Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 322/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku

Částka 59/1991
Platnost od 13.08.1991
Účinnost od 27.05.1991
Zrušeno k 01.05.2004 (33/2015 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

322

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 1991 byla v Českém Těšíně podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 27. května 1991. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního ruchu občanů obou zemí ze dne 20. července 1977, vyhlášená č. 59/1977 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Polské republiky vedeny snahou prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma státy, dále usnadňovat cestovní ruch mezi oběma státy a tak podporovat styky svých občanů se dohodly následovně:

Článek 1

1. Občané obou států, držitelé platného cestovního dokladu, mohou přicestovat i pobývat po dobu tří měsíců na teritoriu druhého státu bez víz.

2. Pro provádění výdělečné činnosti nebo pro pobyt překračující tři měsíce na území druhého státu je potřebné vízum.

Článek 2

Občané obou státu, kteří jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu a kteří cestují na území druhého státu jako členové diplomatického zastoupení nebo konzulárního úřadu nebo zástupci v mezinárodních organizacích majících sídlo na území druhého státu nebo jejich pracovníci, mohou k nástupu funkce nebo služebního jednání přicestovat a tam pobývat během trvání jejich služebního přidělení bez víz. Toto ustanovení platí pro jejich rodinné příslušníky žijící ve společné domácnosti s nimi, jestliže jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu.

Článek 3

Občané obou států, kteří přijíždějí na území druhého státu nebo tam pobývají, jsou povinni dodržovat jeho zákony a jiné předpisy.

Článek 4

Každá z obou smluvních stran si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo pobyt občanům druhého státu označeným za osoby nežádoucí.

Článek 5

1. Občané České a Slovenské Federativní Republiky, kteří žijí trvale v Polské republice, a občané Polské republiky, kteří trvale žijí v České a Slovenské Federativní Republice, mohou opustit zemi jejich pobytu a vrátit se do ní na základě platného cestovního dokladu.

2. Obě smluvní strany přijmou bez zbytečných formalit na své území své občany, kteří jsou držiteli platného cestovního dokladu.

3. Každá z obou smluvních stran přijme rovněž na území svého státu své státní občany, kteří nejsou držiteli platného cestovního pasu. V případě potřeby jim bude příslušným diplomatickým zastoupením nebo konzulárním úřadem vystaven náhradní cestovní doklad.

Článek 6

Každá z obou smluvních stran může z důvodu bezpečnosti státu, bezpečnosti nebo ochrany zdraví a z důvodu veřejného pořádku provádění této dohody zcela nebo zčásti pozastavit. O pozastavení provádění a jeho ukončení je třeba neprodleně informovat druhý stát diplomatickou cestou.

Článek 7

Smluvní strany se budou diplomatickou cestou informovat o tom, jaké druhy cestovních dokladů vystavují a vymění si mezi sebou jejich vzory.

Článek 8

Dnem, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost, pozbývá platnost Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního ruchu občanů obou zemí podepsaná ve Varšavě dne 20. července 1977.

Článek 9

1. Tato Dohoda podléhá schválení vládami obou států, což bude oboustranně potvrzeno výměnou nót. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Lze ji kdykoliv vypovědět a pozbude platnost tři měsíce po doručení písemného oznámení diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Dano v Českém Těšíne dne 19. května 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
JUDr. Pavel Rychetský v. r.
místopředseda vlády ČSFR

Za vládu
Polské republiky:

Dr. Ing. Henryk Majewski v. r.
ministr vnitra PR

Přesunout nahoru