Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 302/1991 Sb.Vyhláška Státní banky československé o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb

Částka 55/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 01.08.1991
Zrušeno k 01.02.1992 (22/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

302

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 4. července 1991

o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb

Státní banka československá stanoví podle § 16 písm. g) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

(1) Vyhláška upravuje zásady pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb (dále jen "odměna") právnickým a fyzickým osobám (dále jen "klient") Státní bankou československou, bankami, spořitelnami a jinými osobami, které jsou oprávněny tyto činnosti provozovat1) (dále jen "banka").

(2) Za peněžní služby se pro účely této vyhlášky považují služby poskytované v souvislosti s provozováním činností podle zvláštního zákona.2)

(3) Odměny za peněžní služby poskytované mezi bankami navzájem se stanoví smluvně, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.3)

§ 2

(1) Banky stanoví ve svých sazebnících výši odměn pevnou nebo procentní sazbou; dále stanoví, ve kterých případech vybírají částky vynaložené za peněžní služby zahraničních bank a další skutečné výlohy, pokud nejsou zahrnuty do odměny. Banky stanoví ve svých sazebnících způsob (§ 4) a lhůty, v nichž se odměny vybírají.

(2) Banky jsou povinny zveřejnit své sazebníky nebo jiným vhodným způsobem zpřístupnit informaci o odměnách. Stejným způsobem jsou banky povinny zveřejnit změny ve svých sazebnících.

(3) Banky jsou povinny vydat klientovi na požádání doklad o zaplacení odměny, pokud tento údaj není zřejmý z dokladu o poskytnuté peněžní službě.

(4) Banky jsou oprávněny zcela nebo zčásti od vybrání odměny upustit.

(5) Banky stanoví odměny tak, aby zvýhodnily bezhotovostní formu placení a hospodárné způsoby předávání dat.

(6) Za peněžní služby v sazebníku neuvedené se stanoví odměna smluvně.

§ 3

(1) Odměny se stanoví v československých korunách. Odměny za služby prováděné v cizí měně vybírá banka v československých korunách nebo, bylo-li jí uděleno povolení podle zvláštního předpisu,4) v cizí měně. V sazebníku banky musí být uvedeno, které odměny se vybírají v cizí měně.

(2) Pokud se odměna vybírá v cizí měně, přepočítává se odměna v československých korunách na cizí měnu podle kursu platného v den poskytnutí služby.

§ 4

(1) Odměny se vybírají započtením na částku klientovi vyplácenou nebo připisovanou na účet (srážkou z částky), bezhotovostním převodem z účtu klienta, nebo v hotovosti. Za jeden úkon může banka vybrat jen jednu odměnu.

(2) Banky mohou dohodnout s klientem vybírání odměn formou paušálu.

§ 5

Odměny se nevybírají

a) za vyměření zbytku bankovky a poskytnutí náhrady za necelou bankovku, jestliže je zbytek bankovky celistvý a je větší než tři čtvrtiny plošné výměry bankovky;

b) za výměnu bankovek a mincí, které přestaly být zákonnými penězi, za zákonné peníze, po dobu možnosti jejich výměny stanovenou vyhláškou Státní banky československé;

c) za výměnu platných pamětních mincí za bankovky a mince.

§ 6

Za výměnu peněz určitých hodnot za peníze jiných hodnot5) a za vyměření náhrady za necelou bankovku, nejde-li o případy uvedené v § 5 písm. a), jsou banky oprávněny vybírat odměnu jen ve výši průměrných nákladů skutečně na tyto úkony vynaložených.

§ 7

Banka nesmí zneužívat svého postavení k tomu, aby získala nepřiměřený zisk stanovením odměny, která je v nápadném nepoměru k poskytnuté peněžní službě.


§ 8

Zrušuje se vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních služeb.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.


Předseda Státní banky československé:

v z. Ing. Zahradník v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 14 odst. 1 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, § 1 odst. 4 a § 2 vyhlášky Státní banky československé č. 155/1989 Sb., o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze.

2) § 9 zákona č. 158/1989 Sb.

3) Výnos předsedy Státní banky československé č. R—37 ze dne 19. 12. 1987 o provádění platebního styku a zúčtování peněžními organizacemi, registrovaný v částce 25/1987 Sb.

4) § 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 370/1990 Sb., o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky.

5) § 2 vyhlášky č. 155/1989 Sb.

Přesunout nahoru