Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 391/1991 Sb.Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů

Částka 74/1991
Platnost od 04.10.1991
Účinnost od 15.10.1991
Zrušeno k 26.10.1995 (236/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

391

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje platové poměry soudců okresních a krajských soudů, vrchních soudů, Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího správního soudu (dále jen "Nejvyšší soud České republiky") a justičních čekatelů (dále jen "čekatel").

Plat soudců

§ 2

(1) Soudcům náleží

a) základní plat ve výši odpovídající jejich zařazení do platové skupiny a platového stupně, nestanoví- li tento zákon jinak,

b) příplatky podle tohoto zákona.

(2) Předsedům a místopředsedům okresních, krajských a vrchních soudů, předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky, předsedům senátů a soudcům krajských soudů, kteří rozhodují jako samosoudci, předsedům kolegií a senátů vrchních soudů a Nejvyššího soudu České republiky náleží též funkční příplatek.

§ 3

Platové skupiny a platové stupně

(1) Soudci okresních soudů se zařazují do platové skupiny I, soudci krajských soudů do platové skupiny II a soudci vrchních soudů do platové skupiny III; soudcům Nejvyššího soudu České republiky náleží pevný základní plat.

(2) Soudci okresních, krajských a vrchních soudů se zařazují do deseti platových stupňů podle doby započitatelné praxe.

§ 4

Základní plat

(1) Základní plat v jednotlivých platových skupinách a platových stupních činí měsíčně Kč:

IIIIII
1.do ukončení 5. roku praxe130001430015500
2.od počátku 6. roku praxe149001610017400
3.od počátku 9. roku praxe169001860019800
4.od počátku 12. roku praxe181002010021800
5.od počátku 15. roku praxe193002130023800
6.od počátku 18. roku praxe201002260025000
7.od počátku 21. roku praxe206002310025500
8.od počátku 24. roku praxe211002360026000
9.od počátku 27. roku praxe217002420026700
10.od počátku 30. roku praxe223002480027300

(2) Soudci Nejvyššího soudu České republiky náleží základní plat ve výši 27 300 Kč měsíčně.

§ 5

Započitatelná praxe

(1) Do doby praxe rozhodné pro zařazení do příslušného platového stupně (započitatelná praxe) se započítává:

a) doba přípravné služby čekatele,

b) doba výkonu funkce soudce a státního notáře,

c) soudcem prokázaná doba jiné právní praxe po získání úplného vysokoškolského právnického vzdělání.

(2) Doba, po kterou soudce nemohl vykonávat tuto funkci z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně,1) se posuzuje jako doba právní praxe podle odstavce 1 písm. b).

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti České republiky započíst jiné doby do doby započitatelné praxe.

(4) Do doby započitatelné praxe podle odstavce 1 se započítávají také

a) doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby v rozsahu zvláštním zákonem stanovené doby a doba výkonu civilní služby v rozsahu nejvýše 18 měsíců, jakož i doba mateřské a další mateřské dovolené, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let,

b) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce.

(5) Soudce může postoupit do třetího platového stupně, jen vykonával-li skutečně funkci podle odstavce 1 písm. b) nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4.

§ 6

Funkční příplatek

(1) Funkční příplatek náleží

a) předsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty ve výši 2500 Kč měsíčně, s 15 až 30 senáty ve výši 3100 Kč měsíčně a s více než 30 senáty ve výši 3700 Kč měsíčně,

b) místopředsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty ve výši 1250 Kč měsíčně, s 15 až 30 senáty ve výši 1700 Kč měsíčně a s více než 30 senáty ve výši 2000 Kč měsíčně,

c) předsedovi krajského soudu ve výši 5000 Kč měsíčně,

d) místopředsedovi krajského soudu ve výši 3100 Kč měsíčně,

e) předsedovi senátu krajského soudu ve výši 1500 Kč měsíčně,

f) soudci krajského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, ve výši 1000 Kč měsíčně,

g) předsedovi vrchního soudu ve výši 6 200 Kč měsíčně,

h) místopředsedovi vrchního soudu ve výši 4300 Kč měsíčně,

i) předsedovi kolegia vrchního soudu ve výši 3100 Kč měsíčně,

j) předsedovi senátu vrchního soudu ve výši 2000 Kč měsíčně,

k) předsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 7 400 Kč měsíčně,

l) místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 5000 Kč měsíčně,

m) předsedovi kolegia Nejvyššího soudu České republiky ve výši 3700 Kč měsíčně,

n) předsedovi senátu Nejvyššího soudu České republiky ve výši 2500 Kč měsíčně.

(2) V případě souběhu náleží soudci pouze ten funkční příplatek, který je pro něho výhodnější.

§ 7

Příplatek za ztížené pracovní podmínky

Soudcům okresních a krajských soudů, určených ministerstvem spravedlnosti České republiky, náleží pro výrazně ztížené pracovní podmínky k výkonu funkce příplatek ve výši 500 až 800 Kčs měsíčně.

§ 8

Příplatek za výchovu čekatelů

Soudcům pověřeným výchovou čekatele náleží po dobu skutečného výkonu funkce školitele příplatek ve výši 500 Kčs měsíčně. Je-li soudce pověřen výchovou více než jednoho čekatele, náleží mu příplatek ve výši 800 Kčs.

§ 9

Další plat

(1) Soudci náleží v kalendářním roce, v němž skutečně vykonával práci v této funkci nejméně po dobu devíti měsíců, další plat, který se rovná platu stanovenému podle § 3, 4, 6 až 8.

(2) Do doby skutečného výkonu funkce podle odstavce 1 se započítává doba dočasného přidělení soudce podle zvláštních předpisů4) a doba dovolené na zotavenou.

(3) Další plat podle odstavce 1 je splatný ve výplatním termínu stanoveném pro výplatu platu za měsíc listopad. Vznikne-li nárok až v prosinci, je další plat splatný spolu s platem za tento měsíc.

§ 10

Plat při dočasném přidělení a přeložení

(1) Po dobu dočasného přidělení náleží soudci plat nejméně ve výši dosavadního platu s výjimkou příplatků podle § 7 a 8. Příplatky podle těchto ustanovení náleží soudci, jen vznikne-li mu na ně nárok v místě dočasného přidělení.

(2) Byl-li soudce dočasně přidělen za účelem zastupování nepřítomného soudce, vykonávajícího vyšší funkci, náleží mu příplatek za zastupování (§ 11).

(3) Soudci, který je dočasně přidělen k jinému soudu, než ke kterému byl přidělen k výkonu funkce, náleží vedle náhrad stanovených zvláštním předpisem5) příplatek ve výši

a) 5000 Kč měsíčně, je-li soudce v souvislosti s dočasným přidělením ubytován v místě sídla soudu dočasného přidělení;

b) 2500 Kč měsíčně v ostatních případech.

§ 11

Příplatek za zastupování

(1) Zastupuje-li soudce na příkaz předsedy soudu nepřítomného soudce, vykonávajícího vyšší funkci, v plném rozsahu jeho činnosti po dobu delší než čtyři týdny, náleží mu od počátku zastupování funkční příplatek (§ 6) zastupovaného.

(2) Příplatek za zastupování nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností soudce.

§ 11a

Mimořádné zvýšení základního platu

Soudci, který byl pověřen nad rámec svých povinností jednotlivými úkony státní správy,6) přísluší po dobu výkonu těchto úkonů státní správy zvýšení základního platu podle § 4 o 10 %.

§ 12

Odměna za práci přesčas

V základním platu soudců je přihlédnuto k případné práci přesčas. To neplatí o případné práci přesčas konané v noci nebo v den pracovního klidu.2)

§ 13

Odměna za pracovní pohotovost

Za každou hodinu pracovní pohotovosti náleží soudcům odměna podle zvláštního předpisu.3)

§ 14

Platové vyrovnání

(1) Jestliže byl soudce zproštěn funkce z důvodu, že jeho zdravotní stav mu nedovoluje řádně vykonávat soudcovské povinnosti, náleží mu po dobu tří měsíců od zániku jeho funkce vyrovnání ve výši dosavadního platu stanoveného podle § 3 až 8, popřípadě ve výši rozdílu mezi dosavadním platem a výdělkem, kterého dosahuje na novém pracovním místě, u soudců vojenských soudů též o peněžité dávky, na které má v tomto období nárok podle zvláštního předpisu7) při propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání. Vyrovnání mu nenáleží, má-li nárok na starobní důchod, nebo na invalidní důchod. Částka vyrovnání se sníží o částečný invalidní důchod, který byl soudci přiznán, u soudců vojenských soudů též o peněžité dávky, na které má v tomto období nárok podle zvláštního předpisu7) při propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání.

(2) Jestliže byl soudce na svou žádost zproštěn funkce nebo uvolněn z funkce, v níž mu náležel funkční příplatek (§ 6), náleží mu po dobu tří měsíců vyrovnání ve výši rozdílu mezi dosavadním a novým platem. Vyrovnání mu nenáleží, jestliže byl z funkce uvolněn proto, že byl pravomocně kárně postižen.

§ 14a

Soudci vojenského kolegia Nejvyššího soudu České republiky, soudci vojenských kolegií vrchních soudů a soudci a justiční čekatelé vojenských soudů mají nárok též na peněžní a naturální náležitosti podle zvláštního předpisu.

§ 15

Plat čekatelů

(1) Čekatelům náleží

a) v prvních šesti měsících přípravné služby základní plat ve výši 8100 Kč měsíčně,

b) od počátku sedmého měsíce přípravné služby do nástupu do funkce soudce základní plat ve výši 8700 Kč měsíčně.

(2) Čekatelům, kterým byla do doby přípravné služby započtena doba nejméně jednoho roku předchozí právnické činnosti, náleží od počátku přípravné služby základní plat podle odstavce 1 písm. b).

(3) Ustanovení § 7, 12 a 13 platí pro čekatele obdobně.

Další požitky

§ 15a

V době, kdy předseda Nejvyššího soudu České republiky nevykonává funkci pro nemoc, náleží mu základní plat podle § 4 odst. 2 a funkční příplatek podle § 6 odst. 1 písm. k), nejdéle však po dobu šesti měsíců; po tuto dobu mu nepřísluší dávky nemocenského pojištění.

§ 15b

Vedle platu náleží paušální náhrada věcných nákladů spojených s výkonem funkce v měsíční výši

předsedovi Nejvyššího soudu České republiky 9000 Kčs
místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky 8000 Kčs.

Paušální náhrada nepodléhá dani.

§ 15c

Předseda Nejvyššího soudu České republiky má nárok na

a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,

b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.

§ 15d

Místopředseda Nejvyššího soudu České republiky a předseda vrchního soudu má nárok na

a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ní a k umožnění styku s rodinou,

b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 16

(1) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží soudci od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

(2) Příplatky podle § 6 a 7 náleží od prvního dne měsíce, v němž došlo ke skutečnosti, která zakládá na tyto příplatky nárok.

(3) Příplatky podle § 8, § 10 odst. 3 a mimořádné zvýšení základního platu podle § 11a náleží ode dne, ve kterém došlo ke skutečnosti, která zakládá na tyto příplatky nárok. Pokud tímto dnem není první pracovní den v kalendářním měsíci, přísluší v tomto měsíci poměrná část příplatku, popřípadě mimořádného zvýšení základního platu.

§ 17

Do doby započitatelné praxe se započítávají ke dni účinnosti tohoto zákona všechny doby započítané podle předchozích předpisů.

§ 18

Snížit základní plat soudce lze jen na základě pravomocného rozhodnutí podle zákona o kárné odpovědnosti soudců.

§ 19

Další plat podle § 9 náleží i za kalendářní rok, v němž tento zákon nabývá účinnosti.

§ 20

Zrušuje se:

1. výnos ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. 810/90-org., kterým se vydává pro soudce z povolání, státní notáře, justiční a notářské čekatele platový řád, jehož vydání bylo oznámeno pod č. 293/1990 Sb.,

2. výnos ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. 810/90-OOD, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky, jehož vydání bylo oznámeno pod č. 70/1991 Sb.

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1991.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 7/1993 Sb. Čl. II

Pokud státní notář vysloví souhlas s tím, aby se stal notářem,9) jeho pracovní poměr zanikne uplynutím dne 1. ledna 1993.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 304/1993 Sb. Čl. II

1. Pokud soudce vojenského soudu udělí souhlas s přidělením k určitému soudu9) a jeho služební poměr vojáka nezanikl propuštěním podle zvláštního předpisu,10) zanikne jeho služební poměr vojáka dnem účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud soudce vojenského soudu udělí souhlas s přidělením k určitému soudu,9) nepřísluší mu po dobu výkonu funkce soudce nárok na výplatu výsluhového příspěvku podle zvláštního předpisu.11)

3. Zanikl-li soudci vojenského soudu služební poměr vojáka podle bodu 1, má nárok na výsluhový příspěvek za podmínek stanovených v bodu 2.

4. Pokud soudce vojenského soudu udělí souhlas s přidělením k určitému soudu,9) zaniká jeho nárok na odchodné podle zvláštního předpisu.12)


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

2) § 91 odst. 1, § 99 a § 116 odst. 1, 2 a 4 zákoníku práce.

3) Výnos ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 599/91-pers. o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců z povolání krajských a okresních soudů.

4) § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

6) § 20 odst. 3 zákona ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7) Díl III, § 33 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

8) Část první zákona č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu.

9) Čl. II bod č. 5 zákona ČNR č. 17/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

10) § 26 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 33 zákona č. 76/1959 Sb., ve znění zákona č. 226/1992 Sb.

12) § 33a zákona č. 76/1959 Sb., ve znění zákona č. 226/1992 Sb.

Přesunout nahoru