Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 371/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku

Částka 71/1991
Platnost od 20.09.1991
Účinnost od 05.09.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

371

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. srpna 1991 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 5. září 1991. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních s Dodatkovým protokolem z 26. ledna 1968, vyhlášená č. 67/1968 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Rumunska vedeny přáním rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, se dohodly takto:

Článek 1

1. Státní občané smluvních států, kteří jsou držiteli platného cestovního dokladu, mohou vstupovat na území druhého smluvního státu za účelem pobytu, který neslouží výdělečné činnosti, a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle 3 měsíce v průběhu 6 kalendářních měsíců od okamžiku prvního vstupu na jeho území.

2. Smluvní stát, pro který vstoupilo v platnost rozhodnutí příslušného orgánu Evropské unie o odstranění kontrol na státních hranicích ve smyslu Prováděcí úmluvy ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985, oznámí tuto skutečnost písemně druhému smluvnímu státu. Ode dne následujícího po dni doručení tohoto oznámení občané státu, kterému bylo takové oznámení doručeno, držitelé platného cestovního dokladu mohou vstupovat na území státu, který předmětné oznámení učinil, za účelem pobytu, který neslouží výdělečné činnosti, a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle 3 měsíce v průběhu 6 kalendářních měsíců ode dne prvního vstupu na území států smluvních stran Prováděcí úmluvy ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985; do doby pobytu se započítává i doba pobytu na území států smluvních stran této úmluvy.

3. Státní občané smluvních států, kteří vstupují na území druhého smluvního státu za účelem výdělečné činnosti nebo tam hodlají pobývat nad rámec osvobození od vízové povinnosti vyplývajícího z ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku, musí mít vízum.

Článek 2

1. Držitelé československých nebo rumunských diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu nebo zástupci smluvního státu v mezinárodních organizacích majících sídlo na území druhého smluvního státu nebo úředníci takovéto organizace, mohou pobývat na území druhého smluvního státu po dobu svého přidělení bez víz.

2. Rodinní příslušníci žijící s osobami uvedenými v odstavci 1 ve společné domácnosti mohou po dobu jejich přidělení pobývat na území druhého smluvního státu bez víz, pokud jsou držiteli československého nebo rumunského diplomatického nebo služebního pasů.

Článek 3

Státní občané smluvních státu, kteří žijí dlouhodobě nebo trvale na území druhého smluvního státu, mohou vycestovat do domovského státu nebo třetích státu a vrátit se do druhého smluvního státu bez víz na základě platného cestovního dokladu.

Článek 4

Zrušení vízové povinnosti neosvobozuje osoby, na něž se tato dohoda vztahuje, od nutnosti dodržovat platné zákony a předpisy příslušné země týkající se vstupu, pobytu - dlouhodobého nebo trvalého a zaměstnání.

Článek 5

Tato dohoda neomezuje právo příslušných úřadů smluvních státu odepřít vstup nebo pobyt občanům druhého smluvního státu, kteří by mohli ohrozit bezpečnost státu nebo veřejný pořádek nebo kteří nedisponují dostatečnými prostředky k zabezpečení svého pobytu.

Článek 6

1. Každý smluvní stát může z důvodů bezpečnosti státu, ochrany veřejného pořádku nebo zdraví svých občanů nebo jiných závažných důvodů pozastavit na přechodnou dobu zcela nebo částečně provádění výše uvedených ustanovení.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu a nabude účinnosti okamžitě po tomto oznámení.

Článek 7

Smluvní státy se zavazují, že kdykoliv přijmou na své území bez formalit své státní občany.

Článek 8

1. Smluvní státy si vymění diplomatickou cestou ve lhůtě 30 dnů před vstupem této dohody v platnost vzory cestovních dokladů.

2. V případě změny cestovních dokladů si smluvní státy zašlou jejich nové vzory diplomatickou cestou nejpozději 30 dnů před jejich zavedením.

Článek 9

1. Tato dohoda vstoupí v platnost 30. dnem od jejího podpisu.

2. Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, pozbývá platnost Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních a Dodatkový protokol ze dne 26. ledna 1968.

Článek 10

Tato dohoda se sjednává na neurčitou dobu. Lze ji kdykoliv vypovědět a pozbude platnosti tři měsíce po doručení písemného oznámení diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Nebude-li tato dohoda vypovězena, pozbude platnosti automaticky dnem, kdy se oba smluvní státy stanou členskými státy Evropské unie.

Dáno v Bukurešti dne 6. srpna 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Zdeněk Matějka v. r.

Za vládu Rumunska:
Teodor Melescanu v. r.

Přesunout nahoru