Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 361/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě

Částka 70/1991
Platnost od 13.09.1991
Účinnost od 13.09.1991
Zrušeno k 01.01.2003 (248/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

361

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 8. srpna 1991

o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvy zdravotnictví České republiky a Slovenské republiky podle ustanovení § 13 odst. 3 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb., stanoví:


§ 1

Posuzování zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy se řídí hledisky uvedenými v příloze této vyhlášky.

§ 2

(1) K výkonu zdravotnických služeb v celní správě se zřizuje Zdravotnická služba jako organizační útvar Ústřední celní správy (dále jen "Zdravotnická služba").

(2) V čele Zdravotnické služby je ředitel, kterého jmenuje a odvolává generální ředitel Ústřední celní správy. Ředitel řídí výkon zdravotnických služeb v celní správě a jeho rozvoj a je za jeho výsledky odpovědný generálnímu řediteli Ústřední celní správy.

§ 3

Výkon zdravotnických služeb v celní správě, s přihlédnutím k specifickým podmínkám celní správy, odborně řídí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy1) ministerstvo zdravotnictví České republiky a ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky.

§ 4

Náklady na výkon zdravotnických služeb v celní správě jsou součástí hospodaření Ústřední celní správy.

§ 5

(1) Zdravotnické služby v celní správě poskytují

a) Zdravotnická služba svými zdravotnickými zařízeními,

b) zdravotnická zařízení státní zdravotní správy.

(2) Závodní zdravotnické středisko v Bratislavě metodicky řídí výkon zdravotnických služeb v celní správě na území Slovenské republiky podle metodických pokynů ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky.

§ 6

Zdravotničtí pracovníci Zdravotnické služby jsou odměňováni podle zvláštních předpisů upravujících odměňování příslušníků celní správy,2) pokud mají atestaci v zastávaném oboru.

§ 7

(1) Zdravotnická zařízení státní zdravotní správy poskytují zdravotnické služby příslušníkům a pracovníkům celní správy pokud není poskytování zdravotnických služeb zajištěno Zdravotnickou službou.

(2) Zdravotnická zařízení státní zdravotní správy poskytují, po předchozí dohodě, zdravotnické služby příslušníkům a pracovníkům celní správy především svými lékaři, kteří mají ve svém úvazku přímou péči o příslušníky a pracovníky celní správy. Tyto lékaře určuje s jejich souhlasem ředitel zdravotnického zařízení, příslušného podle sídla celnice, popřípadě celní odbočky, v dohodě s ředitelem celnice.

(3) Lékaři státní zdravotní správy, mající ve svém úvazku přímou péči o příslušníky a pracovníky celní správy, a pracovníci hygienické služby státní zdravotní správy poskytují zdravotnické služby ve vedlejším pracovním poměru3) nebo na základě dohody o pracovní činnosti.4)

(4) Vztahy mezi Zdravotnickou službou a lékaři státní zdravotní správy, majícími ve svém úvazku přímou péči o příslušníky a pracovníky celní správy, jsou stanoveny zvláštní dohodou federálního ministerstva zahraničního obchodu s ministerstvem zdravotnictví České republiky a ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky.

§ 8

Zdravotnické služby poskytované příslušníkům a pracovníkům celní správy lékaři státní zdravotní správy, majícími ve svém úvazku přímou péči o příslušníky a pracovníky celní správy, zahrnují zejména:

a) léčebně preventivní péči všeobecného i stomatologického směru, včetně první pomoci při úrazech a náhlých onemocněních, posuzování zdravotní způsobilosti k práci při začlenění do práce, odborného výcviku i v průběhu služby a posuzování dočasné pracovní neschopnosti; a ve spolupráci se zařízeními hygienické služby

b) povinné preventivní prohlídky a rozbor jejich výsledků;

c) dispenzární péči, včetně sledování pracovního zařazení;

d) hodnocení pracovních podmínek z hledisek hygieny, fyziologie a psychologie práce, včetně zjišťování příčin nemocí z povolání, ve spolupráci s ředitelem celnice a odborovou organizací;

e) sledování pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, včetně provádění rozborů s cílem sledovat vlivy pracovních podmínek, pracovního prostředí a pracovního procesu.

1) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

2) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 290/1991 Sb., o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy.

3) § 70 a násl. zákoníku práce.

4) § 237 a násl. zákoníku práce.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

v z. Ing. Pancíř v. r.

náměstek


Příloha k vyhlášce č. 361/1991 Sb.

SEZNAM NEMOCÍ VYLUČUJÍCÍCH PŘIJETÍ PRO VÝKON PRÁCE PŘÍSLUŠNÍKA CELNÍ SPRÁVY

I. Infekční a parazitální onemocnění

a) Vleklá onemocnění či následné stavy se závažnými poruchami funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Všechny formy syphylis s pozitivní seroreakcí či s pozitivním nálezem na liquoru.

b) S lehkými trvalými poruchami funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Klinicky zhojena infekční hepatitis a TBC, do 2 let po ukončení léčby, infekční mononukleoza do 1 roku.

II. Zhoubné novotvary (včetně zhoubných novotvarů mízní a krvetvorné tkáně)

a) Formy léčebně neovlivnitelné.

b) S dobrou odezvou na léčbu do 5 let od jejího ukončení.

c) Bez známek recidivy po 5 letech ukončení léčby.

Poznámka: neschopné k přijetí jsou také osoby s benignímy novotvary, které svou velikostí a umístěním omezují funkci vlastního nebo sousedních orgánů, nebo ji podstatně zhoršují.

III. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí, výživy a přeměny látek a poruchy imunity

1. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí.

a) Závažné vleklé či recidivující formy s nedostatečnou odezvou na léčbu či provázené komplikacemi.

b) Vleklé či recidivující formy trvale snižující fyzickou zdatnost.

2. Úplavice cukrová.

a) Závažné, obtížně léčitelné formy či provázené závažnějšími komplikacemi.

b) Ostatní formy nekomplikované, nebo provázené lehčími komplikacemi, vyžadující trvalou léčbu.

c) Praeklinické, nebo zcela lehké formy nevyžadující přísný dietní režim (včetně renálního diabetu).

3. Poruchy výživy a přeměny látek a poruchy imunity (včetně obezity a dny).

a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné s trvale nevyhovující tělesnou zdatností, či provázené závažnější poruchou funkce, nebo anatomickými změnami orgánů.

b) Formy provázené lehkou poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu.

IV. Nemoci krve a krvetvorných orgánů

Závažné formy trvale snižující fyzickou zdatnost či odolnost organismu, nebo provázené projevy krvácivosti.

V. Duševní poruchy

a) Všechny formy ústavně prokázaných psychóz. Poruchy osobnosti trvale narušující společenskou adaptaci či soužití. Všechny formy alkoholismu či toxikomanie. Závažné vleklé či recidivující anxiózně depresivní neurozy s tendencí k suicidiu nebo sebepoškozování.

b) Ostatní často recidivující anxiozně depresivní neurozy vyžadující dlouhodobou léčbu. Koktavost a jiné poruchy řeči či výslovnosti s těžko srozumitelnou mluvou. Enurezis nocturna.

c) Nezávažné poruchy osobnosti narušující schopnost společenské adaptace a soužití.

VI. Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů

1. Zánětlivá dědičná a degenerativní onemocnění centrální soustavy.

a) Vleklé formy či následné stavy se závažnou a trvalou poruchou funkce CNS (záchvaty křečí, poruchami vědomí, čití, rovnováhy či paretickými stavy).

b) S trvalou lehkou poruchou funkce CNS.
Epilepsie s řídkými záchvaty.

2. Migrena

a) Těžké formy provázené nebo předcházené fokálními neurologickými příznaky.

b) Často se opakující záchvaty bez fokální symptomatologie.

3. Nemoci vegetativní nervové soustavy.

Těžké formy vzdorující léčbě trvale omezující fyzickou zdatnost.

4. Nemoci periferní nervové soustavy.

a) Vleklé formy či následné stavy s trvalými závažnými poruchami funkce.

b) S lehkými trvalými poruchami funkce.

5. Nemoci oka a očních adnex.

a) Těžké vleklé, léčbě vzdorující formy s trvalou závažnou poruchou funkce.

b) Vleklé stacionární formy částečně omezující funkci oka.

6. Poruchy refrakce a akomodace, poruchy vidění, slepota a slabozrakost.

a) Těžké poruchy zraku, které nelze korigovat brýlemi.
Diplopie při pohledu vpřed.
Závažné poruchy zorného pole.

b) Refrakční vady: myopie (krátkozrakost) nad - 5,0 D
hypermetropie (dálekozrakost) nad + 3,0 D
astigmatismus + - 3,0 D
Je nutné, aby pacient neměl horší visus s korekcí než 5/10 (6/12) monokulárně na lepším oku, a to při kterékoliv refrakční vadě.
Lehčí poruchy zorného pole.
Diplopie při krajním pohledu do strany.

7. Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku.

a) Vleklý nebo často recidivující zánět středouší se závažnou trvalou či progredující poruchou sluchu.

b) Vleklé záněty středouší s delšími klidovými intervaly či zhojené perforace bubínku, nebo následné stavy s lehkou poruchou sluchu.

8. Vertiginosní a jiné nemoci vestibulárního ústrojí.

a) S trvalými či často se opakujícími poruchami rovnováhy.

b) S občasnými poruchami rovnováhy.

9. Otoskleróza a poruchy sluchu.

a) Oboustranná hluchota.
Jednostranná hluchota se zachovalou slyšitelností na druhém uchu pro šepot alespoň na 2 m.

b) Snížená ostrost sluchová oboustranně méně než na 5 m při hovorové řeči.
Jednostranné snížení ostrosti sluchové při slyšitelnosti hovorové řeči minimálně na 5 m na jednom uchu při méně než 3 m na horším uchu.

VII. Nemoci oběhové soustavy

1. Akutní reumatická horečka. Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami.

2. Vleklá onemocnění srdce (ICHS, kardiomyopatie, chlopenní vady, vrozené vady srdeční, cor pulmonale chron., vleklý zánět osrdečníku a srdeční nitroblány) komplikovaná

a)

- těžkou poruchou funkce myokardu

- závažným typem arytmie či poruchy vedení

- závažným postižením jiných orgánů či tromboembolickými příhodami

- opakujícími se infarkty myokardu či jinými akutními koronárními příhodami, nebo instabilním typem angíny pectoris

b)

- lehkou poruchou funkce myokardu či jiných orgánů

- stabilním typem anginy pectoris

c) Hemodynamicky závažné formy chlopenních vad a vrozených vad srdečních.

3. Hypertenzní nemoc (i sekundární hypertenze).

a) II. a III. stadia se závažnou poruchou funkce postižených orgánů.

b) II. stadia s lehkou poruchou funkce postižených orgánů.

4. Cévní onemocnění mozku.

a) Recidivující mozkové krvácení a následné stavy po mozkové příhodě s trvalými závažnými poruchami funkce CNS.

b) Ostatní následné stavy.

5. Onemocnění periferních tepen, tepének a vlásečnic.

a) Pokročilé či trvale progredující formy se závažnou poruchou funkce končetin či jiných orgánů, nebo provázené pokročilými trofickými změnami.
Aneuryzma aorty a jiné výdutě.

b) Vleklé formy provázené lehkou poruchou funkce končetin či jiných orgánů nebo iniciálními trofickými změnami.

6. Nemoc žil a mízní soustavy.

a) Recidivující záněty či trombózy hlubokých žil a rozsáhlé varixy dolních končetin komplikované tromboembolickými příhodami nebo trvalou závažnou žilní insuficiencí či trofickými změnami

b) Opakující se záněty povrchních žil končetin.
Rozsáhlé varixy, varikokele.

VIII. Nemoci dýchací soustavy

1. Nemoci horních cest dýchacích.

a) Vleklé či často recidivující záněty vedlejších dutin s hnisavou sekrecí. Vleklé záněty horních cest dýchacích s trvalým závažnějším postižením funkce (trvalým chrapotem zúžením hrtanu).

b) Vleklé či často recidivující záněty vedlejších dutin bez hnisavé sekrece léčbou dobře ovlivnitelné.
Vleklé atrofické záněty horních cest dýchacích.
Alergická rýma těžšího stupně.

2. Onemocnění průdušek, plic a pohrudnice.

a) Vleklá či často recidivující onemocnění s trvalou progresí, či s těžkou poruchou funkce dýchacího ústrojí, či jiných orgánů, nebo s častými záchvaty dušnosti.

b) Vleklé onemocnění bez poruchy či s lehkou poruchou funkce. Asthma bronchiale a vleklá asthmoidní bronchitis s ojedinělými záchvaty dušnosti.

IX. Nemoci trávicí soustavy

1. Závažné nemoci orgánů dutiny ústní znemožňující příjem potravy či narušující normální mluvu.

2. Nemoci jícnu. Vleklá onemocnění jícnu s těžkou trvalou či progredující poruchou průchodnosti.

3. Vředová choroba a jiná onemocnění žaludku a dvanáctníku.

a) Vleklá, často recidivující choroba vředová žaludku a dvanáctníku.

b) Vleklá často recidivující vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku, provázená trvalou závažnou poruchou funkce nebo těžšími anatomickými změnami.

c) Vleklá, zřídka recidivující vředová choroba či jiná onemocnění žaludku nebo dvanáctníku s lehkou poruchou funkce či nezávažnými anatomickými změnami.
Postresekční syndrom.

4. Vleklá onemocnění střevní.

a) Vleklá recidivující, či trvale progredující zánětlivá a jiná onemocnění střevní se závažnou poruchou funkce nebo anatomickými změnami.

b) Vleklá zánětlivá onemocnění střevní ve stadiu dlouhodobé remise či iniciální stadia těchto onemocnění.

5. Onemocnění slinivky břišní.

a) Vleklá či recidivující onemocnění slinivky břišní s trvalou závažnou poruchou funkce či s jinými komplikacemi.

b) S lehkou poruchou funkce.
Stav po akutní pankreatitidě.

6. Onemocnění žlučových cest.

a) Vleklé či recidivující záněty či obstrukce žlučových cest s postižením jater nebo slinivky břišní.

b) Cholecystitis chronica (kalkulozní a jiné těžké poruchy).

7. Onemocnění jater.

a) Jaterní cirhoza s těžkou poruchou funkce či provázená komplikacemi, chronická agresivní hepatitis s těžkou poruchou funkce či trvale progredující i při adekvátní léčbě.

b) Jaterní cirhoza s lehkou poruchou funkce.
Chronická aktivní hepatitis.
Těžká steatoza jater, závažné toxické poškození jater.

c) Chronická perzistující hepatitis.
Steatóza jater či toxické poškození jater s lehkou trvalou poruchou funkce.

X. Nemoci močové a pohlavní soustavy

1. Zánětlivá a jiná onemocnění ledvin.

a) Vleklá onemocnění ledvin se závažnou poruchou funkce.

b) S lehkou poruchou funkce či bez poruchy funkce, avšak s častým či trvalým patologickým nálezem v moči.

c) Latentní formy s normální funkcí a s občasným patologickým nálezem v moči (včetně proteinurie a hematurie nejasného původu).
(pozn. zcela zhojené infekční záněty ledvin s normální funkcí a bez patologického nálezu po minimálně tříletém sledování a zcela zhojené ostatní záněty ledvin po pětiletém sledování - schopen k přijetí).

2. Vleklá onemocnění močových cest a mužských pohlavních orgánů.

a) Vleklé či recidivující formy se závažnou poruchou funkce.

b) S lehkou poruchou funkce ledvin či močového ústrojí.

3. Onemocnění ženských pohlavních orgánů.

Vleklé či recidivující formy s poruchou funkce nebo se závažnými anatomickými změnami.

XI. Nemoci kůže a podkožního vaziva, stavy po popáleninách

Rozsáhlé vleklé či recidivující formy vzdorující léčbě postihující exponovaná místa (obličej a horní končetiny), nebo onemocnění vzbuzující odpor či vedoucí k závažnému postižení funkce.

XII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

a) Závažná vleklá nebo často recidivující zánětlivá degenerativní a jiná onemocnění s trvalou těžkou poruchou funkce pohybového aparátu či jiných orgánů, nebo vzbuzující odpor.

b) Vleklá zánětlivá degenerativní či jiná onemocnění pohybového aparátu s trvalou poruchou funkce.

XIII. Vrozené vady, poúrazové, pooperační a jiné následné stavy dle orgánového postižení a dle stupně poruchy funkce postižených orgánů

Přesunout nahoru