Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 389/1991 Sb.Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

Částka 74/1991
Platnost od 04.10.1991
Účinnost od 04.10.1991
Zrušeno k 01.01.2003 (86/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

389

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 5, § 3azrušeno

ČÁST DRUHÁ

POPLATKY

§ 6

(1) Poplatky za znečišťování ovzduší platí právnické a fyzické osoby provozující velké, střední a malé zdroje znečišťování (dále jen "provozovatelé").

(2) O výši poplatku provozovatelů velkých zdrojů znečišťování rozhoduje inspekce.

(3) O výši poplatku provozovatelů středních zdrojů znečišťování rozhoduje okresní úřad.

(4) O výši poplatku provozovatelů malých zdrojů znečišťování rozhodují a poplatek vybírají orgány obce. Tyto poplatky jsou příjmem rozpočtu obce a musí být účelově vázány k ochraně životního prostředí obce.

§ 7

(1) Roční výše poplatku pro jeden velký nebo střední zdroj znečišťování se stanoví pro všechny druhy produkovaných zpoplatněných škodlivin způsobem uvedeným v příloze.

(2) Roční výše poplatku pro jeden malý zdroj znečišťování se stanoví pevnou částkou do výše 40 000 Kč úměrně k velikosti zdroje znečišťování a škodlivosti produkovaného znečištění, a to způsobem uvedeným v příloze; povinnost platit poplatky se nevztahuje na fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování o tepelném výkonu do 50 kW.

§ 8

(1) Provozovatel je povinen samostatně vypočítat poplatek pro každý zpoplatněný zdroj znečišťování a oznámit tento výpočet do 15. února kalendářního roku příslušnému orgánu ochrany ovzduší včetně údajů nutných pro stanovení výše poplatku podle skutečností uplynulého roku.

(2) Příslušný orgán ochrany ovzduší prověří údaje uvedené v oznámení zjistí-li skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, a vydá rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje výši poplatku, včetně podmínek případného odkladu platby části poplatku ve smyslu odstavce 5.

(3) Provozovatel je povinen zaplatit poplatek podle vlastního výpočtu zálohově ve splátkách vždy do 25 dnů po uplynutí termínu splátky. Zaplacené zálohy splátek se zúčtují se splátkami odpovídajícími rozhodnutí o uložení poplatku do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

(4) Poplatky za zdroj znečišťování se platí

a) od výše 1 mil. Kč ročně v měsíčních splátkách,

b) do výše 1 mil. Kč ročně ve čtvrtletních splátkách,

c) do výše 10 tis. Kč ročně v pololetních splátkách.

d) do výše 2 tis. Kč jednorázově.

(5) Pokud provozovatel prokazatelně zahájil u zdroje znečišťování práce na snížení emisí zpoplatněných škodlivin, odkládá se mu placení poplatku ve výši 40 % po dobu realizace opatření. Dokončí-li provozovatel tyto práce v souladu se stanovenými podmínkami ve smyslu odstavce 2, rozhodne orgán ochrany ovzduší o prominutí povinnosti poplatek doplatit. Při nedodržení podmínek odkladu rozhodne orgán ochrany ovzduší o povinnosti poplatek doplatit a stanoví k tomu příslušnou lhůtu.

(6) Za nesplnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 uloží provozovateli příslušný orgán ochrany ovzduší (§ 6 odst. 2 až 4) pokutu až do výše 10 000 Kč. Pokud není tato povinnost splněna ani v dodatečně stanovené lhůtě, lze pokutu uložit opětovně.

(7) Skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše poplatků, které vznikly v běžném kalendářním roce, jsou provozovatelé povinni oznamovat příslušnému orgánu ochrany ovzduší (§ 6 odst. 4) do 15 dnů od jejich zjištění jako podklad pro vydání nového nebo změnu původního rozhodnutí podle odstavce 2.

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 9zrušeno


ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 10 – § 14, § 14azrušeno

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

2) § 16 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

3) § 14 odst. 5 zákona č. 309/1991 Sb.

4) § 5 odst. 1 zákona č. 309/1991 Sb.

5) § 3 písm. a) a b) zákona č. 309/1991 Sb.

6) § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 309/1991 Sb.

7) § 16 zákona č. 309/1991 Sb.

8) § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 309/1991 Sb.

9) § 7 odst. 2 zákona č. 309/1991 Sb.

9a) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

10) § 12 zákona č. 309/1991 Sb.

11) § 3 písm. a), b) a d) a § 18 odst. 1 až 6 zákona č. 309/1991 Sb.

11a) Zákon č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících.

12) § 14 odst. 3 zákona č. 309/1991 Sb.

12a) § 18 odst. 5 zákona č. 309/1991 Sb., ve znění zákona č. 218/1992 Sb.

12b) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 206/1993 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv k přímému spalování a jejich prodej.

12c) § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/1991 Sb.

13) § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

14) § 18 odst. 4 zákona č. 309/1991 Sb.

15) § 18 odst. 1, 4 a 6 zákona č. 309/1991 Sb.

16) § 18 odst. 5 zákona č. 309/1991 Sb.

17) § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 309/1991 Sb.

18) § 3 písm. c) zákona č. 309/1991 Sb.

19) § 15 zákona č. 309/1991 Sb.

20) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.


Příloha k zákonu ČNR č. 389/1991 Sb.

Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek do ovzduší pro velké a střední zdroje znečišťování

A.

Znečišťující látky vnášené do ovzduší, které podléhají zpoplatnění

Hlavní zpoplatněné znečišťující látky:

Tuhé emise

Oxid siřičitý

Oxidy dusíku

Oxid uhelnatý

Uhlovodíky - vyjma zvlášť vyjmenovaných mezi ostatními zpoplatněnými znečišťujícími látkami ve třídách I.-III.

a) I, třída:

azbest
berylium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Be
kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Cd
rtuť a její sloučeniny vyjádřené jako Hg
thalium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Tl
benzen
benzo(a)pyren
bifenyl a jeho chlorderiváty
2-naftylamin
vinylchlorid

b) II. třída

arsen a jeho sloučeniny vyjádřené jakoAs
antimon a jeho sloučeniny vyjádřené jakoSb
cín a jeho sloučeniny vyjádřené jakoSn
chrom a jeho sloučeniny vyjádřené jakoCr
kobalt a jeho sloučeniny vyjádřené jakoCo
mangan a jeho sloučeniny vyjádřené jakoMn
měď a její sloučeniny vyjádřené jakoCu
nikl a jeho sloučeniny vyjádřené jakoNi
olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jakoPb
selen a jeho sloučeniny vyjádřené jakoSe
tellur a jeho sloučeniny vyjádřené jakoTe
vanad a jeho sloučeniny vyjádřené jakoV
zinek a jeho sloučeniny vyjádřené jakoZn
brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jakoBr
fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jakoF
chlor
fosgen
fosfan
sulfan
sirouhlík
alifatické aldehydy
anilin
benzylchlorid
1,2 - dibromethan
1,2 - dichlorethan
1,1 - a 1,2 dichlorethylen
ethylenoxid
epichlorhydrin
fenol
fenylhydrazín
kyselina akrylová a její estery
kyselina - methylakrylová a její estery
merkaptany
methanová kyselina (mravenčí)
nitrosloučeniny
nitrosodimethylamin
pyridin
trichlormethan
tetrachlorethan
tetrachlorethylen
thioetery
toluidiny

c) III. třída

amoniak
anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jakoCl
aceton
akrylonitril
alkeny (olefiny)
alkylalkoholy
alifatické a aromatické ethery
benzaldehyd
1,3-butadien
2-butanon
dichlormethan
1,4-dichlorbenzen
1,1-dichlorethan
dichlormethan
estery kyseliny benzoové
ethylbenzen
ethylglykol a jeho deriváty
fluorchlorované uhlovodíky (freony)
furfural
hydrazin
4-hydoxy-4-ethyl-2-pentanon
chlorbenzen
chlorbuta-1,3-dien (chloropren)
chlorethan
kyselina ethanová (octová) a její estery
N-methylpyrrolidon
naftalen a jeho methylderiváty
oxiran (ethylenoxid)
2-propylbenzen
propylenoxid
styren
toluen
trichlorethvlen
xylen

B.

Oddíl I

Sazby poplatků pro velké a střední zdroje znečišťování

Sazby poplatků

Sazby poplatků pro znečišťující látky produkované velkými a středními zdroji znečišťování se stanoví takto:

1. Hlavní zpoplatněné znečišťující látky:

Znečišťující látkaSazba (Kč/t)
Tuhé emise3 000
Oxid siřičitý1 000
Oxidy dusíku800
Oxid uhelnatý600
Uhlovodíky2 000

2. Ostatní zpoplatněné znečišťující látky:

Znečišťující látkaSazba (Kč/t)
Třída I.20 000
Třída II.10 000
Třída III.1 000

3. U hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo skládek a výsypek je sazba poplatku 200 Kčs za 1 m2 hořící plochy nebo zapařeného objemu.

II Sazby poplatků za malé zdroje znečišťování v Kč/rok

Palivorozmezí sazeb Kč
0 - 50 kWnad 50 - 100 kWnad 100 - 200 kW
koks, dřevo, zemní plyn, svítiplyn, petrolej, topný olej s obsahem síry do 0,30 %000
topné oleje od 0,30 % do 1 % S400 - 800800 - 12501250 - 1700
lehký topný olej700 - 14001400 - 21002100 - 2800
ostatní topné oleje1000 - 20002000 - 30003000 - 4000
černé uhlí500 - 10001000 - 15001500 - 2000
hnědé uhlí tříděné, paliva z hnědého uhlí1050 - 21002100 - 31003100 - 4200
hnědé uhlí energetické2000 - 40004000 - 60006000 - 8000
kaly, proplástky10 00010 000 - 20 00020 000 - 40 000

C.

Způsob výpočtu poplatků

1. Základní poplatek za jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku produkovanou velkým nebo středním zdrojem znečišťováni se stanoví součinem zjištěného množství vypuštěné znečišťující látky podle skutečností uplynulého roku a výše sazby podle části B této přílohy.

2. K základnímu poplatku se připočte přirážka ve výši 50 % v případě, kdy zdroj znečištění nedodržuje emisní limit (§ 5 zákona o ovzduší).

3. Součet poplatků za jednotlivé zpoplatněné znečišťující látky tvoří poplatek za velký nebo střední zdroj znečišťování. Takto stanovená výše poplatků se upraví podle § 7 odst. 3 tohoto zákona.

4. Poplatek u hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo skládek a výsypek se vypočte součinem sazby a výměry plochy v m2, které se stanoví z váženého průměru výsledků měření prováděných během roku. Platí se pouze základní poplatek podle bodu 1.

5. Výše poplatku pro jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku se zaokrouhluje na celé 100 Kčs.

Přesunout nahoru