Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 301/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb.

Částka 55/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 01.08.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

301

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 5. července 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Strávníci

Stravování se poskytuje

a) svěřencům a obyvatelům ústavů sociální péče,

b) starým občanům,

c) těžce zdravotně postiženým občanům,

d) dětem umístěným ve stanici pečovatelské služby pro děti,

e) účastníkům rekreačně výchovných táborů a sociálně zdravotních a jiných kursů,

f) občanům vykonávajícím civilní službu,4)

g) dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby,

h) pracovníkům zařízení podle zvláštního předpisu,14)

i) se souhlasem vedoucího zařízení dalším občanům.".

2. V § 3 odst. 2 se slova "§ 2 odst. 2" nahrazují slovy "§ 2 písm. h) a i)".

3. V § 5 poslední věta zní: "Případné rozdíly se vyúčtují k 31. prosinci kalendářního roku podle zvláštního předpisu.15)".

4. § 6 odst. 2 zní:

"(2) Odběr stravy z ústavů sociální péče (dále jen "ústav")5) do jiného zařízení, popřípadě i do domácností strávníků uvedených v § 2 písm. b), c) a i) lze sjednat jen za předpokladu dostatečné kapacity a vybavenosti stravovacích provozů ústavů a nezhorší-li se tím úroveň stravování svěřenců a obyvatel ústavů.".

5. § 8 a 9 včetně nadpisu znějí:

"§ 8

(1) Stravovací jednotky činí

a) v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních (ústavech) pro týdenní pobyt16) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže
1. ve věku od 3 do 6 let22,50 Kčs až 25,30 Kčs,
2. ve věku od 6 do 12 let27,30 Kčs až 29,50 Kčs,
3. ve věku od 12 let29,70 Kčs až 33,00 Kčs,

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se rozpětí stravovacích jednotek o 5 Kčs na osobu a den, u diety diabetické o 10 Kčs na osobu a den,

b) v samostatných odděleních (ústavech) pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež
1. ve věku od 3 do 6 let2,40 Kčs až 13,30 Kčs,
2. ve věku od 6 do 12 let15,00 Kčs až 16,30 Kčs,
3. ve věku od 12 let16,30 Kčs až 18,10 Kčs,

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se rozpětí stravovacích jednotek o 3 Kčs na osobu a den, u diety diabetické o 6 Kčs na osobu a den,

c) v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany, včetně ústavů pro týdenní pobyt16)
1. strava normální29,70 Kčs až 33,00 Kčs,
2. strava dietní 32,10 Kčs až 35,00 Kčs,
3. dieta diabetická, bílkovinná a výživná41,00 Kčs až 43,00 Kčs,
d) v samostatných odděleních (ústavech) pro denní pobyt dospělých občanů
1. strava normální16,30 Kčs až 18,10 Kčs,
2. strava dietní17,70 Kčs až 19,30 Kčs,
3. dieta diabetická, bílkovinná a výživná20,50 Kčs až 21,50 Kčs.

(2) Výši stravovací jednotky určí v rámci rozpětí, stanoveného v odstavci 1, příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje.

(3) Zajišťuje-li ústav stravování odběrem stravy z jiných organizací, určí příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje, na návrh ústavu nebo okresního ústavu sociálních služeb stravovací jednotky odchylně.

(4) Na zlepšení stravy o svátcích se dále zvyšují náklady na potraviny o 100 Kčs na osobu za kalendářní rok.

(5) Při stravování v zotavovacích táborech, při rekreačních pobytech, zájezdech a sportovních hrách může příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje, stanovit stravovací jednotku až do výše 52 Kčs; tuto částku může zvýšit o 20 Kčs při odběru stravy z jiných organizací.

§ 9

Úhrady za stravu

(1) Obyvatelé a svěřenci ústavu hradí náklady na stravu v úhradách za ústavní sociální péči podle zvláštního předpisu.6)

(2) Staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z ústavů, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin zvýšené o věcné a osobní náklady (dále jen "režie") související s přípravou stravy ve výši 35 % pořizovací ceny surovin; částka režie se zaokrouhlí na desetihaléře. Pořizovací cenou surovin se rozumí náklady na potraviny spotřebované na přípravu jídel včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin.

(3) Při stravě normální a dietní se počítá za snídani 15 %, za oběd 35 %, za večeři 30 % a za jedno vedlejší jídlo 10 % celodenní stravovací jednotky. Při stravě diabetické, bílkovinné a výživné se počítá za snídani 14 %, za oběd 32 %, za večeři 27 % a za jedno vedlejší jídlo 9 % celodenní stravovací jednotky.

(4) Strávníci uvedení v § 2 písm. i) hradí za stravu částky určené podle odstavců 2 a 3; tuto úhradu lze zvýšit o přirážku až do výše 20 % pořizovací ceny surovin.

(5) Při sportovních hrách zdravotně postižených, při zotavovacích táborech, rekreačních pobytech a zájezdech je doprovázejícím pracovníkům poskytováno stravování bezplatně, a to ve stejné hodnotě jako účastníkům sportovních her zdravotně postižených, zotavovacích táborů a rekreačních pobytů, jestliže se jim neposkytuje za příslušný den stravné podle předpisů o náhradách cestovních výdajů.7)".

6. § 10 až 14 se vypouštějí.

7. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Úhrady za stravu

(1) Obyvatelé penziónů, staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z penziónu nebo jídelny, hradí za stravu částky určené podle § 9 odst. 2 a 3.

(2) Rodiče dětí umístěných ve stanici nebo jiné osoby odpovědné za jejich výchovu hradí za stravu částky určené podle § 9 odst. 2 a 3.

(3) Strávníci uvedení v § 2 písm. i) hradí za stravu poskytovanou v penziónu, jídelně nebo stanici částky určené podle § 9 odst. 2 a 3; tuto úhradu lze zvýšit o přirážku až do výše 20 % pořizovací ceny surovin.".

8. V § 18 odst. 1 se slova "až do výše 40 Kčs" nahrazují slovy "až do výše 52 Kčs".

9. V § 18 odst. 2 se slova "15 Kčs" nahrazují slovy "20 Kčs".

10. V § 18 odst. 3 se slova "§ 9 odst. 10" nahrazují slovy "§ 9 odst. 5" a slova "§ 17 odst. 1" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 2 a 3".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.


Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

5) § 61 odst. 1 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

14) Nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

15) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

16) § 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Přesunout nahoru