Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 383/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů

Částka 73/1991
Platnost od 30.09.1991
Účinnost od 30.09.1991
Zrušeno k 17.08.1993 (222/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

383

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 5. září 1991

o vydávání a použití investičních kupónů

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 46 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, po dohodě s vládou České republiky a vládou Slovenské republiky:


ČÁST PRVNÍ

Investiční kupóny

§ 1

(1) Federální ministerstvo financí vydává kupónové knížky, které se skládají z registračních karet I a II a z kupónů. Každý list kupónové knížky je označen evidenčním číslem.

(2) Kupónová knížka se stává investičním kupónem1) dnem, kterým je ve prospěch majitele zaregistrována u federálního ministerstva financí, které pro účely této registrace zřizuje číslovanou soustavu zvláštních pracovišť (dále jen "registrační místo").

(3) Seznamy registračních míst zveřejňuje federální ministerstvo financí.

§ 2

Registrační karty I a II obsahují tyto náležitosti:

a) nabývací cenu investičního kupónu,

b) rodné číslo majitele investičního kupónu, jeho jméno, příjmení, titul, adresu místa jeho trvalého pobytu, podpis majitele a datum jeho podpisu,

c) číslo registračního místa, podpis pracovníka registračního místa a datum registrace kupónové knížky,

d) datum vydání investičních kupónů příslušné emise.

§ 3

(1) Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (dále jen "zákon"), obsahuje investiční kupón tyto další náležitosti:

a) počet investičních bodů, pomocí nichž majitel investičního kupónu uplatňuje svůj nárok podle § 5 odst. 2 na zakoupení akcií za investiční kupón (dále jen "akcie") akciových společností, jejichž akcie se privatizují za kupóny v návaznosti na seznamy podniků a seznamy majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob2) a v souladu se schválenými privatizačními projekty (dále jen "seznam projektů"),

b) pořadové číslo každého kupónu.

(2) Každý kupón se skládá ze tří dílů označených písmeny A, B, C. Díly B a C jsou oddělitelné.

§ 4

(1) Investiční kupóny příslušné emise jsou platné deset měsíců od data jejich vydání. Federální ministerstvo financí může tuto lhůtu prodloužit.

(2) Datum vydání investičních kupónů stanoví federální ministerstvo financí.

§ 5

(1) Každá kupónová knížka obsahuje kupóny v tomto složení:

a) dva kupóny, každý pro jednorázovou objednávku ve výši 1000 investičních bodů,

b) dva kupóny, každý pro objednávku za dvakrát 500 investičních bodů,

c) čtyři kupóny, každý pro objednávku za pětkrát 200 investičních bodů,

d) šest kupónů, každý pro objednávku za pětkrát 100 investičních bodů.

(2) Každý majitel investičního kupónu příslušné emise má stejný nárok na akcie. Celkový rozsah tohoto nároku činí pro jednoho majitele a jednu privatizační vlnu (§ 11) 1000 investičních bodů.

§ 6

(1) Kupónovou knížku si může zakoupit kterákoliv osoba za cenu 35 Kčs.

(2) Nabývací cena investičního kupónu příslušné emise činí 1000 Kčs. Tato cena se platí při registraci kupónové knížky kupónovou známkou, která se vylepuje na registrační kartu II.

(3) Kupónová známka má rozměry 23 x 30 mm, obsahuje státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a označení nabývací ceny 1000 Kčs.

§ 7

(1) Registrační místo ověří na základě občanského průkazu nebo jiného dokladu jej nahrazujícího, zda občan, který předkládá k registraci kupónovou knížku, splňuje podmínky předepsané pro vznik nároku na investiční kupóny,3) a zda údaje uvedené na obou registračních kartách jsou shodné a odpovídají skutečnosti. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, registrační místo registraci provede.

(2) Registrační místo opatří obě registrační karty podpisem pracovníka registračního místa, datem registrace a registračním razítkem, kterým se přetiskne kupónová známka.

(3) Při registraci se občan může dát zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou na základě a v rozsahu úředně ověřeného písemného zmocnění.

(4) Federální ministerstvo financí stanoví, které registrace provedené odlišně od ustanovení odstavců 1 až 3 se považují za registrace provedené podle odstavců 1 až 3.

§ 8

Registrační místo oddělí z kupónové knížky registrační kartu I a zašle ji bez zbytečného odkladu federálnímu ministerstvu financí k centrální evidenci.

§ 9

(1) Bylo-li ve prospěch jednoho občana zaregistrováno více kupónových knížek u různých registračních míst, je platná první registrace. Pokud jsou pochybnosti, která z těchto registrací je první, rozhodne o tom, která registrace je platná, federální ministerstvo financí. Další registrace jsou neplatné.

(2) Požádá-li majitel investičního kupónu v průběhu privatizační vlny (§ 11) u registračního místa, které zaregistrovalo jeho kupónovou knížku, o změnu tohoto registračního místa, federální ministerstvo financí tuto změnu bez zbytečného odkladu provede.

§ 10

(1) Federální ministerstvo financí stanoví začátek a konec časového období, ve kterém je možné provést registraci kupónových knížek. Registrace provedená mimo toto období je neplatná.

(2) Registrační místa zahájí registraci kupónových knížek po zveřejnění seznamů uvedených v § 3 odst. 1. Tyto seznamy vypracované v souladu s podklady předanými ústředními orgány státní správy republik příslušnými ke schválení privatizačních projektů4) (dále jen "ministerstva republik") zveřejní federální ministerstvo financí.

(3) Seznamy podle odstavce 2 se vypracovávají a zveřejňují pro každou privatizační vlnu (§ 11).

ČÁST DRUHÁ

PRIVATIZAČNÍ VLNA A PRIVATIZAČNÍ KOLA

§ 11

(1) Privatizační vlna je časové období, jehož začátek a konec stanoví federální ministerstvo financí a během něhož mohou majitelé investičních kupónů přímo nebo prostřednictvím investičních privatizačních fondů (§ 16) uplatnit nárok na zakoupení akcií (dále jen "podat objednávku akcií").

(2) Privatizační vlnu nelze zahájit, pokud nebudou zveřejněny základní informace o akciových společnostech, které budou v dané privatizační vlně privatizovány s použitím investičních kupónů.

§ 12

Federální ministerstvo financí může na základě zjištění skutečného počtu zaregistrovaných občanů přiměřeně upravit počet akcií zveřejněný ještě před zahájením privatizační vlny.

§ 13

(1) V rámci každé privatizační vlny jsou akcie nabízeny v jednotlivých privatizačních kolech. Privatizační kolo je časové období, jehož začátek a konec stanoví federální ministerstvo financí.

(2) Za investiční kupóny lze nabízet pouze akcie o nominální hodnotě 1000 Kčs.

§ 14

Každé privatizační kolo má tyto čtyři fáze:

a) vyhlášení kursu akcií jednotlivých akciových společností nabízených v příslušném privatizačním kole k prodeji za investiční kupóny; kursem se pro účely tohoto nařízení rozumí počet akcií příslušné nominální hodnoty nabízených za sto investičních bodů nebo jiný celý násobek sta investičních bodů,

b) objednávání akcií,

c) sběr a vyhodnocení objednávek,

d) vyhlášení výsledků privatizačního kola (§ 25).

§ 15

Federální ministerstvo financí stanoví kursy akcií jednotlivých akciových společností pro každé privatizační kolo a zabezpečuje zveřejnění těchto kursů.

ČÁST TŘETÍ

INVESTIČNÍ PRIVATIZAČNÍ FONDY

§ 16

Investiční kupóny mohou byt použity i k získání účasti na akciových společnostech pro tento účel zvlášť založených (dále jen "investiční privatizační fond") po předchozím souhlasu ministerstev republik.

§ 16a

(1) Členem představenstva nebo dozorčí rady investičního privatizačního fondu nemůže být pracovník orgánu státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky, Slovenské republiky nebo pracovník Státní banky československé.

(2) Investiční privatizační fond je povinen zveřejnit před zahájením předkola, jehož bude účasten (§ 17), podmínky, za kterých byla jeho činnost ministerstvem republiky povolena, včetně informace o současném složení představenstva a dozorčí rady.

§ 17

(1) Majitel investičního kupónu může pověřit investiční privatizační fond k tomu, aby použil majitelem předané investiční body k získání akcií. Učinit tak může pouze v časovém období před zahájením prvního privatizačního kola (dále jen "předkolo").

(2) Začátek a konec předkola stanoví federální ministerstvo financí.

(3) Předkolo netvoří součást privatizační vlny. Předkolo nelze zahájit, pokud nebude zveřejněn seznam všech investičních privatizačních fondů, kterým je možné podle odstavce 1 předávat investiční body. Předkolo nelze ukončit před zveřejněním posledního seznamu projektů (§ 3 odst. 1) pro příslušnou privatizační vlnu.

(4) Investiční privatizační fond za investiční body převzaté od majitele investičního kupónu nakoupí pro tohoto majitele akcie s tím, že tyto akcie spolu s ostatními takto nakoupenými akciemi budou použity ke zvýšení základního kapitálu investičního privatizačního fondu. Majitelům předaných investičních bodů investiční privatizační fond vydá své akcie v hodnotě odpovídající takto zvýšenému základnímu kapitálu. Každý z těchto majitelů má nárok na akcie investičního privatizačního fondu v nominální hodnotě, která odpovídá poměru počtu jím předaných investičních bodů k celkovému počtu investičních bodů předaných tomuto fondu.

(5) Předáním a převzetím investičních bodů vzniká mezi majitelem investičního kupónu a investičním privatizačním fondem smluvní vztah, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti uvedené v odstavci 3.

(6) Předání a převzetí investičních bodů se provede podle části čtvrté.

§ 17a

(1) Investiční privatizační fond je povinen objednávat akcie tak, aby akcie žádné akciové společnosti, které získá po skončení privatizační vlny, netvořily více než 10 % akcií získaných fondem a současně netvořily více než 20 % všech akcií, které tato akciová společnost vydala.

(2) Investiční privatizační fondy založené týmž zakladatelem jsou povinny objednávat akcie tak, aby souhrn akcií žádné akciové společnosti, které získají po ukončení privatizační vlny, netvořil více než 40 % akcií, které tato akciová společnost vydala.

(3) Pokud investiční privatizační fond objedná akcie v rozporu s omezeními uvedenými v odstavcích 1 a 2, federální ministerstvo financí stanoví, že příslušné objednávky uplatněné tímto investičním privatizačním fondem budou uspokojeny pouze částečně, aby odpovídaly uvedeným omezením. Investiční body odpovídající tomuto snížení může investiční privatizační fond použít v dalších privatizačních kolech. Ustanovení § 24 odst. 4 tím nejsou dotčena.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, pokud investiční privatizační fond nemůže akcie objednávat v souladu s omezeními uvedenými v odstavci 1 vzhledem k počtu investičních bodů, které v předkole získal, nebo počtu akciových společností, jejichž akcie lze v daném privatizačním kole objednávat.

ČÁST ČTVRTÁ

OBJEDNÁVKA AKCIÍ A JEJÍ USPOKOJENÍ

§ 18

Objednat lze akcie kterékoliv akciové společnosti uvedené v příslušném seznamu projektů. Předat investiční body lze kterémukoli investičnímu privatizačnímu fondu.

§ 19

Majitel investičního kupónu může objednat akcie v privatizačním kole nebo pověřit investiční privatizační fond podle § 17 v předkole v České republice u Správy pošt a telekomunikací Praha a ve Slovenské republice u Správy pošt a telekomunikací Bratislava, které za tímto účelem zřizují číslovanou soustavu zvláštních pracovišť (dále jen "podatelna").

§ 20

(1) Majitel investičního kupónu objednává akcie nebo pověřuje podle § 17 investiční privatizační fond tak, že do předtištěného rámečku na kupónu vepíše identifikační číslo akciové společnosti, jejíž akcie objednává, nebo investičního privatizačního fondu, který k získání akcií pověřuje. Tato objednávka akcií nebo toto pověření se provede stejně na všech třech dílech kupónu. Předtištěné číslo za rámečkem určuje počet investičních bodů, které jsou vepsáním identifikačního čísla do rámečku pro uvedené účely spotřebovány.

(2) Nesouhlasí-li vzájemně údaje uvedené na jednotlivých dílech téhož kupónu, jsou platné údaje uvedené na dílu C tohoto kupónu. Při zničení nebo ztrátě dílu C jsou platné údaje uvedené na dílu B tohoto kupónu.

(3) Rámeček na každém dílu kupónu tvoří řádek. Majitel investičního kupónu tyto řádky vyplňuje shora dolů. Na dílu C majitel do zvláštního rámečku vepíše, do kolika řádků tohoto dílu vepsal identifikační číslo podle odstavce 1. Nesouhlasí-li tento údaj s počtem skutečně vyplněných řádků, jsou platné údaje pouze na příslušném počtu nejvyšších řádků.

(4) Investiční kupón nesmí být nečitelně vyplněn, pomačkán nebo poškozen. Investiční kupón s touto vadou může podatelna při podání objednávky odmítnout.

§ 21

Investiční privatizační fond objednává akcie u toho registračního místa a tím způsobem, které mu určí federální ministerstvo financí.

§ 22

(1) Podatelna potvrdí příjem objednávky nebo pověření podle § 17 tím, že vyplněný kupón na všech třech dílech opatří otiskem svého razítka, datem podání objednávky a podpisem pracovníka podatelny.

(2) Podatelna není povinna kontrolovat údaje uvedené na kupónu a za nesprávnost těchto údajů neodpovídá.

(3) Za každý přijatý kupón se při podání objednávky platí podatelně částka 2 Kčs.

§ 23

Podatelna zašle bez zbytečného odkladu díl C každého převzatého kupónu federálnímu ministerstvu financí k centrálnímu zpracování objednávek. Díl B každého převzatého kupónu zůstává po dobu stanovenou federálním ministerstvem financí u příslušné podatelny. Díl A tohoto kupónu zůstává v kupónové knížce jako doklad o převzetí objednávky nebo o pověření podle § 17.

§ 24

(1) Federální ministerstvo financí stanoví na základě výsledků centrálního zpracování objednávek, které z objednávek podaných v rámci jednoho privatizačního kola uspokojit lze a které uspokojit nelze.

(2) Uspokojeny budou všechny objednávky akcií, jestliže souhrnná poptávka po těchto akciích byla nižší, než kolik činila souhrnná nabídka, nebo jestliže se souhrnná poptávka rovnala souhrnné nabídce.

(3) Neuspokojeny budou objednávky akcií, jestliže souhrnná poptávka přesahovala o více než 25 % souhrnnou nabídku.

(4) Pokud souhrnná poptávka po akciích nepřesahovala souhrnnou nabídku o více než 25 %, federální ministerstvo financí může stanovit, že objednávky uplatněné investičními privatizačními fondy budou uspokojeny pouze částečně, a to poměrně k rozsahu objednávek uplatněných jednotlivými investičními privatizačními fondy. Toto snížení nesmí činit více než 20 % celkového podílu akcií objednaných jednotlivými investičními privatizačními fondy. Investiční body odpovídající tomuto snížení může investiční privatizační fond použít v dalších privatizačních kolech.

§ 25

(1) V poslední fázi každého privatizačního kola informuje federální ministerstvo financí registrační místo o počtu akcií, které v tomto privatizačním kole objednali majitelé investičních kupónů u nich registrovaní, a investiční privatizační fondy, které u těchto registračních míst podávají objednávky. Zároveň federální ministerstvo financí informuje registrační místa, které z těchto objednávek byly v tomto privatizačním kole uspokojeny. Těmto majitelům a těmto investičním privatizačním fondům sdělí příslušná registrační místa na požádání uvedené informace.

(2) Federální ministerstvo financí zveřejní v poslední fázi každého privatizačního kola údaje o objednávkách, které v rámci tohoto kola nemohly být uspokojeny.

(3) Pokud nelze objednávky akcií uspokojit způsobem uvedeným v § 24, federální ministerstvo financí stanoví, že žádná z podaných objednávek nebude uspokojena, a tyto akcie nabídne znovu v následujícím privatizačním kole. Současně s tím federální ministerstvo financí stanoví nové kursy těchto akcií a zabezpečí zveřejnění těchto kursů.

(4) Investiční body ze zrušených objednávek podle odstavce 3 se nezapočítávají do nároku podle § 5 odst. 2.

§ 26

(1) V závislosti na vývoji nabídky a poptávky po akciích jednotlivých akciových společností rozhodne federální ministerstvo financí o ukončení prodeje těchto akcií v rámci příslušného privatizačního kola a toto rozhodnutí zveřejní.

(2) Investiční kupóny příslušné emise, které nebyly uplatněny v privatizační vlně, pro kterou byly vydány, nebo které nebyly uplatněny v plném rozsahu nároku podle § 5 odst. 2, nelze uplatnit v dalších privatizačních vlnách.

§ 27

(1) Federální ministerstvo financí do jednoho měsíce od ukončení privatizační vlny písemně oznámí každému majiteli investičního kupónu a každému investičnímu privatizačnímu fondu, které jejich objednávky podané v průběhu celé privatizační vlny byly uspokojeny.

(2) Lhůtu a formu předání akcií stanoví vláda rozhodnutím.

(3) Investiční privatizační fond je povinen do jednoho měsíce od převzetí akcií podle odstavce 1 písemně oznámit majitelům investičních kupónů, kteří jej v předkole pověřili podle § 17, počet a nominální hodnotu svých akcií, na které mají nárok. Zároveň jim oznámí, v jaké lhůtě a jako formou jim budou tyto akcie předány.


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 28

(1) Majitel investičního kupónu může v případech ztráty, poškození nebo spotřebování listů zaregistrované kupónové knížky požádat o registraci nové kupónové knížky, a to u téhož registračního místa, které provedlo registraci jeho původní kupónové knížky.

(2) Cena za registraci nové kupónové knížky podle odstavce 1 činí 500 Kčs a platí se před provedením registrace peněžní poukázkou na zvláštní účet federálního ministerstva financí. Registrací nové kupónové knížky se nezvyšuje nárok podle § 5 odst. 2.

§ 29

Přihlásí-li občan k registraci podle části první více kupónových knížek na jednom nebo více registračních místech, náhrada za nadbytečně zaplacenou nabývací cenu investičních kupónů mu nenáleží.

§ 30

Překročí-li majitel investičního kupónu při podávání objednávek nárok podle § 5 odst. 2, je federální ministerstvo financí oprávněno uvést tyto údaje do souladu s tímto nárokem. Federální ministerstvo financí při tom vždy dá přednost dříve podané objednávce před objednávkou podanou později.

§ 31

Informace týkající se akciových společností uvedených v § 3 odst. 1, investičních privatizačních fondů a kursů akcií zveřejňuje federální ministerstvo financí, zejména prostřednictvím registračních míst a podatelen.

§ 32

Rozhodnutí podle tohoto nařízení přijímá federální ministerstvo financí po dohodě s ministerstvy republik.

§ 33

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 22 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

2) § 4 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.

3) § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 92/1991 Sb. stanoví, že náležitostí investičních kupónů je též jméno a rodné číslo občana.
§ 24 zákona č. 92/1991 Sb. stanoví, že každý československý občan, který má trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky a který k datu vydání kupónů dovršil 18. rok svého věku, má nárok na tyto kupóny.

4) § 2 odst. 3 zákona ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
§ 5 odst. 1 zákona SNR č. 253/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku Slovenské republiky.

Přesunout nahoru