Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 324/1991 Sb.Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu

Částka 60/1991
Platnost od 15.08.1991
Účinnost od 15.08.1991
Zrušeno k 01.01.2006 (178/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

324

VYHLÁŠKA

ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

ze dne 24. června 1991,

kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky podle § 24a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., stanoví:


§ 1

Při vypracování privatizačního projektu podniku nebo privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob1) postupují podniky, jichž se privatizace týká, nebo jiné právnické či fyzické osoby2) podle závazné osnovy pro vypracování privatizačního projektu uvedené v příloze této vyhlášky.

§ 2

Byl-li návrh privatizačního projektu podniku nebo privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob vypracován jinou osobou než podnikem, jehož se privatizace týká, a neobsahuje-li potřebné údaje k informační soustavě podniku, je zakladatel v součinnosti s podnikem povinen tyto údaje do návrhu privatizačního projektu doplnit.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Ježek CSc. v. r.


Příloha vyhlášky č. 324/1991 Sb.

ZÁVAZNÁ OSNOVA pro vypracování PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU

Úvod

Zpracovatel privatizačního projektu postupuje v zásadě v následujících krocích:

1. Vymezení majetku (resp. majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob) určeného k privatizaci podle tohoto projektu [Formuláře č. 2 (A) až (C)].

2. Určení restitučního nároku oprávněných osob vztahujícího se k majetku privatizovanému podle tohoto projektu a návrh na způsob jeho vypořádání [Formulář č. 3 (A)].

3. Vymezení částí majetku nepoužitelných pro podnikatelské účely, který bude vypořádán ještě před zahájením privatizace [Formulář č. 3 (B)] a vymezení částí majetku navrhovaných k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby [Formulář č. 3 (C)].

4. Vytvoření samostatně privatizovaných jednotek [Formuláře č. 4 (A) až (F)]. Kromě toho vyplní zpracovatel průvodní list privatizačního projektu (Formulář č. 1), obsahující nejdůležitější identifikační údaje o projektu jako celku.

V rámci jednotlivých kroků zpracování privatizačního projektu je třeba dodržovat dále uvedené zásady:

1. Vymezení majetku (resp. majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob) určeného k privatizaci podle tohoto projektu

Závazná osnova privatizačního projektu vychází z toho, že jedním privatizačním projektem je možno privatizovat majetek jednoho subjektu (podniku) nebo i majetek více subjektů. Přitom je možné, aby se privatizační projekt týkal jak celých subjektů, tak i jejich částí. Obdobně je tomu i u majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob (např. akciových společností, u nichž je akcionářem stát).

Za každý subjekt, jehož majetek (majetková účast státu) je předmětem tohoto privatizačního projektu, je třeba vypracovat jeden z formulářů řady 2.

Formulář 2 (A) se zpracovává v případě, že se privatizuje majetek celého subjektu, formulář 2 (B) v případě, že se privatizuje pouze část majetku subjektu. Formulář 2 (C), který obsahuje sumarizaci údajů z formulářů č. 2 (A) a 2 (B), se zpracovává, týká-li se projekt majetku více subjektů. Tento formulář poskytuje informaci o celkové výši majetku (majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob), který je určen k privatizaci podle tohoto projektu.

2. Určení restitučního nároku oprávněných osob, vztahujícího se k majetku privatizovanému podle tohoto projektu a návrh na způsob jeho vypořádání

K výše uvedenému účelu použije zpracovatel projektu formulář č. 3 (A). Přitom je nutno vypracovat takový počet formulářů, aby bylo možno postihnout všechny restituční nároky vztahující se k majetku určenému k privatizaci podle tohoto projektu.

Při navrhování způsobu vypořádání restitučních nároků je třeba vycházet z možností taxativně vymezených příslušnými právními předpisy, které jsou uvedeny v bodě 7 formuláře 3 (A). Pokud bude restituční nárok uspokojován vydáním věci, nezahrnuje se již tento majetek (akcie) do aktiv, resp. pasiv samostatně privatizovaných jednotek při zpracování příslušných formulářů 4 (A) až (F).

3. Vymezení částí majetku nepoužitelných pro podnikatelské účely, se kterými bude naloženo ještě před privatizací a vymezení částí majetku, které se navrhují k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Pokud budou před vlastní privatizací některé části majetku určeného k privatizaci podle tohoto projektu vyčleněny jakožto majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely, je třeba vypracovat formulář č. 3 (B). Tento majetek se již nezahrnuje do aktiv samostatně privatizovaných jednotek při zpracování příslušných formulářů č. 4 (A) až (F), nýbrž se do hodnoty majetku privatizovaných jednotek zahrne předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto majetku (např. výnosy z jeho likvidace).

Obdobně se postupuje i u majetku navrženého k privatizaci formou veřejných dražeb podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

4. Vytvoření samostatně privatizovaných jednotek

Pod pojmem samostatně privatizovaná jednotka se pro účely privatizačního projektu rozumí nově vytvořený samostatný podnikatelský subjekt, který vzniká jako výsledek transformačního procesu předcházejícího vlastní privatizaci. V praxi se může jednat o existující organizační celky (podniky, závody apod.) nebo mohou být v případě potřeby vytvořeny celky nové. V rámci realizace jednoho privatizačního projektu může být vytvořeno libovolné množství samostatně privatizovaných jednotek. Za každou samostatně privatizovanou jednotku se zpracovává jeden z formulářů řady 4.

Pokud budou vytvořeny samostatně privatizované jednotky s účastí jiného než státního majetku, je třeba takovou skutečnost do projektu výslovně uvést, doložit stanoviskem vlastníka příslušného majetku a zejména uvést výši a způsob ocenění nestátního majetku a způsob rozdělení výnosů z privatizace. Způsob ocenění státního i nestátního majetku musí vycházet ze stejného principu při dodržení platných cenových předpisů. V praxi se např. může jednat o vytvoření samostatné jednotky s účastí družstevního nebo soukromého majetku, která bude prodána jako jeden celek ve veřejné dražbě. Takový postup je možný pouze na základě dohody s příslušným vlastníkem .

Řeší-li se tímto privatizačním projektem majetek subjektu, jehož část se nachází na území Slovenské republiky, je třeba výslovně tuto skutečnost v privatizačním projektu uvést a současně též navrhnout způsob vypořádání majetku mezi Fondem národního majetku České republiky a Fondem národního majetku Slovenské republiky. V těchto případech budou všechny údaje o majetku uváděny s rozlišením majetku ležícího na území České republiky a majetku ležícího na území Slovenské republiky, zejména pak účetní výkazy Rozvaha Úč.2A-02 (pro obě kategorie majetku se rozvaha sestaví samostatně) a údaje o pozemcích a ostatních hmotných aktivech, která nejsou vedena v účetnictví.

* * *

Tuto závaznou osnovu lze použít i pro privatizaci jiných než akciových obchodních společností, na jejichž založení se podílel stát. Pro tyto účely se přiměřeně použijí formuláře určené k privatizaci formou veřejných dražeb, veřejné soutěže a přímého prodeje [Formulář č. 4 (A), (B), (C)].

Formulář č. 1

PRŮVODNÍ LIST PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU

1. Zpracovatel projektu:

(Je-li zpracovatelem právnická osoba, uvede se název, sídlo a adresa, u fyzických osob se uvede jméno a bydliště).

2. Vztah zpracovatele k majetku určenému k privatizaci podle tohoto projektu:

(Uvede se vztah zpracovatele ke všem subjektům, jejichž majetek je předmětem privatizace podle tohoto projektu - např. vedení podniku, pracovník podniku, externí zájemce ap.).

3. Projekt předložen zakladateli (zakladatelům) k posouzení dne:

4. Seznam příloh:

(Kromě příloh požadovaných v jednotlivých formulářích této závazné osnovy je zpracovatel povinen připojit přílohy uvedené v následujícím seznamu. Formou dalších příloh může uvést další údaje, které pokládá za potřebné pro posouzení privatizačního projektu).

4.2. Doklad o projednání způsobu převodu průmyslového a jiného duševního vlastnictví s Federálním úřadem pro vynálezy:

4.3. Časový harmonogram jednotlivých úkonů zabezpečujících realizaci tohoto privatizačního projektu:

4.4. Tabulka č. 1: "Použití majetku jednotlivých subjektů". Tabulka č. 2: "Přehled o majetku samostatně privatizovaných jednotek" (tabulka č. 2 se vyplňuje pouze v případech, kdy se majetek samostatně privatizované jednotky skládá z majetku více subjektů).

4.5. Při použití kupónové metody privatizace se připojí též tabulka č. 3: "Vstupní formulář registru akciových společností".

5. Přílohy, kterými projekt doplní zakladatel (zakladatelé) před jeho předložením ke schválení:

5.1. Stanovisko všech subjektů, jejichž majetek je určen k privatizaci podle tohoto projektu, pokud nejsou samy zpracovatelem (§ 7 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o převodech majetku státu na jiné osoby). 5.2. Stanovisko zakladatele (zakladatelů) podle § 8 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o převodech majetku státu na jiné osoby):

Formulář č. 2 (A)

VYMEZENÍ MAJETKU SUBJEKTU URČENÉHO K PRIVATIZACI PODLE TOHOTO PROJEKTU, JE-LI PŘEDMĚTEM PROJEKTU MAJETEK CELÉHO SUBJEKTU, RESP. STOPROCENTNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST STÁTU NA PODNIKÁNÍ JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

Zpracovává se samostatně za každý podnik, jehož majetek včetně jeho případné majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob je předmětem tohoto privatizačního projektu.

Rovněž se samostatně zpracovává za každou právnickou osobu, na jejímž podnikání má majetkovou účast stát, přičemž tato účast je předmětem tohoto projektu.

1. Název subjektu:

2. Sídlo a adresa:

3. IČO:

4. Zakladatel (zřizovatel):

5. Právní forma:

6. V případě privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob:

- registrovaný základní kapitál

- druh, hodnota a počet vydaných akcií (u s.r.o. počet a výše podílů)

- název, sídlo a adresa ostatních zúčastněných subjektů

- podíl majetkové účasti státu (státní podíl v %, druh, hodnota a počet vydaných akcií)

- v případě, že je vyhrazeno právo na přednostní odprodej akcií, uvede se komu mají být akcie přednostně prodány, jaký objem akcií a za jakou cenu"

7. Stručná charakteristika subjektu:

(Základní předmět činnosti, počet a územní rozložení provozních jednotek, rozhodující dodavatelé a odběratelé, postavení subjektu na trhu a případná majetková účast subjektu na podnikání jiných právnických osob - uvede se název a sídlo právnické osoby a výše podílu)

8. Ekonomická charakteristika subjektu:

198919901991
1. Počet pracovníků(Přepočtený stav)
2. Z toho: THP
3. dělníci
4. Průměrná měsíční mzda v Kčs(mzdové náklady + fond odměn)
5. Výkony a mimořádné výnosy(Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs)
6. Náklady(Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs)
7. Disponibilní zisk(Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs)
8. Export(tis. Kčs)
9. Z toho: do SZ
10. do NSZ
11. Výše dotací(Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs)
12. Míra odepsanosti ZP v %(oprávky/pořizovací hodnota x 100)

9. Majetek subjektu zahrnutý v rozvaze:

(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2A-02 sestavený na základě údajů poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02) ,

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Majetek subjektu zahrnutý v rozvaze (Aktiva celkem - Cizí pasiva).

10. Pozemky subjektu oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

11. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména náklady na modernizace a rekonstrukce základních prostředků hrazené z provozních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).

12. Majetek subjektu celkem:

(souhrn údajů uvedených v bodech 9 až 11).

13. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).

12
Označení a stručná charakteristikaOdhad hodnoty v Kčs

14. Údaje o tom, jakým způsobem stát majetek určený k privatizaci podle tohoto projektu nabyl:

(Uvede se způsob a datum nabytí nemovitostí státem. U movitého majetku se uvedou pouze případy, kdy přichází v úvahu uplatnění restitučních nároků podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, a zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a případy, kdy majetek přešel na stát po 25. únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů, kongregací a náboženských společností).

15. Termín (termíny), ke kterému zakladatel zruší podnik bez likvidace, nebo termín (termíny), ke kterému zakladatel vyjme část (části) majetku subjektu, popř. způsob vyjmutí části majetku:

(Tyto termíny zpravidla nebude možno uvést jako konkrétní datum. Obvykle bude třeba uvádět údaj např. "ke dni zápisu akciové společnosti zakládané podle tohoto projektu do podnikového rejstříku" apod. Tyto termíny však nemohou být dřívější než datum účinnosti smluv, které se uzavírají podle tohoto projektu. Jako způsob vyjmutí bude uveden zejména mechanismus vyjmutí části majetku stávajících akciových společností a skutečnost, zda při tomto vyjmutí bude nutné snižovat základní kapitál akciové společnosti či nikoli. Tuto operaci by jako zakladatel měl dělat fond národního majetku, proto je nutné v harmonogramu realizace projektu nejprve převést akcie akciové společnosti na fond národního majetku a teprve potom uskutečnit vyjmutí a převedení části majetku.)

16. Způsob převodu práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud jsou tato práva majetkem subjektu:

(Jedná se zejména o práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám apod.).

Formulář č. 2 (B)

VYMEZENÍ MAJETKU SUBJEKTU URČENÉHO K PRIVATIZACI PODLE TOHOTO PROJEKTU, JE-LI PŘEDMĚTEM PROJEKTU POUZE ČÁST MAJETKU SUBJEKTU

Zpracovává se v případě, kdy předmětem privatizačního projektu je pouze část majetku podniku nebo týká-li se privatizační projekt pouze části majetkové účasti státu na podnikání jiných osob.

1. Název subjektu:

2. Sídlo a adresa:

3. IČO:

4. Zakladatel:

5. Právní forma:

6. V případě privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob:

- registrovaný základní kapitál

- druh, hodnota a počet vydaných akcií (u s.r.o. počet a výše podílů)

- název, sídlo a adresa ostatních zúčastněných subjektů

- podíl majetkové účasti státu (státní podíl v %, druh, hodnota a počet vydaných akcií)

- v případě, že je vyhrazeno právo na přednostní odprodej akcií, uvede se komu mají být akcie přednostně prodány, jaký objem akcií a za jakou cenu

7. Stručná charakteristika subjektu:

(Základní předmět činnosti, vymezení vazeb mezi částí majetku privatizovanou podle tohoto projektu a zbývající částí majetku, případná majetková účast subjektu na podnikání jiných právnických osob - uvede se název a sídlo právnické osoby a výše podílu)

8. Vymezení a stručná charakteristika majetku určeného k privatizaci podle tohoto projektu (dále jen "privatizovaný majetek"):

(Uvede se postavení privatizovaného majetku v dosavadní organizační struktuře a rozhodující stavební a technologické celky a dále se uvedou též pozemky.).

9. Ekonomická charakteristika subjektu:

198919901991
1. Počet pracovníků(Přepočtený stav)
2. Z toho: THP
3. dělníci
4. Průměrná měsíční mzda v Kčs(mzdové náklady + fond odměn)
5. Výkony a mimořádné výnosy(Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs)
6. Náklady(Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs)
7. Disponibilní zisk(Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs)
8. Export(tis. Kčs)
9. Z toho: do SZ
10. do NSZ
11. Výše dotací(Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs)
12. Míra odepsanosti ZP v %(oprávky/pořizovací hodnota x 100)

10. Odůvodnění privatizace části majetku subjektu podle tohoto projektu:

11. Privatizovaný majetek zahrnutý v rozvaze:

(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2A-02 sestavený na základě údajů poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. V rámci jednotlivých položek aktiv i pasiv se uvedou pouze položky, které se týkají privatizovaného majetku. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Majetek subjektu zahrnutý v rozvaze (Aktiva celkem - Cizí pasiva).

12. Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

13. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména náklady na modernizace a rekonstrukce základních prostředků hrazené z provozních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).

14. Privatizovaný majetek celkem:

(souhrn údajů uvedených v bodech 11 až 13).

15. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, která se vztahují k privatizovanému majetku:

(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).

12
Označení a stručná charakteristikaOdhad hodnoty v Kčs

16. Vymezení majetku subjektu, který není řešen tímto projektem, a odůvodnění tohoto postupu:

(Ke každému bodu se přiloží vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu.

Kromě toho se uvedou následující agregované údaje:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85. ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Část majetku subjektu, která není řešena tímto projektem (Aktiva celkem - Cizí pasiva)

Pokud je subjektem popisovaným formulářem č. 2(B) bodem 16. existující akciová společnost, uvedou se i údaje:

Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:)

16.1. Majetek neřešený tímto projektem z důvodu nevyjasněných restitučních nároků:

1.2.
Označení a stručná charakteristika majetkuDůvod vyjmutí z privatizace
3.4.
Způsob zajištění dočasné správyZpůsob naložení s majetkem po vyjasnění restitučních nároků

(Jako způsob zajištění dočasné správy je možné uvádět převedení neprivatizovaného majetku na orgány státní správy - zakladatele, okresní úřady, finanční správy, pozemkové fondy - nebo ponechání ve formálně přetrvávajícím státním podniku. Jako způsob naložení s majetkem po vyjasnění restitučních nároků je možné uvádět např. předkupní právo pro kupce souvisejícího privatizovaného majetku, vložení do akciové společnosti formou přímé kapitálové investice fondu národního majetku, prodej v rámci aukce ap.)

16.2. Majetek neřešený tímto projektem z důvodu úmyslného ponechání ve vlastnictví státu:

1.2.
Označení a stručná charakteristika majetkuDůvod ponechání ve vlastnictví státu
3.
Označení budoucího subjektu státní správy a způsob převodu (Zároveň předkladatel projektu doloží v příloze projednání tohoto převodu a vyjádření budoucího správce)

16.3. Majetek řešený jiným privatizačním projektem:

1.2.
Označení a stručná charakteristika majetkuIdentifikace projektu, v němž je majetek řešen

16.4. Majetek neřešený tímto projektem z jiných důvodů:

1.2.
Označení a stručná charakteristika majetkuOdůvodnění, proč není majetek projektem řešen

16.5. Majetek neřešený tímto projektem celkem:

(Uvede se součet účetních údajů za předchozí body.)

17. Údaje o tom, jakým způsobem stát privatizovaný majetek nabyl:

(Uvede se způsob a datum nabytí nemovitostí státem. U movitého majetku se uvedou pouze případy, kdy přichází v úvahu uplatnění restitučních nároků podle zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 87/1991 Sb. a případy, kdy majetek přešel na stát po 25. únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů, kongregací a náboženských společností.).

18. Termín (termíny), ke kterému zakladatel zruší podnik bez likvidace, nebo termín (termíny), ke kterému zakladatel vyjme část (části) majetku subjektu, popř. způsob vyjmutí části majetku:

(Tyto termíny zpravidla nebude možno uvést jako konkrétní datum. Obvykle bude třeba uvádět údaj např. "ke dni zápisu akciové společnosti zakládané podle tohoto projektu do podnikového rejstříku" apod. Tyto termíny však nemohou být dřívější než datum účinnosti smluv, které se uzavírají podle tohoto projektu. Jako způsob vyjmutí bude uveden zejména mechanismus vyjmutí části majetku stávajících akciových společností a skutečnost, zda při tomto vyjmutí bude nutné snižovat základní kapitál akciové společnosti či nikoli. Tuto operaci by jako zakladatel měl dělat fond národního majetku, proto je nutné v harmonogramu realizace projektu nejprve převést akcie akciové společnosti na fond národního majetku a teprve potom uskutečnit vyjmutí a převedení části majetku.)

19. Způsob převodu práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud jsou tato práva majetkem subjektu a vztahují se k privatizovanému majetku:

(Jedná se zejména o práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám apod.).

Formulář č. 2 (C)

SUMARIZACE MAJETKU JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ URČENÉHO K PRIVATIZACI PODLE TOHOTO PROJEKTU

Zpracovává se pouze v případech, kdy je do privatizačního projektu zahrnut majetek více subjektů.

1. Počet subjektů, jichž se privatizační projekt týká:

(Musí být shodný s počtem vyplněných formulářů č. 2 (A) nebo 2 (B)):

2. Sumarizace hodnoty privatizovaného majetku jednotlivých subjektů:

(Uvede se součet hodnot uvedených v bodě 12 formulářů č. 2 (A) a součet hodnot uvedených v bodě 14 formulářů č. 2 (B) jednotlivých subjektů.).

Formulář č. 3 (A)

MAJETEK URČENÝ K PRIVATIZACI PODLE TOHOTO PROJEKTU PODLÉHAJÍCÍ RESTITUCI (§ 47 zákona č. 92/1991 Sb., o převodech majetku státu na jiné osoby)

1. Vymezení restituovaného majetku a subjektu, který jej drží:

Z toho na území SR:

2. Způsob nabytí majetku státem:

(Uvedení právního předpisu vydaného v období 1945-1948, podle kterého ke znárodnění došlo.).

3. Datum, ke kterému majetek přešel na stát:

(Datum zápisu nového vlastníka po znárodnění do pozemkové knihy.)

4. Ocenění restitučního nároku:

(Cena nemovitosti podle stavu v době odnětí stanovena soudním znalcem přiměřeně dle cenových předpisů platných k 1.4. 1991, případně zvýšená o zůstatkovou cenu dosud existujících znárodněných movitých věcí. Pokud je majetek vydáván ve stavu odpovídajícímu stavu znárodněného majetku v době odnětí, není restituční nárok třeba oceňovat.)

5. Jméno a adresa trvalého pobytu oprávněné osoby (osob):

6. Podklady pro uplatnění restitučního nároku:

(Připojí se kopie výpisu z pozemkové knihy, popř. výměru o znárodnění a doklad potvrzující nástupnictví oprávněné osoby po původním vlastníku.).

7. Způsob vypořádání restitučního nároku:

a) vydáním věci

(Pro vydávaný majetek se přiloží vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Hodnota vydávaného majetku (Aktiva celkem - Cizí pasiva)

Pokud se vydávají i pozemky nebo ostatní nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, ale byla vykázána v některém z formulářů řady 2, uvede se jejich hodnota:

Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:)

b) finanční náhradou poskytnutou v akciích akciové společnosti, která se stala právním nástupcem držitele majetku:

(Uvede se pořadové číslo formuláře č. 4(D) nebo formuláře č. 4(E) zpracovaného na privatizaci akciové společnosti, která se stala držitelem restituovaného majetku.)

c) finanční náhradou poskytnutou v akciích Restitučního investičního fondu (Pouze v případech, že restituovaný majetek není vydáván a není začleněn do majetku akciové společnosti, jejímiž akciemi by mohla být oprávněná osoba vypořádána.)

d) vydání věci a odprodej majetku souvisejícího (Tento způsob vypořádání se podrobněji popíše v samostatném formuláři č. 4(C), kde je restituovaný majetek spolu s majetkem odprodávaným vymezen jako jedna samostatně privatizovaná jednotka s tím, že část kupní ceny je uhrazena restitučním nárokem a rozdíl hodnoty takto vymezeného majetku a výše restitučního nároku je uhrazen přímo. Zde ve formuláři č. 3(A) se uvede pořadové číslo formuláře č. 4(C), který vypořádání řeší.)

8. Vyjádření oprávněné osoby ke způsobu vypořádání restitučního nároku:

(pokud není zpracovatelem privatizačního projektu ).

9. Vyjádření subjektu, který majetek drží, ke způsobu vypořádání restitučního nároku oprávněné osoby:

(pokud není zpracovatelem privatizačního projektu ).

Formulář č. 3 (B)

VYMEZENÍ ČÁSTÍ MAJETKU URČENÉHO K PRIVATIZACI PODLE TOHOTO PROJEKTU NEPOUŽITELNÝCH PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY A NÁVRHY NA ODDLUŽENÍ

(Tento formulář se zpracovává jen na majetek movitého charakteru. Nemovitosti a cenné papíry nepoužitelné pro daný podnikatelský záměr se budou privatizovat v samostatném formuláři řady 4 nebo v jiném privatizačním projektu. Pokud půjde o majetky charakteru rekreačních zařízení, obytných domů, obytných domů s nebytovými prostorami a administrativních budov, je možné navrhnout v příslušném formuláři řady 4 v bodě zabývajícím se způsobem úhrady ceny (formulář č. 4(A) b. 12.5, formulář č. 4(B) b. 16, formulář č. 4(C) b. 19), že výnos z takovéto samostatné privatizace bude použit na uhrazení dluhů některé z akciových společností, která bude následnou organizací privatizovaného subjektu a jejíž struktura cizích a vlastních pasiv to vyžaduje. Podmínkou tohoto použití výnosu je, aby byl prodej nevyužitelných nemovitostí realizován před založením akciové společnosti.

Operace uvedené ve formuláři č. 3(B) je možné realizovat jen po schválení privatizačního projektu, ale před vlastní privatizací s tím, že případná ztráta vzniklá z vypořádání tohoto majetku se zúčtuje oproti hodnotě privatizovaného majetku. Ve formulářích řady 4 se tento majetek projeví pouze ve formě předpokládaných tržeb z prodeje, výnosů/nákladů z fyzické likvidace nebo v hodnotě po přecenění.)

1. Vymezení částí majetku nepoužitelných pro podnikatelské účely:

(za jednotlivé části majetku se uvedou následující údaje)

1.1. Vymezení a stručná charakteristika majetku:

1.2. Cena majetku:

(U základních prostředků a předmětů postupné spotřeby se uvede zůstatková a pořizovací cena, u ostatních aktiv vnitropodniková cena.). 1.3. Odůvodnění nepoužitelnosti pro podnikatelské účely:

2. Celková cena majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely:

(Uvede se součet hodnot uvedených v bodě 1.2., u základních prostředků a předmětů postupné spotřeby se uvede pouze součet zůstatkových cen.).

3. Způsob naložení s majetkem nepoužitelným pro podnikatelské účely. Za jednotlivé části majetku se uvede:

3.1. Zda má být majetek prodán a jakým způsobem:

3.2. Zda má být majetek fyzicky likvidován:

3.3. Zda má být majetek bezplatně převeden, na jaký subjekt, z jakých důvodů:

(Způsob vypořádání nepoužitelného majetku 3.1. - 3.3. bude povolován zejména pro majetek jednotek navržených pro transformaci do právní formy akciové společnosti a to tehdy, bude-li jeho vypořádání provedeno před založením akciové společnosti nebo před privatizací akcii akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je stát. U ostatních privatizačních metod by měl být majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely vypořádáván zejména podle bodu 3.4. s tím, že budoucí majitel převezme i majetek nepoužitelný, ale jeho nepoužitelnost bude vyjádřena v ceně. Za jednotlivé části majetku se přiloží vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou údaje:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč.2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč.2A-02)

Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely před vypořádáním (Aktiva celkem - Cizí pasiva)

Očekávané tržby z prodeje, resp. výnos/náklad fyzické likvidace.

3.4. Zda má být majetek přeceněn:

(Přecenění majetku provedené na základě odborného odhadu v případech, kdy je majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely v dosavadní ceně vzhledem k jeho morálnímu opotřebení, resp. k cenovému vývoji. Odborný odhad bude doložen v samostatné příloze. Za jednotlivé části majetku se přiloží vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou údaje:

Účetní hodnota majetku před přeceněním Navržená hodnota majetku po přecenění.

3.5. Návrh na oddlužení:

(Zde se uvedou případy, kdy bude docházet k oddlužení na základě dohody s bankou. V těchto případech bude návrh na oddlužení doložen stanoviskem příslušné banky.)

3.6. Majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely celkem:

(Uvede se součet účetních údajú za předchozí body ve struktuře rozvahy i jednotlivých agregovaných údajů - hodnota aktiv, pasiv, jejich rozdílu před vypořádáním a hodnota po vypořádání.)

4. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání:

(Uvede se součet hodnot uvedených v bodech 3.1.-3.5. za jednotlivé části majetku = očekávané tržby z prodeje, resp. výnos/náklad fyzické likvidace + navržená hodnota majetku po přecenění + prostředky poskytnuté na oddlužení.)

5. Rozdělení hodnoty majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání na jednotlivé samostatně privatizované jednotky:

(Zpravidla se přihlédne k původnímu začlenění majetku, přičemž majetek po vypořádání musí být rozdělen beze zbytku.)

Formulář č. 3 (C)

PŘEHLED O MAJETKU NAVRŽENÉM K PRIVATIZACI FORMOU VEŘEJNÉ DRAŽBY PODLE ZÁKONA č. 427/1990 Sb., O PŘEVODECH VLASTNICTVÍ STÁTU K NĚKTERÝM VĚCEM NA JINÉ PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBY

1. Seznam provozních jednotek navržených podnikem nebo jinými osobami k prodeji ve veřejných dražbách:

(Týká se pouze provozních jednotek, které dosud tvoří součást majetku privatizovaného podle tohoto projektu.).

2. Vztah provozních jednotek navržených k prodeji ve veřejných dražbách k ostatnímu majetku subjektů a zdůvodnění jejich zařazení do veřejných dražeb:

(např. podniková prodejna, podnikové rekreační zařízení apod.).

3. Časový plán uskutečnění veřejných dražeb:

4. Účetní hodnota majetku privatizovaného ve veřejných dražbách podle zákona č. 427/1990 Sb. a předpokládaná hodnota zásob prodávaných v souvislosti s těmito dražbami:

(Uvede se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 za souhrn aktiv všech provozních jednotek zahrnutých v seznamu vypracovaném podle bodu 1 a za souhrn zásob, u nichž se přepokládá, že budou prodány v souvislosti s těmito dražbami, sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou údaje:

Účetní hodnota aktiv provozních jednotek v seznamu vypracovaném podle bodu 1 Předpokládaná hodnota prodaných zásob Pokud se prodávají i pozemky nebo ostatní nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, ale byla vykázána v některém z formulářů řady 2, uvede se jejich hodnota:

Hodnota pozemků vykázaných ve formulářích řady 2 Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, vykázaná ve formulářích řady 2.)

5. Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob:

6. Rozdělení předpokládané výše tržeb z prodeje zásob na jednotlivé privatizované jednotky:

(Uvede se výše tržeb a pořadové číslo příslušného formuláře řady 4 v rámci daného privatizačního projektu.)

Formulář č. 4 (A)

SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA - PRIVATIZACE FORMOU VEŘEJNÉ DRAŽBY PODLE § 14 ZÁKONA Č. 92/1991 SB., O PŘEVODECH MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY

Zpracovává se samostatně pro každou část majetku určenou tímto projektem k privatizaci formou veřejné dražby.

1. Vymezení samostatně privatizované jednotky:

(název, sídlo a adresa, počet a územní rozložení provozoven apod.).

2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky:

(základní předmět činnosti, postavení na trhu apod.).

3. Ekonomická charakteristika samostatně privatizované jednotky:

198919901991
1. Počet pracovníků(Přepočtený stav)
2. Z toho: THP
3. dělníci
4. Průměrná měsíční mzda v Kčs(mzdové náklady + fond odměn)
5. Výkony a mimořádné výnosy(Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs)
6. Náklady(Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs)
7. Disponibilní zisk(Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs)
8. Export(tis. Kčs)
9. Z toho: do SZ
10. do NSZ
11. Výše dotací(Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs)
12. Míra odepsanosti ZP v %(oprávky/pořizovací hodnota x 100)

4. Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu:

(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2A-02 sestavený na základě údajů poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. V rámci jednotlivých položek aktiv a pasiv se uvedou pouze položky, které se týkají majetku samostatně privatizované jednotky. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje týkající se majetku samostatně privatizované jednotky:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí pasiva).

5. Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

6. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména náklady na modernizace a rekonstrukce základních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).

7. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání:

(Uvede se údaj z bodu 5 formuláře 3(B), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.)

8. Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob související s majetkem navrženým k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby:

(Jedná se o údaj hodnoty uvedený v bodě 6 formuláře č. 3 (C), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.).

9. Majetek privatizované jednotky celkem:

(souhrn údajů uvedených v bodech 4 až 8)

10. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).

12
Označení a stručný charakterOdhad hodnoty v Kčs

11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce:

11.1. Hospodářské smlouvy:

(Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně státních zakázek, předmět a čas plnění, příp. cena.).

11.2. Náklady vynaložené z titulu odpovědnosti za vadu:

(Uvedou se údaje za poslední tři roky.).

11.3. Majetek zatížený omezením převodu nemovitosti:

1234
OznačeníHodnota zastaveného majetkuDoba omezeníNesplacená část takto zajištěných závazků

11.4. Smlouvu o pronájmu majetku:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) a adresa nájemceDoba pronájmuVýše ročního nájemného

11.5. Nájemní smlouvy:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) adresa pronajímateleDoba nájmuVýše ročního nájemného

11.6. Smlouvy o pronájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o aktivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa nájemceZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.7. Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o pasivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa pronajímateleZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.8. Ostatní práva a povinnosti:

(Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady - jedná se např. o závazku k náhradě škod podle zákoníku práce, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů apod.).

12. Zdůvodnění použité metody privatizace:

13. Vymezení podmínek veřejné dražby:

(Postupuje se přiměřeně jako při konání veřejných dražeb podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, případné odchylky týkající se zejména okruhu účastníku a počtu kol veřejné dražby je třeba v projektu výslovně uvést.).

13.1. Vyvolávací cena privatizované jednotky ve veřejné dražbě:

(Zároveň s vyvolávací cenou se explicitně uvede, zda jsou zásoby součásti dražby, či zda se prodávají v souvislosti s dražbou, jako pevně daná položka. Jsou-li do okruhu účastníků zahrnuty i zahraniční osoby, je třeba vyvolávací cenu zvýšit na základě odborného stanovení tržní hodnoty.)

13.2. Podmínky účasti ve veřejné dražbě:

(Uvede se zejména výše dražební jistoty, vstupné na veřejnou dražbu, poplatek za oprávnění účastnit se veřejné dražby, termín (termíny) a podmínky prohlídky samostatně privatizované jednotky, poplatek za prohlídku samostatně privatizované jednotky. V rámci prohlídky budou poskytnuty zájemcům o účast ve veřejné dražbě informace přinejmenším v rozsahu privatizačního projektu a bude umožněna prohlídka základních prostředků a zásob. V tomto bodě je možné uvést případné podmínky uložené budoucímu vydražiteli.)

13.3. Okruh účastníků veřejné dražby:

(Uvedou se pouze změny okruhu účastníků oproti ustanovení § 3 a § 13 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.).

13.4. Způsob zajištění převodů úvěrů, práv a závazků:

(Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek)

123
Označení předmětu převoduDůvod zvláštního režimu převoduZpůsob zajištění

13.5. Způsob úhrady ceny vydraženého majetku:

(Uvede se zejména, do kdy a jak bude zaplacena kupní cena po vydražení. Pokud nejsou zásoby předmětem dražby, bude zde uvedena výše úvěru, který souvisí s přebíranými zásobami, a způsob, kdy a komu budou zásoby zaplaceny.)

13.6. Další podmínky veřejné dražby:

(Např. v případech, že je odhadovaná a v samostatné příloze doložená tržní cena nižší než cena vyvolávací, bude navržen režim holandské dražby s dolní hranicí na úrovni odhadované tržní ceny.)

14. Údaje o tom, že majetek státu navržený k privatizaci formou veřejné dražby není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů nebo že tyto budou vypořádány jiným způsobem (poskytnutí akcií - viz formulář 3 (A)].

15. Omezení ze strany jiných subjektů:

(Uvedou se např. věcná břemena váznoucí na nemovitosti, povinnosti stanovené podle právních předpisů obecním úřadem nebo orgánem státní správy.).

16. Termín a místo konání veřejné dražby:

17. Název (jméno) osoby nebo orgánu, který dražbu provede:

Formulář č. 4 (B)

SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA - PRIVATIZACE NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Zpracovává se samostatně pro každou část majetku určenou k privatizaci prodejem na základě výsledku veřejné soutěže.

1. Vymezení samostatně privatizované jednotky:

(název, sídlo a adresa, počet a územní rozložení provozoven apod.).

2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky:

(základní předmět činnosti, postavení na trhu apod.).

3. Ekonomická charakteristika samostatně privatizované jednotky:

198919901991
1. Počet pracovníků(Přepočtený stav)
2. Z toho: THP
3. dělníci
4. Průměrná měsíční mzda v Kčs(mzdové náklady + fond odměn)
5. Výkony a mimořádné výnosy(Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs)
6. Náklady(Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs)
7. Disponibilní zisk(Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs)
8. Export(tis. Kčs)
9. Z toho: do SZ
10. do NSZ
11. Výše dotací(Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs)
12. Míra odepsanosti ZP v %(oprávky/pořizovací hodnota x 100)

4. Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu:

(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2A-02 sestavený na základě údajů poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. V rámci jednotlivých položek aktiv a pasiv se uvedou pouze položky, které se týkají majetku samostatně privatizované jednotky. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje týkající se majetku samostatně privatizované jednotky:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí pasiva).

5. Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

6. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména náklady na modernizace a rekonstrukce základních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).

7. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání:

(Uvede se údaj z bodu 5 formuláře 3(B), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.)

8. Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob související s majetkem navrženým k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby:

(Jedná se o údaj hodnoty uvedený v bodě 6 formuláře č. 3 (C), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.).

9. Majetek privatizované jednotky celkem:

(souhrn údajů uvedených v bodech 4 až 8).

10. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).

12
Označení a stručný charakterOdhad hodnoty v Kčs

11 . Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce:

11.1. Hospodářské smlouvy:

(Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně státních zakázek, předmět a čas plnění, příp. cena.).

11.2. Náklady vynaložené z titulu odpovědnosti za vady:

(Uvedou se údaje za poslední tři roky.).

11.3. Majetek zatížený omezením převodu nemovitostí:

1234
OznačeníHodnota zastaveného majetkuDoba omezeníNesplacená část takto zajištěných závazků

11.4. Smlouvy o pronájmu majetku:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) a adresa nájemceDoba pronájmuVýše ročního nájemného

11.5. Nájemní smlouvy:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) adresa pronajímateleDoba nájmuVýše ročního nájemného

11.6. Smlouvy o pronájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o aktivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa nájemceZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.7. Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o pasivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa pronajímateleZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.8. Ostatní práva a povinnosti:

(Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady - jedná se např. o závazky k náhradě škod podle zákoníku práce, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů apod.).

12. Zdůvodnění použité metody privatizace:

13. Údaje o tom, že majetek státu nabízený ve veřejné soutěži není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů nebo že tyto nároky byly vypořádány jiným způsobem (poskytnutím akcií):

14. Omezení ze strany jiných subjektů:

(Např. věcná břemena váznoucí na nemovitosti, povinnosti stanovené podle právních předpisů obecním úřadem nebo orgánem státní správy.).

15. Orientační cena, která bude oznámena při vyhlášení veřejné soutěže:

16. Způsob zajištění převodů úvěrů, práv a závazků:

(Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek)

123
Označení předmětu převoduDůvod zvláštního režimu převoduZpůsob zajištění

17. Kritéria veřejné soutěže:

(Zpracovatel navrhne kritéria vyhodnocování veřejné soutěže a zdůvodní použití této formy. Kritérii mohou být: cena, platební podmínky, přímá investice do rozvoje, vytvoření pracovních míst, podnikatelský plán, ekologické investice, řešení problému obce apod.).

18. Okruh účastníků řízení:

(veřejná nabídka tuzemská či zahraniční, okruh případných i adresně oslovovaných účastníků veřejné soutěže).

19. Okruh osob a orgánů, které se budou na vyhodnocování veřejné soutěže podílet:

20. Formulace nabídky pro účastníky veřejné soutěže:

(Základní charakteristika privatizované jednotky, možnost získat bližší informace - publikace, navázání kontaktů s představiteli podniku, prohlídka privatizované jednotky, termín předložení nabídky, okruh účastníků veřejné soutěže, režim veřejné soutěže, požadované reference o účastnících veřejné soutěže apod.).

21. Způsob vyhlášení veřejné soutěže:

(Např. reklama v tisku, televizi, prostřednictvím investičních bank, poradenských firem, termín zahájení propagandy.).

22. Termíny vyhlášení a ukončení veřejné soutěže:

Formulář č. 4 (C)

SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA - PRIVATIZACE PŘÍMÝM PRODEJEM PŘEDEM URČENÉMU VLASTNÍKU

(Tento formulář se používá i pro případy, kdy již proběhlo nabídkové řízení a na základě jeho výsledků je v projektu navržen konkrétní kupující. V těchto případech bude průběh nabídkového řízení doložen v bodě "16. Odůvodnění přímého prodeje". Doloženo bude zejména zpracované informační memorandum, které bylo zasláno účastníkům řízení, okruh účastníků řízení a poslední nabídky, z nichž byl vítěz nabídkového řízení určen.

Zpracovává se samostatně pro každou část majetku určenou tímto projektem k privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbu. Formulář se použije i pro případy vypořádání nároku oprávněné osoby podle § 47 zákona č. 92/1991 Sb., s případným přímým prodejem souvisejícího majetku oprávněné osobě.

1. Vymezení samostatně privatizované jednotky:

(název, sídlo a adresa, počet a územní rozložení provozoven apod.).

2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky:

(základní předmět činnosti, postavení na trhu apod.).

3. Ekonomická charakteristika samostatně privatizované jednotky:

198919901991
1. Počet pracovníků(Přepočtený stav)
2. Z toho: THP
3. dělníci
4. Průměrná měsíční mzda v Kčs(mzdové náklady + fond odměn)
5. Výkony a mimořádné výnosy(Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs)
6. Náklady(Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs)
7. Disponibilní zisk(Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs)
8. Export(tis. Kčs)
9. Z toho: do SZ
10. do NSZ
11. Výše dotací(Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs)
12. Míra odepsanosti ZP v %(oprávky/pořizovací hodnota x 100)

4. Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu:

(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2A-02 sestavený na základě údajů poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. V rámci jednotlivých položek aktiv a pasiv se uvedou pouze položky, které se týkají majetku samostatně privatizované jednotky. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje týkající se majetku samostatně privatizované jednotky:

Aktiva celkem (ř . 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí pasiva).

5. Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

6. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména náklady na modernizaci a rekonstrukce základních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).

7. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání:

(Uvede se údaj z bodu 5 formuláře 3(B), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.)

8. Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob související s majetkem navrženým k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby:

(Jedná se o údaj hodnoty uvedený v bodě 6 formuláře č. 3 (C), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.).

9. Majetek privatizované jednotky celkem:

(souhrn údajů uvedených v bodech 4 až 8).

10. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).

12
Označení a stručný charakterOdhad hodnoty v Kčs

11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce:

11.1. Hospodářské smlouvy:

(Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně státních zakázek, předmět a čas plnění, příp. cena.).

11.2. Náklady vynaložené z titulu odpovědnosti za vady:

(Uvedou se údaje za poslední tři roky.).

11.3. Majetek zatížený omezením převodu nemovitostí:

1234
OznačeníHodnota zastaveného majetkuDoba omezeníNesplacená část takto zajištěných závazků

11.4. Smlouvy o pronájmu majetku:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajimatel a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) a adresa nájemceDoba pronájmuVýše ročního nájemného

11.5. Nájemní smlouvy:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) adresa pronajímateleDoba nájmuVýše ročního nájemného

11.6. Smlouvy o pronájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o aktivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa nájemceZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.7. Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o pasivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa pronajímateleZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.8. Ostatní práva a povinnosti:

(Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady - jedná se např. o závazky k náhradě škod podle zákoníku práce, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů apod.).

12. Kupní cena privatizované jednotky určené k přímému prodeji:

(Uvede se výše kupní ceny a způsob, jakým byla stanovena. Pokud se jedná o přímý prodej zahraniční osobě, je nutno určit kupní cenu na základě odborného stanovení tržní hodnoty. Kupuje-li oprávněná osoba majetek související s majetkem jí vydávaným, stanoví se kupní cena jako rozdíl mezi oceněním restitučního nároku - bod č. 4 formuláře 3(A) - a majetku privatizované jednotky celkem - bod č. 9 tohoto formuláře.)

13. Údaje o tom, že majetek státu určený k přímému prodeji není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů a nebo, že tyto nároky byly vypořádány jiným způsobem (poskytnutím akcií):

13.1. Údaje o restitučních nárocích oprávněných osob podle platných právních předpisů vypořádávaných vydáním věci:

(Použije se pro případ, kdy se oprávněné osobě spolu s vydáním věci prodává související majetek.).

14. Způsob zajištění převodů úvěrů, práv a závazků:

(Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek)

123
Označení předmětu převoduDůvod zvláštního režimu převoduZpůsob zajištění

15. Údaje o předpokládaném kupci:

15.1. Název (jméno) osoby:

15.2. Sídlo a adresa:

15.3. Základní reference:

(Dosavadní předmět podnikání, zkušenosti, finanční možnosti, předpoklady pro práci v daném oboru a pro realizaci podnikatelského záměru apod.).

16. Odůvodnění přímého prodeje:

17. Podnikatelský záměr předpokládaného kupce:

18. Kupní smlouva:

(Přiloží se návrh kupní smlouvy.)

19. Způsob úhrady ceny prodávaného majetku:

(K privatizačnímu projektu se přiloží doklad o příslibu úvěru, resp. o vinkulaci vkladu.)

Formulář č. 4 (D)

SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA - PRIVATIZACE PŘEVODEM PODNIKU DO PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Zpracovává se samostatně pro každou část majetku určenou tímto projektem k privatizaci prostřednictvím založení akciové společnosti. V případě založení obchodní společnosti se postupuje přiměřeně podle tohoto formuláře.

1. Vymezení samostatně privatizované jednotky:

(název, sídlo a adresa, počet a územní rozložení provozoven apod.).

2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky:

(základní předmět činnosti, postavení na trhu apod.).

3. Ekonomická charakteristika samostatně privatizované jednotky:

198919901991
1. Počet pracovníků(Přepočtený stav)
2. Z toho: THP
3. dělníci
4. Průměrná měsíční mzda v Kčs(mzdové náklady + fond odměn)
5. Výkony a mimořádné výnosy(Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs)
6. Náklady(Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs)
7. Disponibilní zisk(Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs)
8. Export(tis. Kčs)
9. Z toho: do SZ
10. do NSZ
11. Výše dotací(Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs)
12. Míra odepsanosti ZP v %(oprávky/pořizovací hodnota x 100)

4. Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu:

(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2 A-02 sestavený na základě údajů poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. V rámci jednotlivých položek aktiv a pasiv se uvedou pouze položky, které se týkají majetku samostatně privatizované jednotky. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje týkající se majetku samostatně privatizované jednotky:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí pasiva).

5. Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

6. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména náklady na modernizace a rekonstrukce základních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).

7. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání:

(Uvede se údaj z bodu 5 formuláře 3(B), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.)

8. Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob související s majetkem navrženým k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby:

(Jedná se o údaj hodnoty uvedený v bodě 6 formuláře č. 3 (C), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.).

9. Majetek privatizované jednotky celkem:

(souhrn údajů uvedených v bodech 4 až 8).

10. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).

12
Označení a stručný charakterOdhad hodnoty v Kčs

11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce:

11.1. Hospodářské smlouvy:

(Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně státních zakázek, předmět a čas plnění, příp. cena.).

11.2. Náklady vynaložené z titulu odpovědnosti za vady:

(Uvedou se údaje za poslední tři roky.).

11.3. Majetek zatížený omezením převodu nemovitostí:

1234
OznačeníHodnota zastaveného majetkuDoba omezeníNesplacená část takto zajištěných závazků

11.4. Smlouvy o pronájmu majetku:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) a adresa nájemceDoba pronájmuVýše ročního nájemného

11.5. Nájemní smlouvy:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) adresa pronajímateleDoba nájmuVýše ročního nájemného

11.6. Smlouvy o pronájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o aktivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa nájemceZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.7. Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o pasivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa pronajímateleZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.8. Ostatní práva a povinnosti:

(Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady - jedná se např. o závazky k náhradě škod podle zákoníku práce, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů apod.).

12. Údaje o tom, že majetek státu vložený do společnosti není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných předpisů:

13. Základní kapitál akciové společnosti:

14. Výše a druh fondů, které společnost zřídí při svém založení:

(Jedná se o rezervní fond, resp. další fondy zřizované při založení akciové společnosti. Součet zřizovaných fondů nesmí přesáhnout 10 procent výše základního kapitálu akciové společnosti a musí jim odpovídat výše finančních prostředků společnosti v době jejího založení.)

15. Výše a druh přímé kapitálové investice jiného než státního subjektu:

(Vyplňuje se pouze v případě, že na základě dohody se na zvýšení kapitálu společnosti podílí zejména věcným vkladem zahraniční partner, obec, družstvo apod. Přistupuje-li zahraniční partner, stanoví se hodnota jeho podílu na základním kapitálu jako poměr tržního ocenění jím vkládaného podílu k tržnímu ocenění podílu státu. Přistupuje-li tuzemská fyzická nebo právnická osoba, stanoví se hodnota jeho podílu na základě stejného principu ocenění podílu státu a podílu nového akcionáře. Projednání kapitálové investice bude doloženo dohodou s investorem.)

1234
Budoucí akcionářDruh investicePředpokládaný podíl na základním kapitálu akciové společnosti (Kčs, %, počet, druh, nominální hodnota akcií)Způsob ocenění podílu
567
Zdůvodnění výběru budoucího akcionářeHarmonogram uskutečnění investiceZvláštní dohodnuté podmínky

16. Odůvodnění privatizace formou založení akciové společnosti:

17. Podnikatelský záměr:

17.1. Analýza výrobních a odbytových možností:

17.2. Kvantifikace potřeby investic a možnosti jejich zajištění:

17.3. Analýza potřeby pracovních sil:

(Zejména předpokládané změny v počtu pracovních míst a kvalifikační struktuře pracovníků, náklady na možné rekvalifikace, náklady na odstupné apod.).

17.4. Předpokládaná tvorba a rozdělení zisku:

(Uvedou se údaje o předpokládaných výnosech, nákladech, o výši disponibilního zisku a o předpokládaném způsobu jeho rozdělení, a to minimálně do konce roku 1993.).

17.5. Další výdaje vyplývající z charakteru zakládané společnosti:

(Uvedou se např. údaje o řešení možných ekologických problémů, o možnosti získání finančních zdrojů formou vydání obligací.).

18. Založení akciové společnosti:

18.1. Název a sídlo:

18.2. Předpokládaný harmonogram založení:

(Uvede se posloupnost úkonů předepsaných příslušnými právními předpisy pro založení společnosti.).

18.3. Akcie akciové společnosti:

(Uvede se zejména druh, počet a nominální hodnota akcií.).

18.4. Způsob zajištění převodů úvěrů, práv a závazků:

(Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek)

19. Privatizace akcií, které po založení společnosti bude vlastnit Fond národního majetku ČR:

(V tomto bodu se uvedou údaje, které se týkají všech akcií vlastněných Fondem národního majetku ČR.)

19.1. Bezúplatný převod:

(Budoucími akcionáři v tomto případě mohou být v rámci posílení zdrojů obce, fondy nemocenského a důchodového pojištění.)

1234567
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíBudoucí akcionářZdůvodněníTermín převedení

19.2. Privatizace s použitím investičních kupónů:

(Nominální hodnota jedné akcie pro tento účel je stanovena na 1000 Kčs.).

12
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnosti

(Údaje v tomto bodě musí být shodné s údaji v tabulce č. 3 - "Vstupní formulář založení registru akciových společností".).

19.3. Akcie ponechávané ve Fondu národního majetku ČR:

12345
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíDůvod ponechání ve Fondu národního majetku ČR

19.4. Přímý prodej akcií:

1234567891011
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíBudoucí akcionářZdůvodnění prodeje danému subjektuKupní cena
Pokud se jedná o přímý prodej zahraniční osobě, je nutno určit kupní cenu akcií na základě odborného stanovení tržní hodnoty akciové společnosti. Pokud se jedná o přímý prodej tuzemskému subjektu, je možné uvést buď tržní cenu akcií, nebo nominální hodnotu akcií zvýšenou o poměrnou část fondů akciové společnosti.
Princip stanovení kupní cenyZpůsob úhrady ceny
(Přiloží se doklad o příslibu úvěru, resp. o vinkulaci vkladu.)
Kupní smlouva
(Přiloží se návrh kupní smlouvy.)
Harmonogram uskutečnění investice

19.5. Prodej prostřednictvím zprostředkovatele - např. banky, burzy, nebo jiné osoby oprávněné k nakládání s cennými papíry:

(V příloze bude doloženo projednání a dohoda se zprostředkovatelskou institucí.)

123456
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíBudoucí akcionářNázev, sídlo a adresa zprostředkovatele

19.6. Akcie vydávané oprávněným osobám:

123
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akcií
456
Nominální hodnota akciíBudoucí akcionářČíslo formuláře č. 3(A) který nárok řeší

19.7. Počet akcií určených pro Restituční investiční fond:

(Pokud se řeší restituční nároky v souvislosti s majetkem ležícím na území Slovenské republiky, uvede se počet akcií do obou republikových restitučních investičních fondů.)

19.8. Prodej zaměstnaneckých akcií:

(Prodej zaměstnaneckých akcií je možné navrhovat jen v případech, kdy je akciová společnost schopna odkoupit tyto akcie v okamžiku privatizace z prostředků svých fondů od fondu národního majetku, a to za nominální cenu. Zaměstnanecké akcie se mohou vydat maximálně ve výši 10 % základního kapitálu. Akciová společnost prodává tyto akcie zaměstnancům za cenu, o níž rozhodne valná hromada. Zároveň valná hromada určí i způsob a podmínky prodeje.)

123
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiNominální hodnota akcií

20. Přílohy:

- návrh zakladatelského plánu (zakládacího listu, příp. smluvy),

- návrh stanov nové společnosti,

- vyplněný formulář žádosti o registraci u rejstříkového soudu (obchodního registru),

- návrh žádosti na vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,

- návrh na jmenování 4 členů představenstva a 4 členů dozorčí rady s přiloženými stručnými životopisy,

- u navržených členů představenstva budou přiloženy notářsky ověřené podpisové vzory v tomto rozsahu:

Podepsaný ......................................... (jméno, příjmení) nar. ......................................................... bytem .................................................................................... bude ve funkci člena představenstva
akciové společnosti .............................................................. (název) podepisovat za společnost tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis takto:
.....................................................

Formulář č. 4 (E)

SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA - PRIVATIZACE MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU NA PODNIKÁNÍ JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB.

Zpracovává se samostatně pro každou akciovou společnost, jejímž akcionářem byl v době založení orgán státní správy nebo obec České republiky a dále pro každou akciovou společnost založenou státním podnikem, do níž byl následně vložen veškerý majetek zakládajícího podniku a tento podnik sám byl zrušen bez likvidace.

1. Vymezení samostatně privatizované jednotky:

(název, sídlo a adresa, počet a územní rozložení provozoven apod.).

2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky:

(základní předmět činnosti, postavení na trhu apod.).

3. Ekononická charakteristika samostatně privatizované jednotky:

198919901991
1. Počet pracovníků(Přepočtený stav)
2. Z toho: THP
3. dělníci
4. Průměrná měsíční mzda v Kčs(mzdové náklady + fond odměn)
5. Výkony a mimořádné výnosy(Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs)
6. Náklady(Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs)
7. Disponibilní zisk(Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs)
8. Export(tis. Kčs)
9. Z toho: do SZ
10. do NSZ
11. Výše dotací(Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs)
12. Míra odepsanosti ZP v %(oprávky/pořizovací hodnota x 100)

4. Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu:

(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2A-02 sestavený na základě údaje poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. V rámci jednotlivých položek aktiv a pasiv se uvedou pouze položky, které se týkají majetku samostatně privatizované jednotky. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje týkající se majetku samostatně privatizované jednotky:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí pasiva).

5. Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

6. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména náklady na modernizaci a rekonstrukce základních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).

7. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání:

(Uvede se údaj z bodu 5 formuláře 3(B), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.)

8. Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob související s majetkem navrženým k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby:

(Jedná se o údaj hodnoty uvedený v bodě 6 formuláře č. 3 (C), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.).

9. Majetek privatizované jednotky celkem:

(souhrn údajů uvedených v bodech 4 až 8).

10. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).

12
Označení a stručný charakterOdhad hodnoty v Kčs

11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce:

11.1. Hospodářské smlouvy:

(Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně státních zakázek, předmět a čas plnění, příp. cena.).

11.2. Náklady vynaložené z titulu odpovědnosti za vady:

(Uvedou se údaje za poslední tři roky.).

11.3. Majetek zatížený omezením převodu nemovitostí:

1234
OznačeníHodnota zastaveného majetkuDoba omezeníNesplacená část takto zajištěných závazků

11.4. Smlouvy o pronájmu majetku:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) a adresa nájemceDoba pronájmuVýše ročního nájemného

11.5. Nájemní smlouvy:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) adresa pronajímateleDoba nájmuVýše ročního nájemného

11.6. Smlouvy o pronájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o aktivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa nájemceZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.7. Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o pasivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa pronajímateleZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.8. Ostatní práva a povinnosti:

(Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady - jedná se např. o závazky k náhradě škod podle zákoníku práce, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů apod.).

12. Základní kapitál a fondy akciové společnosti:

12.1. Datum založení akciové společnosti a registrovaná výše základního kapitálu ke dni předložení projetku:

12.2. Výše a druh fondů akciové společnosti ke dni poslední měsíční závěrky provedené před předložením projektu:

12.3. Podíl na základním kapitálu akciové společnosti, který vlastní stát nebo jiná právnická osoba, jejímž jediným akcionářem, podílníkem nebo vlastníkem je stát:

12345
Název (jméno) a adresa akcionářePočet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akcií

12.4. Podíl na základním kapitálu akciové společnosti, který vlastní jiný než státní subjekt:

123456
Název (jméno) a adresa akcionářePočet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíZvláštní práva dle stanov akciové společnosti (Uvede se zejména právo na přednostní odkoupení akcií)

Zvláštní práva dle stanov akciové společnosti (Uvede se zejména právo na přednostní odkoupení akcií)

12.5. Úprava aktiv, pasiv a základního kapitálu akciové společnosti:

(Platí pro akciové společnosti, jejichž jediným akcionářem je v okamžiku předložení privatizačního projektu stát nebo jiná právnická osoba, jejímž jediným akcionářem, podílníkem nebo vlastníkem je stát. U ostatních akciových společností jsou zásahy do majetku nebo do základního kapitálu možné jen s vyjádřeným souhlasem valné hromady. Veškeré operace s majetkem a základním kapitálem je nutné provést před vlastní privatizací akcií.)

12.5.1. Termín a způsob vyjmutí části majetku akciové společnosti a jejího převedení na Fond národního majetku ČR:

(Pokud má vyjmutí části majetku akciové společnosti za následek snížení základního kapitálu, je nutno postupovat podle zákona č. 104/1990 Sb. Tato operace musí vždy časově předcházet způsobu privatizace podle bodu č. 16 tohoto formuláře.)

12.5.2. Navrhovaná výše základního kapitálu, z níž bude odvozen počet a nominální hodnota akcií, které budou předmětem privatizace:

(Uvede se výše základního kapitálu po vyjmutí části majetku a po zohlednění změny stavu fondů akciové společnosti v okamžiku založení a v době předložení privatizačního projektu. Navržená výše základního kapitálu se zpravidla určí tak, aby k okamžiku přeregistrace základního kapitálu - mezi datem schválení projektu a privatizací akcií fondy akciové společnosti nepřesahovaly výši 10 % hodnoty základního kapitálu, s tím, že výši fondů musí odpovídat výše finančních prostředků společnosti v okamžiku přeregistrace.)

- majetek akciové společnosti celkem (údaj z bodu č. 9) ....................................................

- majetek akciové společnosti po provedených úpravách .................................................

- základní kapitál ...................................................................................................................

- rezervní fond .......................................................................................................................

- ostatní fondy .......................................................................................................................

12.5.3. Návrh na změnu druhu a nominální hodnoty akcií:

(Týká se zejména případů, kdy je jednou z navržených metod privatizace s použitím investičních kuponů.)

13. Podnikatelský záměr:

13.1. Analýza výrobních a odbytových možností:

13.2. Kvantifikace potřeby investic a možnosti jejich zajištění:

13.3. Analýza potřeby pracovních sil:

(Zejména předpokládané změny v počtu pracovních míst a kvalifikační struktuře pracovníků, náklady na možné rekvalifikace, náklady na odstupné apod.).

13.4. Předpokládaná tvorba a rozdělení zisku:

(Uvedou se údaje o předpokládaných výnosech, nákladech, o výši disponibilního zisku a o předpokládaném způsobu jeho rozdělení, a to minimálně do konce roku 1993.).

13.5. Další údaje vyplývající z charakteru zakládané společnosti:

(Uvedou se např. údaje o řešení možných ekologických problémů, o možnosti získání finančních zdrojů formou vydání obligací.).

14. Výše a druh přímé kapitálové investice jiného než státního subjektu:

(Vyplňuje se pouze v případě, že na základě dohody se na zvýšení kapitálu společnosti podílí zejména věcným vkladem zahraniční partner, obec, družstvo apod. Přistupuje-li zahraniční partner, stanoví se hodnota jeho podílu na základním kapitálu jako poměr tržního ocenění jím vkládaného podílu k tržnímu ocenění podílu státu. Přistupuje-li tuzemská fyzická nebo právnická osoba, stanoví se hodnota jeho podílu na základě stejného principu ocenění podílu státu a podílu nového akcionáře. Projednání kapitálové investice bude doloženo dohodou s investorem.)

1234
Budoucí akcionářDruh investicePředpokládaný podíl na základním kapitálu akciové společnosti (Kčs, %, počet, druh, nominální hodnota akcií)Způsob ocenění podílu
567
Zdůvodnění výběru budoucího akcionářeHarmonogram uskutečnění investiceZvláštní dohodnuté podmínky

15. Termíny převodu akcií representujících majetkovou účast státu na samostatně privatizované jednotce na Fond národního majetku ČR:

17. Privatizace akcií, které bude vlastnit Fond národního majetku ČR:

(V tomto bodu se uvedou údaje, které se týkají všech akcií vlastněných Fondem národního majetku ČR.)

17.1. Bezúplatný převod:

(Budoucími akcionáři v tomto případě mohou být v rámci posílení zdrojů obce, fondy nemocenského a důchodového pojištění.)

1234567
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíBudoucí akcionářZdůvodněníTermín převedení

17.2. Privatizace s použitím investičních kupónů:

(Nominální hodnota jedné akcie pro tento účel stanovena na 1000 Kčs.).

12
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnosti

(Údaje v tomto bodě musí být shodné s údaji v tabulce č. 3 - "Vstupní formulář založení registru akciových společností".).

17.3. Akcie ponechávané ve Fondu národního majetku ČR:

12345
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíDůvod ponechání ve Fondu národního majetku ČR

17.4. Přímý prodej akcií:

1234567891011
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíBudoucí akcionářZdůvodnění prodeje danému subjektuKupní cena
(Pokud se jedná o přímý prodej zahraniční osobě, je nutno určit kupní cenu akcií na základě odborného stanovení tržní hodnoty akciové společnosti. Pokud se jedná o přímý prodej tuzemskému subjektu, je možné uvést buď tržní cenu akcií, nebo nominální hodnotu akcií zvýšenou o poměrnou část fondů akciové společnosti.)
Princip stanovení kupní cenyZpůsob úhrady ceny
(Přiloží se doklad o příslibu úvěru, resp. o vinkulaci vkladu.)
Kupní smlouva
(Přiloží se návrh kupní smlouvy.)
Harmonogram uskutečnění investice

17.5. Prodej prostřednictvím zprostředkovatele - např. banky, burzy, nebo jiné osoby oprávněné k nakládání s cennými papíry:

(V příloze bude doloženo projednání a dohoda se zprostředkovatelskou institucí.)

123456
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akciíNominální hodnota akciíZpůsob stanovení kupní cenyNázev, sídlo a adresa zprostředkovatele

17.6. Akcie vydávané oprávněným osobám:

123
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiDruh akcií
456
Nominální hodnota akciíBudoucí akcionářČíslo formuláře č. 3(A) který nárok řeší

17.7. Počet akcií určených pro Restituční investiční fond:

(Pokud se řeší restituční nároky v souvislosti s majetkem ležícím na území Slovenské republiky, uvede se počet akcií do obou republikových restitučních investičních fondů.)

17.8. Prodej zaměstnaneckých akcií:

(Prodej zaměstnaneckých akcií je možné navrhovat jen v případech, kdy je akciová společnost schopna odkoupit tyto akcie v okamžiku privatizace z prostředků svých fondů od fondu národního majetku, a to za nominální cenu. Zaměstnanecké akcie se mohou vydat maximálně ve výši 10 % základního kapitálu. Akciová společnost prodává tyto akcie zaměstnancům za cenu, o níž rozhodne valná hromada. Zároveň valná hromada určí i způsob a podmínky prodeje.)

123
Počet akciíPodíl na základním kapitálu akciové společnostiNominální hodnota akcií

Formulář č. 4 (F)

SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA - PRIVATIZACE FORMOU BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU MAJETKU PODLE USTANOVENÍ § 12 ODST. 2 PÍSM. C, D ZÁKONA Č. 92/1991 SB., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY A PODLE USTANOVENÍ § 18 ODST. 2 PÍSM. B, C, E ZÁKONA ČNR Č. 171/1991 SB., O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY

Půjde o případy, kdy Fond národního majetku ČR převede určené části majetku na obce, na fondy nemocenského a důchodového zabezpečení a na banky a spořitelny pro posílení zdrojů určených k poskytování úvěrů.

1. Vymezení samostatně privatizované jednotky:

(název, sídlo a adresa, počet a územní rozložení provozoven apod.).

2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky:

(základní předmět činnosti, postavení na trhu apod.).

3. Ekonomická charakteristika samostatně privatizované jednotky:

198919901991
1. Počet pracovníků(Přepočtený stav)
2. Z toho: THP
3. dělníci
4. Průměrná měsíční mzda v Kčs(mzdové náklady + fond odměn)
5. Výkony a mimořádné výnosy(Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs)
6. Náklady(Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs)
7. Disponibilní zisk(Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs)
8. Export(tis. Kčs)
9. Z toho: do SZ
10. do NSZ
11. Výše dotací(Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs)
12. Míra odepsanosti ZP v %(oprávky/pořizovací hodnota x 100)

4. Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu:

(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2A-02 sestavený na základě údajů poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. V rámci jednotlivých položek aktiv a pasiv se uvedou pouze položky, které se týkají majetku samostatně privatizované jednotky. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje týkající se majetku samostatně privatizované jednotky:

Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)

Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)

Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí pasiva).

5. Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:

6. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména náklady na modernizaci a rekonstrukce základních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).

7. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání:

(Uvede se údaj z bodu 5 formuláře 3(B), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.)

8. Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob související s majetkem navrženým k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby:

(Jedná se o údaj hodnoty uvedený v bodě 6 formuláře č. 3 (C), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.).

9. Majetek privatizované jednotky celkem:

(souhrn údajů uvedených v bodech 4 až 8).

10. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:

(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).

12
Označení a stručný charakterOdhad hodnoty v Kčs

11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce:

11.1. Hospodářské smlouvy:

(Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně státních zakázek, předmět a čas plnění, příp. cena.).

11.2. Náklady vynaložené z titulu odpovědnosti za vady:

(Uvedou se údaje za poslední tři roky.).

11.3. Majetek zatížený omezením převodu nemovitostí:

1234
OznačeníHodnota zastaveného majetkuDoba omezeníNesplacená část takto zajištěných závazků

11.4. Smlouvy o pronájmu majetku:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) a adresa nájemceDoba pronájmuVýše ročního nájemného

11.5. Nájemní smlouvy:

(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce a které se vztahují k této privatizované jednotce).

1234
Předmět nájmuNázev (jméno) a adresa pronajímateleDoba nájmuVýše ročního nájemného

11.6. Smlouvy o pronájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o aktivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa nájemceZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.7. Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o pasivním leasingu):

(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).

12345
Předmět smlouvyNázev (jméno) a adresa pronajímateleZůstatková hodnota pronajatého majetkuDatum předpokládané poslední splátkyDosud nesplacené platby

11.8. Ostatní práva a povinnosti:

(Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady - jedná se např. o závazky k náhradě škod podle zákoníku práce, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů apod.).

12. Učel, k němuž je majetek vyčleněn:

13. Název, sídlo a adresa subjektu, na který má být majetek převeden:

14. Zdůvodnění navrhovaného převodu:

15. Podmínky, kterými bude nabyvatel samostatně privatizované jednotky vázán:

(Uvedou se zejména požadavky na úplné nebo částečné zachování dosavadní výroby, zákaz dalších převodů samostatně privatizované jednotky po určitou dobu apod.).

TAB. Č. 1 POUŽITÍ MAJETKU JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ

ŘÁDEKPRIVATIZOVANÝ SUBJEKTMAJETEKmajetek neřešený tímto projektemnaturální restitucemajetek nepoužitelný pro podnikatelské účelyveřejná dražba v malé privatizaciveřejná dražba ve velké privatizaciveřejná soutěžpřímý prodejakciová společnostbezúplatný převod privatizace majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob
CELKEMZ TOHOMajetek neřešený celkemZ toho
V ČRV SR Majetek neřešený z důvodů nevyjasněných restitučních nárokůMajetek zůstávající ve vlastnictví státuMajetek řešený jiným projektemMajetek neřešený z jiných důvodů
SL.12345 6789101112131415161718
1AKTIVA CELKEM
ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 (ÚČ. 2A-02)
2CIZÍ PASIVA
ř. 61 až 69 + ř. 72 + ř. 84 + ř. 85 + ř. 102 (ÚČ. 2A - 02)
3MAJETEK SUBJEKTU ZAHRNUTÝ V ÚČETNICTVÍ (V ROZVAZE)
ř. 1 - ř. 2
4HMOTNÁ AKTIVA NEZACHYCENA V ÚČETNICTVÍ CELKEMXX
5Z TOHOPOZEMKY CELKEMXX
OSTATNÍ HMOTNÁ AKTIVA CELKEMXX
6Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání a hodnota prostředků poskytnutých v rámci privatizace na oddlužení
7Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob souvisejících s majetkem navrženým do malé privatizace
8MAJETEK SUBJEKTU CELKEMXX

POZN:

1) Do řádku 4 uvést hodnotu hmotných aktiv za předpokladu, že nejsou vedena v účetnictví (např. pozemky).

2) Sl. 2 = Sl. 3 + Sl. 4 = Sl.5 + (S Sl. 10 až Sl. 18)

3) Připočte se hodnota, kterou na oddlužení poskytne Fond národního majetku ČR z výnosů z prodeje některé provozní jednotky vykázané ve formulářích řady 4.

(Legenda k Tabulce č. 1:

sl. 2-4, ř. 1-3 = form. 2(A) b.9. nebo form. 2(B) b.11. + 16.5

sl. 2-4, ř. 4 = form. 2(A) b.10. + 11. nebo form. 2(B) b.12. + 13. + 16.5

sl. 2-4, ř. 5 = form. 2(A) b.10, 11 nebo form. 2(B) b.12 + 16.5, b.13 + 16.5

sl. 2-10, ř. 6, 7 = nevyplňuje se

sl. 2-4, ř. 8 = form. 2(A) b.12. nebo form. 2(B) b.16.5 (ř. 3 + ř. 4)

sl. 5 = form. 2(B) b.16.5

sl. 6 = form. 2(B) b.16.1

sl. 7 = form. 2(B) b.16.2

sl. 8 = form. 2(B) b.16.3

sl. 9 = form. 2(B) b.16.4

sl. 10 = form. 3(A) b. 7.a)

sl. 11, ř. 1-5 = form. 3(B) b.3.6

sl. 11, ř. 6 = form. 3(B) b.3.1-3.3 "Očekávané tržby z prodeje, resp. výnos/náklad fyzické likvidace" + + 3.4 "Navržená hodnota majetku po přecenění + 3.5 "Prostředky na oddlužení"

sl. 11, ř. 7 = nevyplňuje se

sl. 11, ř. 8 = ř. 3 + ř. 4 - ř. 6

sl. 12, ř. 1-5 = form. 3(C) b.4 údaje za majetek včetně zásob sl. 12, ř. 6 = nevyplňuje se

sl. 12, ř. 7 = form. 3(C) b.4 "Předpokládaná hodnota prodaných zásob"

sl. 12 , ř. 8 = ř. 3 + ř. 4 - ř. 7

sl. 13, ř. 1-3 = form. 4(A) b.4

sl. 13, ř. 4 = form. 4(A) b.5 + 6

sl. 13, ř. 5 = form. 4(A) b.5, 6

sl. 13, ř. 6 = form. 4(A) b.7

sl. 13, ř. 7 = form. 4(A) b.8

sl. 13, ř. 8 = form. 4(A) b.9 (ř. 3 + ř. 4 - ř. 6 + ř. 7)

U sl. 14-18 odpovídají stejným řádkům stejné body příslušného formuláře řady 4 jako u sl. 13 s tím, že do sl. 14 se doplňují údaje z form. 4(B), do sl. 15 z form. 4(C), do sl. 16 z form. 4(D), do sl. 17 z form. 4(F), do sl. 18 z form. 4(E).)

TAB. Č. 2 PŘEHLED O MAJETKU SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÝCH JEDNOTEK

ŘÁDEKPRIVATIZOVANÁ JEDNOTKAMAJETEKPOUŽITÍ MAJETKU JEDNOTLIVÝMI PRIVATIZOVANÝMI SUBJEKTY
CELKEMMAJETEK V ČRMAJETEK V SRSUBJEKTSUBJEKTSUBJEKTSUBJEKTSUBJEKTSUBJEKTSUBJEKTSUBJEKT
SL.123456789101112
1AKTIVA CELKEM
ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 (ÚČ. 2A-02)
2CIZÍ PASIVA
ř. 61 až 69 + ř. 72 + ř. 84 + ř. 85 + ř. 102 (ÚČ. 2A - 02)
3MAJETEK SUBJEKTU ZAHRNUTÝ V ÚČETNICTVÍ (V ROZVAZE)
ř. 1 - ř. 2
4HMOTNÁ AKTIVA NEZACHYCENÁ V ÚČETNICTVÍ CELKEM
5Z TOHOPOZEMKY CELKEM
OSTATNÍ HMOTNÁ AKTIVA CELKEM
6MAJETEK SUBJEKTU CELKEM
ř. 3 + ř. 4

POZN:

1) Do řádku 4 uvést hodnotu hmotných aktiv za předpokladu, že nejsou vedena v účetnictví (např. pozemky).

2) SL. 2 = SL. 3 + SL. 4 = ∑ SL. 5 až SL. 12.

(Legenda k Tabulce č. 2:

sl. 2-4, ř. 1-3 = b.4 odpovídajícího formuláře řady 4

sl. 2-4, ř. 4 = b.5 + 6 odpovídajícího formuláře řady 4

sl. 2-4, ř. 5 = b.5, 6 odpovídajícího formuláře řady 4

sl. 2-4, ř. 6 = b.7 odpovídajícího formuláře řady 4

sl. 2-4, ř. 7 = b.8 odpovídajícího formuláře řady 4

sl. 2-4, ř. 8 = b.9 odpovídajícího formuláře řady 4

sl. 5-12, ř. 1-8 = v rámci privatizačního projektu jsou tyto údaje originální - nejsou uvedeny na jiném místě v projektu, proto musí být převzaty přímo z účetnictví privatizovaných subjektů)

TAB. č. 3 Kupónová privatizace Vstupní formulář založení registru a. s. (příloha privatizačního projektu)

TAB. Č. 4:

VYHODNOCENÍ POSTAVENÍ SUBJEKTU A SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÝCH JEDNOTEK NA TRHU

Absolutní objem% podíl na relevant. trhu
obec.region. ČRSR
1. Celkový objem výroby (finanční obrat za poslední fin. uzavřený rok) v mil. Kčs*)
2. Převládající sortiment výroby (JKPOV na 4 místa) v hmot. jednot.*)
3. Další sortiment umožňující dominantní nebo monopolní postavení (JKPOV na 5 míst) v hmot. jednot.*)
4. Přehled o konkurenci
- dle bodu 2
- dle bodu 3
5. Přehled o dovozu
- dle bodu 2
- dle bodu 3
*) Jedná se o objem a fyzické jednotky uplatněné na domácím trhu (tj. bez exportu).

TAB. Č. 5:

VYHODNOCENÍ POSTAVENÍ SUBJEKTU A SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÝCH JEDNOTEK NA TRHU POTRAVIN A PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ

Absolutní objem v mil. Kčs% podíl na relevant. trhu
regionálnímv ČR
1. Celkový realizovaný obrat (tržby) za poslední finančně uzavřený rok
z toho: velkoobchodní obrat
2. Celkově realizovaný obrat (tržby) k 30. 6. 1991
z toho: velkoobchodní obrat
3. Převládající sortiment prodeje dle sort. tříd*)
.........................................................
.........................................................
.........................................................
4. Další sortiment umožňující dominantní nebo monopolní postavení
5. Přehled o konkurenci
*) Týká se pouze průmyslového zboží, u nábytku údaje za UZ. Nebudou-li k dispozici statistické údaje, použije se statistický odhad.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 526/1991 Sb.

VÝTAH PRIVATIZAČNÍCH PROJEKTŮ PRO POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ

PŘÍLOHA PRO ZADÁVÁNÍ DAT, resp. pro přípravu mechanicky zpracovaných stručných výtahů základ ních přesně strukturovaných údajů o předkládaných privatizačních projektech

1. Úvod

Tato příloha popisuje seznam počítačově evidovaných údajů o jednotlivých privatizačních projektech, jejichž databáze bude vytvořena a udrzována na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "MSNMP ČR"). Evidence vychází z formulářů Závazné osnovy a má umožnit rychlou základní orientaci v předkládaných privatizačních projektech. Z každého zpracovaného formuláře vznikne jeden nebo více souborů, podle toho, zda se údaje určité skupiny údajů ve formuláři opakují vícekrát, či jsou uvedeny pouze jednou. U každé vyplněné stránky výtahu bude kromě položek uvedených v této příloze i IČO subjektu z prvního formuláře č. 2A (případně nebyl-li zpracován, pak z prvního formuláře 2B), jako základ pro evidenční číslo projektu, a resp. evidenční číslo formuláře.

Kromě evidence stávajících privatizovaných subjektů je nutné evidenčně podchytit i nově vznikající, v projektech (ve formulářích řady 4) navržené, samostatně privatizované jednotky. Pro evidenci v rámci projektů k tomu slouží čtyřmístné číslo samostatně privatizované jednotky tvořené:

- kódem použité privatizační metody (pro formulář 4A = 1, 4B = 2, 4C = 3, 4D = 4, 4E = 5, 4F = 6)

- a třímístným pořadovým číslem formuláře daného typu v rámci daného privatizačního projektu.

V sloupcích tabulek této přílohy jsou následující údaje:

– Pč– pořadové číslo v rámci předtištěných formulářů ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky
– Bod– číslo bodu, pod kterým by měl být údaj evidován v závazné osnově
– Název– stručný popis údaje
– Typ–typ údajeN– numerický údaj
T– textový údaj
D– datum (v tvaru dd.mm.rrrr)
– Rozsah– počet znaků v údaji
– Hodnoty– rozepsání legendy, která může být používána jako legenda pro daný údaj

Hodnota majetku je zadávána v tisících Kčs. U údajů, které jsou verbálně specifikovány a u nichž to z logiky věci připadá v úvahu, bude pro legendu "není v projektu řešeno, není blíže specifikováno, není explicitně vyjádřeno" používána úniverzální proměnná "O" nebo "0" (podle toho, zda má jít o textový nebo numerický údaj).

Zpracovatelé privatizačních projektů budou tento výtah předkládat v samostatné příloze privatizačního projektu. Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR vydá předtištěné formuláře, do nichž budou údaje vyplňovány. Body těchto formulářů, které nejsou popsány touto přílohou, budou doplněny teprve po předložení projektu pracovníky ministerstva pro správu národního majetku České republiky.

Určená čísla zakladatelů pro účely vedení seznamů podniků a státních účastí určených pro velkou privatizaci:

0001ČSÚ
0002Český úřad geodetický
0003MF ČR
0004Min. pro hosp. politiku a rozvoj ČR
0005Min. kultury ČR
0006Min. obch. a cest. ruchu ČR
0007Min. prům.
0008MSNMP ČR
0009Min. školství, mládeže a těl. ČR
0010MV ČR
0011Min. zdrav. ČR
0012Min. zemědělství ČR
0013Min. životního prostředí ČR

Okresní (obvodní) úřad, obec v rámci okresu

3100 Praha3307 Strakonice3608 Semily
3101 Praha 13308 Tábor3609 Svitavy
3102 Praha 23401 Domažlice3610 Trutnov
3103 Praha 33402 Cheb3611 Ústí n. Or.
3104 Praha 43403 Karl. Vary3701 Blansko
3105 Praha 53404 Klatovy3702 Brno-město
3106 Praha 63405 Plzeň-měs.3703 Brno-venk.
3107 Praha 73406 Plzeň-jih3704 Břeclav
3108 Praha 83407 Plzeň-sev.3705 Zlín
3109 Praha 93408 Rokycany3706 Hodonín
3110 Praha 103409 Sokolov3707 Jihlava
3201 Benešov3410 Tachov3708 Kroměříž
3202 Beroun3501 Česká Lípa3709 Prostějov
3203 Kladno3502 Děčín3710 Třebíč
3204 Kolín3503 Chomutov3711 Uher. Hrad.
3205 Kutná Hora3504 Jabl. n. N.3712 Vyškov
3206 Mělník3505 Liberec3713 Znojmo
3207 Mladá Bol.3506 Litoměřice3714 Žďár n. S.
3208 Nymburk3507 Louny3801 Bruntál
3209 Praha-východ3508 Most3802 Frýdek-M.
3210 Praha-západ3509 Teplice3803 Karviná
3211 Příbram3510 Ú stí n. L.3804 Nový Jičín
3212 Rakovník3601 Havl. Brod3805 Olomouc
3301 Č. Budějov.3602 Hrad. Král.3806 Opava
3302 Český Kr.3603 Chrudim3807 Ostrava
3303 Jindř. Hr.3604 Jičín3808 Přerov
3304 Pelhřimov3605 Náchod3809 Šumperk
3305 Písek3606 Pardubice3810 Vsetín
3306 Prachatice3607 Rychn. n. K.

Určená čísla odvětví pro účely vedení seznamů podniků a státních účastí určených pro velkou privatizaci:

00Ostatní či nespecifikovatelné
11Zemědělství
12Lesnictví
13Vodní hospodářství
21Průmysl paliv a energetiky
22Energetický průmysl
23Hutnictví železa
24Hutnictví neželezných kovů
25Chemický a gumárenský průmysl
26Strojírenství
27Elektrotechnický a elektronický průmysl
28Průmysl stavebních hmot
29Dřevozpracující průmysl
30Kovodělný průmysl
31Průmysl papíru a celulózy
32Průmysl skla, keramiky a porcelánu
33Textilní průmysl
34Konfekční průmysl
35Kožedělný průmysl
36Polygrafický průmysl
37Průmysl potravin a pochutin
38Výroba mrazírenská, zřídelní a tabáková
39Ostatní průmyslová výroba
41Stavební výroba
43Geologická činnost
45Projektová činnost
51Doprava
53Spoje
61Vnitřní obchod
62Zahraniční obchod
63Materiálně technické zásobování
64Nákup zemědělských výrobků
66Vydavatelská činnost
69Ostatní činnosti výrobní povahy
71Výzk. a výv. v zeměděl., lesnic. a vod.
72Výzk. a vývoj v základním průmyslu
73Výzk. a vývoj ve spotřebním a potravinář. prům.
74Výzk. a vývoj ve stavebnictví a výstavbě
75Výzk. a vývoj v dopravě a spojích
76Výzk. a vývoj v obchodních činnostech
77Vědecký výzkum základních vědních oborů
78Výzk. a výv. v obl. služeb a ostatních nev. odv.
79Služby výzkumu a vývoji
81Bytové hospodářství
82Ubytovací služby
83Služby cestovnímu ruchu
84Komunální služby
85Školství
86Kultura
87Zdravotnictví
88Sociální péče
91Obch. a tech. služby
92Peněžnictví
93Pojišťovnictví
95Správa, soudnictví, prokuratura a arbitráž
96Obrana a bezpečnost
97Činnost společenských organizací

2. Formulář č. 1 Průvodní list privatizačního projektu

BodNázevTyp.Roz.Hodnoty
1 Evidenční číslo projektu
1.1 číslo zakladateleN4
1.2 odvětvíN2
1.3 ICON8
2 Zpracovatel projektu
2.12předkladatelT1a - managm. podniku
b - managm. závodu
c - zájemce o koupi
d - restit. vlastník
e - ministerstvo
f - konzult, firma
g - OPK
h - ostatní
2.21zkrácený názevT30
2.31názevT60
2.41adresaT30
2.51PSCT6
2.61město, obecT30
54.1Stanovisko FÚVT1a - souhlas
b - nesouhlas
c - připomínky
65Počet přílohN3
73Termín předložení PPD

Poznámky:

1. V případě, že plný název je shodný s názvem zkráceným, není třeba jej vyplňovati.

3. Formulář č. 2A Vymezení majetku subjektu

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo formuláře
1.11typ formulářeT22A
1.21poř. číslo formuláře daného typu v projektu Identifikace subjektuN2
2
2.13IČON8
2.25právní forma subjektuT1a - státní podnik
b - akciová společ.
c - spol. s r. o.
d - sp. podnik p. HZ
e - přispěv, organ.
f - rozpočt. organ.
2.34zakladatelN4
2.44odvětvíN2
2.51plný názevT60
2.62adresaT30
2.72PSČT6
2.82město, obecT30
2.97hlavní předmět činnostiT150
2.108.1poč. pracovníků v r. 1991N6
2.115zahraniční kapitálT1a - ano, n - ne
36Podíl majetk. účasti státuN2,2%
4 Majetek subjektu
4.19aktiva (tis. Kčs)N14
4.29pasivaN14
4.39aktiva - pasivaN14
4.410hodnota pozemkůN14
4.511ostatní aktivaN14
4.612majetek subj. celkemN14
515Termín zrušení podnikuT10buď ke dni realizace formuláře č..... (uvést č. formuláře) nebo ke konkrétnímu datu v projektu (uvést datum) nebo není specifikováno (O)
61/5.1Stanovisko subj. k projektuT1a - souhlas
b - nesouhlas
c - připomínky
71/5.2Stanovisko zakladateleT1a - souhlas
b - nesouhlas
c - připomínky

4. Formulář č. 2B Vymezení majetku části subjektu

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo formuláře
1.11typ formulářeT22B
1.21poř. číslo formuláře daného typuN2
2 Identifikace subjektu
2.13IČON8
2.25právní forma subjektuT1a - státní podnik
b - akciová společ.
c - spol. s r. o.
d - sp. podnik p. HZ
e - přispěv, organ.
f - rozpočt. organ.
2.34zakladatelN4
2.44odvětvíN2
2.51názevT60
2.62adresaT30
2.72PSČT6
2.82město, obecT30
2.97hlavní předmět činnostiT150
36podíl majetk. účasti státuN2,2%
4 Privatizovaný majetek
4.19aktiva (tis. Kčs)N14
4.29pasivaN14
4.39aktiva - pasivaN14
4.410hodnota pozemkůN14
4.511ostatní aktivaN14
4.614privatiz. maj. celkemN14
5 Majetek neřešený projektem
5.1 Řeší jiný projekt
5.1116.3aktiva (tis. Kčs)N14
5.1216.3pasivaN14
5.1316.3celkem (aktiva - pasiva)N14
5.2 Nadále státní
5.2116.2aktiva (tis. Kčs)N14
5.2216.2pasivaN14
5.2316.2celkem (aktiva - pasiva)N14
5.3 Jiné restituce
5.3116.1aktiva (tis. Kčs)N14
5.3216.1pasivaN14
5.3316.1celkem (aktiva - pasiva)N14
5.4 Není řešen
5.4116.4aktiva (tis. Kčs)N14
5.4216.4pasivaN14
5.4316.4celkem (aktiva - pasiva)N14
5.5 Neřešený majetek celkem
5.5116.5aktiva (tis. Kčs)N14
5.5216.5pasivaN14
5.5316.5celkem (aktiva - pasiva)N14
618Termín zrušení podnikuT10buď ke dni realizace formuláře č..... (uvést č. formuláře) nebo ke konkrétnímu datu v projektu (uvést datum) nebo není specifikováno (O)
71/5.1Stanovisko subj.k projektuT1a - souhlas
b - nesouhlas
c - připomínky
81/5.1Stanovisko zakladateleT1a - souhlas
b - nesouhlas
c - připomínky

5. Formulář č. 3A Majetek podléhající restituci

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo formuláře
1.11typ formulářeT23A
1.21poř. číslo formuláře daného typuN2
2 Týká se majetku subjektu
2.11typ formulářeT1A - 2A. B - 2B
2.21poř. číslo form. řady 2N2
3 Oprávněná osoba
3.15jméno oprávněné osobyT30
3.25adresa (ulice a číslo)T30
3.35PSČT6
3.45město. obecT30
4 Předmět restituce a způsob vypořádání
4.11hodnota majetku (v tis. Kčs)N14
4.21majetek patří do SRT1a - ano. n - ne
4.34ocenění nárokuN14
4.47způsob vypořádáníT1a - vydáním věci
b - poskyt. akcií AS
c - úhrada v akciích RIF
d - vydání spojené s přímým
prodejem
4.57.b.dčíslo samostat. priv. jedn.N4
4.67datum vydání věci v případechT10- ke dni realizace
ad. 4.4 - a. d (uvést č. formuláře)
- ke konkrétnímu datu
v projektu (uvést datum)
- nespecifikováno (O)
4.78stanovisko oprávn. osobyT1a - souhlas
b - nesouhlas
c - připomínky
4.89stanovisko subjektuT1a - souhlas
b - nesouhlas
c - připomínky

Poznámky:

1. Údaj č. 4.5 - číslo samostatně privatizované jednotky - bude uveden pouze při způsobu vypořádání b) nebo d).

6. Formulář č. 3B Vymezení části majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo formuláře
1.11typ formulářeT23B
1.21poř. číslo formuláře daného typuN2
2 Týká se majetku subjektu
2.11typ formulářeT1A - 2A. B - 2B
2.21poř. číslo form. řady 2N2
31.1Charakterist. majetkuT150
42Cena majetkuN14
53Způsob naložení s majet.T1a - prodej
b - likvidace
c - bezplatný převod
d - odpis hodnoty
64Hodnota nepoužitelného majetku po vypořádáníN14
7 Rozdělení hodnoty nepoužitelného majetku na samostatně privatizované jednotky
7.25číslo samost. priv. jed.N4
7.35finanční částkaN14

Poznámka:

1. Údaje skupiny č. 1 - 6 budou uvedeny v samostatném souboru, doplněném o evidenční číslo projektu. Údaje skupiny 7 budou uvedeny v dalším souboru, který bude kromě evidenčního čísla projektu doplněn o pořadové číslo formuláře 3B v rámci projektu. Vzhledem k tomu, ze hodnota nepoužitelného majetku může být rozdělena na více jednotek, může být tento soubor uveden vícekrát.

7. Formulář č. 3C Přehled o majetku navrženém k veřejné drazbě v rámci malé privatizace

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo formuláře
1.11typ formulářeT23C
1.21poř. číslo formuláře daného typuN2
2 Týká se majetku subjektu
2.11typ formulářeT1A - 2A. B - 2B
2.21poř. číslo form. řady 2N2
31Počet provozních jedn.N2
44Cena majetku celkemN14
53Termín poslední dražbyD buď je konkrétní datum v projektu uvedeno. pak uvést. nebo není řešeno. pak uvést „O“
65Předpokl. výše tržebN14
7 Rozdělení výše tržeb na samost. priv. jednotky
7.26číslo samost. priv. jed.N4
7.36finanční částkaN14

Poznámky:

1. Údaje skupin č. 1 - 6 budou uvedeny v samostatném souboru, který bude doplněn o evidenční číslo projektu: Údaje skupiny č. 7 budou uvedeny v samostatném souboru doplněném o evidenční číslo projektu a pořadové číslo formuláře 3B v rámci projektu.

Vzhledem k tomu, ze tržby mohou být rozděleny na více jednotek, můze být tento soubor uveden vícekrát.

8. Formulář č. 4A Samostatně privatizovaná jednotka - veřejná dražba

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo jednotkyN41xxx (x dle pořadí formuláře 4A v rámci projektu)
2 Identifikace sam. pr. jed.
2.11názevT60
2.21adresaT30
2.31PSČT6
2.41město. obecT30
2.52hlavní předmět činnostiT150
2.63.1počet pracovníků v roce 1991N6
2.7 IČO subjektu. jehož byla dražená jednotka součástíN8
3 Majetek jednotky
3.14aktiva (tis. Kčs)N14
3.24z toho: budovy a stavbyN14
3.34stroje a zařízeníN14
3.44zásobyN14
3.54ostatní aktiva dle rozvahyN14
3.64pasivaN14
3.74z toho: úvěryN14
3.8 ostatní finanční závazkyN14
3.94aktiva - pasivaN14
3.15hodnota pozemkůN14
3.116ostatní aktiva. která nejsou vedena v účetnictvíN14
3.127hodnota nepoužitelného majetku po vypořádaníN14
3.138tržby z prodeje zásob v malé privatizaciN14
3.149majetek jednotky celkemN14
4 Realizace dražby
4.113.1vyvolávací cenaN14
4.213.2výše dražební jistotyN14
4.313.1termín splacení kup. cenyN3Uvede se údaj, do kolika dnů musí být zaplacena kupní cena. Pokud je v projektu zvláštní režim. bude uvedeno - 999.
4.413.1údaj o tom. zda jsou součástí vyvolávací ceny zásobyT1a - ano, b - ne
4.513.5cena zásob. pokud nejsou předmětem dražbyN14
4.613.5údaj o tom. komu zaplatí vydražitel zásobyT1a - dosavadnímu držiteli
b - FNM
c - jinému subjektu
4.713.3možnost účasti zahr. kapit.T1a - volná
b - omezená (2. kolo)
c - není možná
d - zvláštní podmínky i pro
tuzemské účastníky
4.816termín dražbyD buď je konkrétní datum v projektu uvedeno, pak uvést, nebo není řešeno, pak uvést „O“
4.917realizátor dražbyT1a - privat. komise
b - jiný subjekt
4.117název (jméno)T30
4.1117adresaT30
4.1217PSČT6
4.1317město. obecT30
4.1413.14další podmínky dražbyT150
4.1513.2výše vstupnéhoN4
5 Prohlídka jednotky
5.113.2datum prohlídkyD buď je konkrétní datum v projektu uvedeno, pak uvést, nebo není řešeno, pak uvést „O“
5.213.2vstupnéN4uvede se v Kčs

Poznámky:

1. Údaje skupin č. 1 - 4 budou uvedeny v samostatném souboru, který bude doplněn o evidenční číslo projektu. Údaje skupiny č. 5 budou uvedeny v samostatném souboru doplněném o evidenční číslo projektu a číslo samostatně privatizované jednotky. Vzhledem k tomu, ze může být uvedeno více termínů prohlídky, může být tento soubor uveden vícekrát.

9. Formulář č. 4B Samostatně privatizovaná jednotka - veřejná soutěž

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo jednotkyN42xxx (x dle pořadí formuláře 4B v rámci projektu)
2 Identifikace sam. pr. jed.
2.11názevT60
2.21adresaT30
2.31PSČT6
2.41město. obecT30
2.52hlavní předmět činnostiT150
2.63.1počet pracovníků v roce 1991N6
3 Majetek jednotky
3.14aktiva (tis. Kčs)N14
3.24pasivaN14
3.34aktiva - pasivaN14
3.45hodnota pozemkůN14
3.56ostatní aktivaN14
3.67hodnota nepoužitelného majetku po vypořádáníN14
3.78tržby z prodeje zásobN14
3.89majetek jednotky celkemN14
415Orientační cenaN14
515Způsob stanovení orientační cenyT1a - porad. firma
b - výs. nabíd. řízení
c - ostatní (přecen. majetku podnikem)
6 Termín vyhlášení a vyhodnocení veřejné soutěžeT1a - bylo vyhlášeno i ukončeno
b - bylo vyhlášeno, vyhodnotí FNM podle projektu
c - vyhlásí a vyhodnotí FNM podle projektu
d - vyhlásí FNM
719Organizátor soutěžeT30
7.119jménoT30
7.219adresaT6
7.319PSČT30
7.419město. obecT30
7.519zeměT1a - volná
818Možnost účasti zahr. kapit. b - omezená
c - není možná
d - zvláštní podmínky i pro tuzemské účastníky

10. Formulář č. 4C Samostatně privatizovaná jednotka - přímý prodej

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo jednotkyN43xxx (x dle pořadí formuláře 4C v rámci projektu)
2 Identifikace sam. pr. jed.
2.11zkrácený názevT30
2.21plný názevT60
2.31adresaT30
2.41PSČT6
2.51sídlo (město. obec)T30
2.62hlavní předmět činnostiT150
2.73.1počet pracovníků v roce 1991N6
3 Majetek jednotky
3.14aktiv (tis. Kčs)N14
3.24pasivaN14
3.34aktiva - pasivaN14
3.45hodnota pozemkůN14
3.56ostatní aktivaN14
3.67hodnota nepoužitelného majetku po vypořádáníN14
3.78tržby z prodeje zásobN14
3.89majetek jednotky celkemN14
4 Navržený vlastník
4.215.3postavení vůčí privatizovanému subjektuT1a - managment
b - jiný tuz. kapitál
c - zahr. kapitál
4.315.1název/jméno vlastníkaT30
4.415.2adresaT30
4.515.2PSČT6
4.615.2město. obecT30
4.715.2zeměT30
4.816zdůvodnění prodejeT1a - restituce
b - podnikatelský záměr
c - proběhl výběr (nabídk. řízení)
d - nedostatek jiných zájemců
e - jiný důvod
4.912kupní cenaN14
4.112způsob stanovení kupní cenyT1a - porad. firma
b - výs. nabíd. řízení
c - ostatní (přecen. majetku podnikem)
4.1119způsob úhrady cenyT1a - plná cena hrazena po uzavř. smlouvy
b - splátky
4.1218termín prodejeD buď je konkrétní datum v projektu uvedeno, pak uvést. nebo není řešeno. pak uvést „O“
4.1318. popř. v příl.návrh textu smlouvyT1a - ano. b - ne

Poznámky:

1. Údaje ze skupin č. 1 až 3 budou uvedeny v jednom souboru, doplněném o evidenční číslo projektu. Údaje ze skupiny č. 4. budou v dalším souboru, který bude kromě čísla projektu doplněn o číslo jednotky. Vzhledem k tomu, že v projektu může být uvedeno více kupujících, mohou být údaje druhého souboru uvedeny vícekrát.

11. Formulář č. 4D Samostatně privatizovaná jednotka - převod na právní formu akciové společnosti

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo jednotkyN44xxx (x dle pořadí formuláře 4D v rámci projektu)
2 Identifikace sam. pr. jed.
2.11názevT60
2.21adresaT30
2.31PSČT6
2.41město, obecT30
2.52hlavní předmět činnostiT150
2.63.1počet pracovníků v roce 1991N6
3 Majetek jednotky
3.14aktiva (tis. Kčs)N14
3.24pasivaN14
3.34aktiva - pasivaN14
3.45hodnota pozemkůN14
3.56ostatní aktivaN14
3.67hodnota nepoužitelného majetkuN14
po vypořádání
3.78tržby z prodeje zásobN14
3.89majetek jednotky celkemN14
4 Založení a. s.
4.118.2termín vzniku a. s.D buď je konkrétní datum v projektu uvedeno, pak uvést, nebo není řešeno, pak uvést „O“
4.213základní kapitál a. s.N14(tis. Kčs)
4.514výše fondů mimo zákl. kap.N14(tis. Kčs)
4.615,17, 19možnost účasti zahraničního kapitáluT1a - volná
b - omezená
c - není možná
5 Vklady nestátních subjektů
5.215název/jméno akcionářeT30
5.315.1adresaT30
5.415.1PSČT6
5.515.1město, obecT30
5.615.1zeměT30
5.715.3ocenění vkladu (Kčs)N14
5.815.3odpovídající počet akciíN14
5.915.3nominální hodn. 1 akcieN14
5.1015.3druh akciíT1a - zakladatelské
b - jiné
5.1115.4způsob oceněníT1a - porad. firma
b - výs. nabíd. řízení
c - ostatní (přecen. majetku podnikem)
5.1215.6termín realizaceT1a - při vzniku a. s.
b - později dle projektu
Privatizace akcií, které bude vlastnit FNM
6 Bezúplatný převod
6.219.11počet akciíN14
6.319.14nominální hodn. 1 akcieN14
6.419.13druh akciíT1a - zakladatelské
b - jiné
6.519.15akcionářT1a - obec
b - f. nemoc. zabezp.
c - f. důch. zabezp.
d - finanč. instituce
e - jiný akcionář
6.619.15název/jméno akcionářeT30
6.719.15adresaT30
6.819.16PSČT6
6.919.16sídlo (město, obec)T30
6.1019.17termín převoduT1a - při založení a. s.
b - později dle projektu
719.2Počet akcií za kuponyN14
8 Akcie ponechané ve FNM
8.219.31počet akciíN14
8.319.34nominální hodn. 1 akcieN14
8.419.33druh akciíT1a - zakladatelské
b - jiné
8.519.35důvod ponechání ve FNMT1a - nadále státní
b - zlatá akcie
c - RIF
d - pozdější prodej
e - jiný důvod
9 Přímý prodejN14
9.219.41počet akciíN14
9.319.44nominální hodn. 1 akcieT1a - zakladatelské
9.419.43druh akcií b - prioritní
c - jiné
9.519.45název/jméno akcionářeT30
9.619.45adresaT30
9.719.45PSČT6
9.819.45město, obecT30
9.919.45zeměT30
9.1019.47kupní cena jedné akcieN14
9.1119.48způsob oceněníT1a - porad. firma
b - výs. nabíd. řízení
c - ostatní (přecen. majetku podnikem)
9.1219.49způsob úhrady cenyT1a - v hotovosti
b - splátky
9.1319.411termín prodejeT1a - v okamžiku založení a. s.
b - později dle harmonogramu v projektu
10 Prodej prostřednictvím zprostředkovatele
10.219.51počet akciíN14
10.319.54nominální hodn. 1 akcieN14
10.419.53druh akciíT1a - zakladatelské
b - prioritní
c - jiné
10.519.55způsob oceněníT1a - zprostředkovatel
b - prodej za nominální hodnotu
c - nabídkové řízení
d - jiný způsob
10.619.5stav zajištěníT1a - v projektu doloženo projednání se zprostředkovatelem
O - není řešeno
10.719.56název zprostředkovateleT30
10.819.55adresaT30
10.919.55PSČT6
10.1019.55město, obecT30
10.1019.55zeměT30
11. Akcie vydávané oprávněným osobám
11.219.61počet akciíN14
11.319.64nominální hodn. 1 akcieN14
11.419.63druh akciíT1a - zakladatelské
b - prioritní
c - jiné
11.519.65jméno oprávněné osobyT30
11.619.66číslo formuláře č. 3 (A), který nárok řešíT,N4
12.19.7Převod akcií na RIFN14
12.219.7počet akciíN14
12.319.7budoucí akcionářT1a - FNM ČR, b - FNM SR
13. Zaměstnanecké akcie
13.219.81počet akciíN14
13.319.84nominální hodn. 1 akcieN14

Poznámky:

1. Údaje ze skupin č. 1 až 4, 7, 12, 13 budou uvedeny v jednom souboru, doplněném o evidenční číslo projektu. Údaje ze skupin č. 5, 6, 8 až 11 budou v samostatných souborech, doplněných kromě čísla projektu i o číslo jednotky. Tyto soubory mohou být uvedeny vícekrát.

12. Formulář č. 4E Samostatně privatizovaná jednotka - privatizace majetkové účasti státu na podnikáníjiných právnických osob

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo jednotkyN45xxx (x dle pořadí formuláře 4E v rámci projektu)
2 Identifikace sam. pr. jed.
2.11názevT60
2.21adresaT30
2.31PSČT6
2.41město, obecT30
2.52hlavní předmět činnostiT150
2.63.1počet pracovníků v roce 1991N6
2.712.1termín vzniku a. s.D buď je konkrétní datum v projektu uvedeno, pak uvést, nebo není řešeno, pak uvést „O“
2.812.1základní kapitál a. s.N14(tis. Kčs)
3 Podíl jednotlivých akcionářů na základním kapitalu
3.2 název/jméno akcionářeT30
3.312.3adresaT30
3.4neboPSČT6
3.512.4město, obecT30
3.6zeměT30
3.7počet akciíN14
3.8nominální hodn. 1 akcieN14
3.9druh akciíT1a - zakladatelské
b - prioritní
c - jiné
4 Majetek jednotky
4.14aktiva (tis. Kčs)N14
4.24pasivaN14
4.34aktiva - pasivaN14
4.45hodnota pozemkůN14
4.56ostatní aktivaN14
4.67hodnota nepoužitelného majetku po vypořádáníN14
4.78tržby z prodeje zásobN14
4.89majetek jednotky celkemN14
5 Změna hodnoty základního kapitálu u a. s., jejichž 100 % akcií bude privatizováno FNM
5.112.52navržená nová výše zákl. kapitáluN14
5.212.52navržená výše fondů a. s.N14
5.39důvod změnyT1a - vynětí částí majetku v důsledku restituce
12.51
b - vynětí části majetku v důsledku vyčlenění pro samost. priv.
c - vynětí části majetku v důsledku řešení nepouž. majetku
d - přeregistrace zákl. kapitálu v důsledku změny hodnoty jmění a. s.
e - důsledek kombinace více faktorů
5.412.51termín převodu akcií na FNMT10a - ke dni schválení projektu
b - k datu stanovenému v projektu (uvést konkrét. datum)
5.512.53nutnost změny druhu a nominální hodnoty akciíT1a - ano, b - ne
5.613,14, 16možnost účasti zahr. kapitáluT1a - volná
b - omezená
c - není možná
6 Vklady nestátních subjektů
6.215název/jméno akcionářeT30
6.315.1adresaT30
6.415.1PSČT6
6.515.1město, obecT30
6.615.1zeměT30
6.715.3ocenění vkladu (Kčs)N14
6.815.3odpovídající počet akciíN14
6.915.3nominálm hodn. 1 akcieN14
6.1015.3druh akciíT1a - zakladatelské
b - jiné
6.1115.4způsob oceněníT1a - porad. firma
b - výs. nabíd. řízení
c - ostatní (přecen. majetku podnikem)
6.1215.6termín realizaceT1a - při vzniku a. s.
b - později dle projektu
Privatizace akcií, které bude vlastnit FNM
7 Bezúplátný převod
7.216.11počet akciíN14
7.316.14nominální hodn. 1 akcieN14
7.416.13druh akciíT1a - zakladatelské
b - jiné
7.516.15akcionářT1a - obec
b - f. nemoc. zabezp.
c - f. důchod. zabezp.
d - finanč. instituce
e - jiný akcionář
7.616.15název/jméno akcionářeT30
7.716.15adresaT30
7.816.16PSČT6
7.916.16sídlo (město, obec)T30
7.1016.17termín převoduT1a - při založení a. s.
b - později dle projektu
816.2Počet akcií za kuponyN14
9 Akcie ponechané ve FNM
9.216.31počet akciíN14
9.316.34nominální hodn. 1 akcieN14
9.416.33druh akciíT1a - zakladatelské
b - jiné
9.516.35důvod ponechání ve FNMT1a - nadále státní
b - zlatá akcie
c - RIF
d - pozdější prodej
e - jiný důvod
10 Přímý prodej
10.216.41počet akciíN14
10.316.44nominální hodn. 1 akcieN14
10.416.43druh akciíT1a - zakladatelské
b - prioritní
c - jiné
10.516.45název/jméno akcionářeT30
10.616.45adresaT30
10.716.45PSČT6
10.816.45město, obecT30
10.916.45zeměT30
10.1016.47kupní cena jedné akcieN14
10.1116.48způsob oceněníT1a - porad. firma
b - výs. nabíd. řízení
c - ostatní (přecen. majetku podnikem)
10.1216.49způsob úhrady cenyT1a - v hotovosti
b - splátky
10.1316.411termín prodejeT1a - v okamžiku založení a. s.
b - později dle harmonogramu v projektu
11 Prodej prostřednictvím zprostředkovatele
11.216.51počet akciíN14
11.316.54nominální hodn. 1 akcieN14
11.416.53druh akciíT1a - zakladatelské
b - prioritní
c - jiné
11.516.55způsob oceněníT1a - zprostředkovatel
b - prodej za nominální hodnotu
c - nabídkové řízení
d - jiný způsob
11.616.5stav zajištěníT1a - v projektu doloženo projednání se zprostředkovatelem
O - není rešeno
11.716.56název zprostředkovateleT30
11.816.55adresaT30
11.916.55PSČT6
11.1016.55město, obecT30
11.1116.55zeměT30
12. Akcie vydávané oprávněným osobám
12.216.61počet akciíN14
12.316.64nominální hodn. 1 akcieN14
12.416.63druh akciíT1a - zakladatelské
b - priorimí
c - jiné
12.516.65jméno oprávněné osobyT30
12.616.66číslo formuláře č. 3 (A), který nárok řešíT,N4
13.16.7Převod akcií na RIFN14
13.216.7počet akciíN14
13.316.7budoucí akcionářT1a - FNM ČR, b - FNM SR
14. Zaměstnanecké akcie
14.216.81počet akciíN14
14.316.84nominální hodn. 1 akcieN14

Poznámky:

1. Údaje skupin č. 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14 budou uvedeny v jednom souboru doplněném o evidenční číslo projektu. Údaje skupin č. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 budou v samostatných souborech, doplněných kromě čísla projektu i o číslo jednotky. Tyto soubory mohou být uvedeny vícekrát.

13. Formulář č. 4F Samostatně privatizovaná jednotka - bezúplatný převod

BodNázevTypRoz.Hodnoty
1 Číslo jednotkyN46xxx (x dle pořadí formuláře 4F v rámci projektu)
2 Identifikace sam. pr. jed.
2.11názevT60
2.21adresaT30
2.31PSČT6
2.41město. obecT30
2.52hlavní předmět činnostiT150
2.63.1počet pracovníků v roce 1991N6
3 Majetek jednotky
3.14aktiva (tis. Kčs)N14
3.24pasivaN14
3.34aktiva - pasivaN14
3.45hodnota pozemkůN14
3.56ostatní aktivaN14
3.67hodnota nepoužitelného majetku po vypořádáníN14
3.78tržby z prodeje zásobN14
3.89majetek jednotky celkemN14
4 Navržený vlastník
4.113vlastníkT1a - obec
b - f. nemoc. zabezp.
c - f. důch. zabezp.
d - finanč. instituce
e - jiný akcionář
4.213název/jméno vlastníkaT30
4.313adresaT30
4.413PSČT6
4.513město. obecT30
4.6 termín převoduD buď je konkrétní datum v projektu uvedeno, pak uvést. nebo není řešeno, pak uvést „O“

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 1 a § 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

2) § 7 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb.

Přesunout nahoru