Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 340/1991 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství

Částka 67/1991
Platnost od 27.08.1991
Účinnost od 27.08.1991
Zrušeno k 31.12.1992 (601/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

340

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 5. srpna 1991

o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle článku 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto zákonné opatření upravuje zřízení, právní postavení a působnost Federálního fondu tržní regulace v zemědělství a nástroje regulace trhu s vybranými zemědělskými a potravinářskými výrobky (dále jen "výrobky").

(2) Trh s výrobky se reguluje zejména

a) intervenčními nákupy výrobků za minimální (garantované) nákupní ceny a jejich prodejem,

b) opatřeními a pravidly v oblasti regulace dovozu a vývozu.

Federální fond tržní regulace v zemědělství

§ 2

(1) Zřizuje se Federální fond tržní regulace v zemědělství1) (dále jen "Fond") s působností v rámci České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Fond je právnickou osobou.

(3) Fond

a) reguluje trh intervenčními nákupy výrobků a vývozními dotacemi a subvencemi,

b) prodává výrobky získané intervenčními nákupy v tuzemsku i zahraničí,

c) navrhuje a projednává vývozní a dovozní licenční politiku pro výrobky,

d) navrhuje a projednává seznam všech zemědělských a potravinářských výrobků, pro něž budou stanoveny vyrovnávací dávky při dovozu, a úroveň těchto dávek,

e) zabezpečuje úkoly spojené s intervenčními nákupy a prodeji.

§ 3

Orgánem Fondu je Rada Fondu (dále jen "Rada").

§ 4

(1) Rada řídí regulaci trhu s výrobky v České a Slovenské Federativní Republice v rozsahu finančních prostředků Fondu (§ 7).

(2) Rada vydává seznam výrobků, pro něž stanoví federální ministerstvo financí podle zvláštního předpisu2) na návrh Rady minimální (garantované) nákupní ceny výrobků.

(3) Rada Fondu odpovídá vládě České a Slovenské Federativní Republiky za řádné hospodaření s finančními prostředky Fondu.

(4) Rada koordinuje činnost fondů tržní regulace republik v souladu s postupem Fondu.

(5) Rada při dovozu výrobků navrhuje federálnímu ministerstvu financí stanovení výše vyrovnávacích dávek, které slouží k vyrovnání cenových rozdílů mezi cenou z dovozu a cenou na tuzemském trhu.

(6) Při zavedení vyrovnávacích dávek při dovozu výrobků platí tyto dávky všichni dovozci výrobků v rámci celního řízení. Tyto dávky jsou příjmem Fondu.

§ 5

(1) Rada se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a devatenácti členů.

(2) Předsedou Rady je ministr hospodářství České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Dva místopředsedy a členy Rady s výjimkou členů uvedených v odstavci 7 jmenuje a odvolává vláda České a Slovenské Federativní Republiky.

(4) Jednoho místopředsedu Rady navrhuje vládě České a Slovenské Federativní Republiky vláda České republiky a jednoho místopředsedu Rady navrhuje vládě České a Slovenské Federativní Republiky vláda Slovenské republiky.

(5) Ministr hospodářství České a Slovenské Federativní Republiky, ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky, ministr zahraničního obchodu České a Slovenské Federativní Republiky, ministr-předseda Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž, předseda Správy federálních hmotných rezerv, ministr zemědělství České republiky, ministr zemědělství a výživy Slovenské republiky, ministr financí České republiky, ministr financí Slovenské republiky, ministr obchodu a cestovního ruchu České republiky a ministr obchodu a cestovního ruchu Slovenské republiky navrhují vládě České a Slovenské Federativní Republiky po jednom členovi Rady.

(6) Podnikatelské, odborové a zájmové svazy, organizované na úrovni federace nebo republik navrhují vládě České a Slovenské Federativní Republiky po vzájemné dohodě příslušných podnikatelských, odborových nebo zájmových svazů po jednom členovi Rady.

(7) Členem Rady je dále z titulu své funkce statutární orgán, popřípadě jím pověřený člen tohoto orgánu Fondu regulace trhu v branými zemědělskými a potravinářskými výrobky České republiky a ředitel Státního fondu tržní regulace Slovenské republiky v zemědělství.3)

§ 6

(1) Jednání Rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti střídavě místopředseda navržený do Rady vládou České republiky a místopředseda navržený do Rady vládou Slovenské republiky, nedojde-li mezi nimi a předsedou Rady k jiné dohodě.

(2) Rada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Hospodaření Fondu

§ 7

Příjmy Fondu za rozpočtový rok4) tvoří

a) prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu federace rozpočtovým zákonem5) pro účely regulace trhu s výrobky,

b) tržby z prodeje výrobků,

c) vyrovnávací dávky při dovozu,

d) příspěvky od výrobců a zpracovatelů výrobků,

e) úvěry, penále, pojistná plnění, popřípadě jiné příjmy.

§ 8

(1) Příjmy Fondu mohou být použity na nákup výrobků, jejich zpracování, dopravu, skladování, prodej v tuzemsku i zahraničí, na dotace a subvence při vývozu a na úhradu úroků z úvěrů.

(2) Výdaje Fondu za rozpočtový rok4) nesmí překročit jeho příjmy. Zůstatek Fondu se převádí na další rozpočtový rok.4)

(3) Prostředky Fondu podle § 7 a § 8 odst. 1 nelze použít k dotování tuzemského trhu.

§ 9

Fond vypracovává a předkládá federálnímu ministerstvu financí na každý rozpočtový rok4) návrh rozpočtu příjmů a výdajů, přehled svých pohledávek a závazků a závěrečný účet hospodaření s rozpočtovými prostředky za uplynulý rozpočtový rok.4)

§ 10

Bližší vymezení úkolů Fondu a podrobnosti o způsobu jednání Rady stanoví statut Fondu, který na návrh ministra hospodářství České a Slovenské Federativní Republiky schvaluje vláda České a Slovenské Federativní Republiky.


§ 11

Účinnost

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

v z. Jičínský v. r.

I. místopředseda FS ČSFR

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Část VII zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace.

2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

3) § 2 odst. 3 zákona SNR č. 270/1991 Sb., o Státním fondu tržní regulace Slovenské republiky v zemědělství.

4) § 1 odst. 2 zákona č. 563/1990 Sb.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 563/1990 Sb.

Přesunout nahoru