Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 354/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách

Částka 68/1991
Platnost od 30.08.1991
Účinnost od 30.08.1991
Zrušeno k 11.01.2005 (13/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

354

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 7. srpna 1991

o středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 2 odst. 2 a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 20 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 29/198 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a podle § 13 písm. a), f) a m) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Základní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje soustavu studijních a učebních oborů středních odborných učilišť, gymnázií a středních odborných škol (dále jen "střední ško ly"), organizaci středních škol, typy středních odborných škol, plnění povinné školní docházky ve vybraných učebních a studijních oborech středních škol, rozsah, podmínky, délku a průběh studia ve středních školách, hodnocení žáků a jejich klasifikaci, délku a organizaci studia při zaměstnání a kombinovaného studia, organizaci studia jednotlivých vyučovacích předmětů, nástavbového studia a pomaturitního studia.

(2) Střední školy poskytují výchovu a vzdělání ve studijních a učebních oborech, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

(3) Typy středních odborných škol jsou: střední průmyslová škola, střední zemědělská škola, střední zahradnická škola, střední vinařská škola, střední chmelařská škola, střední lesnická škola, střední rybářská škola, střední drůbežářská škola, střední zdravotnická škola, hotelová škola, sociálně právní akademie, střední knihovnická škola, střední pedagogická škola, střední umělecká škola, obchodní škola, obchodní akademie, rodinná škola, konzervatoř a odborná škola.

(4) Typy škol uvedené v odstavci 3 se mohou zřizovat jako jedna střední odborná škola.

(5) Název střední školy obsahuje označení druhu nebo typu školy a úředního názvu sídla školy včetně názvu ulice a čísla hlavní budovy. Pokud byl střední škole propůjčen čestný název, je součástí názvu školy. Název školy musí být shodný s názvem školy uvedeným v síti škol.1)

(6) Listiny a úřední dokumenty vydávané střední školou jsou opatřeny úředním razítkem se státním znakem. Název školy v tomto razítku je uveden podle odstavce 5. Způsob užívání státního znaku stanoví zvláštní předpis.2)

(7) Ředitel střední školy může zřizovat speciální třídy pro smyslově nebo tělesně postižené žáky.

ČÁST DRUHÁ

STUDIUM VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Docházka do střední školy

§ 2

(1) Povinností žáka je docházet do střední školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným a volitelným vyučovacím předmětům (dále jen "vyučovací předměty"), které si zvolil.

(2) Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce žáka, pěstoun nebo občan, popřípadě ústav, jemuž byl žák na základě soudního rozhodnutí svěřen do výchovy (dále jen "zástupce žáka"), třídního učitele nebo mistra odborné výchovy o uvolnění z vyučování; je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí současně o tom vychovatele.

(3) Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zástupce žáka, popřípadě vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli nebo mistru odborné výchovy důvod nepřítomnosti. Zástupce žáka ubytovaného v domově mládeže sdělí důvod nepřítomnosti též vychovateli.

(4) Třídní učitel nebo mistr odborné výchovy omluví nepřítomnost žáka při vyučování na základě omluvenky podepsané zástupcem žáka nebo vychovatelem nebo lékařem.

(5) Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc.

§ 3

(1) Ředitel střední školy může uvolnit žáka od účasti na vyučování vyučovacímu předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některým vyučovacím předmětům na základě vyjádření příslušného lékaře, a pokud jde o žáka se změněnou pracovní schopností, na základě vyjádření posudkového lékaře sociálního zabezpečení. Při uvolňování od vyučování tělesné výchovy se postupuje podle zvláštních předpisů.3)

(2) Žáka nelze uvolnit na celý školní rok nebo jeho převážnou část od vyučování vyučovacím předmětům rozhodujícím pro odborné zaměření absolventa. Tyto vyučovací předměty určí ředitel střední školy.

(3) Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel střední školy umožnit žákyni z důvodů těhotenství nebo mateřství přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví.

(4) Ředitel střední školy může umožnit zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žáku přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví.

§ 4

Změna studijního nebo učebního oboru a přestup do jiné střední školy

(1) Ředitel střední školy může povolit změnu studijního nebo učebního oboru, je-li žák zdravotně způsobilý ke studiu a k výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném studijním nebo učebním oboru a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah a termín rozdílových zkoušek určí ředitel školy.

(2) O přestupu do jiné střední školy rozhoduje ředitel střední školy, do které se žák hlásí, po projednání s ředitelem střední školy, kterou žák navštěvuje.

(3) Změnu studijního nebo učebního oboru povoluje a o přestupu do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti žáka. K žádosti nezletilého žáka musí být připojeno vyjádření zástupce žáka.

(4) Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o změně tuto organizaci.

§ 5

Přerušení studia

(1) Ředitel střední školy může přerušit žáku studium na jeho žádost nebo na žádost zástupce žáka, a to až na dobu dvou let. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno. Jestliže uplynula doba přerušení studia v průběhu školního roku, umožní ředitel střední školy žáku dodatečně vykonat zkoušky za příslušné období.

(2) Ředitel střední školy je povinen přerušit studium žákyni pro těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracích a na pracovištích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních předpisů4) nebo jestliže praktické vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

(3) Na žádost žáka může být přerušení studia ukončeno i před uplynutím doby přerušení studia.

(4) K žádosti o přerušení studia nebo o ukončení přerušení studia před uplynutím stanovené doby nezletilého žáka musí zástupce žáka předložit své souhlasné vyjádření.

(5) Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o přerušení studia tuto organizaci.

§ 6

Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku

(1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl.

(2) Žákovi, který splnil povinnou školní docházku, může ředitel střední školy povolit opakování ročníku.

(3) Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o opakování ročníku tuto organizaci.

§ 7

Zanechání studia

(1) Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli střední školy; je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření zástupce žáka.

(2) Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni, kdy řediteli střední školy bylo doručeno sdělení o zanechání studia. Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o zanechání studia tuto organizaci.

(3) Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel střední školy písemně žáka, a je-li nezletilý, zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do střední školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené neúčasti; tímto dnem přestává být žákem školy. Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště tuto organizaci.

ČÁST TŘETÍ

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ, HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

§ 8

Výchovná opatření

(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků.

(2) Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, mistr odborné výchovy, ředitel střední školy, ve středisku praktického vyučování též vedoucí střediska praktického vyučování nebo orgán státní správy ve školství.

(3) Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně žáků: napomenutí třídním učitelem nebo mistrem odborné výchovy, důtka třídního učitele nebo mistra odborné výchovy, ve středisku praktického vyučování též vedoucího střediska praktického vyučování, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia.

(4) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel střední školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.

(5) O udělení a uložení výchovných opatření nezletilému žáku uvědomí ředitel střední školy zástupce žáka. Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o vyloučení žáka ze studia tuto organizaci.

§ 9

Hodnocení a klasifikace žáků

(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný.

(2) Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

1 - velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé. Chování žáka se neklasifikuje v nástavbovém a pomaturitním studiu.

(3) Nelze-li žáka klasifikovat v prvním pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitel střední školy pro jeho vyzkoušení náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace za první pololetí mohla být ukončena nejpozději do klasifikace za druhé pololetí.

(4) Nelze-li žáka klasifikovat ve druhém pololetí, je žák zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený ředitelem střední školy.

(5) Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitele střední školy o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel střední školy, může být požádán o přezkoušení žáka krajský úřad. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně zkoušen, s výjimkou zkoušky podle § 12 odst. 1 písm. a), c), d), e) a f). Ředitel střední školy nařídí komisionální přezkoušení žáka jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace.

§ 10

Celkové hodnocení žáka

(1) Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.

(2) Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:

a) prospěl s vyznamenáním,

b) prospěl,

c) neprospěl.

(3) Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. Stupeň chování velmi dobré se nevyžaduje ve studiu uvedeném v části páté a šesté této vyhlášky.

(4) Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

(5) Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

§ 11

Opravné zkoušky

(1) Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z jednoho vyučovacího předmětu, koná opravnou zkoušku.

(2) Opravnou zkoušku koná i žák, jehož prospěch na konci prvního pololetí je nedostatečný z jednoho vyučovacího předmětu, který se vyučuje pouze v prvním pololetí.

(3) Termín opravných zkoušek určí ředitel střední školy tak, aby opravné zkoušky

a) podle odstavce 1 byly vykonány nejpozději do 31. srpna; žákovi, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září a žákovi, který byl klasifikován v termínu uvedeném v § 9 odst. 4, nejpozději do 15. října,

b) podle odstavce 2 byly vykonány nejpozději do klasifikační porady za druhé pololetí.

(4) Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, je klasifikován ve vyučovacím předmětu, z něhož měl konat opravnou zkoušku, stupněm prospěchu nedostatečný.

§ 12

Komisionální zkouška

(1) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

a) koná-li rozdílovou zkoušku,

b) požádá-li žák nebo zástupce žáka o jeho přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy,

c) koná-li opravné zkoušky,

d) při studiu jednotlivých vyučovacích předmětů,

e) při zkoušce z hlavního odborného předmětu v konzervatoři a ve výtvarných studijních a učebních oborech středních odborných škol a středních odborných učilišť,

f) je-li žák osvobozen od povinnosti docházet do školy.

(2) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel střední školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, popřípadě mistr odborné výchovy vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Pokud je ředitel střední školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel střední školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné v případech uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

ČÁST ČTVRTÁ

ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

§ 13

(1) Střední školy ve své výchovně vzdělávací činnosti zajišťují teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování diferencovaně podle jednotlivých druhů a typů škol, studijních oborů a učebních oborů. Teoretické vyučování a praktické vyučování se uskutečňuje podle učebních plánů a učebních osnov.5)

(2) Ředitel střední školy může v rozsahu stanoveném v učebním plánu upravovat počty vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů a jejich obsah.

(3) Ředitel střední školy může6) se souhlasem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo školství"), u středních zdravotnických škol se souhlasem ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo zdravotnictví"), zavést nový studijní nebo učební obor, nebo zaměření studijního nebo učebního oboru nebo zavést další vyučovací předmět.

§ 14

Teoretické vyučování

(1) Ředitel střední školy stanoví začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v osm hodin, nejdříve v sedm hodin. Ukončuje se nejpozději ve 20 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je osm hodin, bez polední přestávky sedm hodin.

(2) Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje dvacetiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje zpravidla přestávka desetiminutová.

(3) Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel střední školy může v odůvodněných případech a s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým i prostorovým podmínkám stanovit vyšší počet žáků ve třídě, zejména v případě přestupu žáka z jiné střední školy, změny studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku, nejvýše však 33.

(4) Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny. Ředitel střední školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků.

§ 15

Praktické vyučování

(1) Praktické vyučování7) se uskutečňuje ve školách, ve školských zařízeních a v organizacích. Ředitel střední školy může při praktickém vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy, charakteru vyučování a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků. Nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho mistra odborné výchovy ve středním odborném učilišti nebo středisku praktického vyučování je stanoven v příloze č. 1.

(2) Vyučovací hodina předmětů praktického vyučování, s výjimkou odborného výcviku a odborné praxe, trvá 45 minut.

(3) Pokud se praktické vyučování uskutečňuje v organizacích, uzavře ředitel školy s organizací dohodu, v níž se stanoví zejména:

a) druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat,

b) místo konání praktického vyučování,

c) časový rozvrh praktického vyučování, jeho délka a den jeho zahájení,

d) počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování,

e) pracovní a hygienické podmínky, ubytovací a stravovací podmínky, úhrada jízdného, podmínky poskytování nářadí a osobních ochranných pracovních prostředků,

f) způsob odměňování žáků za produktivní práci,

g) opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování.

(4) Praktické vyučování se uskutečňuje pod vedením instruktorů z řad osvědčených a odborně vyspělých pracovníků. Instruktoři jsou odměňováni za činnost při praktickém vvučování podle zvláštních předpisů.8) Odměnu instruktorům hradí střední škola, která výuku sjednala.

§ 16

Odborný výcvik žáků středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování

(1) Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a spočívá ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu.

(2) V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den; v prvním ročníku nesmí být delší než šest vyučovacích hodin, ve vyšších ročnících studijních a učebních oborů nesmí být delší než sedm vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut.

(3) Dopolední vyučování ve vyučovacím dnu začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování ve vyučovacím dnu končí nejpozději ve 20 hodin. Jestliže je to třeba pro výchovu žáků k povolání, může ředitel středního odborného učiliště nebo vedoucí střediska praktického vyučování určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých ročníků od 6 hodin, žáků třetích a čtvrtých ročníků od 5 hodin, může též určit, že odpolední vyučování žáků třetích a čtvrtých ročníků skončí do 22 hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího vyučovacího dne měli odpočinek alespoň 12 hodin.

(4) Po dvou hodinách odborného výcviku je nejméně desetiminutová přestávka anebo nejdéle po pěti hodinách je třicetiminutová přestávka. Žáci, kteří konají odborný výcvik v organizacích, mají přestávku shodně s přestávkami platnými pro pracovníky organizace. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.

(5) Odborný výcvik vyučuje mistr odborné výchovy ve skupinách; vyučování se koná ve středních odborných učilištích, nebo střediscích praktického vyučování nebo na provozních pracovištích organizace schválených ředitelem středního odborného učiliště nebo vedoucím střediska praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků se provádí za vedení a dozoru instruktorů. Instruktor vede současně nejvýše 3 žáky. Instruktora na návrh orgánu nebo organizace, ve které se vyučuje odborný výcvik, schvaluje ředitel středního odborného učiliště nebo vedoucí střediska praktického vyučování. Činnost instruktora řídí a kontroluje mistr odborné výchovy.

(6) Ve studijních oborech a učebních oborech skupiny Zemědělství a lesní hospodářství žák absolvuje část odborného výcviku v rozsahu, který stanoví učební plán, v období hlavních školních prázdnin.

§ 17

Cvičení

(1) Cvičení se uskutečňuje jako součást vyučovacích předmětů nebo jako samostatný vyučovací předmět ve školách, školských zařízeních nebo v organizacích.

(2) Při cvičení si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při technologických, technických, ekonomických, grafických, výtvarnických a jiných činnostech a ve středních zdravotnických školách též při poskytování léčebně preventivní péče.

§ 18

Učební praxe a odborná (umělecká) praxe žáků středních odborných škol

(1) Učební praxe a odborná (umělecká) praxe (dále jen "praxe") se uskutečňuje ve střední škole nebo školském zařízení nebo v organizacích.

(2) Ve studijních oborech skupiny Zemědělství a lesní hospodářství, ve studijních oborech skupiny Veterinární vědy a v hotelové škole absolvuje žák část praxe v rozsahu, který stanoví učební plán, v období hlavních školních prázdnin.

(3) Ve třetím ročníku čtyřletých studijních oborů a prvním ročníku studijních oborů pomaturitního kvalifikačního studia ve středních zdravotnických školách se zařazuje odborná praxe nejdříve od prvního týdne měsíce května.

§ 19

Lyžařský výcvikový kurs a sportovně turistický kurs

Střední školy organizují pro žáky zimní lyžařské výchovně výcvikové kursy a letní sportovně turistické výcvikové kursy v rozsahu stanoveném učebními plány. § 20 Výchova mimo vyučování a péče o žáky v době mimo vyučování

(1) Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování a přispívá též k volbě povolání.

(2) Výchovu mimo vyučování zabezpečují vychovatelé. Na 30 ubytovaných žáků se stanoví 3 vychovatelé a na každý započatý počet 30 žáků další vychovatel.

(3) Péčí o žáky v době mimo vyučování se rozumí poskytování ubytování a stravování a vytváření podmínek pro jejich přípravu na výuku a pomoc při rozvíjení zájmové činnosti.

ČÁST PÁTÁ

STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KOMBINOVANÉ STUDIUM A STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

§ 21

(1) Studium při zaměstnání ve středních školách se uskutečňuje ve studijních a učebních oborech. Studium při zaměstnání je též určeno občanům, kteří nejsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

(2) Studujícím při zaměstnání se poskytuje hospodářské zabezpečení a pracovní úlevy podle zvláštních předpisů.9)

§ 22

Délka studia

(1) Studium při zaměstnání ve středních školách ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou trvá nejdéle 5 let a u učebních a studijních oborů ukončených závěrečnou zkouškou 3 roky pro občany, kteří získali základy vzdělání nebo základní vzdělání; délku studia občanů, kteří získali střední odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání stanoví ředitel školy na základě dokladů o předchozím studiu občana.

(2) Střední škola může organizovat pro občany, kteří nezískali základní vzdělání, kursy pro získání základního vzdělání. Tyto kursy trvají jeden rok.

§ 23

Organizace studia při zaměstnání a kombinované studium

(1) Večerní (směnné) studium je určeno pro občany, kteří se mohou pravidelně několikrát v týdnu zúčastňovat vyučování. Večerní studium lze organizovat též jako směnné, kdy vyučování je střídané v dopoledních a odpoledních hodinách.

(2) Dálkové studium organizuje střední škola u studijních oborů v rozsahu maximálně 220 konzultačních hodin ve školním roce, u učebních oborů v rozsahu maximálně 160 konzultačních hodin ve školním roce. Dálkové studium nelze organizovat ve studijních oborech Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba s výjimkou studijních oborů konzervatoří.

(3) Externí studium je samostatné studium podle individuálního studijního plánu, v němž se žák podle pokynů střední školy samostatně připravuje ke zkouškám; individuální studijní plán a termíny zkoušek stanoví ředitel střední školy. Ve studijních oborech zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra, rehabilitační pracovník, radiologický laborant a zubní technik se externí studium povoluje jen absolventům příbuzného studijního oboru, popřípadě k dokončení studia, pokud není samostatně organizováno v příslušném školním roce po občany, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních bez příslušné kvalifikace. Podle potřeby jsou součástí externího studia soustředění k absolvování předmětů praktického vyučování stanovených učebními osnovami. Střední škola pořádá zpravidla čtyřikrát do roka konzultace ve dnech, které stanoví ředitel střední školy. Obsah externího studia je určen učebním plánem večerního nebo denního studia.

(4) V kombinovaném studiu ve středních školách se střídá denní studium se studiem při zaměstnání. Denní studium může trvat nepřetržitě ve školním roce nejvíce pět měsíců a nejméně jeden měsíc.

§ 24

Studium jednotlivých vyučovacích předmětů

(1) Znalosti, které občané získali samostatným studiem jednotlivých vyučovacích předmětů a které odpovídají svým rozsahem a obsahem příslušnému vyučovacímu předmětu ve střední škole, mohou prokázat vykonáním zkoušky. Zkouškou prokazují znalosti v rozsahu celého vyučovacího předmětu za všechny ročníky studia. Zkoušky se mohou konat ze všech vyučovacích předmětů s výjimkou odborných předmětů ve studijních oborech uvedených v § 23 odst. 3. Pokud jsou součástí vyučovacího předmětu též cvičení, koná je občan v předepsaném rozsahu.

(2) O zkoušku může požádat uchazeč, který prokáže, že získal základní vzdělání, nebo základy vzdělání.

(3) Ředitel střední školy sdělí uchazeči písemně nejpozději do tří týdnů po obdržení žádosti, zda může zkoušku z požadovaného vyučovacího předmětu konat; zároveň mu sdělí termín zkoušky, který stanoví nejpozději do dvou měsíců po podání žádosti.

(4) Při zkoušce uchazeč prokáže svou totožnost. Zkouška je komisionální. Ve vyučovacích předmětech, kde je to stanoveno učebními osnovami vyučovacího předmětu, koná také zkoušku písemnou nebo praktickou.

(5) O úspěšně vykonané zkoušce vydá střední škola vysvědčení.

ČÁST ŠESTÁ

NÁSTAVBOVÉ A POMATURITNÍ STUDIUM

§ 25

Nástavbové studium

(1) Nástavbové studium organizuje střední škola ve studijních oborech určených pro uchazeče, kteří vykonali závěrečnou zkoušku nebo závěrečnou učňovskou zkoušku v učebních oborech s délkou přípravy 3 roky nebo 3 roky a 4 měsíce. Studium se ukončuje maturitní zkouškou a je nejméně dvouleté.

(2) Nástavbové studium organizuje střední škola formou denního studia nebo formou studia při zaměstnání nebo jako studium kombinované.

§ 26zrušeno

ČÁST SEDMÁ

ORGANIZACE STŘEDNÍCH ŠKOL

§ 27

Střední odborné učiliště

(1) Výchovně vzdělávací činnost ve středním odborném učilišti (dále jen "učiliště") zajišťují úseky teoretického vyučování, praktického vyučování a výchovy mimo vyučování. Pro tyto úseky jmenuje ředitel učiliště své zástupce. Úsek praktického vyučování do počtu čtyř mistrů odborné výchovy řídí vrchní mistr odborné výchovy. Úsek výchovy mimo vyučování do počtu čtyř vychovatelů řídí vedoucí vychovatel. Ředitel učiliště jmenuje na každých osm mistrů odborné výchovy vrchního mistra odborné výchovy.

(2) Pokud některé z činností podle odstavce 1 zajišťuje učiliště mimo své sídlo, zřídí ředitel učiliště odloučené pracoviště, které je organizační součástí učiliště. Odloučené pracoviště řídí jeho vedoucí, kterého do funkce jmenuje ředitel učiliště.

(3) Odloučené pracoviště teoretického vyučování do počtu 7 tříd řídí vedoucí učitel, odloučené pracoviště praktického vyučování do počtu 4 mistrů odborné výchovy řídí vrchní mistr odborné výchovy.

(4) Pokud odloučené pracoviště zajišťuje také výchovu mimo vyučování, je domov mládeže jeho součástí a nezřizuje se jako samostatné odloučené pracoviště; takové odloučené pracoviště řídí vždy vedoucí odloučeného pracoviště.

(5) Nepedagogické činnosti zajišťuje úsek technicko (provozně) ekonomický, který je řízen vedoucím úseku, nebo dalším zástupcem ředitele učiliště; nepedagogické činnosti může též pro učiliště zajišťovat jiná právnická nebo fyzická osoba na základě dohody.

(6) Výchovné poradenství zabezpečuje úsek teoretického vyučování.

§ 28

Středisko praktického vyučování

(1) Středisko praktického vyučování řídí jeho vedoucí.

(2) Středisko praktického vyučování spolupracuje ve věcech výchovy a vzdělávání žáků se středním odborným učilištěm, které pro žáky zajišťuje teoretické vyučování.

(3) Vedoucí střediska praktického vyučování jmenuje na každých osm mistrů odborné výchovy vrchního mistra odborné výchovy.

(4) Název střediska praktického vyučování se skládá z jeho označení a z názvu sídla střediska praktického vyučování.

(5) Středisko praktického vyučování používá na všech tiskopisech a písemnostech podlouhlé razítko bez státního znaku.

§ 29

Gymnázium a střední odborná škola

(1) Gymnázium a střední odborná škola (dále jen "škola") zajišťují výchovně vzdělávací činnosti, výchovné poradenství a technicko (provozně) ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy. Může plnit též další činnosti v oblasti sportovní přípravy žáků, výchovy kvalifikovaných pracovníků odborné poradenské činnosti a provozovat hospodářské činnosti, pokud pro tyto činnosti má vytvořeny personální a materiálně technické podmínky.

(2) Pokud některé činnosti podle odstavce 1 zajišťuje škola mimo své sídlo, zřídí ředitel školy odloučené pracoviště, které řídí zástupce ředitele školy; do počtu 7 tříd může být touto funkcí pověřen vedoucí učitel.

ČÁST OSMÁ

§ 30

Střední odborná učiliště s uměleckými obory a umělecké školy

(1) Žák středního odborného učiliště s učebními a studijními obory skupiny Umění, užité umění a rukodílná umělecko-řemeslná výroba (dále jen "střední odborné učiliště s uměleckými obory") a střední umělecké školy (dále jen "umělecká škola") je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen podle § 10 s odchylkou:

prospěl s vyznamenáním, má-li z hlavního odborného předmětu výborný prospěch a splnil ostatní požadavky stanovené v § 10 této vyhlášky.

(2) Ředitel může žáka středního odborného učiliště s uměleckými obory při dlouhodobé omluvené nepřítomnosti ve vyučování hlavního odborného předmětu a ve vyučovacích předmětech s ním souvisejících neklasifikovat; žák opakuje ročník.

(3) Ředitel umělecké školy určí hlavní odborný předmět.

§ 31

Konzervatoř

(1) Konzervatoř pro obor tanec (dále jen "taneční konzervatoř") se zřizuje jako škola s celodenní výchovou nebo jako internátní škola.

(2) Vyučování v konzervatoři a v taneční konzervatoři se uskutečňuje individuálně nebo ve skupinách.

(3) Ředitel taneční konzervatoře po dohodě s ředitelem základní školy v místě trvalého bydliště žáka může převést žáka prvního až pátého ročníku taneční konzervatoře, který neplní požadavky stanovené učebními osnovami, nebo na návrh lékaře ze zdravotních důvodů, do základní školy.

(4) Žák prvního až čtvrtého ročníku taneční konzervatoře je klasifikován a hodnocen podle pravidel klasifikace a celkového hodnocení10) žáků základních škol.

(5) Žák konzervatoře a žák pátého až osmého ročníku taneční konzervatoře je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen podle § 10 odst. 2.

(6) Žákům taneční konzervatoře je zabezpečována celodenní výchova, stravování a ubytování. Ubytování a stravování se poskytuje za úhradu ve výši stanovené pro žáky ostatních středních škol.

(7) Žáci taneční konzervatoře zřízené jako škola s celodenní výchovou jsou ubytováni v domovech mládeže. Výjimky z ubytování povoluje ředitel školy po projednání se zákonnými zástupci žáka.

(8) Žákům taneční konzervatoře se poskytuje za úplatu vybavení na nácvik a umělecké soutěže. Minimální vybavení žáka pro příslušný ročník taneční konzervatoře stanoví příloha č. 2.

ČÁST DEVÁTÁ

§ 32zrušeno

§ 33

(1) Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a osvědčení jsou zúčtovatelnými tiskopisy.

(2) Podpisy na všech úředních listinách a písemnostech musí být vlastnoruční.

(3) Ukládání dokumentace upravují zvláštní předpisy.11)


ČÁST DESÁTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 34

(1) Žák nemůže zanechat studia nebo studium přerušit, pokud ve střední škole plní povinnou školní docházku.

(2) Dosavadní střední ekonomické školy zaniknou nejpozději dnem 31. srpna 1994.

(3) Ustanovení § 14 odst. 3 této vyhlášky nabývá účinnosti od školního roku 1992/93 počínaje prvními ročníky.

§ 35

(1) Ustanovení § 2, 3, § 8 až 12 a § 15 této vyhlášky se vztahují na střediska praktického vyučování.

(2) Ustanovení § 8, § 9 odst. 2, § 15, 16, 18 a 19 se nevztahují na studium při zaměstnání.

(3) Délka učebních oborů se upraví podle této vyhlášky i žákům, kteří jsou ve školním roce 1991//92 ve 2. a 3. ročnících.

§ 36

Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 124/1984 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 9/1987 Sb.

2. Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. 7. 1985, č.j. 22 221/85-210 a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 25. 7. 1985, č.j. OP 064-17. 7. 85, kterou se stanoví podrobnosti o středních školách, publikovaná ve Věstníku vlády pro národní výbory č. 7/1985.

3. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. 7. 1979, č.j. 22 876/79-35, o organizaci hudebních a tanečních škol a studiu na nich (reg. v částce 19/1979 Sb.).

4. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy, ve znění vyhlášky č. 100/1976 Sb.

§ 37

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena předpisem č. 144/2003 Sb. Čl. II

1. Změnu kódů studijních a učebních oborů podle přílohy č. 1 provede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v síti škol, předškolních a školských zařízení nejpozději do 1. 9. 2005.

2. Ve studiu studijních a učebních oborů uvedených v oddílu A bodu I.B, v oddílu C bodech I.B a II.B, v oddílu D bodu I.B, v oddílu E bodech I.B a II.B a v oddílu G bodu I.B mohou pokračovat pouze žáci, kteří byli ke dni 30. 8. 2003 již žáky těchto studijních a učebních oborů.


Ministr:

v z. Prof. RNDr. Pátý CSc. v. r.

I. náměstek


Příloha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb.

Oddíl A

A-I. A Soustava skupin studijních oborů a studijních oborů středních odborných učilišť

Skupina Kód Studijní obor Nejvýše žáků na jednoho mistra
odborné výchovy - ročník
Kód studijních oborů podle
dřívějších předpisů
Poznámky
1. 2. - 4.
1 2 3 4 5 6 7
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/001 Hutník operátor 12 8 22-62-4
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/008 Mechanik přípravář pro kovovýrobu 12 12 24-99-4/02
23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 12 12 24-13-4
23-45-L/001 Mechanik seřizovač 12 12 24-11-4
23-45-L/003 Mechanik seřizovač - programování a obsluha technologických pracovišť 12 10 24-11-4/04 2)4)
23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik 12 10 24-11-4/05
23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů 12 10 24-12-4 2)
23-45-L/009 Letecký mechanik 12 10 24-53-4
23-45-L/011 Mechanik - operátor sklářských strojů 12 12 24-99-4/01 5)
23-69-L/001 Technik - puškař 12 12 24-41-4
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-42-L/001 Mechanik silnoproudých zařízení 12 7 26-70-4 2)
26-43-L/001 Mechanik elektronik 12 10 26-72-4
26-43-L/006 Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů 12 10 26-97-4/08
26-45-L/005 Telekomunikační mechanik 12 10 26-97-4/14
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/001 Operátor gumárenské a plastikářské výroby 17 12 28-59-4
28-46-L/002 Technologie výroby keramiky a porcelánu 12 12 27-99-4/01 5)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-L/008 Operátor textilní výroby 12 12 31-38-4
31-43-L/003 Operátor oděvní výroby 12 12 31-37-4
31-43-L/004 Operátor oděvní výroby - oděvní výroba 12 12 31-37-4/01
31-43-L/006 Operátor oděvní výroby - obchodní činnost 12 12 31-37-4/03
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-42-L/001 Operátor kožedělné výroby 12 10 32-43-4
32-43-L/001 Operátor kožešnické výroby 12 10 32-44-4
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 12 12 33-11-4
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-L/001 Tiskař na polygrafických strojích 7 7 34-53-4
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-45-L/002 Mechanik tepelných zařízení 12 7 36-68-4/00
37 Doprava a spoje
37-41-L/009 Operátor provozu a ekonomiky dopravy 12 10 37-58-4
37-42-L/003 Poštovní manipulant 12 12 37-97-4/02 2)
41 Zemědělství a lesnictví
41-41-L/007 Zemědělský podnikatel 12 12 45-97-4/01
41-43-L/004 Chovatel cizokrajných zvířat 6 6 45-55-4
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-42-L/012 Obchodně provozní pracovník civilního letectví 12 12 64-68-4
63 Ekonomika a administrativa
63-43-L/001 Peněžní manipulant 12 12 37-97-4/01
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-11-L/005 Číšník 17 12 64-44-4
65-41-L/006 Kuchař 17 12 6445-4
66 Obchod
66-41-L/008 Obchodník 12 12 64-61-4-01
64-61-4
64-97-4/01
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/004 Kosmetička 15 10 64-46-4 40)
82 Umění a užité uměni
82-48-L/001 Starožitník 6 6 85-57-4 5)
82-51-L/003 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické 6 6 85-03-4/01
82-51-L/004 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské 6 6 85-03-4/04
82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracováni dřeva - práce truhlářské 6 6 85-04-4/01
82-51-L/007 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské 6 6 85-04-4/02
82-51-L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské 6 6 85-04-4/03
82-51-L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje 6 6 85-05-4/01
82-51-L/010 Uměleckořemeslné stavba hudebních nástrojů -klávesové nástroje 6 , 6 85-05-4/02
82-51-L/011 Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské 6 6 85-06-4/01
82-51-L/012 Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka 6 6 85-06-4/04
82-51-L/014 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické 6 6 85-07-4/04
82-51-L/017 Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování 6 6 85-09-4/01
82-51-L/018 Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí 6 6 85-09-4/02
82-51-L/019 Uměleckořemeslné zpracováni skla - umělecké vitráže 6 6 85-09-4/03
82-51-L/020 Uměleckořemeslné zpracováni skla - malba skla 6 6 85-09-4/04
82-51-L/022 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské 6 6 85-07-41/01
82-51-L/024 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké 6 6 85-03-4/03
82-51-L/027 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje 6 6 85-05-4/03
82-51-L/029 Uměleckořemeslné zpracováni textilu - práce gobelínářské 6 6 85-06-4/02

A-I. B Studijní obory, které se vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem

1 2 3 4 5 6 7
23-45-L/002 Mechanik seřizovač - obráběcí stroje a linky 12 12 24-11-4/01
26-43-L/003 Mechanik elektronik - vysílače a technika VKV 12 10 26-72-4/06
26-43-L/004 Mechanik elektronik - spotřební elektronika 12 10 26-72-4/07
26-43-L/005 Mechanik elektronik - číslicová a řídicí technika 12 10 26-72-4/08
26-43-L/007 Mechanik elektronických systémů 12 10 26-97-4/13
26-43-L/008 Mechanik elektronik -přenosová zařízeni 12 10 26-72-4/05
26-44-L/001 Mechanik elektronik - automatizačni technika 12 10 26-72-4/01 43)
26-44-L/002 Mechanik měřící, regulační a automatizačni techniky 12 10 26-97-4/02
26-45-L/001 Mechanik elektronik - telekomunikační zařízení 12 10 26-72-4/04
26-45-L/002 Mechanik sdělovací techniky 12 10 26-73-4
26-45-L/006 Telekomunikační mechanik 12 10 37-97-4/14
26-45-L/008 Mechanik elektronik-přenosová zařízení 12 10 26-72-4/05
26-46-L/001 Mechanik elektronik - sdělovací a zabezpečovací technika 12 10 26-72-4/03
26-46-L/002 Mechanik elektronik - časoměrná zařízení 12 10 26-72-4/09
26-46-L/003 Mechanik elektronik -zdravotnická elektronika 12 10 26-72-4/10
26-46-L/004 Mechanik elektronik - optoelektronická zařízeni 12 10 26-72-4/11
26-46-L/006 Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů 12 10 26-97-4/05
26-47-L/002 Mechanik elektronik - organizační a výpočetní technika 12 10 26-72-4/02
28-42-L/014 Chemik operátor - farmaceutická výroba 12 12 28-60-4/03 11)
31-41-L/001 Operátor textilní výroby - tkalcovny 12 12 31-38-4/01
31-41-L/002 Operátor textilní výroby - pletárny 12 12 31-38-4/03
31-41-L/007 Operátor textilní výroby - prádelny 12 12 31-38-4/02
31-42-L/001 Operátor textilní výroby - zušlechťování textilii 12 12 31-38-4/04
31-43-L/005 Operátor oděvní výroby - oděvní stroje a zařízení 12 12 31-37-4/02
31-43-L/007 Krejčí - podnikatel 12 12 31-97-4/01
34-41-L/003 Polygraf 7 7 34-97-4/01
34-53-L/001 Reprodukční grafik 7 7 34-71-4
66-43-L/001 Knihkupec 12 12 64-41-4
82-51-L/002 Uměleckořemeslné zpracováni kovů 6 6 85-03-4/00
82-51-L/015 Uměleckořemeslné práce scénické - práce vlásenkářské a maskérské 6 6 85-08-4/01
82-51-L/021 Uměleckořemeslné pozlacování 6 6 85-11-4
82-51-L/023 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovolijecké a cizelérské 6 6 85-03-4/02
82-51-L/025 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce mozaikářské 6 6 85-07-4/02
82-51-L/026 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky- práce štukatérské 6 6 85-07-4/03
82-51-L/028 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - varhanář 6 6 85-05-4/04
82-51-L/030 Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční krajka 6 6 85-06-4/03
82-51-L/031 Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční tisk 6 6 85-06-4/05
82-51-L/032 Uměleckořemeslné práce scénické - malba dekorací a interiéru 6 6 85-08-4/02
82-51-L/033 Uměleckořemeslné práce scénické - kroje a kostýmy 6 6 85-08-4/03
82-51-L/034 Uměleckořemeslné práce scénické - krojová a divadelní obuv 6 6 85-08-4/04

A-I. C Studijní obory, které již byly vyřazeny nebo se tímto vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003

1 2 3 4 5 6 7
Ekologie městského prostředí 16-97-4/01
21-43-L/002 Hutník operátor - metalurgie 22-62-4/01
21-43-L/003 Hutník operátor - tvářeni kovů 22-62-4/02
23-45-L/008 Mechanik letadlových přístrojů 24-50-4
Mechanik přípravář pro strojírenskou výrobu 24-97-4/03
23-45-L/010 Strojník požární techniky 24-97-4/01
23-45-L/012 Diagnostika silničních motorových vozidel 26-97-4/06
Mechanik důlních strojů a velkostrojů 21-52-4
23-46-L/001 Mechanik seřizovač - stavební stroje 24-11-4/02
Mechanik seřizovač - linky na výrobu stavebních hmot 24-11-4/03
Důlní elektromontér 26-71-4
26-45-L/004 Mechanik telekomunikační techniky 26-97-4/07
Mechanik sdělovací techniky 26-97-4/03
Výpočetní technika 26-17-4
Chemik operátor 28-60-4
28-42-L/013 Chemik operátor - výroba celulózy a papíru 28-60-4/02
Chemik operátor - ochrana a tvorba životního prostředí 28-60-4/04
Operátor potravinářské výroby 29-60-4
Technik řeznického a uzenářského provozu 29-97-4/02
33-41-L/005 Technik dřevařské a nábytkářské výroby - dřevěné konstrukce a stavby 33-39-4/01
33-41-L/007 Technik dřevařské a nábytkářské výroby - dřevěné konstrukce a stavby 33-97-4/01
33-42-L/006 Technik dřevařské a nábytkářské výroby - nábytkářství a čalounictví 33-39-4/02
Technik dřevařské a nábytkářské výroby - nábytkářství a čalounictví 33-97-4/02
34-51-L/001 Sazeč 34-51-4
36-44-L/001 Operátor stavební výroby - zděné konstrukce 36-56-4/01
36-44-L/003 Technik stavebního provozu 36-97-4/01
Operátor stavební výroby 36-56-4
Operátor stavební výroby - betonové konstrukce 36-56-4/02
36-45-L/001 Mechanik stavebně instalačních zařízení 36-58-4
Mechanik tepelných soustav 36-57-4
37-42-L/002 Spojový manipulant 37-91-4
41-41-L/006 Podnikatel v zemědělství 45-97-4/07
Farmář - podnikatel 45-99-4/01
41-43-L/008 Technik rybářského provozu 45-97-4/03
41-44-L/002 Technik zahradnického provozu 45-97-4/04
41-45-L/002 Operátor zemědělské techniky 45-03-4
41-45-L/003 Operátor zemědělské techniky - rostlinná výroba 45-03-4/01
41-45-L/004 Operátor zemědělské techniky - živočišná výroba 45-03-4/02
41-45-L/007 Mechanik zemědělské techniky 45-97-4/02
Operátor lesní techniky 45-56-4
63-42-L/003 Technickoadministrativní a správní pracovník 64-91-4
64-42-L/013 Obchodně provozní pracovník civilního letectví 64-97-4/02
Marketing SOU 64-99-4/01
65-41-L/007 Pracovník gastronomického provozu 64-97-4/04
66-41-L/003 Obchodní pracovník 64-42-4
66-41-L/004 Obchodní pracovník - potravinářské zboží 64-42-4/01
66-41-L/005 Obchodní pracovník - technické zboží 64-42-4/02
66-41-L/006 Obchodní pracovník - chemické zboží 64-42-4/03
Obchodní pracovník - odívání 64-42-4/04
82-51-L/005 Uměleckořemeslné zpracováni dřeva 85-04-4
82-51-L/013 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 85-07-4
82-51-L/016 Uměleckořemeslné zpracováni skla 85-09-4
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 85-05-4
Uměleckořemeslné zpracování textilu 85-06-4
Uměleckořemeslné práce scénické 85-08-4

Poznámky:

2) Počet žáků na 1 MOV změněn oproti původní vyhlášce

4) Jen v rámci oborů PHARE

5) Učebni dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)

11) Nahrazeno oborem 28-42-L/012

40) Při práci se zákazníkem 6 žáků na 1 MOV

43) Nahrazeno oborem 26-43-L/001

Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:

Kód Kód podle dřívějších předpisů
L úplné střední odborné vzdělání dosažené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky ve studijním oboru pro střední odborné učiliště, popřípadě úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v nástavbovém studiu ve studijním oboru pro střední odborné učiliště nebo nástavbovém studiu ve studijním oboru pro střední odbornou školu; maturitní vysvědčení 4
6

Oddíl B

B-I. A Soustava studijních oborů gymnázií s délkou studia 4, 5, 6, 7 a 8 let

Skupina Kód Studijní obor Délka studia Kód studijních oborů podle
dřívějších předpisů
Poznámka
1 2 3 4 5 6
79 Obecná příprava
79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné 4 79-02-5
79-41-K/601 Gymnázium - všeobecné 6 79-02-5
79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné 8 79-02-5
79-41-K/402 Gymnázium - matematika 4 79-02-5/01
79-41-K/602 Gymnázium - matematika 6 79-02-5/01
79-41-K/802 Gymnázium - matematika 8 79-02-5/01
79-41-K/403 Gymnázium - matematika a fyzika 4 79-02-5/02
79-41-K/603 Gymnázium - matematika a fyzika 6 79-02-5/02
79-41-K/803 Gymnázium - matematika a fyzika 8 79-02-5/02
79-41-K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty 4 79-02-5/19
79-41-K/604 Gymnázium - přírodovědné předměty 6 79-02-5/19
79-41-K/804 Gymnázium - přírodovědné předměty 8 79-02-5/19
79-41-K/405 Gymnázium - programování 4 79-02-5/38
79-41-K/605 Gymnázium - programování 6 79-02-5/38
79-41-K/805 I Gymnázium - programování 8 79-02-5/38
79-41-K/407 Gymnázium - estetickovýchovné předměty 4 79-02-5/72
79-41-K/607 Gymnázium - estetickovýchovné předměty 6 79-02-5/72
79-41-K/807 Gymnázium - estetickovýchovné předměty 8 79-02-5/72
79-41-K/408 Gymnázium - živé jazyky 4 79-02-5/73
79-41-K/608 Gymnázium - živé jazyky 6 79-02-5/73
79-41-K/808 Gymnázium - živé jazyky 8 79-02-5/73
79-41-K/409 Gymnázium - klasické jazyky 4 79-02-5/74
79-41-K/609 Gymnázium - klasické jazyky 6 79-02-5/74
79-41-K/809 Gymnázium - klasické jazyky 8 79-02-5/74
79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce 6 79-02-5/75
79-41-K/810 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce 8 79-02-5/75
79-41-K/411 Gymnázium - humanitní předměty 4 79-02-5/79
79-41-K/611 Gymnázium - humanitní předměty 6 79-02-5/79
79-41-K/811 Gymnázium - humanitní předměty 8 79-02-5/79
79-41-K/413 Gymnázium - tělesná výchova 4 79-02-5/76
79-41-K/613 Gymnázium - tělesná výchova 6 79-02-5/76
79-41-K/813 Gymnázium - tělesná výchova 8 79-02-5/76
79-41-K/420 Gymnázium - sportovní příprava 4 nebyl přidělen
79-41-K/620 Gymnázium - sportovní příprava 6 nebyl přidělen 136)

B.I-B Studijní obory gymnázií, které se vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003

1 2 3 4 5 6
79-41-K/501 Gymnázium - všeobecné 5 79-02-5 35)
79-41-K/701 Gymnázium - všeobecné 7 79-02-5 35)
79-41-K/702 Gymnázium - matematika 7 79-02-5/01 35)
79-41-K/703 Gymnázium - matematika a fyzika 7 79-02-5/02 35)
79-41-K/704 Gymnázium - přírodovědné předměty 7 79-02-5/19 35)
79-41-K/708 Gymnázium - živé jazyky 7 79-02-5/73 35)
79-41-K/510 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce 5 79-02-5/75 35)
79-41-K/711 Gymnázium - humanitní předměty 7 79-02-5/79 35)
79-41-K/713 Gymnázium - tělesná výchova 7 79-02-5/76 35)
nebyl přidělen Gymnázium - vojenská technika 6 79-02-5/91 34)
79-41 -K/720 Gymnázium - sportovní příprava 7 nebyl přidělen 35)
79-41-K/820 Gymnázium - sportovní příprava 8 nebyl přidělen 36)
79-41-K/406 Gymnázium - základy moderní ekonomie 4 79-02-5/64
79-41-K/512 Gymnázium - cestovní ruch 5 79-99-5
79-41-K/812 Gymnázium - cestovní ruch 8 79-99-5/98

Poznámky:

34) Vojenská gymnázia byla zrušena ke dni 1.9.1996 rozkazem ministra obrany

35) Obor se ruší na základě § 15 a § 63a zákona č. 29/1984 S.„ o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Studium bylo ukončeno k 1. 9.1996 počínaje 1. ročníkem

36) Obor se ruší na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14.7.1999 č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. Studium bylo ukončeno k 1. 9.2001 počínaje 1. ročníkem. Výjimku mají kmenové sporty (např. gymnastika) s ranou specializací ve vybraných školách.

Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:

Kód Kód podle dřívějších předpisů
K úplné střední vzděláni dosažené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v gymnáziu; maturitní vysvědčení 5

Oddíl C

Soustava skupin studijních oborů a studijních oborů středních odborných škol a konzervatoří

C-I. A Studijní obory s délkou menší než 4 roky, ukončené závěrečnou zkouškou

Skupina Kód Studijní obor Kód studijních oborů podle
dřívějších předpisů
Poznámky
1 2 3 4 5
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-J/001 Chemicko farmaceutická výroba 28-62-3
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-J/001 Textilní výroba a podnikatelství 31-28-3 4)
31-43-J/001 Oděvnictví 31-25-3 4)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-J/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 23-97-3/01
41 Zemědělství a lesnictví
41-46-J/002 Lesní hospodářství 45-97-3/14
53 Zdravotnictví
53-41-J/001 Ošetřovatelka 53-21-3
53-41-J/002 Ošetřovatelka - rodinná výchova 53-21-3/01 5)
63 Ekonomika a administrativa
63-51-J/001 Obchodní škola 63-46-3
69 Osobní a provozní služby
69-55-J/001 Charitativní služby |63-67-3
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-41-J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit 75-97-3 3)
75-41-J/003 Sociální činnost 76-52-3
78 Obecně odborná příprava
78-41-J/001 Rodinná škola 63-44-3
78-51-J/001 Odborná škola 63-47-3
82 Umění a užité umění
82-44-J/001 Ladění klavírů 82-47-3

Pokud školy realizují výuku ve společném prvním ročníku, používají náhradní kód 00-97-J/001 s názvem Integrovaný první ročník (kód JKOV 00-97-3)

C-I. B Studijní obory, které se vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem

1 2 3 4 5
41-46-J/001 Lesní hospodářství 42-41-3
63-51-J/002 Obchodní škola 63-46-2
65-42-J/001 Hotelová škola 63-19-3
36-41-J/001 Stavebnictví 36-46-3
36-44-J/001 Provádění staveb 36-69-3
Provádění staveb - provádění staveb 36-69-3/01
Provádění staveb - stavební technická administrativa 36-69-3/02
Pěstitelství 42-31-3
Zemědělství 42-42-3
Lesnictví 42-19-3
65-42-J/002 Hotelová škola - hotelový provoz 63-19-3/01
Hotelová škola - managering a cestovní ruch 63-19-3/02
Knihkupecké činnosti 63-99-3/02
Sociálně právní činnost 68-51-3
Příprava pečovatelů 53-25-3
Vychovatelství 76-41-3
75-41-J/001 Sociální a pečovatelské služby 63-99-3/31
78-41-J/002 Speciální rodinná škola 63-97-3/01
78-51-J/002 Polytechnický obor 63-99-3/42
Odborná škola - výroba silikátů 27-95-3/01
Odborná škola - chemie 28-95-3/01
Odborná škola - textil a oděvnictví 31-95-3/01
Odborná škola - zpracování dřeva 33-95-3/01
Odborná škola - stavebnictví 36-95-3/01
Odborná škola - zemědělství 42-95-3/01
Odborná škola - strojírenství 63-47-3/01

Poznámky:

3) Pouze jako studium při zaměstnání

4) Jen v rámci oborů PHARE

5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)

Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:

Kód Kód podle
J střední odborné vzdělání dosažené úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky ve studijním oboru pro střední odbornou školu s délkou menší než 4 roky, vysvědčení o závěrečné zkoušce 3

C-II. A - studijní obory středních odborných škol ukončené maturitní zkouškou

Skupina Kód Studijní obor Kód studijních oborů podle
dřívějších předpisů
Poznámky
1 2 3 4 5
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí 16-01-6
16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 16-12-6
16-01-M/004 Ekologie a ochrana krajiny 16-22-6
16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí 16-29-6
16-02-M/001 Průmyslová ekologie 16-97-6/02
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-41-M/001 Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek 21-40-6/03
21-41-M/002 Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek 21-40-6/04
21-41-M/003 Užitá geologie 21-45-6
21-41-M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie 21-45-6/02
21-42-M/001 Těžba a zpracování kamene 21-44-6
21-43-M/001 Hutnictví 22-35-6
21-43-M/002 Řízení a kontrola výroby 22-36-6
21-44-M/001 Slévárenství 22-34-6
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-M/001 Strojírenství 23-81-6 31)
23-41-M/004 Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním 23-99-6/01 5)
23-41-M/003 Řízení jakosti ve strojírenství 23-97-6/08
23-45-M/003 Strojník požární techniky 24-97-6/01 37)
23-45-M/004 Silniční doprava 37-44-6
23-45-M/005 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel 37-44-6/01
23-45-M/006 Silniční doprava - diagnostika vozidel 37-44-6/04
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-M/002 Elektrotechnika 26-84-6
26-42-M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 26-61-6
26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika 26-65-6 31)
26-44-M/001 Automatizační technika 26-66-6 31)
26-45-M/004 Digitální telekomunikační technika 37-49-6 31)
26-46-M/001 Obrazová a zvuková technika- technické zaměření 26-68-6/01
26-46-M/002 Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření 26-68-6/02
26-46-M/003 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě 37-41-6
26-47-M/001 Výpočetní technika 26-17-6 4)
26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy 26-69-6
26-47-M/003 Informační technologie - aplikace osobních počítačů 26-97-6/12
26-47-M/006 Počítačové elektronické systémy 26-96/01 5)
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-M/007 Výroba celulózy a papíru 28-53-6
28-41-M/008 Chemicko - farmaceutická výroba 28-62-6
28-44-M/001 Aplikovaná chemie 28-37-6 31)
28-44-M/002 Aplikovaná chemie - analytická chemie 28-37-6/01
28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie 28-37.6/02
28-44-M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-37-6/03
28-44-M/005 Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí 28-37-6/04
28-44-M/006 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii 28-37-6/05
28-44-M/007 Aplikovaná chemie - podnikový management 28-37-6/06
28-45-M/001 Technologie skla 27-27-6
28-46-M/001 Technologie keramiky 27-26-6
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-M/001 Technologie potravin 29-08-6
29-42-M/001 Analýza potravin 29-51-6
29-43-M/001 Technologie potravin - výroba cukru cukrovinek 29-08-6/01
29-43-M/002 Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv 29-08-6/02
29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky 29-08-6/03
29-44-M/001 Technologie potravin - zpracování masa 29-08-6/06
29-45-M/001 Technologie potravin - kvasná technologie 29-08-6/04
29-45-M/002 Technologie potravin - výroba nápojů 29-08-6/08
29-46-M/001 Technologie potravin - zpracování mléka 29-08-6/05
2947-M/001 Technologie potravin - technologie tuků 29-08-6/09
29-48-M/001 Technologie potravin - konzervace potravin 29-08-6/07
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-M/003 Modelování pletenin 31-27-6
31-41-M/004 Textilní výroba a podnikatelství 31-28-6
31-41-M/007 Textilní technologie - pletařství 31-26-6/03
31-42-M/001 Zušlechťování textilií 31-24-6
31-43-M/001 Oděvnictví 31-25-6
31-43-M/002 Oděvnictví - technologie oděvů 31-25-6/01 4)
31-43-M/003 Oděvnictví - konstrukce oděvů 31-25-6/02 4)
31-43-M/006 Krejčová - podnikatelka 31-64-6 4)
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže 32-32-6
32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galantemího zboží 32-31-6/02
32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží 32-31-6/03
32-44-M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi 32-31-6/01
32-44-M/005 Technické a informační služby 32-99-6 5)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-M/001 Dřevařství 33-31-6
33-41-M/002 Dřevěné konstrukce 33-36-6
33-42-M/001 Nábytkářství 33-32-6
33-42-M/002 Čalounictví 33-35-6
33-42-M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba 33-44-6
33-43-M/001 Výroba hudebních nástrojů 33-37-6
33-43-M/002 Výroba hudebních nástrojů - výroba hudebních nástrojů 33-37-6/01
33-43-M/003 Výroba hudebních nástrojů - akustika a zvuková technika 33-37-6/02
33-43-M/004 Výroba hudebních nástrojů - management prodeje hudebních nástrojů 33-37-6/03
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/001 Polygrafie 34-31-6
34-41-M/002 Počítačová grafika 34-99-6/01 5)
34-42-M/001 Obalová technika 34-32-6
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-41-M/001 Pozemní stavitelství 36-32-6
36-42-M/005 Železniční stavitelství 36-51-6
36-42-M/006 Dopravní stavitelství 36-53-6
36-42-M/007 Vodohospodářské stavby 36-54-6
36-42-M/010 Inženýrské stavitelství - vodní stavby 36-70-6/02
36-42-M/011 Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství 36-70-6/04
36-42-M/012 Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství 36-70-6/01
36-42-M/014 Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství 36-70-6/03
36-43-M/001 Stavební materiály 36-47-6 5)
36-45-M/002 Technická zařízení budov 36-52-6
36-46-M/002 Geodézie - geodézie 36-55-6/01
36-46-M/003 Geodézie - katastr nemovitostí 36-55-6/02
36-47-M/001 Stavebnictví 36-46-6
37 Doprava a spoje
37-41-M/005 Provoz a ekonomika letecké dopravy 37-97-6/04
37-41-M/006


Provoz a ekonomika dopravy


37-43-6
37-44-6/02
37-45-6
37-47-6
37-12-M/001 Poštovní a peněžní služby 37-97-6/05
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/001 Požární ochrana 39-63-6 32)
39-41-M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 23-97-6/01
39-41-M/002 Strojírenství a elektrotechnika 23-97-6/05
39-41-M/003 Mechatronika 26-44-6
39-41-M/004 Elektrotechnika a strojírenství 26-97-6
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/001 Rostlinolékařství 42-35-6
41-41-M/001 Agropodnikání 42-22-6
41-42-M/001 Vinohradnictví 42-14-6
41-43-M/001 Rybářství 42-15-6
41-43-M/002 Chovatelství 42-32-6
41-44-M/001 Zahradnictví 42-11-6
41-45-M/001 Mechanizace a služby 42-17-6
41-46-M/001 Lesnictví 42-19-6
41-46-M/003 Myslivecké hospodářství 42-23-6
43 Veterinářství a veterinární prevence
43-41-M/001 Veterinární prevence 43-30-6
53 Zdravotnictví
53-41 -M/001 Všeobecná sestra 53-01-6 45)
53-41-M/007 Zdravotnický asistent nebyl přidělen 46)
53-43-M/001 Zdravotní laborant 53-08-6
53-43-M/002 Farmaceutický laborant 53-11-6
53-44-M/001 Zubní technik 53-10-6
53-44-M/002 Ortopedicko - protetický technik 53-30-6
53-44-M/003 Oční technik 53-31-6
53-45-M/001 Dietní sestra 53-04-6
61 Filozofie, teologie
61-41-M/001 Teologické disciplíny 61/82-6
63 Ekonomika a administrativa
63-41-M/003 Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem 63-15-6 5)
63-41-M/004 Obchodní akademie 63-17-6
63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost 63-30-6
63-41-M/007 Obchod a podnikání 63-64-6 5)
63-41-M/009 Podnikání, obchod a služby 63-99-6/01 5)
63-41-M/010 Podnikatelská činnost 63-99-6/03 5)
63-41-M/011 Podnikání a management 63-99-6/04 5)
63-41-M/013 Podnikatel 63-99-6/08 5)
63-41-M/014 Podnikatelství 63-99-6/11 5)
63-41-M/015 Podnikání a řízení firem 63-99-6/12 5)
63-41-M/016 Podnikání a obchod 63-99-6/17 5)
63-41-M/017 Specialista pro obchodní a manažerskou činnost 63-99-6/18 5)
63-41-M/018 Podnikové hospodaření 63-99-6/24 5)
63-41-M/019 Firemní a finanční management 63-99-6/32 5)
63-41-M/020 Ekonomika a management 63-99-6/33 5)
63-41-M/021 Obchodní podnikatel a manager 63-99-6/34 5)
63-41-M/022 Podnikatel pro obchod a služby 63-99-6/40 5)
63-41-M/023 Asistent podnikatele 63-99-6/44 5)
63-41-M/024 Podnikatelství pro obchod a peněžnictví 63-99-6/46 5)
63-41-M/025 Zahraniční obchod 63-99-6/49 5)
63-41-M/026 Manažer pro střední stupeň řízení 63-99-6/51 5)
63-41-M/027 Podnikání, řízení a obchod 63-99-6/54 5)
63-41-M/028 Firemní ekonom 63-99-6/55 5)
63-41-M/030 Podnikatelská administrativa 63-99-6/61 5)
63-41 -M/031 Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním 63-99-6/62 5)
63-41-M/032 Ekonomika soukromého podnikání 63-99-6/64 5)
63-41 -M/033 Obchodní manager 63-99-6/79 5)
63-41-M/034 Ekonomika a podnikání 63-99-6/84 5)
63-41-M/035 Asistent pro střední management 63-99-6/87 5)
63-41 -M/036 Ekonom 63-99-6/90 5)
63-41-M/037 Provoz a řízení kulturních subjektů nebyl přidělen 5)
63-41-M/038 Obchodně podnikatelské činnosti 63-99-6/82 5)
63-41-M/039 Podnikatel 63-64-6
63-41-M/040 Informatika v ekonomice nebyl přidělen
63-41-M/041 Provoz a řízení obchodních a výrobních firem 63-99-6/86 5)
63-42-M/001 Výpočetní technika a technika administrativy 63-99-6/41 5)
63-42-M/002 Zpracování ekonomických dat 63-99-6/93 5)
63-43-M/001 Bankovnictví a pojišťovnictví 63-99-6/15 5)
63-43-M/002 Bankovnictví - manager 63-99-6/52 5)
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41-M/001 Podnikání a služby 42-21-6
64-41-M/002 Umělecká produkce 82-99-6/12 5)
64-42-M/001 Management v oblasti životního prostředí 16-98-6/01
64-42-M/002 Management hutnictví 22-98-6/01
64-42-M/003 Strojírenská technická administrativa 23-86-6
64-42-M/007 Obchodní management ve strojírenství 23-97-6/02
64-42-M/008 Výrobní management ve strojírenství 23-97-6/03
64-42-M/009 Management strojírenství 23-98-6/01
64-42-M/010 Technická administrativa - elektrotechnika 26-90-6
64-42-M/011 Management v elektrotechnice 26-98-6/01
64-42-M/012 Management aplikace osobních počítačů 26-98-6/02
64-42-M/013 Management elektrotechniky 26-98-6/51
64-42-M/014 Management výpočetní techniky 26-98-6/52
64-42-M/015 Management organizační a výpočetní techniky 26-98-6/53
64-42-M/016 Management sklářství 27-98-6/01
64-42-M/017 Management technické chemie silikátů 27-98-6/02
64-42-M/018 Řízení chemických výrob - podnikání a management 28-38-6/03
64-42-M/019 Management chemických výrob a spotřební chemie 28-98-6
64-42-M/020 Management chemických výrob a spotřební chemie 28-98-6/01
64-42-M/021 Management výroby celulózy a papíru 28-98-6/02
64-42-M/022 Management potravinářských výrob 29-98-6/01
64-42-M/023 Management textilu 31-98-6/01
64-42-M/024 Management textilu a oděvnictví 31-98-6/02
64-42-M/025 Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi 32-98-6/01
64-42-M/026 Management obalové techniky 34-98-6/01
64-42-M/027 Management ve stavebnictví 36-98-6/01
64-42-M/028 Stavební podnikatel a manažér 36-99-6/03 5)
64-42-M/029 Management v automobilové dopravě 37-54-6
64-42-M/030 Management dopravy, pošt a telekomunikací 37-98-6/01
64-42-M/031 Management železniční dopravy 37-98-6/02
64-42-M/032 Management v dopravě 37-98-6/03
64-42-M/033 Management zemědělství a lesnictví 42-98-6/01
64-42-M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů 63-98-6/01
64-42-M/035 Management techniky administrativy 63-98-6/02
64-42-M/036 Management obchodu 63-98-6/03
64-42-M/037 Management obchodu a služeb 63-98-6/04
64-42-M/038 Management drobného podnikání a obchodu 63-98-6/06
64-42-M/039 Management obchodu a služeb 63-98-6/51 5)
64-42-M/040 Management cestovního ruchu 63-98-6/52
64-42-M/041 Management v pohostinství 63-98-6/58
64-42-M/042 Management administrativy a správy 63-98-6/62
64-42-M/043 Management a turismus 63-99-6/13 5)
64-42-M/044 Manažér mezinárodní přepravy a obchodu 63-99-6/88 5)
64-42-M/045 Management užitého umění 82-98-6/51 5)
64-42-M/047 Management asistent podnikatele ve strojírenství 23-98-6/02
64-42-M/048 Management a podnikání v umění a reklamě 82-98-6 5)
64-42-M/051 Management obchodního podnikání 63-98-6/63
64-42-M/052 Management sportovních zařízení nebyl přidělen 5)
64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy 42-18-6
64-43-M/003 Ekonomika zemědělství a výživy - podnikání a služby 42-18-6/02
64-43-M/005 Ekonomika obchodu a služeb 63-99-6/66 5)
64-43-M/006 Ekonomika oděvnictví 63-99-6/67 5)
64-43-M/007 Ekonomika a cestovní ruch 63-99-6/78 5)
64-43-M/008 Ekonomika zemědělství a výživy - cestovní ruch 42-18-6/01
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41 -M/001 Provoz hotelů a společného stravování 63-16-6
65-41-M/002 Gastronomické služby 63-99-6/92 5)
65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 63-71-6
65-42-M/005 Management turismu a služeb 63-98-6/54 5)
65-42-M/006 Management turistických služeb 63-98-6/56 5)
65-42-M/007 Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch 63-99-6/47 5)
65-42-M/008 Managering hotelů a cestovního ruchu 63-99-6/50 5)
65-42-M/009 Pracovník cestovního ruchu 63-99-6/56 5)
65-42-M/010 Služby a cestovní ruch 63-99-6/85 5)
65-42-M/011 Služby cestovního ruchu nebyl přidělen
66 Obchod
66-41-M/001 Obchod a marketing 63-95-6/10 5)
66-43-M/001 Knihkupectví 63-29-6
66-43-M/002 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 63-99-6/02 5)
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-41-M/001 Personální řízení 63-66-6
68-41-M/003 Právní činnost 68-99-6/02 5)
68-41-M/005 Komerční právo 68-99-6/05 5)
68-41-M/006 Právní administrativa 63-95-6/09 5)
68-42-M/001 Ochrana osob a majetku 68-99-6/01 5)
68-42-M/002 Veřejnoprávní ochrana 68-99-6/07 5)
68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost 68-52-6 30)
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost 63-69-6
68-43-M/002 Diplomatické služby a Public Relations 63-95-6/11 5)
68-43-M/003 Veřejná správa 63-99-6/14 5)
68-43-M/004 Veřejně správní činnost 63-99-6/39 5)
68-43-M/005 Provoz diplomatických služeb nebyl přidělen
69 Osobní a provozní služby
69-41-M/001 Masér sportovní a rekondiční 63-99-6/43 5)
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby 72-37-6
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/003 Speciální pedagogika ve vězeňské službě 76-47-6 3)
75-31-M/004 Pedagogika volného času 76-48-6 5)
75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika 76-50-6
75-31-M/008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku 76-99-6/05 5)
75-41-M/001 Sociální služby 63-99-6/20 5)
75-41-M/002 Sociální péče 75-46-6
75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost 75-46-6/01
75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost 75-46-6/02
75-41-M/005 Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny 75-46-6/03
75-41-M/006 Výchovná a humanitární činnost 76-45-6
75-41-M/007 Sociální činnost 76-52-6
75-41-M/008 Sociální činnost - sociální pečovatelství 76-52-6/01
75-41-M/009 Sociální činnost - sociální vychovatelství 76-52-6/02
75-41-M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit 75-97-6 3)
75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost 76-45-6/01
75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost 76-45-6/02
78 Obecně odborná příprava
78-41-M/003 Rodinná škola - sociální služby 63-44-6/01 5)
78-41-M/004 Rodinná škola - ekonomicko-administrativnf služby 63-44-6/02 5)
78-41-M/005 Rodinná škola - veřejnosprávní služby 63-44-6/03 5)
78-42-M/001 Technické lyceum 39-97-5/01
78-42-M/002 Ekonomické lyceum 63-97-5/04
78-42-M/003 Pedagogické lyceum 76-97-5/03
78-42-M/004 Waldorfské lyceum nebyl přidělen 5)
82 Umění a užité umění
82-41-M/001 Užitá malba 82-22-6
82-41-M/002 Užitá fotografie 82-23-6
82-41-M/003 Scénická technika 82-30-6
82-41-M/005 Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů 82-31-6/03
82-41-M/007 Propagační výtvarnictví - propagační grafika 82-32-6/01
82-41-M/008 Propagační výtvarnictví - výstavnictví 82-32-6/02
82-41-M/009 Propagační výtvarnictví - aranžování 82-32-6/04
82-41-M/010 Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace 82-32-6/05
82-41-M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí 82-33-6/01
82-41-M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství 82-33-6/02
82-41-M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví 82-33-6/03
82-41-M/015 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů 82-33-6/04
82-41-M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání 82-33-6/05
82-41-M/018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství 82-34-6/01
82-41-M/022 Modelářství a návrhářství oděvů 82-37-6
82-41-M/023 Tvorba hraček a dekorativních předmětů 82-40-6
82-41-M/024 Design světelných objektů 82-41-6
82-41-M/026 Konstrukce a tvorba nábytku 82-42-6
82-41-M/028 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 82-44-6
82-41-M/030 Tvarování dřeva a řezbářství 82-49-6
82-41-M/031 Uměleckořemeslná stavba varhan 82-99-6/05 5)
82-41-M/032 Grafika v reklamní praxi 82-99-6/09 5)
82-41-M/033 Design interiérů 82-99-6/11 5)
82-41-M/034 Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design 82-31-6/01
82-41-M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 82-32-6/03
82-41-M/036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení 82-34-6/02
82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky 82-34-6/03
82-41-M/038 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství 82-34-6/04
82-41-M/039 Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla 82-35-6/01
82-41-M/040 Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla 82-35-6/02
82-41-M/041 Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla 82-35-6/03
82-41-M/042 Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla 82-35-6/04
82-41-M/043 Výtvarné zpracování skla - rytí skla 82-35-6/05
82-41-M/044 Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek 82-35-6/06
82-41-M/045 Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižutérie 82-35-6/07
82-41-M/046 Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba 82-36-6/01
82-41-M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba 82-36-6/02
82-41-M/048 Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba 82-36-6/03
82-41-M/049 Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií 82-36-6/04
82-41-M/050 Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba 82-36-6/05
82-41-M/051 Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba 82-36-6/06
82-41-M/052 Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní 82-36-6/07
82-41-M/053 Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů 82-36-6/08
82-41-M/054 Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic 82-43-6/01
82-41-M/055 Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství 82-43-6/02
82-41-M/056 Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování 82-43-6/03
82-41-M/057 Tvorba a vzorování bižutérie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů 82-43-6/04
82-41-M/058 Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba 82-48-6/02
82-41-M/061 Virtuální grafika nebyl přidělen 5)
82-42-M/001 Konzervátorství a restaurátorství 82-45-6
82-42-M/002 Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene 82-48-6/01
82-43-M/001 Foto-video reportér - producent 82-99-6/10 5)
82-44-M/001 Hudba 82-29-6
82-44-M/002 Ladění klavírů 82-47-6 41)
82-45-M/001 Zpěv 82-28-6
82-46-M/001 Tanec 82-27-6
82-47-M/001 Hudebně dramatické umění 82-26-6

C-II. B Studijní obory, které se vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem

1 2 3 4 5
16-01-M/006 Ochrana a obnova životního prostředí 16-99-6/03
21-41-M/006 Hornictví a hornická geologie 21-40-6
23-45-M/002 Strojník pro požární techniku 23-97-6/04
26-41-M/003 Elektrotechnická zařízeni v dopravě 37-50-6
26-41-M/004 Elektrotechnická zařízení v dopravě - sdělovací a zabezpečovací technika 37-50-6/01
26-42-M/002 Zařízení silnoproudé elektrotechniky - elektroenergetika 26-61-6/01
26-42-M/003 Zařízeni silnoproudé elektrotechniky - elektrické stroje a přístroje 26-61-6/02
26-42-M/004 Elektrická trakce v dopravě 37-42-6
26-42-M/005 Elektrická trakce v dopravě - technika a provoz kolejových vozidel 37-42-6/01
26-42-M/006 Elektrická trakce v dopravě - údržba a opravy kolejových vozidel 37-42-6/02
26-43-M/001 Elektronická a sdělovací zařízení 26-66-6
26-43-M/002 Elektronická a sdělovací zařízení - sdělovací technika 26-60-6/01
26-43-M/003 Elektronická a sdělovací zařízení - přístrojová zdravotnická zařízení 26-60-6/02
26-43-M/006 Technologie elektroniky 26-67-6
26-44-M/002 Automatizované systémy řízení technologických procesů v průmyslu silikátů 27-97-6/01
26-45-M/001 Spojová technika 37-46-6 31)
26-45-M/002 Spojová technika - telekomunikace 37-46-6/01
26-45-M/003 Spojová technika - radiokomunikace 37-46-6/02
26-46-M/004 Obrazová a zvuková technika 26-68-6
26-46-M/005 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě - zabezpečovací technika 37-41-6/01
26-46-M/006 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě - sdělovací technika 37-41-6/02
28-41-M/001 Chemická technologie 28-51-6
28-41-M/002 Chemická technologie - chemická technologie 28-51-6/01
28-41-M/003 Chemická technologie- ochrana životního prostředí 28-51-6/02
28-41-M/004 Chemická technologie - technologie polymerů 28-51-6/03
28-41-M/005 Chemická technologie - podnikový management 28-51-6/04
28-41-M/006 Chemická technologie - farmaceutické substance 28-51-6/05
28-42-M/001 Řízení chemických výrob 28-38-6
28-42-M/002 Řízení chemických výrob - chemie životního prostředí 28-38-6/01
28-42-M/003 Řízení chemických výrob - chemická technologie 28-38-6/02
28-43-M/001 Analytická chemie 28-54-6
28-43-M/002 Analytická chemie - analytická chemie 28-54-6/01
28-43-M/003 Analytická chemie - monitorování životního prostředí 28-54-6/02
28-44-M/008 Technická chemie 28-98-6/01
28-44-M/009 Ochrana, tvorba a kontrola životního prostředí 28-55-6
28-44-M/010 Chemie životního prostředí 28-56-6
28-46-M/002 Technologie keramiky - technologie keramiky 27-26-6/01
28-46-M/003 Technologie keramiky - automatizované systémy řízení keramického průmyslu 27-26-6/02
29-43-M/004 Výroba cukru a cukrovinek 29-41-6
29-43-M/005 Průmyslová výroba krmiv a mlynářství 29-42-6
29-43-M/006 Zpracování mouky 29-43-6
29-43-M/007 Zpracování mouky - management 29-43-6/01
29-44-M/003 Zpracování masa - zpracování masa 29-47-6/01
29-44-M/004 Instalatér-zdravotní instalace 29-47-6/02
29-44-M/005 Zpracování masa a konzervárenství 29-99-6/02
29-45-M/003 Kvasná technologie 29-44-6
29-46-M/002 Zpracování mléka 29-45-6
29-47-M/002 Technologie tuků 29-46-6
29-48-M/002 Konzervárenství 29-48-6
31-41-M/002 Textilní technologie - řízení technologických procesů 31-26-6/04
31-41-M/005 Textilní technologie - tkalcovství 31-26-6/02
31-41-M/006 Textilní technologie - administrativa 31-26-6/05
31-41-M/008 Textilní technologie - přádelnictví 31-26-6/01
31-43-M/004 Oděvnictví - administrativa 31-25-6/03
31-43-M/005 Oděvnictví - pletařství 31-25-6/04
32-41-M/001 Chemická technologie kůže 32-30-6
32-44-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží 32-31-6
36-42-M/008 Vodohospodářské stavby - vodní stavby 36-54-6/01
36-42-M/009 Inženýrské stavitelství 36-70-6
36-42-M/013 Vodohospodářské stavby - vodní hospodářství 36-54-6/02
37-41-M/001 Železniční doprava a přeprava 37-43-6
37-41-M/002 Silniční doprava - doprava a přeprava 37-44-6/02
37-41-M/003 Lodní doprava 37-45-6
37-41-M/004 Zasílatelství 37-47-6
41-41-M/002 Pěstitelsko - chovatelský 42-30-6
41-41-M/003 Pěstitelsko-chovatelský - podnikání 42-30-6/04
41-42-M/002 Chmelařství 42-13-6
41-42-M/003 Pěstitelství 42-31-6
41-43-M/003 Drůbežnictví 42-16-6
41-45-M/004 Mechanizace a služby - výsadba a údržba veřejné zeleně 42-17-6/03
41-46-M/002 Lesnictví - sportovní příprava 42-19-6/01
43-41-M/002 Veterinářství 43-30-6
63-41-M/001 Všeobecná ekonomika 63-01-6
63-41-M/005 Obchodní akademie 63-18-6
63-41-M/008 Management 63-98-6/61
64-42-M/004 Technická administrativa 23-86-6
64-42-M/005 Technická administrativa - strojírenství 23-86-6/01
64-42-M/006 Technická administrativa - hutnictví 23-86-6/02
64-42-M/046 Management kulturních zařízení 82-98-6/52 5)
65-41-M/003 Provoz stravování 63-99-6/94
65-41-M/004 Hotelová škola - gastronomické služby 63-19-6/03
65-42-M/001 Hotelová škola 63-19-6
65-42-M/002 Hotelová škola - hotelový provoz 63-19-6/01
65-42-M/003 Hotelová škola - management cestovního ruchu 63-19-6/02
65-42-M/013 Průvodce pro cestovní kanceláře 63-99-6/25
65-42-M/014 Pracovník cestovní kanceláře 63-99-6/28
65-42-M/015 Obchodní zástupce v oblasti cestovního ruchu a služeb 63-99-6/29
72-41-M/002 Metody a technika informační práce 72-38-6
72-41-M/003 Vědecké informace a knihovnictví 72-36-6
72-41-M/004 Vědecké informace a knihovnictví - vědecké informace 72-36-6/01
72-41-M/005 Vědecké informace a knihovnictví - knihovnictví 72-36-6/02
75-31-M/001 Učitelství pro mateřské školy 76-40-6
75-31-M/002 Vychovatelství 76-41-6
82-41-M/004 Tvarování průmyslových výrobků 82-31-6
82-41-M/006 Propagační výtvarnictví 82-32-6
82-41-M/011 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 82-33-6
82-41-M/017 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-34-6
82-41-M/019 Výtvarné zpracování skla 82-35-6
82-41-M/020 Textilní výtvarnictví 82-36-6
82-41-M/025 Konstrukce a tvorba svítidel 82-41-6
82-41-M/027 Tvorba a vzorování bižutérie 82-43-6
82-41-M/029 Kamenosochařství 82-48-6

C-II. C Studijní obory, které již byly vyřazeny nebo se tímto vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003

1 2 3 4 5
Ochrana životního prostředí 16-00-6
Ekologie městského prostředí 16-10-6
16-01-M/003 Životní prostředí 16-21-6
Alternativní zdroje energie 16-99-6/01
Aplikovaná ekologie 16-99-6/02
Hornictví a hornická geologie - průzkum ložisek 21-40-6/01
Hornictví a hornická geologie - hlubinné vrtání 21-40-6/02
Hornictví a hornická geologie - kamenická výroba 21-40-6/05
21-41-M/004 Užitá geologie - užitá geologie 21-45-6/01
Užitá geologie - kontrola a řízení výroby 21-45-6/03
Hutnictví - výroba železných kovů 22-35-6/01
Hutnictví - výroba neželezných kovů 22-35-6/02
Hutnictví - tváření kovů 22-35-6/03
23-41-M/002 Strojírenská zařízení 23-97-6/07
Automatizace a elektrotechnika ve strojírenství 23-99-6/02
23-45-M/001 Strojírenství - diagnostika motorových vozidel 23-81-6/02
Diagnostika motorových vozidel 37-53-6
Elektrotechnická zařízení v dopravě - letecká doprava 37-50-6/02
Elektrotechnická zařízení v dopravě - vozidlová elektrotechnika 37-50-6/03
Elektronická a sdělovací zařízení - přístrojová zdravotnická zařízení 26-60-6/04
26-43-M/005 Slaboproudá elektrotechnika 26-85-6
Telekomunikační mechanik - telekomunikační technika 37-97-6/02
Telekomunikační mechanik - telekomunikační sítě 37-97-6/03
Výpočetní technika se zaměřením na elektrotechniku 26-97-6/09
26-47-M/005 Výpočetní technika v elektrotechnice 26-97-6/52
Užití osobních počítačů 26-97-6/10
Výroba a zpracováni papíru 28-63-6
28-45-M/002 Technologie skla - chemická technologie 27-27-6/01
Technologie skla - výrobní technologie 27-27-6/01
Technologie skla - ekonomika řízení 27-27-6/02
Technologie skla - laboratorní technika 27-27-6/03
Technologie keramiky - obchodně provozní činnost 27-26-6/02
29-41-M/002 Zpracování potravin 29-49-6
Potravinářská technologie 29-58-6
Zpracování potravin 29-99-6/01
Potravinářská technologie - analýza potravin 29-58-6/09
Průmyslová výroba krmiv a mlynářství - management 29-42-6/01
Potravinářská technologie - výroba cukru a cukrovinek 29-58-6/01
Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství 29-58-6/02
Potravinářská technologie - zpracování mouky 29-58-6/03
29-44-M/002 Zpracování masa 29-47-6
Potravinářská technologie - zpracování masa 29-58-6/07
Kvasná technologie - management 29-44-6/01
Potravinářská technologie - kvasná technologie 29-58-6/04
Potravinářská technologie - zpracování mléka 29-58-6/05
Potravinářská technologie - technologie tuků 29-58-6/06
Potravinářská technologie - konzervárenství 29-58-6/08
31-41-M/001 Textilní technologie 31-26-6
Textilní technologie - oděvnictví, pletařství 31-26-6/06
Počítače v technické přípravě výroby 32-35-6
32-44-M/003 Technické a informační služby se zaměřením na obuvnictví 32-36-6
33-41-M/003 Dřevařská a nábytkářská výroba - dřevěné konstrukce a stavby 33-38-6/01
33-42-M/004 Dřevařská a nábytkářská výroba 33-38-6
33-42-M/005 Dřevařská a nábytkářská výroba - nábytkářství a čalounictví 33-38-6/02
Obalová technika - výroba obalových prostředků 34-32-6/01
Obalová technika - obalový design 34-32-6/02
34-42-M/002 Obalová technika - počítačová grafika 34-32-6/03
Obalová technika - výroba obalových materiálů 34-32-6/04
Architektura 35-01-6
36-41-M/003 Stavebnictví - pozemní stavitelství 36-46-6/01
36-41-M/004 Stavebnictví - stavební obnova 36-46-6/02
36-41-M/005 Stavebnictví - podnikání ve stavebnictví 36-46-6/03
36-41-M/006 Stavební podnikatel 36-48-6
36-41-M/007 Stavební obnova 36-49-6
36-41-M/008 Ceny staveb 36-44-6
36-41-M/009 Pozemní stavitelství - pozemní stavitelství 36-32-6/01
Pozemní stavitelství - pozemní stavitelství 36-32-6/81
36-42-M/001 Stavebnictví - vodohospodářské stavby 36-46-6/05
36-42-M/002 Stavebnictví - dopravní stavitelství 36-46-6/06
36-42-M/003 Stavebnictví - inženýrské stavitelství 36-46-6/07
36-42-M/004 Stavebnictví - geotechnika a životní prostředí 36-46-6/08
36-43-M/002 Technologie stavebních pojiv 27-24-6
36-43-M/003 Pozemní stavitelství - silikátová prefabrikace 36-32-6/02
36-45-M/001 Stavebnictví - technická zařízení budov 36-46-6/04
Pozemní stavitelství - silikátové prefabrikace 36-32-6/82
36-46-M/001 Geodézie 36-55-6
Ochrana životního prostředí v dopravě 37-44-6/03
Městská hromadná doprava 37-48-6
Obchodně provozní pracovník civilního letectví 37-51-6
Celní deklarant 37-52-6
Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel 37-55-6
Bezpečnost a hygiena práce 16-23-6
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 68-97-6/01
Elektrotechnika a strojírenství 26-97-6/05
Pěstitelsko-chovatelský - zemědělský provoz 42-30-6/01
Pěstitelsko-chovatelský - zemědělské služby 42-30-6/02
Pěstitelsko-chovatelský - alternativní zemědělství 42-30-6/03
Pěstitelsko-chovatelský - rozšířené zemědělské služby 42-30-6/05
Agroturistika 42-50-6
41-44-M/002 Zahradnictví 45-11-6
41-41-M/004 Zemědělské hospodářství 42-97-6/01
41-41-M/005 Zemědělství, pozemkové úpravy a ekologie regionu 42-97-6/02
Pozemkové úpravy a ekologie regionu 42-97-6/03
Chovatel koní 42-51-6
Chovatelství - chov koní a jezdectví 42-97-6/05
41-44-M/003 Sadovnická krajinářská tvorba 42-43-6
Vázání a aranžování květin 42-45-6
Mechanizace zemědělské výroby 42-17-6
41-45-M/002 Mechanizace a služby - provoz a služby 42-17-6/01
41-45-M/003 Mechanizace a služby -technická administrativa 42-17-6/02
Mechanizace a služby - dopravní a servisní služby 42-17-6/04
41-45-M/005 Mechanizace a služby - obchodně technické a servisní služby 42-17-6/05
Veterinární prevence - veterinární služby 43-30-6/01
Veterinární prevence - zooveterinární zaměření 43-30-6/02
Veterinární prevence - hygiena a zpracování potravin 43-30-6/03
Veterinární prevence - hygiena chovu cizokrajných zvířat 43-30-6/04
Dětská sestra 53-02-6
53-44-M/004 Oční optik 53-12-6
63-41-M/002 Výpočetní technika a zpracování informací 63-06-6
Podnikání a finance 63-08-6
Specialista pro obchodní a manažerskou činnost 63-09-6
Podnikání a obchod 63-61-6
Podnikání a management 63-63-6
Podnikatelská činnost 63-65-6
Ekonomika a správa 63-97-6/52
63-41-M/012 Obchodní a podnikatelské akademie 63-99-6/06
Základy podnikání 63-99-6/17
Specialista pro marketingovou činnost 63-99-6/19
Podnikatelský management 63-99-6/23
Management a marketink 63-99-6/26
Ekonom - podnikatel 63-99-6/27
Asistent řízení 63-99-6/35
Soukromé podnikání 63-99-6/37
Prokurista firmy 63-99-6/48
Podnikatelství malých firem 63-99-6/57
63-41-M/029 Ekonom - podnikatel se zaměřením na malé a střední podnikání 63-99-6/58
Ekonom a manager firmy 63-99-6/63
Ekonomicko - správní činnost 63-99-6/65
Obchodní a marketingová činnost 63-99-6/68
Řízení a ekonomika obchodních společností 63-99-6/69
Podnikatelské a managerské činnosti 63-99-6/73
Asistent manažera a podnikatele 63-99-6/76
Podnikatel - ekonom 63-99-6/77
Management marketingu 63-99-6/89
Ekonomika a řízení podniku 63-99-6/91
Management pro obchod 64-98-6/01
Fakturace a odhady nemovitostí 63-10-6
Obchodní a bankovní akademie 63-99-6/09
Pojišťovací obchodník 63-99-6/36
Finance a bankovnictví 63-99-6/38
Management v ochraně životního prostředí 16-98-6
Management životního prostředí 16-98-6/01
Technická administrativa hutnická 22-86-6
Technická administrativa hutnická - hutnictví 22-86-6/01
Technická administrativa hutnická - slévárenství 22-86-6/02
Průmyslový management 23-80-6
Management organizační a výpočetní techniky 26-98-6
Management organizace a výpočetní techniky 26-98-6/62
64-42-M/049 Management potravinářství 29-98-6/02
Management ve dřevařství a nábytkářství 33-98-6
Management železniční dopravy 37-98-6
64-42-M/050 Management zahradnictví 42-98-6/51
Management zdravotnictví 53-98-6
Management obchodu - manažer 63-98-6
Management technické administrativy a správy 63-98-6/05
Obchodní management 63-98-6/53
Management podnikání v umění a reklamě 63-98-6/55
Management obchodních firem 63-98-6/57
64-42-M/*** Management......... **-98-6 33)
Manager jakosti 63-99-6/45
Manažer průmyslového obchodu 63-99-6/81
Management informačních činností 72-98-6/51
Kulturní, společenská a umělecká činnost 82-99-6/01
6-M3-M/001 Ekonomika a řízení strojírenské výroby 23-38-6
Ekonomika a řízení strojírenské výroby 23-38-6/81
Hospodářský pracovník pro zdravotnictví 63-99-6/07
Veřejné stravování 63-97-6/55
Průmyslový obchodník 63-99-6/80
Personalistika 63-99-6/05
Ekonomicko-právní činnosti 68-99-6/03
68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost 68-52-6
Bezpečnostně právní činnost - služba kriminální 68-52-6/01
Bezpečnostně právní činnost - služba pořádkové policie 68-52-6/02
Bezpečnostně právní činnost - služba dopravní 68-52-6/03
Bezpečnostně právní činnost - služba pohraniční policie 68-52-6/04
Bezpečnostně právní činnost - cizinecká policie a pasová služba 68-52-6/05
Bezpečnostně právní činnost - ochranná služba 68-52-6/06
Bezpečnostně právní činnost - pátrací služba 68-52-6/07
68-42-M/009 Nápravná výchova 68-53-6
Ochrana majetku a osob 68-99-6/06
Veřejně správní a administrativní činnost 63-68-6
Ekonomika a veřejná správa 63-99-6/59
Kosmetika 53-22-6
Masérství 53-23-6
Rekondice 53-24-6
Kosmetika 63-99-6/70
Masérství sportovní a rekondiční 63-99-6/71
Rekondice, regenerace 63-99-6/72
Provozně protokolární a ceremoniální služby 63-99-6/30
Příprava pečovatelů 53-25-6
Knihovnické a informační systémy a služby - knihovnictví 72-37-6/01
Knihovnické a informační systémy a služby - zpracování informací 72-37-6/02
Knihovnické a informační systémy a služby - knižní obchod 72-37-6/03
Knihovnické a informační systémy a služby - archivnictví 72-37-6/04
Metody a technika informační práce - knihovnictví 72-38-6/01
Metody a technika informační práce - sociálně ekonomické informace 72-38-6/02
Informační technologie v knihovnictví 72-39-6
Publicistika 72-40-6
Redakční asistent 72-99-6/01
Ediční činnost 72-99-6/02
Tělovýchovná, sportovní a pohybová činnost 74-99-6/01
Pedagogika předškolní a mimoškolní výchovy 76-46-6
75-31-M/006 Střední pedagogická škola s vlastním studijním programem 76-50-6
75-31-M/007 Vychovatelství pro ústavy sociální péče 76-51-6
Speciální pedagogika volného času 76-53-6
75-32-M/001 Vychovatelství pro vězeňskou službu 76-54-6
Pedagogika integrované výchovy 76-97-6/02
Integrovaná pedagogika 76-99-6/01
Vychovatelství s rozšířenou výukou cizích jazyků 76-99-6/02
Pedagogika volného času sociálně hendikepovaných 76-99-6/04
Sportovní manager - vychovatel 63-99-6/60
Sociální pedagogika 75-97-6/01
Sociální činnost - sociální pedagogika 76-52-6/03
Sociální a výchovná pedagogika 76-97-6/01
Sociálně správní služby 63-70-6
Sociální a pečovatelské služby 63-99-6/31
Sociální a teologické služby 63-99-6/53
Sociálně správní činnost 63-99-6/74
Sociálně právní a teologická činnost 68-54-6
Všeobecná humanitární činnost 76-99-6/03
78-41-M/001 Rodinná škola 63-44-5
78-41-M/002 Rodinná škola 63-44-6
Rodinná škola - zaměření sociálně zdravotnické 63-99-6/10
Kulturologie 81-36-6
Volná grafika 82-24-6
82-41-M/059 Tvarování průmyslových výrobků - tvarování strojů a nástrojů 82-31-6/01
82-41-M/060 Tvarování průmyslových výrobků - tvarování výrobků z plastů 82-31-6/02
82-41-M/021 Textilní výtvarnictví - krajka a výšivka 82-36-6/83
Modelářství a návrhářství oděvů - výtvarné zaměření 82-37-6/01
Ražená medaile a mince 82-39-6
Sochařství 82-50-6
Reklamní a agenturní služby 82-61-6
Konzervace a restaurování nástěnné malby 82-99-6/06
Konzervace a restaurování kamene 82-99-6/07
Konzervace a restaurování papíru 82-99-6/08
Videoreportér.producent 82-62-6
Výtvarné zpracování animovaného filmu 82-99-6/02
Organizace filmové a televizní tvorby 82-99-6/03
Obraz a zvuk ve filmové a televizní tvorbě 82-99-6/04
82-46-M/002 Tanec - tanec klasický 82-27-6/01
82-46-M/003 Tanec - tanec moderní 82-27-6/02

Poznámky:

3) Pouze jako studium při zaměstnání

4) Jen v rámci oborů PHARE

5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)

30) Obor lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra

31) Obor lze studovat i na školách zřizovaných Ministerstvem obrany

32) Obor lze studovat pouze na školách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra

33) Další obory s názvem Management v.......které byly vyučovány v rozmezí let 1993 až 1998

37) Obor lze studovat pouze na školách, které uzavřely s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, dohodu o spolupráci

41) Pouze pro zrakově postiženou mládež

45) Nahrazeno oborem 53-41-M/007 Zdravotnický asistent od 1.9.2004 počínaje 1. ročníkem

46) Výuka studijního oboru bude zahájena od 1.9.2004

Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:

Kód Kód podle dřívějších
M úplné střední odborné vzdělání dosažené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky ve studijním oboru pro střední odbornou školu, popřípadě pro konzervatoř; maturitní vysvědčení 6

C-III. A - Studijní obory konzervatoří ukončené absolutoriem

Skupina Kód Studijní obor Kód studijních oborů podle dřívějších předpisů Poznámky
1 2 3 4 5
82 Umění a užité umění
82-44-N/001 Hudba 82-29-7
82-45-N/001 Zpěv 82-28-7
82-46-N/001 Tanec 82-27-7
82-47-N/001 Hudebně dramatické uměni 82-26-7
82-46-N/002 Tanec - tanec klasický 82-27-7/01

Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:

kód Kód podle dřívějších předpisů
N vyšší odborné vzdělání dosažené úspěšným vykonáním absolutoria ve studijním oboru pro konzervatoř; vysvědčeni o absolutoriu 7

Oddíl D

D-I. A Soustava skupin studijních oborů a studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů

Skupina Kód Studijní obor Kód studijních oborů
podle dřívějších předpisů
Kód nahrazovaných
studijních oborů
/38)
Kód nahrazovaných studijních
oborů podle dřívějších předpisů
Poznámky
1 2 3 4a 4c 4b 5
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-L/501 Hornictví 21-53-4
21-43-L/504 Hutnictví 22-35-4 21-43-L/505 22-35-6
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/506 Provozní technika 24-18-1 23-13-L/501
23-43-U507
23-18-6
24-18-6
23-15-L/513 Textilní průmysl - provoz textilních strojů 31-39-4/01
23-45-L/514 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel 37-44-6/01
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41 -L/501 Elektrotechnika 26-75-4 26-41-L/505
26-41-L/507
26-75-6
26-84-6
26-41 -L/506 Provozní elektrotechnika 26-77-4
26-45-L/503 Zařízení sdělovací techniky 26-76-4
26-46-L/505 Autoelektronika 26-97-4/04 26-46-L/507
26-97-6/04
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L7501 Provozní chemie 28-17-4 28-17-6
28-42-L/502 Provozní chemie - chemicko - technologické procesy 28-17-4/01 28-42-L/504 28-17-6/01
26-42-L/503 Provozní chemie - výroba celulózy a papíru 28-17-4/04 28-42-L/516 28-17-6/04
28-42-U505 Provozní chemie - zpracování kaučuku 28-17-6/02 28-17-4/02
28-12-L/506 Provozní chemie - analytická chemie 28-17-6/03 28-17-4/03
28-45-L/501 Sklářský průmysl 27-33-4 27-33-6
28-46-L/501 Keramický průmysl 27-31-4 27-31 -6
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-L/501 Potravinářská technologie 29-05-6 29-05-4
29-41-L/502 Potravinářský průmysl 29-59-1 29-11-L/503 29-59-6
29-43-U502 Potravinářská technologie - výroba cukru a cukrovinek 29-05-4/01 29-43-L/505 29-05-6/01
29-43-U503 Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství 29-05-4/02 29-43-L/506 29-05-6/02
29-43-L/504 Potravinářská technologie - zpracování mouky 29-05-4/03 29-43-L/501 29-05-6/03
29-44-L/502 Potravinářská technologie - zpracování masa 29-05-4/06 29-44-L/501 29-05-6/06
29-45-L/501 Potravinářská technologie - kvasná technologie 29-05-4/04 29-45-U502 29-05-6/04
29-46-L/502 Potravinářská technologie - zpracování mléka 29-05-4/05 29-46-L/501 29-05-6/05
29-t8-L/501 Potravinářská technologie - konzervárenství 29-05-4/07 29-48-L/502 29-05-6/07
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-t1-U503 Textilní průmysl 31-39-4
31-H-L/504 Textilní průmysl - textilní technologie 31-39-4/02
31-41-L/505 Textilní výroba a podnikatelství 31-28-4 31-41-L/506 31-28-6 4)
31-42-L/502 Textilní průmysl - zušlechťování textilií 31-39-4/03
31-43-U501 Oděvnictví 31-25-4 31-43-L/502 31-25-6
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracováni plastů
32-42-L/502 Kožedělná výroba 32-46-4 32-46-6
32-43-L/502 Kožešnická konfekce 32-45-4 32-45-6
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-L/502


Dřevařská a nábytkářská výroba33-38433-41-L/501
33-11-L/502
33-41-L/503
33-41-L/504
33-42-L/501
33-42-L/503
33-12-L/504
33-12-L/505
33-42-L/508
33-31-6
33-36-6
33-38-4/01
33-38-6/01
33-32-6
33-38-4/02
33-38-6
33-38-6/02
33-35-6
33-43-L/501 Výroba hudebních nástrojů 33-37-6
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-L/501 Polygrafický průmysl 34-54-4 34-41-L/502 34-54-6
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-42-L/502 Silniční stavitelství 36-97-4/10
36-44-L/502 Stavební provoz 36-62-4
36-45-L/505 Technik plynových zařízení a tepelných soustav 36-97-4/07
37 Doprava a spoje
37-41-L/503 Dopravní provoz
37-57-4 37-41-L/508
37-57-6
37-42-L/501 Poštovní provoz 37-56-4
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-L/501 Požární ochrana 39-63-6 30)
39-41-L/502 Strojírenská a elektrotechnická zařízení nový
41 Zemědělství a lesnictví
41-41-L/503 Zemědělství 45-12-4 41-41-L/505 45-12-6
41-41-L/504 Zemědělství - rybářství 45-12-4/01 45-12-6/01
41-43-L/507 Trenérství dostihových a sportovních koní 45-86-4 41-43-L/506 45-86-6
41-44-L/501 Zahradnictví 45-11-4
41-45-L/505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 45-26-4 41-45-L/506 45-26-6
41-46-L/502 Lesní hospodářství 45-21-4 45-21-6
63 Ekonomika a administrativa
63-41-L/501 Ekonomika a řízen! obchodních a výrobních firem 63-15-6 S)
63-41-L/503 Podnikání, obchod a služby 63-99-6/01 5)
63-41-L/504 Podnikání a management 63-99-6/04 5)
63-41-L/505 Podnikatel 63-99-6/08 5)
63-41-L/506 Základy podnikáni 63-99-6/17 5)
63-41-L/507 Podnikové hospodaření 63-99-6/24 5)
63-41-L/509 Podnikatel pro obchod a služby 63-99-6/40 5)
63-41-L/510 Podnikatelství pro obchod a peněžnictví 63-99-6/46 5)
63-41-L/511 Podnikatelství malých firem 63-99-6/57 5)
63-41-L/512 Podnikatelská administrativa 63-99-6/61 5)
63-41-L/513 Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním 63-99-6/62 5)
63-41-L/514 Obchodní manager 63-99-6/79 5)
63-41-L/515 Obchodně podnikatelské činnosti 63-99-6/82 5)
63-41-L/516 Provoz a řízení obchodních a výrobních firem 63-99-6/86 5)
63-42-L/502 Technickohospodářské a správní činnosti 64-28-4/01 63-42-L/501 63-28-6
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41-L/504 Podnikání v oborech strojírenství 24-96-4 64-41 -L/503 23-96-6 4)
64-41-L/505 Podnikáni v oborech elektrotechniky a telekomunikací 26-96-4 4)
64-41-L/508 Podnikání v oborech potravinářství 29-96-4 4)
64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních 39-96-4 64-41-L/516 39-96-6
64-41-L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství 45-96-4 64-41-L/517 42-96-6
64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb 64-96-4 64-41-L/520 63-96-6
64-41-L/523 Podnikání v oborech umění, užitého uměni a rukodělné uměleckořemeslné výroby 85-96-4
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
6fr41-L/504 Společné stravováni 64-21-4 65-41-L/501 63-21-6
65-41-L/502 Veřejné stravování 63-97-6/55 5)
65-41-L/503 Gastronomické služby 63-99-6/92 5)
65-42-L/502 Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch 63-99-6/47 5)
66 Obchod
66-41-L/501 Provoz obchodu 64-11-4
66-42-L/503 Propagace 64-62-4 66-42-L/502 64-62-6
66-44-L/501 Skladové hospodářství 64-27-4
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-L/501 Veřejně pořádková činnost 68-55-6
68-42-L/503 Veřejnoprávní ochrana 68-99-6/07 5)
68-42-L/504 Policejní činnost 68-56-6 30)
68-42-L/581 Policejně správní a technickohospodářské 30)
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/502 Vlasová kosmetika 64-26-4
69-41 -L/503 Pleťová kosmetika 64-35-4 69-41-L/501 63-35-6
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče 76-51-6 3)
82 Umění a užité umění
82-41-L/501 Textilní výtvarnictví 82-36-6 5)
82-41-L/503 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství 82-33-6/02 5)
82-42-L/501 Konzervátorství a restaurátorství 82-45-6 5)
82-51-L/501 Umělecké řemeslné práce 85-01-4 85-01-6
82-51-L/536 Scénická tvorba 85-02-4 82-51 -L/535 85-02-6

D-I. B Studijní obory, které se vyřazují z přílohy vyhlášky k 1.9.2003 počínaje prvním ročníkem

1 2 3 4a 4c 4b 5
23-43-L/502 Strojírenství 24-14-4 23-41-L/501 23-81-6
23-43-L/503 Strojírenství - výroba, montáž a opravy přístrojů, strojů a zařízení 24-14-4/01
23-43-L/504 Strojírenství - obráběni materiálu 24-14-4/02
23-43-L/505 Strojírenství - tváření, slévání a úprava kovů 24-14-4/03
23-45-L/506 Požární technika 24-16-4
23-45-L/507 Provoz strojů zařízení 24-17-4
23-45-L/515 Plynárenství 24-15-4
26-41-L/502 Elektrotechnika - energetika 26-75-4/01
26-41-L/503 Elektrotechnika - výroba a provoz strojů 26-75-4/02
26-41-L/504 Elektrotechnika - elektronická zařízeni 26-75-4/03
28-42-L/515 Výroba a zpracováni papíru 28-63-6
28-42-L/517 Zpracování kaučuku a plastů 28-57-4
28-44-L/501 Technická chemie 28-97-6/01
28-45-L/502 Sklářský průmysl - výroba skla 27-33-1/01 27-33-6/01 14)
28-45-L/503 Sklářský průmysl - zušlechťování skla 27-33-4/02 27-33-6/02 14)
28-45-L/504 Sklářský průmysl - optika 27-33-4/03 27-33-6/03 14)
28-45-L/505 Sklářský průmysl - broušeni technického a šperkového omene 27-33-4/04 27-33-6/04 14)
32-42-L/503 Kožedělná výroba - výroba usní a kožešin 32-46-4/01 32-46-6/01 13)
32-42-L/505 Kožedělná výroba - výroba kožené galanterie 32-46-4/03 32-46-6/03 13)
32-44-L/501 Kožedělná výroba - výroba obuvi 32-46-4/02 32-46-6/02 13)
33-41-L/502 Dřevěné konstrukce 33-36-6
33-42-L/507 Nábytkářská výroba 33-43-4
33-42-L/508 Čalounictví 33-35-6
34-41-L/504 Polygraf 34-97-4/01
37-41-L/504 Dopravní provoz - silniční a městská doprava 37-57-4/01
37-41-L/505 Dopravní provoz - železniční doprava a přeprava 37-57-4/02
37-41-L/506 Dopravní provoz - lodní doprava 37-57-4/03
63-41-L/502 Obchodní akademie 63-17-6
82-41-L/504 Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracováni textilii 82-36-6/04 5)

D-I. C Studijní obory, které již byly vyřazeny nebo se tímto vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003

1 2 3 4a 4c 4b 5
21-44-L/501 Slévárenství 22-34-6
23-43-L/501 Provozní technika 23-18-6
nebyl přidělen Silniční doprava 37-44-6
26-42-L/502 Mechanik silnoproudých zařízení 26-70-4
26-43-L/502 Mechanik elektronik 26-72-4
26-45-L/507 Telekomunikační mechanik - telekomunikační technika 37-97-6/02
26-47-L/501 Aplikace osobních počítačů 26-62-6
28-42-L/507 Průmyslová chemie 28-58-4
28-42-L/508 Průmyslová chemie - chemicko-technologické procesy 28-58-4/01
28-42-L/509 Průmyslová chemie - farmaceutická výrobu 28-58-4/02
28-42-L/510 Průmyslová chemie - výroba a zpracování papíru 28-58-4/03
28-42-L/511 Průmyslová chemie - výroba tuků a kosmetiky 28-58-4/04
nebyl přidělen Výroba a zpracování papíru 28-63-4
28-47-L/501 Bižutemí průmysl 27-32-4
nebyl přidělen Bižuteml průmysl 27-32-6
32-41 -L/501 Ortopedická protetika 55-02-4
nebyl přidělen Kožedělná výroba - výroba usní a kožešin 32-46-6/01 13)
nebyl přidělen Kožedělná výroba - výroba kožené galanterie 32-46-6/03 13)
nebyl přidělen Kožedělná výroba - výroba obuvi 32-46-6/02 13)
nebyl přidělen Dřevařská výroba 33-42-4
33-42-L/509 Nábytkářská výroba - truhlářství 33-43-4/01
nebyl přidělen Nábytkářská výroba - čalounictví 33-43-4/02
36-41-L/501 Pozemní stavitelství 36-32-6
36-41-L/502 Stavebnictví 36-59-4
36-41-L/503 Stavebnictví - výroba staveb 36-56-4/01
36-42-L/503 Vodní hospodářství 36-60-4
36-42-L/501 Stavebnictví - vodohospodářské stavby 36-46-6/05
36-44-L/504 Technik stavebního provozu 36-97-4/01
36-45-L/504 Stavebnictví-technické zařízení budov 36-59-4/02
37-41-L/501 Železniční doprava a přeprava 37-43-6
37-41-L/502 Zasilatelství 37-47-6
37-41-L/507 Dopravní provoz - bezpečnost a ochrana železničního provozu 37-57-4/04
37-41-L/510 Operátor provozu a ekonomiky dopravy 37-58-4
39-41-L/501 Elektrotechnika a strojírenství 26-97-6
41-41-L/501 Agropodnikání 42-22-6
41-41-L/502 Pěstitelsko-chovatelský - podnikání 42-30-6/04
41-42-L/501 Rostlinná výroba 45-01-4
41-43-L/501 Živočišná výroba 45-02-4
41-43-L/502 Živočišná výroba - chov hospodářských zvířat 45-02-4/01
41-43-L/503 Živočišná výroba - rybářství 45-02-4/02
41-43-L/505 Chovatel cizokrajných zvířat 45-55-4
nebyl přidělen Trenérství dostihových a sportovních koní 45-86-6
41-44-L/503 Technik zahradnického provozu 45-97-4/04
41-45-L/501 Mechanizace a služby 42-17-6
41-16-L/501 Lesnictví 42-19-6
53-44-L/501 Ortopedická protetika 55-02-4
nebyl přidělen Ortopedická protetika 55-02-6
nebyl přidělen Obchodní podnikatel a manažér 63-99-6/34
64-41-L/501 Podnikáni v oborech hornictví 21-96-4 12)
64-41-L/502 Podnikání v oborech hutnictví 22-96-4 12)
64-41-L/503 Podnikání v oborech strojírenství 23-96-6 12)
64-41-L/504 Podnikání v oborech strojírenství 24-96-4 12)
64-41-L/505 Podnikání v oborech elektrotechniky a telekomunikací 26-96-4 12)
64-41-L/506 Podnikání v oborech technické chemie silikátů 27-96-4 12)
64-41-L/507 Podnikání v oborech technické chemie ostatní 28-96-4 12)
64-41-L/508 Podnikání v oborech potravinářství 29-96-4 12)
64-41-L/509 Podnikání v oborech textilu a oděvnictví 31-96-4 12)
64-41-L/510 Podnikání v oborech zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi 32-9&4 12)
64-41-17511 Podnikáni v oborech zpracováni dřeva a výroby hudebních nástrojů 33-96-4 12)
64-41-L/512 Podnikání v oborech polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34-96-4 12)
64-41-L/513 Podnikání v oborech stavebnictví a vodohospodářství 36-96-4 12)
64-41-L/514 Podnikání v oborech dopravy a pošt 37-96-4 12)
nebyl přidělen Podnikání v zemědělství 45-57-4
nebyl přidělen Podnikání v oborech zdravotnictví 55-96-4
64-41 -L/522 Podnikání v oboru kadeřník 64-96-4/01
64-41-L/5** Podnikáni v oboru ... **-96-4
64-42-L/501 Management strojírenství 23-98-6/01
64-42-L/502 Management v elektrotechnice 26-98-6/01
64-42-L/503 Management elektrotechniky 26-98-6/51
64-42-L/504 Management textilu 31-98-6/01
64-42-L/505 Management textilu a oděvnictví 31-98-6/02
64-42-L/506 Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi 32-98-6/01
64-42-L/507 Management ve stavebnictví 36-98-6/01
64-42-L/508 Stavební podnikatel a manažér 36-99-6/03
64-42-L/509 Management v automobilové dopravě 37-54-6
64-42-L/510 Management dopravy, pošt a telekomunikací 37-98-6/01
64-42-L/511 Management obchodu 63-98-6/03
64-43-L/501 Ekonomika a řízení strojírenské výroby 23-38-6
65-42-L/501 Cestovní ruch 63-14-6
68-41-L/502 Provoz obchodu - vnitřní obchod 64-11-4/01
66-41-L/504 Provoz obchodu - knižní kultura 64-11-4/03
66-41-L/507 Obchodník 64-61-4
66-42-L/501 Provoz obchodu - propagace 64-11-4/02
66-42-L/504 Provoz obchodu - knižní kultura 64-11-4/03
68-42-L/502 Střední odborná škola ochrany osob a majetku 68-99-6/01
68-43-L/501 Veřejnosprávní činnost 63-69-6
69-41-L/505 Kosmetička 64-46-4
69-42-L/501 Provoz místního hospodářství a výrobních družstev 64-01-4
69-42-L/502 Provoz místního hospodářství a výrobních družstev - výroba a služby 64-01-4/01
69-42-L/503 Provoz místního hospodářství a výrobních družstev - lidová a umělecká výroba 64-01-4/02
75-41-L/501 Sociálně právní činnost 68-51-6
82-41-L/502 Modelářství a návrhářství oděvů 82-37-6

Poznámky:

3) Pouze jako studium při zaměstnání

4) Jen v rámci oborů PHARE

5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)

12) Nahrazeno oborem 64-41-L/515,64-41-L/516 Podnikání v technických povoláních od 1.9.1999 počínaje 1. ročníkem

13) Nahrazeno oborem 32-42-L/502

14) Nahrazeno oborem 28-45-L/501

30) Obor lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra

38) V rámci úpravy této přílohy vyhlášky je sjednoceno kódování studijních oborů pro absoventy 3letých učebních oborů.

Zde jsou uvedeny kódy, které jsou touto úpravou nahrazeny kódy uvedenými ve sloupci "Kód", platnost učebních dokumentů a rozhodnutí o jeho zařazení do sítě se přitom nemění.

Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:

Kód Kód podle dřívějších předpisů
L úplné střední odborné vzdělání dosažené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky ve studijním oboru pro střední odborné učiliště, popřípadě úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v nástavbovém studiu ve studijním oboru pro střední odborné učiliště nebo nástavbovém studiu ve studijním oboru pro střední odbornou školu; maturitní vysvědčení 4
6

Oddíl E

E-I. A Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 3 roky

Skupina Kód Učební obor Nejvýše žáků na jednoho mistra
odborné výchovy - ročník
Kód učebních oborů
podle dřívějších předpisů
Kód příslušných studijních oborů pro
absolventy učebních oborů /39)
Poznámky
1. 2.-3.
1 2 3 4 5 6 7 8
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství


23-43-L/506
64-41-L/515
82-41-L/503**
** ne pro obor 21-51-H/002
21-51-H/002 Horník 12 8 nebyl přidělen 21-42-L/501
21-52-H/005 Hutník 12 8 22-75-2 21-43-L/504
21-53-H/001 Modelář 12 12 24-36-2 33-42-L/501
21-55-H/001 Slévač 12 12 24-01-2 21-43-L/504
23 Strojírenství a strojírenská výroba

23-43-L/502
23-43-L/506
64-41-L/515
23-51-H/001 Zámečník 12 12 24-22-2 82-41-L/503
21-42-L/502
23-51-H/003 Strojní mechanik - stroje a zařízení 12 12 24-64-2/01 4)
23-51-H/004 Strojní mechanik - ocelové konstrukce 12 12 24-64-2/02 4)
23-51-H/007 Mechanik opravář - stroje a zařízení 12 12 24-66-2/02 34-41-L/501 4)
23-52-H/001 Nástrojař 12 12 24-23-2 82-41-L/503
23-53-H/001 Rytec kovů 12 7 24-85-2 82-41-L/503
23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba 12 12 24-35-2/01
23-56-H/001 Obráběč kovů 12 12 24-33-2 82-41-L/503
23-56-H/002 Obráběč kovů - univerzální obrábění 12 12 24-33-2/01 82-41 -L/503 4)
23-56-H/003 Obráběč kovů - soustruženi 12 12 24-33-2/02 82-41-L/503 4)
23-56-H/004 Obráběč kovů - frézování 12 12 24-33-2/03 82-41-L/503 4)
23-56-H/005 Obráběč kovů - broušení 12 12 24-33-2/04 82-41-L/503 4)
23-56-H/006 Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů 12 12 24-33-2/05 4)
23-57-H/001 Strojní kovář 12 12 24-34-2 82-41-L/503
23-61-H/001 Lakýrník 12 12 24-39-2 36-44-L/502
23-62-H/001 Optik 12 12 24-40-2 28-45-L/504
23-62-H/006 Jemný mechanik 12 12 24-97-2/02 26-41-L/501
23-63-H/001 Hodinář 12 7 24-63-2 26-41-L/501
23-65-H/001 Mechanik silničních strojů 12 12 24-62-2
23-65-H/020 Strojník 12 10 24-65-2 21-42-L/502
23-65-H/004 Strojník - duté sklo 12 12 24-65-2/05 28-45-L/502 4)
23-65-H/009 Strojník - lodní doprava 12 12 24-65-2/13 37-41-L/503
23-66-H/001


Mechanik opravář


12


12


24-66-2


37-41-L/503
39-08-L/501
41-45-L/505
64-41-L/518
23-67-H/004 Seřizovač textilních strojů

12

12

24-68-2

23-45-L/513
31-41-L/503
31-41-L/504
23-68-H/001 Automechanik 12 10 24-19-2 37-41-L/503 2)
23-68-H/003 Mechanik opravář - silniční motorová vozidla 12 10 24-66-2/09 37-41-L/503 4)
23-69-H/001 Puškař 12 12 24-32-2
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

26-41-L/xxx
26-45-L/xxx
64-41-L/515
26-51-H/001 Elektrikář 12 10 26-82-2
26-51-H/003 Elektrikář - silnoproud 12 7 26-82-2/02 2)
26-52-H/002 Elektromechanik - stroje a zařízení 12 10 26-83-2/04 4)
26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení 12 10 nebyl přidělen
26-53-H/001 Mechanik elektronických zařízeni 12 10 26-86-2
26-57-H/001 Autoelektrikář 12 12 26-87-2 26-46-L/505
26-58-H/001 Spojový mechanik - spojovací zařízeni 12 10 26-89-2/02
26-59-H/001 Spojový mechanik 12 10 26-89-2
26-59-H/002 Spojový mechanik - sdělovací sítě 12 10 26-89-2/01
28 Technická chemie a chemie silikátů 64-41-L/515
28-51-H/001 Chemik - laborant 12 12 28-77-2 28-42-L/501
28-52-H/007 Chemik 12 12 28-97-2/04 28-42-L/501
28-53-H/001 Operátor farmaceutické výroby 12 12 28-97-2/02 28-42-L/501
28-53-H/002 Laborant pro farmaceutickou výrobu 12 12 28-97-2/03 28-42-L/501
28-55-H/001 Gumař plastikář - zpracováni kaučuku 12 12 28-66-2/01 28-42-L/501 6)
28-57-H/007 Keramik 17 10 27-35-2 28-46-L/501
28-58-H/001 Sklář - duté a lisované sklo 12 10 27-56-2/01 28-45-L/501 4)
28-58-H/005 Sklář 12 10 27-56-2 28-45-L/501
28-61-H/004 Brusič technického a šperkového kamene 12 12 27-94-2 28-45-L/501
28-61-H/005 Brusič skla 12 12 27-83-2 28-45-L/501
28-62-H/001 Malíř skla a keramiky - malba skla 17 12 27-55-2/01 28-15-L/501 4)
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 17 12 27-55-2 28-45-L/501
28-63-H/001 Výrobce bižuterie - skleněná bižuterie 12 12 27-57-2/01 28-45-L/501
28-63-H/002 Výrobce bižuterie - kovová bižuterii 12 12 27-57-2/02 28-45-L/501
28-64-H/003 Výrobce ozdobných předmětů 12 12 27-97-2/02
28-64-H/004 Výrobce vánočních ozdob 12 12 27-97-2/03 28-45-L/501
29 Potravinářství a potravinářská chemie

29-41-L/501
29-41-L/502
64-41-L/515
29-52-H/001 Mlynář 12 10 29-61-2 29-43-L/503
23-43-L/506
29-53-H/001 Pekař 12 10 29-62-2 29-43-L/504
29-54-H/001 Cukrář 12 10 29-64-2
29-54-H/002

Cukrář - výroba

12

10

29-64-2/01

29-43-L/502
29-43-L/504
65-41-L/504
29-54-H/003

Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek

17

10

29-65-2/01

29-43-L/502
29-43-L/504
65-41-L/504
29-54-H/004

Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva

17

10

29-65-2/02

29-43-L/502
29-43-L/504
65-41-L/504
29-55-H/001 Mlékař 12 10 29-67-2 29-46-L/502
29-55-H/002 Mlékař - výroba 12 10 29-67-2:01/01 29-46-L/502
29-55-H/003 Mlékař -prodej 12 10 29-67-2:01/02 29-46-L/502
29-56-H/002 Řezník-uzenář - výroba 12 10 29-68-2/01 29-44-L/502
29-56-H/003 Řezník-uzenář - prodej 12 10 29-68-2/02 29-44-L/502
29-57-H/002 Sladovník - pivovarník 12 12 29-97-2/01 29-45-L/501
29-58-H/001 Konzervář 12 10 29-70-2 29-48-L/501
31 Textilní výroba a oděvnictví 64-41-L/515
31-52-H/003

Plsťař

17

12

31-45-2

31-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
31-54-H/001


Pletař


12


12


31-51-2


31-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
82-41-L/501
31-57-H/001


Pracovník v textilním a oděvním průmyslu


12


12


31-76-2:01


31-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
82-41-L/501
31-58-H/001

Krejčí

12

12

31-52-2

31-43-L/501
31-43-L/503
82-41-L/501
31-62-H/001

Kloboučník

17

12

31-81-2

31-41-L/503
31-41-L/504
82-41-L/501
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracováni plastů 64-41-L/515
32-52-H/001 Brašnář 7 10 32-50-2 32-42-L/502
32-53-H/001 Kožešník 12 10 32-51-2 32-43-L/502
32-53-H/002 Kožešník - příprava kožešinových výrobků 12 10 32-51-2/01 32-43-L/502
32-53-H/003 Kožešník - šiti a opravy kožešinových výrobků 12 10 32-51-2/02 32-43-L/502
32-54-H/006 Obuvník 12 10 32-74-2 32-42-L/502
32-55-H/001 Rukavičkář 12 12 32-53-2 32-42-L/502 2)
32-56-H/001 Sedlář 7 10 32-49-2 32-42-L/502
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 64-41-L/515
33-54-H/001 Mechanik hudebních nástrojů - akordeony a foukací harmoniky 12 12 33-68-2/01 33-43-L/501
33-54-H/002 Mechanik hudebních nástrojů -klávesové nástroje 12 12 33-68-2/02 33-43-L/501
33-54-H/003 Mechanik hudebních nástrojů -strunné nástroje 12 12 33-68-2/03 33-43-L/501
33-54-H/004 Mechanik hudebních nástrojů -varhany 12 12 33-68-2/04 33-43-L/501
33-54-H/005 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů 12 12 33-69-2 33-43-L/501
33-55-H/001


Rámař - pozlacovač


17


12


33-64-2


33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
33-56-H/001


Truhlář


12


12


33-55-2


33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
33-56-H/002


Truhlář - výroba nábytku


12


12


33-55-2 /01


33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
33-56-H/003 Truhlář-dřevěné konstrukce 12 12 33-55-2/02 33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
33-57-H/001


Výrobce sportovních potřeb


12


10


33-67-2


33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
33-59-H/001


Čalouník


12


12


33-70-2


33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 64-41-L/515
34-51-H/001 Sazeč 7 7 34-51-2 34-41-L/501 4)
34-52-H/001 Tiskař na polygrafických strojích 7 7 34-53-2 34-41-L/501
34-53-H/001 Reprodukční grafik 7 7 34-71-2 34-41-L7501
34-56-H/001 Fotograf 17 12 64-52-2 64-41-L/521
34-57-H/001
Knihař
12
10
34-97-2/02
34-41-L/501
64-41-L/521
2)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-44-L/502
64-41-L/515
36-51-H/002 Dlaždič 12 12 nebyl přidělen
36-52-H/001 Instalatér 12 7 36-78-2 23-43-L/506
36-52-H/004 Mechanik plynových zařízení 12 7 36-97-2/06 23-43-L/506
36-53-H/001 Izolatér 12 7 36-76-2
36-54-H/001 Kameník 12 10 36-72-2
36-55-H/001 Klempíř - stavební výroba 12 12 24-35-2/02 23-43-L/506 7)
36-56-H/001 Kominík 17 10 36-88-2 7)
36-57-H/001 Malíř 12 10 36-75-2
36-59-H/001 Podlahář 12 10 36-80-2 2)
36-61-H/002 Silničář 12 10 36-71-2:01 36-42-L/502
36-62-H/001 Sklenář 12 10 36-79-2
36-63-H/001 Štukatér 12 7 36-65-2
36-64-H/001 Tesař 12 7 36-63-2 7)
36-66-H/001 Montér suchých staveb 12 12 36-97-2/11
36-67-H/001 Zedník 12 12 36-61-2
36-67-H/004 Obkladač 12 12 nebyl přidělen
36-67-H/003 Kamnář 12 10 36-97-2/12 2)
36-68-H/001 Železobetonář 12 10 36-64-2
36-69-H/001 Pokrývač 12 7 36-77-2 7)
37 Doprava a spoje 64-41-L/515
37-51-H/001 Manipulant poštovního provozu a přepravy 12 10 137-63-2 37-42-L/501
37-52-H/001 Železničář 12 12 37-62-2 37-41-L/503
41 Zemědělství a lesnictví 41-41-L/503**
41-41-L/504**
64-41-L/518 **
ne pro obory 41-54-H/001 a 41-57-H/001
41-51-H/007 Zemědělec, hospodyňka 12 12 45-97-2/08 41-45-L/505
41-51-H/008 Krajinář 12 12 45-97-2/14 41-44-L/501
41-51-H/011 Farmář 12 12 45-66-2/01 41-45-L/505
41-51-H/013 Včelař 12 12 nebyl přidělen 41-44-L/501
41-52-H/001 Zahradník 12 12 45-71-2 41-44-L/501
41-53-H/002 Rybář 12 7 45-78-2 41-41-L/504
41-53-H/008 Jezdec a ošetřovatel dostihových koni 12 10 45-83-2 41-43-L/507
41-53-H/009 Chovatel a zpracovatel drůbeže 12 12 45-97-2/10 29-41-L/502
41-53-H/010 Chovatel koní a jezdec 12 10 45-97-2/11 41-43-L/507
41-53-H/011 Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat 12 10 45-97-2/12
41-54-H/002


Kovář a podkovář


12


10


45-68-2


23-43-L/506
41-45-L/505
64-41-L/515
82-41-L/503
2)
41-55-H/003

Opravář zemědělských strojů

12

12

45-74-2

23-43-L/506
64-45-L/505
64-41-L/515
41-56-H/001

Mechanizátor lesní výroby

17

10

45-75-2

41-45-L/505
41-46-L/502
64-41-L/515
41-57-H/001


Zpracovatel dřeva


17


10


45-97-2/06


33-41-L/501
41-45-L/505
41-46-L/502
64-41-L/515
63 Ekonomika a administrativa 63-42-L/502
63-41-L/5xx
63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník 15 15 64-75-2
35 Gastronomie, hotelnictví a turismus 65-41-L/504
64-41-L/521
65-51 -H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství 17 12 64-58-2
65-51-H/004 Kuchař - číšník - příprava jídel 17 12 64-90-2/01
65-51-H/006 Kuchař - číšník - pohostinství 17 12 64-90-2/03
65-51-H/007 Hostinský 17 12 64-97-2/06 4)
65-52-H/001 Kuchař 17 12 64-45-2 2)
65-53-H/001 Číšník - servírka 17 12 64-44-2
66 Obchod 66-41-L/501**
64-41-L/521**
ne pro obory 66-52-H/xx a 66-53-H/xxx
66-51-H/002 Prodavač 17 16 64-60-2
66-51-H/003 Prodavač - potravinářské zboží 17 16 64-60-2/01
66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží 17 16 64-60-2/02
66-51-H/005 Prodavač - elektrotechnické zboží 17 10 64-60-2/03
66-51-H/006 Prodavač - drogistické zboží 17 16 64-60-2/04
66-51-H/007 Prodavač - motorová vozidla 17 16 64-60-2/05
66-51-H/008 Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby 17 16 64-60-2/06 2)
66-51-H/009 Prodavač - textil a oděv 17 16 64-60-2/07
66-51-H/010 Prodavač - obuv a kožená galanterie 17 16 64-60-2/08
66-51-H/011 Prodavač - domácí potřeby 17 16 64-60-2/09
66-51-H/012 Prodavač - drobné zboží 17 16 64-60-2/10 2)
66-51-H/013 Prodavač - hodiny a klenoty 17 10 64-60-2/11
66-51-H/014 Prodavač - nábytek a bytové zařízení 17 16 64-60-2/12 2)
66-51-H/015 Prodavač - textil, oděvy a obuv 17 16 64-60-2/13 2)
66-51-H/016 Prodavač- drobné zboží, klenoty a nábytek 17 16 64-60-2/14 2)
66-51 -H/017 Prodavač -průmyslové zboží 17 16 64-60-2/15 2)
66-51-H/018 Prodavač - květiny 17 16 64-60-2/16 2)
66-51-H/020 Prodavač - zbraně a střelivo 17 10 64-60-2/17
66-51-H/022 Prodavač a výrobce lahůdek 17 10 nebyl přidělen
66-52-H/001 Aranžér 12 12 64-51-2 66-42-L/503 8)
66-53-H/003 Operátor skladováni 12 10 64-80-2 23-43-L/506
66-44-L/501
69 Osobní a provozní služby 64-41-L/521
69-51-H/001 Kadeřník 17 10 64-56-2 69-41-L/502
69-53-H/001 Rekondiční a sportovní masér 15 10 64-67-2 2)5)
69-53-H/003 Provoz služeb 15 15 64-97-2/05
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
174-41-H/001 | Artista I 7 7 85-82-2 64-41-L/521
82 Umění a užité umění 82-51-L/501
64-41-L/523
82-51-H/001 Umělecký kovář a zámečník 7 7 85-41-2 82-41-L/503
82-51-H/002 Umělecký pasíř 7 7 85-43-2 82-41-L/503
82-51-H/003 Zlatník a klenotník 15 10 85-45-2 82-41-L/503 2)
82-51-H/004 Umělecký štukatér 7 7 85-51-2
82-51-H/005 Umělecký řezbář 7 7 85-55-2 82-42-L/501
82-51-H/006 Umělecký truhlář 7 7 85-56-2 82-42-L/501
82-51-H/007 Umělecký pozlacovač 7 7 85-60-2 82-42-L/501
82-51-H/008 Ruční krajkářka 7 7 85-72-2 82-41-L/501
82-51-H/009 Umělecký keramik 7 7 85-73-2
82-51-H/010 Umělecký sklenář 7 7 85-74-2
82-51-H/011 Vlásenkář a maskér 7 7 85-76-2 82-51-L/536
82-51-H/012 Umělecký rytec 12 7 85-77-2 82-41-L/503
82-51-H/013 Košíkář 7 7 85-78-2
82-51-H/014 Ruční vyšívačka 7 7 85-71-2 82-41-L/501
82-51-H/015 Obuvník scénické obuvi 7 7 85-81-2 82-51-L/536

E-I.B Učební obory, které se vyřazuji z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem

1 2 3 4 5 6 7 8
21-52-H/001 Hutník - výroba železných kovů 12 8 22-75-2/02 21-43-L/504
21-52-H/002 Hutník - tváření kovů 12 8 22-75-2/04 21-43-L/504
21-52-H/003 Hutník - výroba neželezných kovů 12 8 22-75-2/03 21-43-L/504
23-51-H/005 Strojní mechanik - výroba a montáž potrubí 12 12 24-64-2/03 21)
23-51-H/006 Strojní mechanik - výroba a montáž kotlů 12 12 24-64-2/04 21)
23-51-H/008 Mechanik opravář - důlní stroje a zařízení 12 12 24-66-2/12 21)
23-51-H/009 Mechanik opravář - hutní zařízeni 12 12 24-66-2/13 21-43-L/504 21)
23-51-H/011 Strojní mechanik - traťové montáže 12 12 24-64-2/06
23-51-H/012 Mechanik opravář - cukrovary a škrobárny 12 12 24-66-2/07
23-53-H/002 Rytec kovů - nástroje a znaky 12 7 24-85-2/02 82-41-L/503
23-53-H/003 Rytec kovů - tiskací a razící válce 12 7 24-85-2/01 82-41-L/503
23-58-H/001 Opravář kovů - tepelné zpracování 12 12 24-67-2/01 82-41-L/503
23-59-H/001 Opravář kovů - pokovování 12 12 24-67-2/02 82-41-L/503
23-62-H/002 Optik - přístrojová technika 12 12 24-40-2/01 28-45-L/504 23)
23-62-H/003 Optik - brýlová optika 12 12 24-40-2/02 28-45-L/504 23)
23-62-H/004 Mechanik optických přístrojů 12 12 24-61-2 23)
23-62-H/005 Strojní mechanik - brýlová výroba 12 12 24-64-2/05 28-45-L/504
23-65-H/002 Strojník - hutní druhovýroba kovů 12 10 24-65-2/02
23-65-H/003 Strojník - energetická zařízení 12 10 24-65-2/03
23-65-H/005 Strojník - ploché sklo 12 10 24-65-2/06 28-45-L/502
23-65-H/006 Strojník - dřevařské polotovary 12 15 24-65-2/08 33-41-L/501
23-65-H/007 Strojník - konstrukční desky 12 15 24-65-2/09 33-41-L/501
23-65-H/008 Strojník - stavební stroje 12 12 24-65-2/10 23-43-L/502
23-65-H/010 Strojník - výroba papíru 12 12 24-65-2/14
23-65-H/012 Strojník - vrtné soupravy 12 15 24-65-2/01 37-41-L/503
23-65-H/013 Strojník - výroba stavebních hmot 12 10 24-65-2/04 23-43-L/502
23-65-H/015 Strojník - výroba krmiv a úprava plodin 12 12 24-65-2/07 64-41-L/518
23-65-H/016 Strojnik - vodohospodářská zařizení 17 12 24-65-2/11
23-65-H/017 Strojnik - traťové stroje 12 12 24-65-2/12 3741-L/503
23-65-H/018 Strojnik - zpracováni papíru 12 12 24-65-2/15 2842-L/503
23-65-H/019 Strojnik - báňské úpravny 17 12 24-65-2/16
23-66-H/002 Mechanik opravář - plynárenská zařízeni 12 12 24-66-2/01 22)
23-66-H/003 Mechanik opravář - lesní stroje a zařízení 12 10 24-66-2/04 41-45-L/505
64-41-L/518
22)
23-66-H/004 Mechanik opravář - kolejová vozidla 12 12 24-66-2/10 37-41-L/503 22)
23-66-H/005 Mechanik opravář - letadla 12 12 24-66-2/11 22)
23-67-H/001 Seřizovač textilních strojů -tkalcovny 12 12 24-68-2/01 23-45-L/513
31-41-L/503
31-41-L/504
23-67-H/002 Seňzovač textilních strojů -prádelny 12 12 24-68-2/02 23-45-L/513
31-41-L/503
31-41-L/504
23-67-H/003 Seřizovač textilních strojů -pletámy 12 12 24-68-2/03 23-45-L/513
31-41-L/503
31-41-L/504
23-68-H/002 Mechanik opravář - požární technika 12 12 24-66-2/03 37-41-L/503
26-52-H/001 Elektromechanik 12 10 26-83-2
26-52-H/003 Elektromechanik - důlní stroje a zařízení 12 10 26-83-2/01
26-54-H/002 Elektromechanik - rozvodná zařízeni 12 7 26-83-2/03 2)
26-55-H/001 Mechanik 12 12 26-80-2
26-55-H/002 Mechanik - vážící zařízení 12 12 26-80-2/01 23-43-L/506
26-55-H/003 Mechanik - zdvihací zařízení 12 10 26-80-2/02 23-43-L/506
26-55-H/004 Mechanik - chladicí zařízeni 12 12 26-80-2/03 23-43-L/506
26-55-H/005 Mechanik - stroje a zařízení 12 12 26-80-2/04 23-43-L/506
26-55-H/006 Mechanik - elektrotechnika 12 12 26-80-2/05 23-43-L/506
26-55-H/007 Mechanik - měřici přístroje a zařízeni 12 12 26-80-2/06 23-43-L/506
26-55-H/008 Mechanik - administrativní technika 12 12 26-80-2/07 23-43-L/506
26-55-H/009 Mechanik měřící, regulační a automatizační techniky 12 12 26-97-2/02 23-43-L/506
26-56-H/001 Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika 12 10 26-83-2/02 44)
26-56-H/002 Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů 12 10 26-97-2/05
26-59-H/003 Spojové montáže a opravy 12 10 26-93-2
28-52-H/002 Provozní chemik - průmyslová chemie 12 12 28-61-2/01 28-42-L/501
28-52-H/003 Provozní chemik - výroba tuků a kosmetiky 12 12 28-61-2/02 28-42-L/501
28-52-H/004 Provozní chemik - farmaceutická výroba 12 12 28-61-2/03 28-42-L/501
28-52-H/005 Provozní chemik - technologie chemických výrob 12 12 28-61-2/04
28-52-H/006 Chemik prádelen a čistíren 12 12 28-76-2 28-42-L/501
28-54-H/001 Výrobce a zpracovatel silikátových vláken 17 12 28-75-2 28-42-L/501
28-55-H/002 Gumař plastika!" - zpracování plastů 12 12 28-66-2/02 28-42-L/501
28-57-H/001 Keramik - porcelán a keramika 17 12 27-35-2/01 28-46-L/501 42)
28-57-H/002 Keramik - stavební a žáruvzdorná keramika 17 10 27-35-2/02 28-46-L/501
28-57-H/003 Keramik - elektrokeramika 17 10 27-35-2/04 28-46-L/501
28-57-H/004 Keramik - modelováni 17 12 27-35-2/05 28-46-L/501
28-57-H/006 Keramik - brousicí prostředky 17 10 27-35-2/03 28-46-L/501
28-58-H/002 Sklář - výroba forem 12 10 27-56-2/02 28-45-L/501
28-58-H/003 Sklář - technické sklo 12 10 27-56-2/03 28-45-L/501
28-61-H/001 Brusič skla - zabrušování a obrušovánl 12 12 27-83-2/01 28-45-L/501
28-61-H/002 Brusič skla - vybrušování 12 12 27-83-2/02 28-45-L/501
28-61-H/003 Brusič skla - ryti 12 10 27-83-2/03 28-45-L/501
28-62-H/002 Malíř skla a keramiky - malba a dekorace keramiky 17 12 27-55-2/02 28-46-L/501
28-63-H/003 Zpracováni bižutérie 12 12 27-91-2 28-45-L/501
28-64-H/001 Výrobce ozdobných předmětů a zaplnadel - ozdobné předměty 12 15 27-59-2/01
28-64-H/002 Výrobce ozdobných předmětů a zaplnadel - zaplnadla 12 12 27-59-2/02
29-54-H/005 Cukrář - prodej 12 10 29-64-2/02 29-43-L/502
29-43-L/504
65-41-L/504
29-54-H/006 Cukrovinkář - pečivář 17 10 29-65-2
29-57-H/001 Sladovnlk 12 12 29-71-2 29-45-L/501
29-59-H/001 Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vlna 12 12 29-72-2
31-51-H/001 Přadlák - zpracováni textilních vláken 12 12 31-43-2/01 31-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
31-51-H/002 Přadlák - výroba netkaných textilií 12 12 31-43-2/02 31-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
31-52-H/001 Plsťař - kloboučnické plstě 17 12 31-45-2/02 31-41-L503
31-41-L/504
31-41-L/505
31-52-H/002 Plsťař - technické plstě 17 12 31-45-2/01 31-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
31-53-H/001 Tkadlec - plošné textilie 12 12 31-46-2/01 31-41-L/503
31-41-L/504
41-41-L/505
31-53-H/002 Tkadlec - kovové tkaniny a síta 12 12 31-46-2/02 31-41-L/503
31-41-L/504
82-41-L/501
31-55-H/001 Prýmkař 12 12 31-50-2 31-41-L/503
31-41-L/504
82-41-L/501
31-56-H/001 Textilní chemik - úprava textilií 12 12 28-73-2/01 31-41-L/503
31-42-L/502
28-42-L/501
28-42-L/502
31-56-H/002 Textilní chemik - barvení textilií 12 12 28-73-2/02 31-41-L/503
31-42-L/502
28-42-L/501
28-42-L/502
31-56-H/003 Textilni chemik - potiskování textilií 12 7 28-73-2/03 31-41-L/503
31-42-L/502
28-42-L/501
28-42-L/502
31-58-H/002 Krejčí - pánské oděvy 12 12 31-52-2/01 31-43-L/501
31-43-L/503
82-41-L/501
31-58-H/003 Krejčí - dámské oděvy 12 12 31-52-2/02 31-43-L/501
31-43-L/503
82-41-L/501
31-58-H/004 Dámský krejčí 12 12 31-97-2/04 31-43-L/501
31-43-L/503
82-41-L/501
31-58-H/005 Krejčí pro modelovou výrobu 12 12 31-99-2/01 31-43-L/501
31-43-L/503
82-41-L/5011
31-59-H/003 Švadlena - oděvní konfekce a prádlo 12 12 31-85-2/01 31-43-L/501
82-41-L/501p>
31-59-H/004 Švadlena - technická konfekce 12 12 31-85-2/02 31-43-L/501
82-41-L/501
31-59-H/005 Švadlena - textilní hračky 12 15 31-85-2/03 31-43-L/501
82-41-L/501
31-59-H/006 Výrobce textilních rukavic 12 12 31-49-2 31-43-L/501
82-41-L/501
31-61-H/002 Strojní vyšívačka - průmyslová výroba 12 10 31-77-2/01 31-41-L/503
31-41-L/504
82-41-L/501
31-61-H/0033 Strojní vyšívačka - zakázková výroba 12 10 31-77-2/02 31-41-L/503
31-41-L/504
82-41-L/501
31-62-H/002 Kloboučník - průmyslová výroba 17 12 31-81-2 /01 31-41-L/503
31-41-L/504
82-41-L/501
31-62-H/003 Kloboučník - zakázková výroba 17 12 31-81-2/02 31-41-L/503
31-41-L/504
82-41-L/501
32-51-H/001 Koželužský chemik 12 10 28-74-2 32-42-L/502
32-51-H/002 Koželužský chemik - zpracováni kůže 12 10 28-74-2/01 32-42-L/502
32-51 -H/003 Koželužský chemik - zpracováni kožešnických kožek 12 10 28-74-2/02 32-42-L/502
32-54-H/001 Obuvník - průmyslová výroba 12 10 32-74-2/01 32-42-L/502
32-54-H/002 Obuvník - zakázková výroba a opravy 12 10 32-74-2/02 32-42-L/502
32-54-H/003 Obuvník - ortopedická obuv 7 10 32-74-2/03 32-42-L/502
32-54-H/004 Obuvník - obuvnické polotovary 12 10 32-74-2/04 32-42-L/502
32-54-H/005 Obuvník - gumař 12 10 32-74-2/05 32-42-L/502
32-55-H/002 Rukavičkář - šiti 12 15 32-53-2/02 32-42-L/502
32-55-H/003 Rukavičkář - střih 12 10 32-53-2/01 32-42-L/502
32-57-H/001 Svrškař 12 12 32-72-2 32-42-L/502
32-59-H/001 Kopytář 12 12 32-81-2 32-42-L/502
32-61-H/001 Protetik - mechanika 7 10 55-60-2/01
32-61 -H/002 Protetik - bandáže 7 10 55-60-2/02
33-51-H/001 Bednář 12 10 33-59-2 33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
33-52-H/001 Kartáčník 17 15 33-62-2
33-54-H/006 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - bicí nástroje 12 12 33-69-2/01 33-43-L/501
33-54-H/007 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - jazýckové a retné nái 12 12 33-69-2/02 33-43-L/501
33-54-H/008 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - nátrubkové nástroje 12 12 33-69-2/03 33-43-L/501
33-54-H/009 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - strojiva 12 12 33-69-2/04 33-43-L/501
33-58-H/002 Zpracovatel přírodních pletiv 12 10 33-56-2
34-54-H/002 Razítkář 17 7 34-68-2
34-55-H/001 Filmový laborant 7 10 34-92-2
34-57-H/002 Knihař 12 10 64-53-2 34-41-L/501
64-41-L/521
2)
34-57-H/003 Knihař - ruční výroba 12 7 64-53-2/01 34-41-L/501
64-41-L/521
34-57-H/004 Knihař - průmyslová výroba 12 12 64-53-2/02 34-41-L/501
64-41-L/521
36-51-H/001 Dlaždič - cestář 12 12 36-74-2 24)
36-57-H/002 Malíř - interiéry 12 10 36-75-2/01 19)
36-57-H/003 Malíř - stavební výroba 12 10 36-75-2/02 19)
41-51-H/001 Pěstitel - vinohradnictví 12 12 45-60-2/04 41-44-L/501
41-51-H/002 Zemědělec 12 12 45-61-2 41-45-L/505 17)
41-51-H/003 Farmář 12 12 45-66-2 41-45-L/505 25)
41-51-H/009 Pěstitel - chmelařství 12 12 45-60-2/01
41-51-H/010 Pěstitel - ovocnářství a včelařství 12 12 45-60-2/02 41-44-L/501
41-51-H/012 Pěstitel - šlechtitelství a semenářství 12 12 45-60-2/03 41-44-L/501
41-53-H/001 Drůbežář 12 12 45-77-2 29-41-L/502 18)
41-53-H/006 Chovatel koni a jezdec z povolání 12 10 45-81-2 41-43-L/507 20)
41-53-H/007 Chovatel laboratorních zvířat 12 10 45-82-2 15)
41-54-H/001 Kovář 10 12 45-68-2 23-43-L/506
41-45-L/505
82-41-L/503
16)
65-51-H/003 Kuchař - číšník 17 12 64-90-2
65-51-H/005 Kuchař - číšník - obsluha 17 12 64-90-2/02
66-51-H/019 Obchodník 17 10 64-61-2:01
64-61-2
64-97-2/01
66-53-H/001 Operátor skladování - hutni a strojírenské výrobky 12 10 64-80-2/01 23-43-L/506
66-53-H/002 Operátor skladování - obchod 12 10 64-80-2/02 66-44-L/501
69-52-H/001 Kosmetička 15 10 64-46-2 69-41-L/503
69-53-H/002 Provoz služeb pro domácnost 15 15 64-91-2

Nástavbové studium je umožněno i v oborech uvedených pro jednotlivé skupiny oboru v části "A" tohoto oddílu.

E-I. C Učební obory, které již byly vyřazeny nebo se tímto vyřazují z přílohy vyhlášky k 1.9.2003

1 2 3 4 5 6 7 8
21-52-H/004 Hutní výroba 22-76-2
nebyl přidělen Hutník - výroba koksu 22-75-2/01
23-51-H/002 Strojní mechanik 24-64-2
23-55-H/001 Klempíř 24-35-2
nebyl přidělen Opravář kovů 24-67-2
nebyl přidělen Stavba rozvodných zařízení 24-76-2
23-65-H/011 Provoz energetických výroben 24-75-2
23-65-H/014 Strojník pro obsluhu zařízení kováren 24-65-2/17
nebyl přidělen Mechanik důlních provozů 21-70-2
nebyl přidělen Mechanik obalové techniky 24-97-2/04
23-68-H/004 Strojník požární techniky 24-97-2/01
23-68-H/005 Automechanik 24-97-2/05
23-71-H/001 Nožíř 24-74-2
nebyl přidělen Mechanik elektronických systémů 26-97-2/13
nebyl přidělen Mechanik sdělovací techniky 26-97-2/03
28-52-H/001 Provozní chemik 28-61-2
28-52-H/008 Provozní chemik - obsluha a údržba výrobních zařízeni 28-61-2/05
nebyl přidělen Gumař - plastikář 28-66-2
28-56-H/001 Papírenská výroba 28-93-2
nebyl přidělen Výrobce bižuterie 27-57-2
28-64-H/005 Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel 27-59-2
nebyl přidělen Výrobce zapínadel 27-58-2
nebyl přidělen Biochemik - mlékárenská výroba 28-78-2/01
29-56-H/001 Řezník - uzenář 29-68-2
nebyl přidělen Biochemik - výroba piva a sladu 28-78-2/02
nebyl přidělen Biochemik 28-78-2
nebyl přidělen Biochemik - lihovarská výroba a výroba vlna 28-78-2/03
nebyl přidělen Přadlák 31-43-2
nebyl přidělen Tkadlec 31-46-2
nebyl přidělen Textilní chemik 28-73-2
31-59-H/002 Švadlena 31-85-2
nebyl přidělen Výroba prádla a zakázkových oděvů 31-99-2/02
31-61-H/001 Strojní vyšívačka 31-77-2
nebyl přidělen Protetik 55-60-2
33-53-H/001 Košíkářská výroba 33-96-2
nebyl přidělen Mechanik hudebních nástrojů 33-68-2
34-52-H/002 Tiskař na maloofsetových strojích 34-70-2
34-54-H/001 Polygraf(-ka) 34-73-2
nebyl přidělen Lijec v polygrafii 34-72-2
34-57-H/005 Polygrafická výroba 64-95-2
36-52-H/002 Instalatér-topeni 36-78-2/01
36-52-H/003 Instalatér- zdravotní instalace 36-78-2/02
36-58-H/001 Montér vodopotrubář 36-67-2:01
36-61-H/001 Stavitel komunikací 36-92-2
36-65-H/001 Vodař-meliorátor 36-66-2
nebyl přidělen Spojový provoz 37-73-2
41-51-H/005 Mechanizator rostlinné výroby 45-76-2
41-51-H/006 Včelař - ovocnář 45-97-2/05
nebyl přidělen Zemědělské hospodářství 42-97-2/01
nebyl přidělen Zemědělství, pozemkové úpravy a ekologie regionu 42-97-2/02
nebyl přidělen Pěstitel 45-60-2
41-53-H/003 Chovatel 45-80-2
41-53-H/004 Chovatel - chov hospodářských zvířat 45-80-2/01
41-53-H/005 Chovatel - chov koní a jezdectví 45-80-2/02
nebyl přidělen Chovatel - chov ovcí 45-80-2/03
nebyl přidělen Chovatel - chov kožešinových a laboratorních zvířat 45-80-2/04
41-54-H/003 Kovář, podkovář 45-97-2/09
41-55-H/001 Mechanik opravář - zemědělská technika rostlinné výroby 24-66-2/05
41-55-H/002 Mechanik opravář - renovace zemědělské techniky 24-66-2/08
nebyl přidělen Mechanik opravář - zemědělská technika živočišné výroby 24-66-2/06
53-41-H/001 Zdravotník 55-72-2
nebyl přidělen Zdravotník - ošetřovatelské a pečovatelské práce 55-72-2/01
nebyl přidělen Zdravotník - laboratorní práce a lékárenství 55-72-2/02
66-51-H/021 Obchodník 64-61-2/01
82-48-H/001 Starožitník 85-57-2

Navazující nástavbové studium je stanoveno touto přílohou, nebo o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru obdobně jako je uvedeno v části "A" i "B".

Poznámky:

2) Počet žáků na 1 MOV změněn oproti původní vyhlášce

4) Jen v rámci oborů PHARE

5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)

6) V blocích učiva pro vulkanizaci 4 žáci na jednoho mistra odborné výchovy

7) Ve 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho mistra odborné výchovy

8) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 10 žáků na jednoho mistra odborné výchovy

15) Nahrazeno oborem 41-53-H/011

16) Nahrazeno oborem 41-54-H/002

17) Nahrazeno oborem 41-51-H/007

18) Nahrazeno oborem 41-53-H/009

19) Nahrazeno oborem 36-57-H/001

20) Nahrazeno oborem 41-53-H/010

21) Nahrazeno oborem 23-51-H/001

22) Nahrazeno oborem 23-66-H/001

23) Nahrazeno oborem 23-62-H/001

24) Nahrazeno oborem 36-51-H/002

25) Nahrazeno oborem 41-51-H/011

39) Kód studijního oboru pro absol. učebních oborů uvedených v tomto oddíle - studijní obor podle oddílu D, který navazuje na učební obor.

Je-li uveden přímo u označení skupiny oborů, je vhodný pro všechny učební obory dané skupiny.

Je-li místo doplňkového třímístného kódu uvedeno xxx, patři sem všechny obory daného kódu bez ohledu na doplňkový třímístný kód.

42) Nahrazeno oborem 28-57-H/007

44) Nahrazeno oborem 26-52-H/004

Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:

Kód Kód podle dřívějších předpisu
H střední odborné vzdělání dosažené úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky v učebním oboru pro střední odborné učiliště; výuční list 2

E-II. A Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denni studium trvá 2 roky

Skupina Kód Učební obor Navýše žáků na jednoho mistra
odborné výchovy - ročník
1. 2.
Kód studijních oborů podle
dřívějších předpisů
Kód příslušného tříletého
učebního oboru
Poznámky
1 2 3 4 5 6 7 8
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-H/504 Hutní výroba 12 10 22-76-2 21-52-H/005
21-55-H/502 Slévárenská výroba 12 12 24-80-2 21-55-H/001
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51 -H/510 Strojírenská výroba 12 12 24-78-2 23-51-H/001
23-56-H/507 I Obrábění kovů 12 12 24-77-2 23-56-H/001
23-68-H/506 Technické služby v autoservisu 10 10 64-49-2 23-68-H/001
23-68-H/003
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-H/504 Elektrotechnická výroba 12 12 26-91-2 26-52-H/002
26-53-H/001
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-H/509 Chemická výroba 12 12 28-85-2 28-52-H/007
28-55-H/503 Gumárenská a plastikářská výroba 12 12 28-84-2 28-55-H/001
28-56-H/502 Zpracování papíru 12 12 28-92-2 23-65-H/020
28-57-H/505 Keramická výroba 12 12 27-81-2 28-57-H/007
28-58-H/504 Sklářská výroba 7 7 27-82-2 28-58-H/005
28-63-H/504 Bižuterní výroba 7 7 27-88-2 28-63-H/001
28-63-H/002
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-H/501 Potravinářská výroba 12 12 29-82-2 29-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-H/502 Textilní výroba 12 12 31-79-2 31-51-H/001 až 31-57-H/001
31-59-H/501 Výroba konfekce 17 12 31-78-2 31-58-H/001
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-52-H/501 Kartáčník 17 15 33-62-2 není stanoven
33-53-H/502 Košíkářská výroba 12 12 33-82-2 není stanoven
33-57-H/502 Zpracování dřeva 12 12 33-83-2 33-56-H/002
33-56-H/003
33-58-H/501 Zpracovatel přírodních pletiv 12 10 33-56-2 není stanoven
33-59-H/502 Čalounická výroba 12 12 33-84-2 33-59-H/001
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
136-67-H/502 | Stavební výroba 12 12 36-86-2 36-67-H/001
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-H/504 Zemědělská výroba 12 12 45-72-2 41-51-H/007
41-51-H/008
41-51-H/011
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/501 Provoz společného stravováni 17 10 64-54-2 65-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 65)
66 Obchod
66-51-H/501 Obchodní provoz 17 10 64-59-2 66-51-H/002 až 66-51-H/018
69 Osobní a provozní služby
69-54-H/501 Provoz prádelen a čistíren 10 10 64-50-2 28-52-H/007

E-II.B Učební obory, které se vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem

1 2 3 4 5 6 7 8
21-51-H/501 Povrchové dobýváni 12 12 21-72-2 není stanoven
23-59-H/502 Povrchová úprava 12 12 24-79-2 není stanoven
23-62-H/507 Brýlová optika 12 12 55-75-2 23-62-H/005
28-53-H/503 Farmaceutická výroba 12 12 55-73-2 28-53-H/001
28-53-H/002
28-59-H/501 Výroba stavebních hmot 7 7 27-89-2 23-65-H/013
28-64-H/506 Výroba vánočních ozdob 12 12 27-90-2 28-64-H/004
28-64-H/507 Výroba umělých květin 12 12 28-83-2 není stanoven
31-54-H/502 Pracovník v pletařské výrobě 12 12 31-97-2/03 31-54-H/001
31-61-H/504 Strojní vyšívání 12 12 31-97-2/05 není stanoven
32-53-H/504 Kožešnická výroba 12 12 32-84-2 32-53-H/001
32-58-H/501 Výroba obuvi 12 12 32-82-2 32-54-H/006
32-58-H/502 Výroba kožené galanterie 12 12 32-83-2 32-52-H/001
32-61-H/503 Ortopedická výroba 12 7 55-74-2 není stanoven
34-54-H/503 Polygrafická výroba 12 7 34-90-2 34-52-H/001
34-54-H/504 Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazet 7 12 34-94-2 28-55-H/001
34-56-H/502 Laboratorní práce ve fotografii 10 10 64-57-2 34-56-H/001
36-56-H/502 Kominické služby 7 7 36-87-2 36-56-H/001
37-52-H/502 Doprava 12 12 37-72-2 37-52-H/001
41-56-H/502 Lesní výroba 17 12 45-79-2 41-56-H/001
63-51-H/501 Technickoadministrativní práce 15 15 64-47-2 63-51-H/002
63-51-H/503 Příprava vstupních dat pro číslicové počítače 15 15 64-48-2 není stanoven
63-52-H/501 Zpracováni technické dokumentace 15 15 64-55-2 není stanoven

Z důvodu odlišeni dvouletých učebních oborů středních odborných učilišť byla ve všech oborecch tohoto oddílu v třímístném pořadovém čísle za lomítkem nahrazena první číslice 0 číslicí 5.

E-II. C Učebni obory, které již byly vyřazeny nebo se tímto vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003

1 2 3 4 5 6 7 8
29-54-H/503 Cukrovínkář - pečivář - výroba cukrovinek 29-65-2/01
29-54-H/504 Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva 29-65-2/02
29-58-H/501 Konzervář 29-70-2
31-51-H/501 Přadlák - zpracováni textilních vláken 31-43-2/01
31-51-H/502 Přadlák - výroba netkaných textilii 3143-2/02
31-52-H/501 Plsťař - kloboučnické plstě 31-45-2/02
31-52-H/502 Plsťař - technické pisté 31-45-2/01
31-53-H/501 Tkadlec - plošné textilie 31-46-2/01
31-53-H/502 Tkadlec - kovové tkaniny a síta 31-46-2/02
31-54-H/501 Pletař 31-51-2
31-55-H/501 Prýmkař 31-50-2
31-56-H/501 Textilní chemik - úprava textilií 28-73-2/01
31-59-H/502 Švadlena 31-85-2
31-59-H/503 Švadlena - oděvní konfekce a prádlo 31-85-2/01
31-59-H/504 Švadlena - technická konfekce 31-85-2/02
31-59-H/505 Švadlena - textilní hračky 31-85-2/03
31-59-H/506 Výrobce textilních rukavic 31-49-2
31-61-H/502 Strojní vyšívačka - průmyslová výroba 31-77-2/01
32-54-H/501 Obuvník - průmyslová výroba 32-74-2/01
32-54-H/502 Obuvník - zakázková výroba a opravy 32-74-2/02
32-54-H/503 Obuvník - ortopedická obuv 32-74-2/03
32-54-H/504 Obuvník - obuvnické polotovary 32-74-2/04
32-54-H/505 Obuvník - gumař 32-74-2/05
32-54-H/506 Obuvník 32-74-2
32-57-H/501 Svrškař 32-72-2
33-57-H/503 Výroba kancelářských potřeb 33-85-2
36-51-H/501 Dlaždič - cestář 36-74-2
36-53-H/501 Izolatér 36-76-2
36-59-H/501 Podlahář 36-80-2
36-62-H/501 Sklenář 36-79-2
36-68-H/501 Železobetonář 36-64-2
41-53-H/501 Drůbežář 45-77-2

Oddíl G

G-l. A Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů učilišť

Skupina Kód Učební obor Nejvýše žáků na jednoho mistra
odborné výchovy - ročník
Kód odpovídajících učebních oborů
podle dosavadních předpisů
Poznámka
1. 2.
1 2 3 4 5 6 7
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-E/503 Hutní výroba 10 10 22-76-0
21-55-E/503 Slévárenská výroba 12 12 24-80-0
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-E/501 Strojírenská výroba 12 12 24-78-0
23-56-E/501 Obráběni kovů 12 12 24-77-0
23-68-E/501 Technické služby v autoservisu 10 10 64-49-0
26 Elektrotechnická, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-E/502 Elektrotechnická výroba 12 12 26-91-0
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-E/501 Chemická výroba 12 12 28-85-0
28-55-E/501 Gumárenská a plastikářská výroba 12 12 28-84-0
28-56-E/503 Zpracování papíru 12 12 28-92-0
28-57-E/502 Keramická výroba 12 12 27-81-0
28-63-E/501 Bižuterní výroba 7 7 27-88-0
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-E/501 Potravinářská výroba 12 12 29-82-0
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-E/501 Textilní výroba 12 12 31-79-0
31-59-E/503 Výroba konfekce 17 12 31-78-0
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-E/501 Výroba usní 12 12 32-60-0
32-58-E/501 Výroba obuvi 12 12 32-82-0
33 Zpracováni dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-53-E/503 Košíkářská výroba 12 12 33-82-0
33-57-E/502 Zpracování dřeva 12 12 33-83-0
33-59-E/504 Čalounická výroba 12 12 33-84-0
34 Polygrafie, zpracováni papíru, filmu a fotografie
34-54-E/501 Polygrafická výroba 12 7 34-90-0
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-57-E/508 Malířské a natěračské práce 12 10 36-97-0/03
36-62-E/503 Sklenářské práce 12 10 36-97-0/04
36-67-E/507 Dělník technických služeb 12 12 36-97-0/05
36-67-E/503 Stavební výroba 12 12 36-86-0
37 Doprava a spoje
41 Zemědělství a lesnictví
41-52-E/510 Zahradnická výroba 12 12 45-97-0/13
41-53-E/501 Rybářská výroba 12 7 45-27-0
41-56-E/501 Lesní výroba 12 12 45-79-0
53 Zdravotnictví
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-E/501 Provoz společného stravování 17 10 164-54-0
66 Obchod
66-51-E/501 Obchodní provoz 17 10 164-59-0
69 Osobní a provozní služby
69-53-E/502 Provoz domácnosti 12 12 64-97-0/01 26)

G-l. B Učební obory učilišť, které se vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9.2003 počínaje prvním ročníkem

1 2 3 4 5 6 7
21-51-E/502 Povrchové dobývání 12 12 21-72-0
23-59-E/501 Povrchová úprava 12 12 24-79-0
23-64-E/504 Stavba rozvodných zařízen 12 10 24-76-0
23-65-E/501 Provoz energetických výroben 12 10 24-75-0
26-59-E/501 Spojové montáže a opravy 12 10 26-93-0
28-58-E/504 Sklářská výroba 7 7 27-82-0
28-59-E/503 Výroba stavebních hmot 7 7 27-89-0
28-64-E/503 Výroba umělých květin 12 12 28-83-0
28-64-E/504 Výroba vánočních ozdob 7 7 27-90-0
32-53-E/501 Kožešnická výroba 12 12 32-84-0
32-58-E/502 Výroba kožené galanterie 12 12 32-83-0
32-61-E/501 Ortopedická výroba 12 7 55-74-0
33-57-E/505 Výroba kancelářských potřeb 12 12 33-85-0
34-54-E/502 Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazet 7 12 34-94-0
37-51-E/501 Spojový provoz 12 10 37-73-0
37-52-E/501 Doprava 12 12 37-72-0
53-41-E/502 Provoz zdravotnických zařízení 12 10 55-93-0
69-54-E/503 Provoz prádelen a čistíren 10 10 64-50-0

G-l. C Učební obory učilišť, které již byly vyřazeny nebo se tímto vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003

1 2 3 4 5 6 7
21-51-E/501
nebyl přidělen
Vrtné a pilotážní práce
Výroba jednoduchých zakázkových oděvů
21-73-0
31-99-0/03

Poznámky:

26) Nahrazuje obor 69-53-E/503 (64-97-0)

Z důvodu odlišení učebních oborů učilišť byla ve všech oborech tohoto oddílu v třímístném pořadovém čísle za lomítkem nahrazena první číslice 0 číslicí 5.

Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:

Kód Kód podle dřívějších předpisu
E vzdělaní dosazené úspěšným vykonáním závěrečně zKousky v učebním oboru pro učiliště nebo pro odborné učiliště; výuční list 0

Příloha č. 2 vyhlášky č. 354/1991 Sb.

Norma základního vybavení taneční konzervatoře pomůckami

poř.č.název pomůcky:pro předmět:jednotkapočet:doba životnosti v měs.
1.kastanětylidový tanecpár20120
2.tamburinalidový taneckus2060
3.valaškalidový taneckus15120
4.flerethistorický taneckus15120
5.vějířhistorický taneckus20120
6.šátek velkýlidový taneckus20120
7.balerina krátkákoncertní a scénická praxekus2560
8.balerina dlouhákoncertní a scénická praxekus2560
9.krpcelidový tanecpár20120
10.polobotky s podpatkemlidový tanecpár30120
(D, H)
11.holinky s podpatkemlidový tanecpár20120
12.holinky bez podpatkulidový tanecpár20120
13.sukně dlouhá, tmaválidový taneckus15120
14.kalhotylidový taneckus25120
15.sukně dlouhá, světláhistorický taneckus15120
16.celotrikot elastickýmoderní taneckus3060

Norma základního vybavení žáka cvičebním oblečením a cvičební obuví v 1. - 4. ročníku

poř. č.název pomůcky:doba život. v měs.jednotkapočet pro
dívkychlapce
pro předmět klasický tanec
1.piškoty1pár5050
2.špičky0,25pár52-
3.polotrikot růžový3kus13-
4.polotrikot šedý3kus-13
5.nátělník bílý12kus88
6.plavky bavlněné12kus-8
7.cvičná balerina krátká (materiál)36kus1-
8.cvičná balerina polodlouhá (materiál)24kus1-
9.tepláková souprava24souprava22
10.ponožky12pár88
pro předmět lidový tanec
1.piškoty s podpatkem24pár22
2.sukně modrotisková (materiál)24kus1-
3.tenisky24pár22
4.ponožky silné12pár22
pro předmět taneční gymnastika a moderní tanec
1.polotrikot černý12kus88
2.dres s rukávem černý12kus4-
Hygienické potřeby
1.ručník48kus88
2.mýdlo48kus2020

Norma základního vybavení žáka cvičebním oblečením a cvičební obuví v 5. - 8. ročníku

poř. č.název pomůcky:doba život. v měs.jednotkapočet dívkypro chlapce
1.piškoty1pár130220
2.špičky0,25pár450-
3.polotrikot růžový3kus28-
4.polotrikot šedý3kus-24
5.dres s krátkým rukávem6kus12-
6.nátělník bílý12kus-16
7.plavky elastické12kus-4
8.suspenzor12kus-4
9.cvičná balerina krátká48kus2-
10.cvičná balerina polodlouhá48kus1-
11.dres k balerině24kus2-
12.tričko s krátkým rukávem bílé12kus-4
13.tepláková souprava48souprava11
14.župan froté48kus11
15.ponožky12pár44
pro předmět lidový tanec
1.piškoty s podpatkem24pár77
2.sukně modrotisková48kus1-
3.ponožky silné12pár44
pro předmět moderní tanec
1.polotrikot elastický silnější černý12kus88
2.dres elastický silnější černý12kus8-
3.celotrikot elastický48kus11
4.kamaše24kus22
5.chrániče kolen48pár11
pro předmět líčení
1.divadelní líčidla48sada11
2.odličovací prostředky12sada11
hygienické potřeby
1.ručník24kus88
2.mýdlo2kus2020

Taneční pomůcky se považují za učební pomůcky a hospodaří se s nimi a evidence se vede podle obecně platných předpisů.

Poznámky pod čarou

1) § 12 odst. 5 písm. a) a b) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2) Zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.

3) Směrnice č. 3/1981 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti (reg. v částce 15/1981 Sb.).

4) Směrnice ministerstva školství ČSR ze dne 29. 11. 1974, č.j. 31 542/74-42, kterou se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, matkám a těhotným ženám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým (Věstník MŠ a MK ČSR, roč.
1974, sešit 12) oznámená v částce 1/1975 Sb.

5) § 39 školského zákona.

6) § 3 odst. 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

7) § 22 školského zákona.

8) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 6. 1971 č.j. II/3-190/71-7208/Šm o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (Ústřední věstník ČSR, roč. 1971, částka 5 reg. v částce 13/1971 Sb.).

9) Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání.

10) § 10 a 11 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole.

11) Skartační řád pro NV ve znění Instrukce, kterou se mění a doplňuje skartační řád pro NV z 30. 12. 1983 (Věstník vlády ČSR pro NV 1983, částka 19).

Přesunout nahoru