Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 344/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 67/1991
Platnost od 27.08.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.05.2015 (67/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

344

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 10. července 1991,

kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:


§ 1

K zajištění bezpečnosti a plynulosti vnitrozemské plavby a k zachování pořádku na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky se vydává Řád plavební bezpečnosti (dále jen "Řád"), který je součástí této vyhlášky a tvoří její přílohu.1)

§ 2

Řád stanoví pravidla plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky. Vztahuje se na všechna plavidla bez rozdílu místa evidence, jejich provozovatele a na všechny účastníky plavebního provozu.

§ 3

Výjimky z hlavy 8 a 9 části I Řádu povoluje Státní plavební správa Praha. Výjimky z hlavy 8, 9 a 10 části II Řádu povoluje Státní plavební správa Bratislava.


§ 4

Zrušují se:

1. Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. dubna 1975 č. j. 9806/75-25 o omezení velikosti sestav plavidel na Dunaji (reg. v částce 14/1975 Sb.).

3. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1980 č. j. 24 334/80-025, kterým se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 2/1981 Sb.).

4. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 21. ledna 1988 č. j. 7 106/88-025, kterým se mění vyhláška č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 1/1988 Sb.).


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Ministr:
Ing. Nezval v. r.

Poznámky pod čarou

1) Řád se vydává jako samostatná příloha Sbírky zákonů a lze jej na objednávku obdržet v odbytovém středisku SEVT, Tržiště 9, 118 16 Praha 1.

Zrušuje se čl. 1.10 Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, který je přílohou k vyhlášce Federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky.

Přesunout nahoru