Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 390/1991 Sb.Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních

Částka 74/1991
Platnost od 04.10.1991
Účinnost od 04.10.1991
Zrušeno k 01.01.2005 (561/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

390

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o předškolních zařízeních a školských zařízeních

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Předškolní zařízení a školská zařízení jsou součástí školské výchovně vzdělávací soustavy; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak.".

Dosavadní odstavec l se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavce 2 a 3 se vypouštějí.

2. V § 1 odst. 2 se za slova "Předškolní výchovu" vkládají slova "zabezpečují předškolní zařízení" s tečkou. Zbývající text odstavce 2 tvoří větu druhou.

3. § 2 a 3 znějí:

"§ 2

Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti; probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

§ 3

(1) Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální mateřská škola.

(2) Mateřská škola a speciální mateřská škola nava zují na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.

(3) Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

(4) Speciální mateřská škola zajišťuje péči o děti mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené nebo o děti s vadami řeči, o děti s více vadami a o děti nemocné nebo zdravotně oslabené umístěné ve zdravotnickém zařízení.

(5) Mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené děti a děti s vadami řeči mohou být zařazeny do mateřské školy podle odstavce 3 nebo do speciálních mateřských škol.

(6) Mateřská škola a speciální mateřská škola se zřizují především jako mateřská škola a speciální mateřská škola s celodenní i polodenní péčí; mohou být zřizovány i jako školy internátní.".

4. § 4 až 7 se vypouštějí.

5. Nad § 8 se vkládá nadpis, který zní:

"ČÁST TŘETÍ

Školská zařízení".

6. § 8 zní:

"§ 8

Školskými zařízeními jsou školská výchovná zařízení a školská účelová zařízení.".

7. Za § 8 se slova "Část třetí" nahrazují slovy "Díl první".

8. V § 9 se slova "mimoškolní výchovná zařízení a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy" nahrazují slovy "školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče". Za § 9 se vypouštějí slova "Díl první".

9. V § 10 se vypouštějí slova "lidové školy umění a" a slova "lidové školy jazyků a"; před slova "jazykové školy" a před slova "těsnopisné ústavy" se vkládá slovo "státní".

10. § 11 se vypouští.

11. V § 12 odst. 2 se slova "socialistických organizací" nahrazují slovy "právnických osob a fyzických osob".

12. § 12 odst. 3 zní:

"(3) Ústav může být zřízen jako součást střední umělecké školy; své úkoly plní prostřednictvím kursů, a to i za úplatu.".

13. § 13 se vypouští.

14. V § 14 odst. 1 se ve větě první před slovo "Jazyková" vkládá slovo "Státní" a vypouštějí se slova "pracujícím, žákům základních škol, středních škol a studentům vysokých škol" a slovo "pracující".

15. V § 14 odst. 2 se před slovo "jazykové" vkládá slovo "státní" a na konci odstavce se připojuje věta, která zní: "Státní jazyková škola může plnit své úkoly za úplatu.".

16. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Státní jazykovou školu lze též zřídit jako součást střední školy nebo základní školy.".

17. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15

Státní těsnopisný ústav

(1) Státní těsnopisný ústav školí a doškoluje v oboru českého a cizojazyčného těsnopisu, psaní na stroji, obchodní korespondence, stenotypistiky v českém jazyce a cizích jazycích, techniky, mechanizace a racionalizace administrativy a sekretářských prací. Státní těsnopisný ústav může plnit své úkoly za úplatu.

(2) Studium oborů, jimž státní těsnopisný ústav vyučuje, může být ukončeno státní zkouškou.".

18. Za § 15 se vypouštějí slova "Díl druhý".

19. V § 16 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou, která zní: "Jejím posláním je kompenzace negativních vlivů životního prostředí na zdravotní stav dětí a žáků žijících v územích s postiženým životním prostředím.".

20. § 16 odst. 2 zní:

"(2) Do školy v přírodě se vysílají děti z předškolních zařízení, žáci základních škol, žáci speciálních základních škol, zvláštních škol, pomocných škol a žáci těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy.".

21. V § 16 odst. 3 se slova "Národní výbory" nahrazují slovy "Školské úřady" a slova "národním výborem, v jehož" se nahrazují slovy "školským úřadem a obcí, v jejichž".

22. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Vláda České republiky stanoví pro účely tohoto zákona nařízením území s postiženým životním prostředím. V těchto územích se školy v přírodě nezřizují ani nekonají.".

23. Za § 16 se vypouštějí slova "Díl třetí".

24. Nadpis nad § 17 zní: "Školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování".

25. § 17 zní:

"§ 17

(1) Výchova mimo vyučování je součástí péče o výchovu a vzdělávání; organizují ji školy a školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování.

(2) Školskými výchovnými zařízeními pro výchovu mimo vyučování jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družina, školní klub, školní knihovna a domov mládeže.".

26. § 18 se vypouští.

27. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19

Střediska pro volný čas dětí a mládeže

(1) Střediska pro volný čas dětí a mládeže plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační.

(2) Středisky pro volný čas dětí a mládeže jsou domy dětí a mládeže s širokou zájmovou působností a stanice zájmových činností specializované na konkrétní zájmové oblasti.

(3) Středisko pro volný čas dětí a mládeže může poskytovat své služby za úplatu.".

28. V § 20 odst. 1 se ve větě první za slovo "Výchově" připojuje čárka a vkládají se slova "vzdělávání a rekreaci", za slova "smyslově postižené žáky" se vkládají slova "základní školy pro žáky s více vadami,". Ve větě druhé se slova "prvního až čtvrtého ročníku" nahrazují slovy "prvního stupně" a za slova "těchto škol" se připojují slova "a pro žáky těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy".

29. § 20 odst. 2 zní:

"(2) Školní družina a školní klub mohou být zřízeny i jako součásti školy.".

30. § 21 odst. 2 zní:

"(2) Školní knihovna se zřizuje jako součást školy; své služby může poskytovat i veřejnosti, a to za úplatu.".

31. V § 22 odst. 1 se vypouští poslední věta.

32. § 22 odst. 2 zní:

"(2) Domov mládeže se může zřídit i jako součást školy.".

33. Za § 22 se vypouštějí slova "Díl čtvrtý".

34. § 23 včetně nadpisu zní:

"Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

§ 23

(1) Výkon ústavní výchovy mládeže zajišťují dětské domovy. Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy mládeže s poruchami chování zajišťují speciální výchovná zařízení; výkon ústavní výchovy zajišťují též internátní speciální školy. Diagnostické úkoly při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy plní diagnostické ústavy. Preventivně výchovnou péči o mládež s negativními jevy chování zajišťují střediska výchovné péče o mládež.

(2) Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy zajišťují mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou výchovnou, hmotnou a sociální péči. Tuto péči může zajišťovat i středisko výchovné péče o mládež.".

35. Nadpis nad § 25 zní: "Speciální výchovná zařízení".

36. V § 25 odst. 1 se slovo "Zvláštní" nahrazuje slovem "Speciální".

37. V § 25 odst. 2 se slovo "Zvláštní" nahrazuje slovem "Speciální".

38. Za § 27 se vkládají nové § 27a a 27b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 27a

Výchovný ústav pro děti a mládež

Dětský výchovný ústav a výchovný ustav pro mládež lze zřizovat i jako společné zařízení.

§ 27b

Výchovný ústav pro nezletilé matky

Výchovný ústav pro nezletilé matky pečuje o nezletilé matky, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, a jejich děti.".

39. V § 28 nadpis zní: "Ústav s výchovně léčebným režimem a oddělení s výchovně léčebným režimem".

40. V § 28 se slovo "zvláštních" nahrazuje slovem "speciálních" a text tohoto paragrafu se označuje jako odstavec 1. Za nově označený odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Součástí speciálních výchovných zařízení mohou být oddělení s výchovně léčebným režimem.".

41. V § 29 odst. 1 se slova "národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad (Magistrátní úřad hlavního města Prahy)", slova "zvláštních výchovných zařízení" slovy "speciálních výchovných zařízení" a slova "škol pro mládež vyžadující zvláštní péči" slovy "speciálních škol".

42. V § 31 se v části věty za středníkem za slovy "pro mládež" vyznačuje tečka a text za tečkou se vypouští.

43. Za § 31 se vypouštějí slova "Díl pátý" a nadpis tohoto dílu.

44. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

"§ 31a

Středisko výchovné péče pro děti a mládež

(1) Středisko výchovné péče pro děti a mládež poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních.

(2) Středisko výchovné péče pro děti a mládež může být zřízeno jako internátní výchovné zařízení.

(3) Středisko výchovné péče pro děti a mládež může plnit své úkoly za úplatu.".

45. Dosavadní § 31a se označuje jako § 31b. V § 31b odst. 2 se vypouští slovo "socialistické" a slova "ministerstvo školství" se nahrazují slovy "ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo školství")".

46. Za nově označeným § 31b se slova "Část čtvrtá" nahrazují slovy "Díl druhý".

47. V § 32 se slova "školám pro mládež vyžadující zvláštní péči" nahrazují slovy "speciálním školám".

48. Za § 32 se vypouštějí slova "Díl první".

49. § 33 se vypouští.

50. § 34 a 35 znějí:

"§ 34

Výchovný poradce

Základní školy, speciální školy a střední školy zajišťují úkoly výchovného poradenství výchovnými poradci. Předpoklady kvalifikace výchovného poradce stanoví ministerstvo školství vyhláškou.

§ 35

Pedagogicko-psychologická poradna

(1) Pedagogicko-psychologická poradna pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, žáků základních škol, středních škol a speciálních škol a školských výchovných zařízení, pomáhá při profesionální orientaci žáků a zajišťuje pro předškolní zařízení, školy a školská výchovná zařízení odborné pedagogicko-psychologické služby.

(2) Pedagogicko-psychologická poradna provádí pedagogicko-psychologická vyšetření dětí a žáků, poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům ve školách a psychologům ve školských výchovných zařízeních.".

51. Vypouštějí se § 35a, 36 a za § 36 slova "Díl druhý" včetně nadpisu tohoto dílu.

52. Vypouštějí se § 37, 37a, 38 a za § 38 slova "Díl třetí".

53. § 39 včetně nadpisu zní:

"§ 39

Školní jídelna

(1) Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

(2) Školní jídelna může zajišťovat dětem a žákům a pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení další stravovací služby a podle místních podmínek při dodržení hygienických a bezpečnostních norem může také poskytovat stravovací služby pro veřejnost, a to za úplatu.

(3) Školní jídelnu lze zřídit jako součást předškolního zařízení, školy nebo školského výchovného zařízení.".

54. Vypouštějí se § 40, 41 a za § 41 slova "Díl čtvrtý".

55. § 42 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Školní hospodářství se zřizuje při střední zemědělské škole, střední zahradnické škole, střední vinohradnické škole, střední chmelařské škole, střední lesnické škole a střední rybářské škole.

(3) Školní hospodářství plní účelové poslání spočívající ve vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou odbornou činnost a v rozvíjení odborné pedagogické práce učitelů škol při současném zajišťování zemědělské nebo lesnické nebo rybářské výroby.".

56. § 43 a 44 se vypouštějí a za § 44 se slova "Část pátá" nahrazují slovy "Část čtvrtá".

57. § 45 odst. 1 zní:

"(1) Vláda České republiky stanoví nařízením podmínky a výši poskytování dotací soukromým předškolním a soukromým školským zařízením.".

58. V § 45 odst. 2 se vypouštějí slova "výchovně vzdělávací" a za slovem "školských" se vypouští slovo "výchovných".

59. § 45 odst. 3 zní:

"(3) Ministerstvo školství stanoví vyhláškou délku studia a učební plány a podrobnosti o státních jazykových zkouškách ve státních jazykových školách.".

60. V § 45 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ministerstvo školství stanoví vyhláškou typy a druhy speciálních mateřských škol.".

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

61. V § 45 nově označené odstavce 6 a 7 znějí:

"(6) Ministerstvo školství schvaluje pokusné ověřování organizace a forem výchovně vzdělávací práce v předškolních zařízeních a školských zařízeních.

(7) Ministerstvo školství může zřizovat další školská účelová zařízení, která nejsou uvedena v tomto zákoně.".

62. V § 45 odst. 8 se část věty za středníkem vypouští.

63. § 46 se vypouští.

Čl. IIzrušeno


Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby vyhlásilo ve Sbírce zákonů úplné znění zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Přesunout nahoru