Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 322/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku

Částka 59/1991
Platnost od 13.08.1991
Účinnost od 27.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

322

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 1991 byla v Českém Těšíně podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 27. května 1991. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního ruchu občanů obou zemí ze dne 20. července 1977, vyhlášená č. 59/1977 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Polské republiky vedeny snahou prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma státy, dále usnadňovat cestovní ruch mezi oběma státy a tak podporovat styky svých občanů se dohodly následovně:

Článek 1

1. Občané obou států, držitelé platného cestovního dokladu, mohou přicestovat i pobývat po dobu tří měsíců na teritoriu druhého státu bez víz.

2. Pro provádění výdělečné činnosti nebo pro pobyt překračující tři měsíce na území druhého státu je potřebné vízum.

Článek 2

Občané obou státu, kteří jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu a kteří cestují na území druhého státu jako členové diplomatického zastoupení nebo konzulárního úřadu nebo zástupci v mezinárodních organizacích majících sídlo na území druhého státu nebo jejich pracovníci, mohou k nástupu funkce nebo služebního jednání přicestovat a tam pobývat během trvání jejich služebního přidělení bez víz. Toto ustanovení platí pro jejich rodinné příslušníky žijící ve společné domácnosti s nimi, jestliže jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu.

Článek 3

Občané obou států, kteří přijíždějí na území druhého státu nebo tam pobývají, jsou povinni dodržovat jeho zákony a jiné předpisy.

Článek 4

Každá z obou smluvních stran si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo pobyt občanům druhého státu označeným za osoby nežádoucí.

Článek 5

1. Občané České a Slovenské Federativní Republiky, kteří žijí trvale v Polské republice, a občané Polské republiky, kteří trvale žijí v České a Slovenské Federativní Republice, mohou opustit zemi jejich pobytu a vrátit se do ní na základě platného cestovního dokladu.

2. Obě smluvní strany přijmou bez zbytečných formalit na své území své občany, kteří jsou držiteli platného cestovního dokladu.

3. Každá z obou smluvních stran přijme rovněž na území svého státu své státní občany, kteří nejsou držiteli platného cestovního pasu. V případě potřeby jim bude příslušným diplomatickým zastoupením nebo konzulárním úřadem vystaven náhradní cestovní doklad.

Článek 6

Každá z obou smluvních stran může z důvodu bezpečnosti státu, bezpečnosti nebo ochrany zdraví a z důvodu veřejného pořádku provádění této dohody zcela nebo zčásti pozastavit. O pozastavení provádění a jeho ukončení je třeba neprodleně informovat druhý stát diplomatickou cestou.

Článek 7

Smluvní strany se budou diplomatickou cestou informovat o tom, jaké druhy cestovních dokladů vystavují a vymění si mezi sebou jejich vzory.

Článek 8

Dnem, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost, pozbývá platnost Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního ruchu občanů obou zemí podepsaná ve Varšavě dne 20. července 1977.

Článek 9

1. Tato Dohoda podléhá schválení vládami obou států, což bude oboustranně potvrzeno výměnou nót. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Lze ji kdykoliv vypovědět a pozbude platnost tři měsíce po doručení písemného oznámení diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Dano v Českém Těšíne dne 19. května 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
JUDr. Pavel Rychetský v. r.
místopředseda vlády ČSFR

Za vládu
Polské republiky:

Dr. Ing. Henryk Majewski v. r.
ministr vnitra PR

Přesunout nahoru