Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 298/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.

Částka 55/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 01.08.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

298

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 10. júla 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.

Slovenská národna rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa ustanovenie písm. a) vypúšťa. Doterajšie ustanovenia písm. b) až j) sa označujú ako písm. a) až i).

2. V § 1 ods. 1 sa za ustanovenie písm. i) vkladá ustanovenie písm. j), ktoré znie:

"j) Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,".

3. § 2 sa vypúšťa.

4. V § 3 ods. 2 znie:

"(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na uskutočňovanie štátnej hospodárskej politiky a štrukturálnej politiky vo zverených odvetviach.".

5. V § 3 ods. 3 sa ustanovenia písm. g) a h) vypúšťajú. Doterajšie ustnovenie písm. ch) sa označuje ako písm. g).

6. § 3 sa dopĺňa o odsek 4, ktorý znie:

"(4) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky je podriadená Slovenská energetická inšpekcia.".

7. § 12 znie:

"§ 12

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre vnútorný obchod, zahraničný obchod a cestovný ruch.".

8. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

"§ 12a

Ministerstvo dopravy a spojov

(1) Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky je ústredným ogánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia, cestné hospodárstvo vrátane dialničného hospodárstva a automobilové opravárenstvo,

b) vodnú dopravu, riadenie organizácií námornej dopravy,

e) riadenie organizácií civilného letectva.

(2) Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre organizovanie a riadenie spojov.".

9. V § 13 sa slová "pre rozvoj vedy" nahrádzajú slovami "pre vedu a vedeckotechnický rozvoj".

10. V § 16 sa z ustanovenia písm. c) vypúšťajú slová "pre cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia, vnútroštátnu riečnu dopravu, automobilové opravárenstvo, cestné hospodárstvo" .

11. V § 30 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "; postupujú aj v súčinnosti s organizáciami zamestnávateľov.".

12. § 34 sa vypúšťa.

Čl. II

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi

a) vo veciach štrukturálnej politiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b) vo veciach vedy a vedeckotechnického rozvoja prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky,

c) vo veciach informatiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,

d) vo veciach dopravy a spojov prechádza z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky.

(2) V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majektu a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.

(3) Majetkové práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, prechádzajú z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(4) Pokiaľ zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy zverujú posôbnosť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, vykonáva túto pôsobnosť v rozsahu patriacom Slovenskej republike, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

Čl. III

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ako vyplýva z neskorších zákonov.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru