Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 375/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb.

Částka 72/1991
Platnost od 23.09.1991
Účinnost od 23.09.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

375

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 9. září 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

Příloha 1 k vyhlášce č. 266/1990 Sb., ve znění vy hlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb., se na konci doplňuje tímto textem:

číslo celního sazebníku (HS) název položky množství  na rok 1991
0701 Brambory120 tis. tun
1108Škrob a inulin1 tis. tun
1205Semena řepky25 tis. tun
1514Řepkový olej11 tis. tun
1517Margariny5 tis. tun
170 23 01Glukóza a gluk. sirupy1,5 tis. tun
1703Melasa60 tis. tun
2204Víno z čerstvých hroznů 80 tis. hl

Údaje uvedené ve sloupci "množství na rok 1991" vyjadřují množství, které nejvýše může být dovezeno za celý rok 1991; započtou se tedy do něho i objemy dodávek realizovaných před účinností této vyhlášky.

Čl. II

Ustanovení § 1 se nevztahuje na zboží uvedené v čl. I této vyhlášky, pokud překročí státní hranici České a Slovenské Federativní Republiky nejpozději dne 3. října 1991 a je předmětem smlouvy mezi československou osobou a zahraničním dodavatelem, uzavřené nejpozději dne 22. září 1991 a československá osoba nejpozději dne 7. října 1991 doručí federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu písemné oznámení o množství dováženého zboží a jeho druhu včetně čísla celního sazebníku. Splnění této povinnosti je povinna celnici prokázat písemným potvrzením federálního ministerstva zahraničního obchodu; bez tohoto průkazu celnice zboží nepropustí do volného oběhu.1)


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. září 1991.


Ministr:
Ing. Bakšay v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru