Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 377/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry

Částka 72/1991
Platnost od 23.09.1991
Účinnost od 23.09.1991
Zrušeno k 10.06.1992 (249/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

377

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 26. augusta 1991

o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.) ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Spôsob odmeňovania podľa tejto vyhlášky môžu uplatniť rozpočtové a príspevkové organizácie kultúry, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky a nie sú riadené federálnymi ústrednými orgánmi (ďalej len "organizácie"), pre pracovníkov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky (ďalej len "pracovník").

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na riaditeľov organizácií a im na roveň postavených vedúcich pracovníkov.

§ 2

Spôsob odmeňovania a mzdové zaradenie pracovníkov

(1) O uplatnení spôsobu odmeňovania podľa tejto vyhlášky, v rámci prípustného objemu mzdových prostriedkov,1) rozhodne organizácia po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom. K tomu vydá vnútorný mzdový predpis alebo dohodne podmienky v kolektívnej zmluve alebo v pracovných zmluvách tak, aby boli v súlade s touto vyhláškou a ostatnými všeobecne záväznými mzdovými predpismi.

(2) Organizácia zaradí pracovníka do tarifného stupňa podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky podľa dohodnutého druhu práce a prevažne vykonávanej pracovnej činnosti.

(3) Zaradenie vedúcich umeleckých pracovníkov do tarifných stupňov (napríklad umeleckých šéfov divadla, orchestra, súboru) je v právomoci organizácie.

§ 3

Výška mzdy

Organizácia poskytuje pracovníkovi za vykonanú prácu mzdu najmenej vo výške mzdovej tarify, určenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky pre tarifný stupeň, do ktorého je pracovník zaradený, a príplatky určené touto vyhláškou alebo osobitnými predpismi.

§ 4

Mzda za prácu nadčas

(1) Za každú hodinu práce nadčas2) patrí pracovníkovi, ktorému organizácia neposkytla náhradné voľno,3) popri mzde, a to pri 42,5 a 42hodinovom týždennom pracovnom čase vo výške 1/185 určenej alebo dohodnutej mesačnej mzdy (ďalej len "mesačná mzda") pri 41,25hodinovom týždennom pracovnom čase vo výške 1/180 mesačnej mzdy alebo pri 40hodinovom týždennom pracovnom čase vo výške 1/175 mesačnej mzdy príplatok

a) vo výške 25 % mesačnej mzdy alebo

b) vo výške 50 % mesačnej mzdy, ak ide o prácu nadčas v noci alebo v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni, alebo

c) vo výške 33 % mesačnej mzdy, ak ide o prácu so striedavými dennými, nočnými, sobotnými a nedeľnými smenami bez ohľadu na to, kedy k práci nadčas došlo.

(2) Mzda za prácu nadčas pracovníkovi nepatrí, ak sa pri určení alebo dohodnutí mesačnej mzdy prihliadlo na prácu nadčas.

§ 5

Príplatky za nočnú prácu

(1) Pracovníkovi patrí za nočnú prácu4) príplatok vo výške 2,50 Kčs za hodinu; ak vykonáva pracovník výlučne nočnú prácu, patrí príplatok vo výške 3,50 Kčs za hodinu.

(2) Príplatok za nočnú prácu sa neposkytuje

a) za prácu nadčas s výnimkou prípadov, keď pracovník za prácu nadčas čerpá náhradné voľno,

b) ak končí práca pred 24. hodinou alebo začína po 4. hodine,

c) ak sa pri určení alebo dohodnutí mesačnej mzdy prihliadlo na nočnú prácu (§ 4 ods. 2).

§ 6

Odmena za pracovnú pohotovosť

(1) Ak organizácia pracovníkovi nariadi5) alebo sa s ním dohodne, aby bol mimo pracovného času pripravený, že bude povolaný na pracovisko, poskytne mu odmenu najmenej vo výške 10 Kčs, a ak ide o deň pracovného pokoja, najmenej vo výške 25 Kčs za kalendárny deň.

(2) Pri nariadenej alebo dohodnutej pracovnej pohotovosti na pracovisku mimo pracovného času poskytne organizácia pracovníkovi za hodinu tejto pohotovosti odmenu vo výške 50 %, a ak ide o deň pracovného pokoja, vo výške 100 % príslušnej časti mesačnej mzdy (§ 2). Ak pracovník v čase pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, nepatrí mu popri mzde odmena za pracovnú pohotovosť.

§ 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

Organizácia je povinná oboznámiť pracovníkov odmeňovaných podľa tejto vyhlášky s jej obsahom, umožniť im do nej nahliadať a vopred oznámiť pracovníkom ich zaradenie do tarifného stupňa a výšku mzdy.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 ods. 3, § 5 ods. 4, § 9 ods. 3, § 11 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb.
o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií.

2) § 96 Zákonníka práce.

3) § 116 Zákonníka práce.

4) § 99 Zákonníka práce.

5) § 95 ods. 1 Zákonníka práce.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 377/1991 Zb.

KVALIFIKAČNÝ KATALÓG PROFILOVÝCH FUNKCIÍ V KULTÚRE

I. Pracovníci umeleckých povolaní a umelecko-technických povolaní

Časť 1

Divadlá, tanečné a hudobné súbory, zbory a orchestre, umelecké agentúry

Povolanie: baletný majster

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Naštudovanie baletného alebo tanečného diela s jednotlivými interprétmi a zborom podľa umeleckých zámerov choreografa

Povolanie: člen baletného zboru

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Interpretácia kolektívnej časti baletného diela

Povolanie: člen komorného súboru

Príklady pracovných činností:

10. stupeň:

Interpretácia jednotlivých partov komorných diel

Povolanie: člen orchestra

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Interpretácia kolektívnej časti hudobného symfonického a komorného diela a hudobnej stránky hudobno-dramatického diela

Povolanie: člen zboru

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Interpretácia kolektívnej časti vokálno-symfonického alebo hudobno-dramatického diela

Povolanie: člen súboru hudobníkov z povolania, člen hudobnej alebo speváckej zložky folklórneho súboru

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem

Povolanie: člen tanečnej zložky

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Interpretácia kolektívnej časti tanečného diela (ľudového tanca)

Povolanie: dirigent

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel, jednoduchších foriem (tanečné, dychové orchestre)

9. stupeň:

Dirigovanie inštrumentálnych súborov a činohernej hudby

10. stupeň:

Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel a muzikálov

11. stupeň:

Naštudovanie a dirigovanie symfonických a komorných diel a hudobnej stránky operných a baletných diel

Povolanie: dramaturg

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Zostavovanie návrhu dramaturgického plánu na základe znalostí a sústavného sledovania príslušnej umeleckej oblasti, v agentúrach aj poskytovanie poradenského servisu interprétom a usporiadateľským organizáciám

11. stupeň:

Vyhľadávanie a tvorivá úprava dramatických textov v spolupráci s autorom a režisérom, v balete autorský podiel na vytváraní repertoáru

Povolanie: herec, herec s bábkou

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.

Povolanie: hlasový pedagóg

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Udržiavanie technickej úrovne spevu podľa potreby sólistov a členov zboru, príprava umelcov na technické zvládnutie študovaného diela

Povolanie: choreograf

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Naštudovanie pódiových pásiem, pohybová spolupráca

10. stupeň:

Naštudovanie jednotlivých ľudových tancov, tanečných pásiem a celovečerných tanečných vystúpení, naštudovanie tanečných a baletných vložiek do divadelných predstavení

11. stupeň:

Inscenačné stvárnenie baletného a pantomimického diela

Povolanie: inšpicient

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Riadenie priebehu programu, nadväzujúcich pódiových vystúpení

6. stupeň:

Organizačné zabezpečovanie priebehu predstavení

Povolanie: konferenciér

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Príprava a reprodukcia konferenciérskych textov pri predstavení slovensky a cudzojazyčne

Povolanie: korepetítor

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Hudobné sprevádzanie nácviku, prípadne verejného predvedenia baletného alebo tanečného diela

8. stupeň:

Naštudovanie speváckych partov hudobno-dramatických diel a vokálno-symfonických diel so sólistami a zborom

Povolanie: koncertný majster

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Tvorivá interpretácia orchestrálnych sól, spolupráca s dirigentom pri umeleckom vedení orchestra

Povolanie: koncertný sólista

Príklady pracovných činností:

10. stupeň:

Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových partov hudobného diela

Povolanie: lektor dramaturgie

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Príprava študijných a propagačných materiálov, vyhľadávanie a odporúčanie textov pre dramaturga

Povolanie: režisér

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Réžia pódiových vystúpení, pásiem

9. stupeň:

Réžia komponovaných programov

Tvorivá realizácia nahrávky slovesných diel podľa dramatickej predlohy alebo scenára (režisér slovesnej edície)

Tvorivá realizácia nahrávky hudobných diel so zodpovednosťou za súlad notového záznamu a hudobnej snímky (hudobný režisér)

11. stupeň:

Inscenačné stvárnenie dramatických, hudobno-dramatických a pantomimických diel

Povolanie: zbormajster

Príklady pracovných činností:

10. stupeň:

Naštudovanie veľkých zborových a vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobno-dramatických diel

Povolanie: scénograf

Príklady pracovných činností:

11. stupeň:

Vytvorenie scénickej alebo kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo návrhu bábok

Povolanie: sólista - inštrumentalista

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Tvorivá interpretácia sólových inštrumentálnych partov

Povolanie: šepkár

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Sledovanie textu diela a našepkávanie účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach

5. stupeň:

Sledovanie notového záznamu a slovenského, príp. cudzojazyčného textu a našepkávanie účinkujúcim pri predstaveniach

Povolanie: sólista - operety, muzikálu, pantomímy, tanečník, spevák, opery, baletu

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Tvorivá interpretácia sólových rolí operety, muzikálu

Tvorivá interpretácia sólových pantomimických rolí

Tvorivá interpretácia tanečných rolí menšieho rozsahu

Tvorivá interpretácia sólových speváckych partov menšieho rozsahu

10. stupeň:

Tvorivá interpretácia sólových operných a baletných rolí

Povolanie: tanečný pedagóg

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela, vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej interpretačnej úrovni

Asistent choreografa, dirigenta, zbormajstra alebo režiséra sa zaraďuje o 2 stupne nižšie, ako je funkcia, z ktorej je odvodený

Časť 2

Televízia, rozhlas

Povolanie: asistent

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Vykonávanie čiastkových prác a úloh pri výrobe televíznych a rozhlasových programov (asistent kamery, asistent architekta, asistent strihu, asistent kostýmového výtvarníka, asistent scény, asistent finiša)

6. stupeň:

Vykonávanie náročnejších čiastkových prác a úloh pri výrobe televíznych a rozhlasových programov (asistent výroby, asistent réžie, asistent strihu, asistent zvuku)

Povolanie: architekt

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Navrhovanie výtvarno-dekoratívnej časti televíznych programov

Povolanie: finišér

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Samostatné riadenie dokončovacích prác pri výrobe televíznych filmov, organizovanie strihu, ozvučenia a la boratórneho spracovania filmov v súlade s plánom natáčania; zabezpečovanie dodržiavania termínov a hospodárnosti výroby televíznych filmov, vypracovanie harmonogramu dokončovacích prác

Povolanie: grafik

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Spracovanie grafickej časti televíznych programov

Povolanie: hlásateľ

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Prednes textov určených na sprostredkovanie obsahu a sledu vysielania tvorivým spôsobom; účasť na televíznych besedách a ostatné umelecké výkony hovoreného slova, okrem samostatných rolí v dramatických dielach, konferenciérskych a reportérskych výkonov a moderovania (hlásateľ I)

8. stupeň:

Komponovanie a tvorivá interpretácia sprievodného slova, správ a pod. (hlásateľ II)

Povolanie: kameraman

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Snímanie televíznych programov, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti televíznych programov

Povolanie: klapka

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Zabezpečovanie prevádzkovej a administratívnej agendy výrobného štábu; evidovanie počtu záberov a ich metráže

Povolanie: herec s bábkou

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Vodenie a hovorenie bábok v televíznych programoch

Povolanie: maliar pozadia

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Maliarske dotváranie scénografického návrhu dekorácie realizovaného programu ako napr. maľba pozadia, dekorácií, prospektov, makiet a hracích rekvizít; zabezpečovanie súladu farebného ladenia a tónovej stupnice maľby s potrebami použitej snímacej techniky

Povolanie: majster zvuku

Príklady pracovných činností:

10. stupeň:

Tvorivá realizácia zvukového záznamu diela (rozhlasového programu) alebo priameho vysielania, tvorba umelecko-akustickej zložky nahrávaného alebo prednášaného diela

Povolanie: programový inšpektor

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Sledovanie vysielania, spracovanie hlásenia o jeho priebehu, sledovanie údajov pre štatistiku odvysielaných programov; odovzdávanie doplnkových materiálov na technické pracoviská, spolupráca pri spresňovaní denného vysielacieho plánu

Povolanie: režisér

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Zabezpečovanie hladkého priebehu vysielania programov podľa denného vysielacieho plánu, riadenie vysielania v prestávkach medzi programami, zodpovednosť za dodržiavanie vysielacích časov; zaraďovanie vhodných programových rezerv; účasť na príprave a výbere doplnkových materiálov; operatívne rozhodovanie o náhlych zásahoch do vysielania (režisér dňa)

Réžia zvukovej a hudobnej časti televíznych programov; riadenie prác pri prepise a strihu zvukových sekvencií; dramaturgický výber hudby, ruchov a hlukov (režisér ozvučenia)

Organizačno-umelecká spolupráca pri réžii televíznych programov, spolupráca pri spracovaní technického scenára, vykonávanie čiastkových úloh v oblasti réžie programov (pomocný režisér)

9. stupeň:

Výber predslovu, podfarbujúcej a efektovej hudby, ruchov a hlukov, snímanie zvukových efektov pre použitie v programe, kombinovanie zvukov a ich kompozícia do príslušného rytmického a výrazového sledu, tvorivé používanie hotových hudobných snímkov na umelecké zvýraznenie špecifických foriem programu; kultivovanie hudobných a zvukových záznamov (režisér ozvučenia programu)

10. stupeň:

Tvorivá realizácia a riadenie nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel, vykonávanie potrebnýeh režijných úprav na dosiahnutie príslušnej umeleckej a zvukovej kvality nahrávok (hudobný režisér)

Riadenie tvorby rozborovej zložky audiovizuálneho diela, vypracovanie zvukového a hudobného scenára (režisér audiovizuálnych diel)

11. stupeň:

Réžia televíznych a rozhlasových umeleckých dramatických a hudobno-dramatických diel (televízny, rozhlasový režisér)

Povolanie: ruchár

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Vytváranie ruchov a zvukových efektov

Povolanie: scenárista - dialogista

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Úprava textov - dialógov scenárov televíznych programov

Povolanie: skriptér

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Zaznamenávanie informácií o priebehu a stave natáčania jednotlivých scén

Povolanie: strihač

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Výber a kompozícia zvukovej stránky audiovizuálneho diela s ohľadom na dramatickú, hereckú, obrazovú a temporytmickú štruktúru diela (strihač zvuku)

9. stupeň:

Organizácia a riadenie týmu pracovníkov strihovej skladby umeleckého diela; tvorivá spolupráca s režisérom pri komplexnom dotváraní kompozície audiovizuálneho diela

Povolanie: švenker

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Spolupráca s kameramanom; zabezpečovanie kompozícií záberov, farebného podania, pohybu kamery a ostrosti záberov

Povolanie: umelecký maskér

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Vypracovanie návrhov jednotlivých postáv a masiek vrátane dozoru nad zabezpečovaním odborného a umelecky hodnotného vykonávania maskérskych a vlásenkárskych prác pre televízne programy

Povolanie: úpravca textu

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Spracovanie a úprava prekladov komentárov a dialógov zahraničných programov pre potreby dabingu

Povolanie: vedúci výroby

Príklady pracovných činností:

10. stupeň:

Zostavovanie, organizovanie a riadenie výrobného štábu pri výrobe televíznych programov; zabezpečovanie umeleckých a materiálno-technických podmienok pre realizáciu televíznych programov pri dodržaní rozpočtu

Povolanie: výtvarník realizátor

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Samostatné riešenie a realizácia výtvarnej koncepcie televíznych programov; zabezpečovanie stvárnenia originálov výtvarných predlôh a pozadí pre potrebu určenej technológie pri zachovaní režijnej koncepcie a rukopisu autora výtvarných návrhov, spolupráca s autorom výtvarných návrhov

Povolanie: zástupca vedúceho výroby

Príklady pracovných čínností:

7. stupeň:

Riadenie prípravy a priebehu činnosti jednotlivých pracovných úsekov podľa realizačnej koncepcie a technológie výroby programov; riadenie činnosti kolektívu pracovníkov zúčastnených na výrobe programu v mieste natáčania

II. Pracovníci odborných povolaní

Povolanie: astronóm

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Samostatné zabezpečovanie obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne (planetária), vykonávanie astronomických pozorovaní

8. stupeň:

Organizovanie a samostatné vykonávanie astronomických pozorovaní

Povolanie: dokumentátor

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Spracovanie dokumentácie základných výsledkov prieskumu pamiatok; pamiatkového fondu a zbierkových predmetov podľa pokynov odborných pracovníkov; odber vzoriek vrátane vykonávania jednoduchých analýz a meraní a spracovania čiastkových protokolov

5. stupeň:

Samostatné spracovanie dokumentácie výsledkov prie skumu pamiatok, pamiatkového fondu a zbierkových predmetov podľa požiadaviek odborných pracovníkov; odoberanie vzoriek materiálov z pamiatok a zbierkových predmetov (s výnimkou diel výtvarných umení), dokumentačné spracovanie výsledkov analýz a vedenie príslušných protokolov

6. stupeň:

Samostatné vypracovanie dokumentácie a vedenie evidencie prieskumov pamiatok a zbierkových predmetov, vykonávaných odbornými pracovníkmi a príprava ďalších podkladov na určenie požiadaviek na ochranu, obnove a spôsoby využitia pamiatkového fondu a zbierkových predmetov

7. stupeň:

Organizovanie a vykonávanie prieskumných prác pod vedením odborného pracovníka; odborné obhospodarovanie zbierok humanitných a prírodovedných vied a dokumentácia pamiatkového fondu vrátane ich evidencie a zabezpečenia

Povolanie: knihovník

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Vykonávanie jednoduchých knihovníckych prác (výpožičná služba, vracanie a výdaj dokumentov, voľný výber fondu, upomienky)

4. stupeň:

Vykonávanie základných knihovníckych, informačných a kultúrno-vzdelávacích prác (práca s čitateľom, adjustácia knižničného fondu, revízia fondu, budovanie kartoték)

5. stupeň:

Samostatné vykonávanie základných knihovníckych, informačných a kultúrno-vzdelávacích činností (budovanie informačného systému knižnice, propagácia, faktografické informácie)

6. stupeň:

Samostatné vykonávanie odborných knihovníckych, bibliografických, informačných a kultúrno-vzdelávacích činností vrátane účasti vo výpožičnej službe

7. stupeň:

Samostatné zabezpečovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických, informačných a kultúrno-vzdelávacích činností vrátane prípadnej účasti vo výpožičnej službe (odborná bibliografia, rešerše, vedenie odborne špecializovanej knižnice)

8. stupeň:

Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných knihovníckych, bibliografických, informačných agend a kultúrno-vzdelávacích činností (cudzojazyčná, vedecká katalogizácia, špecializované bibliografie, poradenská činnosť, publikačná činnosť a školiaca činnosť)

9. stupeň:

Komplexné zabezpečovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických, informačných agend, kultúrno-vzdelávacích a edičných činností vrátane automatizovaných systémov, samostatné vykonávanie poradenskej činnosti

10. stupeň:

Spracovanie koncepcií, koordinácia, riadenie a kontrola odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných agend medzinárodného, celoštátneho, regionálneho alebo odborového charakteru, vedenie prieskumov a vytváranie knižničných a informačných fondov (knihovník-špecialista)

Povolanie: konzervátor (preparátor)

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Ošetrovanie a konzervovanie (preparovanie) zbierkových predmetov (vrátane archiválií a kníh) a mobiliárnych fondov pod vedením odborných pracovníkov

7. stupeň:

Odborný prieskum stavu zbierok a mobiliárnych fondov, preventívna a profylaktická starostlivosť, konzervovanie (preparovanie), vyhotovovanie kópií a modelov

8. stupeň:

Samostatné odborné prieskumy stavu zbierok a mobiliárnych fondov, samostatná a profylaktická preventívna starostlivosť, konzervovanie (preparovanie), samostatné vyhotovovanie kópií, modelov

9. stupeň:

Navrhovanie postupov, organizovanie a samostatné vykonávanie náročných odborných prieskumov stavu zbierok a mobiliárnych fondov, komplexná preventívna a profylaktická starostlivosť, zložitá konzervácia (preparácia) náročných kópií, modelov a laboratórno-experimentálnych prác

10. stupeň:

Spracovanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva (preparátorstva) s aplikáciou výsledkov základného výskumu; posudzovanie a určenie postupov a riadenie mimoriadne náročných prieskumov stavu zbierok a mobiliárnych fondov, komplexná preventívna a profylaktická starostlivosť, najzložitejšia konzervácia (preparácia), tvorba najnáročnejších kópií a modelov (konzervátor-špecialista)

Povolanie: korektor

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Vykonávanie menej zložitých korektorských prác, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr

7. stupeň:

Samostatné vykonávanie náročných korektorských prác z hľadiska zásad typografickej úpravy, sadzby a noriem polygrafickej výroby, spolupráca s redaktorom pri odstraňovaní prípadných obsahových chýb v rukopise

Povolanie: kultúrno-osvetový, programový, produkčný pracovník

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Vykonávanie jednoduchých organizačno-administratívnych prác pri zabezpečovaní kultúrno-osvetových akcií miestneho významu

4. stupeň:

Zabezpečovanie kultúrno-osvetových akcií spravidla miestneho významu

Zabezpečovanie činnosti kultúrnych klubov, súborov a kolektívov záujmovej činnosti pod odborným vedením

Predaj kultúrnych služieb a programov kultúrnych zariadení

5. stupeň:

Samostatné zabezpečovanie kultúrno-osvetových akcií a programov regionálneho významu

Samostatné zabezpečovanie činnosti kultúrnych klubov, umeleckých komisií, súborov a kolektívov záujmovej umeleckej činnosti

Organizovanie predaja kultúrnych služieb a doplnkových činností kultúrnych zariadení

Samostatné vykonávanie dokumentácie tlače dlhodobého charakteru, výber informácií a ich aktualizácia; podávanie slovenských a cudzojazyčných všeobecných informácií

Organizovanie kultúrnych akcií, navrhovanie a príprava tém a trás okružných ciest, sprostredkovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb a pisárskych prác pre verejnosť

6. stupeň:

Zabezpečovanie kultúrno-osvetových, vzdelávacích, programových a produkčných činností vo veľkých kultúrnych zariadeniach

7. stupeň:

Zabezpečovanie prípravy audiovizuálnych programov

8. stupeň:

Komplexné zabezpečovanie činnosti veľkých kultúrno-osvetových a špecializovaných kultúrnych zariadení

Samostatné zabezpečovanie a tvorba audiovizuálnych programov

9. stupeň:

Komplexné zabezpečovanie a riadenie odbornej a popularizačnej činnosti napr. vo hvezdárňach, planetáriách, múzeách, galériách, riadenie prípravy a tvorba náročných audiovizuálnych programov

Riadenie a posudzovanie odborných prác v oblasti umeleckých komisií výtvarnej a architektonickej tvorby

Riadenie práce hostesiek na tuzemských a zahraničných akciách, riadenie kongresovej skupiny, poskytujúcej informačné služby

10. stupeň:

Zabezpečovanie mimoriadne náročných kultúrno-vzdelávacích akcií (napríklad výstav, zájazdov, umeleckých súborov, festivalov a pod.) spravidla s medzinárodným obsadením Spracovanie koncepcií a zámerov náročných kultúrno-osvetových, výučbových, programových činností

Povolanie: kurátor

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Samostatné utváranie, odborné vedenie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie špeciálnych, spravidla regionálnych zbierok prírodných a humanitných vied v rámci základného výskumu a určenej koncepcie

10. stupeň:

Samostatné koncipovanie, utváranie, odborné vedenie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie významných špeciálnych, spravidla nadregionálnych zbierok prírodných a humanitných vied v rámci náročného základného výskumu

11. stupeň:

Riadenie odborných prác pri komplexnom koncipovaní, utváraní, odbornom vedení, vedeckom spracovaní a sprostredkovaní mimoriadne významných špeciálnych zbierok, spravidla medzinárodného dosahu, prírodných a humanitných vied v rámci mimoriadne náročného základného výskumu

Povolanie: lektor kurzov

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Prednášanie látky (textov) podľa osnov a pokynov

7. stupeň:

Výučba v rekreatívnych záujmových kurzoch (hudobných, výtvarných, pohybovej kultúry a pod.)

8. stupeň:

Výučba v odborných kurzoch jazykových, výtvarných, hudobných a pod.

9. stupeň:

Výučba v špecializačných zdokonaľovacích a doplnkových odborných kurzoch (pomaturitných a pod.)

Povolanie: pamiatkár, kurátor

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Vykonávanie základného prieskumu pamiatok vrátane prípravných heuristických prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracovanie dokumentácie, určenie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov v starostlivosti o pamiatkový fond, vykonávanie archeologického a pamiatkového dohľadu nad údržbou a obnovou pamiatok

10. stupeň:

Vykonávanie náročných prieskumov pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracovanie ich dokumentácie a vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, najmä v stavebnom a územnom konaní, samostatné vykonávanie poradenskej činnosti a spracovanie expertíz pre riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond

11. stupeň:

Vedenie pracovných týmov vykonávajúcich multidisciplinárne prieskumy pamiatkového fondu, historických sídiel a veľkých súborov pamiatok, náročných prieskumov vyžadujúcich špeciálne vedomosti, prípadne i využitie špeciálnych technických zariadení, spracovanie koncepcií, koordinácia a kontrola odborných prác pamiatkovej starostlivosti v regionálnom a väčšom rozsahu

12. stupeň:

Tvorivé riešenie súhrnných prognóz, koncepcií a programov utvárania pamiatkového fondu, vedeckých zbierok vrátane archiválií a kníh odboru prírodných a humanitných vied, ich ochrany, odbornej starostlivosti a prezentácie, s aplikáciou výsledkov základného a aplikovaného výskumu

Povolanie: pracovník so zvukom

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Obsluha a nastavenie pracovných charakteristík reprodukčných zariadení vrátane špeciálnych štúdiových strojov pri výrobe a vysielaní, vykonávanie strihu zvuku elektronickou cestou

6. stupeň:

Nastavenie a obsluha zariadenia pre tvorbu zvukov elektronickou cestou, riadenie prevádzky súboru elektronických štúdiových a prenosných zariadení a zariadení pre magnetický záznam a reprodukciu zvuku, zabezpečenie synchronizácie obrazu a zvuku

Zabezpečenie dokumentačného spracovania zápisov o zvukovom a zvukovo-obrazovom zázname, zabezpečenie vstupov pre výpočtový systém

7. stupeň:

Spracovanie analógového a digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov vrátane strihu, vykonania nevyhnutných technických úprav a doplnenie PQ kódov

8. stupeň:

Vytváranie umelecko-akustickej zložky verejnej hudobnej, produkcie v súlade s umeleckými zámermi vedúceho súboru a zodpovednosťou za vysokú technickú a umeleckú akustickú úroveň Inštalácia a zapájanie elektronických zvukových zariadení; samostatné zabezpečovanie zložitých úloh spojených s použitím funkcií a opráv počítačových riadiacich systémov, prevádzkovo-technických a zvukových systémov, digitálneho záznamu zvuku a všetkých s ním súvisiacich zariadení; vykonávanie jednoduchých vývojových prác

9. stupeň:

Vytváranie umelecko-akustickej zložky nahrávaného diela podľa zámerov režiséra so zodpovednosťou za zvukovú a umeleckú úroveň nahrávky

Povolanie: sprievodca

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Sprevádzanie skupín návštevníkov po sprístupnených pamiatkach alebo kultúrnych zariadeniach vrátane odborného výkladu spojeného s odpoveďami na otázky návštevníkov

5. stupeň:

Organizačné zabezpečovanie návštevníckej prevádzky na sprístupnenej pamiatke alebo v kultúrnom zariadení, poskytovanie kvalifikovaného výkladu návštevníkom s väčšími nárokmi na informácie z humanitných a prírodovedných odborov s transformáciou do jedného cudzieho jazyka

6. stupeň:

Organizačné zabezpečovanie návštevníckej prevádzky na sprístupnených pamiatkách alebo v kultúrnych zariadeniach, poskytovanie výkladu návštevníkom s vysokými nárokmi na informácie z humanitných a prírodovedných odborov s transformáciou do dvoch a viacerých cudzích jazykov

Povolanie: prekladateľ

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Preklad rôznorodých cudzojazyčných textov nevyžadujúcich vedomosti z odbornej terminológie z bežne používaných jazykov

8. stupeň:

Preklad rôznorodých odborných a obťažných umeleckých cudzojazyčných textov zbežne používaných cudzích jazykov

Preklad rôznorodých cudzojazyčných textov nevyžadujúcich vedomosti z odbornej terminológie z bežne nepoužívaných cudzích jazykov (čínština, japončina, africké jazyky a pod.)

9. stupeň:

Preklady odborných a umelecky náročných textov z bežne nepoužívaných cudzích jazykov

Povolanie: redaktor, sekretár redakcie

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Zabezpečovanie čiastkových redaktorských, textových a výtvarných činností

7. stupeň:

Publicistická činnosť, výtvarné, grafické, fotoreportérske a technické práce podľa pokynov Jazykové, štylistické, výtvarné a grafické redakčné práce, redakčné spracovanie výtvarnej a grafickej úpravy

Zabezpečenie chodu redakcie po organizačnej, ekonomickej, obchodnej a výrobnej stránke

8. stupeň:

Samostatná publicistická činnosť, zabezpečovanie umeleckej, výtvarnej a technickej úrovne materiálov alebo programov

Organizovanie a riadenie vydaní periodík alebo denného vysielania, zabezpečovanie odbornej, technickej, príp. vecnej úrovne

Samostatné zabezpečovanie odborných tlačových, výtvarných alebo technických redaktorských agend, odborné posudzovanie náročných rukopisov, lektorských posudkov, výtvarných, grafických a fotografických predlôh po umeleckej a odbornej stránke

9. stupeň:

Komplexné zabezpečovanie a samostatné redigovanie tematicky najobťažnejších rukopisov, posudzovanie ich umeleckej a odbornej úrovne, zodpovednosť za technické a výtvarné spracovanie publikácií a periodík

Samostatná tvorivá odborná publicistická činnosť, zabezpečovanie odbornej, umeleckej, výtvarnej a technickej úrovne vytvorených materiálov a programov

10. stupeň:

Koncepčné zostavovanie plánov a zámerov nakladateľskej činnosti, riadenie redaktorských prác a agend, zabezpečovanie koordinácie edičnej činnosti po stránke ekonomickej, výrobnej a obchodnej

Samostatný tvorivý výkon najvýznamnejších spravodajských, komentátorských, reportérskych alebo iných publicistických činností, príp. usmerňovanie činnosti ďalších redaktorov

Povolanie: reštaurátor umelecko-remeselných predmetov, reštaurátor umeleckých diel

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Reštaurovanie umelecko-remeselných predmetov, riešenie technických a výtvarných problémov

7. stupeň:

Samostatné reštaurovanie umelecko-remeselných predmetov, koordinácia prieskumov vrátane vyhodnotenia ich výsledkov

8. stupeň:

Riadenie a samostatné vykonávanie špeciálnych prác pri reštaurovaní umelecko-remeselných predmetov, vykonávanie prieskumu a jeho koordinácia vrátane vyhodnotenia výsledkov

9. stupeň:

Reštaurovanie umeleckých diel maliarstva, sochárstva a úžitkového umenia vrátane vykonávania odborného prieskumu, vyhotovovanie dokumentácie a interpretácia dosiahnutých výsledkov

11. stupeň:

Vykonávanie špeciálnych reštaurátorskych prác pri záchrane osobitne významných umeleckých diel maliarskych, sochárskych a úžitkového umenia s tvorivou aplikáciou výsledkov základného a aplikovaného výskumu vrátane aplikácie výsledkov analytických prác v odbore pamiatkovej starostlivosti

12. stupeň:

Vedenie týmu špecialistov reštaurátorov pri reštaurovaní najvýznamnejších umeleckých diel maliarstva, sochárstva a úžitkového umenia s tvorivou aplikáciou výsledkov základného a aplikovaného výskumu, koordinácia a kontrola komplexných prieskumných a dokumentačných prác a reštaurátorských zásahov

Povolanie: tajomník umeleckej prevádzky

Príklady pracovných činností:

9. stupeň:

Zabezpečovanie umeleckej prevádzky divadla a orchestra, koordinácia činnosti režiséra, dramaturga, javiskového a technického personálu kultúrneho zariadenia

10. stupeň:

Zabezpečovanie umeleckej prevádzky viacerých súborov v divadlách a orchestroch

Povolanie: tlmočník

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Preklad bežného hovoreného prejavu

8. stupeň:

Simultánny preklad obťažných prejavov (napr. odborných, umeleckých a pod.)

9. stupeň:

Kabínové tlmočenie

Povolanie: umelecký fotograf

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Stvárnenie umelecky a výtvarne zameraných farebných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií, zobrazujúcich na jedinej snímke niekoľko fáz, polôh a stavov fotografovaného objektu

7. stupeň:

Samostatná veľkoformátová fotodokumentácia nehnuteľných i hnuteľných pamiatok (terénna i laboratórna), vedenie terénnych prác fotografickej skupiny, vyhotovovanie fotografií zo zbierkových negatívov veľkých formátov

8. stupeň:

Vedenie pracovných kolektívov vykonávajúcich veľkoformátovú fotodokumentáciu nehnuteľných a hnuteľných pamiatok, kontrola výsledkov a ich odovzdávanie do zbierkových fondov a objednávateľom; sledovanie vývoja fotografickej techniky a zaraďovanie vhodných prístrojov do fotodokumentačného procesu

Povolanie: výtvarník výstav

Príklady pracovných činností:

7. stupeň:

Navrhovanie rozmiestnenia exponátov, zodpovednosť za kontinuitu remeselných prác vrátane dozoru nad inštaláciou exponátov; zodpovednosť za vystavené exponáty a výstavný fond

8. stupeň:

Spolupráca na scenári a propagácii výstavy; vypracovanie postupov a určenie technológií vrátane určovania spôsobu výtvarného stvárnenia expozícií

9. stupeň:

Samostatné spracovanie scenára výstavy, vrátane základných výtvarných návrhov a dislokácie, koordinácia činností všetkých zainteresovaných zložiek; odborné zabezpečenie výstavy vrátane spracovania výsledkov výstavy

Povolanie: výskumný a vývojový pracovník v kultúre

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Samostatné riešenie čiastkových výskumných a vývojových prác v oblasti histórie, literatúry a umenia, kultúry, prírodných vied

9. stupeň:

Samostatné riešenie výskumných a vývojových úloh alebo samostatné vykonávanie výskumných a vývojových prác v oblasti histórie, literatúry a umenia, kultúry a prírodných vied

10. stupeň:

Samostatné riešenie závažných a zložitých výskumných a vývojových úloh alebo samostatné vykonávanie náročných a obťažných výskumných a vývojových prác pri riešení a realizácii úloh rozvoja vedných odborov odvetvia kultúry

11. stupeň:

Tvorivé riešenie najnáročnejších výskumných a vývojových úloh alebo vykonávanie veľmi náročných a obťažných výskumných a vývojových prác pri tvorivom riešení úloh zásadného významu pre rozvoj vedného odboru v odvetví kultúry

12. stupeň:

Riešenie úloh základného výskumu s rozhodujúcim významom pre rozvoj príslušného vedného odboru; tvorivá koordinácia najnáročnejších celoštátnych alebo medzinárodných systémov

Povolanie: záhradný architekt

Príklady pracovných činností:

8. stupeň:

Organizovanie a riadenie realizácie projektovaných úprav a rekonštrukcií historických záhrad, parkov a rekreačných zelených areálov, vykonávanie výskumu a prieskumu vegetačného krytu

9. stupeň:

Vypracovanie projektov na obnovu prírodných areálov alebo ich častí

Povolanie: zootechnik

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Udržiavanie a obnova základného stáda zvierat, riadenie transportu a manipulácie so zvieratami, spolupráca pri určovaní kŕmnych dávok

7. stupeň:

Riadenie udržiavania a obnovy základného stáda, rozhodovanie o kŕmnych dávkach, zabezpečovanie podmienok pre úspešný odchov zvierat; vykonávanie odborných prác vrátane poradenskej činnosti; zabezpečovanie prevádzky zverených pracovísk

8. stupeň:

Riadiaca, výkonná a kontrolná činnosť, ošetrovateľská a chovateľská práca v rámci zoohygienických a veterinárnych predpisov; odborná spolupráca na expozičnej činnosti (prezentácia zvierat a ich ochrana); odborná poradenská spolupráca v oblasti zabezpečovania prevádzky a investičnej činnosti; informatívna, popularizačná, prednášková a obchodná činnosť

III. Robotníci v kultúre

Povolanie: cinár

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Odlievanie tvarovo jednoduchých cinárskych výrobkov, ich cizelovanie jednoduchými dekormi, príprava formy, tavenie a legovanie cínu, ručná alebo strojová úprava

4. stupeň:

Kompletné vyhotovenie až dvojdielnych výrobkov do priemeru 20 cm (napr: misky, tanieriky, kalíšky, kĺby, kanvice), t. j. odliatie, povrchová úprava technikou škrabania a brúsenia, ručné leštenie pomocou profilovaných hladených ocelí

Cizelovanie plytkých ozdôb do hĺbky 1 mm vrátane vyhotovenia jednoduchých nástrojov

5. stupeň:

Odliatie cinárskych výrobkov do trojdielnych foriem veľkosti cca 30 cm vrátane spájania jednotlivých dielcov a všetkých ďalších dokončovacích prác (napr. svietniky, kanvice)

Cizelovanie tvarovo členitých dekorov alebo ornamentov nad 1 mm hĺbky (napr. medailón s figurálnym dekorom, ornamentálna ozdoba na džbánoch a kanviciach)

Reštaurovanie cinárskych výrobkov (napr. svietniky, taniere, misky) Vyhotovovanie tvarovo členitých nástrojov a prípravkov na ručnú výrobu (napr. drevený model a formy, kopytá, puzdrá z rôznych materiálov, profilované nástroje)

6. stupeň:

Kompletné vyhotovenie najzložitejších cinárskych výrobkov podľa výtvarných návrhov alebo historických vzorov, odliatie do viacčlenených foriem s bohatým plastickým dekórom vrátane vyhotovenia foriem zo sadry, olova, dreva alebo umelých hmôt

Cizelovanie výtvarne náročných reliéfnych námetov pri zachovaní výtvarného zámeru

7. stupeň:

Reštaurovanie veľkých tvarovo členitých a výtvarne náročných historických unikátov a výstavných exponátov z múzeí a galérií podľa pokynov štátnej pamiatkovej starostlivosti, patinovanie reštaurovaných výrobkov a konzervovanie historických predmetov na zastavenie oxidačného procesu (lokalizácia cínového moru, napr. krstiteľnice)

Povolanie: garderobiér

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Drobné opravy poškodených divadelných kostýmov používaných pri predstavení vrátane prania, žehlenia a balenia, spolupráca pri obliekaní účinkujúcich umelcov a obliekanie do jednoduchších druhov scénických kostýmov

4. stupeň:

Úpravy scénických kostýmov a doplnkov pri alternáciách hercov, ich rozvešiavanie v šatniach účinkujúcich umelcov, vedenie evidencie scénických kostýmov a obliekanie účinkujúcich sólistov do náročných druhov kostýmov

Povolanie: krajčír scénických kostýmov a krojov

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Vyhotovenie základných prvkov scénických kostýmov

4. stupeň:

Vyhotovenie častí scénických kostýmov

5. stupeň:

Vyhotovenie civilných a dobových kostýmov a dobovej bielizne vrátane aranžovania jednotlivých kostýmových súčastí

6. stupeň:

Vyhotovenie náročných scénických kostýmov s využitím rôznych druhov materiálov vrátane aranžovania kostýmových prvkov Samostatné vyhotovenie strihu jednotlivých kostýmových súčastí a dobovej bielizne

7. stupeň:

Vyhotovenie najnáročnějších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov v súlade s režijnou koncepciou inscenácie podľa návrhov výtvarníka s tvorivým uplatnením poznatkov historických vývojových etáp v obliekaní (uniforma, kroj a pod.)

Samostatné vyhotovenie strihov týchto kostýmov vrátane spracovania s použitím kombinácií rôznych druhov materiálov a povrchových úprav

Povolanie: chovateľ cudzokrajných (ohrozených) druhov zvierat, ošetrovateľ zvierat

Príklady pracovných činností:

2. stupeň:

Pomocné práce pri ošetrovaní a kŕmení zvierat

3. stupeň:

Vykonávanie základnych ošetrovateľských prác podľa pokynov

4. stupeň:

Samostatné vykonávanie bežných ošetrovateľských prác vrátane kŕmenia zvierat, pomoc pri veterinárnych zákrokoch

5. stupeň:

Samostatné vykonávanie odborných ošetrovateľských prác vrátane prípravy krmív a krmenia zvierat; asistencia pri všetkých typoch veterinárnych zákrokov; manipulácia so zvieratami; základná údržba expozícií vrátane vykonávania základných technických úprav; základná informačná činnosť

6. stupeň:

Komplexný chov zvierat viac ako 3 zoologických skupín, vrátane prípravy a podávania najzložitejších diét pre zvieracích špecialistov a liekov podľa pokynov veterinárneho lekára, vyhľadávanie náhradného kŕmenia

Komplexné ošetrovanie a chov vzácnych a ohrozených druhov zvierat vrátane samostatného vedenia umelého odchovu ich mláďat; samostatná expedičná činnosť pre prezentáciu zvierat návštevníkom; úprava životného prostredia v expozíciach podľa biologických a teritoriálnych nárokov jednotlivých druhov zvierat

Povolanie: modelár výstavných modelov Príklady pracovných činností:

2. stupeň:

Vyhotovenie jednotlivých častí modelov z dreva, plexiskla a novoduru (napr. podstavec pre motor, podpery pod tlakové valce) Úprava povrchu jednotlivých častí modelov vypracovaných z dreva, plexiskla a novoduru na konečnú farebnú úpravu Drobné povrchové úpravy pri repasácii modelov

3. stupeň:

Vyhotovenie detailov podľa čiastkových výkresov na statických modeloch, vyhotovenie jednoduchej terénnej úpravy modelov Vyhotovenie detailov budov pre architektonické a urbanistické modely (statické)

4. stupeň:

Odliatie častí modelov z umelých hmôt (napr. dentakryl, epoxidové živice) Kompletácia zostáv a podzostáv do celkov podľa výkresovej dokumentácie Zložité (presné) terénne úpravy modelov

5. stupeň:

Vyhotovenie a zostavenie architektonických a urbanistických modelov väčších celkov (napr. mesto, priehradná hrádza) Vyhotovenie a zostavenie funkčných modelov Vyhotovenie formy na odliatie častí modelov z epoxidových živíc a dentakrylu

6. stupeň:

Riadenie práce pri vyhotovení a montáži veľmi zložitých architektonických a urbanistických modelov a priemyselných celkov (statických)

Vyhotovenie veľmi zložitých funkčných modelov s elektronickým vybavením

Riadenie prác pri vyhotovení a stavbe zložitých funkčných modelov

7. stupeň:

Riadenie práce pri vyhotovení a montáži technicky a výtvarne najnáročnejších funkčných modelov pre vývojové účely pri dodržaní presných technických parametrov a podmienok vrátane ich priemyselného a výtvarného riešenia, určovanie grafickej úpravy a farebného poňatia modelov a prípadné predvádzanie modelov na zahraničných veľtrhoch a výstavách (napr. model historickej budovy, funkčné modely strojno-technologické)

Povolanie: obuvník scénickej a krojovej obuvi

Príklady pracovných činností:

2. stupeň:

Vyhotovenie dratiev, vylepovanie vnútra obuvi

3. stupeň:

Našívanie zvrškov a opravy scénickej a krojovej obuvi

4. stupeň:

Zhotovenie spodkov (vrátane krájania a vysekávania) a náročných vrchných častí špeciálnej obuvi

5. stupeň:

Individuálna ručná výroba tanečnej, baletnej a krojovej obuvi vrátane opráv, farbenia a striekania obuvi

6. stupeň:

Vyhotovenie ručne šitej náročnej historickej obuvi z rôznych materiálov a rôznou technológiou podľa návrhu výtvarníka bez deľby práce, podľa vlastných znalostí dobových štýlov a potrieb scénickej praxe

7. stupeň:

Samostatné vypracovanie návrhov a zhotovenie vzorov najnáročnejších modelov scénickej a krojovej obuvi, rôzne ortopedické úpravy pri dodržaní náročných tvarov podľa požiadaviek výtvarníka s využitím špeciálnych materiálov a mimoriadnych výrobných technológií bez deľby práce podľa vlastných znalostí dobových štýlov a potrieb scénickej praxe

Povolanie: osvetľovač

Príklady pracovných činností:

2. stupeň:

Manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ich nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu, zmäkčovanie a tvarovanie svetelného kužeľa pomocou klapiek, komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby

3. stupeň:

Rozmiestňovanie, obsluha a bežná údržba žiarkovkových a oblúkových svietidiel vrátane zoradenia a nastavenia svetelného toku a svetelnej stopy s ohľadom na intenzitu a rovnomerné rozloženie svetla, rozvodných stolíkov a ich mechanických a elektrických častí alebo obsluha tvarovacích a reportážnych svetlometov

6. stupeň:

Zoradenie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na domácej i cudzej scéne; riadenie montážnych, prípadne likvidačných prác elektrorozvodov scénického osvetlenia v interiéroch i exteriéroch s využitím striedavého i jednosmerného prúdu rôznych napätí vrátane montáže a pripojenia prívodu, prípadne náhradného zdroja energie

7. stupeň:

Riadenie zasvetľovania zložitých scén so zabezpečením komplikovaných a technicky náročných svetelných podmienok podľa tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných i zadných projekcií a iných divadelných efektov

Zostavenie svetelného scenára predstavenia a záznam svetelných scén pre reguláciu scénického osvetlenia do riadiaceho systému elektronických regulátorov scénického osvetlenia na báze počítačov vrátane opráv regulátorov

Povolanie: pracovník ľudovej technickej zábavy

Príklady pracovných činností.

2. stupeň:

Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri preprave menej náročných atrakcií (napr. detské kolotoče bez hydraulického zariadenia, detské hojdačky, strelnice, priechodné strašidelné zámky a ďalšie atrakcie podobného charakteru)

3. stupeň:

Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri prepráve náročnejších atrakcií (napr. detské kolotoče s hydraulikou, veľké a prehupovacie hojdačky, retiazkové kolotoče, detské vláčiky, detské koľajnicové autíčka, lochnesky, strašidelné zámky s pohyblivými vozíkmi a ďalšie atrakcie podobného charakteru)

4. stupeň:

Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri preprave náročných atrakcií (napr. twistery, ruské kolesá, zvonkové dráhy, loopingy, hydrauliky, lietajúce koberce, tobogány a ďalšie atrakcie podobného charakteru)

5. stupeň:

Stavanie, obsluha, bežná údržba a sprevádzanie pri preprave technicky najnáročnejších atrakcií (napr. autodromy, autopiesty, horské dráhy, bobové dráhy, alpské dráhy, centrifúgy, obrie kolesá a ďalšie atrakcie so zložitým mechanickým alebo elektronickým systémom); riadi podriadených pracovníkov

Povolanie: premietač, premietač-mechanik

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Príprava a obsluha profesionálneho pevne zabudovaného premiatacieho zariadenia vrátane prípravy a ošetrovania filmových kópií

4. stupeň:

Príprava a obsluha premietacieho zariadenia vrátane riadiaceho pultu v hľadisku, premietanie špeciálnymi technológiami

Povolanie: rekvizitár

Príklady pracovných činností:

2. stupeň:

Nákup, príprava a udržiavanie osobných a spotrebných divadelných rekvizít, ich aranžovanie a inštalácia na scéne

4. stupeň:

Technické zabezpečenie funkcie rekvizít (napr. strelných zbraní) alebo vytváranie zvukových alebo optických efektov pyrotechnickými prostriedkami podľa scenára

Povolanie: ručná čipkárka

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vyhotovenie jednoduchších vyväzovaných čipiek s použitím rôznych typov uzlíkov (napr. menšie závesy, okraje, lemy, prestierania)

5. stupeň:

Vyhotovenie jednoduchej ručne paličkovanej čipky menších rozmerov s použitím 5 základných technik (točený pár, retiazka, plátienko, polohodvábna tvorba lístkov) a maximálne 15 párov paličiek

Vyhotovenie netvarovanej alebo jedoducho tvarovanej čipky pletenej na ráme technikou prostiny, dierok a viacfarebného vzoru

Vyhotovenie náročne tvarovanej vyväzovanej čipky s použitím rôznych kombinácií uzlíkov (kabelky, tašky, odevné doplnky) a náročnej veľkoplošnej vyväzovanej čipky (exponáty reprezentačného charakteru)

6. stupeň:

Vyhotovenie zložitejšej paličkovanej čipky s použitím kombinácií základných techník, rôznych druhov výplní vrátane čipky tvarovanej do rohu a jednoduchších figurálnych čipiek

Vyhotovenie šitej čipky z hrubších materiálov s použitím základných techník (plátienko, plátienko s dierkou, podkladaný tyl, tyl, spojky, pikotky)

Vyhotovenie komplikovanej tvarovanej čipky pletenej na ráme podľa návrhov výtvarníka alebo podľa vlastného návrhu

7. stupeň:

Tvorba nových vývojových vzorov interiérových a odevných paličkovaných a šitých čipiek podľa návrhu výtvarníka alebo podľa vlastných návrhov

Tvorba unikátnych interiérových a odevných paličkovaných a šitých čipiek (výstavné exponáty, prehliadkové modely) v spolupráci s výtvarníkom alebo podľa vlastných návrhov

Reštaurovanie všetkých druhov muzeálnych, historických a krojových čipiek

Povolanie: ručný tkáč

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Tkanie hladkých jednofarebných a jednoducho vzorovaných kobercov, ručné viazanie hladkých kobercov

Ručné tkanie prámikov, bord, fraziet, marabu, strapcov, stáčanie a spriadanie šnúr

Vyhotovenie ozdobných čalúnických stúh, poťahovanie a vyšívanie čalúnických slohových gombíkov

5. stupeň:

Tkanie štrukturálnych a vlasových kobercov

Tkanie a viazanie vzorovaných kobercov s vyväzovaným vlasom a kobercov s jednoduchou väzbou vrátane nástenných kobercov a tapisérií

Tkanie hladkých tkanín v základných väzbách s osnovnými farebnými pruhmi, farebnými vzormi v útku vrátane kusového textilu

Tkanie hladkých poťahových, dekoračných a odevných tkanín v základných väzbách jednofarebných, prípadne s osnovným vzorovaním

Tkanie zložitých prámikov s náročnými ozdobnými prvkami, vyhotovenie ozdobných strapcov

6. stupeň:

Tkanie a ručné viazanie kobercov veľkých rozmerov s náročnými vzormi podľa predlohy alebo patrony vrátane kobercov s vyväzovaným vlasom

Tkanie farebne vzorovaných tkanín s veľkým raportom alebo zložitým nepravidelným vzorovým striedaním, najmä v útku

Tkanie farebne vzorovaných tkanín, kobercov a tapisérií v spojení s väzbovými kombináciami vytváranými šľapaním

Tkanie v zložitých (odvodených) väzbách s viacerými podnožkami, dosahovanými kombináciou na tkáčskom zariadení - vzorové striedanie v útku

Vyhotovenie kópií historických prámikových výrobkov

7. stupeň:

Realizácia náročných unikátných kobercov a tkanín s využitím tradičných i nových technologických postupov a väzbových techník

Tkanie výstavných a reprezentačných exponátov, veľkoplošných závesov, opôn a tapisérií podľa návrhu výtvarníkov alebo vlastných návrhov

Reštaurovanie všetkých druhov historických tkanín a kobercov alebo kobercov a opôn vzniknutých podľa výtvarných návrhov (originálov)

Povolanie: ručná vyšívačka

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vyšívanie motívov a znakov na zástavy a vlajky

5. stupeň:

Vyšívanie motívov s použitím základných ozdobných stehov a ich kombinácií (napr. perličkový, stonkový, retiazkový, krokvička, uzlíčky) na tkaninách s jasnou štruktúrou

Plná výšivka

Vyšívanie jednoduchých ažúr

Aplikácia s použitím nestrapkavého materiálu

6. stupeň:

Vyhotovenie výšiviek veľmi zložitou kombináciou stehov s použitím rozličných druhov materiálov podľa individuálnych návrhov výtvarníkov vrátane replík historických zástav

Výšivky na výrez, šitie cez riasy, zložité ažúry, prelamovanie, ozdobné spojovacie stehy

Maľba ihlou, gobelínová výšivka, výšivka na tyle

Aplikácia s použitím strapkavých materiálov Výšivka kovovými vláknami, krampľovanie, šnurovanie, korálková výšivka

Vyšívanie písma, jednoduchých emblémov a vzorov na stuhy, vkládaním striebra, zlata a hodvábu

7. stupeň:

Vyhotovenie nových vývojových interiérových a odevných unikátnych výšiviek v spolupráci s výtvarníkmi a podľa vlastných návrhov

Biela výšivka plná a dierková, výšivka richelieu, gatry rôznych tvarov a výplní Vyhotovenie výšiviek na jemných tkaninách (véba, batist, popelín, mlynské plátienko) s použitím viacerých druhov vyšívacích techník

Aplikácia na tyle, vyhotovenie výšiviek marseilskou technikou do rozmerov uzlíčkov 1 mm

Reštaurovanie všetkých druhov historických, muzeálnych výšiviek vrátane ľudových výšiviek, vyšívačské reštaurovanie historických gobelínov podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Povolanie: stavač scénických dekorácií

Príklady pracovných činností:

2. stupeň:

Zostavovanie fundusových prvkov, praktikáblov, schodíšť, okien, dverí a ich spájanie so zabezpečením ich stability na vyznačený pôdorys členitej dekorácie; obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne, ťahadlá na povrazišti, prepadliská)

3. stupeň:

Zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, pokrývanie dekorácií lepenkou a jutou, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade podľa určeného poradia a druhov

4. stupeň:

Samostatné postavenie členitých a velkorozmerných realistických javiskových scénických výprav na točni vrátane obsluhy veľkej a zložitej mechanizácie (napr. točne s premenlivými polohami) a vykonávanie odberných opráv zložitých scénických dekoračných prvkov

5. stupeň:

Riadenie stavby členitých javiskových celkov, ich úprav, premien a demontáží na javiskách so zložitou modernou javiskovou technológiou

Povolanie: tkáč tapisérií

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Tkanie gobelínov zložitejšej farebnosfi, nórska a jednoduchá francúzska technika

5. stupeň:

Tkanie tapisérií s technickým pauzovaním podľa zložitejších vzorových predlôh vo všetkých gobelinárskych technikách

Vykonanie zložitejších reštaurátorských prác ručne viazaných kobercov

6. stupeň:

Tkanie výtvarne náročných tapisérií a gobelínov zložitou väzbovou technikou, veľkej farebnosti, podľa výtvarných návrhov a vzorov

Reštaurovanie tapisérií a gobelínov

7. stupeň:

Riadenie práce a tkanie výtvarne najnáročnejších tapisérií a gobelínov, nástenných kobercov vo všetkých použiteľných technikách a vo všetkých materiáloch vrátane určovania potrebných materiálov a farebného ladenia

Reštaurovanie cenných tapisérií a vzácnych kobercov, gobelínov z pamiatkových fondov a reprezentačných interiérov podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Povolanie: umelecký čalúnnik a dekoratér

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Čalúnenie klubového nábytku s páperovými poduškami, klubových kresiel, ušiakov a pohoviek delených a poťahovaných z kože, koženky, plyšu, brokátu a iných tkanín a plastických materiálov individuálnych tvarov a vzorov podľa návrhov výtvarníka alebo podľa vlastných návrhov bez deľby práce, s výtvarným riešením priestoru

Riadenie a organizovanie dekoratérskych prác vrátane samostatného vykonania najzložitejších prác s výtvarným riešením

Potiahnutie členitých stien textilom (brokátom), zoradenie vzorov na tapete

Samostatné vyhotovenie a opravy všetkých druhov čalúneného slohového nábytku podľa výtvarných návrhov alebo historických vzorov

Samostatné vyhotovenie viacstupňových opôn

6. stupeň:

Samostatné vyhotovenie najnáročnejších slohových umelecko-remeselných čalúnnických individuálnych výrobkov, prototypov a prác v interiéri, s použitím náročných materiálov na spracovanie podľa návrhu výtvarníkov a architektov

Vytvorenie najnáročnejších veľkoplošných výtvarných kompozícií gobelínov, kobercov, dekoračných závesov, horizontov, opôn a pod. náročnými aplikáciami a povrchovými štruktúrami z rôznych materiálov s vlastným dotváraním alebo podľa vlastných návrhov

Reštaurátorské a rekonštrukčné individuálne práce vysokej náročnosti na historický cennom čalúnnenom nábytku a na interiéroch podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Povolanie: umelecký sochár kameňa

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vyhotovenie jednoduchých plastík, reliéfov z kameňa pomocou bodovacieho strojčeka, ich skladanie a spájanie do celku podľa výkresov

5. stupeň:

Zväčšenie a zmenšenie plastiky, reliéfu z modelu do požadovaného rozmeru pomocou kružidiel a bodovacieho strojčeka

Brúsenie reliéfov alebo sôch ručne i strojovo - pemzou, plstenými kotúčami s použitím kyselín

Vyhotovenie hlinených a sadrových odliatkov architektonických prvkov a článkov podľa originálov, tesanie jednotlivých častí sochárskeho diela do kameňa podľa modelu alebo odliatku

Osadenie sochárskych a kamenosochárskych diel

Tesanie plastického písma a jeho konečná úprava

Úprava figurálných a architektonických diel napr. rímsy, sokle, kamenné zábradlie, schody a pod.

6. stupeň:

Vytesávanie sôch, plastík, reliéfov a iných umeleckých diel z kameňa podľa návrhov výtvarníka a architekta alebo vyhotovenie presných kópií podľa historických predlôh alebo originálov zo všetkých druhov kameňa

Tesanie zložitých druhov písma (napr. renesančné, gotické), emblémov, znakov a pod. vrátane zlatenia a farbenia

Reštaurovanie jednoduchších sochárskych a architektonických diel z kameňa

7. stupeň:

Vytesanie originálu alebo presnej kópie náročného umeleckého diela zložitého a členitého monumentálneho charakteru z kameňa (súsošie) podľa návrhu výtvarníka alebo historických predlôh

Reštaurovanie historicky cenných kamenosochárskych diel monumentálnych a veľmi zložitých (napr. balustrád s bohato zdobenými soklami, portálov, plastík a pod.)

Povolanie: umelecký keramik

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vyhotovenie polovičných a klinových foriem pre úžitkovú a figurálnu keramiku

Vytáčanie keramických výrobkov z volnej ruky do objemu 8 l a výšky 35 cm

Príprava glazúr a engobované glazúrovanie a engobovanie všetkými technikami

Zostavovanie keramických výrobkov dolepovaním

Dekorovanie rytím, škrabaním, maľovaním Vyhotovenie a osadenie jednoduchého reliéfu

Prekreslenie kartónov keramických reliéfov a mozaiky do návrhu

5. stupeň:

Vyhotovenie mnohodielnych viacklinových sadrových foriem

Vytáčanie nádob do objemu 20 l z voľnej ruky

Modelovanie a formovanie plastík a zložitejších reliéfov podľa návrhu

Samostatné vyhotovenie výrobku s dekorom v celom technologickom procese

Glazúrovanie veľkých plastík a reliéfov vrátane osadenia

6. stupeň:

Vyhotovenie sadrového modelu a formy členitých figúr

Vytáčanie výrobkov členitého profilu s objemom nad 20 l z voľnej ruky vrátane zosadzovania nádob nad 1 m výšky

Vyvzorovanie receptov glazúr a materiálov podľa požiadaviek výtvarníka

7. stupeň:

Samostatné vyhotovenie replík historických predmetov vrátane technológie

Vyhotovenie originálov umeleckých plastík, reliéfov, obkladov podľa vlastného návrhu alebo návrhu výtvarníka

Dekorovanie všetkými najnáročnejšími technikami vrátane techník ľudových tradícií

Reštaurovanie historicky cenných terakotov, neglazúrovanej a glazúrovanej keramiky v exteriéroch alebo interiéroch

Povolanie: umelecký kováč a zámočník

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vyhotovenie atypických kovových výrobkov, konštrukcií pri realizácii umeleckých prvkov vo výstavnej a interiérovej tvorbe všetkých druhov (napr. slohové kľučky a štíty, jednoduchý reliéf, podnožie sedacieho nábytku a pod.)

5. stupeň:

Vyhotovenie ozdobných znakov, kazetových zámkov s cizelovaným krytom, erbov, mreží s rastlinnými motívmi, krbových súprav okrasným kovaním a ozdôb historických tvarov a novodobých diel podľa výtvarných návrhov vrátane vyhotovenia atypických dielov i z farebných kovov, s použitím starých techník

Výroba základných scénických konštrukcií, výtvarne menej náročných eventuálne podľa výkresovej dokumentácie

6. stupeň:

Vyhotovenie dvojkrídlových mrežových dverí s nadsvetlíkom podľa výtvarného návrhu riešením mechanických funkčných dielov

Reštaurovanie kováčskych a zámočníckych prvkov, slohovej polopustenej zámky s rytým štítom a farebným leptaným dezénom

Vyhotovenie kovaných a zvarovaných plastík historického i súčasného výtvarného prejavu alebo podľa modelu i s využitím vlastného remeselného rukopisu

Vyhotovenie slohového točitého schodišťa s nepravidelným pôdorysom vrátane zábradlia

Povrchové úpravy prác cínovaním v kúpeli, chemické farbenie kovov

Zostavovanie rekonštruovaných slohových mrežových detailov do celku

Vyhotovenie výtvarne náročných konštrukcií scénických dekorácií, výroba zložitého kovového nábytku, výroba rekvizít

7. stupeň:

Vyhotovenie figurálnej plastiky tepanej z medeného, mosadzného plechu alebo kovanej z ocele podľa návrhov výtvarníka alebo vlastného návrhu

Vyhotovenie výtvarne najnáročnejších kovových zostáv architektúry monumentálneho poňatia v kombinácii s rôznymi druhmi materiálov

Reštaurovanie najstarších slohových remeselných pamiatok pre muzeálne účely a vyhotovenie prípadných kópií pre ďalšie použitie podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Povolanie: umelecký kovolejár-cizelér

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Zaformovanie a odliatie tvarovo jednoduchých umeleckých predmetov vrátane ručného opracovania a povrchovej úpravy

4. stupeň:

Formovanie a odliatie figúrok, ozdobných dverových kľučiek vrátane vyhotovenia formy a ručného opracovania odliatkov plastík osekávaním a brúsením a vyhotovenie klinovej formy

5. stupeň:

Zaformovanie a odliatie zložitejších plastík a reliéfov na sucho vrátane riešenia slohovej sústavy, opracovania povrchu plastík a reliéfov, vyhotovenie potrebného náradia, zlícovanie a montáž častí figúr

6. stupeň:

Zaformovanie a odliatie zložitých plastík z bronzu s vyhotovením vtokovej sústavy vrátane legovania a cizelovania

Reštaurovanie historických častí objektov podľa vzoru, osadenie rozmerných plastík

7. stupeň:

Formovanie a odliatie veľmi zložitých výtvarných diel vrátane rozrezania sadrových modelov, určenia deliacej roviny, vtokovej sústavy, legovanie zliatiny a určenie lejacej teploty kovu

Riadenie kompletného zhotovenia a osadenia monumentálnych plastík a súsoší

Reštaurovanie historických bronzových diel v spolupráci s orgánmi štátnej pamiatkovej starostlivosti

Povolanie: umelecký leptár skla

Príklady pracovných činností:

6. stupeň:

Vyhotovenie leptov na skle v ornamentálnej, figurálnej a abstraktnej kresbe na dotváranie vonkajšej a interiérovej architektúry podľa návrhu výtvarníka alebo podľa vlastného návrhu (napr. leptané okná, portály, deliace steny, lustre a pod.)

7. stupeň:

Riadenie leptárskych prác na skle a konkrétna realizácia výtvarných návrhov

Samostatné zhotovenie leptaných sklených plastík v kombinácii s inými materiálmi (kov, drevo)

Povolanie: umelecký maliar

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Patinovanie štukových ornamentov Vyhotovenie veľkoplošných nástenných malieb, kreslenie historických prvkov, figurálnych a ornamentálnych motívov

Spevnenie (injektáže) uvoľnených častí omietky s nástennou maľbou

Maliarske napodobnenie všetkých druhov materiálov, vyhotovenie plastických malieb s napodobnením architektonických prvkov; jednoduchšie scénické maľby (figurálne, architektonické a krajinárske kompozície), finálna úprava divadelných rekvizít

6. stupeň:

Vyhotovenie slohových malieb vrátane doplnenia námetu, sondáže vrstiev malieb, určenie chemických a fyzikálnych vlastností materiálov, určenie postupu prác

Presná realizácia maľby portrétov podľa fotografie

Vyhotovenie maľby rôznymi náročnými technikami podľa vlastnej kompozície

Vytváranie stredných a menších scénických malieb všetkých druhov vrátane figurálnej, architektonickej a krajinárskej kompozície

Maliarske reštaurovanie nábytku, finálna úprava náročných divadelných rekvizít, maľovanie figurálnych plastík

7. stupeň:

Reštaurátorské a konzervátorské práce veľmi cenných monumentálnych malieb a obrazov v historických a pamiatkovo chránených objektoch podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti, s použitím všetkých techník a na všetkých materiáloch

Vytváranie najnáročnejších monumentálnych malieb (napr. prospekty, horizonty, panorámy, koberce) všetkých druhov figurálnej, architektonickej, krajinárskej kompozície so zachovaním autorského rukopisu s výtvarným doriešením pri mnohonásobnom zväčšení rôznymi technológiami na rôznych materiáloch (napr. plátno, zamat, hodváb, tyl, juta, molino) s koordináciou prác

Povolanie: umelecký mozaikár

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Ručná príprava základného materiálu a štiepanie polotovarov vrátane výberu materiálu podľa štruktúry a farieb; spracovanie všetkých druhov mozaikárskeho materiálu do potrebných tvarov pre zostavovanie mozaiky

Kopírovanie kartónov v mierke 1:1 za pomoci pauzy a vyhotovenia rastru a zamerania pre montážne práce a prenesenie kresby na stenu alebo panel

Zostavovanie mozaiky negatívne na papier bez náročných výtvarných prvkov

5. stupeň:

Zostavovanie mozaiky z kameňa, skla a keramiky obidvoma technikáami, t. j. negatívnou na papier alebo technikou priameho vysadzovania (ala prima), zložitejšia abstraktná kompozícia podľa vyvzorovanej predlohy

Samostatné zostavenie malých kompozícií do rámov alebo panelov

6. stupeň:

Kompletné vykonávanie mozaikárskej činnosti a všetky druhy montážnych prác s ňou súvisiacich

Vzorovanie náročných mozaikových prác s vytvorením štruktúr, zodpovedajúcich výtvarnému zámeru; skladba, štruktúra, farebnosť a veľkosť uložených kociek v ploche tak, aby zodpovedali celkovému zámeru a charakteru diela

7. stupeň:

Reštaurovanie alebo rekonštrukcia historicky cenných mozaikových diel podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Zväčšenie a vyhotovenie farebného návrhu nad mierku 1:1 pre potrebu výroby so zakreslením farebných plôch, prechodov valérov so zachovaním rukopisu autora

Povolanie: umelecký pasiar

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vyhotovenie atypických výrobkov z rôznych druhov kovov (napr. osvetľovacie telesá a dobové rekvizity) a dielov menších rozmerov vrátane montáže

5. stupeň:

Vyhotovenie zložitých výrobkov z rôznych druhov plechov, viacramenných svietideil, farbenie pasiarskych výrobkov, montáž v objektoch

Vyhotovenie kruhového zapusteného svietidla z oceľového materiálu vrátane rozptylnej mriežky s priemerom 600 mm, prípadne i elektrického zapojenia a preskúšania.

6. stupeň:

Vyhotovenie veľmi náročných výrobkov z plechu a iných kovových materiálov, povrchová úprava na starý bronz, vyhotovenie rozmernej priestorovo zložitej plastiky z neželezných kovov podľa návrhu výtvarníka vrátane štýlovej povrchovej úpravy

Rekonštrukčné práce historicky cenných pasiarskych výrobkov

7. stupeň:

Reštaurovanie a konzervovanie historických pasiarskych výrobkov a výtvarných diel podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Vyhotovenie monumentálnych portálov pasiarskymi technikami, reliéfov a plastík podľa návrhov výtvarníkov pre reprezentačné priestory, pamätníky, múzeá, zámky

Povolanie: umelecký pozlacovač

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Doplňovanie plastík, reliéfov a mobiliárov drobnou rezbou v dreve alebo domodelovaním drobných chýbajúcich častí masou alebo tmeliacou sádrou

5. stupeň:

Zlátenie glejovou a mastnou technikou a leštenie achátom

Pozlátenie bohato modelovaných líšt na lesk zlatou, striebornou alebo hliníkovou fóliou

Pozlátenie menej náročnej plastiky, figúr, zložitých ornamentov a písma

Patinovanie tvarovo členitých ozdôb zlátenej plastiky alebo figúr

6. stupeň:

Ručné modelovanie, vyrezávanie a gravírovanie poškodených zlátených zložitých ornamentálnych ozdôb na dreve, kove, sadre, umelej hmote vrátané doplnenia chýbajúcich častí

Pozlacovanie plastík, reliéfov z kameňa, kovov, umelých hmôt a sadry matovým zlátením (merál, zlato, hliník) a lesklým zlátením (zlato, striebro) vrátane patinovania a dodržiavania pamiatkárskych zámerov

7. stupeň:

Pozlacovačské práce na zložitých figurálnych plastikách, basreliéfoch a reliéfoch z rôzných materiálov ako pieskovec, kameň, sadra, drevo, umelá hmota, kov vrátane domodelovania chýbajúcich častí

Zlátenie monumentálnych barokových interiérov, oltárov a mobiliárov vrátane plastík s povrchovou úpravou alabastru a polírovacou belobou na figurálnych plastikách

Reštaurovanie a konzervácia vrátane pozlacovačských a lakovníckych prác, stvárnenie mramoru na dreve povrchovou mastnou alebo glejovou technológiou a všetky polychrómie na umelecký a historicky veľmi cenných pamiatkach podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Povolanie: umelecký rezbár

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vykonanie povrchovej úpravy rezbársky tvarovo jednoduchých výrobkov vrúborezbou, lakovaním, vypálením vzorov a zložitejších obrazcov

Sústruženie kónických nôh, kuželov a pod. z ruky

Vykonanie drobných rezbárskych prác pri opravách slohového nábytku, historických dverí a okien, ich petrifikácia a konzervácia

5. stupeň:

Sústruženie zložitých výrobkov profilových a vyberaných tvarov z ruky (napr. súčastí štýlového nábytku)

Vyhotovenie individuálnych rôznych dielov a výrobkov vyrezávaním vrátane výrobkov ľudovej umeleckej výroby

Kompletné vyhotovenie vzoriek ozdobných detailov pre umelecký nábytok a bytové doplnky

Úpravy a konštrukčné podchytenie rezaných vrátových fríz na slohových dverách, spevnenie dreva, petrifikácia a opravy slohových artefaktov (napr. kazetové stropy, slohové okná, truhlice, slohové rezby)

6. stupeň:

Samostatné vyhotovenie výtvarne náročných zložitých rezbárskych prác charakteru umeleckej výroby podľa návrhov výtvarníkov alebo vlastných návrhov

Reštaurovanie a renovovanie jednoduchších slohových interiérov a exteriérov rezbárskou technikou vrátane povrchovej úpravy podľa zámerov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

7. stupeň:

Drevorezbárske vyhotovenie kópií a rekonštrukcia zložitých zdobených slohových interiérov, dekoratívnych prvkov z dreva a drevomozaiky

Vyhotovenie kazetových, tvarovaných drevorezbárskym spracovaním, ornamentálne dyhovaných, intarzovaných, rôznymi spojmi spojovaných výrobkov a dekorácií vyrezávaním

Rezby figurálnych predmetov ľudového a úžitkového umenia s použitím rôznych techník, vybíjania a vylievania kovom

Vyhotovenie drevených plastík a sôch podľa historických vzorov, basreliéfových rezieb a výtvarných návrhov

Reštaurovanie historických drevených plastík, reliéfov, sôch, mobiliárov, veľkoplošnej intarzie a inkrustácií a pod. podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Povolanie: umelecký sklenár-vitrážista

Príklady pracovných činností:

5. stupeň:

Samostatné rozšablónovanie návrhu s ornamentálnym námetom, zostavenie siete z olovených drážok, zasadenie hotovej sklenej mozaiky do rámu alebo muriva

Vyhotovenie vitráže z farebnýeh alebo maľovaných skiel náročnej kresby a farebnosti do profilových olovených prútov vrátane spájania a montáže

Demontáž okien v olove (príprava pre reštaurovanie)

6. stupeň:

Vyhotovenie vitráže chrámových a slohových okien s figurálnymi a portrétnymi motívmi vrátane montáže

Reštaurátorské práce na sklenej vitráži a farebných oknách v olove pre chrámy a pamiatkové objekty

7. stupeň:

Zostavenie individuálnych plastík (výtvarných celkov) z rôznych druhov skla alebo v kombinácii s rôznymi materiálmi (napr. drevo, kov), vyhotovenie monumentálnych umeleckých diel zo skla (dobových a moderných vitráží) s použitím mimoriadne náročných pracovných techník a maľby skla

Reštaurátorské práce na sklenej vitráži a farebných oknách najnáročnejšieho charakteru na historických objektoch podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti

Povolanie: umelecký štukatér a kašér

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vyhotovenie jednoduchej klinovej formy a odliatie sadrového odliatku vrátane retuše Vyhotovenie konštrukcie, ťahanie jednoduchých ríms a profilov

Modelovanie slohového ornamentu podľa dokumentácie, vyhotovenie všetkých druhov šablón

Modelovanie a vyhotovenie menších plastických modelov, rôznych plastík a odliatkov - divadelných rekvizít, ornamentálnych ozdôb, architektonických a plastických častí alebo prvkov výzdôb scénických dekorácií, exteriérov a interiérov z najrôznejších materiálov

5. stupeň:

Ťahanie profilov a roziet na strope vrátane vyhotovenia konštrukcií

Odliatie a osadenie sadrových odliatkov do profilov a ríms vrátane vyhotovenia foriem

Zhotovenie sgrafitovej výzdoby budov, montáž zložitých sadrových konzol a ríms

Reštaurovanie slohových profilov, hlavíc, omietok a zabezpečenie uvoľnených častí injektážou

Snímanie rôznych častí ľudského tela, vyhotovenie všetkých druhov foriem náročných plastík z najrozličnejších materiálov a vyhotovenie odliatkov do týchto foriem

6. stupeň:

Zhotovenie zložitého raticového stropu, ťahanie niky, stĺpov a iných profilov

Reštaurovanie slohového ornamentálneho sgrafita, fixácia a konzervovanie

Zhotovenie modelu balustrády, zaformovanie modelu, zhotovenie výduskov

Reštaurovanie zložitejších kamenných článkov a portálov

Modelovanie architektonickej výzdoby zo štuky v požadovanom slohu

Modelovanie a vyhotovenie modelov a plastík všetkého druhu z najrôznejších materiálov a rôznych povrchových úprav podľa návrhov výtvarníkov pre scénografickú výrobu, odlievanie epoxidových a polyesterových živíc vrátane laminovania

Snímanie masiek alebo častí tváre živých modelov

7. stupeň:

Vypracovanie viacfarebného figurálneho sgrafita, farebného umelého mramoru a zhotovenie umelého mramoru do sadrových foriem

Reštaurovanie zložitých ornamentálnych slohových podhľadov

Vytváranie všetkých druhov najnáročnejších veľkých, tvarovo veľmi zložitých plastík vrátane figurálnych, v nadživotných veľkostiach s pohybovými možnosťami najrôznejšími technológiami a povrchovými úpravami podľa návrhov výtvarníkov alebo podľa vlastných návrhov

Povolanie: umelecký stolár

Príklady pracovných činností:

4. stupeň:

Vyhotovenie jednoduchých individuálnych výrobkov úžitkového umenia samostatne bez technologickej deľby práce s použitím zosadzovania dýh na krížovú spáru, šachovnicu a žilky, primorenie domácich drevín so zachovaním kresby vrátane konečnej povrchovej úpravy

5. stupeň:

Vyhotovenie nábytku podľa výtvarného návrhu s výberom materiálu

Vyhotovenie jednoduchších intarzií ornamentálnych a figurálnych vrátane prípravy dýh a podkladov

Vyhotovenie slohových okien a dverí podľa pôvodných vzorov s prenesením detailov a profilácie dreva vrátane okovania

Rekonštrukcia vykladaných historických podláh a vlysov so zachovaním pôvodných druhov driev, rozmerov a povrchovej úpravy

Vyhotovenie individuálnych scénických doplnkov prevažne ručne bez deľby práce

6. stupeň:

Vyhotovenie slohového nábytku, kazetových stropov podľa vzoru, vyhotovenie nábytku s výraznými umeleckými prvkami vrátane ľudovej umeleckej výroby

Vyhotovenie a zostavenie zložitých individuálnych zabudovaných skríň do nepravidelného priestoru

Reštaurovanie slohového nábytku

Dekorovanie obkladania stien historických interiérov rámovými konštrukciami a výplňami z ušľachtilých driev vrátane konzervácie

Zhotovenie kusového nábytku podľa návrhov vrátane prípravy materiálu, vyhotovenie intarzií, výtvarne náročných a zložitých slohových častí scénických dekorácií (napr. špeciálne plastiky v perspektívnych skratkách - oltáre, krby, portály)

Zhotovenie a reštaurovanie výtvarne najnáročnejších slohových a staticky náročných scénických dekorácií

7. stupeň:

Riadenie a vykonávanie najnáročnejších prác pri vyhotovovaní slohového nábytku a stavebných slohových prvkov; vyhotovenie výtvarne náročného interiérového zariadenia podľa výtvarného návrhu vrátane zostavovania

Vyhotovenie náročných ornamentálnych a figurálnych intarzií a maketárií vrátane ich opráv vo všetkých technikách

Náročné reštaurátorské práce na slohovom nábytku a interiéroch, na obložení tabuľových a kazetových stropov, stĺporadí, stien a schodíšť pri dodržiavaní pamiatkového zámeru

Reštaurovanie súborov a komplexov veľmi vzácneho a výtvarne zložitého historického nábytku I. kategórie, zariadení všetkých slohov a štýlov, vyhotovenie kópií a rekonštrukcia

Povolanie: vlásenkár a maskér

Príklady pracovných činností:

3. stupeň:

Pútikovanie vláseniek, šitie montúr, úprava jednoduchších účesov, riasnenie a lepenie vláseniek a fúzov

4. stupeň:

Vyhotovenie bežných divadelných a módnych vláseniek rôznych typov vrátane farbenia, vyhotovenie jednoduchších charakterových maskérskych prác spojených s úpravou účesov účinkujúcich umelcov

5. stupeň:

Vyhotovenie výtvarne náročných dobových vlásenkárskych výrobkov a masiek so zložitým technologickým a výtvarným riešením podľa výtvarného návrhu s použitím prírodných i umelých materiálov; vykonanie charakterových maskérskych prác (s použitím plastickej modelácie)

6. stupeň:

Samostatné technologické navrhnutie a kompletné vyhotovenie individuálnych masiek a vláseniek v súlade s charakterom výrazu historických, súčasných alebo iných charakterových postáv s použitím najrôznejších materiálov a špeciálnej technológie podľa návrhu výtvarníka s použitím vlastnej tvorivej metódy, snímanie masiek hercov, vyhotovenie formy, odlievanie plastických doplnkov, kašírovanie

Povolanie: výrobca v ľudovo-umeleckej výrobe

Príklady pracovných činností:

2. stupeň:

Výroba ozdôb a figúrok zo slamy a kukuričného šúpolia

Maľovanie všetkých druhov vyrezávaných figúrok a hračiek podľa vzoru

Výroba zvykoslovných predmetov podľa vzorov (napr. rôzne druhy svietničiek z ovocia, figúrok z plodov, zdobené vetvičky, sviečky)

Výroba bižutérie z prírodných materiálov rastlinného pôvodu (napr. náhrdelníky z klokočia, korenia a pod.)

3. stupeň:

Výroba všetkých druhov zvykoslovného pečiva - medovníky, kysnuté pečivo - vrátane prípravy a zdobenia

4. stupeň:

Výroba všetkých typov kraslíc vrátane prípravy materiálu, farieb, dokončovacích prác so zachovaním ľudových tradícií

Výroba štiepaných holubičiek

Výroba a farbenie batikovaných interiérových a odevných kupónov z rôznych materiálov a rôznymi technikami podľa vlastných výtvarných predstáv (batika šitá, vyväzovaná)

Podmaľby na skle

Povolanie: záhradník

2. stupeň:

Ručná príprava pôdy kopaním, okopávaním, urovnávaním, pletím a pod.

Výsadba bežných kvetov a rastlín na hriadky, škôlkovanie sadeníc

Ošetrovanie kvetov a rastlín na hriadkach polievaním, pletím, okopávaním a pod.

3. stupeň:

Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou

Vysádzanie okrasných stromov a kríkov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí

Vykonávanie ochranných postrekov a ich príprava, dezinfekcia pôdy parou a aplikácia výživných látok v rôznom skupenstve s využitím rôznych technických prostriedkov vrátane malotraktorov

4. stupeň:

Množenie, sadenie a presádzanie náročných druhov črepníkových rastlín (napr. Hortenzia, Acuba, Laurus, Sansevieria, Aralia, Pelargonia, Diffenbachia, Pandaus, Filodendron), pikýrovanie rastlín pinzetou

Ošetrovanie a regulácia rýchleného rastu rastlín s úpravou vlhkosti, teploty a svetla v pareniskách a skleníkoch

Chemické postreky, dezinfekcia pôdy, konzervovanie stromov a prihnojovanie všetkých záhradníckych kultúr vrátane určenia druhu prostriedkov, dávok a termínu aplikácie Výchovný a udržiavací rez okrasných drevín podľa druhov a odrôd

Kladenie trávnatého povrchu budovaného siatím s určením postupu prác, spôsobu ošetrovania, prihnojovania, kosenia a pod.

5. stupeň:

Pestovanie a tvarovanie osobitne náročných druhov rastlín vrátane prípravy pôdy, ako sú Azalea indica, Cyklamen persicum, Caramella, Gloxinia, Anthurium, Croton, Pointsetia a pod. vrátane ručného siatia a ošetrovania osobitne náročných druhov siatych pod lupou, napr. orchideí, gloxínií, begónií, kaktusov a pod.

Vrúbľovanie a očkovanie špeciálnych druhov okrasných drevín, napr: Azalea, Picea pungeus, Wistaria chinensis, Rosa v druhoch Paeonia arborescens, Clematis v druhoch Gypsophila, Rododendron, kaktusy a pod.

6. stupeň:

Riadenie a organizácia časového a technologického postupu prác pri pestovaní náročných druhov črepníkových kvetín, ruží, karafiátov, gerber, orchideí, kaktusov a pod. pod sklom, náročných škôlkárskych výpestkov (konifer, skalničiek), množenie náročných kultúr na podnožiach (vrúbľovanie konifer a pod.) a pri umelom ovplyvňovaní rastu a kvetu rastlín (termínovaná kultúra)

Povolanie: Zriadenec v kultúrnych zariadeniach

Príklady pracovných činností:

1. stupeň:

Dozor v expozíciách zbierok múzeí, galérií, výstav a pod. a dozorná a poriadková služba pri kultúrnych akciách

Uvádzačské práce, podávanie informácií o danej kultúrnej akcii, kontrola vstupeniek, predaj propagačných materiálov, dohľad a zabezpečovanie prevádzky v šatniach

2. stupeň:

Predaj vstupeniek na kultúrne akcie vrátane vyúčtovania tržieb

Stráženie objektov a zbierok, obchôdzky so služobným psom vrátane starostlivosti o psa

3. stupeň:

Zabezpečovanie ochrany zbierkových, múzejných výstavných fondov vrátane predbežného vyšetrovania krádeží s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky a pod; spolupráca s orgánmi polície

Príloha č. 2 vyhlášky č. 377/1991 Zb.

STUPNICA MZDOVÝCH TARÍF

tarifný stupeňmesačná mzd. tarifa v Kč
pre 42,5 hod. pracovný týždeň
orientačné kvalifikačné
predpoklady vzdelania
11 800Z
21 900S/Z
32 000S
42 100Ú S/S
52 200Ú S
62 300Ú S
72 400Ú S
82 500V/Ú S
92 600V
102 700V
112 900V
123 200V
Přesunout nahoru