Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 388/1991 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky

Částka 74/1991
Platnost od 04.10.1991
Účinnost od 04.10.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

388

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o Státním fondu životního prostředí České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen "Fond").

(2) Fond je jinou státní organizací.1) Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.

(3) Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

(4) V čele Fondu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí (dále jen "ministr").

(5) O poskytování prostředků z Fondu rozhoduje ministr.

(6) Zřizuje se Rada Fondu, kterou jmenuje ministr jako svůj poradní orgán.

(7) Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem, který schvaluje ministr.

(8) Rada Fondu posuzuje zejména

a) zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,

b) roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu,

c) navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.

(9) Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany životního prostředí České republiky.

(10) Ministerstvo rozhodnutí ministra o použití prostředků Fondu zveřejňuje.

§ 2

(1) Příjmy Fondu tvoří zejména

a) úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,2)

b) poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší,3)

c) poplatky podle zákona o odpadech,4)

d) odvody za trvalé i dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě,5)

e) úplaty za odběry podzemní vody,6)

f) úhrady odváděné do státního rozpočtu za vydobyté nerosty,

g) pokuty uložené orgány správce Fondu a Českou inspekcí životního prostředí7) za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí,

h) peněžní příjmy z postihu žadatelů za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků Fondu,

i) dotace ze státního rozpočtu,

j) podíly na výnosu daní,

k) úvěry od právnických osob,

l) příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,

m) další příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých úsecích životního prostředí.

(2) Pro finanční hospodaření Fondu se zřizuje samostatný bankovní účet.

(3) Z pokut uvedených v odstavci 1 písm. g) připadá 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo k porušení předpisů. Obec zajistí účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí.

§ 3

(1) Prostředky Fondu lze použít na

a) podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí,

b) podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědeckotechnického rozvoje v oblasti životního prostředí,

c) podporu činností souvisejících s ekologickými funkcemi vodních toků a vodních ploch,

d) podporu monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů,

e) úhradu splátek a úroků za půjčky poskytnuté Fondu,

f) podporu výchovných akcí a rozšiřování informací o životním prostředí,

g) úhradu nákladů spojených s činností Fondu schválených v rámci rozpočtu Fondu.

(2) Podporou se pro účely tohoto zákona rozumí dotace, subvence, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým osobám.

§ 4

(1) Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

(2) Prostředky z Fondu se poskytují žadatelům za podmínek stanovených statutem a směrnicí. Základním principem je objektivní posouzení žádosti z hlediska ekologické a ekonomické výhodnosti a celospolečenských zájmů.

(3) Žadatelé (právnické a fyzické osoby) předkládají žádosti Fondu. Součástí žádosti je odborný posudek, který doplní Fond vlastním stanoviskem. Žádost posuzuje Rada Fondu.

(4) Poskytnuté prostředky z Fondu musí být vráceny zpět do Fondu, jestliže nebyly použity v souladu s podmínkami určenými podle odstavce 2 nebo jestliže účel pro poskytnutí prostředků odpadl.

§ 5

Zůstatek finančních prostředků Fondu koncem kalendářního roku nepropadá.

§ 6

Státní fond vodního hospodářství8) a Fond ochrany ovzduší9) se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona součástí Fondu.


§ 7

Zrušuje se § 4 písm. a) zákona ČNR č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona ČNR č. 175/1982 Sb.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 7 nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1992.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 62 písm. b) zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 44 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 17 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

4) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

5) Část VI zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 74/1976 Sb.

6) § 45 zákona č. 138/1973 Sb.
Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb.

7) Např. zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.

8) Statut státního fondu vodního hospodářství (částka 13/1967 Ú. v. poř. č. 32).

9) Směrnice ze dne 21. 11. 1977 o hospodaření s účelovými prostředky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR určenými k ochraně ovzduší (částka 22/1977 Věstníku MLVH ČSR).

Přesunout nahoru