Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 310/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři

Částka 57/1991
Platnost od 09.08.1991
Účinnost od 01.10.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (597/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

310

ZÁKON

ze dne 11. července 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, se mění a dopĺňuje takto:

1. V § 1 ve větě první se slova "zpravodajským orgánem Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "tiskovou agenturou České a Slovenské Federativní Republiky". Věta druhá se vypouští.

2. § 2 zní:

"§ 2

Československá tisková kancelář kromě jiných služeb tiskové agentury

a) vydává v plném znění prohlášení ústředních státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, pokud ji o to požádají,

b) informuje o stanoviscích a ústních a písemných sděleních ústředních státních orgánů a jejich poradních orgánů, ústředních státních organizací a ústavních činitelů České a Slovenské Federativní Republiky, pokud ji o to požádají,

c) informuje o stanoviscích a ústních a písemných sděleních státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky a jejich poradních orgánů na požádání příslušného ústředního státního orgánu a o stanoviscích a ústních a písemných sděleních orgánů státních organizací působících v České republice i Slovenské republice na požádání ústředního orgánu těchto organizací.".

3. § 3 zní:

"§ 3

Československá tisková kancelář může vykonávat podnikatelskou činnost v České a Slovenské Federativní Republice i v zahraničí a zapisuje se pro tento účel do podnikového rejstříku; může zakládat obchodní společnosti a účastnit se podnikání obchodních společností.".

4. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova "samostatnou ústřední". Za odstavec 1 se vkládá nový nový odstavec 2, který zní:

"(2) Za činnost Československé tiskové kanceláře uvedenou v § 2 odpovídá vládě České a Slovenské Federativní Republiky generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda České a Slovenské Federativní Republiky.".

5. § 5 se vypouští.

6. Dosavadní text § 6 se označuje jako odstavec 1, slovo "ústředního" se nahrazuje slovem "generálního" a za slova "vydá vláda"se dopĺňují slova "České a Slovenské Federativní Republiky v dohodě s vládou České republiky a vládou Slovenské republiky".

Za nový odstavec 1 se vkládají nové odstavce 2 a 3, které zní:

"(2) Statut upraví vztahy Československé tiskové kanceláře ke státním orgánům České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky a vymezí vzájemnou působnost Československé tiskové kanceláře, Československé tiskové kanceláře České republiky a Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky; upraví též složení a působnost kolegia Československé tiskové kanceláře a její ředitelské rady, kterou tvoří generální ředitel Československé tiskové kanceláře, generální ředitel Československé tiskové kanceláře České republiky a generální ředitel Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky.

(3) Působnost Československé tiskové kanceláře České republiky upraví zákon České národní rady. Působnost Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky upraví zákon Slovenské národní rady.".

7. § 7 zní:

"§ 7

Československá tisková kancelář používá v České a Slovenské Federativní Republice i v zahraničí zkratky "ČSTK".".


Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o Československé tiskové kanceláři, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Zrušuje se ustanovení § 5 zákonného opatření č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a to pokud jde o Československou tiskovou kancelář.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru