachovacího záchodu30
23.3.z koupelny25
23.4.z prádelny25
24.Kuchyně
24.1.sporák elektr. nebo plyn. s el. troubou nebo varná jednotka (čtyřhořáková zabudovaná plotna a el. vestavěná trouba)60
24.2.plynový sporák35
24.3.uhelný sporák25
25.Vnitřní vybavení
25.1.vana litinová30
25.2.vana ocelová smaltovaná20
25.3umyvadlo15
25.4.bidet15
25.5.samostatná sprcha15
26.Záchod
26.1.splachovací s umývátkem20
26.2.splachovací bez umývátka15
26.3.suchý (uvnitř budovy)10
27.Balkón
27.1.výměry nad 5 m250
27.2.výměry do 5 m230
28.Krb85
29.Sauna145
30.Okenní žaluzie
30.1.dřevěné105
30.2.kovové75
31.Vestavěné skříně (za 1 ks) mimo spižní o min. výsče 2 m, šírče 0,6 m a hloubce 0,3 m15
32.Odsávač par15
33.Domácí telefon (rozvod pod omítkou)15
34.Rozvod televizní a radioantény (pod omítkou)25
35.Okenice85
36.Kovové mříže115

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.

Znak č. 2 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 5, 6, 7, 8 a 19 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 9, 10 se ohodnotí za každou stranu domu samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.

U znaků č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží). Jestliže se na fasádě vyskytuje obklad, počítají se nejdříve body podle znaku č. 10 a podle znaku č. 9 se pak počítají body jako doplněk do celku plochy stěny upravené fasádou. Přihlíží se pouze k obkladům, jejichž průměrná výška na hodnocené stěně je vyšší než 0,5 m. Nepřihlíží se k obkladům kolem oken.

Počet bodů za radiátory se rozumí za podlaží, které je vytápěno převážně ústředním (etážovým) topením.

Příloha č. 2

REKREAČNÍ CHATY A ZAHRÁDKÁŘSKÉ CHATY

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů za 1m2
1.Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží)
1.1.v průměrné hloubce 2 m a více
a) se svislou izolací1000
b) bez svislé izolace480
1.2.v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m
a) se svislou izolací710
b) bez svislé izolace355
1.3.v průměrné hloubce do 1 m
a) se svislou izolací355
b) bez svislé izolace175
2.Základy
2.1.s vodorovnou izolací345
2.2.bez izolace260
3.Podezdívka
u chat nepodsklepených
3.1.při průměrné výšce podezdívky do 50 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo225
b) z opracovaného kamene335
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic150
3.2.při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo425
b) z opracovaného kamene575
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic210
3.3.při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo515
b) z opracovaného kamene665
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic270
u chat podsklepených do 1/2 zastavěné plochy
3.4.při průměrné výšce podezdívky do 50 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo90
b) z opracovaného kamene210
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic60
3.5.při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo150
b) z opracovaného kamene360
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic110
3.6.při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo225
b) z opracovaného kamene545
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic150
u chat podsklepených do 3/4 zastavěné plochy
3.7.při průměrné výšce podezdívky do 50 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo60
b) z opracovaného kamene140
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic50
3.8.při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo110
b) z opracovaného kamene240
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic60
3.9.při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo150
b) z opracovaného kamene360
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic150
4.Obvodové stěny
4.1.zděné
a) o tl. zdiva do 25 cm785
b) o tl. zdiva nad 25 cm do 30 cm1055
c) o tl. zdiva nad 30 cm1300
4.2.srubové
a) o tl. stěny do 16 cm765
b) o tl. stěny nad 16 cm980
4.3.dřevěné
a) dřevěná kostra oboustranně obíjená645
b) dřevěná kostra jednostranně obíjená520
4.4.montované
a) celodřevěné635
b) ostatní510
5.Stropy
5.1.nespalné475
5.2.spalné360
6.Krov
6.1.stanový, valbový nebo sedlový s možností podkroví385
6.2.sedlový nebo valbový bez možnosti podkroví305
6.3.pultový, příhradový245
7.Krytiny střechy na krovu
7.1.taškové, šindel630
7.2.plechové
a) na bednění705
b) na latích610
7.3.osinkocementové
a) na bednění440
b) na latích360
7.4.asfaltové
a) ze svařovaných pásů250
b) lepenkové175
8.Krytiny na plochých střechách
8.1.plechové520
8.2.asfaltové
a) ze svařovaných pásů160
b) lepenkové110
9.Klempířské konstrukce
9.1.úplné180
9.2.jen žlaby a svody115
10.Úprava vnějších povrchů
10.1.obklady keramické, dřevěné, kamenné115
10.2.omítky břizolitové, na bázi umělých hmot, štukové, drásané a odtrhované nebo jakékoliv obklady mimo uvedené pod bodem 10.1.55
10.3.vápenné nebo vápenocementové hladké omítky nebo spárování45
10.4.nátěry mimo latexové35
10.5.napuštění impregnací nebo latexové nátěry20
11.Vnitřní obklady
11.1.převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky60
11.2.vany20
11.3.samostatné sprchy40
11.4.WC30
11.5.kuchyně (min. u sporáku)10
12.Schodiště
12.1.dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi210
12.2.dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic140
12.3.kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni165
12.4.betonové nebo cihelné190
13.Dveře
13.1.plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva125
13.2.plné nebo zasklené hladké nebo z měkkého dřeva110
13.3.rámové náplňové95
13.4.kovové nebo svlakové50
14.Okna
14.1.dvojitá z tvrdého dřeva nebo modřínu285
14.2.dvojitá s deštěným ostěním165
14.3dvojitá ven a dovnitř otvíravá120
14.4.zdvojená140
14.5.jednoduchá80
15.Podlahy
15.1.parkety, vlýsky200
15.2.povlaky textilní295
15.3.povlaky gumové, PVC, lino nebo palubky, prkna265
15.4.keramické dlažby200
15.5.cementové dlaždice, teraco, xylolit155
15.6.cementový potěr, cihelná dlažba115
16.Vytápění
16.1.ústřední
a) kotel Ú T (započ. se do největšího podlaží)455
b) radiátory (za vytápěné podlaží)150
16.2.lokální
a) akumulační za každý kus225
b) naftová, na tuhá paliva stáložárná za každý kus70
c) na tuhá paliva za každý kus30
d) krb za každý kus240
17.Elektroinstalace
17.1.motorová a světelná200
17.2.světelná140
17.3.rozvod 12 V (z centrálního zdroje pro celý objekt)50
17.4.bleskosvod50
18.Rozvod vody
18.1.studené a teplé z centrálního zdroje60
18.2.jen studené30
19.Zdroj teplé vody
19.1.elektrický boiler100
19.2.plynový průtokový ohřívač na propan-butan (karma)90
19.3.koupelnová kamna25
19.4.malý plynový průtokový ohřívač na propan-butan nebo elektrický ohřívač do 10 l35
20.Rozvod propan-butanu20
21.Kanalizace do veřejné sítě, žumpy nebo septiku
21.1.z kuchyně10
21.2.ze splachovacího záchodu55
21.3.z koupelny10
22.Kuchyně
22.1.elektrický sporák nebo sporák na propan-butan120
22.2.uhelný sporák40
22.3.malý sporáček na uhlí30
23.Vnitřní vybavení
23.1.umyvadlo10
23.2.vana35
23.3.samostatná sprcha25
24.Záchod
24.1.splachovací25
24.2.nesplachovací10
25.Balkón
25.1.výměry nad 5 m270
25.2.výměry do 5 m255
26.Okenice90
27.Mříže65
28.Sauna225

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

Znak č. 2 a 3 se počítá jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 se počítá u nadzemního podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 10 se ohodnotí za každou stranu chaty samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.

U znaků č. 11, 16, 19, 21 - 25 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Příloha č. 3

GARÁŽE A VEDLEJŠÍ STAVBY

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů za 1 m2
1.Osazení do terénu v průměrné hloubce nad 1 m
a) se svislou izolací615
b) bez svislé izolace270
2.Základy a podezdívka
2.2.betonové, podezdívka cihelná nebo kamenná spárovaná nebo omítaná145
2.2.betonové, podezdívka rovněž betonová85
2.3.bez podezdívky, pouze základové pásy80
2.4.bez podezdívky, pouze základy pod sloupky55
3.Svislé konstrukce (mimo společných)
3.1.zděné o tl. min. 45 cm1135
3.2.zděné nebo betonové s tepelnou izolací, min. tl. 30 cm1030
3.3.zděné, betonové bez tepelné izolace, o tl. menší nez 30 cm nebo dřevěné
trámkové oboustranně obité905
3.4.dřevěné trámkové jednostranně obité nebo kovová kostra či pilířky
s dřevěným plechovým nebo osinkocementovým opláštěním845
3.5.pouze pilířky430
4.Stropy
4.1.železobetonové nebo keramické s podhledem a s tepelnou izolací235
4.2.železobetonové nebo keramické bez tepelné izolace nebo klenuté
do ocelových nosníků195
4.3.trámkové s podhledem190
4.4.trámkové bez podhledu165
4.5.plechové nebo osinkocementové na kovové kostře140
4.6.podbití krovu70
5.Krov
5.1.umožňující zřízení podkroví120
5.2.ostatní neumožňující zřízení podkroví70
6.Krytina
6.1.plechová
a) z mědi475
b) z hliníku210
c) pozinkovaná175
6.2.tašková nebo osinkocementové šablony165
6.3.živičná svařovaná115
6.4.lepenková nebo vlnité osinkocementové desky85
7.Vnější úprava povrchů
7.1.břizolit175
7.2.stříkaný břizolit, vápenná štuková omítka150
7.3.vápenná hladká omítka, spárované zdivo110
7.4.vápenná hrubá omítka nebo nátěr95
7.5.napuštění impregnací30
8.Vnitřní úprava povrchů
8.1.vápenná štuková omítka150
8.2.vápenná hladká omítka95
8.3.vápenná hrubá omítka65
8.4.nátěry90
8.5.napuštění impregnací30
9.Kanalizace
9.1.napojení na kanalizační řád vč. lapače olejů a benzínu195
9.2.napojení na kanalizaci nebo žumpu125
9.3.odvodnění gulou před objektem do kanalizace75
9.4.sběrná jímka nebo napojení objektu na trativod20
10.Rozvod vody
10.1.studené a teplé z centrálního zdroje170
10.2.jen studené110
10.3.vodovodní kohout na vnějším líci zdi75
11.Vytápění
11.1.ústřední
a) kotel Ú T (započít. se do největšího podlaží)350
b) radiátory (za vytápěné podlaží)115
11.2.lokální
a) akumulační za každý kus175
b) naftové, na tuhá paliva stáložárná za každý kus55
c) ostatní na tuhá paliva za každý kus25
d) krb za každý kus185
12.Elektroinstalace
12.1.světelná a motorová150
12.2.světelná90
12.3.provizorní25
12.4.bleskosvod45
13.Okna
13.1.dvojitá140
13.2.zdvojená90
13.3.jednoduchá55
14.Dveře
14.1.vstupní masivní, ostatní hladké do ocelových zárubní75
14.2.hladké60
14.3.náplňové, kovové45
14.4.svlakové, laťové25
15.Vrata
15.1.výklopná, dřevěná přírodní200
15.2.dřevěná nebo plechová natřená krycím nátěrem135
15.3.dřevěná svlaková nebo roleta95
16.Podlahy
16.1.palubkové, lité teraco, stěrkové, keramická dlažba120
16.2.prkenné, lepené podlahové povlaky, xylolit, dřevotříska85
16.3.betonové s potěrem, teracové nebo cementové dlaždice120
16.4.hrubé betonové, cihelná dlažba85
17.Klempířské konstrukce
17.1.z měděného plechu (min. žlaby, svody, oplechování kolem komínů a průniků)545
17.2.z pozinkovaného plechu
a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky)125
b) jen žlaby a svody60
c) parapety15
18.Vnitřní vybavení (počítá se za každý kus)
18.1.elektrický boiler100
18.2.koupelnová kamna nebo kotel na prádlo na tuhá paliva40
18.3.vana, samostatná sprcha50
18.4.umyvadlo10
18.5.záchodová mísa20
18.6.elektrický nebo plynový sporák90
18.7.uhelný sporák30
18.8.malý sporáček na uhlí25
19.Schodiště
19.1.dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi160
19.2.dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic105
19.3.kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni125
19.4.betonové nebo cihelné145
20.Okenice90
21.Mříže105
22.Sauna525

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.

Znak č. 1 se uvažuje v podlaží, které je nejhlouběji osazeno do terénu.

Znak č. 2, 3 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 2 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 5, 6 a 17 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 7 se počítá stejnou hodnotou ve všech nadzemních podlažích.

Příloha č. 4

PLOTY

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů za 1 m2
1.Základy
1.1.kamenné nebo betonové po celé délce o min. šířce 45 cm100
1.2.kamenné nebo betonové po celé délce plotu o šířce do 45 cm65
1.3.betonové kolem sloupků25
2.Podezdívka
2.1.zdivo nebo beton o tl. min. 45 cm105
2.2.zdivo nebo beton o tl. menší nez 45 cm70
2.3.betonové prahy mezi sloupky25
3.Plot
3.1.kamenná nebo cihelná nebo betonová zeď o min. tl. 30 cm335
3.2.pletivo v rámech nebo dřevěný hoblovaný rám s latěmi nebo zdi o tl. méně než 30 cm200
3.3.betonové nebo ocelové sloupky s drátěným pletivem nebo s prkny, latěmi, vlnitým plechem na svlacích110
3.4.jakékoliv na dřevěných sloupcích45
4.Povrchová úprava
4.1.vápenná omítka nebo spárované zdivo65
4.2.podezdívka s vápennou omítkou nebo spárovaná25
4.3.dvojnásobný nátěr50
4.4.jednoduchý nátěr30
4.5.základní nátěr nebo napuštění impregnací15
5.Výška plotu od terénu
5.1.nad 180 cm75
5.2.nad 150 do 180 cm55
5.3.nad 120 do 150 cm40
5.4.nad 100 do 120 cm10

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

Příloha č. 5

PROVOZNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

Stavby (bez technologie)svislá nosná konstrukcecena za 1 m3
1.haly občanské výstavbyzděné z cihel, tvárnic, bloků773,-
betonové, monolitické i montované827,-
kovové788,-
dřevěné728,-
2.haly pro výrobu a službyzděné z cihel, tvárnic, bloků673,-
betonové monolitní i montované883,-
kovové687,-
dřevěné429,-
3.budovy pro výrobu a službyzděné1213,-
betonové, tyčové, monolitické1522,-
betonové, plošné, monolitické1674,-
betonové, tyčové, montované1235,-
betonové, plošné, montované1157,-
kovové2021,-
dřevěné793,-
4.budovy pro energetiku (např. kotelny, výtopny, vodní elektrárny),
vodního hospodářství, čistíren odpadních vod a pro dopravu
zděné1376,-
betonové, tyčové, monolitické1761,-
betonové, plošné, monolitické1973,-
betonové, tyčové, montované1570,-
betonové, plošné, montované1294,-
kovové2206,-
dřevěné876,-
5.budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů
(pokud se neoceňují podle položky č. 6)
zděné1123,-
betonové, tyčové, monolitické1374,-
betonové, plošné, monolitické1509,-
betonové, tyčové, montované1175,-
betonové, plošné, montované1043,-
kovové757,-
dřevěné714,-
6.stodoly, kolny, sýpkybez ohledu na konstrukci445,-
7.budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízenízděné1014,-
betonové, tyčové, monolitické1240,-
betonové, plošné, monolitické1363,-
betonové, tyčové, montované1211,-
betonové, plošné, montované942,-
kovové1242,-
dřevěné645,-
zděné1002,-
8.budovy pro skladování a úpravu produktů (včetně zemědělských)betonové, tyčové, monolitické1228,-
betonové, plošné, monolitické1349,-
betonové, tyčové, montované981,-
betonové, plošné, montované1031,-
kovové1002,-
dřevěné638,-

Pro potřeby této vyhlášky se rozumí:

halou - stavba o jednom i více podlažích, jejichž součet objemů volných nadzemních prostor ohraničených svislými nosnými konstrukcemi a stropem a majících půdorysný rozměr ve všech směrech minimálně 10 m, tvoří z objemu obestavěného prostoru nadzemní části stavby (měřeno od úrovně podlahy prvního nadzemního podlaží) nejméně 50 %. K rozčlenění prostor příčkami se přitom nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k podzemním podlažím;

halou občanské výstavby - hala pro vědu, kulturu, osvětu (např. divadla, kina, kostely), pro tělovýchovu (např. tělocvičny, sportovní lázně, jízdárny), pro obchod a společné stravování (např. prodejny, nákupní střediska, haly společného stravování - menzy), pro společné ubytování a podobné účely;

halou pro výrobu a služby - haly pro výrobu, energetiku, výtopny apod., pro garážování, pro opravárenství a údržbu, pro skladování včetně zemědělských produktů, pro zemědělskou výrobu a chov živočichů apod.

Sociální a administrativní prostory s nejméně třemi samostatnými obvodovými stěnami a stropem, vestavěné do hal nebo přistavěné k halám, se ocení samostatně podle § 10 odst. 1. Množství obestavěného prostoru haly se nesnižuje o obestavěný prostor vestavby.

Příloha č. 6

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Pol. č.Druh venkovní úpravyMěrná jednotkaKčs
1.Přípojka vodym340,-
2.Přípojka kanalizacem670,-
3.Vodoměrná šachta o.p.m31600,-
4.Zahradní vodovod (v zemi) vč. výtokům145,-
5.Zpevněné plochy vč. okapových chodníků
- z cihelné dlažbym2165,-
- z betonových dlaždicm2235,-
- z betonové mazaninym2210,-
- z dlažebních kostekm2470,-
- lehká vozovkam2260,-
6.Záhonové obrubníkym50,-
7.Žumpym3 o.p.1385,-
8.Septikym3 o.p.2030,-
9.Opěrné zdi
- kamenné (lomový kámen)m31345,-
- betonovém31300,-
- cihelném31450,-
- z kamenné rovnaninym3855,-
10.Venkovní schody vč. bočních zídek i předložených schodům stupně275,-
11.Venkovní schody bez bočních zídek vč. předložených schodům stupně185,-
12.Drenážem80,-
13.Ploty do výšky 100 cm vč. vrat a vrátek
- dřevěné bez podezdívkym60,-
- drátěné pletivo na sloupcíchm120,-
- jakékoliv s podezdívkoum220,-
14.Pařeništěm2 z.p.435,-
15.Venkovní záchod (bez žumpy)ks2200,-
16.Domácí vodárna (podle typu a tlakové nádoby) vč. montážeks6000,- až 10 000,-
17.Zahradní jezírka (květinová)m2 z.p.405,-
18.Bazény a nádrže na vodu (mimo kovových a laminátových)m3 o.p.960,-
19.Zemní sklepm3 o.p.1790,-
20.Plotová vrata (výška min. 1,2 m, šířka min. 2 m)
- plechová nebo z kovových profilůks3300,-
- kovová s převážně drátěnou výplníks2400,-
- dřevěná truhlářsky zpracovanáks3300,-
- dřevěná tesařsky zpracovanáks2170,-
21.Plotová vrátka (výška min. 1,2 m)
- plechová nebo z kovových profilůks1350,-
- kovová s převážně drátěnou výplníks950,-
- dřevěná truhlářsky zpracovanáks770,-
- dřevěná tesařsky zpracovanáks510,-
22.Výtahy osobní, nákladní (nikoliv pultové) se čtyřmi nástupními stanicemi Příplatek za každou další nástupní staniciks272 000,-

o.p. = obestavěný prostor

z.p. = zastavěná plocha

Příloha č. 7

POZEMKY

I. tabulka

Pol. č.Důvod úpravy ceny pozemkusrážka v %přirážka v %
1.Jde-li o samostatné sídlo nebo část obce, které nejsou s obcí stavebně srostlé
1.1V hl. m. Praze60
1.2Ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních55
1.3V Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Luhačovicích, Poděbradech, Teplicích a Karviné40
1.4V ostatních městech a obcích30
2.Jde-li o část obce, která je s obcí stavebně srostlá, avšak byla k obci přičleněna po 1. 1. 1965
2.1V městech uvedených v bodě 1.1, 1.245
2.2V městech a obcích uvedených v bodě 1.3 a 1.430
3.Přístup po nezpevněné komunikaci10
4.Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod5
5.Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci7
6.Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m8
7.Nepříznivé docházkové vzdálenosti od pozemku náležejícího k rodinnému domku nebo určeného k výstavbě rodinného domku - více nez 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava)
7.1Není-li v místě obchod s potravinami4
7.2Není-li v místě základní škola (1. stupeň)4
8.Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.)max. 10
9.Svažitý pozemek orientovaný na SV, S, SZ4
10.Ztížené základové podmínky17)
- svažitost terénu4
- hladina spodní vody5
-únosnost základové půdy5
11.Omezení užívání pozemku
11.1Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím)5
11.2Chráněná krajinná oblast3
11.3Stavební uzávěra5
11.4Stavba pod povrchem pozemku5
12.Možnost zapojení na plynovod10
13.Pozemek určený pro stavbu s urychlenou návratností
13.1Hotely, administrativní budovy apod.25
13.2Obchodní domy, obchodní pavilóny, výstaviště, parkoviště apod.15
14.Pozemek na hlavních třídách nebo hlavních náměstích v centru sídelního útvaruaž 100

Tabulka č. I platí pro pozemky oceňované podle § 15 odst. 1, vyjma pozemků, které jsou v evidenci nemovitosti označeny jako zahrady, které netvoří (nebudou tvořit) funkční celek s jakoukoliv stavbou hlavní a které nejsou určeny k zastavění; cena těchto pozemků se sníží podle tabulky č. II.
Pokud se cena pozemku snižuje podle položky č. 1 nebo 2, počítají se položky č. 3 až 14 z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny uvedené v § 15 odst. 1.

II. tabulka

Pol. č.Důvod snížení ceny pozemkusrážka v %
1.Přístup po nezpevněné komunikaci7
2.Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m5
3.Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.)max. 4
4.Svažitý pozemek orientovaný na SV, S, SZ3
5.Ztížené základové podmínky17)
5.1Svažitost terénu5
5.2Hladina spodní vody3
6.Omezení užívání pozemku
6.1Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím)5
6.2Chráněná krajinná oblast3
6.3Stavební uzávěra3
6.4Stavba pod povrchem pozemků oceňovaných podle § 15 odst. 33
7.Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy je více než 2,5 km5
8.Pozemky oceňované podle § 15 odst. 1, které netvoří a nebudou tvořit podle platné územně plánovací dokumentace funkční celek s jakoukoliv stavbou (území se zákazem výstavby vč. zahrádkářských chat)15
9.Zahrady v zahrádkových osadách30
10.Úhrnná výměra pozemku náležejícího k rekreačnímu objektu je menší než 400 m24

Tabulka č. II platí pro pozemky oceňované podle § 15 odst. 3 a pozemky vyjmuté z tabulky č. I.

Příloha č. 8

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

kód BPEJsazba Kčs za m2
0 01 009,50
0 01 108,10
0 01 126,70
0 03 0010,20
0 04 013,10
0 05 015,20
0 05 114,20
0 06 007,60
0 06 026,10
0 06 106,50
0 06 125,20
0 07 006,60
0 07 105,40
0 07 503,90
0 08 008,40
0 08 107,20
0 08 125,50
0 08 404,60
0 08 505,10
0 18 113,50
0 19 015,70
0 19 114,70
0 19 143,00
0 19 413,50
0 19 514,00
0 19 542,80
0 20 014,60
0 20 042,80
0 20 113,50
0 20 142,40
0 20 412,70
0 20 441,70
0 20 513,10
0 20 542,10
0 21 102,20
0 21 121,70
0 21 131,50
0 21 421,40
0 21 521,70
0 21 531,60
0 22 102,40
0 22 121,80
0 22 131,50
0 22 421,90
0 22 522,30
0 22 532,10
0 23 102,30
0 23 121,80
0 23 131,50
0 24 113,50
0 24 142,30
0 24 412,90
0 24 513,30
0 29 014,00
0 29 042,70
0 29 113,50
0 29 142,20
0 29 413,00
0 29 542,40
0 32 012,80
0 32 041,80
0 32 241,30
0 32 312,30
0 32 341,50
0 32 541,70
0 37 151,70
0 37 161,30
0 37 351,70
0 37 551,40
0 37 561,00
0 39 290,50
0 39 390,60
0 39 490,50
0 40 670,70
0 40 680,60
0 40 690,60
0 40 770,80
0 40 780,70
0 40 890,50
0 40 990,50
0 41 670,70
0 41 680,60
0 41 770,80
0 41 780,80
0 41 890,50
0 41 990,60
0 55 003,60
0 56 0010,00
0 57 008,50
0 58 008,70
0 59 006,40
0 60 0010,60
0 61 008,50
0 62 008,10
0 63 004,90
0 64 011,80
0 65 011,70
0 67 011,30
0 69 011,00
0 70 011,70
0 72 011,90
0 77 690,50
0 78 890,50
1 01 008,20
1 01 106,80
1 01 125,70
1 03 008,50
1 04 013,10
1 05 014,10
1 05 113,40
1 06 006,20
1 06 025,00
1 06 105,10
1 06 124,10
1 07 005,00
1 07 104,00
1 07 403,20
1 07 503,40
1 08 006,90
1 08 105,80
1 08 124,60
1 08 404,20
1 08 504,40
1 10 008,00
1 10 106,60
1 13 005,70
1 13 133,20
1 14 004,80
1 19 014,50
1 19 043,00
1 19 113,80
1 19 142,60
1 19 413,00
1 19 442,00
1 19 513,20
1 19 542,10
1 20 013,50
1 20 042,60
1 20 113,20
1 20 142,20
1 20 412,50
1 20 441,60
1 20 512,70
1 20 541,80
1 21 102,30
1 21 112,20
1 21 121,90
1 21 131,70
1 21 421,40
1 21 431,30
1 21 521,50
1 21 531,40
1 22 102,90
1 22 122,50
1 22 132,30
1 22 421,90
1 22 431,70
1 22 522,00
1 22 531,80
1 23 102,30
1 23 121,80
1 23 131,50
1 25 014,00
1 25 042,80
1 25 113,60
1 25 142,50
1 25 542,00
1 26 013,30
1 26 042,20
1 26 112,90
1 26 141,90
1 26 412,20
1 26 441,40
1 26 512,40
1 26 541,50
1 28 014,90
1 28 043,20
1 28 114,10
1 28 142,80
1 28 413,30
1 28 442,20
1 28 513,50
1 28 542,40
1 29 014,00
1 29 113,50
1 29 142,40
1 29 412,80
1 29 513,00
1 29 542,00
1 30 013,30
1 30 042,20
1 30 112,90
1 30 141,90
1 30 412,30
1 30 441,40
1 30 512,40
1 30 541,50
1 31 012,70
1 31 041,90
1 31 112,40
1 31 141,60
1 31 411,80
1 31 441,20
1 31 511,90
1 31 541,30
1 33 015,00
1 33 114,20
1 33 413,30
1 33 513,50
1 33 542,40
1 37 151,50
1 37 161,10
1 37 451,10
1 37 460,80
1 37 551,20
1 37 560,90
1 39 190,50
1 39 290,50
1 39 390,60
1 39 490,50
1 39 590,50
1 40 670,60
1 40 680,60
1 40 770,70
1 40 780,60
1 40 890,50
1 40 990,50
1 41 670,70
1 41 680,60
1 41 770,70
1 41 780,70
1 41 890,50
1 41 990,50
1 50 113,10
1 51 113,00
1 51 132,50
1 54 112,90
1 55 003,30
1 56 008,10
1 57 006,80
1 58 007,20
1 59 005,30
1 60 009,10
1 61 007,30
1 62 006,10
1 63 004,20
1 64 011,80
1 64 111,70
1 67 011,40
1 68 111,20
1 68 411,10
1 69 011,00
1 70 011,70
1 71 011,50
1 72 010,70
1 75 410,90
1 76 410,80
1 77 690,50
2 01 0010,20
2 01 108,50
2 01 127,10
2 02 0010,00
2 02 108,40
2 02 127,00
2 03 0010,50
2 04 013,80
2 05 015,30
2 05 114,50
2 06 007,20
2 06 025,70
2 06 106,10
2 06 125,00
2 07 005,80
2 07 104,80
2 08 008,20
2 08 107,00
2 08 125,60
2 08 405,10
2 08 505,30
2 09 009,70
2 10 009,30
2 10 107,70
2 11 008,60
2 11 107,30
2 12 007,40
2 12 106,30
2 12 125,20
2 12 134,60
2 13 006,50
2 13 105,40
2 13 133,90
2 14 007,90
2 14 106,80
2 15 006,80
2 15 025,70
2 15 105,70
2 15 124,80
2 16 004,00
2 16 023,50
2 17 003,60
2 17 303,20
2 18 114,00
2 18 142,80
2 18 442,20
2 18 542,40
2 19 015,90
2 19 044,30
2 19 115,00
2 19 143,80
2 19 414,30
2 19 443,10
2 19 514,50
2 19 543,30
2 20 014,50
2 20 043,40
2 20 114,10
2 20 143,00
2 20 413,40
2 20 442,40
2 20 513,60
2 20 542,50
2 21 102,90
2 21 122,50
2 21 132,30
2 21 421,90
2 21 431,70
2 21 522,00
2 21 531,80
2 22 103,60
2 22 123,10
2 22 132,90
2 22 422,40
2 22 432,20
2 22 522,60
2 22 532,40
2 23 103,40
2 23 122,80
2 23 132,60
2 25 014,90
2 25 043,70
2 25 114,40
2 25 143,20
2 25 413,70
2 25 442,60
2 25 513,90
2 25 542,70
2 26 014,30
2 26 043,10
2 26 113,90
2 26 142,70
2 26 413,20
2 26 442,10
2 26 513,40
2 26 542,30
2 28 016,00
2 28 044,10
2 28 115,10
2 28 143,60
2 28 414,10
2 28 442,90
2 28 514,30
2 28 543,10
2 29 015,00
2 29 043,70
2 29 114,50
2 29 143,30
2 29 413,80
2 29 442,60
2 29 514,00
2 29 542,80
2 30 014,20
2 30 043,10
2 30 113,80
2 30 142,70
2 30 413,10
2 30 442,00
2 30 513,30
2 30 542,20
2 31 013,50
2 31 042,60
2 31 113,10
2 31 142,20
2 31 412,40
2 31 441,60
2 31 512,60
2 31 541,80
2 32 013,60
2 32 042,70
2 32 142,30
2 32 213,10
2 32 242,30
2 32 313,20
2 32 342,30
2 32 412,60
2 32 441,70
2 32 512,70
2 32 541,90
2 33 016,20
2 33 044,20
2 33 115,20
2 33 143,80
2 33 414,20
2 33 443,10
2 33 514,50
2 33 543,30
2 37 151,90
2 37 161,50
2 37 451,40
2 37 461,10
2 37 551,60
2 37 561,20
2 39 190,50
2 39 290,50
2 39 390,60
2 39 490,50
2 39 590,50
2 40 670,70
2 40 680,60
2 40 770,80
2 40 780,70
2 40 890,50
2 40 990,60
2 41 670,70
2 41 680,60
2 41 770,80
2 41 780,80
2 41 890,60
2 41 990,60
2 42 007,60
2 45 015,90
2 45 115,00
2 46 006,00
2 48 113,70
2 48 142,60
2 50 014,40
2 50 114,00
2 50 142,80
2 50 413,20
2 50 513,40
2 51 113,60
2 51 132,80
2 52 014,20
2 52 113,70
2 53 014,40
2 53 113,90
2 54 113,40
2 55 004,20
2 56 009,50
2 57 008,20
2 58 008,70
2 59 006,20
2 60 0010,00
2 61 008,00
2 62 006,90
2 63 004,90
2 64 011,80
2 65 011,70
2 66 011,20
2 67 011,40
2 68 111,20
2 68 411,10
2 69 011,00
2 70 001,60
2 70 011,50
2 71 011,50
2 72 000,70
2 72 010,70
2 73 110,70
2 73 130,70
2 77 690,50
2 78 690,50
2 78 890,50
3 01 0012,00
3 01 1010,20
3 02 0011,70
3 02 109,90
3 02 128,50
3 03 0012,40
3 04 014,70
3 05 016,50
3 05 115,60
3 06 008,50
3 06 026,90
3 06 107,20
3 06 126,00
3 06 405,50
3 06 505,50
3 07 006,70
3 07 105,60
3 07 404,60
3 07 504,60
3 08 108,10
3 08 126,80
3 08 406,30
3 08 506,30
3 09 0011,20
3 09 109,50
3 10 0011,10
3 10 109,40
3 11 009,80
3 11 108,40
3 12 009,10
3 12 107,80
3 12 126,60
3 12 135,60
3 13 007,50
3 13 106,40
3 13 134,80
3 14 009,50
3 14 108,20
3 14 406,40
3 15 007,70
3 15 026,50
3 15 106,60
3 15 125,60
3 15 425,00
3 15 505,70
3 15 525,00
3 16 024,40
3 17 004,50
3 17 104,00
3 18 143,60
3 19 016,90
3 19 045,20
3 19 116,10
3 19 144,70
3 19 415,40
3 19 444,10
3 19 515,40
3 19 544,10
3 20 015,30
3 20 043,90
3 20 114,70
3 20 143,50
3 20 414,10
3 20 443,00
3 20 514,10
3 20 543,00
3 21 103,80
3 21 123,30
3 21 133,10
3 21 422,80
3 21 432,60
3 21 522,80
3 21 532,60
3 22 104,60
3 22 124,00
3 22 133,80
3 22 423,50
3 22 433,30
3 22 523,50
3 22 533,30
3 23 103,80
3 23 123,30
3 23 133,00
3 24 115,50
3 24 144,20
3 24 414,90
3 24 443,60
3 24 514,90
3 24 543,60
3 25 016,10
3 25 044,70
3 25 115,50
3 25 144,20
3 25 443,70
3 25 514,90
3 25 543,70
3 26 015,30
3 26 044,00
3 26 114,80
3 26 143,60
3 26 414,20
3 26 443,10
3 26 514,20
3 26 543,10
3 27 014,30
3 27 043,10
3 27 113,80
3 27 142,70
3 27 413,30
3 27 442,20
3 27 513,30
3 27 542,20
3 28 016,90
3 28 115,90
3 28 144,40
3 29 015,90
3 29 044,50
3 29 115,40
3 29 144,10
3 29 414,80
3 29 443,50
3 29 514,80
3 29 543,50
3 30 015,10
3 30 043,80
3 30 114,60
3 30 143,40
3 30 414,10
3 30 442,90
3 30 514,10
3 30 542,90
3 31 014,40
3 31 043,40
3 31 114,00
3 31 143,00
3 31 413,50
3 31 442,50
3 31 513,50
3 31 542,50
3 32 014,50
3 32 043,50
3 32 214,10
3 32 243,10
3 32 314,10
3 32 343,10
3 32 413,60
3 32 442,70
3 32 513,60
3 32 542,70
3 33 017,00
3 33 044,90
3 33 116,00
3 33 144,40
3 33 415,20
3 33 515,20
3 37 152,60
3 37 162,00
3 37 452,20
3 37 461,60
3 37 552,20
3 37 561,60
3 38 153,00
3 38 162,40
3 38 452,50
3 38 461,90
3 38 552,50
3 38 561,90
3 39 390,70
3 39 490,60
3 40 670,80
3 40 680,70
3 40 770,90
3 40 780,80
3 40 890,50
3 40 990,60
3 41 670,90
3 41 680,70
3 41 771,00
3 41 780,80
3 41 890,50
3 41 990,60
3 42 008,50
3 42 107,30
3 43 008,10
3 43 106,90
3 44 006,60
3 44 105,70
3 45 016,60
3 45 115,70
3 46 006,50
3 46 025,30
3 46 105,80
3 46 124,80
3 46 134,40
3 47 005,40
3 47 024,70
3 47 104,90
3 47 124,30
3 47 423,70
3 47 523,70
3 48 114,30
3 48 143,10
3 48 513,80
3 48 542,70
3 49 114,00
3 49 513,50
3 50 114,60
3 50 143,40
3 50 414,10
3 50 514,10
3 51 114,20
3 51 133,40
3 52 015,00
3 52 114,50
3 53 014,90
3 53 114,40
3 53 133,70
3 54 113,90
3 55 005,10
3 56 0011,10
3 57 009,50
3 58 009,90
3 59 007,60
3 60 0011,40
3 61 008,80
3 62 007,70
3 63 005,10
3 64 011,90
3 64 111,80
3 65 011,80
3 66 011,40
3 67 011,40
3 68 111,20
3 68 411,10
3 69 011,00
3 70 011,70
3 71 011,60
3 72 010,70
3 73 110,80
3 75 410,90
3 76 410,70
3 77 690,50
3 77 890,50
4 01 006,60
4 01 105,50
4 02 007,20
4 02 105,90
4 03 007,60
4 08 104,70
4 08 123,80
4 08 403,60
4 08 423,10
4 08 503,80
4 08 523,30
4 09 007,30
4 10 007,00
4 10 105,70
4 11 006,10
4 11 105,00
4 12 005,30
4 12 104,40
4 12 123,50
4 12 133,10
4 13 004,50
4 13 103,80
4 13 132,60
4 14 005,70
4 14 104,80
4 14 403,60
4 14 503,80
4 15 004,90
4 15 023,90
4 15 104,10
4 15 123,40
4 15 133,00
4 15 403,20
4 15 422,70
4 15 503,40
4 15 522,90
4 15 532,50
4 16 022,40
4 18 112,60
4 18 141,60
4 18 412,00
4 18 441,20
4 18 512,20
4 18 541,30
4 19 014,10
4 19 043,00
4 19 113,50
4 19 142,60
4 19 413,00
4 19 441,90
4 19 513,20
4 19 542,10
4 20 013,30
4 20 042,30
4 20 112,90
4 20 141,90
4 20 412,30
4 20 441,40
4 20 512,40
4 20 541,60
4 21 102,40
4 21 121,90
4 21 131,70
4 21 421,40
4 21 431,30
4 21 521,50
4 21 531,40
4 22 102,40
4 22 121,80
4 22 132,30
4 22 421,90
4 22 431,70
4 22 522,10
4 22 531,90
4 23 101,90
4 23 121,50
4 23 131,30
4 25 013,50
4 25 042,50
4 25 112,90
4 25 142,10
4 25 412,50
4 25 441,60
4 25 512,70
4 25 541,70
4 26 012,70
4 26 041,80
4 26 112,10
4 26 141,50
4 26 411,80
4 26 441,10
4 26 512,00
4 26 541,20
4 27 013,10
4 27 042,20
4 27 112,70
4 27 141,90
4 27 412,10
4 27 441,40
4 27 512,20
4 27 541,50
4 28 014,00
4 28 042,60
4 28 113,30
4 28 142,20
4 28 412,60
4 28 441,60
4 28 541,80
4 29 013,90
4 29 043,00
4 29 113,20
4 29 142,60
4 29 412,90
4 29 442,00
4 29 513,10
4 29 542,20
4 30 013,20
4 30 042,60
4 30 112,50
4 30 142,20
4 30 412,40
4 30 441,60
4 30 512,60
4 30 541,80
4 31 012,80
4 31 042,00
4 31 112,50
4 31 141,70
4 31 411,90
4 31 441,20
4 31 512,00
4 31 541,30
4 32 013,10
4 32 042,20
4 32 112,70
4 32 141,90
4 32 412,10
4 32 441,40
4 32 512,20
4 32 541,50
4 33 014,30
4 33 042,80
4 33 113,50
4 33 142,40
4 33 412,80
4 33 441,80
4 33 513,00
4 33 542,00
4 37 151,50
4 37 161,10
4 37 451,10
4 37 460,80
4 37 551,20
4 37 560,90
4 38 150,50
4 38 160,60
4 38 460,70
4 38 511,40
4 38 560,70
4 39 190,50
4 39 290,50
4 39 390,50
4 39 490,50
4 39 590,50
4 40 670,60
4 40 680,50
4 40 770,60
4 40 780,50
4 40 890,50
4 40 990,50
4 41 670,60
4 41 680,60
4 41 770,70
4 41 780,60
4 41 890,50
4 41 990,50
4 42 005,60
4 42 104,60
4 43 005,10
4 45 014,00
4 46 003,90
4 46 023,00
4 46 103,20
4 46 122,60
4 46 132,30
4 47 003,10
4 47 022,60
4 47 102,70
4 47 122,20
4 47 131,90
4 47 421,60
4 47 431,40
4 47 521,80
4 47 531,50
4 48 112,30
4 48 141,40
4 48 411,70
4 48 441,00
4 48 511,80
4 48 541,10
4 49 112,20
4 49 411,70
4 49 511,80
4 50 013,10
4 50 041,90
4 50 112,50
4 50 141,60
4 50 412,00
4 51 111,40
4 51 131,50
4 53 112,80
4 53 132,10
4 54 112,40
4 55 003,30
4 56 007,10
4 57 005,70
4 58 005,80
4 59 003,70
4 60 007,50
4 61 005,60
4 62 004,90
4 63 003,40
4 64 011,70
4 64 111,60
4 65 011,60
4 67 011,30
4 68 111,20
4 68 411,10
4 69 010,80
4 70 011,60
4 71 011,50
4 72 000,70
4 72 010,70
4 73 110,80
4 73 130,70
4 75 410,80
4 75 430,80
4 77 680,50
4 77 690,50
4 77 890,50
4 78 690,50
4 78 890,50
5 08 105,90
5 08 124,90
5 08 404,90
5 08 424,20
5 08 504,90
5 08 524,20
5 09 008,20
5 10 008,00
5 10 107,00
5 11 007,20
5 11 106,30
5 12 006,20
5 12 105,40
5 12 124,60
5 12 134,20
5 13 005,80
5 13 104,70
5 13 133,70
5 14 006,80
5 14 016,30
5 14 105,80
5 14 404,90
5 14 504,90
5 15 005,90
5 15 024,90
5 15 105,10
5 15 124,40
5 15 134,10
5 15 404,50
5 15 423,90
5 15 433,50
5 15 504,50
5 15 523,90
5 15 533,50
5 16 024,50
5 17 003,80
5 17 103,40
5 18 113,70
5 18 142,60
5 18 442,20
5 18 513,20
5 18 542,20
5 19 015,10
5 19 043,90
5 19 114,40
5 19 143,50
5 19 414,10
5 19 443,00
5 19 514,10
5 19 543,00
5 20 014,10
5 20 043,00
5 20 113,70
5 20 142,60
5 20 413,20
5 20 442,20
5 20 513,20
5 20 542,20
5 21 103,10
5 21 122,70
5 21 132,50
5 21 422,20
5 21 432,00
5 21 522,20
5 21 532,00
5 22 104,50
5 22 123,90
5 22 133,20
5 22 422,90
5 22 432,70
5 22 522,90
5 22 532,70
5 23 103,10
5 23 122,60
5 23 132,30
5 25 016,80
5 25 043,50
5 25 115,80
5 25 143,10
5 25 413,70
5 25 442,60
5 25 513,70
5 25 542,60
5 26 015,40
5 26 042,80
5 26 114,40
5 26 142,40
5 26 413,00
5 26 442,00
5 26 513,00
5 26 542,00
5 27 014,50
5 27 043,00
5 27 113,80
5 27 142,60
5 27 413,10
5 27 442,20
5 27 513,10
5 27 542,20
5 28 015,90
5 28 043,70
5 28 115,00
5 28 143,30
5 28 413,90
5 28 442,80
5 28 513,90
5 28 542,80
5 29 017,50
5 29 043,50
5 29 116,50
5 29 143,00
5 29 413,70
5 29 442,60
5 29 513,70
5 29 542,60
5 30 016,00
5 30 043,50
5 30 115,10
5 30 143,10
5 30 413,50
5 30 442,60
5 30 513,50
5 30 542,60
5 31 014,50
5 31 042,80
5 31 113,80
5 31 142,50
5 31 412,90
5 31 442,00
5 31 512,90
5 31 542,00
5 32 014,90
5 32 043,00
5 32 114,20
5 32 142,60
5 32 413,00
5 32 442,20
5 32 513,00
5 32 542,20
5 33 016,40
5 33 043,80
5 33 115,50
5 33 143,30
5 33 414,00
5 33 442,90
5 33 514,00
5 33 542,90
5 37 152,10
5 37 161,60
5 37 451,70
5 37 461,30
5 37 551,70
5 37 561,30
5 38 152,50
5 38 161,90
5 38 452,10
5 38 461,50
5 38 552,10
5 38 561,50
5 39 190,60
5 39 290,60
5 39 390,70
5 39 490,60
5 39 590,60
5 40 670,80
5 40 680,70
5 40 770,90
5 40 780,80
5 40 890,50
5 40 990,60
5 41 670,90
5 41 680,70
5 41 771,00
5 41 780,80
5 41 890,50
5 41 990,60
5 42 006,40
5 42 105,50
5 43 006,10
5 43 105,10
5 43 124,30
5 44 004,80
5 44 104,20
5 44 123,60
5 45 014,90
5 45 114,30
5 46 004,90
5 46 024,00
5 46 104,20
5 46 123,60
5 46 133,20
5 47 004,20
5 47 023,60
5 47 103,70
5 47 123,20
5 47 132,80
5 47 422,70
5 47 432,40
5 47 522,70
5 47 532,40
5 48 113,30
5 48 142,30
5 48 412,80
5 48 441,80
5 48 512,80
5 48 541,80
5 49 112,90
5 49 412,50
5 49 512,50
5 50 015,90
5 50 042,80
5 50 114,90
5 50 142,40
5 50 413,00
5 50 441,90
5 50 513,00
5 50 541,90
5 51 113,90
5 51 132,40
5 52 014,60
5 52 113,90
5 52 413,00
5 52 513,00
5 53 013,90
5 53 033,20
5 53 113,40
5 53 132,80
5 54 113,00
5 54 412,50
5 54 512,50
5 55 004,30
5 56 007,40
5 57 005,80
5 58 006,30
5 59 004,30
5 60 008,10
5 61 006,10
5 62 005,70
5 63 004,00
5 64 011,90
5 64 111,80
5 65 011,80
5 66 011,40
5 67 011,40
5 68 111,20
5 68 411,20
5 69 011,00
5 70 011,70
5 71 011,60
5 72 010,70
5 73 110,80
5 73 130,70
5 73 410,60
5 73 430,60
5 74 110,70
5 74 130,70
5 75 410,90
5 75 430,80
5 76 410,70
5 77 680,50
5 77 690,50
6 12 006,30
6 12 105,40
6 12 124,50
6 13 005,80
6 13 104,80
6 14 006,60
6 14 105,60
6 14 404,80
6 14 504,80
6 16 024,00
6 20 013,60
6 20 042,50
6 20 142,20
6 20 213,20
6 20 242,20
6 20 313,20
6 20 342,20
6 20 412,70
6 20 441,70
6 20 512,70
6 20 541,70
6 21 103,50
6 21 122,90
6 21 132,40
6 21 422,20
6 21 432,00
6 21 522,20
6 22 104,20
6 22 123,50
6 22 133,10
6 22 422,80
6 22 432,60
6 22 522,80
6 23 102,70
6 23 122,20
6 23 131,90
6 24 014,50
6 24 043,40
6 24 113,60
6 24 142,90
6 24 213,60
6 24 413,60
6 24 442,50
6 24 513,60
6 24 542,50
6 26 014,30
6 26 042,70
6 26 113,50
6 26 142,30
6 26 412,90
6 26 441,90
6 26 512,90
6 26 541,90
6 27 014,40
6 27 042,40
6 27 113,70
6 27 142,10
6 27 412,60
6 27 441,70
6 27 512,60
6 27 541,70
6 28 443,20
6 28 543,20
6 29 015,70
6 29 043,30
6 29 114,70
6 29 142,90
6 29 413,50
6 29 442,40
6 29 513,50
6 29 542,40
6 32 014,50
6 32 043,00
6 32 113,60
6 32 142,60
6 32 413,00
6 32 442,20
6 32 513,00
6 32 542,20
6 37 161,60
6 37 461,30
6 37 551,70
6 37 561,30
6 38 152,40
6 38 161,80
6 38 452,00
6 38 461,50
6 38 561,50
6 40 671,00
6 40 680,80
6 40 771,00
6 40 780,80
6 40 890,60
6 40 990,60
6 41 671,00
6 41 680,90
6 41 771,00
6 41 780,90
6 41 890,60
6 41 990,60
6 42 006,00
6 42 105,00
6 43 005,40
6 43 104,50
6 43 404,00
6 44 004,50
6 44 103,90
6 45 014,30
6 45 113,80
6 46 004,50
6 46 023,80
6 46 103,90
6 46 123,30
6 46 133,00
6 47 003,70
6 47 023,20
6 47 103,30
6 47 122,80
6 47 132,40
6 47 422,30
6 47 432,00
6 47 522,30
6 48 113,00
6 48 142,00
6 48 412,60
6 48 441,60
6 48 512,60
6 48 541,60
6 49 112,50
6 49 412,10
6 49 512,10
6 50 014,60
6 50 042,60
6 50 113,70
6 50 142,20
6 50 412,80
6 50 512,80
6 50 541,80
6 51 113,40
6 51 132,20
6 52 014,30
6 52 113,40
6 52 412,70
6 52 512,70
6 55 002,40
6 56 006,80
6 57 005,20
6 58 005,60
6 59 003,90
6 60 007,40
6 61 005,80
6 62 004,60
6 63 003,40
6 64 012,10
6 64 112,00
6 66 011,60
6 67 011,10
6 68 111,00
6 69 010,70
6 70 011,40
6 71 011,30
6 72 010,60
6 73 110,80
6 74 110,60
6 75 410,80
6 75 430,80
6 76 410,60
6 77 690,50
6 77 890,50
6 78 690,50
6 78 890,50
7 11 005,00
7 11 104,50
7 12 004,50
7 12 104,00
7 12 123,50
7 12 133,10
7 13 004,00
7 13 103,60
7 14 004,80
7 14 104,30
7 14 403,70
7 14 503,50
7 15 004,30
7 15 023,70
7 15 103,80
7 15 123,20
7 15 132,90
7 15 403,30
7 15 422,70
7 15 432,40
7 15 503,10
7 15 522,60
7 15 532,20
7 16 024,00
7 18 112,90
7 18 141,90
7 18 412,40
7 18 441,50
7 18 512,30
7 18 541,40
7 20 013,40
7 20 042,40
7 20 142,00
7 20 213,00
7 20 242,00
7 20 312,90
7 20 341,90
7 20 412,50
7 20 441,60
7 20 512,30
7 20 541,50
7 21 103,10
7 21 122,50
7 21 132,00
7 21 421,70
7 21 431,60
7 21 521,60
7 21 531,40
7 22 104,10
7 22 123,50
7 22 132,50
7 22 422,30
7 22 432,10
7 22 522,10
7 22 531,90
7 23 102,30
7 23 121,90
7 23 131,70
7 24 113,50
7 24 142,20
7 24 412,80
7 24 441,80
7 24 512,60
7 24 541,60
7 25 016,60
7 25 042,60
7 25 115,60
7 25 142,30
7 25 412,80
7 25 441,80
7 25 512,60
7 25 541,70
7 26 015,20
7 26 042,00
7 26 114,30
7 26 141,70
7 26 412,20
7 26 441,30
7 26 512,00
7 26 541,20
7 27 014,10
7 27 041,90
7 27 113,40
7 27 141,60
7 27 412,10
7 27 441,30
7 27 511,90
7 27 541,20
7 28 016,00
7 28 042,80
7 28 115,10
7 28 142,40
7 28 413,00
7 28 442,00
7 28 512,80
7 28 541,80
7 29 017,40
7 29 042,60
7 29 116,30
7 29 142,20
7 29 412,80
7 29 441,80
7 29 512,60
7 29 541,70
7 30 016,30
7 30 042,10
7 30 115,30
7 30 141,70
7 30 412,20
7 30 441,40
7 30 512,10
7 30 541,30
7 31 014,20
7 31 041,70
7 31 113,50
7 31 141,40
7 31 411,80
7 31 441,10
7 31 511,70
7 31 541,00
7 32 014,90
7 32 041,90
7 32 141,60
7 32 412,00
7 32 441,30
7 32 511,90
7 32 541,20
7 33 015,50
7 33 042,80
7 33 114,80
7 33 142,40
7 33 413,00
7 33 442,00
7 33 512,80
7 33 541,80
7 37 152,20
7 37 161,60
7 37 451,80
7 37 461,30
7 37 551,70
7 37 561,20
7 38 152,60
7 38 161,90
7 38 452,10
7 38 461,60
7 38 552,00
7 38 561,40
7 39 190,60
7 39 290,60
7 39 390,60
7 39 490,60
7 39 590,60
7 40 670,90
7 40 680,80
7 40 770,90
7 40 780,70
7 40 890,60
7 40 990,50
7 41 671,00
7 41 680,80
7 41 770,90
7 41 780,80
7 41 890,60
7 41 990,60
7 43 005,50
7 43 104,70
7 44 005,20
7 44 104,40
7 46 005,00
7 46 024,30
7 46 104,20
7 46 123,60
7 46 132,20
7 47 003,80
7 47 023,20
7 47 103,20
7 47 122,60
7 47 131,80
7 47 421,70
7 47 431,40
7 47 521,50
7 47 531,30
7 48 112,90
7 48 141,40
7 48 411,80
7 48 441,10
7 48 511,70
7 48 541,00
7 49 112,30
7 49 411,90
7 49 511,70
7 49 541,10
7 50 015,60
7 50 041,80
7 50 114,60
7 50 141,50
7 50 411,90
7 50 441,20
7 50 511,80
7 50 541,10
7 51 113,80
7 51 131,80
7 52 013,90
7 52 103,40
7 52 113,20
7 52 412,10
7 52 512,00
7 53 012,90
7 53 032,30
7 53 112,60
7 53 132,00
7 54 112,10
7 54 141,30
7 54 411,60
7 54 511,50
7 55 004,80
7 56 004,30
7 57 003,50
7 58 002,80
7 59 002,70
7 64 011,80
7 64 111,80
7 65 011,70
7 66 011,40
7 67 011,20
7 68 110,90
7 68 410,80
7 69 010,70
7 70 011,50
7 71 011,40
7 72 010,70
7 73 110,70
7 73 130,70
7 73 410,70
7 74 110,50
7 74 130,50
7 75 410,60
7 75 430,60
7 76 410,60
7 76 430,60
7 77 690,50
7 77 890,50
7 78 690,50
7 78 890,50
8 18 141,20
8 18 441,00
8 20 212,10
8 20 241,30
8 20 311,80
8 20 341,20
8 20 411,70
8 20 441,10
8 20 511,40
8 20 540,90
8 21 121,70
8 21 131,10
8 21 421,00
8 22 122,60
8 22 131,50
8 34 015,30
8 34 041,50
8 34 214,40
8 34 241,20
8 34 313,00
8 34 341,10
8 34 411,60
8 34 441,00
8 34 511,30
8 34 540,80
8 35 014,00
8 35 041,80
8 35 213,20
8 35 241,50
8 35 312,70
8 35 341,30
8 35 411,90
8 35 441,20
8 35 511,60
8 35 541,00
8 37 151,50
8 37 161,10
8 37 451,20
8 37 460,90
8 37 551,00
8 37 560,80
8 38 151,80
8 38 161,30
8 38 451,50
8 38 461,10
8 38 560,90
8 39 190,60
8 39 290,60
8 39 390,60
8 39 490,60
8 39 590,60
8 40 670,90
8 40 680,80
8 40 770,90
8 40 780,70
8 40 890,60
8 40 990,50
8 41 671,00
8 41 680,80
8 41 770,90
8 41 780,80
8 41 890,60
8 41 990,50
8 44 003,00
8 48 111,90
8 48 141,20
8 48 411,50
8 48 440,90
8 48 511,20
8 48 540,80
8 49 111,60
8 49 411,30
8 49 511,10
8 50 014,20
8 50 041,00
8 50 113,30
8 50 140,90
8 50 411,10
8 50 440,70
8 50 511,00
8 50 540,60
8 52 012,60
8 52 111,90
8 52 411,20
8 52 511,00
8 53 011,90
8 53 111,60
8 54 111,30
8 54 411,00
8 54 510,90
8 55 002,10
8 56 002,30
8 58 001,50
8 64 011,70
8 64 111,60
8 65 111,50
8 66 011,20
8 67 011,00
8 68 110,80
8 68 410,70
8 69 010,60
8 70 011,30
8 71 011,20
8 72 010,60
8 73 110,60
8 73 130,60
8 73 410,60
8 73 430,60
8 74 110,60
8 74 130,60
8 74 410,60
8 74 430,60
8 75 410,60
8 75 430,60
8 76 410,50
8 76 430,50
8 77 690,50
8 77 890,50
8 78 690,50
8 78 890,50
9 18 141,40
9 18 441,10
9 18 540,90
9 36 014,40
9 36 042,10
9 36 213,60
9 36 241,80
9 36 312,10
9 36 341,50
9 36 412,10
9 36 441,50
9 36 511,60
9 36 541,20
9 37 151,20
9 37 160,90
9 37 451,00
9 37 460,70
9 37 550,80
9 37 560,60
9 39 190,50
9 39 290,50
9 39 390,60
9 39 490,50
9 39 590,50
9 40 670,80
9 40 680,70
9 40 770,80
9 40 780,60
9 40 890,50
9 40 990,50
9 41 670,90
9 41 680,70
9 41 770,80
9 41 780,70
9 41 890,50
9 41 990,50
9 50 013,80
9 50 041,90
9 50 113,10
9 50 141,60
9 50 411,90
9 50 441,30
9 50 511,40
9 50 541,00
9 55 001,90
9 56 002,20
9 58 001,30
9 64 111,50
9 65 011,20
9 66 011,30
9 67 010,70
9 68 110,60
9 68 410,50
9 69 010,50
9 70 011,10
9 71 011,00
9 72 010,50
9 73 110,50
9 73 130,50
9 73 410,50
9 73 430,50
9 74 110,50
9 74 130,50
9 74 340,50
9 74 410,50
9 74 430,50
9 75 410,50
9 75 430,50
9 76 410,50
9 76 430,50
9 77 690,50
9 78 690,50
9 78 890,50

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní mapovací a oceňovací jednotkou bonitace zemědělských půd ČSFR.
Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou v ČR vyjádřeny pětimístným číselným kódem. Jeho 1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu (0-9), 2. a 3. číslice stanovuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (v ČR 01 až 78), 4. číslice označuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky půdy a její skeletovitosti.
Podrobný popis BPEJ zveřejnilo MZe ČR v uživatelské příručce "Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití" - díl 5: "Stanovení úředních cen zemědělské půdy" Praha 1990. Údaje BPEJ konkrétního pozemku poskytuje okresní pozemkový úřad.

Příloha č. 8a

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

kód BPEJsazba Kčs za 1 m2
0 04 003,10
0 07 016,50
0 07 115,30
0 32 112,60
0 32 141,60
1 07 014,80
1 07 113,80
1 32 112,40
1 32 141,40
2 07 015,60
2 07 114,60
2 21 012,80
2 32 113,30
2 52 413,20
2 52 513,40
3 07 016,50
3 07 115,40
3 25 414,80
3 32 114,20
3 32 143,20
3 50 015,00
3 52 414,00
3 52 514,10
3 53 033,90
3 78 690,50
3 78 890,50
4 28 512,70
4 43 104,70
4 45 113,40
4 52 013,20
4 52 112,60
4 52 412,00
4 52 512,10
4 53 012,90
4 53 032,30
4 65 111,40
4 73 410,60
5 12 025,00
5 40 690,70
5 65 111,60
5 77 890,50
5 78 690,50
5 78 890,50
6 32 313,10
6 32 342,30
6 65 011,90
6 65 111,70
7 24 042,70
7 32 113,90
7 32 312,20
7 32 341,50
7 34 015,30
7 34 041,50
7 65 111,20
7 73 430,50
8 28 005,80
8 59 110,90
8 65 011,40
9 40 690,50
9 65 111,10

Příloha č. 10

TRVALÉ POROSTY

I. Ovocné stromoví

DruhTvarCena v Kčs za 1 ks po roce od výsadbyCena se snižuje ročně
rok výsadby2. rok3. rok4. rok5. rok6. rok7. rok8. rok9. rok10. rok11. rok12. rok13. rok14. rokpo roce stářío Kčs
Jabloň a hrušeňVK + PK1772563364154955756546967407848288729169602037
ČK1432022613213804404745085425766106451828
volný ZK881181491802002202402601215
vřeteno88118149171193216915
kordon
palmeta
TřešeňVK + PK18526835243551860268676684792710081089116912502039
nízkokmen1552252963664374815265706156601533
Višeň1522182843504164524895255626001540
Švestka a pološvestka1301782262743223713924144354574785001826
Slíva, mirabelka, renkloda1251672102522953383493603713823934051821
Meruňka1492263033804585165746326907501575
Broskvoň1432273113954535115696301290
Vlašský ořešák194257320383446509572635698761824890Do stáří 20 let se cena zvyšuje o 92 Kčs ročně3554
Angreštkeř/stromek2529354453810
Rybíz - červenýkeř/stromek3438434853109
bílýkeř/stromek34384357701011
černýkeř/stromek34384364861014
Maliník a ostružiníkm21518202364
Ostatní ovocné druhy (kdouloň, mišpule, mandloň, líska, jeřáb, dřín, rakytník a další)1101261421581751902052202352501520

- Minimální cena po snížení vzhledem ke stáří je u stromů vysokokmenných a polokmenů 100,- Kčs, u čtvrtkmenů 50,- Kčs a zákrsků 20,- Kčs a u keřů a stromků bobulovin 10,- Kčs. - Cena se snižuje až o 60 % u stromů a keřů neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu a poškozených.

II. Viničné porosty včetně zařízení vinic

DruhTvarCena v Kčs za 1 ks poHodnota se snižuje ročně
vysázení1. roce2. roce3. roce4. až 9. rocepo roce stářío Kčs
Vinná révavedení na hlavu49,-55,-61,-67,-73,-93,-
Štěpovanávedení vysoké a střední55,-65,-73,-120,-130,-96,-
Vinná révavedení na hlavu46,-52,-58,-64,-70,-93,-
Pravokořennávedení vysoké a střední52,-62,-70,-117,-127,-96,-

Vinice s vedením vysokým nebo středním musí mít od 3. roku po výsadbě kompletní opěrnou konstrukci; v opačném případě se ceny jednotlivých keřů vinné révy snížují o 20 %.

III. Chmelniční porosty a zařízení chmelnic

Cena v Kčs za 1 m2
chmelniční porostzařízení chmelnicecelkem
a) Běžné výsadby
- nově založené chmelnice19)4,2025,0029,20
- srážka za každý rok stáří chmelnice0,211,251,46
b) Bezvirosní výsadby
- nově založené chmelnice19)7,0025,0032,00
- srážka za každý rok stáří chmelnice0,351,251,60

19) Nově vysázený porost a nové zařízení z dřevěných sloupů a drátů.

IV. Lesní porosty

Stáří porostu18) letCena za 1 m2 lesního porostu v Kčs bonitního stupně18)
123456789
1 - 106,906,806,606,506,406,306,106,005,90
11 - 207,607,507,407,307,207,107,006,706,70
21 - 307,707,607,507,407,307,207,106,806,70
31 - 409,708,607,607,507,407,307,206,906,70
41 - 5010,509,008,208,007,707,407,307,006,80
51 - 6017,7014,9012,1010,108,108,007,607,106,90
61 - 7027,0022,4017,8014,8011,709,408,407,707,00
71 - 8034,8030,1025,4020,3015,1013,509,208,808,40
81 - 9043,2036,7030,4024,6018,9015,1011,209,108,50
91 - 10048,8041,8034,8028,7022,9017,7012,509,509,30
101 - 11052,4045,2038,1031,5025,0019,4013,7010,109,80
nad 11054,7048,0041,2034,1026,9021,3015,7011,1010,00

V případě, že v porostech převládá borovice, hodnoty se sníží o 10 %; pokud převládají listnaté dřeviny, hodnota se zvýší o 10 %. Cena v tabulce platí pro plné zakmenění, při nižším zakmenění se cena porostu sníží v průměru ke skutečnému zakmenění. Údaje o bonitním stupni, stáří a zakmenění jsou obsaženy v Lesním hospodářském plánu, z něhož výpis má vlastník lesa.

18) Údaje o převládající dřevinné skladbě a bonitním stupni jsou obsazeny v lesním hospodářském plánu v rámcových směrnicích hospodaření jako potencionální produkce daného stanoviště.

VI. Okrasné a lesní - stromy a keře

Pol. č.DruhCena Kčs za kus, u živých plotů za 1 bm
do 5 letdo 10 letdo 15 letdo 20 letdo 25 letdo 30 letdo 35 letnad 35 let
1.Listnaté stromy144,-180,-220,-265,-338,-412,-500,-550,-
2.Listnaté stromy tvarové, převislé, popínavé, barevné216,-270,-330,-397,-507,-618,-750,-825,-
3.Jehličnaté stromy130,-165,-190,-235,-290,-350,-395,-480,-
4.Jehličnaté stromy tvarové, převislé, zakrslé, barevné208,-264,-304,-370,-464,-560,-632,-760,-
5.Keře90,-120,-------
6.Živé ploty - listnaté100,-120,-------
jehličnaté90,-110,-------
7.Rostliny - pivoně, růže, stálozelené, otáčivé, clematis60,--------
8.Azalky, rhododendrony60,-100,-120,-160,-----

Cena se snižuje až o 60 % u dřevin neošetřovaných nebo přestárlých.
Nejvýše dosažené ceny platí i pro další léta trvání.
Jde-li o celoplošný výskyt lesních a okrasných stromů na jiných než lesních pozemcích na minimální ploše 1000 m2, nebo je-li v souvislé skupině více nez 50 ks těchto stromů, provede se ocenění podle tabulky č. IV nebo V, bonitní stupeň 3, zakmenění 1 (plné). U smíšených porostů se postupuje podle převládající dřeviny. U přirozeně založených porostů (vzniklých náletem semena) se uvažuje jen 50 % z ceny zjištěné podle výše uvedeného.

Přesunout nahoru