Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 385/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Částka 73/1991
Platnost od 30.09.1991
Účinnost od 30.09.1991
Zrušeno k 11.01.2005 (12/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

385

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 4. září 1991

o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 13 písm. g) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o uznávání rovnocennosti a o podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, které jsou svým obsahem a zaměřením srovnatelné se základními školami nebo středními školami anebo vyššími odbornými školami na území České republiky zařazenými do sítě škol1) (dále jen "základní škola nebo střední škola anebo vyšší odborná škola ").

§ 2

Uznávání rovnocennosti

(1) Vysvědčení vydané zahraniční školou státu, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, se nenostrifikuje. Žadatel předloží doklady podle § 4 odst. 2 písm. a) a odstavců 3 a 4. Krajský úřad vydá do 15 dnů od obdržení žádosti potvrzení, v němž stanoví, s jakým vysvědčením je předložený doklad rovnocenný.

(2) Vysvědčení vydaná zahraniční školou státu, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, platí na území České republiky, jsou-li opatřena nostrifikační doložkou podle vzoru v příloze této vyhlášky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 3

Nostrifikace

(1) Nostrifikací vysvědčení vydaného zahraniční školou se rozumí uznání platnosti vysvědčení o maturitní zkoušce, závěrečné zkoušce, absolutoriu a jiné obdobné zkoušce a závěrečného vysvědčení na území České republiky.

(2) Krajský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, která svým obsahem a rozsahem odpovídá základní škole nebo studiu stejného nebo obdobného studijního oboru nebo učebního oboru ve střední škole nebo vyšší odborné škole.

(3) Na žádost krajského úřadu nebo z vlastního podnětu určí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve sporných případech způsob nostrifikace vysvědčení vydaného zahraniční školou.

§ 4

Nostrifikační řízení

(1) Nostrifikace se provádí na žádost, kterou podává absolvent zahraniční školy, nebo je-li nezletilý, jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce (dále jen "žadatel") krajskému úřadu, který je příslušný podle

a) místa trvalého pobytu žadatele na území České republiky nebo

b) místa krátkodobého nebo dlouhodobého pobytu na území České republiky, nemá-li žadatel na území České republiky trvalý pobyt.

(2) Nemá-li žadatel trvalý ani krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky, rozhodne o nostrifikaci krajský úřad, v jehož územním obvodu se nachází

a) základní škola, která svým obsahem a rozsahem odpovídá podobné zahraniční škole,

b) střední škola nebo vyšší odborná škola, na níž studium odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá studiu na podobné škole zahraniční.

(3) K žádosti o nostrifikaci vysvědčení vydaného zahraniční školou žadatel přiloží

a) ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce nebo absolutoriu nebo jiné obdobné zkoušce nebo závěrečné vysvědčení, popř. potvrzení o úspěšném ukončení celého studia zahraniční školy, které odpovídá nejméně hodnocení prospěl, pokud to není patrné z vysvědčení vydaného zahraniční školou,

b) ověřený výpis předmětů v jednotlivých ročnících studia a jejich časovou dotaci (učební plán),

c) potvrzení o rozsahu praktického vyučování, pokud je profilující složkou vzdělání a pokud není obsahem učebního plánu.

(4) Žadatel současně předloží ověřený překlad vysvědčení vydaného zahraniční školou a dokladů uvedených v odstavci 2 do českého jazyka.

(5) Pravost podpisů a otisku razítka na originálech dokladů uvedených v odstavci 2 písm. a) musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo škola, která vysvědčení vydala, nebo notářstvím příslušného státu a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva.

§ 5

Doplňovací zkouška

(1) Doplňovací zkouškou se ověřují znalosti a dovednosti žadatele s ohledem na profil absolventa příslušné školy nebo studijního nebo učebního oboru; u žadatelů, kteří nejsou státními občany České republiky, s výjimkou českého jazyka a literatury. Součástí doplňovací zkoušky může být praktická zkouška.

(2) Doplňovací zkoušku předepíše krajský úřad v případě, že

a) studium v zahraniční škole odpovídá základní škole nebo studiu obdobného studijního nebo učebního oboru na střední škole anebo studijního oboru vyšší odborné školy pouze zčásti,

b) absolvent nesplní požadavky uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) a c).

(3) Základní školu, střední školu nebo vyšší odbornou školu, kde se doplňovací zkouška koná, termín a obsah doplňovací zkoušky určí krajský úřad.

(4) Doplňovací zkouška se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná. Předsedu komise a její členy jmenuje krajský úřad.

(5) O úspěšném složení doplňovací zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(6) O doplňovací zkoušce se zhotovuje protokol.

(7) Jestliže na území příslušného krajského úřadu není

a) základní škola, která svým obsahem a rozsahem odpovídá podobné zahraniční škole,

b) střední škola nebo vyšší odborná škola, na níž studium odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá studiu na podobné škole zahraniční,

poskytne tomuto krajskému úřadu na vyžádání součinnost k nostrifikaci krajský úřad, na jehož území se taková základní škola, střední škola nebo vyšší odborná škola nachází.

§ 6

(1) Krajský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou do 15 dnů od obdržení žádosti, popř. po vykonání doplňovací zkoušky. Pokud se při nostrifikaci postupuje podle § 3 odst. 3, lze lhůtu prodloužit až na 60 dnů od obdržení žádosti.

(2) Pokud krajský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, opatří je nostrifikační doložkou podle vzoru uvedeného v příloze této vyhlášky. Doklady předložené podle § 4 odst. 2 a 3 se nevracejí.

(3) Pokud vysvědčení nelze nostrifikovat, oznámí krajský úřad písemně tuto skutečnost žadateli a vrátí mu doklady uvedené v § 4 odst. 2 a 3, a to ve lhůtě podle odstavce 1. Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Vysvědčení opatřené nostrifikační doložkou platí na území České republiky ode dne uvedeného v nostrifikační doložce.

(2) Za potvrzení rovnocennosti a nostrifikaci vysvědčení vydaného zahraniční školou zaplatí žadatel krajskému úřadu úhradu ve výši 50 Kč, která je příjmem příslušného krajského úřadu.

(3) O vydání nostrifikačních doložek vedou krajské úřady evidenci.

1) § 6 odst. 3 a § 12 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.


§ 8

Zrušuje se vyhláška č. 31/1981 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 332/1998 Sb. Čl. II

Řízení zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadního znění vyhlášky.


Ministr:

Vopěnka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 385/1991 Sb.

Nostrifikační doložka

Přesunout nahoru