Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1991 Sb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

Částka 7/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.02.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

31

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

zo 7. januára 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slova "a dovoze" vkladajú slová "vyhradených technických".

2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

3. § 2 ods. 1 včítane odkazov 2) až 5) znie:

2) Zákon č. 174/1968 Zb.
Úprava Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 2638 z 8. 8. 1980, ktorou sa vyhradzuje výkon štátneho odborného dozoru nad jadrovoenergetickými zariadeniami, registrovaná v čiastke 38/1980 Zbierky zákonov.

5) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

"(1) Stavebník je povinný predložiť príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce (ďalej len "orgán dozoru")2)

2) Zákon č. 174/1968 Zb.
Úprava Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 2638 z 8. 8. 1980, ktorou sa vyhradzuje výkon štátneho odborného dozoru nad jadrovoenergetickými zariadeniami, registrovaná v čiastke 38/1980 Zbierky zákonov.

a) návrh zadania stavby,3) 30 dní pred podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia,

3) § 3 ods. 4 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

b) projekt stavby,4) 30 dní pred podaním žiadosti o stavebné povolenie,

4) § 4 vyhlášky č. 43/1990 Zb.

c) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,4a) vyžiadanú orgánom dozoru,

4a) § 7 vyhlášky č. 43/1990 Zb.

d) predprevádzkovú bezpečnostnú správu5) a program uvádzania zariadení do prevádzky, 3 mesiace pred prvým zavážaním paliva do reaktora,

5) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

e) doklady o vykonanej evidencii zariadení podľa § 12, 30 dní pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.5)

5) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

4. § 3 písm. f) sa vypúšťa. Doterajšie písmená g),

h) a i) sa označujú ako písmená f), g) a h).

5. V § 3 písm. g) sa vypúšťajú slová "a vyhotovenie stavebnej elektroinštalácie".

6. V § 4 ods. 1 sa slová "úvodného projektu" nahrádzajú slovami "projektu stavby4)".

4) § 4 vyhlášky č. 43/1990 Zb.

7. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová "v nadväznosti na spracovanie ďalšieho postupu projektovej dokumentácie.".

8. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová "montovať, rekonštruovať a opravovať zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. d),".

9. V § 6 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

"b) výsledky výpočtov (pevnostné) a dôležité technické údaje vypracované podľa príslušných technických noriem, technických podmienok, prípadne nových poznatkov vedy a techniky, ak sa zainteresované organizácie nedohodnú s orgánom dozoru inak,

c) výsledky výpočtov a dôležité technické údaje o parametroch poistných zariadení (druh, veľkosť, priepustnosť, umiestnenie a pod.),".

10. § 7 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa.

11. § 8 ods. 3 písm. a) bod 8 a ods. 4 sa vypúšťa.

12. § 10 ods. 1 úvodná časť znie:

"(1) Vykonávať skúšky zariadení podľa § 7, potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 7, 8 a 14, vykonávať skúšky a revízie prevádzkových zariadení podľa § 14 a 15 môžu len pracovníci, ktorých na túto činnosť organizácia určila a ktorí majú".

13. § 10 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa.

14. § 14 ods. 1 písm. a), b) a c) sa nahrádza novým odsekom, ktorý znie:

"(1) Organizácia zodpovedná za bezpečnú prevádzku zariadenia predkladá orgánu dozoru rozbor vzniknutých porúch za uplynulý mesiac s uvedením vykonaných opatrení, a to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.".

15. § 14 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa.

16. § 15 ods. 3 sa vypúšťa.

17. V § 17 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo "úspešného".

18. § 19 ods. 1 znie:

"(1) Oprávnenia k činnostiam podľa § 5 a osvedčenia k činnostiam podľa § 10 vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:
Ing. Smorádek v. r.

Přesunout nahoru