Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 317/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podminekach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia

Částka 58/1991
Platnost od 09.08.1991
Účinnost od 01.09.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

317

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 2. júla 1991

o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


§ 1

Dekan fakulty môže na návrh študenta postgraduálneho štúdia (ďalej len "študent") alebo z vlastného podnetu priznať študentovi

a) riadne štipendium,

b) mimoriadne štipendium.

§ 2

Štipendium podľa § 1 tejto vyhlášky možno priznať študentovi, ktorý

a) je štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

b) nie je štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ale má povolenie na trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 3

(1) Riadne štipendium možno priznať v rozpätí 2000 až 3200 Kčs mesačne, a to na čas trvania postgraduálneho štúdia určeného študijným programom pre príslušný študijný odbor.

(2) Pri určení výšky riadneho štipendia dekan zohľadňuje

a) sociálne pomery študenta,

b) dosiahnuté študijné výsledky študenta,

c) dosiahnuté výsledky vedeckej alebo umeleckej činnosti študenta a jeho publikačnú činnosť,

d) dĺžku odbornej praxe.

(3) Ak sa zmenia okolnosti, na základe ktorých určil dekan výšku riadneho štipendia podľa odseku 2, môže dekan z vlastného podnetu upraviť výšku priznaného riadneho štipendia alebo toto štipendium celkom odňat.

§ 4

Za vynikajúce a mimoriadne študijné, vedecké alebo umelecké výsledky v postgraduálnom štúdiu môže dekan okrem riadneho štipendia každoročne priznať študentovi jednorazové mimoriadne štipendium do výšky 3000 Kčs; pritom prihliada na hodnotenie školiteľa alebo ním vymenového garanta pre príslušný študijný odbor postgraduálneho štúdia.

§ 5

(1) Štipendiá sa poskytujú

a) z prostriedkov rozpočtu vysokej školy alebo fakulty, účelovo určených na zabezpečenie ich vedeckovýskumnej činnosti,

b) z mimorozpočtových zdrojov.

(2) Ak sa štipendium uhrádza z mimorozpočtových zdrojov, na výšku riadneho a mimoriadneho štipendia sa nevzťahuje limit určený v § 3 ods. 1 a § 4 tejto vyhlášky.

§ 6

(1) Hranice rozpätia štipendia uvedené v § 3 tejto vyhlášky sa prispôsobujú vývoju životných nákladov k 1. januáru nasledujúceho roka o sumu 100 Kčs, ak životné náklady vzrastú o viac ako 10 % nad úroveň, ku ktorej bola vykonaná ich predchádzajúca úprava.

(2) Rast životných nákladov sa zisťuje podľa štatistických údajov Federálného štatistického úradu.

§ 7

Na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1991.


Minister:
Pišút v. r.

Přesunout nahoru