Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 338/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Částka 66/1991
Platnost od 30.08.1991
Účinnost od 01.08.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

338

ZÁKON

ze dne 18. července 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 se doplňuje o odstavce 3 a 4, které zní:

"(3) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 3 tohoto zákona se prohlašuje ke dni 1. srpna 1991 za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

(4) Za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého se ke dni účinnosti tohoto zákona prohlašuje též movitý majetek, který byl ke dni 10. 4. 1950 umístěn v nemovitostech uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, pokud existuje a je známo, kde se uvedený movitý majetek nachází.".

2. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3 a 4, které zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro nemovitý majetek uvedený v § 1 odst. 3, pokud slouží pro potřeby archivnictví.

(3) O vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1 uzavřou řeholní řády a kongregace s dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2, dohodu. Nedojde-li k této dohodě, vzniká řeholním řádům a kongregacím nárok na vyklizení nemovitostí uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, které slouží k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, po uplynutí deseti let ode dne účinnosti tohoto zákona. Uzavření dohody o užívání bytů a nebytových prostor se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a předpisy souvisejícími. Tento závazek přechází na všechny další vlastníky v uvedené době.

(4) Nedojde-li k dohodě o výši nájemného a podmínkách jeho placení mezi dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, a řeholními řády, kongregacemi a arcibiskupstvím olomouckým, rozhodne o výši nájemného příslušný orgán státní správy podle obecně platných cenových předpisů.".

Čl. II

V příloze č. 1 k zákonu č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého,

v části - Mužské kláštery ve Slovenské republice Společnost svatého Františka Saleského (salesiánů) - slovenská inspektorie

položka č. 44 Řeholní dům salesiánů Žilina první řádek zní:

„pozemky č. k. 4437/4 stavební plocha".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


Příloha č. 3

Mužské kláštery v České republice

Řád svatého Augustina - provincie Česká

1. Augustiánský klášter Bělá pod Bezdězem

čp. 42 dům se stav. plochou 242

Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Mladá Boleslav

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Mladá Boleslav na LV 72 pro obec a k. ú. Bělá pod Bezdězem

pozemek: č. k. 91/1 zahrada

Vlastník: čs. stát - Severočeské papírny s. p. Štětí

Uživatel: Okresní bytový podnik Mladá Boleslav

Zapsáno u SG Mladá Boleslav na LV č. 261 pro obec a k. ú. Mladá Boleslav

2. Augustiánský klášter Česká Lípa

čp. 297 se stavební plochou č. k. 944

pozemky č. k. 945 (kaple), 946 pastvina, 947 (kaple), 948 (ambit), 949 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Okresní vlastivědné muzeum v Č. Lípě

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Česká Lípa na LV 711 pro obec a k. ú. Česká Lípa

3. Augustiánský klášter Dolní Ročov

čp. 1 se stav. plochou 1/1

pozemky č. k. 1/2 zast. plocha, č. k. 1 zahrada

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Louny

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Louny na LV 84 pro obec a k. ú. Dolní Ročov

4. Augustiánský klášter Domažlice

čp. 119 dům se stav. plochou 61/1

pozemek č. k. 3/1 zahrada

Vlastník: čs. stát - Městský národní výbor Domažlice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Domažlice na LV 1 pro obec a k. ú. Domažlice

5. Augustiánský klášter Vrchlabí

čp. 213 dům se stav. plochou 165/2

pozemky č. k. 165/1 (kostel), 67 (zahrada)

Vlastník: čs. stát - správa Krkonošského národního parku

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trutnov na LV 186 pro obec a k. ú. Vrchlabí

6. Augustiánský klášter Svatá Dobrotivá - Zaječov

čp. 1 se stav. plochou 65

pozemky č. k. 402/1 pastvina, 412/2 ost. plocha, 413/3 zahrada, 413/4 zahrada, 414/1 díl 1, 2 a 3 a zahrada, 414/2 zahrada, 415 ost. plocha, 416 ost. plocha, 1182 ost. plocha, 1183/1 ost. plocha, 402/2 pastvina

Vlastník: čs. stát - Státní muzeum čsl. tělesné výchovy a sportu v Praze

Uživatel: čs. stát - Státní muzeum čsl. těl. vých. v Praze, JZD Buzuluk v Oseku, MNV Zaječov

Zapsáno u SG Beroun na LV 384 pro obec a k. ú. Zaječov

Řád svatého Augustina - opatství Staré Brno

7. Augustiánský klášter Brno

čp. 907 se stav. plochou 9

Vlastník: čs. stát - Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV 308 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno pozemky č. k. 5/3 ost. plocha, 5/4 ost. plocha, 6 ost. plocha, 8 ost. plocha, 13 ost. plocha, 16/ 1 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - správa veřejného majetku Brno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV 451 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno pozemky č. k. 10 ost. plocha, 15 ost. plocha,

Vlastník: čs. stát - Moravské muzeum v Brně

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV 352 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno pozemek č. k. 12 stav. plocha

Vlastník: čs. stát - Moravské muzeum v Brně

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV 249 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno pozemek č. k. 5/1 ost. plocha,

Vlastník: čs. stát - Městská správa komunikací Brno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV 246 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno

Řád svatého Benedikta - opatství Břevnov

8. Klášter Benediktinů Břevnov

pozemek č. k. 4 stav. plocha

Vlastník: Sady, lesy a zahradnictví, s. p. Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 6 pro obec a k. ú. Břevnov sýpka (bez č. p.) na stav. ploše 12/1 již vrácené

Vlastník: čs. stát, Zemědělský nákup a zásobování, koncern

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha 1 na LV 1537 pro obec a k. ú. Břevnov hospodářské budovy na stav. ploše 12/2 již vrácené

Vlastník: čs. stát - Federální ministerstvo vnitra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 13 pro obec a k. ú. Břevnov

9. Klášter Benediktinů Broumov

čp. 1 se stav. plochou 1/1

pozemky č. k. 146 kolna, 276 vodárna, 49 ost. plocha, 140 ost. plocha, 730/2 zahrada, 730/4 ost. plocha, 141/2 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra ČR

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Náchod na LV 888 pro obec a k. ú. Broumov

pozemky 285 stav. plocha se skleníkem, stav. plocha 286 s kolnou, stav. plocha 451 s domem 251/I, stav. plocha 452 s kolnou, stav. plocha 453 s domem 226/1, 723 zahrada, 724 zahrada, 725 zahrada, 726/1 zahrada, 726/2 zahrada, 727 zahrada, 728 zahrada,

Vlastník: čs. stát - Městský národní výbor Broumov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Náchod na LV 1 pro obec a k. ú. Broumov

Řád cisterciácký - opatství Vyšší Brod

10. Cisterciácký klášter Vyšší Brod

čp. 134 - část se stav. plochou 138/1, čp. 135 se stav. plochou 141, 215 stav. plocha s kolnou, 1404 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Barvy, laky s. p. Praha 9

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kaplice na LV 393 pro obec a k. ú. Vyšší Brod ost. plocha 1406

Vlastník: čs. stát - Ředitelství pošt Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kaplice na LV 1439 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

pozemky č. k. 136 stav. plocha s kolnou, 1408 zahrada, 1409 zahrada, 1413 ost. plocha, 1415 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Krajské středisko st. pam. péče a ochr. přírody Č. Budějovice

Zapsáno u SG Kaplice na LV 215 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

Řád Bratří kazatelů - provincie česko-slovenská

11. Dominikánský klášter Litoměřice

čp. 92 se stav. plochou 156, čp. 273 se stav. plochou 157, pozemky č. k. 161 zahrada, č. k. 162 zahrada

Vlastník: čs. stát - Státní statek v Litoměřicích

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Litoměřice na LV 102 pro obec a k. ú. Litoměřice

12. Dominikánský klášter Olomouc

čp. 578 se stav. plochou 8, zahrada č. k. 6

Vlastník: čs. stát - Lidová škola umění v Olomouci

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Olomouc na LV 276 pro obec a k. ú. Olomouc-město

Řád Menších bratří - františkánů provincie sv. Václava

13. Františkánský klášter Bechyně

čp. 39 se stav. plochou 266/2

pozemky č. k. 268 stav. plocha se sklepem, 269 stav. plocha, 265 stav. plocha s kolnou

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Tábor

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Tábor na LV 1504 pro obec a k. ú. Bechyně

pozemek č. k. 267 zast. plocha

Vlastník: čs. stát - Domov mládeže Bechyně

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Tábor na LV 58 pro obec a k. ú. Bechyně

pozemek č. k. 277 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Bechyně

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Tábor na LV 1 pro obec a k. ú. Bechyně

14. Františkánský klášter Dačice

čp. 21/III se stav. plochou 1641/1

pozemky č. k. 1645 ost. plocha, 1642/1 zahrada, 1642/2 zahrada, 1641/2 stav. plocha, 1641/3 stav. plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Dačice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 1 pro obec a k. ú. Dačice

pozemky č. k. 1638 stav. plocha, 1639/1 zahrada, 1639/2 zahrada

Vlastník: čs. stát - Služby, s. p. Dačice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 376 pro obec a k. ú. Dačice

15. Františkánský klášter Hejnice

čp. 1 se stav. plochou č.k. 169

pozemek č. k. 257/1 zahrada

Vlastník: čs. stát - Severočeské muzeum Liberec

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Liberec na LV 610 pro obec a k. ú. Hejnice

pozemek č. k. 257/2 zahrada

Vlastník: MěstNV v Hejnicích

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Liberec na LV 1 pro obec a k. ú. Hejnice

16. Františkánský klášter Hořovice

čp. 253 se stav. plochou 5

Vlastník: čs. stát - MěstNV Hořovice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Beroun na LV 1 pro obec a k. ú. Hořovice

pozemek č. k. 6 zahrada

Vlastník: čs. stát - Technické služby Hořovice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Beroun na LV 1698 pro obec a k. ú. Hořovice

17. Františkánský klášter Hostinné

čp. 119 se stav. plochou 212

pozemky č. k. 169/3

Vlastník: čs. stát - MěstNV Hostinné

Uživatel: Muzeum Podkrkonoší Trutnov

Zapsáno u SG Trutnov na LV 1 pro obec a k. ú. Hostinné

pozemky č. k. 178/1 zahrada, 178/2 zahrada a ost. plocha

Vlastník: čs. stát - KRPA s. p. Hostinné

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trutnov na LV 102 pro obec a k. ú. Hostinné

pozemek č. k. stav. plocha 211 s kostelem

Vlastník: čs. stát - Muzeum Podkrkonoší Trutnov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trutnov na LV 438 pro obec a k. ú. Hostinné

18. Františkánský klášter Cheb

čp. 32 se stav. plochou 231

pozemek č. k. 24 zahrada

Vlastník: čs. stát - ONV Cheb

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Cheb na LV 2 pro obec a k. ú. Cheb

pozemek č. k. 230 stav. plocha s kostelem

Vlastník: čs. stát - Chebské muzeum v Chebu

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Cheb na LV 73 pro obec a k. ú. Cheb

19. Františkánský klášter Jindřichův Hradec

čp. 98/II se stav. plochou 1721/1

pozemky 1719 zahrada, 1721/2 stav. plocha, 1721/3 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - KÚNZ České Budějovice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 3664 pro obec a k. ú. Jindř. Hradec

pozemek č. k. 1722/1 zahrada

Vlastník: čs. stát - Technické služby města Jindř. Hradec

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 3299 pro obec a k. ú. Jindř. Hradec

20. Františkánský klášter Kadaň

čp. 474 se stav. plochou 1040, 1027 a kaplí

pozemky č. k. 1041 zahrada, 1042 zahrada, 1043 zahrada, 1044 ost. plocha, 1045 ost. plocha, 1028 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Kulturní správa ONV Chomutov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Chomutov na LV 1406 pro obec a k. ú. Kadaň

pozemky č. k. 1029 zahrada, 1031 zahrada, 1030 zahrada, 1039 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra Praha

Uživatel: čs. stát - Krajská správa SNB Ústí n. Labem a kult. správa Chomutov

Zapsáno u SG Chomutov na LV 69 pro obec a k. ú. Kadaň

21. Františkánský klášter Slaný

čp. 221 se stav. plochou 408, kostel se stav. plochou 407

pozemky č. k. 180 zahrada, 189 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Slaný

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Slaný na LV 1 pro obec a k. ú. Slaný

22. Františkánský klášter Turnov

čp. 65 se stav. plochou 521

pozemky č. k. 523/1 zahrada, 523/2 ost. plocha, 523/3 stav. plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Trutnov

Uživatel: jako vlastník a Potraviny Turnov

Zapsáno u SG Semily na LV 1 pro obec a k. ú. Turnov

23. Františkánský klášter Votice

čp. 1 se stav. plochou 2/1 - klášter

pozemek č. k. 1 ost. plocha zahrada

Vlastník: čs. stát - Tesla, Investiční elektronika, koncern Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Benešov na LV 302 pro obec a k. ú. Votice

24. Františkánský klášter Zásmuky

čp. 26 se stav. plochou 170

pozemky 16/1 ovocný sad, 16/2 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Zásmuky

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kolín na LV 1 pro obec a k. ú. Zásmuky

pozemek č. k. 171 stav. plocha se stavbou

Vlastník: čs. stát - Okresní podnik služeb Kolín

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kolín na LV 477 pro obec a k. ú. Zásmuky

Řád Menších bratří - kapucínů

25. Kapucínský klášter Litoměřice

čp. 206 se stav. plochou 275/1

pozemky č. k. 276 zahrada, 277 zahrada, 2715 pastvina

Vlastník: čs. stát - MěstNV Litoměřice

Uživatel: Domov mládeže pedagogické školy a MěstNV Litoměřice

Zapsáno u SG Litoměřice na LV 1 pro obec a k. ú. Litoměřice

26. Kapucínský klášter Praha 1 - Hradčany

čp. 99 se stav. plochou 414/1

pozemky č. k. 411 ost. plocha, 415/1 zahrada

Vlastník: čs. stát - MNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 11 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

pozemky č. k. 409 zahrada, 410 zahrada

Vlastník: čs. stát - Kancelář prezidenta republiky

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 34 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

27. Kapucínský klášter Třebíč

čp. 30 se stav. plochou 205

pozemky č. k. 160/3 ost. plocha, 155 zahrada, 157/1 ost. plocha, 157/2 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Stř. průmyslová škola strojnická v Třebíči

Uživatel: jako vlastník a MěstNV Třebíč

pozemky č. k. 160/1 zahrada, 160/2 ost. plocha, 207 stav. plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Třebíč

Uživatel: Stř. prům. škola stroj. Třebíč, ČSTV TJ Třebíč, MěstNV Třebíč

Zapsáno u SG Třebíč na LV 1 pro obec a k. ú. Třebíč

Řád Menších bratří - minoritů

28. Minoritský klášter Český Krumlov

čp. 50 se stav. plochou 760

pozemek č. k. 919/1 zahrada

Vlastník: čs. stát - OPBH Český Krumlov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Čes. Krumlov na LV 57 pro obec a k. ú. Čes. Krumlov

29. Minoritský klášter Krnov

čp. 85 se stav. plochou 188

pozemky č. k. 190 zahrada, 189 stav. plocha

Vlastník: čs. stát - Čedok s. p. Praha 1

Uživatel: Interhotel Imperiál Ostrava, OBP Bruntál

Zapsáno u SG Bruntál na LV 2474 pro obec Krnov a k. ú. Horní předměstí

pozemek č. k. 193 stav. plocha

Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Bruntál

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bruntál na LV 127 pro obec Krnov a k. ú. Horní předměstí

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou - křižovníci

30. Řím.-kat. fara Klučenice

čp. 15 na stav. ploše 15/2

pozemek č. k. 38 zahrada

Vlastník: čs. stát - ONV Příbram

Uživatel: Římskokatol. obec Klučenice

Zapsáno u SG Příbram na LV 2 pro obec a k. ú. Klučenice

pozemky č. k. 27 stavební plocha (budova), 28 stavební plocha (budova), 15/3 stavební plocha (budova), 15/4 stavební plocha (budova), 32 ostatní plocha, 33 zahrada

Vlastník: čs. stát - MNV Klučenice

Uživatel: jako vlastník

JZD Orlík Klučenice

Zapsáno u SG Příbram na l. v. č. pro obec a k. ú. Klučenice

Suverénní maltézský rytířský řád (Maltézští rytíři)

31. Velkopřevorství, Praha 1 - Malá Strana

čp. 287 se stav. plochou 241, čp. 485 se stav. plochou 248, čp. 488 se stav. plochou 252

pozemky č. k. 242 ost. plocha, 249 ost. plocha, 250 stav. plocha

Vlastník: čs. stát - Národní muzeum v Praze

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 22 pro obec Praha a k. ú. Malá Strana

pozemek č. k. 251 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 1

Užívatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 1 pro obec Praha a k. ú. Malá Strana

Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratří

32. Řeholní domy Brno - Štýřice

čp. 225 na stav. ploše 428, čp. 333 na stav. ploše 417

Vlastník: čs. stát - Podnik bytového hospodářství ONV I Brno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV 10 pro obec Brno a k. ú. Štýřice

33. Řeholní dům Letovice

čp. 208 na stav. ploše 1320

Vlastník: čs. stát - OPBH Blansko

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Boskovice na LV 36 pro obec a k. ú. Letovice

34. Klášter Milosrdných bratří Nové Město nad Metují

čp. 59 na stav. ploše 279/1

pozemky č. k. 278/2 stav. plocha, 280 stav. plocha, 353 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Tesla Rožnov pod Radhoštěm

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Náchod na LV 269 pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují

čp. 370 na stav. ploše 279/2

pozemky č. k. 1631 stav. plocha, 1666 stav. plocha

Vlastník: čs. stát - Učňovská škola Nové Měšto nad Metují

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Náchod na LV 1781 pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují

35. Kostel sv. Šimona a Judy - Praha 1 - Staré Město

kostel na stav. ploše 967

Vlastník: čs. stát - Symfonický orchestr hl. m. Prahy

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 261 pro obec Praha a k. ú. Staré Město

36. Řeholní dům Prostějov

čp. 2617 na stav. ploše 4738

pozemky č. k. 4723 ost. plocha, 4724 stav. plocha a jiná stavba, 4725 stav. plocha a jiná stavba, 4726/1 zahrada, 4726/2 zahrada

Vlastník: čs. stát - Bytový podnik města Prostějova

Uživatel: čs. stát - OÚNZ Prostějov a vlastník

Zapsáno u SG Prostějov na LV 24 pro obec a k. ú. Prostějov

Řád zbožných škol (piaristé) - provincie českomoravská

37. Piaristická kolej Litomyšl

čp. 8 se stav. plochou 251

pozemky 462/2 zahrada, 462/3 zahrada

Vlastník: čs. stát - Střední pedagogická škola v Litomyšli

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Svitavy na LV 708 pro obec a k. ú. Litomyšl

pozemek č. k. 463 pastvina

Vlastník: čs. stát - KNV Hradec Králové, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody východočeského kraje se sídlem v Pardubicích

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Svitavy na LV 14 pro obec a k. ú. Litomyšl

Řád premonstrátů - opatství Strahov

38. Premonstrátský klášter Milevsko

čp. 558 se stav. plochou 539

Vlastník: čs. stát - Oseva, krajský semenářský podnik Tábor

Uživatel: JZD Sepekov

Zapsáno u SG Písek na LV 26 pro obec a k. ú. Milevsko

pozemek č. k. 1835/2 ost. plocha - veřejná zeleň

Vlastník: čs. stát - MěstNV Milevsko

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Písek na LV 1 pro obec a k. ú. Milevsko

pozemky č. k. 1835/1 ost. plocha - veřejná zeleň, 1847 les - zahrada

Vlastník: čs. stát - ONV Písek

Uživatel: čs. stát - MěstNV Milevsko a čs. stát - Lesní závod Milevsko

Zapsáno u SG Písek na LV 2 pro obec a k. ú. Milevsko

pozemky č. k. 533/1 stav. plocha beze stavby, stavební plocha 533/2 beze stavby

Vlastník: čs. stát - ONV Písek

Uživatel: jako vlastník a JZD Sepekov

Zapsáno u SG Písek na evidenčních listech 1222 a 5020 pro obec a k. ú. Milevsko

39. Řím.-kat. fara Sepekov

čp. 1 na stavební ploše 43/1

Vlastník: čs. stát - Státní židovské muzeum Praha 1

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Písek na LV 518 pro obec a k. ú. Sepekov

40. Premonstrátský klášter Strahov

čp. 128 se stav. plochou 228

Vlastník: čs. stát - Památník národního písemnictví na Strahově

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 101 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

Řád premonstrátů - opatství Teplá

41. Premonstrátský klášter Teplá

stav. plocha 3/11 (jiná stavba), 4 ost. plocha - (veřejná zeleň), 5 ost. plocha - (veřejná zeleň), 6 zahrada, 10 ost. plocha - (manipulační plocha), 61/2 ost. plocha - (ost. veřejná zeleň), 562/2 ost. plocha - (ost. komunikace), 612/3 vodní nádrž umělá, 629 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Kraj. stř. státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Karlovy Vary na LV 104 pro obec Teplá a k. ú. Klášter Teplá

čp. 14 na stav. ploše 6/1, čp. 15 na stav. ploše 5, čp. 16 na stav. ploše 43, stav. plocha 6/2 - (jiná stavba)

Vlastník: čs. stát - Agrokombinát Karlovy Vary

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG K. Vary na LV 22 pro obec Teplá a k. ú. Klášter Teplá

stav. plocha 40 - (jiná stavba)

Vlastník: čs. stát - SEMPRA - Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG K. Vary na LV 98 pro obec Teplá a k. ú. Klášter Teplá

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé)

42. Řeholní dům Frýdek

čp. 145 na stav. ploše 227, čp. 146 na stav. ploše 228 pozemky č. k. 226 ost. plocha, 229 zahrada, 230 zahrada

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Frýdek-Místek

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Frýdek-Místek na LV 1084 pro obec Frýdek-Místek a k. ú. Frýdek

Salesiáni dona Bosca

43. Salesiánský chlapecký domov Praha - Kobylisy

čp. 640 se stav. plochou 1/1

pozemky č. k. 2/1 ost. plocha, 2/2 stav. plocha, 3/1 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Středisko pro hosp. správu škol a školských zařízení NVP

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 79 pro obec Praha a k. ú. Kobylisy

44. Salesiánský ústav Pardubice

pozemky č. k. 2316/82 neplodná půda, 2316/87 neplodná půda

Vlastník: čs. stát - MěstNV Pardubice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Pardubice na LV 1 pro obec a k. ú. Pardubice

45. Salesiánský ústav Don Bosco, Ostrava 1

čp. 1949 se stav. plochou 2920/4

pozemky č. k. 2906/2 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - MNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Ostrava na LV 340 pro obec Ostrava a k. ú. Mor. Ostrava

Společnost Božského Spasitele (Salvatoriáni)

46. Kolej Salvatoriánů Krnov

čp. 712 se stav. plochou 1970

pozemek č. k. 1971 zahrada

Vlastník: čs. stát - Strojosvit s. p. Krnov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bruntál na LV 117 pro obec a k. ú. Krnov

Řád služebníků Panny Marie - servité

47. Klášter servitů Nové Hrady

čp. 2 na stav. ploše 43/1

pozemky č. k. 43/2 stav. plocha a jiná stavba, 45 stav. plocha a jiná stavba, 70 ost. plocha, 71 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Nové Hrady

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG České Budějovice na LV 1 pro obec a k. ú. Nové Hrady

Kongregace Školských bratří (Bratři křesťanských škol)

48. Řeholní dům Svatý Jan pod Skalou

čp. 1 se stav. plochou 18/1

pozemky č. k. 16 stav. plocha, č. k. 18/3 stav. plocha, 30 díl 1 ovocný sad, 30 díl 2 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Federální ministerstvo vnitra Praha

Uživatel: čs. stát - Správa SNB hl. m. Prahy a Stř. kraje

Zapsáno u SG Beroun na LV 333 pro obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

čp. 16 na stav. ploše 1

pozemky č. k. 109 stav. plocha s hospodářskou budovou, 110 stav. plocha s hosp. budovou, 51 ost. plocha, 61 louka, 62 pastvina, 63 zahrada, 759 ost. plocha, 992/1 ost. plocha, 992/2 ost. plocha

Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra ČR

Uživatel: čs. stát - MNV Loděnice

Zapsáno u SG Beroun na LV 176 pro obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

pozemek č. k. 60 les

Vlastník: čs. stát - Operativní správa Potraviny

Uživatel: Lesní závod Nižbor - čs. stát - Severočeské st. lesy Benešov

Zapsáno u SG Beroun na LV 30 pro obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

49. Řím.-kat. fara Svatý Jan pod Skalou

čp. 2 se stav. plochou 26

pozemky č. k. 7/3 ost. plocha, 11 ost. plocha, 69/6 les

Vlastník: čs. stát - MěstNV Loděnice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Beroun na LV 1 pro obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

50. Řeholní dům Praha 6 - Bubeneč

čp. 83 se stav. plochou 757

pozemek č. k. 758 zahrada

Vlastník: čs. stát - Školská správa ONV v Praze 6

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 78 pro obec Praha a k. ú. Bubeneč

51. Johaneum - dům sirotků a učňů, Praha 2 - Salmovská

čp. 1538 se stav. plochou 1889

Vlastník: čs. stát - OPBH Praha 2

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV 11 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

Ženské kláštery v České republice

Řád sester Alžbětinek

1. Klášter alžbětinek Praha

čp. 448 (klášter alžbětinek) se stavební plochou č. k. 1565 pozemek č. k. 1569/1 zahrada

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Praha 2

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 254 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

2. Řeholní dům Brno

čp. 207 (budova) se stavební plochou č. k. 762

pozemek č. k. 763 zahrada

Vlastník: čs. stát - Městská správa ústavu sociální péče Brno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV č. 25 pro obec Brno a k. ú. Štýřice

3. Konvent alžbětinek Jablunkov

čp. 395 (budova) se stavební plochou č. k. 1152

čp. 600 (budova) se stavební plochou č. k. 1153 a č. k. 1154

čp. 234 (budova) se stavební plochou č. k. 1158

pozemky č. k. 1151 zahrada, 1141 ostatní plocha, 1155 ostatní plocha, 1159 zahrada, 1157 ostatní plocha, 1165 ostatní plocha, 1167 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Frýdek-Místek

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Třinec na LV 1586 pro obec a k. ú. Jablunkov

Institut Blahoslavené Panny Marie - anglické panny

4. Řeholní domy Nýrsko

čp. 302 (budova) se stavební plochou č. k. 346

pozemek č. k. 1028/3

Vlastník: čs. stát - FMV

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Klatovy na LV č. 117 pro obec a k. ú. Nýrsko

čp. 314 (budova) se stavební plochou č. k. 360

pozemek č. k. 341 pastva

Vlastník: čs. stát - Drůbežnictví Xaverov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Klatovy na LV č. 642 pro obec a k. ú. Nýrsko

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

5. Řeholní dům České Budějovice

čp. 193 (budova) se stavební plochou č. k. 318

Vlastník: čs. stát - MV ČR

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 525 pro obec a k. ú. České Budějovice

6. Provinční dům slezské provincie Město Albrechtice

čp. 171 (budova) se stavební plochou č. k. 1361

čp. 174 (budova) se stavební plochou č. k. 1362

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Bruntál

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bruntál na LV č. 138 pro obec a k. ú. Město Albrechtice

čp. 8 (budova) se stavební plochou č.k. 1358

Vlastník: čs. stát - Severomoravské pekárny a cukrárny Ostrava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bruntál na LV č. 172 pro obec a k. ú. Město Albrechtice

7. Řeholní domy Moravské Budějovice

čp. 656 (budova) se stavební plochou č. k. 867

čp. 907 (budova) se stavební plochou č. k. 1005

pozemky č. k. 1006 stavební plocha (ostatní budovy), 1833 zahrada

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Třebíč

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Třebíč na LV č. 1009 pro obec a k. ú. Moravské Budějovice

8. Řeholní domy Praha 5 - Smíchov

čp. 102 a čp. 304 se stavebními plochami č. k. 3058 a č. k. 3060, ostatní plocha č. k. 3059 a č. k. 3061 - zahrada

Vlastník: čs. stát - FMV

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 235 pro obec Praha a k. ú. Smíchov

9. Sirotčinec a domov mládeže Praha - Karlín

čp. 25 (budova) se stavební plochou č. k. 27

Vlastník: čs. stát - Školská správa ONV Praha 8

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 30 pro obec Praha a k. ú. Karlín

10. Řeholní dům Prachatice

čp. 142 (budova) se stavební plochou č. k. 148/1

Vlastník: čs. stát - Domov důchodců Prachatice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Prachatice na LV č. 1040 pro obec a k. ú. Prachatice

Řád cisterciácký - cisterciačky

11. Klášter Porta Coeli Tišnov

pozemek č. k. 2/3 stavební plocha (kaple)

Vlastník: čs. stát MNV Tišnov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 1 pro obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

pozemek č. k. 11 ostatní plocha, 13 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Státní statek Brno-venkov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 355 pro obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

pozemek č. k. 2/4 stavební plocha (zvonice), 1 ovocný sad, 2/1 ostatní plocha, 6 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Brno

Uživatel: jako vlastník Okresní muzeum Ivančice

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 383 pro obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

12. Řeholní domy Brno - Lerchova ul.

čp. 344 (budova) se stavební plochou č. k. 312

pozemek č. k. 313

Vlastník: čs. stát - Ekonomická správa školských a kulturních zařízení Brno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV č. 700 pro obec Brno a k. ú. Stránice

čp. 343 (budova) se stavební plochou č. k. 311

pozemek č. k. 310 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Hospodářská správa škol a školských zařízení Brno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV č. 900 pro obec Brno a k. ú. Stránice

13. Klášter sester Velehrad

pozemek č.k. 547/292

Vlastník: čs. stát - MNV Velehrad

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 1 pro obec a k. ú. Velehrad

pozemek č. k. 547/158 zahrada

Vlastník: čs. stát - Okresní správa ústavní sociální péče Uherské Hradiště

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 619 pro obec a k. ú. Velehrad

Kongregace Dcer Božské Lásky

14. Mariánský ústav Brno, Lidická 24

čp. 1867 (budova) se stavební plochou č. k. 3675

Vlastník: čs. stát - Závody silnoproudé elektrotechniky

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV č. 1331 pro obec Brno a k. ú. Černé Pole

15. Řeholní dům Brno, Nábř. kpt. Jaroše 25

čp. 1940 (budova) se stavební plochou č. k. 3605

pozemek č. k. 3606 zahrada

Vlastník: čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno-město na LV č. 1446 pro obec Brno a k. ú. Černé Pole

16. Řeholní dům Perná

pozemky č. k. 241 stavební plocha (klášter), 245/1 stavební plocha (úřední budova)

Vlastník: čs. stát - MNV Perná

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Břeclav na LV č. 1 pro obec a k. ú. Perná

Česká kongregace sester dominikánek - dominikánky

17. Konvent dominikánek Brno

čp. 469 (budova) se stavební plochou č. k. 402

pozemek č. k. 403

Vlastník: čs. stát - MV ČR

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno-město na LV č. 102 pro obec Brno II a k. ú. Veveří

18. Řeholní domy Opava - předměstí

čp. 869 (budova) se stavební plochou č. k. 2611

čp. 1205 (budova) se stavební plochou č. k. 2609/1

čp. 878 (budova) se stavební plochou č. k. 2608/1

pozemky č. k. 2610 zahrada, 2609/2 ostatní plocha - zahrada,

2608/2 stavební plocha

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Opava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Opava na LV č. 1789 pro obec Opava a k. ú. Opava-předměstí

19. Řeholní dům Podivice

čp. 100 (budova) se stavební plochou č. k. 143

pozemek č. k. 142 stavební plocha (stodola)

Vlastník: čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Vyškov na LV č. 100 pro obec a k. ú. Podivice

20. Klášter dominikánek Střelice u Brna

čp. 312 (budova) se stavební plochou č. k. 2581

čp. 311 (budova) se stavební plochou č. k. 2582

pozemky č. k. 2590 sad, 2595 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Brno-venkov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno-venkov na LV č. 1079 pro obec a k. ú. Střelice

21. Klášter dominikánek Vlaštovičky u Opavy

pozemky č. k. 32/1 zahrada, 32/3 zahrada, 19 stavební plocha, 35 zahrada

Vlastník: čs. stát - MNV Opava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Opava na LV č. 1 pro obec Opava a k. ú. Vlaštovičky

Apoštolát františkánského sekulárního řádu

22. Dům apoštolátu Hrusice

čp. 73 (budova) se stavební plochou č. k. 134

Vlastník: čs. stát - FMV

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-východ na LV č. 669 pro obec a k. ú. Hrusice

pozemek č. k. 1728/1 zahrada

Vlastník. čs. stát - MNV Hrusice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-východ na LV č. 1 pro obec a k. ú. Hrusice

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě

23. Řeholní dům Hradec nad Mor.

pozemky č. k. 1429 louka, 1428 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - ONV Opava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Opava na LV č. 2 pro obec a k. ú. Hradec nad Mor.

24. Řeholní dům Kopeček u Olomouce

čp. 115 (budova) se stavební plochou 288

pozemky č. k. 290 zahrada, 291 zahrada, 292 zahrada

Vlastník: čs. stát - MNV Olomouc

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 1 pro obec Olomouc a k. ú. Kopeček

25. Řeholní dům Litovel

čp. 45 (budova) se stavební plochou č. k. 327/1

pozemky č. k. 328 stavební plocha (jiná stavba čp. 44), 558 stavební plocha (jiná stavba), 360/1 zahrada, 359/1 zahrada, 360/2 zahrada

Vlastník: čs. stát - Severomoravské státní lesy Krnov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 58 pro obec a k. ú. Litovel

26. Franciscaneum Opava

pozemek č. k. 2290/3 zahrada

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Opava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Opava na LV č. 51 pro obec Opava a k. ú. Opava-předměstí

27. Řeholní dům Opava

čp. 1751 (budova) se stavehní plochou č. k. 2290/27

pozemky č. k. 2290/24 stavební plocha (klášter), 2290/25 zahrada, 2290/22 stav. plocha s budovou

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Opava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Opava na LV č. 51 pro obec Opava a k. ú. Opava-předměstí

28. Řeholní dům Tovačov

čp. 94 (budova) se stavební plochou č. k. 52/1

Vlastník: čs. stát - ONV Přerov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Přerov na LV č. 2 pro obec a k. ú. Tovačov

29. Řeholní dům Zlín

čp. 3242 (budova) se stavební plochou č. k. 3738

Vlastník: čs. stát - Vysoké učení technické v Brně

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Zlín na LV č. 1584 pro obec a k. ú. Zlín

pozemek č. k. 525/1 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Vysoké učení technické v Brně

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Zlín na LV č. 584 pro obec a k. ú. Zlín

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Brně

30. Řeholní dům Velký Újezd

čp. 7 (budova) se stavební plochou č. k. 11

pozemky č. k. 12 stavební plocha (márnice), 13 (chlévy), 18/1 (orná plocha), 18/2 zahrada, 18/3 ostatní plocha, 18/4 ostatní plocha, 18/5 ostatní plocha, 18/6 ostatní plocha, 18/7 ostatní plocha, 18/8 ostatní plocha, 18/9 zahrada, 18/10 zahrada, 18/11 ostatní plocha, 18/12 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Třebíč

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Třebíč na LV č. 27 pro obec Kojatice a k. ú. Velký Újezd

31. Řeholní dům Žernůvka

čp. 12 (budova) se stavební plochou č. k. 15

čp. 2 (budova) se stavební plochou č. k. 9

pozemky č. k. 35 orná plocha, 7/1 ovocný sad - ostatní plocha, 12 ovocný sad - ostatní plocha, 15/1 pastvina, 15/2 pastvina, 41/1 pastvina, 46/1 pastvina, 4/2 ostatní plocha, 7/2 ostatní plocha, 31 ostatní plocha, 41/2 ostatní plocha, 41/3 ostatní plocha, 143 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociální péče Kouřim

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 14 pro obec Nelepeč a k. ú. Žernůvka

Kongregace školských sester sv. Františka

32. Dům (dříve dívčí gymnázium) Chrudim

čp. 291/IV (budova) se stavební plochou č. k. 1025

pozemek č. k. 1193/2 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Chrudim

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Chrudim na LV č. 1 pro obec a k. ú. Chrudim

33. Mateřinec školských sester Praha 6

čp. 33 na stavební ploše č. k. 633

pozemek 636 (garáže)

Vlastník: čs. stát - Okresní kulturní dům v Praze 6

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV č. 76 pro obec a k. ú. Břevnov

čp. 139 na stavební ploše č. k. 641

Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 5

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV č. 1685 pro obec a k. ú. Břevnov

pozemek č. k. 625 stavební plocha (se stavbou)

Vlastník: čs. stát - Sady, lesy a zahradnictví Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV č. 6 pro obec Praha a k. ú. Břevnov

34. Řeholní domy Praha - Vinohrady

čp. 585 na stavební ploše č. k. 117

čp. 586 na stavební ploše č. k. 116

Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV č. 133 pro obec Praha a k. ú. Vinohrady

35. Klášter školských sester Rokytnice v Orlických horách

čp. 107 na stavební ploše č. k. 251

pozemek č. k. 743/2 zahrada

Vlastník: čs. stát - ONV Rychnov nad Kněžnou

Uživatel: Okresní ústav sociálních služeb Kvasiny

Zapsáno u SG Rychnov n/Kn. na LV č. 2 pro obec a k. ú. Rokytnice

36. Klášter školských sester Slatiňany

čp. 153 na stavební ploše 165

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Chrudim

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Chrudim na LV č. 355 pro obec a k. ú. Slatiňany

37. Klášter školských sester Šlapanice

čp. 1 B na stavební ploše č. k. 58

čp. 22 B na stavební ploše č. k. 43

čp. 32 na stavební ploše č. k. 62

čp. 33 B na stavební ploše č. k. 56

čp. 34 B na stavební ploše č. k. 44

pozemky č. k. stavební plocha č. k. 41 zahrada, 105 dřevník, 47 zahrada, 53/1 sad, 54/2 ostatní plocha, 54/1 sad, 61 rybník, 79/1 sad, 79/2 zahrada, 85 sad, 86 zahrada, 87/1 sad

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Kladno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Slaný na LV č. 154 pro obec a k. ú. Šlapanice

Řád Bosých karmelitek

38. Klášter Bosých karmelitek Praha - Hradčany

čp. 184 na stavební ploše č. k. 124

pozemek č. k. 125 zahrada

Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 1

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV č. 1 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

Kongregace školských sester De Notre Dame

39. Řeholní dům sv. Josefa - České Budějovice

čp. 2034 na stavební ploše č. k. 4709

čp. 2035 na stavební ploše č. k. 4710

čp. 106 (staré) na stavební ploše č. k. 4708

pozemek č. k. 4693 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 487 a záznam změn 17/80 pro obec a k. ú. České Budějovice

40. Klášter sester Hradec Králové

čp. 813 na stavební ploše č. k. 942

pozemek č. k. 239/16

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Hradec Králové

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Hradec Králové na LV č. 635 pro obec a k. ú. Hradec Králové

41. Řeholní dům Kardašova Řečice

čp. 1 stavební plocha č. k. 1

čp. 121 stavební plocha č. k. 4

pozemky 1/1 ostatní plocha, 1/2 ostatní plocha, 3 ostatní plocha, 5 ostatní plocha, 6 ostatní plocha, 7/1 zahrada, 4253 ostatní plocha, 4270 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - OÚNZ - Ústav sociálních služeb Jindř. Hradec

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV č. 65 pro obec a k. ú. Kard. Řečice

42. Řeholní dům Kašperské Hory

čp. 7 na stavební ploše č. k. 60

pozemek č. k. 41 zahrada

Vlastník: čs. stát - ONV Klatovy

Uživatel: MěstNV Kašperské Hory

Zapsáno u SG Sušice na LV č. 2 pro obec a k. ú. Kašperské Hory

43. Řeholní dům Praha 2 - Nové Město

čp. 530 na stavební ploše č. k. 2167

pozemek č. k. 2166 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP

Uživatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 174 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

44. Klášter sester Praha 4

pozemky č. k. 2030/1 ostatní plocha, 2030/2 ostatní plocha, 2033/2 zahrada, 2033/3 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha na LV č. 787 pro obec Praha a k. ú. Krč

Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame - slavkovské

45. Mateřinec sester Slavkov u Brna

čp. 129 na stavební ploše 1698

pozemek č. k. 1699 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Krajský institut výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě Brno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Vyškov na LV č. 2671 pro obec a k. ú. Slavkov u Brna

Kongregace Sester Premonstrátek - českomoravská provincie

46. Řeholní domy Humpolec

čp. 147 a čp. 681 na stavební ploše č. k. 774

pozemky č. k. 214 ostatní plocha, 725 stavební plocha, 1219 stavební plocha, 2008 stavební plocha, 2009 stavební plocha, 2271 stavební plocha (garáž)

Vlastník: čs. stát - Agrozet, k. p. Humpolec

Uživatel: Agrozet Pelhřimov

Zapsáno u SG Pelhřimov na LV č. 7 pro obec a k. ú. Humpolec

47. Řeholní dům Olšany, okr. Šumperk

čp. 105 na stavební ploše č. k. 135

čp. 117 na stavební ploše č. k. 149

pozemky č. k. 151/1 zahrada, 386 pastva

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb v Šumperku

Uživatel: jako vlastník a Tesla Brno

Zapsáno u SG Šumperk na LV č. 202 pro obec a k. ú. Olšany

kaple na stavební ploše č. k. 148

Vlastník: čs. stát - MNV Olšany

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Šumperk na LV č. 1 pro obec a k. ú. Olšany

48. Mateřinec a exerciční dům Kopeček u Olomouce

čp. 152 na stavební ploše č. k. 34

pozemky č. k. 35 stavební plocha, 36 zahrada

Vlastník: čs. stát - Fakultní nemocnice v Olomouci - Dětský ústav pro nápravu vad sluchu Kopeček u Olomouce

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 14 pro obec Olomouc a k. ú. Kopeček u Olomouce

Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti

49. Mateřinec České Budějovice

čp. 1978 na stavební ploše č. k. 4618

pozemek č. k. 4623 stavební plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV České Budějovice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 1 pro obec a k. ú. České Budějovice

čp. 1979 na stavební ploše č. k. 4620

pozemek č. k. 4624/1 ostatní plocha - veřejná zeleň

Vlastník: čs. stát - Okresní dům pionýrů a mládeže Č. Budějovice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 1658 pro obec a k. ú. České Budějovice

Kongregace Milosrdných sester Panny Marie Jerusalemské

50. Mateřinec Opava

čp. 235 na stavební ploše č. k. 231

pozemky č. k. 230 zahrada, 232/4 stavební plocha

Vlastník: čs. stát - Okr. ústav sociálních služeb Opava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Opava na LV č. 114 pro obec a k. ú. Opava-město

Kongregace sester sv. Hedviky

51. Mateřinec Břežany, okr. Znojmo

čp. 1 se stavební plochou č. k. 112

pozemek č. k. 1280 sad, 1174/1 ostatní plocha - veřejná zeleň, 1300 parcela, 1312 parcela

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Znojmo

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Znojmo na LV č. 97 pro obec a k. ú. Břežany

Kongregace milosrdných sester svatého Kříže - Choryně

52. Provinční dům Kroměříž

stavební plocha č. k. 2644 s hospodářskou budovou

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Kroměříž

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kroměříž na LV č. 541 pro obec a k. ú. Kroměříž

Kongregace Těšitelek Božského Srdce Ježíšova

53. Řeholní dům Břeclav

čp. 2129 na stavební ploše č. k. 1862

Vlastník: čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Břeclav na LV č. 433 pro obec a k. ú. Břeclav

54. Řeholní dům Kolín

čp. 28/III na stavební ploše č. k. 315/1

pozemek 79/1 nepl. půda

Vlastník: čs. stát - MěstNV Kolín

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kolín na LV č. 5277 pro obec a k. ú. Kolín

55. Řeholní dům Pardubice - Zelené předměstí

čp. 1788 na stavební ploše č. k. 3210

pozemek č.k. 2404/42 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Pardubice na LV č. 904 pro obec a k. ú. Pardubice

56. Řeholní dům Velké Meziříčí

čp. 946 na stavební ploše č. k. 841

pozemky č. k. 842 stavební plocha, 843/2 ostatní plocha, 843/3 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - MV ČR

Uživatel: čs. stát - Krajská správa SNB Brno

Zapsáno u SG Žďár nad Sázavou na LV č. 1564 pro obec a k. ú. Velké Meziříčí

Řád sester Navštívení Panny Marie

57. Klášterní konvent "Navštívení Panny Marie" Chotěšov

čp. 168 se stavební plochou č. k. 4/2

čp. 1 se stavební plochou č. k. 4/6

pozemky č. k. 5 stavební plocha se západní věží, 6 stavební plocha s východní věží, 17 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Restaurace Liberec, s. p.

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 910 pro obec a k. ú. Chotěšov

čp. 114 se stavební plochou č. k. 151/1

Vlastník: čs. stát - OPBH Plzeň-jih se sídlem v Dobřanech

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 231 pro obec a k. ú. Chotěšov

čp. 69 se stavební plochou č. k. 7

pozemky č.k. 151/2 dvůr, 92/2 zahrada

Vlastník: čs. stát - Oblastní služby Stod

Uživatel: Okresní podnik služeb a OPBH Dobřany

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 114 pro obec a k. ú. Chotěšov

pozemek č. k. 742/2 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - MNV Chotěšov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 1 pro obec a k. ú. Chotěšov

Řád svaté Voršily Římské unie

58. Klášter voršilek Brno

čp. 516 na stavební ploše č. k. 236

Vlastník: čs. stát - Technické muzeum Brno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV č. 137 pro obec a k. ú. Brno-město

59. Klášter voršilek Hostinné

čp. 228 se stavební plochou č. k. 240

pozemek č. k. 815/6 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Hostinné

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trutnov na LV č. 1 pro obec a k. ú. Hostinné

pozemky č. k. 239/3 stavební plocha, 815/1 ostatní plocha, 815/3 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Krkonošské papírny, s. p. Hostinné

Uživatel: MěstNV Hostinné

Zapsáno u SG Trutnov na LV č. 102 pro obec a k. ú. Hostinné

čp. 229 na stavební ploše č. k. 403

pozemky č. k. 815/4 ostatní plocha, 815/5 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - Zvláštní odborné učiliště v Hostinném

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trutnov na LV č. 511 pro obec a k. ú. Hostinné

60. Klášter Voršilek Kutná Hora

čp. 288 na stavební ploše č. k. 1236/1

pozemky č. k. 1239/1 ovocný sad, 1238 stavební plocha, 1239/2 zahrada, 1239/4 ostatní plocha, 1236/2 ostatní veřejná zeleň,

1240 ostatní plocha

Vlastník: čs. stát - MěstNV Kutná Hora

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 1 pro obec a k. ú. Kutná Hora

čp. 290 se stavební plochou č. k. 1244

Vlastník: čs. stát - Státní statek, s. p. Čáslav

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 178 pro obec a k. ú. Kutná Hora

čp. 289 na stavební ploše č. k. 1248

Vlastník: čs. stát - Agropodnik Kutná Hora

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 1310 pro obec a k. ú. Kutná Hora

pozemek č. k. 1247 zahrada

Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Kutná Hora

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 2754 pro obec a k. ú. Kutná Hora

61. Klášter voršilek Liberec

čp. 117/V na stavební ploše č. k. 2592

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Liberec

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Liberec na LV č. 173 pro obec a k. ú. Liberec

62. Řeholní dům - škola Olomouc

čp. 707 na stavební ploše č. k. 952

Vlastník: čs. stát - MěstNV Olomouc

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 1 pro obec a k. ú. Olomouc-město

Mužské kláštery ve Slovenské republice

Řehole sv. Bazila Velikého

1. Klášter baziliánů Trebišov

čp. 1145 (budova) se stavební plochou 3653

Vlastník: čs. stát - Restaurace Trebišov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trebišov na LV č. 790 pro obec a k. ú. Trebišov

Řád sv. Benedikta

2. Klášter benediktinů Komárno

čp. 1067 (dům, dvůr) se stavební plochou 2058

čp. 1066 (dům, dvůr) se stavební plochou 2961

pozemky č. k. 2059 stavební plocha, 2062 stavební plocha, 2060 stavební plocha

Vlastník: čs. stát - Závody těžkého strojírenství Komárno

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Komárno na LV č. 2557 pro obec a k. ú. Komárno

Řád bratří menších - františkáni

3. Klášter františkánů Bratislava

čp. 408 (budova) se stavební plochou 64

Vlastník: čs. stát - ONV Bratislava I

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1 pro obec Bratislava I a k. ú. Staré Město

4. Klášter františkánů Hlohovec

čp. 212 (dům) se stavební plochou 530

Vlastník: Čs. stát - ONV Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 2 pro obec a k.ú. Hlohovec

čp. 213 (dům) se stavební plochou 528

pozemky č.k. 529 ostatní plocha, 526/1 stavební plocha, 526/2 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Hlohovec

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 2896 pro obec a k.ú. Hlohovec

5. Klášter františkánů Nitra

čp. 4 (budova) se stavební plochou č.k. 87

pozemek č.k. 84 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Zemědělské muzeum v Nitře

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Nitra a EL č. 5700 pro obec a k.ú. Nitra

6. Klášter františkánů Prešov

pozemky č.k. 580 stavební plocha (klášter)

579/1 ovocný sad, 576 stavební plocha, 578 ostatní plocha, 579/2 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Domov mládeže v Prešově

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Prešov na LV č. 944 pro obec a k.ú. Prešov

7. Klášter františkánů Trnava

čp. 57 (dům, dvůr) se stavební plochou č.k. 120

pozemek č.k. 119 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - ONV Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na EL č. 510 a č. 141 pro obec a k.ú. Trnava

Řád bratří kazatelů - dominikánů

8. Dominikánský klášter - Košice

čp. 7595 (budova) se stavební plochou č.k. 557

Vlastník: Čs. stát - Potraviny Košice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 190 pro obec Košice a k.ú. Košice-střed

pozemky č.k. 558 zahrada, 560/2 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Východoslovenské pivovary a sodovkárny Košice

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1107 pro obec Košice a k.ú. Košice-střed

pozemek č.k. 1453 stavební plocha (drobná stavba)

Vlastník: Čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k.ú. Košice-sever

pozemky č.k. 1482 zahrada (školka), 1449 zel. v zast., 1451 zel. v zast., 1430 zel. v zast., 1431 zel. v zast., 1434 komunikace, 1429 zahrada (skleník), 1428 zel. v zast., 1427 zahrada (skleník), 1423 zahrada (skleník), 1424 zahrada (školka), 1453 školská kult., 1452 zel. v zast.

Vlastník: Čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k.ú. Košice-sever

čp. 590 (budova) se stavební plochou č.k. 555

pozemek č.k. 556 zahrada

Vlastník: Čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 7549 pro obec Košice a k.ú. Košice-střed

čp. 427 (budova) se stavební plochou č.k. 560/1

Vlastník: Čs. stát - Školská správa Národního výboru města Košic

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 10071 pro obec Košice a k.ú. Košice-střed

Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité

9. Kaple Bratislava - Staré Město

čp. 85 (budova) se stavební plochou č.k. 305

čp. 85 se stavební plochou č.k. 306

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava I a k.ú. Staré Město

10. Řeholní dům Ivanka pri Dunaji

pozemky č.k. 189 stavební plocha (dům č.p. 31), 190 zahrada

Vlastník: Čs. stát - MNV Ivanka pri Dunaji

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava-venkov, na EL č. 6 pro obec a k.ú. Ivanka pri Dunaji

11. Řeholní domy Ivanka pri Dunaji

čp. 42 (budova) se stavební plochou č.k. 1/2

pozemek č.k. 4/6 zahrada

Vlastník: Čs. stát - SAV - Ústav experimentální fytopatologie a entomologie

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava-venkov na LV č. 302 pro obec a k.ú. Ivanka pri Dunaji

Řád bratří menších - kapucíni

12. Klášter kapucínů Bratislava

pozemek č.k. 706/1 stavební plocha (budova)

Vlastník: Čs. stát - Městská správa komunikací

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 255 pro obec Bratislava I a k.ú. Staré Město

pozemek č.k. 706/5 stavební plocha (budova)

Vlastník: Čs. stát - Výstavba hl. města SR Bratislavy

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 1656 pro obec Bratislava a k.ú. Staré Město

Misijní společnost sv. Vincenta de Paul - lazaristi

13. Klášter lazaristů Banská Bystrica

pozemek č.k. 3337 stavební plocha (budova)

Vlastník: Čs. stát - Střední průmyslová škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Banská Bystrica na LV č. 2662 pro obec a k.ú. Banská Bystrica

pozemky č.k. 3340 zahrada, 3339 zahrada, 3336 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Střední průmyslová škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 398 pro obec a k.ú. Banská Bystrica

pozemek č.k. 5542 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Banská Bystrica

Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 209 pro obec a k.ú. Banská Bystrica

Řád bratří menších - minoritů

14. Klášter minoritů Levoča

čp. 66 (dům, dvůr) se stavební plochou 1048

pozemky č.k. 1047 stavební plocha, 1046 zahrada, 1044 stavební plocha (sklad), 1045 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Spišská Nová Ves

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1363 pro obec a k.ú. Levoča

15. Klášter minoritů Spišský Štvrtok

čp. 257 (dům, dvůr) se stavební plochou č.k. 2

pozemky č.k. 88 louka, 86 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Spišská Nová Ves

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1683 pro obec a k.ú. Spišský Štvrtok

Řád zbožných škol - piaristé

16. Klášter piaristů Trenčín

čp. 7 (dům) se stavební plochou č.k. 2/2

pozemky 20/1 stavební plocha, 20/2 stavební plocha, 21 stavební plocha, 22 stavební plocha a část pozemku 3242 (připojená z původních č.k. 19, 2/1, 20/1, 20/2)

Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín

Uživatel: jako vlastník Galerie M. A. Bazovského Trenčín Městský bytový podnik Trenčín

Zapsáno u SG Trenčín na EL č. 6, 30, 566 pro obec a k.ú. Trenčín

čp. 7 (budova) se stavební plochou č.k. 2/1 a 2/3

Vlastník: Čs. stát - Galerie M. A. Bazovského Trenčín

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 45 pro obec a k.ú. Trenčín

pozemek č.k. 2/4 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Trenčín

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1 pro obec a k.ú. Trenčín

pozemky č.k. 2/2 stavební plocha (tělocvična), 20/2 stavební plocha, 20/1 stavební plocha, 21 stavební plocha (dvůr), 22 stavební plocha (domy původně čp. 568 a 570,

Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín

Uživatel: jako vlastník

Galerie M. A. Bazovského

Městský bytový podnik Trenčín

Zapsáno u SG Trenčín na EL č. 30, 566, 6, 5 pro obec a k.ú. Trenčín

17. Klášter piaristů Nitra

pozemky č.k. 1183 stavební plocha (budova), 1184/2 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Pedagogická fakulta Nitra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Nitra na LV č. 3163 pro obec a k.ú. Nitra

pozemky č.k. 1179 stavební plocha (klášter), 1177 stavební plocha, 1176 stavební plocha, 1180 stavební plocha (dům)

Vlastník: ONV Nitra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Nitra na EL č. 35 pro obec a k.ú. Nitra

pozemky č.k. 1184/1, 1181 a 1182, stavební plochy

Vlastník: MNV Nitra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Nitra na LV č. 143 pro obec a k.ú. Nitra

18. Klášter piaristů Jur pri Bratislave

čp. 1 (budova) se stavební plochou č.k. 2 a parcely č. 376/1 a č. 376/2, stavební plochy

Vlastník: Čs. stát - KNV Bratislava-venkov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Pezinok na LV 1843 pro obec a k.ú. Jur pri Bratislave

19. Klášter piaristů Prievidza

čp. 10460 (budova) se stavební plochou č.k. 2132/1

Vlastník: Čs. stát - Střední ekonomická škola Prievidza

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 4898 pro obec a k.ú. Prievidza

stavební plocha č.k. 2140

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 58 pro obec a k.ú. Prievidza

Řád premonstrátů

20. Opatství Jasov

čp. 97 (budova) se stavební plochou č.k. 1

pozemky č.k. 2 ostatní plocha, 3 stavební plocha, 4 zahrada, 5 ostatní plocha, 6 stavební plocha (jiná stavba), 13/1 zahrada, 13/2 stavební plocha, 14 stavební plocha (dům), 16 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Košice-venkov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice-venkov na LV č. 610 pro obec a k.ú. Jasov

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristé

21. Klášter redemptoristů Podolínec

čp. 108 (budova) se stavební plochou č.k. 1029/1

pozemky č.k. 1029/2 zahrada, 1030 pastvina, 1029/4 zahrada, 1029/3 zahrada, 1029/5 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Zvláštní internátní škola Podolínec

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Stará Lubovňa na LV č. 213 pro obec a k.ú. Podolínec

Společnost sv. Františka Sáleského - salesiáni

22. Řeholní dům salesiánů Topoľčany

pozemky č.k. 1612 stavební plocha, 1613 stavební plocha, 1614 stavební plocha, 1615 ostatní plocha, 1638 stavební plocha, 1639 stavební plocha, 1616 ostatní plocha, 1636 ostatní plocha, 1637 stavební plocha, 1641 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Svazarm Topoľčany

TJ Topoľčany

MNV Topoľčany

Zapsáno u SG Topoľčany na EL č. 2023, 14, 1636 pro obec a k.ú. Topoľčany

Kongregace školských bratří

23. Řeholní dům Bojná

pozemek č.k. 510/2, část pozemku č.k. 510/1 a část pozemku č.k. 1389/15 vše bez budov - tyto jsou identické s původními pozemky č.k. 510 a č.k. 512 zapsanými v pozemkové knize Bojná vl.č. 269

Vlastník: Čs. stát - ONV Topoľčany odbor školství

Uživatel: jako vlastník

Zapsané u SG Topoľčany

pozemky č.k. 508/1 stavební plocha, 509/1 stavební plocha 509/2 stavební plocha, 509/3 stavební plocha, 513/1 ostatní plocha, 513/2 ostatní plocha (vše bez staveb)

Vlastník: Čs. stát - MNV Bojná

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Topoľčany pro obec a k.ú. Bojná

Kongregace bratří těšitelů z Gethseman

24. Řeholní dům Bratislava

pozemek č.k. 11355/2 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Zemědělský projektový ústav

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 521 pro obec Bratislava a k.ú. Nové Město

25. Pavlínský klášter Marianka

pozemky č.k. 3 stavební plocha (budova), 4/1 stavební plocha, 799/1 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Marianka

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Marianka

Společnost Božího slova - verbisti

26. Misijní dům Nitra - Kalvária

čp. 715 (budova) se stavební plochou č.k. 3692

Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola zemědělská Nitra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Nitra na LV č. 2478 pro obec a k.ú. Nitra

pozemek č.k. 3689/3 stavební plocha (učebna)

Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola zemědělská Nitra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Nitra na EL č. 6 pro obec a k.ú. Nitra

Řád milosrdných bratří

27. Klášter milosrdných bratří s nemocnicí v Bratislavě

č.p. 2146 (dům) se stavební plochou č.k. 8446

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Bratislava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 3676 pro obec Bratislava, k.ú. Bratislava

pozemek č.k. 8449 - zastavěná plocha

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Obchodní dům Kamzík

Zapsáno u SG Bratislava na EL č. 2025 pro obec Bratislava, k.ú. Bratislava

pozemky č.k. 8445 a 8447 - zastavěné plochy (předtím domy čp. p. II. 253 a II. 733)

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Bytový podnik Bratislava I

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 20 pro obec Bratislava, k.ú. Bratislava

pozemek č.k. 8444 - zastavěná plocha (předtím dům č.p. 252)

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: OÚNZ Bratislava, SNP 9

Zapsáno na SG Bratislava EL č. 2024 pro obec Bratislava, k.ú. Bratislava

Řád menších bratří - františkánů

28. Řeholní dům v Trstené

č.p. 437 (staré č.p. 322) dům se stavební plochou 559

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Restaurace s.p. Dolní Kubín

Zapsané u SG Dolní Kubín na LV č. 117 pro obec a k.ú. Trstená

Ženské kláštery ve Slovenské republice

Školské sestry de Notre Dame

1. Římsko-katolická škola a řeholní dům Trenčín

čp. 168 se stavební plochou č.k. 314

pozemky č.k. 324 zast. plocha, 325 nepl. plocha

Vlastník: Čs. stát - gymnázium J. A. Gagarina Trenčín

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trenčín na LV 941 pro obec a k.ú. Trenčín

pozemek č.k. 335/1 ost. plocha

Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 2 pro obec a k.ú. Trenčín

2. Řeholní dům - studijní středisko sester a čekatelek Bratislava

čp. 3097 dům a hospodářská budova se stavební plochou č.k. 7373

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava 1

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 10 pro obec Bratislava a k.ú. Staré Město

3. Klášter a bývalá škola Nové Mesto nad Váhom

čp. 87 dům se stavební plochou č.k. 4010

Vlastník: Čs. stát - Zemědělské odborné učiliště

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1107 pro obec a k.ú. Nové Mesto nad Váhom

čp. 86 dům, se stavební plochou 4011

Vlastník: Čs. stát - MNV Nové Mesto nad Váhom

Uživatel: Zemědělské odborné učiliště

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1 pro obec a k.ú. Nové Mesto nad Váhom

4. Kongregační dům Spišská Nová Ves

čp. 1087 dům, dvůr se stavební plochou 2818

Vlastník: Čs. stát - MNV Spišská Nová Ves

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1 pro obec a k.ú. Spišská Nová Ves

5. Řeholní dům Topoľčany

čp. 1091 škola, dům se stavební plochou č.k. 288

pozemek č.k. 286 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - KÚNZ

Uživatel: Střední zdravotnická škola

Zapsáno u SG Topoľčany na LV č. 1743 pro obec a k.ú. Topoľčany

Kongregace sester Božského Vykupitele

6. Řeholní dům Nižné Raslavice

čp. 33 dům, dvůr se stavební plochou 12

čp. 32 dům, dvůr se stavební plochou 14/3

pozemek č.k. 20/2 zahrada

Vlastník: Čs. stát - MNV Raslavice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bardejov na LV č. 15 pro obec a k.ú. Nižné Raslavice

7. Řeholní dům Spišská Nová Ves

čp. 201, dům, dvůr se stavební plochou 2604

Vlastník: Čs. stát - Střední odborné učiliště zemědělské - Levoča

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 527 pro obec a k.ú. Spišská Nová Ves

8. Řeholní domy Nové Zámky

čp. 100 dům se stavební plochou 815

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Nové Zámky

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Nové Zámky na EL č. 5737 pro obec a k.ú. Nové Zámky

Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele

9. Klášter, dvůr, zahrada Pruské

čp. 294 dům, dvůr se stavební plochou 251/1

pozemky č.k. 248 nepl. plocha park, 249/1 stavební plocha dvůr, 249/2 zahrada, 251/2 stavební plocha dvůr, 250 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Zemědělské odborné učiliště Pruské Severoslovenské vodárny a kanalizace Žilina

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Považská Bystrica na EL 254 a 1088 pro obec a k.ú. Pruské

10. Řeholní dům Horní Orešany

pozemek č.k. 256 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4 pro obec a k.ú. Horné Orešany

11. Řeholní dům Suchá nad Parnou

pozemky č.k. 1617 stavební plocha s domem původně č. 21, 1618 stavební plocha, 1619 stavební plocha původně s domem č. 20 a 1620 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV 161 pro obec a k.ú. Sucha nad Parnou

Sestry Premonstrátky

12. Řeholní dům Trnava

čp. 467 dům, dvůr se stavební plochou 517

pozemek č.k. 518 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Západoslovenské drůbežářské závody, s.p. Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4200 pro obec a k.ú. Trnava

13. Řeholní dům Vrbové

čp. 667 dům a dvůr se stavební plochou 1567

pozemek č.k. 1568 ostat. plochy

Vlastník: Čs. stát - MsNV Vrbové

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Piešťany pro obec a k.ú. Vrbové

Kongregace sester Dominikánek

14. Řeholní dům a zahrada Košice

čp. I. 512 dům se stavební plochou 285/2

Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola technická Košice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 23 pro obec a k.ú. Košice

Kongregace školských sester řádu sv. Františka

15. Řeholní dům a zahrada Žilina

čp. 327 dům se stavební plochou 1272

Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola dopravy a spojů Žilina

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Žilina na LV č. 111 pro obec a k.ú. Žilina

Misijní kongregace služebnic Ducha Svatého

16. Řeholní dům Ivanka pri Nitre

čp. 129 se stavební plochou 299

čp. 130 se stavební plochou 306/1

pozemky č.k. 295/1 ostatní plocha, 259/2 ostatní plocha, 298/1 zahrada, 300 zahrada, 301 zastavěná plocha, 306/2 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Nitra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Nitra na LV č. 905 pro obec Nitra a k.ú. Ivanka pri Nitre

Dcery Božské lásky

17. Řeholní dům Trnava

čp. 413 dům, dvůr se stavební plochou č.k. 544

pozemek č.k. 545 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1313 pro obec a k.ú. Trnava

18. Řeholní dům Trnava

čp. 4941 dům se stavební plochou č.k. 6433

pozemek č.k. 6434 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV 2467 pro obec a k.ú. Trnava

19. Řeholní dům Michalovce

čp. 15 se stavební plochou č.k. 98

čp. 16 se stavební plochou č.k. 97

pozemky č.k. 95 ostatní plocha, 99 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Michalovce

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Michalovce na EL č. 2505 pro obec a k.ú. Michalovce

20. Řeholní dům Prievidza

čp. 10024 se stavební plochou č.k. 2233

pozemek č.k. 2234

Vlastník: Čs. stát - MNV Prievidza

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 1 pro obec a k.ú. Prievidza

čp. 10022 dům se stavební plochou 2231/1

Vlastník: Čs. stát - Žákovský domov Prievidza

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 5231 pro obec a k.ú. Prievidza

21. Řeholní dům Velké Leváre

čp. 13 dům se stavební plochou 475

pozemky č.k. 474 zahrada, 473 orná plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Velké Leváre

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Senica na EL 520 pro obec a k.ú. Velké Leváre

22. Řeholní dům Dolná Krupá

čp. 556 dům, dvůr se stavební plochou 411

pozemek č.k. 405/2 ostatní veřejná zeleň

Vlastník: Integra, výrobní podnik svazu invalidů Banská Bystrica

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 988 pro obec a k.ú. Dolná Krupá

pozemek č.k. 404/2 zahrada

Vlastník: Čs. stát - MNV Dolná Krupá

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Dolná Krupá

Kongregace dcer sv. Františka z Assisi

23. Klášter Bratislava - Prievoz

pozemky č.k. 2886/1 stavební plocha (klášter), 2887/1 zahrada, 2887/2 stavební plocha, 2888 zahrada, 2889/1 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Městský ústav národního zdraví Bratislava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na EL 29 pro obec Bratislava a k.ú. Ružinov

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoda

24. Řeholní dům Turzovka

čp. 219 (budova) se stavební plochou č.k. 86

Vlastník: Čs. stát - ONV Čadca

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Čadca na LV č. 1812 pro obec a k.ú. Turzovka

Institut dcer Panny Marie Pomocnice - salesiánky

25. Řeholní dům Dolný Kubín

čp. 1647 dům se stavební plochou 190/1

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních věcí Dolný Kubín

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Dolný Kubín na LV 3278 pro obec a k.ú. Dolný Kubín

Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže

26. Řeholní dům Podunajské Biskupice

pozemek č.k. 31 zastavěná plocha (komplex budov nemocnice)

Vlastník: Čs. stát - Ústav tuberkulózy a respiračních chorob v Podunajských Biskupcích

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 723 pro obec Bratislava a k.ú. Podunajské Biskupice

27. Řeholní dům Trnava

pozemek č.k. 7244 stavební plocha (dům dříve čp. 296)

pozemek č.k. 7243 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Trnava

28. Řeholní dům Haniska

pozemek č.k. 314/1 stavební plocha (budova dříve čp. 107)

pozemek č.k. 314/2 zahrada

Vlastník: Čs. stát - MNV Haniska

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1 pro obec a k.ú. Haniska

29. Řeholní dům Bratislava

pozemek č.k. 7678 stavební plocha (dům dříve čp. 81)

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava a k.ú. Staré Město

Institut IBMV (Anglické panny)

30. Řeholní objekt Prešov

pozemky č.k. 3354 stavební plocha (dům), 3555 zahrada, 3556/1 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Okresní pedagogická psychologická poradna Prešov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 3091 pro obec a k.ú. Prešov

pozemek č.k. 583/1 stavební plocha (dům)

Vlastník: Čs. stát - gymnázium Prešov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 1530 pro obec a k.ú. Prešov

pozemek č.k. 582/2 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - ONV Prešov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 674 pro obec a k.ú. Prešov

pozemky č.k. 4149 ovocný sad, 4150 stavební plocha (dům)

Vlastník: Čs. stát - Ústav sociální péče pro mládež Prešov

Uživatel: jako vlastník zapsáno u SG Solivar na LV č. 1244 pro obec a k.ú. Prešov

pozemek č.k. 3557 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Krajský pedagogický ústav v Prešově

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 1281 pro obec a k.ú. Prešov

31. Řeholní dům Prešov

pozemky č.k. 15392 stavební plocha (dům), 15391 nepl. plocha

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Prešov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 5055 pro obec a k.ú. Prešov

Řehole sv. Alžběty

32. Klášter a nemocnice Bratislava

čp. 2157 (budova) se stavební plochou 8539

čp. 1015 (budova) se stavební plochou 8540/1

čp. 2189 (budova) se stavební plochou 8545

pozemky č.k. 8538 stavební plocha, 8541 stavební plocha, 8542 stavební plocha, 8544 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Ústav klinické onkologie v Bratislavě

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 955 pro obec Bratislava a k.ú. Staré Město

Milosrdné sestry Satmarky

33. Řeholní domy Rožňava

pozemek č.k. 235 stavební plocha (budovy)

Vlastník: Čs. stát - ONV Rožňava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Rožňava na EL č. 7 pro obec a k.ú. Rožňava

34. Klášter a školní budova Rožňava

pozemek č. k. 232/1 stavební plocha (budovy)

Vlastník: Čs. stát - ONV Rožňava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Rožňava na LV č. 1516 pro obec a k. ú. Rožňava

pozemek č. k. 232/2 stavební plocha (budovy)

Vlastník: Čs. stát - ONV Rožňava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Rožňava na EL č. 7 pro obec a k. ú. Rožňava

35. Řeholní domy Levice

pozemek č. k. 5889 stavební plocha (dům)

Vlastník: Čs. stát - Západoslovenský KNV Bratislava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Levice na EL č. 5882 pro obec a k. ú. Levice

pozemek č. k. 5890 stavební plocha (dům)

Vlastník: Čs. stát - Stavební podnik, s. p. Levice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Levice na LV č. 1762 pro obec a k. ú. Levice

Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul

36. Řeholní dům Malacky

čp. 907 (budova) se stavební plochou 2846

pozemek č. k. 2613 zahrada

Vlastník: Čs. stát - MNV Malacky

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Malacky na EL 928 pro obec a k. ú. Malacky

37. Řeholní dům Ladce

čp. 335 (budova) se stavební plochou 561

pozemky č. k. 558 stavební plocha, 557 zahrada, 556 zahrada, 555 stavební plocha, 554 stavební plocha, 553 stavební plocha, 560 zahrada, 562 nepl. plocha, 563 nepl. plocha - park, 564 zahrada a 552/2 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Středoslovenský KNV Banská Bystrica

Uživatel: Čs. stát - Zvláštní internátní učňovská škola

Zapsáno u SG Považská Bystrica na LV č. 228 pro obec a k. ú. Ladce

38. Řeholní domy Banská Bystrica

pozemky č. k. 3340 zahrada, 3339 zahrada, 3338 stavební plocha (dům), 5542 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - SPŠ Jozefa Murgaša

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 398 pro obec a k. ú. Banská Bystrica

39. Řeholní dům Nitrianske Pravno

pozemek č. k. 2054/1 stavební plocha (dům, dvůr - dříve čp. 500)

Vlastník: Čs. stát - ONV Prievidza

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Prievidza na EL č. 719 pro obec a k. ú. Nitrianske Pravno

40. Řeholní dům Košice

pozemek č. k. 1662/1 stavební plocha (škola)

Vlastník: Čs. stát - ONV Košice IV

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 9385 pro obec Košice a k. ú. Košice-jih

pozemek č. k. 1662/2 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Stavoinvesta Košice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 10385 pro obec Košice a k. ú. Košice-jih

Kongregace Uršulinek

41. Řeholní dům Suchá nad Parnou

čp. 552 (budova) se stavební plochou 1570/3

pozemky č. k. 1570/1 vinice, 1570/1 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 500 pro obec a k. ú. Suchá nad Parnou

čp. 31 (dům, dvůr) se stavební plochou 1569

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 500 pro obec a k. ú. Suchá nad Parnou

42. Řeholní domy Bratislava

čp. 1079 budova se stavební plochou 2839

čp. 1078 budova se stavební plochou 2841

pozemky 2838/1 - díl 1 zahrada, 2838/1 díl 2 ostatní plocha, 2838/2 ostatní plocha, 2838/3 zahrada, 2840 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

43. Řeholní dům Bratislava

čp. 40 (dům) se stavební plochou č. k. 70

Vlastník: Čs. stát - Národní výbor hl. města SR Bratislavy

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na EL č. 2 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

44. Řeholní domy Bratislava

čp. 1450 (dům) se stavební plochou č. k. 71

pozemky č. k. 72 stavební plocha, 73 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - ÚNZ města Bratislavy

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 288 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

45. Klášter, řeholní dům, gymnázium Trnava

čp. 231 budova se stavební plochou č. k. 690

pozemek č. k. 686 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Slovenská vysoká škola technická Bratislava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4447 pro obec a k. ú. Trnava

čp. 442 (dům, dvůr) se stavební plochou 687

čp. 229 (dům, dvůr) se stavební plochou 688

Vlastník: Čs. stát - MNV Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4447 pro obec a k. ú. Trnava

46. Řeholní domy Košice

čp. 2752 (budova) se stavební plochou 251/1

pozemek č. k. 251/2

Vlastník: Čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k. ú. Košice-sever

čp. 449 (budova) se stavební plochou 575

čp. 554 (budova) se stavební plochou 576

Vlastník: Čs. stát - Bytové hospodářství, s. p. Košice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 20 pro obec Košice a k. ú. Košice-střed

čp. 447 (budova) se stavební plochou 62

čp. 36 (budova) se stavební plochou 63

pozemek č. k. 65 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Národní výbor města Košic

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 10071 pro obec Košice a k. ú. Košice-střed

47. Řeholní domy Modra

pozemky č. k. 23/1 stavební plocha (klášter čp. 11), 23/2

stavební plocha (dívčí škola), 24 zahrada, 25 zahrada, 26 stavební plocha (klášter čp. 11)

Vlastník: Čs. stát - MNV Modra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Pezinok na LV č. 1 pro obec a k. ú. Modra

48. Řeholní dům Batizovce

čp. 25 (budova) se stavební plochou 286/1

pozemky č. k. 285 stavební plocha, 287/1 zahrada, 286/2 stavební plocha, 286/3 stavební plocha, 286/4 stavební plocha, 286/5 stavební plocha, 287/2 stavební plocha - zahrada, 287/3 stavební plocha, 287/4 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Ústav sociální péče pro dospělé v Batizovcích

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Poprad na LV č. 291 pro obec a k. ú. Batizovce

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

49. Řeholní domy Piešťany

čp. 1134 (dům, dvůr) se stavební plochou 1919/1

čp. 1032 (dům, dvůr) se stavební plochou 1920/3

pozemek č.k. 1920/2 dvůr

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 2434 pro obec a k. ú. Piešťany

čp. 1133 (dům) se stavební plochou 1920/6

pozemky č.k. 1919/5 ostatní plocha, 1919/6 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Piešťany

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 1 pro obec a k. ú. Piešťany

pozemky č. k. 1921/1 zahrada, 1920/5 zast. plocha, 1920/4 zast. plocha, 1921/3 zast. plocha, 1919/2 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Technické služby města Piešťany

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 120 pro obec a k. ú. Piešťany

Kongregace dcer Nejsvětějšího Spasitele

50. Řeholní dům v Bratislavě

pozemky č. k. 9001 - zastavěná plocha a č. k. 9003 - zastavěná plocha (předtím dům č. p. III-806)

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Městská správa školských a kulturních zařízení

Zapsané na SG Bratislava na EL č. 32 pro obec a k. ú. Bratislava

Kongregace sester dominikánek

51. Řeholní dům se zahradou v Košicích

čp. 513 dům se stavební plochou 284, č. p. 970 dům se stavební plochou 280/1, pozemky č. k. 285/1 a 280/3 zastavěné plochy

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Školská správa Národního výboru města Košic

Zapsané u SG Košice na LV č. 10071 pro obec a k. ú. Košice-město

Společnost Dcer křestanské lásky sv. Vincenta de Paul

52. Řeholní domy Beluša

čp. 138 (budova) se stavební plochou 4457

čp. 139 (budova) se stavební plochou 1762, 3171 nepl. plocha,

3172 louka, 3173 vodní plocha, 3174 louka

Vlastník: Čs. stát - Restaurace Pov. Bystrica

Uživatel: jako vlastník

Zapsané u SG Považská Bystrica na LV č. 234 pro obec a k. ú. Beluša

Přesunout nahoru