Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 296/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 19. června 1970

Částka 54/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 01.06.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

HLAVA I (Čl. 22)
ČÁST C (Pravidlo 53 - Pravidlo 78)
ČÁST D (Pravidlo 80 - Pravidlo 82quater)
ČÁST E (Pravidlo 87 - Pravidlo 89bis)
ČÁST F (Pravidlo 90 - Pravidlo 96)

296

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 1970 byla ve Washingtonu přijata Smlouva o patentové spolupráci a Prováděcí předpis k ní.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci byla uložena u depozitáře, generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, dne 20. března 1991.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 63 odst. 1 dnem 1. června 1978. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstupuje v platnost na základě svého článku 63 odst. 2 dnem 20. června 1991.

Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI

přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984

Smluvní státy

přejíce si přispět k pokroku vědy a techniky,

přejíce si zdokonalit právní ochranu vynálezů,

přejíce si zjednodušit a zhospodárnit získání ochrany pro vynálezy tam, kde je ochrana požadována ve více zemích,

přejíce si usnadnit a urychlit přístup veřejnosti k technickým informacím obsaženým v listinách popisujících nově vynálezy,

přejíce si podpořit a urychlit hospodářský pokrok rozvojových zemí přijetím opatření ke zvýšení účinnosti jejich národních nebo regionálních právních systémů pro ochranu vynálezů, poskytováním snadno přístupných informací o existenci technických řešení odpovídajících jejich specifickým potřebám a usnadněním přístupu ke stále vzrůstajícímu rozsahu moderní techniky,

v přesvědčení, že spolupráce mezi národy podstatně usnadní dosažení těchto cílů, uzavřely tuto smlouvu.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Zřízení Unie

(1) Státy, které jsou členy Smlouvy (dále jen „smluvní státy“), vytvářejí Unii pro spolupráci při podávání přihlášek na ochranu vynálezů, při provádění rešerší k nim a při jejich průzkumu, jakož i pro poskytování speciálních technických služeb. Tato Unie se nazývá Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci.

(2) Žádné ustanovení Smlouvy nelze vykládat tak, že by to bylo na úkor práv podle ustanovení Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví občana země, která je členem této úmluvy, nebo toho, kdo má v takové zemi pobyt.

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro účely této Smlouvy a Prováděcího předpisu, pokud není výslovně uvedeno jinak:

(i) pojmem „přihláška“ se rozumí přihláška na ochranu vynálezu; všechny odkazy na „přihlášku“ se rozumějí odkazy na přihlášky o udělení patentu na vynález, autorského osvědčení na vynález, osvědčení na užitný vzor, užitného vzoru, dodatkového patentu nebo osvědčení, dodatkového autorského osvědčení na vynález a dodatkového osvědčení na užitný vzor;

(ii) odkazy na pojem „patent“ se rozumějí odkazy na patent na vynález, na autorské osvědčení na vynález, na osvědčení na užitný vzor, na užitný vzor, na dodatkový patent nebo osvědčení, na dodatkové autorské osvědčení na vynález a na dodatkové osvědčení na užitný vzor;

(iii) pojmem „národní patent“ se rozumí patent udělený národním úřadem;

(iv) pojmem „regionální patent“ se rozumí patent udělený národním nebo mezivládním orgánem oprávněným udělovat patenty s účinky ve více než jednom státě;

(v) pojmem „regionální přihláška“ se rozumí přihláška na regionální patent;

(vi) odkazy na „národní přihlášku“ se rozumějí odkazy na přihlášky o udělení národních patentů a regionálních patentů s výjimkou přihlášek podaných podle Smlouvy;

(vii) pojmem „mezinárodní přihláška“ se rozumí přihláška podaná podle Smlouvy;

(viii) všechny odkazy na „přihlášku“ se rozumějí odkazy na mezinárodní přihlášky nebo národní přihlášky;

(ix) všechny odkazy na „patent“ se rozumějí odkazy na národní patenty a regionální patenty;

(x) všechny odkazy na „národní zákonodárství“ se rozumějí odkazy na národní zákonodárství smluvního státu nebo, jde-li o regionální přihlášku nebo o regionální patent, na smlouvu, která upravuje podávání regionálních přihlášek nebo udělování regionálních patentů;

(xi) pojmem „datum priority“ pro účely počítání lhůt se rozumí:

(a) u mezinárodní přihlášky, v níž byla uplatněna priorita podle článku 8, datum podání přihlášky, jejíž priorita se takto uplatňuje;

(b) u mezinárodní přihlášky s několika uplatněnými prioritami podle článku 8 datum podání nejstarší přihlášky, jejíž priorita se takto uplatňuje;

(c) u mezinárodní přihlášky bez uplatněné priority podle článku 8 datum mezinárodního podání takové přihlášky;

(xii) pojmem „národní úřad“ se rozumí vládní orgán smluvního státu pověřený udělováním patentů; odkazy na „národní úřad“ se rozumějí rovněž odkazy na jakýkoliv mezivládní orgán pověřený více státy udělováním regionálních patentů, jestliže alespoň jeden z těchto států je smluvním státem a jestliže tyto státy pověřily uvedený orgán výkonem povinností a práv, které tato Smlouva a Prováděcí předpis, stanoví pro národní úřady;

(xiii) pojmem „určený úřad“ se rozumí národní úřad státu určeného přihlašovatelem podle ustanovení hlavy I Smlouvy nebo úřad činný pro tento stát;

(xiv) pojmem „zvolený úřad“ se rozumí národní úřad státu zvoleného přihlašovatelem podle ustanovení hlavy II Smlouvy nebo úřad činný pro tento stát;

(xv) pojmem „přijímací úřad“ se rozumí národní úřad nebo mezivládní organizace, kde byla podána mezinárodní přihláška;

(xvi) pojmem „Unie“ se rozumí Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci;

(xvii) pojmem „Shromáždění“ se rozumí Shromáždění Unie;

(xviii) pojmem „Organizace“ se rozumí Světová organizace pro duševní vlastnictví;

(xix) pojmem „Mezinárodní úřad“ se rozumí Mezinárodní úřad Organizace a po dobu jejich existence Mezinárodní spojené úřady pro ochranu duševního vlastnictví (BIRPI);

(xx) pojmem „generální ředitel“ se rozumí generální ředitel Organizace a po dobu existence BIRPI - ředitel BIRPI.

HLAVA I

MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKA A MEZINÁRODNÍ REŠERŠE

Článek 3

Mezinárodní přihláška

(1) Přihlášky na ochranu vynálezů v kterémkoliv smluvním státě mohou být podávány jako mezinárodní přihlášky podle této Smlouvy.

(2) Mezinárodní přihláška obsahuje v souladu s touto Smlouvou a Prováděcím předpisem žádost, popis, jeden nebo více nároků, jeden nebo více výkresů (kde je to třeba) a anotaci.

(3) Účelem anotace je jen technická informace a nelze ji užít k jinému účelu, zejména ne pro výklad rozsahu požadované ochrany.

(4) Mezinárodní přihláška musí

(i) být v předepsaném jazyce;

(ii) odpovídat předepsaným požadavkům na vnější úpravu;

(iii) odpovídat předepsanému požadavku jednotnosti vynálezu;

(iv) být podrobena úhradě předepsaných poplatků.

Článek 4

Žádost

(1) žádost musí obsahovat:

(i) návrh, aby mezinárodní přihláška byla projednána podle Smlouvy;

(ii) určení smluvního státu nebo států, kde se požaduje ochrana vynálezu na základě mezinárodní přihlášky („určené státy“); jestliže lze v některém určeném státě získat regionální patent a jestliže si přihlašovatel přeje získat raději patent regionální než národní, je to třeba uvést v žádosti; jestliže přihlašovatel nemůže omezit podle smlouvy o regionálním patentu svou přihlášku jen na některé účastnické státy Smlouvy, pak určení jednoho z těchto států a požadavek na udělení regionálního patentu budou posuzovány jako určení všech zmíněných států; jestliže podle národního zákonodárství určeného státu se považuje určení tohoto státu za regionální přihlášku, pak takové určení bude posuzováno jako požadavek na udělení regionálního patentu;

(iii) jméno a další předepsané údaje o přihlašovateli a zástupci (je-li přihlašovatel zastoupen);

(iv) název vynálezu;

(v) jméno a další předepsané údaje o vynálezci, pokud národní zákonodárství alespoň jednoho z určených států vyžaduje uvedení těchto údajů při podání národní přihlášky. Jinak lze uvedené údaje uvést buď v žádosti, nebo ve zvláštních podáních zaslaných každému z určených úřadů, jejichž národní zákonodárství tyto údaje vyžaduje, avšak dovoluje jejich předložení později než při podání národní přihlášky.

(2) Určení každého smluvního státu podléhá zaplacení předepsaného poplatku v předepsané lhůtě.

(3) Pokud přihlašovatel nežádá o jiné druhy ochrany podle článku 43, platí, že určením se požaduje ochrana spočívající v udělení patentu určeným státem nebo pro určený stát. Pro účely tohoto odstavce neplatí článek 2 (ii).

(4) Jestliže není v žádosti uvedeno jméno a další předepsané údaje o vynálezci, nebude to mít žádné následky v těch určených státech, jejichž národní právo sice tyto údaje vyžaduje, avšak dovoluje jejich předložení později než při podání národní přihlášky. Nejsou-li tyto údaje uvedeny ve zvláštním podání, nebude to mít žádné následky v těch určených státech, jejichž národní právo tyto údaje nevyžaduje.

Článek 5

Popis

V popise musí být vynález vysvětlen dostatečně jasně a úplně tak, aby podle vynálezu mohl postupovat odborník.

Článek 6

Nároky

Nárok nebo nároky musí definovat předmět, o jehož ochranu se žádá. Nároky musí být jasné a stručné. Musí se zcela opírat o popis.

Článek 7

Výkresy

(1) S výhradou ustanovení odst. (2) (ii) se výkresy požadují tehdy, jsou-li nutné pro pochopení vynálezu.

(2) V případě, kdy to není nutné pro pochopení vynálezu, avšak povaha vynálezu připouští vysvětlení pomocí výkresů:

(i) přihlašovatel může připojit takové výkresy k mezinárodní přihlášce při podání;

(ii) každý určený úřad může požadovat, aby mu přihlašovatel takové výkresy předložil ve stanovené lhůtě.

Článek 8

Uplatnění priority

(1) Mezinárodní přihláška může obsahovat prohlášení podle ustanovení Prováděcího předpisu, kterým se uplatňuje priorita jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných v některém členském státě Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo s účinností pro takový stát.

(2) (a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) podmínky a účinky priority uplatněné prohlášením podle odstavce (1) se řídí ustanovením článku 4 Stockholmského znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví,

(b) Mezinárodní přihláška, pro kterou se uplatňuje priorita jedné nebo několika dřívějších přihlášek podaných ve smluvním státě nebo s účinností pro smluvní stát, může obsahovat určení tohoto státu. V případě, že se v mezinárodní přihlášce uplatňuje priorita jedné nebo několika národních přihlášek podaných v určeném státě nebo s účinností pro určený stát, nebo priorita mezinárodní přihlášky, ve které byl určen jen jeden stát, podmínky a účinky uplatnění priority v tomto státe se řídí národním právem tohoto státu.

Článek 9

Přihlašovatel

(1) Každý občan smluvního státu nebo ten, kdo má ve smluvním státě pobyt, může podat mezinárodní přihlášku.

(2) Shromáždění může rozhodnout o tom, že se občanům kterékoliv členské země Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, která není účastníkem této smlouvy, a těm, kdo mají v takové zemi pobyt, povoluje podávat mezinárodní přihlášky.

(3) Pojmy pobytu a občanství, jakož i aplikaci těchto pojmů v případech, kde jde o několik přihlašovatelů nebo kdy nejde o tytéž přihlašovatele pro všechny určené státy, stanoví Prováděcí předpis.

Článek 10

Přijímací úřad

Mezinárodní přihláška se podává u stanoveného přijímacího úřadu, který ji přezkoumá a projedná tak, jak je stanoveno ve Smlouvě a v Prováděcím předpisu.

Článek 11

Datum podání a účinky mezinárodní přihlášky

(1) Přijímací úřad uzná za datum mezinárodního podání datum, kdy mezinárodní přihláška došla, a to za předpokladu, že k okamžiku jejího přijetí zjistí, že:

(i) přihlašovatel není zřejmě zbaven práva, a to z důvodu pobytu nebo občanství, podat mezinárodní přihlášku u přijímacího úřadu;

(ii) mezinárodní přihláška je v předepsaném jazyce;

(iii) mezinárodní přihláška obsahuje alespoň tyto náležitosti:

(a) údaj, že jde o mezinárodní přihlášku

(b) určení alespoň jednoho smluvního státu

(c) jméno přihlašovatele stanoveným způsobem

(d) část, která je zjevně popis

(e) část, která je zjevně nárok nebo nároky.

(2) (a) Jestliže přijímací úřad zjistí, že mezinárodní přihláška v době, kdy došla, nesplňovala požadavky uvedené v odstavci (1), vyzve přihlašovatele, aby předložil ve smyslu Prováděcího předpisu požadovanou opravu.

(b) Jestliže přihlašovatel této výzvy ve smyslu Prováděcího předpisu vyhoví, přijímací úřad uzná za datum mezinárodního podání datum, kdy došla požadovaná oprava.

(3) S výhradou článku 64 (4) má každá mezinárodní přihláška, která splňuje požadavky bodů (i) až (iii) odstavce (1) a u níž bylo uznáno datum mezinárodního podání, účinky jako řádná národní přihláška v každém určeném státě od data mezinárodního podání, přičemž se toto datum považuje za datum skutečného podání v každém určeném státě.

(4) Každá mezinárodní přihláška, která splňuje požadavky uvedené v bodech (i) až (iii) odstavce (1), má stejné účinky jako řádná národní přihláška ve smyslu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Článek 12

Předání mezinárodní přihlášky Mezinárodnímu úřadu a orgánu pro mezinárodní rešerši

(1) Jedno vyhotovení mezinárodní přihlášky si ponechá přijímací úřad („přijímací vyhotovení“), jedno vyhotovení („archivní vyhotovení“) se předá Mezinárodnímu úřadu a další vyhotovení („rešeršní vyhotovení“) se předá příslušnému orgánu pro mezinárodní rešerši uvedenému v článku 16, podle ustanovení Prováděcího předpisu.

(2) Archivní vyhotovení se považuje za autentické vyhotovení mezinárodní přihlášky.

(3) Mezinárodní přihláška se považuje za vzatou zpět, jestliže Mezinárodní úřad neobdrží archivní vyhotovení v předepsané lhůtě.

Článek 13

Vyhotovení mezinárodní přihlášky pro určené úřady

(1) Každý určený úřad může požádat Mezinárodní úřad, aby mu předal vyhotovení mezinárodní přihlášky ještě před oznámením podle článku 20 a Mezinárodní úřad předá určenému úřadu toto vyhotovení v co nejkratší době po uplynutí jednoho roku od data priority.

(2) (a) Přihlašovatel může předat vyhotovení své mezinárodní přihlášky kterémukoliv určenému úřadu kdykoliv.

(b) Přihlašovatel může kdykoliv požádat Mezinárodní úřad, aby předal vyhotovení jeho mezinárodní přihlášky kterémukoliv určenému úřadu, a Mezinárodní úřad zašle toto vyhotovení určenému úřadu v co nejkratší době.

(c) Každý národní úřad může oznámit Mezinárodnímu úřadu, že si nepřeje dostávat vyhotovení podle pododstavce (b); v tomto případě tento pododstavec se na uvedený úřad nevztahuje.

Článek 14

Některé nedostatky mezinárodní přihlášky

(1) (a) Přijímací úřad přezkoumá, zda mezinárodní přihláška:

(i) je podepsána v souladu s Prováděcím předpisem;

(ii) obsahuje předepsané údaje o přihlašovateli;

(iii) obsahuje název vynálezu;

(iv) obsahuje anotaci;

(v) odpovídá v rozsahu stanoveném Prováděcím předpisem požadavkům na vnější úpravu.

(b) Jestliže přijímací úřad zjistí v tomto směru nějaký nedostatek, vyzve přihlašovatele, aby opravil mezinárodní přihlášku v předepsané lhůtě; v případě, že se tak nestane, bude přihláška považována za vzatou zpět a přijímací úřad o tom vydá usnesení.

(2) Jestliže mezinárodní přihláška odkazuje na výkresy, které ve skutečnosti nejsou k přihlášce připojeny, přijímací úřad o tom uvědomí přihlašovatele, a ten je může předložit v předepsané lhůtě; jestliže tak učiní, považuje se za datum mezinárodního podání přihlášky datum, kdy přijímacímu úřadu výkresy došly. Jinak platí, že odkaz na výkresy nebyl učiněn.

(3) (a) Jestliže přijímací úřad zjistí, že poplatky podle článku 3 (4) (iv) nebyly zaplaceny v předepsaných lhůtách, nebo nebyl zaplacen poplatek podle článku 4 (2) za žádný z určených států, považuje se mezinárodní přihláška za vzatou zpět a přijímací úřad o tom vydá usnesení.

(b) Jestliže přijímací úřad zjistí, že poplatek podle článku 4 (2) byl v předepsané lhůtě zaplacen za jeden nebo více určených států, ne však za všechny, pak určení těch států, za které nebylo ve lhůtě zaplaceno, se považuje za vzaté zpět a přijímací úřad o tom vydá usnesení.

(4) Jestliže po uznání data mezinárodního podání přijímací úřad v předepsané lhůtě zjistí, že některý z požadavků uvedených v bodech (i) až (iii) článku 11 (1) nebyl k tomuto datu splněn, bude se taková přihláška považovat za vzatou zpět a přijímací úřad o tom vydá usnesení.

Článek 15

Mezinárodní rešerše

(1) Každá mezinárodní přihláška se podrobí mezinárodní rešerši.

(2) Cílem mezinárodní rešerše je zjištění relevantního známého stavu techniky.

(3) Mezinárodní rešerše se provede na základě nároků s přihlédnutím k popisu a případným výkresům.

(4) Orgán pro mezinárodní rešerši uvedený v článku 16 zjistí podle svých možností v maximální možné míře relevantní známý stav techniky a v každém případě přezkoumá dokumentaci stanovenou v Prováděcím předpisu.

(5) (a) Jestliže to připouští národní zákonodárství smluvního státu, u jehož národního úřadu nebo úřadu pro něj činného podává přihlašovatel národní přihlášku, může přihlašovatel takové národní přihlášky za podmínek stanovených národním zákonodárstvím žádat, aby na tuto přihlášku byla provedena rešerše obdobná mezinárodní rešerši („rešerše-mezinárodního typu“).

(b) Národní úřad smluvního státu nebo úřad činný pro tento stát, může, pokud to dovoluje národní zákonodárství tohoto státu, podrobit rešerši mezinárodního typu všechny národní přihlášky u něj podané.

(c) Rešerši mezinárodního typu provede orgán pro mezinárodní rešerši uvedený v článku 16, který by byl příslušný pro provedení mezinárodní rešerše, kdyby byla přihláška národní přihláškou mezinárodní a byla podána u úřadu uvedeného v pododstavcích (a) a (b). Jestliže je národní přihláška sepsána v jazyce, ve kterém orgán pro mezinárodní rešerši přihlášky neprojednává, rešerše mezinárodního typu se provede na podkladě přihlašovatelem předloženého překladu do jazyka předepsaného pro mezinárodní přihlášky, v němž se tento orgán zavázal mezinárodní přihlášky přijímat. Národní přihláška a překlad, je-li požadován, se předkládají ve formě předepsané pro mezinárodní přihlášky.

Článek 16

Orgán pro mezinárodní rešerši

(1) Mezinárodní rešerši provádí orgán pro mezinárodní rešerši; může to být buď národní úřad nebo mezivládní organizace, jako Mezinárodní patentový institut, k jejichž úkolům patří sestavování zpráv o rešerších provedených v materiálech ke stavu techniky v souvislosti s vynálezy, které jsou předmětem přihlašovacího řízení.

(2) Jestliže před vytvořením jediného orgánu pro mezinárodní rešerši existuje několik orgánů pro mezinárodní rešerši, pak každý přijímací úřad určí orgán nebo orgány pro mezinárodní rešerši příslušné pro provedení rešerše na mezinárodní přihlášky podané u tohoto úřadu, a to v souladu s příslušnou dohodou podle odstavce (3) (b).

(3) (a) Orgány pro mezinárodní rešerši budou určeny Shromážděním. Každý národní úřad a každá mezivládní organizace, které vyhovují požadavkům uvedeným v pododstavci (c), mohou být určeny jako orgán pro mezinárodní rešerši.

(b) Podmínkou určení je souhlas příslušného národního úřadu nebo mezivládní organizace a uzavření dohody mezi takovým úřadem nebo organizací a Mezinárodním úřadem, přičemž dohodu schvaluje Shromáždění. Dohoda stanoví práva a povinnosti stran, zejména právní závazek zmíněného úřadu nebo organizace, že bude aplikovat a dodržovat všechna obecná pravidla pro provádění mezinárodní rešerše.

(c) Prováděcí předpis stanoví minimální požadavky, zejména pokud jde o pracovní síly a dokumentaci, které musí každý úřad nebo organizace splnit dříve, než dojde k určení, a kterým musí vyhovovat po celou dobu určení.

(d) Určení platí pro stanovené období a lze je prodloužit o další období.

(e) Dříve než Shromáždění rozhodne o určení některého národního úřadu nebo mezivládní organizace, nebo o prodloužení určení, a nebo dříve než dá souhlas ke skončení určení, vyslechne Shromáždění příslušný úřad nebo organizaci a zjistí názor výboru pro technickou spolupráci uvedeného v článku 56 hned po jeho zřízení.

Článek 17

Řízení před orgánem pro mezinárodní rešerši

(1) Řízení před orgánem pro mezinárodní rešerši se řídí ustanoveními Smlouvy, Prováděcího předpisu a dohody, kterou uzavře Mezinárodní úřad s uvedeným orgánem v souladu se Smlouvou a Prováděcím předpisem.

(2) (a) Jestliže orgán pro mezinárodní rešerši má za to:

(i) že se mezinárodní přihláška týká předmětu, na nějž se rešeršní povinnost orgánu pro mezinárodní rešerši ve smyslu Prováděcího předpisu nevztahuje, přičemž orgán v takovém konkrétním případě rozhodne, že rešerši provádět nebude, nebo

(ii) že popis, nároky nebo výkresy neodpovídají předepsaným požadavkům do té míry, že nelze provést řádnou rešerši, vydá o tom uvedený orgán usnesení a uvědomí přihlašovatele a Mezinárodní úřad o tom, že mezinárodní rešeršní zpráva nebude zpracována.

(b) Jestliže se zjistí, že některý z případů uvedených v odstavci (a) nastal jen v souvislosti s některými nároky, budou v mezinárodní rešeršní zprávě tyto nároky označeny, kdežto o ostatních nárocích bude zpráva zpracována podle článku 18.

(3) (a) Jestliže podle názoru orgánu pro mezinárodní rešerši neodpovídá mezinárodní přihláška požadavku jednotnosti vynálezu, stanovenému Prováděcím předpisem, vyzve orgán přihlašovatele, aby zaplatil dodatečné poplatky. Orgán pro mezinárodní rešerši zpracuje mezinárodní rešeršní zprávu pro ty části mezinárodní přihlášky, které se týkají vynálezu uvedeného v nárocích na prvním místě („hlavní vynález“), a jestliže byly vyžádané dodatečné poplatky zaplaceny v předepsané lhůtě, i pro ty části mezinárodní přihlášky, které se týkají vynálezů, za něž byly uvedené poplatky zaplaceny.

(b) Národní zákonodárství kteréhokoliv určeného státu může stanovit, že v případech, kdy národní úřad tohoto státu shledá, že výzva podle pododstavce (a) byla učiněna orgánem pro mezinárodní rešerši oprávněně a že přihlašovatel nezaplatil všechny dodatečné poplatky, budou ty části mezinárodní přihlášky, které v důsledku toho nebyly předmětem rešerše, považovány, pokud jde o účinky v tomto státě, za vzaté zpět, pokud přihlašovatel nezaplatí zvláštní poplatek národnímu úřadu tohoto státu.

Článek 18

Mezinárodní rešeršní zpráva

(1) Mezinárodní rešeršní zpráva musí být zpracována v předepsané lhůtě a předepsanou formou.

(2) Mezinárodní rešeršní zprávu předá orgán pro mezinárodní rešerši přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu hned po zpracování.

(3) Mezinárodní rešeršní zprávu nebo rozhodnutí podle článku 17 (2) (a) je třeba přeložit podle ustanovení Prováděcího předpisu. Překlady musí být provedeny Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností.

Článek 19

Úprava nároků v řízení před Mezinárodním úřadem

(1) Poté, kdy přihlašovatel obdržel mezinárodní rešeršní zprávu, má právo na jednu úpravu nároků mezinárodní přihlášky tím, že upravené nároky podá v předepsané lhůtě u Mezinárodního úřadu. Současně může předložit způsobem stanoveným v Prováděcím předpise stručné sdělení, v němž podá vysvětlení k úpravám a označí, jaký vliv mají úpravy na popis a výkresy.

(2) Úpravy nesmějí přesahovat rozsah vynálezu uvedený v mezinárodní přihlášce při podání.

(3) Jestliže národní právo některého z určených států dovoluje úpravy nad uvedený rozsah, nedodržení odstavce (2) nemá v tomto státě žádné následky.

Článek 20

Postoupení určeným úřadům

(1) (a) Mezinárodní přihláška spolu s mezinárodní rešeršní zprávou včetně označení nároků podle článku 17 (2) (b) nebo s rozhodnutím podle článku 17 (2) (a) bude postoupena každému určenému úřadu podle ustanovení Prováděcího předpisu, pokud se určený úřad tohoto požadavku z části nebo zcela nevzdá.

(b) Postupuje se také překlad (je-li předepsán) uvedené zprávy nebo usnesení.

(2) Jestliže nároky byly upraveny podle ustanovení článku 19 (1), postoupí se buď plný text nároků původně podaných i upravených nebo plný text nároků původně podaných s uvedením úprav a rovněž případné sdělení podle článku 19 (1).

(3) Na žádost určeného úřadu nebo přihlašovatele zašle jim orgán pro mezinárodní rešerši, v souladu s ustanovením Prováděcího předpisu, kopii materiálů citovaných v mezinárodní rešeršní zprávě.

Článek 21

Mezinárodní zveřejnění

(1) Mezinárodní úřad zveřejňuje mezinárodní přihlášky.

(2) (a) S výhradou ustanovení uvedených v pododstavci (b) a článku 64 (3) bude mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky provedeno ihned po uplynutí 18 měsíců od data priority takové přihlášky.

(b) Přihlašovatel může požádat Mezinárodní úřad, aby zveřejnil jeho mezinárodní přihlášku kdykoliv před uplynutím lhůty uvedené v pododstavci (a). Mezinárodní úřad bude pak postupovat tak, jak je stanoveno v Prováděcím předpisu.

(3) Mezinárodní rešeršní zpráva nebo rozhodnutí uvedené v článku 17 (2) (a) musí být zveřejněny tak, jak je předepsáno v Prováděcím předpisu.

(4) Jazyk a forma mezinárodního zveřejnění a ostatní podrobnosti se řídí ustanoveními Prováděcího předpisu.

(5) Mezinárodní zveřejnění se neuskuteční, jestliže mezinárodní přihláška byla vzata zpět, nebo má-li se za to, že byla vzata zpět dříve, než byly učiněny technické přípravy pro zveřejnění.

(6) Jestliže mezinárodní přihláška obsahuje výrazy nebo výkresy, které podle názoru Mezinárodního úřadu odporují dobrým mravům nebo veřejnému pořádku nebo které jsou podle jeho názoru hanlivé ve smyslu Prováděcího předpisu, může Mezinárodní úřad takové výkresy, výrazy nebo údaje vyloučit ze zveřejnění s tím, že uvede místo a počet slov nebo výkresů, které byly vyloučeny, a dodá na žádost jednotlivá vyhotovení vyloučených míst.

Článek 22

Vyhotovení, překlad a poplatky určeným úřadům

(1) Přihlašovatel dodá jedno vyhotovení mezinárodní přihlášky každému určenému úřadu (pokud již nedošlo k postoupení podle článku 20), jakož i její překlad (v souladu s předpisy) a zaplatí případný národní poplatek, a to nejpozději do 30 měsíců od data priority. V případě, že národní zákonodárství určeného státu vyžaduje jméno a další údaje o vynálezci, avšak není třeba je sdělit již při podání národní přihlášky, je přihlašovatel povinen, pokud tak již neučinil v žádosti, zaslat tyto údaje národnímu úřadu tohoto státu nebo úřadu pro něj činnému nejpozději do 30 měsíců, počítáno od data priority.

(2) Jestliže orgán pro mezinárodní rešerši vydá rozhodnutí podle ustanovení článku 17(2)(a), že nebude zpracována zpráva o mezinárodní rešerši, lhůta pro provedení úkonů zmíněných v odstavci (1) tohoto článku je shodná se lhůtou uvedenou v odstavci (1).

(3) Zákonodárství každého smluvního státu může k provedení úkonů uvedených v odstavcích (1) nebo (2) stanovit lhůty delší, než jsou lhůty tam uvedené.

Článek 23

Odklad národního řízení

(1) Žádný určený úřad nebude vyřizovat mezinárodní přihlášku ani provádět její průzkum před uplynutím příslušné lhůty podle článku 22.

(2) Bez zřetele k ustanovení odstavce (1) může každý určený úřad vyřizovat mezinárodní přihlášku a provádět její průzkum kdykoliv na výslovnou žádost přihlašovatele.

Článek 24

Možnost ztráty účinku v určených státech

(1) S výhradou ustanovení článku 25 v případě níže uvedeném v pododstavci (ii) ztrácí mezinárodní přihláška účinek stanovený v článku 11 (3) v každém určeném státě a tato ztráta účinku má stejné důsledky jako vzetí zpět národní přihlášky v tomto státě:

(i) jestliže přihlašovatel vezme zpět svou mezinárodní přihlášku nebo určení tohoto státu;

(ii) jestliže mezinárodní přihláška se považuje za vzatou zpět podle ustanovení článků 12 (3), 14 (1) (b), 14 (3) (a) nebo 14 (4), anebo jestliže se považuje za vzaté zpět určení onoho státu podle ustanovení článku 14 (3) (b);

(iii) jestliže přihlašovatel neprovede v příslušné lhůtě úkony uvedené v článku 22.

(2) Bez zřetele k ustanovení odstavce (1) může každý určený úřad zachovat účinek stanovený v článku 11 (3) i v tom případě, kdy se nepožaduje zachování takového účinku na základě článku 25 (2).

Článek 25

Přezkoumání určenými úřady

(1) (a) Jestliže přijímací úřad odmítl uznat datum mezinárodního podání anebo vydal usnesení, že mezinárodní přihláška se považuje za vzatou zpět, anebo když Mezinárodní úřad učinil zjištění podle článku 12 (3), zašle Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele ihned kopie všech dokladů založených ve spise každému z určených úřadů, které přihlašovatel uvede.

(b) Jestliže přijímací úřad vydal usnesení, že určení některého státu se považuje za vzaté zpět, zašle Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele ihned kopie všech dokladů založených ve spise národnímu úřadu tohoto státu.

(c) Žádost uvedenou v pododstavci (a) nebo (b) je nutno podat v předepsané lhůtě.

(2) (a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) a za předpokladu, že případný národní poplatek byl zaplacen a popřípadě předepsaný překlad předložen ve stanovené lhůtě, rozhodne každý určený úřad, zda odmítnutí, usnesení nebo zjištění uvedené v odstavci (1) bylo oprávněné podle ustanovení Smlouvy a Prováděcího předpisu; jestliže shledá, že odmítnutí nebo usnesení bylo důsledkem omylu nebo opominutí na straně přijímacího úřadu nebo že zjištění bylo důsledkem omylu nebo opominutí na straně Mezinárodního úřadu, projedná mezinárodní přihlášku, pokud jde o účinky ve státě určeného úřadu, tak, jako kdyby k omylu nebo opominutí nedošlo.

(b) Jestliže archivní vyhotovení došlo Mezinárodnímu úřadu po uplynutí lhůty předepsané v článku 12 (3) v důsledku omylu nebo opominutí na straně přihlašovatele, platí ustanovení pododstavec (a) pouze za okolností uvedených v článku 48 (2).

Článek 26

Možnost provádění oprav u určených úřadů

Žádný určený úřad nezamítne mezinárodní přihlášku z toho důvodu, že nebyly splněny požadavky Smlouvy a Prováděcího předpisu, aniž by před tím dal přihlašovateli možnost opravit uvedenou přihlášku v rozsahu a v řízení stanoveném národním zákonodárstvím pro stejné nebo obdobné případy u národních přihlášek.

Článek 27

Národní požadavky

(1) Žádné národní zákonodárství nesmí požadovat, aby mezinárodní přihláška vyhovovala, po stránce formální nebo obsahové, jiným nebo dalším požadavkům, než stanoví tato Smlouva a Prováděcí předpis.

(2) Ustanovení odstavce (1) se nedotýkají ani použití ustanovení článku 7 (2), ani nebrání žádnému národnímu zákonodárství, aby po zahájení řízení o mezinárodní přihlášce u určeného úřadu požadovalo předložení:

(i) jména fyzické osoby, která je oprávněna přihlašovatele jako osobu právnickou zastupovat, pokud přihlašovatel právnickou osobou je;

(ii) dokladů, které nejsou součástí mezinárodní přihlášky, ale které jsou důkazem o tvrzeních nebo prohlášeních v této přihlášce učiněných, včetně potvrzení mezinárodní přihlášky podpisem přihlašovatele, byla-li tato přihláška při podání podepsána jeho zmocněncem nebo zástupcem.

(3) Není-li přihlašovatel pro některý určený stát podle národního práva tohoto státu oprávněn podat národní přihlášku vynálezu proto, že není vynálezcem, může určený úřad mezinárodní přihlášku zamítnout.

(4) Jestliže národní zákonodárství, pokud jde o formu a obsah národní přihlášky, stanoví takové požadavky, které jsou z hlediska přihlašovatelů výhodnější než požadavky stanovené ve Smlouvě a Prováděcím předpisu pro mezinárodní přihlášky, mohou národní úřad, soudy nebo jiné příslušné orgány tohoto státu nebo pro tento stát činné aplikovat na mezinárodní přihlášky výhodnější požadavky národního zákonodárství s výjimkou případů, kdy sám přihlašovatel trvá na tom, aby na jeho mezinárodní přihlášku byly aplikovány požadavky stanovené Smlouvou a Prováděcím předpisem.

(5) Nic v této Smlouvě a v Prováděcím předpisu nebrání tomu, aby každý smluvní stát si stanovil takové hmotně právní podmínky patentovatelnosti, jaké si přeje. Zejména ustanovení této Smlouvy a Prováděcího předpisu týkající se známého stavu techniky slouží výlučně pro účely mezinárodního řízení a každý smluvní stát může tedy při rozhodování o patentovatelnosti vynálezu, který je předmětem mezinárodní přihlášky, aplikovat své národní požadavky, pokud jde o známý stav techniky, a ostatní podmínky patentovatelnosti, pokud nejde o požadavky na formu a obsah přihlášek.

(6) Národní právo může požadovat, aby přihlašovatel předložil takový důkaz o splnění hmotně právních podmínek patentovatelnosti, jaký toto právo předpisuje.

(7) Každý přijímací úřad a každý určený úřad, který začal vyřizovat mezinárodní přihlášku, může aplikovat své národní právo, pokud jde o požadavky na nastoupení přihlašovatele zástupcem oprávněným zastupovat před tímto úřadem a pokud jde o povinnost přihlašovatele mít v určeném státě adresu pro doručování.

(8) Nic ve Smlouvě a v Prováděcím předpisu nebrání tomu, aby každý smluvní stát použil taková opatření, která považuje za nutná pro ochranu své národní bezpečnosti, a nebo omezil pro ochranu svých hospodářských zájmů právo svých občanů nebo těch, kdo mají v tomto státě pobyt, podat mezinárodní přihlášku.

Článek 28

Oprava nároků, popisu a výkresů u určených úřadů

(1) Přihlašovateli bude dána možnost, aby upravil nároky, popis a výkresy u každého určeného úřadu v předepsané lhůtě. Žádný určený úřad neudělí patent nebo neodmítne udělení patentu před uplynutím této lhůty s výjimkou výslovného souhlasu přihlašovatele.

(2) Úpravy nesmějí přesahovat rozsah vynálezu, jak byl uveden v mezinárodní přihlášce při podání, ledaže to národní zákonodárství určeného státu připouští.

(3) Úpravy se provedou v souladu s národním zákonodárstvím určeného státu, pokud není jinak stanoveno Smlouvou a Prováděcím předpisem.

(4) Pokud určený úřad vyžaduje překlad mezinárodní přihlášky, musí být úpravy provedeny v jazyce překladu.

Článek 29

Účinky mezinárodního zveřejnění

(1) Pokud jde o ochranu jakýchkoliv práv přihlašovatele v určeném státě, účinky mezinárodního zveřejnění mezinárodní přihlášky jsou v tomto státě s výhradou ustanovení odstavců (2) až (4) stejné jako účinky, které stanoví národní právo určeného státu pro povinné národní zveřejnění národních přihlášek bez průzkumu.

(2) Jestliže jazyk, ve kterém bylo provedeno mezinárodní zveřejnění, je jiný než jazyk, ve kterém je předepsáno zveřejnění podle národního zákonodárství určeného státu, může národní zákonodárství takového státu stanovit, že účinky uvedené v odstavci (1) nastanou teprve od doby, kdy:

(i) překlad do druhého jazyka byl zveřejněn podle ustanovení národního zákonodárství nebo

(ii) překlad do druhého jazyka byl zpřístupněn veřejnosti vyložením k veřejnému nahlédnutí podle ustanovení národního zákonodárství nebo

(iii) překlad do druhého jazyka předal přihlašovatel skutečnému nebo případnému neoprávněnému uživateli vynálezu, který byl předmětem mezinárodní přihlášky, nebo

(iv) byly provedeny oba úkony uvedené v pododstavci (i) a (iii) nebo oba úkony uvedené v pododstavci (ii) a (iii).

(3) Národní zákonodárství každého určeného státu může stanovit, že v případech, kdy došlo na žádost přihlašovatele k mezinárodnímu zveřejnění před uplynutím 18 měsíců od data priority, nastanou účinky stanovené v odstavci (1) teprve po uplynutí lhůty 18 měsíců od data priority.

(4) Národní zákonodárství každého určeného státu může stanovit, že účinky uvedené v odstavci (1) nastanou teprve ode dne, kdy vyhotovení mezinárodní přihlášky zveřejněné podle článku 21 došlo národnímu úřadu nebo úřadu činnému pro takový stát. Uvedený úřad zveřejní datum, kdy přihláška došla, v co nejkratší době ve svém Věstníku.

Článek 30

Důvěrný charakter mezinárodní přihlášky

(1) (a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) nedovolí

Mezinárodní úřad a orgány pro mezinárodní rešerši přístup k mezinárodní přihlášce žádné osobě ani orgánu před jejím mezinárodním zveřejněním, ledaže o to požádá nebo to povolí přihlašovatel, (b) Ustanovení pododstavce (a) se nevztahuje na předání příslušnému orgánu pro mezinárodní rešerši, na předání podle článku 13 a na postoupení podle článku 20.

(2) (a) Žádný národní úřad nepovolí třetím osobám přístup k mezinárodní přihlášce, ledaže o to požádá nebo to povolí přihlašovatel, a to před uplynutím prvního z dále uvedených dat:

(i) datum mezinárodního zveřejnění mezinárodní přihlášky;

(ii) datum, kdy došla postoupená mezinárodní přihláška podle článku 20;

(iii) datum, kdy došlo vyhotovení mezinárodní přihlášky podle článku 22.

(b) Ustanovení pododstavce (a) nebrání žádnému národnímu úřadu, aby informoval třetí strany o tom, že byl určen nebo aby tuto skutečnost zveřejnil. Taková informace nebo zveřejnění smí však obsahovat pouze tyto údaje: název přijímacího úřadu, jméno přihlašovatele, datum mezinárodního podání, číslo mezinárodní přihlášky a název vynálezu.

(c) Ustanovení pododstavce (a) nebrání určenému úřadu, aby umožnil přístup k mezinárodní přihlášce pro účely soudních orgánů.

(3) Ustanovení odstavce (2) (a) se vztahuje na každý přijímací úřad s výjimkou předání podle článku 12 (1).

(4) Pro účely tohoto článku pod pojem „přístup“ se zahrnuje každý způsob získání poznatků třetí stranou včetně individuálního sdělení nebo všeobecného zveřejnění, přičemž platí, že žádný národní úřad zásadně nezveřejní mezinárodní přihlášku nebo její překlad před mezinárodním zveřejněním nebo před uplynutím lhůty 20 měsíců od data priority, pokud v této lhůtě k mezinárodnímu zveřejnění nedošlo.

HLAVA II

MEZINÁRODNÍ PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM

Článek 31

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum

(1) Na návrh přihlašovatele je jeho mezinárodní přihláška podrobena mezinárodnímu předběžnému průzkumu, jak je stanoveno v dále uvedených ustanoveních a v Prováděcím předpisu.

(2) (a) Přihlašovatel, který je podle definice obsažené v Prováděcím předpisu občanem smluvního státu vázaného ustanoveními hlavy II nebo osobou, která tam má pobyt a jehož mezinárodní přihláška byla podána u přijímacího úřadu takového státu nebo úřadu činného pro tento stát, může podat návrh na mezinárodní předběžný průzkum.

(b) Shromáždění může rozhodnout, že osobám, které jsou oprávněny podávat mezinárodní přihlášky, se povoluje podávat návrh na mezinárodní předběžný průzkum, i když jsou občany státu nebo osobami, které mají pobyt ve státě, který není smluvním státem nebo který není vázán hlavou II Smlouvy.

(3) Návrh na mezinárodní předběžný průzkum se podává odděleně od mezinárodní přihlášky. Návrh musí obsahovat předepsané údaje v předepsaném jazyce a formě.

(4) (a) V návrhu se uvede smluvní stát nebo smluvní státy, ve kterých hodlá přihlašovatel využít výsledků mezinárodního předběžného průzkumu („zvolené státy“). Další smluvní státy mohou být zvoleny později. Volba se může týkat jen smluvních států již dříve určených podle ustanovení článku 4.

(b) Přihlašovatelé uvedení v odstavci (2) (a) mohou zvolit každý smluvní stát vázaný hlavou II. Přihlašovatelé uvedení v odstavci (2) (b) mohou zvolit pouze ty smluvní státy vázané hlavou II, které prohlásily, že jsou s volbou učiněnou těmito přihlašovateli srozuměny.

(5) Návrh podléhá předepsanými poplatkům, které se platí v předepsané lhůtě.

(6) (a) Návrh se podává u příslušného orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum uvedeného v článku 32.

(b) Každá pozdější volba se předkládá Mezinárodnímu úřadu.

(7) Každý zvolený úřad dostane zprávu o tom, že byl zvolen.

Článek 32

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

(1) Mezinárodní předběžný průzkum provádí orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

(2) U návrhů na mezinárodní předběžný průzkum podle článku 31 (2) (a) přijímací úřad a u návrhů na mezinárodní předběžný průzkum podle článku 31 (2) (b) Shromáždění určí v souladu s příslušnou dohodou uzavřenou mezi orgánem nebo orgány pro mezinárodní předběžný průzkum a Mezinárodním úřadem ten orgán nebo orgány pro mezinárodní předběžný průzkum, které budou příslušné pro provedení předběžného průzkumu.

(3) Ustanovení článku 16 (3) se přiměřeně použijí i pro orgány pro mezinárodní předběžný průzkum.

Článek 33

Mezinárodní předběžný průzkum

(1) Cílem mezinárodního předběžného průzkumu je podat předběžný a nezávazný názor na otázku, zda přihlášený vynález je nový, vyznačuje se vynálezeckou činností (nezřejmostí) a je průmyslově využitelný.

(2) Pro účely mezinárodního předběžného průzkumu se přihlášený vynález považuje za nový, není-li obsažen ve známém stavu techniky, jak je definován v Prováděcím předpisu.

(3) Pro účely mezinárodního předběžného průzkumu se přihlášený vynález považuje za vynález zahrnující vynálezeckou činnost, není-li s ohledem na známý stav techniky, jak je definován v Prováděcím předpisu, k předepsanému rozhodnému datu nasnadě pro odborníka.

(4) Pro účely mezinárodního předběžného průzkumu se přihlášený vynález považuje za průmyslově využitelný, lze-li jej podle jeho povahy vyrábět nebo užívat (v technickém smyslu) v některém odvětví průmyslu. Pojem „průmysl“ se chápe v nejširším smyslu, a to jako v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví.

(5) Shora uvedené zásady slouží pouze pro účely mezinárodního předběžného průzkumu. Každý smluvní stát může použít dalších nebo odlišných zásad pro rozhodnutí, je-li přihlášený vynález v tomto státě patentovatelný, či nikoli.

(6) Při mezinárodním předběžném průzkumu se vezmou v úvahu veškeré podklady uvedené v mezinárodní rešeršní zprávě. V úvahu lze vzít i všechny další podklady, které se v konkrétním případě pokládají za rozhodné.

Článek 34

Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

(1) Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum se řídí ustanoveními Smlouvy, Prováděcího předpisu a dohody, kterou uzavře Mezinárodní úřad podle Smlouvy a Prováděcího předpisu s uvedeným orgánem.

(2) (a) Přihlašovatel má právo na písemný i ústní styk s orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

(b) Přihlašovatel má právo upravit nároky, popis a výkresy, a to předepsaným způsobem a v předepsané lhůtě před zpracováním zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu. Úpravy nesmějí přesahovat rozsah vynálezu uvedený v mezinárodní přihlášce při podání.

(c) Přihlašovatel obdrží od orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum alespoň jeden písemný posudek, s výjimkou, kdy podle názoru tohoto orgánu byly splněny všechny tyto podmínky:

(i) vynález vyhovuje předpokladům uvedeným v článku 33 (1);

(ii) mezinárodní přihláška splňuje požadavky Smlouvy a Prováděcího předpisu v rozsahu přezkoumávaném tímto orgánem;

(iii) nejsou žádné připomínky podle článku 35 (2), poslední věta.

(d) Přihlašovatel může na písemný posudek podat odpověď.

(3) (a) Nevyhovuje-li podle názoru orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum mezinárodní přihláška požadavku jednotnosti vynálezu stanovenému v Prováděcím předpisu, může orgán vyzvat přihlašovatele, aby podle své volby buď omezil své nároky tak, aby uvedenému požadavku vyhovovaly, nebo zaplatil dodatečné poplatky.

(b) Národní zákonodárství každého zvoleného státu může stanovit, že v těch případech, kdy se přihlašovatel rozhodne omezit své nároky podle ustanovení podostavce (a), budou ty části mezinárodní přihlášky, které v důsledku omezení nejsou předmětem mezinárodního předběžného průzkumu, pokud jde o účinky v tomto státě, považovány za vzaté zpět, ledaže přihlašovatel zaplatí národnímu úřadu tohoto státu zvláštní poplatek.

(c) Jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě uvedené v pododstavci (a) v předepsané lhůtě, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zpracuje zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu k těm částem mezinárodní přihlášky, které lze považovat za hlavní vynález, a ve zprávě uvede rozhodné skutečnosti. Národní zákonodárství každého zvoleného státu může stanovit, že v případě, kdy jeho národní úřad uzná výzvu za oprávněnou, budou ty části mezinárodní přihlášky, které se netýkají hlavního vynálezu, pokud jde o účinky v tomto státě, považovány za vzaté zpět, ledaže přihlašovatel zaplatí tomuto úřadu zvláštní poplatek.

(4) (a) Jestliže orgán pro mezinárodní průzkum má za to:

(i) že se mezinárodní přihláška týká předmětu, na nějž se průzkumná povinnost orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum ve smyslu Prováděcího předpisu nevztahuje, přičemž orgán v takovém konkrétním případě rozhodne, že průzkum provádět nebude, nebo

(ii) že popis, nároky nebo výkresy jsou tak nejasné, nebo nároky jsou tak nepřiměřeně vysvětleny popisem, že nelze vypracovat řádný posudek o novosti, vynálezecké činnosti (nezřejmosti) nebo průmyslové využitelnosti přihlášeného vynálezu, nebude se uvedený orgán zabývat otázkami zmíněnými v článku 33 (1) a zpraví o tom přihlašovatele s uvedením důvodů.

(b) Jestliže se zjistí, že některý z případů uvedených v pododstavci (a) nastal jen v některých nárocích nebo v souvislosti s některými nároky, ustanovení zmíněného pododstavce se použijí pouze na uvedené nároky.

Článek 35

Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu

(1) Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu se zpracuje ve stanovené lhůtě a v předepsané formě.

(2) Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu neobsahuje žádnou zmínku o tom, zda přihlášený vynález je nebo se zdá být patentovatelný, či nepatentovatelný podle národního zákonodárství některého státu. Je v ní uvedeno, s výhradou ustanovení odstavce (3), pokud jde o každý nárok, zda se tento nárok zdá splňovat požadavky novosti, vynálezecké činnosti (ne nasnadě jsoucího řešení) a průmyslové využitelnosti, jak jsou pro účely mezinárodního předběžného průzkumu stanoveny v článku 33 (1) až (4). Zpráva bude obsahovat citaci materiálů, o nichž se má za to, že podporují v ní uvedený závěr, a vysvětlení podle okolností případu. Zpráva může obsahovat i jiné připomínky stanovené Prováděcím předpisem.

(3) (a) Má-li v době zpracování zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu orgán pro mezinárodní předběžný průzkum za to, že nastala některá okolnost uvedená v článku 34 (4) (a), uvede to ve zprávě s udáním důvodů. Zpráva nebude obsahovat náležitosti podle odstavce (2).

(b) Zjistí-li se, že nastaly okolnosti podle článku 34 (4) (b), bude mít zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu obsah podle pododstavce (a), pokud jde o příslušné nároky, kdežto, pokud jde o ostatní nároky, bude její obsah odpovídat odstavci (2).

Článek 36

Předání, překlad a sdělení zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu

(1) Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu spolu s předepsanými přílohami se předá přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu.

(2) (a) Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu a její přílohy se přeloží do předepsaných jazyků.

(b) Překlad uvedené zprávy pořídí Mezinárodní úřad nebo bude pořízen pod jeho odpovědností, překlad uvedených příloh však pořídí přihlašovatel.

(3) (a) Zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu spolu s předepsaným překladem a její přílohy (v původním jazyce) sdělí Mezinárodní úřad každému zvolenému úřadu.

(b) Předepsaný překlad příloh předá v předepsané lhůtě zvoleným úřadům přihlašovatel.

(4) Ustanovení článku 20 (3) se přiměřeně použije i u kopií všech materiálů uvedených ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu, pokud nebyly uvedeny již v mezinárodní rešeršní zprávě.

Článek 37

Vzetí zpět návrhu nebo volby

(1) Přihlašovatel může vzít zpět každou učiněnou volbu i všechny volby.

(2) Vezme-li zpět volbu všech zvolených států, má se za to, že byl vzat zpět i návrh na mezinárodní předběžný průzkum.

(3) (a) Každé vzetí zpět je třeba oznámit Mezinárodnímu úřadu.

(b) Mezinárodní úřad informuje v tom smyslu příslušné zvolené úřady a příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

(4) (a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) se vzetí zpět návrhu na mezinárodní předběžný průzkum nebo volby smluvního státu považuje za zpětvzetí mezinárodní přihlášky, pokud jde o tento stát, ledaže národní zákonodárství tohoto státu stanoví něco jiného.

(b) Vzetí zpět návrhu na mezinárodní předběžný průzkum nebo volby se nepovažuje za vzetí zpět mezinárodní přihlášky, dojde-li ke vzetí zpět před uplynutím příslušné lhůty podle článku 22; každý smluvní stát může však stanovit ve svém národním zákonodárství, že to platí jen tehdy, obdržel-li jeho národní úřad v uvedené lhůtě vyhotovení mezinárodní přihlášky spolu s případným překladem a platbou na národní poplatek.

Článek 38

Důvěrný charakter mezinárodního předběžného průzkumu

(1) Ani Mezinárodní úřad ani orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nepovolí ve smyslu a s výhradou článku 30 (4) přístup ke spisu o mezinárodním předběžném průzkumu žádné osobě ani orgánu, ledaže o to požádá nebo to povolí přihlašovatel, s výjimkou zvolených úřadů po zpracování zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu.

(2) S výhradou ustanovení odstavce (1) a článku 36 (1) a (3) a článku 37 (3) (b) Mezinárodní úřad ani orgán pro mezinárodní předběžný průzkum neposkytuje informace o tom, zda byla, či nebyla vydána zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu, zda byl či nebyl vzat zpět návrh na mezinárodní předběžný průzkum nebo některá volba, ledaže o to požádá nebo to povolí přihlašovatel.

Článek 39

Vyhotovení, překlad a poplatek pro zvolené úřady

(1) (a) Došlo-li k volbě smluvního státu před uplynutím devatenáctého měsíce od data priority, nevztahují se na tento stát ustanovení článku 22 a přihlašovatel předloží každému zvolenému úřadu jedno vyhotovení mezinárodní přihlášky (pokud již nedošlo k postoupení uvedenému v článku 20) a její případný překlad a uhradí mu případný národní poplatek, a to nejpozději před uplynutím lhůty třiceti měsíců od data priority.

(b) Národní zákonodárství může k provedení úkonů uvedených v pododstavci (a) stanovit lhůty delší, než je lhůta tam uvedená.

(2) Ztráta účinku stanoveného v článku 11 (3) nastane ve zvoleném státě se stejnými důsledky jako vzetí zpět národní přihlášky v tomto státě, jestliže přihlašovatel neprovede úkony podle odstavce (1) (a) v příslušné lhůtě podle odstavce (1) (a) nebo (b).

(3) Každý zvolený úřad může zachovat účinek stanovený v článku 11 (3) i tehdy, když přihlašovatel nesplní požadavky stanovené v odstavcích (1) (a) nebo (b).

Článek 40

Odklad národního průzkumu a dalšího řízení

(1) Došlo-li k volbě některého smluvního státu před uplynutím 19 měsíců od data priority, nevztahují se ustanovení článku 23 na tento stát a národní úřad tohoto státu nebo úřad činný pro tento stát nepřikročí, s výjimkou ustanovení odstavce (2), k průzkumu mezinárodní přihlášky a k dalšímu řízení o ní dříve, než uplyne příslušná lhůta podle článku 39.

(2) Bez ohledu na ustanovení (1) může každý zvolený úřad přistoupit na výslovnou žádost přihlašovatele k průzkumu mezinárodní přihlášky a k jejímu dalšímu řízení kdykoliv.

Článek 41

Úprava nároků, popisu a výkresů u zvolených úřadů

(1) Přihlašovatel má možnost upravit nároky, popis a výkresy u každého zvoleného úřadu v předepsané lhůtě. Zvolený úřad neudělí patent nebo neodepře udělení patentu před uplynutím této lhůty, ledaže k tomu přihlašovatel udělí výslovný souhlas.

(2) Úpravy nesmějí přesahovat rozsah vynálezu uvedený v mezinárodní přihlášce při podání, ledaže národní právo zvoleného státu dovoluje, aby úpravy tento rozsah přesahovaly.

(3) Úpravy musí být v souladu s národním zákonodárstvím zvoleného státu ve všem, co není upraveno Smlouvou nebo Prováděcím předpisem.

(4) Požaduje-li zvolený úřad překlad mezinárodní přihlášky, musí být úpravy v jazyce překladu.

Článek 42

Výsledky národního průzkumu u zvolených úřadů

Žádný zvolený úřad, který obdrží zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu, nesmí požadovat, aby přihlašovatel předložil kopie jakýchkoliv dokladů souvisejících s průzkumem téže mezinárodní přihlášky u některého jiného zvoleného úřadu nebo aby poskytl informace o jejich obsahu.

HLAVA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 43 Žádost o určitý druh ochrany

Přihlašovatel může v souladu s Prováděcím předpisem, pokud jde o každý určený nebo zvolený stát, v němž se určitý druh ochrany připouští, oznámit, že jeho mezinárodní přihláška směřuje k udělení autorského osvědčení na vynález, osvědčení na užitný vzor nebo užitného vzoru a nikoliv k udělení patentu; nebo může oznámit, že směřuje k udělení dodatkového patentu nebo osvědčení, dodatkového autorského osvědčení na vynález nebo dodatkového osvědčení na užitný vzor, přičemž výsledný účinek se bude řídit výběrem přihlašovatele. Pro účely tohoto článku a příslušných ustanovení Prováděcího předpisu neplatí článek 2 (ii).

Článek 44

Žádost o dva druhy ochrany

Ve všech určených nebo zvolených státech, jejichž zákonodárství připouští jedinou přihlášku směřující jak k udělení patentu nebo jiného druhu ochrany uvedeného v článku 43, tak i k udělení dalšího zmíněného druhu ochrany, může přihlašovatel v souladu s Prováděcím předpisem oznámit dva druhy, ochrany, jejichž udělení požaduje, a výsledný účinek se bude řídit oznámením přihlašovatele. Pro účely tohoto článku a příslušných ustanovení Prováděcího předpisu neplatí článek 2 (ii).

Článek 45

Smlouvy o regionálním patentu

(1) Každá smlouva, podle které se předpokládá udělování regionálních patentů („smlouva o regionálním patentu“) a která dává všem osobám oprávněným ve smyslu článku 9 k podávání mezinárodních přihlášek právo podávat přihlášky směřující k udělení takových patentů, může stanovit, že mezinárodní přihlášky s určením nebo volbou státu, který je současně účastníkem smlouvy o regionálním patentu a Smlouvy, lze podat jako přihlášky směřující k udělení regionálního patentu.

(2) Národní zákonodárství takového určeného nebo zvoleného státu může stanovit, že každé určení nebo zvolení tohoto státu v mezinárodní přihlášce se považuje za oznámení, že přihlašovatel chce získat regionální patent podle smlouvy o regionálním patentu.

Článek 46

Nesprávný překlad mezinárodní přihlášky

Jestliže v důsledku nesprávného překladu mezinárodní přihlášky přesahuje rozsah některého patentu uděleného na základě této přihlášky rozsah mezinárodní přihlášky v jejím původním jazyce, příslušné orgány dotyčného smluvního státu mohou přiměřeně a se zpětnou platností omezit rozsah patentu a prohlásit jej za neplatný a zrušený v té míře, v níž jeho rozsah překročil rozsah mezinárodní přihlášky v jejím původním jazyce.

Článek 47

Lhůty

(1) Podrobnosti o počítání lhůt uvedených ve Smlouvě se řídí Prováděcím předpisem.

(2) (a) Všechny lhůty uvedené v hlavě I a II této Smlouvy mohou být změněny rozhodnutím smluvních států, a to bez revize Smlouvy podle článku 60.

(b) Taková rozhodnutí se přijmou ve Shromáždění nebo na základě písemného hlasování a musí být jednomyslná.

(c) Podrobnosti o tomto řízení jsou stanoveny Prováděcím předpisem.

Článek 48

Nedodržení některých lhůt

(1) Nebyla-li některá lhůta stanovená ve Smlouvě nebo Prováděcím předpisu dodržena v důsledku přerušení poštovního styku nebo neodvratitelné ztráty nebo zpoždění v poštovní dopravě, bude se lhůta pokládat za dodrženou v případech stanovených Prováděcím předpisem, který stanoví i důkazy a jiné podmínky.

(2) (a) Každý smluvní stát, pokud se jeho týká, omluví nedodržení lhůty z těch důvodů, které připouští jeho národní zákonodárství.

(b) Každý smluvní stát, pokud se jeho týká, může omluvit nedodržení lhůty k němuž došlo z jiných důvodů než těch, které jsou uvedeny v pododstavci (a).

Článek 49

Právo vystupovat před mezinárodními orgány

Každý právní zástupce, patentový zástupce nebo jiná osoba oprávněná vystupovat před národním úřadem, kde byla mezinárodní přihláška podána, je oprávněna vystupovat před Mezinárodním úřadem, příslušným orgánem, pro mezinárodní rešerši i příslušným orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, pokud jde o tuto přihlášku.

HLAVA IV

TECHNICKÉ SLUŽBY

Článek 50

Patentové informační služby

(1) Mezinárodní úřad může poskytovat služby (nazývané v tomto článku „informační služby“) dodáváním technických a jiných příslušných informací, které má k dispozici na základě uveřejněných materiálů, zejména patentů a zveřejněných přihlášek.

(2) Mezinárodní úřad může poskytovat tyto informační služby buď přímo nebo prostřednictvím jednoho nebo několika orgánů pro mezinárodní rešerši nebo jiných národních nebo mezinárodních specializovaných institucí, se kterými může uzavřít smlouvy.

(3) Informační služby se uskutečňují tak, aby umožňovaly zejména těm smluvním státům, které patří k rozvojovým zemím, získání technických poznatků a techniky včetně existujícího zveřejněného „know-how“.

(4) Informační služby se poskytují vládám smluvních států, jejich občanům a osobám, které v nich mají pobyt. Shromáždění může rozhodnout o poskytování těchto služeb nad tento rámec.

(5) (a) Všechny služby vládám smluvních států se poskytují za úhradu hotových výloh; pro vlády smluvních států, které patří k rozvojovým zemím, se však služby poskytují za úhradu nižší, pokud je možné rozdíl krýt ziskem vzniklým za služby poskytované jiným odběratelům než vládám smluvních států, nebo z prostředků uvedených v článku 54 (4).

(b) Hotové výlohy uvedené v pododstavci (a) jsou výlohy přesahující obvyklé náklady za služby národního úřadu nebo závazky orgánu pro mezinárodní rešerši.

(6) V podrobnostech se ustanovení tohoto článku řídí rozhodnutím Shromáždění a v mezích jim určených rozhodnutím pracovních skupin, které může Shromáždění k tomu účelu zřídit.

(7) Jestliže to považuje za nutné, doporučí Shromáždění další způsoby opatřování prostředků kromě těch, jež jsou uvedeny v odstavci (5).

Článek 51

Technická pomoc

(1) Shromáždění vytvoří výbor pro technickou pomoc (nazývaný v tomto článku „výbor“).

(2) (a) Členové výboru se volí ze smluvních států s patřičným ohledem na zastoupení rozvojových zemí.

(b) Generální ředitel zve z vlastní iniciativy nebo na žádost výboru zástupce mezivládních organizací zabývajících se technickou pomocí rozvojovým zemím, aby se zúčastnili prací výboru.

(3) (a) Úkolem výboru je organizovat a dohlížet na technickou pomoc smluvním státům, které patří k rozvojovým zemím, za účelem rozvoje jejich patentových systémů, a to buď na národním, nebo regionálním základě.

(b) Technická pomoc zahrnuje zejména výchovu specialistů, vysílání expertů a dodávku pomůcek jak za účelem předvedení, tak pro provoz.

(4) Pro financování projektů podle tohoto článku bude Mezinárodní úřad usilovat o uzavření smluv jednak s mezinárodními finančními organizacemi a mezivládními organizacemi, zejména s Organizací spojených národů, agenturami Spojených národů a se specializovanými institucemi Spojených národů, které se zabývají technickou pomocí, jednak s vládami států, které technickou pomoc dostávají.

(5) V podrobnostech se ustanovení tohoto článku řídí rozhodnutím Shromáždění a v mezích jím určených rozhodnutími těch pracovních skupin, které Shromáždění k tomu účelu zřizuje.

Článek 52

Vztahy k ostatním ustanovením Smlouvy

Ustanovení této hlavy se nedotýkají finančních ustanovení obsažených v ostatních hlavách této Smlouvy. Tato ustanovení nelze použít pro tuto hlavu ani pro její provedení.

HLAVA V

ADMINISTRATIVNÍ USTANOVENÍ

Článek 53

Shromáždění

(1) (a) Shromáždění se skládá, s výhradou článku 57 (8), ze smluvních států.

(b) Vláda každého smluvního státu je zastoupena jedním delegátem, kterému mohou pomáhat zástupci, poradci a experti.

(2) (a) Shromáždění:

(i) projednává všechny záležitosti, které se týkají udržování a rozvoje Unie a provádění Smlouvy;

(ii) plní ty úkoly, které jsou mu jmenovitě uloženy jinými ustanoveními Smlouvy;

(iii) dává pokyny Mezinárodnímu úřadu, pokud jde o přípravu revizních konferencí;

(iv) reviduje a schvaluje zprávy a činnost generálního ředitele, pokud se týkají Unie, a dává mu všechny potřebné instrukce ve věcech, jež jsou v kompetenci Unie;

(v) reviduje a schvaluje zprávy a činnost výkonného výboru zřízeného podle odstavce (9) a dává mu instrukce;

(vi) stanoví plán, přijímá dvouletý rozpočet Unie a schvaluje konečné vyúčtování;

(vii) přijímá finanční opatření Unie;

(viii) vytváří takové výbory a pracovní skupiny, které považuje za vhodné k dosažení cílů Unie;

(ix) stanoví, které jiné než smluvní státy a s přihlédnutím k ustanovení odstavce (8), které mezivládní a mezinárodní nevládní organizace mají právo účasti na jeho schůzích jako pozorovatelé;

(x) vykonává veškerou potřebnou činnost k dosažení cílů Unie a takové další úkoly, které jsou vhodné podle Smlouvy.

(b) Pokud jde o záležitosti, které zajímají rovněž jiné Unie řízené Organizací, Shromáždění činí svá rozhodnutí teprve poté, kdy vyslechlo doporučení koordinačního výboru Organizace.

(3) Delegát může zastupovat pouze jeden stát a hlasovat jen jeho jménem.

(4) Každý smluvní stát má jeden smluvní hlas.

(5) (a) Polovina smluvních států tvoří kvorum.

(b) V případě nedostatku kvora, může Shromáždění činit rozhodnutí, ale tato rozhodnutí s výjimkou těch, která se týkají jeho vlastního jednání, nabudou účinnosti jen, když se získá kvorum a požadovaná většina hlasů písemným hlasováním, jak je uvedeno v Prováděcím předpisu.

(6) (a) S výhradou ustanovení článků 47 (2) (b), 58 (2) (b), 58 (3) a 61 (2) (b) se pro rozhodnutí Shromáždění vyžaduje dvoutřetinová většina odevzdaných hlasů.

(b) Abstence se nepovažují za hlasy.

(7) Pokud jde o záležitosti, které se výlučně týkají států vázaných ustanoveními hlavy II, každá zmínka o smluvních státech učiněná v odstavcích (4), (5) a (6) se vztahuje jen na státy vázané ustanoveními hlavy II.

(8) Každá mezivládní organizace určená za orgán pro mezinárodní rešerši nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum má na schůzích Shromáždění právo účasti jako pozorovatel.

(9) Jakmile počet smluvních států překročí čtyřicet, Shromáždění zřídí výkonný výbor. Každá zmínka o výkonném výboru v Smlouvě nebo v Prováděcím předpisu se uplatní jen, pokud byl výbor již zřízen.

(10) Až do zřízení výkonného výboru Shromáždění schvaluje v mezích plánu a dvouletého rozpočtu roční plány a roční rozpočty připravené generálním ředitelem.

(11) (a) Shromáždění se schází každý druhý kalendářní rok na řádném zasedání svolaném generálním ředitelem, a nedojde-li k výjimečným okolnostem, ve stejné době a na témže místě jako generální shromáždění Organizace.

(b) Shromáždění se schází na mimořádném zasedání svolaném generálním ředitelem na žádost výkonného výboru nebo na žádost jedné čtvrtiny smluvních států.

(12) Shromáždění přijímá svůj vlastní jednací řád.

Článek 54

Výkonný výbor

(1) Jakmile Shromáždění zřídí výkonný výbor, řídí se tento výbor dále uvedenými ustanoveními.

(2) (a) Výkonný výbor je s výhradou ustanovení článku 57 (8) tvořen státy zvolenými Shromážděním ze států, které jsou členy Shromáždění.

(b) Vláda každého státu, který je členem výkonného výboru, je zastoupena jedním delegátem, kterému mohou pomáhat zástupci, poradci a experti.

(3) Počet států, které jsou členy výkonného výboru, odpovídá čtvrtině počtu států, které jsou členy Shromáždění. Při určování počtu míst se zbytek, který zůstává po vydělení čtyřmi, nebere v úvahu.

(4) Při volbě členů výkonného výboru přihlíží Shromáždění ke spravedlivému zeměpisnému rozdělení.

(5) (a) Každý člen výkonného výboru zůstává ve funkci od skončení zasedání Shromáždění, na kterém byl zvolen, až do skončení následujícího řádného zasedání Shromáždění.

(b) Členové výkonného výboru mohou být zvoleni znovu, avšak nejvýše v počtu dvou třetin takových členů.

(c) Shromáždění přijme podrobná pravidla volby a případného znovuzvolení člena výkonného výboru.

(6) (a) Výkonný výbor:

(i) připravuje návrh jednacího pořadu Shromáždění;

(ii) předkládá Shromáždění návrh plánu a dvouletého rozpočtu Unie, připravených generálním ředitelem;

(iii) (zrušeno)

(iv) předkládá Shromáždění pravidelné zprávy generálního ředitele a roční revizní účetní zprávy s příslušným komentářem;

(v) podniká všechna potřebná opatření pro provádění plánu Unie generálním ředitelem v souladu s rozhodnutími Shromáždění a podle okolností, které vznikly mezi dvěma řádnými zasedáními Shromáždění;

(vi) vykonává všechny ostatní úkoly, které jsou mu v rámci této Smlouvy svěřeny.

(b) Pokud jde o záležitosti, které zajímají rovněž jiné unie řízené Organizací, výkonný výbor činí svá rozhodnutí teprve poté, kdy vyslechl doporučení koordinačního výboru Organizace.

(7) (a) Výkonný výbor se schází jednou za rok na řádném zasedání, které svolá generální ředitel, pokud možno ve stejné době a na témže místě jako koordinační výbor Organizace.

(b) Výkonný výbor se schází na mimořádném zasedání, které svolá generální ředitel buď ze své vlastní iniciativy, nebo na žádost předsedy výkonného výboru, nebo na žádost jedné čtvrtiny jeho členů.

(8) (a) Každý stát, který je členem výkonného výboru, má jeden hlas.

(b) Polovina států, které jsou členy výkonného výboru tvoří kvorum.

(c) Rozhodnutí se přijímají prostou většinou odevzdaných hlasů.

(d) Abstence se nepovažují za hlasy.

(e) Delegát může zastupovat pouze jeden stát a hlasovat jen jeho jménem.

(9) Smluvní státy, které nejsou členy výkonného výboru, mají právo účasti na jeho zasedání jako pozorovatelé, stejně jako všechny mezivládní organizace určené za orgán pro mezinárodní rešerši, nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

(10) Výkonný výbor přijímá svůj vlastní jednací řád.

Článek 55

Mezinárodní úřad

(1) Administrativní úkoly, které se týkají Unie, vykonává Mezinárodní úřad.

(2) Mezinárodní úřad zajišťuje sekretariát pro různé orgány Unie.

(3) Generální ředitel je vedoucí funkcionář Unie a zastupuje Unii navenek.

(4) Mezinárodní úřad vydává Věstník a jiné publikace uvedené v Prováděcím předpisu nebo vyžádané Shromážděním.

(5) V Prováděcím předpisu se stanoví, jaké služby jsou povinny poskytovat národní úřady Mezinárodnímu úřadu a orgánům pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum při plnění jejich úkolů podle Smlouvy.

(6) Generální ředitel a člen aparátu jím určený se zúčastňují bez hlasovacího práva všech zasedání Shromáždění, výkonného výboru nebo jiného výboru a nebo pracovní skupiny zřízené podle Smlouvy nebo Prováděcího předpisu. Generální ředitel nebo jím určený člen aparátu je z úřední povinnosti tajemníkem těchto orgánů.

(7) (a) Mezinárodní úřad provádí přípravy pro revizní konference podle instrukcí Shromáždění a ve spolupráci s výkonným výborem.

(b) Mezinárodní úřad může ve věci příprav revizní konference konzultovat mezivládní a mezinárodní nevládní organizace.

(c) Generální ředitel a osoby jím určené se účastní bez hlasovacího práva jednání revizních konferencí.

(d) Mezinárodní úřad provádí i další úkoly, které mu budou přiděleny.

Článek 56

Výbor pro technickou spolupráci

(1) Shromáždění zřídí výbor pro technickou spolupráci (v tomto článku dále jen „výbor“).

(2) (a) Shromáždění určí složení výboru a jmenuje jeho členy, přičemž přihlíží ke spravedlivému zastoupení rozvojových zemí.

(b) Orgány pro mezinárodní rešerši a orgány pro mezinárodní předběžný průzkum jsou členy výboru z úřední povinnosti. Jestliže je takový orgán národním úřadem smluvního státu, nemůže mít tento stát ve výboru již žádného jiného zástupce.

(c) Jestliže to počet smluvních států umožňuje, je celkový počet členů výboru větší než dvojnásobek počtu členů z úřední povinnosti.

(d) Generální ředitel vyzve z vlastní iniciativy nebo na žádost výboru zástupce zainteresovaných organizací, aby se zúčastnili jednání, na kterých mají zájem.

(3) Cílem výboru je přispívat radami a doporučeními:

(i) k trvalému zlepšování služeb stanovených ve Smlouvě;

(ii) pokud je několik orgánů pro mezinárodní rešerši a několik orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum, k maximální jednotnosti jejich dokumentace a pracovních metod a k maximálně jednotné a vysoké kvalitě jejich zpráv;

(iii) na výzvu Shromáždění nebo výkonného výboru k řešení technických problémů specifických pro vytvoření jediného orgánu pro mezinárodní rešerši.

(4) Každý smluvní stát a každá zainteresovaná mezinárodní organizace se může obrátit písemně na výbor s otázkami, které příslušejí do pravomoci výboru.

(5) Výbor se může se svou radou nebo doporučením obrátit na generálního ředitele nebo jeho prostřednictvím na Shromáždění, výkonný výbor, na všechny nebo některé orgány pro mezinárodní rešerši a pro mezinárodní předběžný průzkum a na všechny nebo některé přijímací úřady.

(6) (a) Generální ředitel předá výkonnému výboru ve všech případech texty všech rad a doporučení výboru. Sám může k takovým textům připojit komentář.

(b) Výkonný výbor se může vyjádřit ke každé radě, doporučení nebo k jiné činnosti výboru a může vyzvat výbor, aby prostudoval otázky, které spadají do jeho kompetence, a podal o tom zprávu. Výkonný výbor může předat Shromáždění rady, doporučení a zprávy výboru s příslušným komentářem.

(7) Do zřízení výkonného výboru se odkaz na výkonný výbor v odstavci (6) považuje za odkaz na Shromáždění.

(8) Postup výboru se v podrobnostech řídí rozhodnutími Shromáždění.

Článek 57

Financování

(1) (a) Unie má rozpočet.

(b) Rozpočet Unie zahrnuje vlastní příjmy a vydání Unie a její příspěvek na rozpočet společných výdajů unií řízených Organizací.

(c) Výdaje, které se nedotýkají výlučně Unie, ale také jedné nebo více unií řízených Organizací, se považují za společné výdaje unií. Podíl Unie na takových společných výdajích je úměrný tomu, jaký na nich má Unie zájem.

(2) Rozpočet Unie se sestavuje se zřetelem k požadavkům koordinace s rozpočty ostatních unií řízených Organizací.

(3) S výhradou ustanovení odstavce (5) je rozpočet Unie financován z těchto zdrojů:

(i) z poplatků a dávek za služby poskytované Mezinárodním úřadem ve vztahu k Unii;

(ii) z prodeje publikací Mezinárodního úřadu ve vztahu k Unii a z honorářů za ně;

(iii) z darů, odkazů a subvencí;

(iv) z nájemného, úroků a jiných různých příjmů.

(4) Výše poplatků a dávek, které náleží Mezinárodnímu úřadu, a ceny za jeho publikace se určí tak, aby za normálních okolností postačily ke krytí všech výdajů Mezinárodního úřadu, spojených se správou této Smlouvy.

(5) (a) V případě, že některý finanční rok skončí schodkem, zaplatí smluvní státy, s výhradou ustanovení pododstavců (b) a (c), příspěvek na jeho krytí.

(b) O výši příspěvku každého smluvního státu rozhodne Shromáždění, přičemž vezme v úvahu počet mezinárodních přihlášek, které vyšly z každého z těchto států v příslušném roce.

(c) Jestliže je zajištěno buď úplné nebo částečné provizorní krytí schodku jinými prostředky, může Shromáždění rozhodnout, že se schodek převede a od smluvních států se nebude žádat placení příspěvků.

(d) Umožňuje-li to finanční situace Unie, může Shromáždění rozhodnout, že příspěvky zaplacené podle ustanovení pododstavce (a) se vrátí státům, které je zaplatily.

(e) Smluvní stát, který nezaplatil do dvou let od data splatnosti, stanoveného Shromážděním, svůj příspěvek podle pododstavce (b), nemůže vykonávat své hlasovací právo v žádném orgánu Unie. Přesto však každý orgán Unie může svolit, aby takový stát vykonával své hlasovací právo v tomto orgánu potud, pokud uzná, že zdržení platby bylo způsobeno výjimečnými a neodvratitelnými okolnostmi.

(6) Jestliže k přijetí rozpočtu nedojde před začátkem nového finančního období, zůstane v téže výši jako rozpočet předcházejícího roku, jak je stanoveno ve finančních předpisech.

(7) (a) Unie má provozní fond zřízený jednorázovou platbou každého smluvního státu. Nebude-li tento fond postačovat, učiní Shromáždění opatření k jeho zvýšení. Jestliže části tohoto fondu není dále zapotřebí, bude vrácena.

(b) Výše počáteční platby každého smluvního státu na uvedený fond nebo jeho podíl na zvýšení fondu stanoví Shromáždění podle podobných zásad, jaké jsou uvedeny v odstavci (5) (b).

(c) Platební podmínky určí Shromáždění na návrh generálního ředitele a po vyslechnutí doporučení koordinačního výboru Organizace.

(d) Každá vrácená částka bude úměrná částkám zaplaceným každým smluvním státem, přičemž se vezme v úvahu datum zaplacení těchto částek.

(8) (a) V dohodě o ústředním sídle uzavřené se státem, na jehož území má Organizace své ústředí, se stanoví, že tento stát poskytne zálohy, nebudou-li provozní fondy postačovat. Výše těchto záloh a podmínky, za kterých se poskytují, budou předmětem zvláštních dohod uzavíraných případ od případu mezi tímto státem a Organizací. Pokud trvá jeho závazek poskytovat zálohy, bude tento stát mít z úřední povinnosti místo ve Shromáždění a ve výkonném výboru.

(b) Stát uvedený v pododstavci (a) a Organizace mají právo písemně vypovědět závazek poskytovat zálohy. Výpověď nabude účinnosti za tři roky od konce toho roku, v němž byla podána.

(9) Revizi účtů provádí jeden nebo více smluvních států nebo externích revizorů, jak je stanoveno ve finančních předpisech. Určí je s jejich souhlasem Shromáždění.

Článek 58

Prováděcí předpis

(1) Prováděcí předpis připojený k Smlouvě obsahuje pravidla:

(i) týkající se záležitostí, ve kterých Smlouva výslovně odkazuje na Prováděcí předpis, nebo výslovně stanoví, že taková pravidla jsou nebo budou předepsána;

(ii) týkající se administrativních náležitostí, záležitostí nebo řízení;

(iii) týkající se podrobností při aplikaci ustanovení Smlouvy.

(2) (a) Shromáždění může provést změnu Prováděcího předpisu.

(b) S výhradou ustanovení odstavce (3) se k provedení změn požaduje tříčtvrtinová většina odevzdaných hlasů.

(3) (a) V Prováděcím předpisu jsou uvedena pravidla, která mohou být změněna:

(i) pouze jednomyslným souhlasem nebo

(ii) pouze tehdy, když žádný ze smluvních států, jejichž národní úřad působí jako orgán pro mezinárodní rešerši nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, neprojeví nesouhlas, a pokud takový orgán je mezivládní organizací, neprojeví-li nesouhlas ten smluvní stát, který je členem této mezivládní organizace a je k tomu zmocněn ostatními členskými státy sdruženými v příslušném orgánu této organizace.

(b) Má-li se takové pravidlo nadále z uvedeného speciálního režimu vyloučit, musí být splněny podmínky uvedené v pododstavci (a) (i) nebo v pododstavci (a) (ii) podle okolností.

(c) Má-li být nějaké pravidlo nadále do jednoho nebo druhého speciálního režimu podle pododstavce (a) zahrnuto, musí k tomu být jednomyslný souhlas.

(4) Prováděcí předpis stanoví, že generální ředitel vydá pod dohledem Shromáždění Administrativní směrnice.

(5) V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními Prováděcího předpisu má znění Smlouvy přednost.

HLAVA VI

SPORY

Článek 59

Spory

S výhradou článku 64 (5) může být každý spor mezi dvěma nebo více smluvními státy, který se týká výkladu nebo aplikace Smlouvy nebo Prováděcího předpisu a který nebyl vyřízen smírně, předložen jedním z těchto států u Mezinárodního soudního dvora návrhem podle řádu tohoto soudu, ledaže se tyto státy dohodnou na jiném způsobu řešení. Smluvní stát, který spor předkládá soudu, bude o tom informovat Mezinárodní úřad; Mezinárodní úřad upozorní na tuto záležitost ostatní smluvní státy.

HLAVA VII

REVIZE A ZMĚNY

Článek 60

Revize Smlouvy

(1) Smlouvu lze periodicky revidovat na zvláštní konferenci smluvních států.

(2) O svolání revizní konference rozhodne Shromáždění.

(3) Mezivládní organizace, určená jako orgán pro mezinárodní rešerši nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, má právo účasti na revizní konferenci jako pozorovatel.

(4) Články 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) až (8), 56 a 57 mohou být změněny buď revizní konferencí nebo podle ustanovení článku 61.

Článek 61

Změna některých ustanovení Smlouvy

(1) (a) Návrhy na změnu článků 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) až (8), 56 a 57 mohou vycházet z iniciativy každého státu, který je členem Shromáždění, z iniciativy výkonného výboru nebo generálního ředitele.

(b) Takové návrhy sdělí generální ředitel smluvním státům alespoň šest měsíců před jejich projednáním na Shromáždění.

(2) (a) Změny článků uvedených v odstavci (1) musí schválit Shromáždění.

(b) Ke schválení se vyžaduje tříčtvrtinová většina odevzdaných hlasů.

(3) (a) Změna článků uvedených v odstavci (1) nabývá účinnosti jeden měsíc poté, co generální ředitel obdrží písemná oznámení o přijetí změn v příslušném ústavním řízení od tří čtvrtin států, které byly členy Shromáždění v době přijetí změny.

(b) Každá takto přijatá změna shora uvedených článků je závazná pro všechny státy, které jsou členy Shromáždění v době, kdy změna nabývá účinnosti s tím, že jakákoliv změna, která znamená zvýšení finančních závazků smluvních států, zavazuje pouze ty státy, které podaly oznámení o přijetí takové změny.

(c) Každá změna přijatá podle pododstavce (a) zavazuje všechny státy, které se stanou členy Shromáždění po datu, kdy změna nabyla účinnosti podle ustanovení pododstavce (a).

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 62

Členství ve Smlouvě

(1) Každý stát, který je členem Mezinárodní unie na ochranu průmyslového vlastnictví, se může stát členem této Smlouvy:

(i) jejím podpisem a dodatečným uložením ratifikační listiny nebo,

(ii) uložením listiny o přístupu ke Smlouvě.

(2) Listiny o ratifikaci nebo o přístupu se uloží u generálního ředitele.

(3) Ustanovení článku 24 Stockholmského znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví platí i pro tuto Smlouvu.

(4) Odstavec (3) nelze v žádném případě vykládat tak, že obsahuje uznání nebo tichý souhlas smluvního státu s faktickou situací na území, na němž Smlouvu aplikuje jiný smluvní stát v důsledku uvedeného článku.

Článek 63

Účinnost Smlouvy

(1) (a) S výhradou ustanovení odstavce (3) nabývá tato Smlouva účinnosti tři měsíce poté, co osm států uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu za předpokladu, že alespoň čtyři z těchto států splňují jednu z následujících podmínek:

(i) počet přihlášek podaných v tomto státě přesáhl podle posledních ročních statistik zveřejněných Mezinárodním úřadem 40 000;

(ii) občané tohoto státu nebo osoby, které tam mají pobyt, podle posledních ročních statistik zveřejněných Mezinárodním úřadem podali alespoň 1000 přihlášek v jedné cizí zemi;

(iii) národní úřad tohoto státu obdržel podle posledních ročních statistik uveřejněných Mezinárodním úřadem alespoň 10 000 přihlášek od občanů cizích zemí nebo osob, které v nich mají pobyt.

(b) Pro účely tohoto odstavce výraz „přihlášky“ nezahrnuje přihlášky užitných vzorů.

(2) S výhradou odstavce (3) je pro každý stát, který se nestal členem Smlouvy v okamžiku, kdy nabyla účinnosti ve smyslu ustanovení odstavce (1), tato Smlouva závazná tři měsíce poté, co uložil svou ratifikační listinu nebo listinu o přístupu.

(3) Ustanovení hlavy II a odpovídající pravidla Prováděcího předpisu připojeného k Smlouvě se však použijí až po datu, kdy tři státy, z nichž každý splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v odstavci (1), se stanou členy této Smlouvy, aniž by ve smyslu ustanovení článku 64 (1) prohlásily, že nechtějí být vázány ustanoveními hlavy II. Toto datum však nemůže předcházet prvotní nabytí účinnosti podle odstavce (1).

Článek 64

Výhrady

(1) (a) Každý stát může prohlásit, že není vázán ustanoveními hlavy II.

(b) Státy, které učiní prohlášení podle ustanovení pododstavce (a), nejsou vázány ustanoveními hlavy II ani odpovídajícími ustanoveními Prováděcího předpisu.

(2) (a) Každý stát, který neučinil prohlášení podle odstavce (1) (a), může prohlásit, že:

(i) není vázán ustanoveními článku 39 (1), pokud jde o předložení vyhotovení mezinárodní přihlášky a jejího případného překladu;

(ii) závazek týkající se odkladu národního řízení, jak je stanoven v článku 40, nebude na překážku zveřejnění mezinárodní přihlášky nebo jejímu překladu národním úřadem nebo jeho prostřednictvím, přičemž se však rozumí, že tento stát není osvobozen od povinností stanovených v článcích 30 a 38.

(b) Státy, které učiní takové prohlášení, budou jím vázány.

(3) (a) Každý stát může prohlásit, že pokud jde o něj, nevyžaduje mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky.

(b) V případech, kdy při uplynutí 18 měsíců od data priority obsahuje mezinárodní přihláška určení pouze takových států, které učinily prohlášení ve smyslu ustanovení pododstavce (a), nebude mezinárodní přihláška podle článku 21 (2) zveřejněna.

(c) I v případech, kde platí ustanovení pododstavce (b), zveřejní Mezinárodní úřad mezinárodní přihlášku:

(i) na žádost přihlašovatele, jak je stanoveno Prováděcím předpisem;

(ii) v případě; že národní přihláška nebo patent založený na mezinárodní přihlášce byl zveřejněn tím národním úřadem některého určeného státu nebo jeho jménem, který učinil prohlášení podle ustanovení pododstavce (a), a to ihned po takovém zveřejnění, ne však dříve, než po uplynutí 18 měsíců od data priority.

(4) (a) Každý stát, jehož národní zákonodárství přiznává jeho patentům účinek na známý stav techniky od doby před zveřejněním, avšak nezrovnoprávňuje pro účely známého stavu techniky datum priority uplatňované podle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví s datem skutečného podání v tomto státě, může prohlásit, že podání mezinárodní přihlášky, v níž je tento stát určen, mimo jeho území, není pro účely známého stavu techniky rovnoprávné s přihláškou skutečně podanou na jeho území.

(b) Každý stát, který učiní prohlášení podle pododstavce (a), nebude v tomto rozsahu vázán článkem 11 (3).

(c) Každý stát, který učiní prohlášení uvedené v pododstavci (a), udá zároveň písemně datum a podmínky, od něhož a podle nichž na jeho území nastává účinek na známý stav techniky těch mezinárodních přihlášek, ve kterých byl označen. Toto prohlášení lze kdykoliv změnit oznámením zaslaným generálnímu řediteli.

(5) Každý stát může prohlásit, že není vázán článkem 59. Pokud se týče sporů mezi smluvním státem, který učinil takové prohlášení, s ostatními smluvními státy, neplatí ustanovení článku 59.

(6) (a) Každé prohlášení podle tohoto článku musí být učiněno písemně. Může být učiněno při podpisu Smlouvy, při uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu a nebo, s výjimkou případu uvedeného v odstavci (5), kdykoliv později oznámením zaslaným generálnímu řediteli. V případě takového oznámení nabývá prohlášení účinnosti šest měsíců poté, kdy došlo generálnímu řediteli, a nebude mít vliv na mezinárodní přihlášky podané před uplynutím uvedené šestiměsíční lhůty.

(b) Každé prohlášení podle tohoto článku lze kdykoliv vzít zpět oznámením zaslaným generálnímu řediteli. Takové vzetí zpět nabývá účinnosti tři měsíce poté, kdy došlo generálnímu řediteli a v případě vzetí zpět prohlášení podle odstavce (3) to nebude mít vliv na mezinárodní přihlášky podané před uplynutím uvedené tříměsíční lhůty.

(7) Jiné výhrady k Smlouvě kromě těch, které jsou uvedeny v odstavcích (1) až (5), jsou nepřípustné.

Článek 65

Postupné uplatňování Smlouvy

(1) Jestliže dohoda s orgánem pro mezinárodní rešerši nebo pro mezinárodní předběžný průzkum stanoví přechodné omezení počtu nebo druhu mezinárodních přihlášek, které se tyto orgány zavazují vyřídit, Shromáždění přijme nutná opatření k postupnému uplatňování Smlouvy a Prováděcího předpisu, pokud jde o dané kategorie mezinárodních přihlášek. Toto opatření platí i pro žádosti o rešerši mezinárodního typu podle článku 15 (5).

(2) Shromáždění stanoví lhůty, od nichž s výhradou ustanovení odstavce (1) lze podávat mezinárodní přihlášky a předkládat návrhy na mezinárodní předběžný průzkum. Tyto lhůty nesmí být delší než 6 měsíců od data, kdy Smlouva nabyla účinnosti podle ustanovení článku 63 (1), případně kdy hlava II se začala používat podle článku 63 (3).

Článek 66

Výpověď

(1) Každý smluvní stát může vypovědět Smlouvu oznámením zaslaným generálnímu řediteli.

(2) Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců poté, kdy oznámení došlo generálnímu řediteli. Nebudou tím dotčeny účinky mezinárodní přihlášky ve vypovídajícím státě, pokud byla mezinárodní přihláška podána před uplynutím této šestiměsíční lhůty nebo pokud byla před jejím uplynutím učiněna volba vypovídajícího státu.

Článek 67

Podpisy a úřední jazyky

(1) (a) Smlouva se podepisuje v jednom vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

(b) Úřední texty vyhotoví generální ředitel po konzultaci s příslušnými vládami v jazyce německém, japonském, portugalském, ruském a španělském a v dalších jazycích, které určí Shromáždění.

(2) Smlouva je přístupná k podpisu ve Washingtonu do 31. prosince 1970.

Článek 68

Uložení Smlouvy

(1) Originál Smlouvy se uloží u generálního ředitele poté, kdy již nebude přístupná k podpisu.

(2) Generální ředitel předá dvě jím ověřená vyhotovení Smlouvy a k ní připojeného Prováděcího předpisu vládám všech států, které jsou členy Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, a na požádání vládám jiných států.

(3) Generální ředitel provede registraci Smlouvy u sekretariátu Spojených národů.

(4) Generální ředitel předá dvě jím ověřená vyhotovení každé změny Smlouvy a Prováděcího předpisu vládám všech smluvních států a na požádání i vládám jiných států.

Článek 69

Oznámení

Generální ředitel oznámí vládám všech členských států Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví:

(i) podpisy podle článku 62;

(ii) uložení ratifikačních listin nebo listin o přístupu podle článku 62;

(iii) datum, kdy Smlouva nabyla účinnosti, a datum, od kterého se použije hlava II podle článku 63 (3);

(iv) prohlášení učiněná podle článku 64 (1) až (5);

(v) vzetí zpět prohlášení učiněná podle článku 64 (6) (b);

(vi) výpovědi došlé podle článku 66;

(vii) prohlášení učiněná podle článku 31 (4)

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

ke smlouvě o patentové spolupráci, změněný naposled v roce 1984

ČÁST A

Úvodní pravidla

PRAVIDLO I

ZKRÁCENÉ VÝRAZY

1.1 Smysl zkrácených výrazů

(a) V prováděcím předpisu slovo „Smlouva“ znamená Smlouvu o patentové spolupráci.

(b) V Prováděcím předpisu slova „hlava“ a „článek“ se vztahují na příslušnou hlavu a článek Smlouvy.

PRAVIDLO II

VÝKLAD NĚKTERÝCH SLOV

2.1 „Přihlašovatel“

Je-li použito slova „přihlašovatel“, znamená to také zástupce a jiného zmocněnce přihlašovatele, a to s výjimkou těch případů, kdy z textu nebo povahy ustanovení nebo z textové souvislosti, v nichž je takového slova použito, jasně vyplývá opak, tedy zejména v případech, kdy se předpis odvolává na pobyt nebo na státní příslušnost přihlašovatele.

2.2. „Zástupce“

Kdykoliv je použito slova „zástupce“, znamená to zástupce stanoveného podle ustanovení pravidla 90.1, pokud něco jiného jasně nevyplývá ze znění nebo povahy ustanovení, nebo z textové souvislosti, ve kterých je slovo použito.

2.2bis „Společný zmocněnec“

Kdykoliv je použito výrazu „společný zmocněnec“, znamená to přihlašovatele, který je stanoven jako, nebo považován, za společného zmocněnce podle ustanovení pravidla 90.2.

2.3. „Podpis“

Jestliže národní zákonodárství, používané přijímacím úřadem nebo příslušným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo pro mezinárodní předběžný průzkum, vyžaduje použití razítka místo podpisu, bude pro tento úřad nebo orgán výraz „podpis“ znamenat „razítko“.

2.4 „Prioritní lhůta“

(a) Kdykoliv je použito výrazu „prioritní lhůta“ ve vztahu k nárokované prioritě, znamená to období 12 měsíců od data podání dřívější přihlášky, jejíž priorita se takto nárokuje. Den podání dřívější přihlášky není do této lhůty zahrnut.

(b) Pravidlo 80.5 se použije přiměřeně na prioritní lhůtu.

ČÁST B

Pravidla, která se týkají hlavy I Smlouvy

PRAVIDLO 3

ŽÁDOST (FORMA)

3.1. Formulář žádosti

Žádost se podává na tištěném formuláři nebo jako počítačový výtisk.

3.2 Možnost získat formuláře

Tištěné formuláře poskytne přihlašovateli bezplatně přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad, jestliže si to přijímací úřad přeje.

3.3 Kontrolní seznam

(a) Žádost obsahuje seznam, který udává:

(i) celkový počet listů, které obsahuje mezinárodní přihláška a počet listů každé části mezinárodní přihlášky: žádost, popis (samostatně se označuje počet listů každé části popisu obsahující výpis sekvencí), nároky, výkresy, anotace;

(ii) zda k mezinárodní přihlášce, tak jak byla podána, je případně připojena plná moc (tj. doklad ustavující zástupce nebo společného zmocněnce), kopie generální plné moci, prioritní doklad, výpis sekvencí v elektronické formě, doklad týkající se úhrady poplatků nebo i jakýkoliv jiný doklad (musí být specifikovaný v kontrolním seznamu);

(iii) číslo obrázku výkresů, které by podle návrhu přihlašovatele měl být zveřejněn spolu s anotací; ve výjimečných případech může přihlašovatel navrhnout více než jeden obrázek.

(b) Seznam vyplní přihlašovatel, a neučiní-li tak, uvede potřebné údaje kromě čísla obrázku podle odstavce (a) (iii) přijímací úřad.

3.4. Podrobnosti

S výhradou ustanovení pravidla 3.3 upraví podrobnosti tištěného formuláře žádosti a žádosti podávané jako počítačový výtisk Administrativní směrnice.

Pravidlo 4

Žádost (Obsah)

4.1 Povinný a fakultativní obsah; podpis

(a) Žádost obsahuje:

(i) petit;

(ii) název vynálezu;

(iii) údaje týkající se přihlašovatele a zástupce, je-li zástupce ustanoven;

(iv) údaje týkající se vynálezce, jestliže národní zákonodárství alespoň jednoho z určených států požaduje, aby jméno vynálezce bylo uvedeno při podání národní přihlášky.

(b) Žádost případně obsahuje:

(i) uplatnění priority;

(ii) údaje týkající se dřívější rešerše, jak je stanoveno pravidly 4.12(i) a 12bis. 1(b) a (d),

(iii) odkaz na základní přihlášku nebo základní patent,

(iv) údaj o přihlašovatelově volbě příslušného orgánu pro mezinárodní rešerši.

(c) Žádost může obsahovat:

(i) údaje týkající se vynálezce, jestliže národní zákonodárství žádného z určených států nepožaduje, aby jméno vynálezce bylo uvedeno při podání národní přihlášky;

(ii) požadavek adresovaný přijímacímu úřadu, aby předal mezinárodnímu úřadu prioritní doklad, a to v případě, že přihláška, z níž je priorita uplatňována, byla podána u národního úřadu nebo u mezivládního orgánu, které jsou přijímacím úřadem.

(iii) prohlášení podle pravidla 4.17,

(iv) oznámení podle pravidla 4.18,

(v) žádost o navrácení práva přednosti,

(vi) prohlášení jak je stanoveno pravidlem 4.12(ii).

(d) Žádost musí být podepsána.

4.2 Petit

Petit musí mít dále uvedený obsah, přičemž se doporučuje toto jeho znění: „Podepsaný žádá, aby tato mezinárodní přihláška byla projednána podle Smlouvy o patentové spolupráci“.

4.3 Název vynálezu

Název vynálezu musí být krátký (Doporučuje se název o dvou až sedmi slovech, pokud je v angličtině nebo v překladu do angličtiny) a přesný.

4.4 Jména a adresy

(a) Jména fyzických osob se udávají příjmením a jménem (jmény), příjmení se udává před jménem (jmény).

(b) Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úředním označením.

(c) Adresy se udávají tak, aby tím byly splněny obvyklé požadavky na rychlé poštovní doručení na udanou adresu, a v každém případě obsahují všechny důležité správní jednotky včetně čísla domu, pokud připadá v úvahu. V těch případech, kde národní zákonodárství určeného státu nepožaduje uvedení čísla domu, nebude mít opomenutí uvést takové číslo, v tomto státě žádný následek. Aby se umožnilo rychlé spojení s přihlašovatelem, doporučuje se uvést adresu dálnopisu, číslo telefonu a faxu, nebo odpovídající údaje jiných podobných komunikačních prostředků přihlašovatele, nebo případně zástupce či společného zmocněnce.

(d) Pro každého přihlašovatele, vynálezce nebo zástupce smí být uvedena pouze jedna adresa, avšak jestliže nebyl ustanoven zástupce k zastupování přihlašovatele nebo všech přihlašovatelů, pokud je jich více než jeden, smí přihlašovatel, nebo, je-li více přihlašovatelů, společný zmocněnec, uvést navíc k jakékoli jiné adrese uvedené v žádosti, ještě i adresu, na kterou mají být zasílána oznámení.

4.5 Přihlašovatel

(a) Žádost musí uvádět:

(i) jméno,

(ii) adresu a

(iii) státní příslušnost a sídlo

přihlašovatele nebo, pokud je několik přihlašovatelů, každého z nich.

(b) Státní příslušnost přihlašovatele musí být udána názvem státu, jehož je příslušníkem.

(c) Sídlo přihlašovatele musí být udáno názvem státu, na jehož území má pobyt.

(d) V žádosti smí být uvedeni, pro různé určené státy, různí přihlašovatelé. V takovém případě se v žádosti uvede přihlašovatel nebo přihlašovatelé pro každý určený stát nebo skupinu určených států.

4.6 Vynálezce

(a) V případě uplatnění pravidla 4.1(a)(iv) nebo (c)(i) musí žádost obsahovat jméno a adresu vynálezce nebo každého vynálezce, je-li jich více.

(b) Jestliže je přihlašovatel vynálezcem, musí žádost obsahovat místo údaje uvedeného v odstavci (a) sdělení v tomto směru.

(c) V žádosti lze pro různé určené státy udat různé osoby jako vynálezce tehdy, jestliže jsou v tomto směru požadavky obsažené v národním zákonodárství určených států různé. V takovém případě bude žádost obsahovat zvláštní prohlášení pro každý určený stát nebo skupinu států, ve kterém se jedna nebo několik osob, případně tatáž osoba nebo tytéž osoby považují za vynálezce.

4.7. Zástupce

Jsou-li ustanoveni zástupci, bude to uvedeno v žádosti a současně budou uvedena jejich jména a adresy.

4.8. Společný zmocněnec

Jestliže byl určen společný zmocněnec, musí být tento údaj v žádosti uveden.

4.9 Určení státu; druhy ochrany; národní a regionální patenty

(a) Podání žádosti musí zahrnovat:

(i) určení všech smluvních států, které jsou vázány smlouvou k datu mezinárodního podání;

(ii) údaj, že mezinárodní přihláška je, vzhledem ke každému určenému státu, kterého se týká článek 43 nebo 44, na udělení každého druhu ochrany, který je dostupný na základě určení tohoto státu;

(iii) údaj, že mezinárodní přihláška je, vzhledem ke každému určenému státu, kterého se týká článek 45(1), na udělení regionálního patentu a také, pokud neplatí článek 45(2), národního patentu.

(b) Nehledě na odstavec (a)(i), jestliže ke dni 5. října 2005 národní zákonodárství smluvního státu uvádí, že podání mezinárodní přihlášky, která obsahuje určení tohoto státu a uplatňuje prioritu dřívější národní přihlášky mající účinek v tomto státě, bude mít za následek, že dřívější národní přihláška přestane mít účinek se stejnými důsledky, jako je vzetí zpět dřívější národní přihlášky, může žádost, ve které je uplatňována priorita dřívější národní přihlášky podané v tomto státě, obsahovat údaj, že určení tohoto státu není učiněno, za předpokladu, že určený úřad informuje Mezinárodní úřad do 5. ledna 2006, že tento odstavec platí vzhledem k určením tohoto státu, a že toto oznámení je stále platné k datu mezinárodního podání. Obdržené informace budou ihned zveřejněny Mezinárodním úřadem ve Věstníku.

4.10 Prioritní nárok

(a) Každé prohlášení uvedené v článku 8(1) („uplatnění priority“) může uplatňovat prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných buď v nebo pro některý členský stát Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo v nebo pro členský stát Světové obchodní organizace, který není členským státem této úmluvy. Každé uplatnění priority bude uvedeno v žádosti; sestává z oznámení, že se uplatňuje priorita z dřívější přihlášky a musí uvádět:

(i) datum podání dřívější přihlášky;

(ii) číslo dřívější přihlášky;

(iii) je-li dřívější přihláška národní přihláška, členský stát Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo členský stát Světové obchodní organizace, který není členem této úmluvy, ve kterém byla podána;

(iv) je-li dřívější přihláška regionální přihláška, organizaci pověřenou udělováním regionálních patentů podle příslušné smlouvy o regionálním patentu;

(v) je-li dřívější přihláška mezinárodní přihláška, přijímací úřad, u kterého byla podána.

(b) Navíc k obsahu požadovanému podle odstavců (a) (iv) nebo (v):

(i) je-li dřívější přihláška regionální přihláška nebo mezinárodní přihláška, uplatnění priority může obsahovat jeden nebo více členských států Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, pro které byla dřívější přihláška podána;

(ii) je-li dřívější přihláška regionální přihláška a nejméně jeden členský stát regionální patentové smlouvy není členským státem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ani členským státem Světové obchodní organizace, uplatnění priority bude obsahovat nejméně jeden členský stát této úmluvy nebo jeden členský stát této organizace, pro který byla dřívější přihláška podána.

(c) Pro účely odstavců (a) a (b) se článek 2(iv) nepoužije.

4.11 Odkaz na pokračování nebo dílčí pokračování, nebo základní přihlášku nebo patent

(a) Pokud:

(i) přihlašovatel si přeje podle pravidla 496z's.l(a) nebo (b), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v kterémkoliv určeném státě jako přihláška na dodatkový patent, dodatkové osvědčení, dodatkové autorské osvědčení na vynález nebo dodatkové osvědčení na užitný vzor; nebo

(ii) přihlašovatel si přeje podle pravidla 49bis. 1 (d), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v kterémkoliv určeném státě jako přihláška, která je pokračováním nebo dílčím pokračování dřívější přihlášky;

(iii) přihlašovatel si přeje podle pravidla 49bis.1(a) nebo (b), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v některém určeném státě jako přihláška na dodatkový patent, dodatkové osvědčení, dodatkové autorské osvědčení na vynález nebo dodatkové osvědčení na užitný vzor; nebo

musí to uvést v žádosti a musí uvést příslušnou základní přihlášku nebo základní patent nebo jiné základní udělení ochrany.

(b) Zahrnutí údaje podle odstavce (a) do žádosti nemá žádný vliv na použití pravidla 4.9.

4.12 Vzetí výsledků dřívějších rešerší v úvahu

Pokud si přihlašovatel přeje, aby orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše vzal v úvahu výsledky dřívější mezinárodní rešerše, rešerše mezinárodního typu, nebo národní rešerše provedené stejným nebo jiným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo národním úřadem („dřívější rešerše“):

(i) musí to uvést v žádosti a musí uvést příslušný orgán nebo úřad a přihlášku, ke které byla dřívější rešerše provedena;

(ii) žádost může, případně, obsahovat prohlášení k tomu, že mezinárodní přihláška je stejná, nebo podstatně stejná, jako přihláška, ke které byla provedena dřívější rešerše, nebo že mezinárodní přihláška je stejná, nebo podstatně stejná, jako dřívější přihláška s výjimkou, zeje podána v jiném jazyce.

4.14bis Volba orgánu pro mezinárodní rešerši

Je-li více orgánů pro mezinárodní rešerši příslušných pro rešerši mezinárodní přihlášky, přihlašovatel označí v žádosti ten orgán pro mezinárodní rešerši, který si vybral.

4.15 Podpis

Žádost musí být podepsána přihlašovatelem nebo všemi přihlašovateli, je-li jich více.

4.16 Přepis a překlad určitých slov

(a) Pokud nejsou jméno nebo adresa napsány latinskou abecedou, musí být rovněž uvedeny v latinské abecedě, a to buď v přepisu, nebo v anglickém překladu. Přihlašovatel rozhodne, která slova budou toliko přepsána a která přeložena.

(b) Jestliže není jméno země napsáno latinskou abecedou, musí být rovněž uvedeno v anglickém jazyce.

4.17 Dodatkové údaje

(a) Žádost nesmí obsahovat žádné jiné údaje než ty, které jsou uvedeny v pravidlech 4.1 až 4.16, přičemž Administrativní směrnice mohou dovolit, ne však nařídit, aby byly do žádosti pojaty dodatkové údaje těmito předpisy vyjmenované.

(b) Jestliže žádost obsahuje jiné údaje než ty, které jsou uvedeny v pravidlech 4.1 až 4.16 nebo dovoleny podle odstavce (a) Administrativními směrnicemi, přijímací úřad tyto dodatkové údaje škrtne z moci úřední.

4.18 Oznámení o začlenění prostřednictvím odkazu

Pokud mezinárodní přihláška nárokuje ke dni, kdy byl jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii) poprvé přijat přijímacím úřadem, prioritu dřívější přihlášky, může žádost obsahovat oznámení, že pokud prvek mezinárodní přihlášky podle článku 11(1)(iii)(d) nebo(e), nebo část popisu, nároků nebo výkresů podle pravidla 20.5(a) není jinak obsažen v mezinárodní přihlášce avšak je zcela obsažen v dřívější přihlášce, je tento prvek nebo část, s výhradou potvrzení podle pravidla 20.6, začleněn prostřednictvím odkazu do mezinárodní přihlášky pro účely pravidla 20.6. Takovéto oznámení, jestliže není obsaženo v žádosti v ten den, může být doplněno do žádosti jenom a pouze tehdy, pokud bylo jinak obsaženo v, nebo předloženo ten den s mezinárodní přihláškou.

4.19 Dodatkové údaje

(a) Žádost nesmí obsahovat žádné jiné údaje než ty, které jsou uvedeny v pravidlech 4.1 až 4.18, s tím, že Administrativní směrnice může povolit, ne však nařídit, aby byly do žádosti pojaty dodatkové údaje touto směrnicí vyjmenované.

(b) Jestliže žádost obsahuje jiné údaje než ty, které jsou uvedeny v pravidlech 4.1 až 4.18 nebo povoleny podle odstavce (a) Administrativní směrnicí, přijímací úřad tyto dodatkové údaje vyškrtne z moci úřední.

PRAVIDLO 5

POPIS

5.1 Způsob popisu

(a) Popis musí začínat názvem vynálezu uvedeného v žádosti a musí:

(i) upřesnění technického oboru, kterého se vynález týká;

(ii) uvedení známého stavu techniky, který je přihlašovateli znám a který může být užitečný pro porozumění, rešerši a průzkum vynálezu, a pokud možno uvedením materiálů, z nichž tento stav vyplývá;

(iii) vlastní popis přihlášeného vynálezu takovými výrazy, aby bylo možno technickému problému (i když nebyl výslovně jako takový uveden) a jeho řešení porozumět, a uvedení případných výhodných účinků vynálezu ve srovnání se známým stavem techniky;

(iv) krátký popis případných výkresů;

(v) uvedení alespoň nejlepšího způsobu, kterým by bylo možné podle názoru přihlašovatele uskutečnit přihlášený vynález; to se provede pomocí příkladů a když je to vhodné, odkazem na případné výkresy; když národní zákonodárství určeného státu nevyžaduje popis nejlepšího způsobu, ale spokojí se popisem jakéhokoli příkladu provedení (bez ohledu na to, zda je považován za nejlepší či nikoli), nemá opomenutí popsat nejlepší způsob provedení účinky v tomto státě;

(vi) výslovné uvedení způsobu, jakým může být předmět vynálezu vhodně využíván v průmyslu, pokud to zcela jasně nevyplývá z popisu nebo z povahy vynálezu, a způsobu, jakým může být vyráběn nebo používán, nebo jestliže může být pouze používán, způsob, jímž může být používán. Pojmem „průmysl“ se rozumí jeho nejširší smysl jako v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví.

(b) Způsob a pořadí popisu uvedené v odstavci (a) je nutno dodržet s výjimkou případů, kdy pro povahu vynálezu by byl jiný způsob nebo jiné pořadí lepší pro porozumění a hospodárnější vysvětlení.

(c) S výhradou ustanovení odstavce (b) bude každá část zmíněná v odstavci (a) uvedena vhodným nadpisem v souladu s doporučením obsaženým v Administrativních směrnicích.

5.2 Sekvence nukleotidů a/nebo aminokyselin

(a) Jestliže mezinárodní přihláška obsahuje vyjádření jedné nebo více sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin, musí popis obsahovat výpis sekvence, který je v souladu se standardem předepsaným Administrativní směrnicí, a musí být podán jako samostatná část popisu podle tohoto standardu.

(b) Jestliže část popisu s výpisem sekvence obsahuje nějaký volný text, jak je stanoveno ve standardu uvedeném v Administrativní směrnici, volný text musí být uveden rovněž v hlavní části popisu, a to ve stejném jazyce, jako je popis.

PRAVIDLO 6

NÁROKY

6.1 Počet a číslování nároků

(a) Počet nároků musí být přiměřený povaze přihlášeného vynálezu.

(b) Je-li nároků několik, musí být číslovány za sebou arabskými číslicemi.

(c) Způsob číslování v těch případech, kdy dochází k úpravě nároků, se řídí Administrativními směrnicemi.

6.2 Odkazy na jiné části mezinárodní přihlášky

(a) Nároky se nesmí, s výjimkou případů, kde je to nezbytně nutné, opírat, pokud jde o technické znaky vynálezu, o odkazy na popis nebo výkresy. Zejména se nesmí opírat o takové odkazy, jako je například: „jak je popsáno v části ... popisu“ nebo „jak je znázorněno na obrázku... výkresů“.

(b) V těch případech, kdy mezinárodní přihláška obsahuje výkresy, dává se přednost tomu, aby technické znaky v nárocích byly doprovázeny vztahovými značkami, které se jich týkají. Jestliže se jich použije, dává se přednost tomu, aby byly v závorkách. Jestliže použití vztahových značek nijak zvlášť neusnadňuje rychlejší pochopení nároku, pak se nepoužijí. Vztahové značky může určený úřad pro účely zveřejnění tímto úřadem vypustit.

6.3 Způsob sestavování nároků

(a) Definice předmětu, o jehož ochranu se žádá, sestává z technických znaků vynálezu.

(b) Je-li to vhodné, musí nároky obsahovat:

(i) úvodní část, označující ty technické znaky vynálezu, které jsou nutné pro definici přihlášeného předmětu, které jsou však v kombinaci součástí známého stavu techniky;

(ii) význakovou část, které předcházejí např. slova „vyznačující se“, „vyznačené tím“, „přičemž zlepšení spočívá v tom“ nebo jiná slova se stejným významem, a která stručně uvádí technické znaky, o jejichž ochranu se ve spojení se znaky, uvedenými v bodě (i) žádá.

(c) Tam, kde národní zákonodárství určeného státu nevyžaduje, aby byly nároky sestaveny způsobem uvedeným v odstavci (b), nebude mít opomenutí uvedeného způsobu sestavení nároků žádné následky pro tento stát za předpokladu, že skutečně použitý způsob sestavení nároků je v souladu s požadavky národního zákonodárství tohoto státu.

6.4 Závislé nároky

(a) Každý nárok, který obsahuje všechny znaky jednoho nebo více ostatních nároků (nárok v závislé formě, zde uváděný jako „závislý nárok“), musí obsahovat odvolání, pokud možno na začátku, na jiný nárok nebo na jiné nároky a potom musí uvést další nárokované znaky. Každý závislý nárok, který se odvolává na více než jeden z ostatních nároků („vícenásobně závislý nárok“) se smí odvolávat na tyto nároky pouze alternativně. Vícenásobně závislé nároky nesmějí sloužit jako podklad pro jiné vícenásobně závislé nároky. Jestliže národní zákonodárství národního úřadu, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, neumožňuje, aby vícenásobně závislé nároky byly sestaveny způsobem odlišným od toho, který je uveden ve dvou předcházejících větách, pak opomenutí sestavit nároky takovým způsobem může vést k jejich označení v mezinárodní rešeršní zprávě ve smyslu článku 17. (2) (b). Skutečnost, že nároky nejsou sestaveny uvedeným způsobem, nemá v určeném státě následky, pokud byly nároky sestaveny v souladu s národním zákonodárstvím tohoto státu.

(b) Každý závislý nárok musí být formulován tak, aby obsahoval všechna omezení obsažená v nároku, na který se odvolává. Vícenásobně závislý nárok musí být formulován tak, aby obsahoval všechna omezení obsažená v tom konkrétním nároku, v souvislosti s nimiž je právě uvažován.

(c) Všechny závislé nároky, které se odvolávají na jediný předcházející nárok a všechny závislé nároky, které se odvolávají na několik předcházejících nároků, budou podle možnosti a co nejvhodněji sloučeny do skupin.

6.5 Užitné vzory

Každý určený stát, u něhož se žádá o udělení užitného vzoru na základě mezinárodní přihlášky, může místo pravidel 6.1 až 6.4 použít ve věcech tam upravených ustanovení svého národního zákonodárství o užitných vzorech, pokud řízení o mezinárodní přihlášce bylo zahájeno v tomto státě, a za předpokladu, že přihlašovateli budou poskytnuty alespoň dva měsíce od uplynutí lhůty podle článku 22 pro přizpůsobení přihlášky požadavkům národního zákonodárství.

PRAVIDLO 7

VÝKRESY

7.1 Technologická schémata a diagramy

Technologická schémata a diagramy se považují za výkresy.

7.2 Lhůta

Lhůta uvedená v článku 7.(2) (ii) musí odpovídat okolnostem daného případu a nesmí být kratší než 2 měsíce od data písemné výzvy, v níž se žádá o předložení výkresů nebo dodatkových výkresů ve smyslu uvedeného ustanovení.

PRAVIDLO 8

ANOTACE

8.1 Obsah a forma anotace

(a) Anotace musí obsahovat:

(i) souhrn podstaty vynálezu, jak vyplývá z popisu nároků a případných výkresů; v souhrnu musí být uveden technický obor, jehož se vynález týká, a jeho formulace musí umožňovat jasné pochopení technického problému, jádra řešení tohoto problému vynálezem a základní využití nebo větší počet základních využití vynálezu;

(ii) tam, kde to připadá v úvahu, chemický vzorec, který ze všech vzorců uvedených v mezinárodní přihlášce nejlépe charakterizuje vynález.

(b) Anotace musí být tak stručná, jak to dovoluje podstata vynálezu (pokud možno 50 až 150 slov, je-li v angličtině nebo přeložena do angličtiny).

(c) Anotace nesmí obsahovat údaje o tvrzených výhodách nebo hodnotě přihlášeného vynálezu, ani o jeho uvažované upotřebitelnosti.

(d) Každý podstatný technický znak uvedený v anotaci a zobrazený na výkresu mezinárodní přihlášky musí být doplněn vztahovou značkou umístěnou v závorkách.

8.2 Obrázek

(a) Jestliže přihlašovatel opomene učinit návrh podle pravidla 3.3 (a) (iii) nebo jestliže orgán pro mezinárodní rešerši shledá, že vynález by byl lépe charakterizován jiným obrázkem nebo obrázky, než tím nebo těmi, které navrhuje přihlašovatel, pak označí, s výhradou ustanovení článku (b), ten obrázek nebo ty obrázky, které se připojí k anotaci, až ji Mezinárodní úřad zveřejní. V takovém případě bude k anotaci připojen obrázek nebo obrázky označené orgánem pověřeným mezinárodní rešerší. Jinak bude k anotaci připojen, s výhradou článku (b), obrázek nebo obrázky navržené přihlašovatelem.

(b) Pokud orgán pověřený mezinárodní rešerší shledá, že k pochopení anotace se nehodí žádný obrázek výkresů, oznámí to Mezinárodnímu úřadu. V takovém případě nebude k anotaci při zveřejnění Mezinárodním úřadem připojen žádný obrázek, i když přihlašovatel učinil návrh podle pravidla 3.3 (a) (iii).

8.3 Hlavní zásady formulace

Anotace se formuluje tak, aby mohla účinně sloužit jako orientační pomůcka pro účely rešerše v příslušném odvětví techniky, zejména, aby napomáhala vědcům, inženýrům nebo výzkumným pracovníkům ke zjištění, zda je nutno studovat celou mezinárodní přihlášku.

Pravidlo 9

Výrazy apod., kterých se nesmí použít

9.1 Vymezení
Mezinárodní přihláška nesmí obsahovat:

(i) výrazy nebo výkresy, které odporují dobrým mravům,

(ii) výrazy nebo výkresy, které se příčí veřejnému pořádku,

(iii) hanlivé údaje o výrobcích nebo postupech jakékoli jiné osoby než přihlašovatele nebo údaje o výhodách či platnosti přihlášek nebo patentů takové osoby (prostá srovnání s aktuálním stavem techniky nejsou sama o sobě hanlivá),

(iv) jakékoli prohlášení nebo jiné záležitosti, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně bezvýznamné nebo nepotřebné.

9.2 Připomínka rozporu spředpisy

Přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán určený pro doplňkovou rešerši a Mezinárodní úřad mohou učinit připomínku, že mezinárodní přihláška není v souladu s pravidlem 9.1 a mohou přihlašovateli navrhnout, aby dobrovolně provedl příslušné opravy mezinárodní přihlášky. V takovém případě musí být o tomto návrhu informován přijímací úřad, příslušný orgán určený pro doplňkovou rešerši a Mezinárodní úřad, dle okolností.

9.3 Odkaz na článek 21 (6)

„Hanlivé údaje“ uvedené v článku 21 (6) mají význam vymezený pravidlem 9.1 (iii).

PRAVIDLO 10

TERMINOLOGIE A ZNAČKY

10.1 Terminologie a značky

(a) Jednotky vah a měr musí být vyjádřeny v metrické soustavě, případně také v metrické soustavě, jsou-li napřed vyjádřeny v soustavě jiné.

(b) Teploty musí být vyjádřeny ve stupních Celsia, případně také ve stupních Celsia, jsou-li napřed vyjádřeny jinak.

(c) zrušeno

(d) Pro údaje o teple, energii, světle, zvuku a magnetismu, jakož i pro matematické vzorce a elektrické jednotky musí být dodrženy zásady mezinárodní praxe; pro chemické vzorce se použijí symboly, atomové hmotnosti a molekulární vzorce obecně užívané.

(e) Všeobecně se používají pouze takové technické výrazy, značky a symboly, které jsou v oboru obecně zavedeny.

(f) Jestliže je mezinárodní přihláška nebo její překlad v čínštině, v angličtině nebo v japonštině, začátek každého desetinného zlomku se označuje tečkou; jestliže je mezinárodní přihláška nebo její překlad v jazyce jiném než v čínštině, v angličtině nebo v japonštině, označuje se čárkou.

10.2 Důslednost

V celé mezinárodní přihlášce se důsledně používá zvolené terminologie a značek.

PRAVIDLO 11

POŽADAVKY NA VNĚJŠÍ ÚPRAVU MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY

11.1 Počet vyhotovení

(a) S výhradou ustanovení odstavce (b) se podávají mezinárodní přihlášky a každý z dokladů uvedených v kontrolním seznamu (pravidlo 3.3 (a) (ii)) v jednom vyhotovení.

(b) Každý přijímací úřad může požadovat, aby mezinárodní přihláška a každý doklad uvedený v kontrolním seznamu (pravidla 3.3 (a) (ii)), s výjimkou potvrzení o zaplacení poplatků nebo šeku pro zaplacení poplatků, byly podány ve dvou nebo třech vyhotoveních. V takovém případě je přijímací úřad zodpovědný za ověření toho, že druhé a třetí vyhotovení je shodné s archivním vyhotovením.

11.2 Vhodnost pro reprodukci

(a) Všechny části mezinárodní přihlášky (tj. žádost, popis, nároky, výkresy a anotace) musí být předloženy tak, aby je bylo možno přímo reprodukovat fotograficky, elektrostaticky, ofsetovým tiskem a mikrofilmem v jakémkoliv počtu kopií.

(b) Všechny listy musí být bez záhybů a trhlin; nesmí být přeložené.

(c) Používá se pouze jedna strana každého listu.

(d) S výhradou pravidla 11.10 (d) a pravidla 11.13 (j) se každý list použije ve svislé poloze (tj. kratší strany nahoře a dole).

11.3 Použitelný materiál

Všechny části mezinárodní přihlášky musí být na papíru, který je ohebný, silný, bílý, hladký, nelesklý a trvanlivý.

11.4 Oddělené listy apod.

(a) Každá část mezinárodní přihlášky (žádost, popis, nároky, anotace) začíná na novém listě.

(b) Všechny listy mezinárodní přihlášky se spojí tak, aby se při studiu mohly snadno obracet, aby se daly snadno rozpojit a zase složit dohromady v těch případech, kdy byly odděleny pro reprodukční účely.

11.5 Rozměry listů

Rozměry listů musí odpovídat formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). Každý přijímací úřad může však přijmout mezinárodní přihlášky na listech jiných rozměrů za předpokladu, že archivní vyhotovení předávané Mezinárodnímu úřadu a rešeršní vyhotovení, jestliže to žádá příslušný orgán pro mezinárodní rešerši, budou na formátu A4.

11. 6. Okraje

(a) Minimální okraje listů obsahující popis, nároky a anotaci jsou tyto:

- horní okraj: 2 cm

- levý okraj: 2,5 cm

- pravý okraj: 2 cm

- spodní okraj: 2 cm

(b) Doporučené maximální okraje uvedené v odstavci (a) jsou tyto:

- horní okraj 4 cm

- levý okraj 4 cm

- pravý okraj 3 cm

- spodní okraj 3 cm

(c) Na listech s výkresy nesmí být použitelná plocha větší než 26,2 cm x 17,00 cm. Listy nesmějí být kolem použitelné nebo použité plochy opatřeny rámečkem. Minimální okraje jsou tyto:

- horní okraj 2,5 cm

- levý okraj 2,5 cm

- pravý okraj 1,5 cm

- spodní okraj 1,0 cm

(d) Okraje uvedené v odstavcích (a) až (c) se týkají listů formátu A4. I když přijímací úřad přijímá jiné formáty, musí archivní vyhotovení formátu A4 a v daném případě i rešeršní vyhotovení formátu A4 zachovávat shora uvedené okraje.

(e) S výhradou odstavce (f) a ustanovení pravidla 11.8 (b) okraje předložené mezinárodní přihlášky musí být úplně prázdné.

(f) Horní okraj může obsahovat v levém rohu značku přihlašovatele, s podmínkou, že značka nebude níž než 1,5 cm od horního okraje listu. Počet písmen ve značce přihlašovatele nesmí překročit maximum, které je uvedeno v Administrativní směrnici.

11.7 Číslování listů

(a) Všechny listy, které obsahuje mezinárodní přihláška, musí být číslovány za sebou arabskými číslicemi.

(b) Čísla musí být umístěna ve středu horního nebo spodního okraje listu, ale nesmí být umístěna v okraji.

11.8 Číslování řádků

(a) Naléhavě se doporučuje číslovat každý pátý řádek každého listu popisu a každého listu nároků.

(b) Čísla by měla být uvedena v pravé polovině levého okraje.

11.9 Způsob psaní textu

(a) Žádost, popis, nároky a anotace se píší strojem nebo tisknou.

(b) V případě potřeby lze napsat rukou nebo nakreslit pouze grafické symboly a znaky, chemické nebo matematické vzorce a některé znaky v čínštině nebo v japonštině.

(c) Stroj opis má meziřádkovou mezeru 11/2.

(d) Všechny textové části musí být napsány takovým písmem, u kterého mají velká písmena výšku alespoň 0,28 cm, tmavou nesmazatelnou barvou a tak, aby byly splněny požadavky uvedené v pravidle 11.2 s tím, že jakákoliv textová část v žádosti může být napsána takovým písmem, jehož velká písmena mají výšku alespoň 0,21 cm.

(e) Odstavce (c) a (d), pokud jde o mezery a o rozměry písmen, se nevztahují na texty v čínštině nebo v japonštině.

11.10 Výkresy, vzorce a tabulky v textové části

(a) V žádosti, popisu, nárocích a anotaci nesmějí být výkresy.

(b) V popisu, nárocích a anotaci smějí být chemické a matematické vzorce.

(c) V popisu a v anotaci smějí být tabulky; nárok smí obsahovat tabulky pouze tehdy, je-li to vzhledem k předmětu tohoto nároku vhodné.

(d) Tabulky a matematické nebo chemické vzorce mohou být na listu umístěny vodorovně, pokud je nelze uspokojivě umístit svisle; listy, na nichž jsou tabulky nebo chemické nebo matematické vzorce umístěny vodorovně se zařazují tak, aby horní části tabulek nebo vzorců byly na levé straně listu.

11.11 Texty na výkresech

(a) Výkresy nesmějí obsahovat texty, pouze jednotlivé slovo nebo jednotlivá slova, je-li to zcela nevyhnutelné, např. slovo jako: „voda“, „pára“, „otevřeno“, „zavřeno“, „řez AB“. U elektrických obvodů, blokových schémat a technologických diagramů mohou být jen krátká hesla, nezbytně nutná pro porozumění.

(b) Všechna použitá slova musí být umístěna tak, aby při překladu mohla být přelepena bez porušení některé čáry výkresů.

11.12 Přepisy apod.

Na listech nesmí být nadměrně mazáno, listy nesmějí obsahovat přepisy, překlepy nebo vsuvky mezi řádky. Porušení tohoto pravidla lze přejít jen tehdy, pokud není sporná původnost obsahu a ohrožen požadavek dobré reprodukce.

11.13 Zvláštní požadavky na výkresy

(a) Výkresy musí být provedeny trvanlivými, černými, dostatečně sytými a tmavými, stejně silnými a dobře ohraničenými čarami a tahy bez použití barev.

(b) Řezy musí být opatřeny obvyklým šrafováním, které nesmí bránit snadné čitelnosti vztahových značek a vynášecích čar.

(c) Měřítko výkresů a zřetelnost jejich grafického provedení musí být takové, aby se i při fotografické reprodukci s lineárním zmenšením na dvě třetiny daly bez nesnází rozeznat všechny detaily.

(d) Jestliže je ve výjimečných případech na výkresech uvedeno měřítko, musí být znázorněno graficky.

(e) Všechny číslice, písmena a vynášecí čáry obsažené ve výkresu musí být jednoduché a jasné. Ve spojení s číslicemi a písmeny se nesmí používat závorek, kroužků nebo uvozovek.

(f) Všechny čáry výkresů musí být řádně nakresleny rýsovacími pomůckami.

(g) Každý prvek určitého obrázku musí být úměrný ostatním prvkům obrázku, ledaže použití různých měřítek je nezbytné pro jasnost obrázku.

(h) Výška číslic a písmen nesmí být nižší než 0,32 cm. Pro legendu výkresů se použije latinské abecedy a kde je to obvyklé, řecké abecedy.

(i) Jeden list výkresu smí obsahovat několik obrázků. Jestliže obrázky na dvou nebo více listech tvoři ve skutečnosti jediný úplný obrázek, musí být uspořádány tak, aby se dal kompletní obrázek sestavit bez zakrytí některé části obrázků na různých listech.

(j) Jednotlivé obrázky se na listě nebo na listech sestaví tak, aby se neplýtvalo místem, nejlépe v kolmé poloze a vzájemně zřetelně odděleně. Pokud nejsou obrázky v kolmé poloze, musí být umístěny vodorovně tak, aby jejich horní část byla na levé straně listu.

(k) Nezávisle na očíslování listů musí být jednotlivé obrázky číslovány za sebou arabskými čísly.

(l) Vztahové značky, neuvedené v popise, nesmějí být na výkresech a naopak.

(m) Vztahové značky téhož prvku musí být shodné v celé mezinárodní přihlášce.

(n) Jestliže výkresy obsahují velký počet vztahových značek, důrazně se doporučuje připojit zvláštní list se seznamem všech vztahových značek a prvků jimi označených.

11.14 Později předložené dokumenty

Pravidla 10 a 11.1 až 11.13 se rovněž vztahují na jakýkoliv dokument - například na vyměněné listy, upravené nároky, překlady - předložený po podání mezinárodní přihlášky.

Pravidlo 12

Jazyk mezinárodní přihlášky a překlad pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění

12.1 Jazyky přípustné pro podání mezinárodních přihlášek

(a) Mezinárodní přihláška musí být podána v některém jazyce, který přijímací úřad pro tento účel připouští.

(b) Každý přijímací úřad připustí pro podání mezinárodní přihlášky nejméně jeden jazyk, který je jak:

(i) jazyk, který připouští orgán pro mezinárodní rešerši nebo nejméně jeden orgán pro mezinárodní rešerši příslušný pro provádění mezinárodní rešerše na mezinárodní přihlášky podané u tohoto přijímacího úřadu, a

(ii) jazyk, ve kterém má být přihláška zveřejněna

(c) Nehledě na odstavec (a), žádost musí být podána v kterémkoli jazyce zveřejnění, který přijímací úřad připouští pro účely tohoto odstavce.

(d) Bez ohledu na odstavec (a) každý text obsažený v části popisu s výpisem sekvencí podle pravidla 5.2(a) musí být podán v souladu se standardem uvedeným v Administrativní směrnici.

12.1 bis Jazyk prvků a částí předložených podle pravidla 20.3, 20.5 nebo 20.6

Prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) předložený přihlašovatelem podle pravidla 20.3(b) nebo 20.6(a), a část popisu, nároků nebo výkresů předložených přihlašovatelem podle pravidla 20.5(b) nebo 20.6(a) musí být v jazyce mezinárodní přihlášky, ve kterém byla podána, nebo v případě, zeje požadován překlad přihlášky podle pravidla 12.3(a) nebo 12.4(a), v jazyku přihlášky jak byla podána a v jazyce tohoto překladu.

12.1ter Jazyk údajů poskytnutých podle pravidla 13 bis. 4

Veškeré údaje týkající se uložení biologického materiálu, poskytnuté podle pravidla 13bis.4, musí být v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, s tím, že pokud je požadován překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a) nebo 12.4(a), veškeré takové údaje musí být poskytnuty v obou jazycích, v jazyce ve kterém je přihláška podána a v jazyce tohoto překladu.

12.2 Jazyk změn v mezinárodní přihlášce

(a) Každá změna mezinárodní přihlášky musí být, s výhradou pravidel 46.3 a 55.3, v jazyce, ve kterém byla přihláška podána.

(b) Každá náprava zjevné chyby v mezinárodní přihlášce podle pravidla 91.1 musí být v jazyce, ve kterém byla přihláška podána, s tím, že:

(i) vyžaduje-li se překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a), 12.4(a) nebo 55.2(a), nápravy uvedené v pravidle 91.1(b)(ii) a (iii) musí být podány jak v jazyce přihlášky tak v jazyce tohoto překladu;

(ii) vyžaduje-li se překlad žádosti podle pravidla 26.3ter(c), nápravy uvedené v pravidle 91 .1(b)(i) mohou být podány pouze v jazyce tohoto překladu.

(c) Každá oprava nedostatku v mezinárodní přihlášce podle pravidla 26 musí být v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška podána. Každá oprava nedostatku podle pravidla 26 v překladu mezinárodní přihlášky poskytnutém podle pravidla 12.3 nebo 12.4, každá oprava nedostatku podle pravidla 55.2(c) v překladu poskytnutém podle pravidla 55.2(a), nebo každá oprava nedostatku v překladu žádosti poskytnutém podle pravidla 26.3ter(c) musí být v jazyce překladu.

12.3 Překlad pro účely mezinárodní rešerše

(a) Není-li jazyk, ve kterém byla mezinárodní přihláška podána, přípustný pro orgán pro mezinárodní rešerši, který má provést mezinárodní rešerši, přihlašovatel musí do jednoho měsíce od data přijetí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem předložit tomuto úřadu překlad mezinárodní přihlášky do jazyka, který je současně:

(i) jazykem přípustným pro tento orgán a

(ii) jazykem, ve kterém má být přihláška zveřejněna, a

(iii) jazykem přípustným pro přijímací úřad podle pravidla 12.1(a), jestliže není mezinárodní přihláška podána v jazyce, ve kterém má být zveřejněna.

(b) Odstavec (a) se nepoužije pro žádost ani pro žádnou část popisu s výpisem sekvencí.

(c) Pokud, jakmile přijímací úřad zašle přihlašovateli sdělení podle pravidla 20.2(c), přihlašovatel nepředložil překlad požadovaný podle odstavce (a), přijímací úřad musí, s výhodou spolu s s tímto sdělením, vyzvat přihlašovatele, aby:

(i) předložil překlad ve lhůtě podle odstavce (a);

(ii) v případě, že vyžadovaný překlad nebyl předložen ve lhůtě podle odstavce (a), předložil překlad a případně zaplatil poplatek za pozdní předložení ve smyslu odstavce (e) ve lhůtě do jednoho měsíce od data výzvy nebo ve lhůtě do dvou měsíců od data přijetí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem podle toho, která lhůta uplyne později.

(d) Pokud zaslal přijímací úřad přihlašovateli výzvu podle odstavce (c) a přihlašovatel nepředložil ve stanovené lhůtě podle odstavce (c) (ii) požadovaný překlad a nezaplatil žádný poplatek za pozdní předložení, mezinárodní přihláška bude považována za odvolanou a přijímací úřad o tom vydá usnesení. Každý překlad a každá platba, kterou přijímací úřad obdrží před vydáním usnesení ve smyslu předcházející věty a před uplynutím 15 měsíců od data priority se bude považovat za obdrženou před uplynutím této lhůty.

(e) Za předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad požadovat zaplacení poplatku za pozdní předložení, ve vlastní prospěch, a to ve výši 25 % mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky nad 30 listů.

12.4 Překlad pro účely mezinárodního zveřejnění

(a) Pokud jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, není jazykem zveřejnění a nepožaduje se žádný překlad podle pravidla 12.3(a), musí přihlašovatel předložit do 14 měsíců od data priority přijímacímu úřadu překlad mezinárodní přihlášky do kteréhokoli jazyka zveřejnění, který přijímací úřad připouští pro účely tohoto odstavce.

(b) Odstavec (a) se nevtahuje na žádost ani na část popisu vyhrazenou výpisu sekvencí.

(c) Pokud přihlašovatel nepředložil ve lhůtě uvedené v odstavci (a) překlad požadovaný podle tohoto odstavce, přijímací úřad vyzve přihlašovatele k předložení požadovaného překladu a případně k zaplacení poplatku za pozdní předložení požadovaný podle odstavce (e), a to do 16 měsíců od data priority. Každý překlad přijatý přijímacím úřadem dříve, než tento úřad pošle výzvu podle předchozí věty, se považuje za přijatý před uplynutím lhůty podle odstavce (a).

(d) Pokud přihlašovatel nepředložil ve lhůtě podle odstavce (c) požadovaný překlad a nezaplatil požadovaný poplatek za pozdní předložení, považuje se mezinárodní přihláška za vzatou zpět a přijímací úřad o tom učiní prohlášení. Každý překlad a každá platba přijaté přijímacím úřadem dříve, než tento úřad učiní prohlášení podle předchozí věty, a před uplynutím 17 měsíců od data priority se považují za přijaté před uplynutím této lhůty.

(e) Za předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad požadovat zaplacení poplatku za pozdní předložení, ve vlastní prospěch, a to ve výši 25 % mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky nad 30 listů.

Pravidlo 12bis

Předložení dokumentů týkajících se dřívější rešerše přihlašovatelem

12bis.1 Předložení dokumentů týkajících se dřívější rešerše přihlašovatelem v případě žádosti podle pravidla 4.12.

(a) Pokud přihlašovatel podle pravidla 4.12 požaduje, aby orgán pro mezinárodni rešerši vzal v úvahu výsledky dřívější rešerše provedené stejným nebo jiným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo národním úřadem, pak přihlašovatel, s výhradou odstavců (b) až (d), předloží přijímacímu úřadu společně s mezinárodní přihláškou kopii výsledků dřívější rešerše v jakékoli formě (například ve formě rešeršní zprávy, seznamu citovaného stavu techniky nebo průzkumové zprávy), ve které jsou předloženy příslušným orgánem nebo úřadem.

(b) Pokud byla dřívější rešerše provedena stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako přijímací úřad, může přihlašovatel namísto předložení kopie uvedené v odstavci (a) uvést, že si přeje, aby ji přijímací úřad připravil a předal ji orgánu pro mezinárodní rešerši. Tento požadavek bude uveden v žádosti a přijímací úřad za něj může požadovat ve svůj prospěch zaplacení poplatku.

(c) Pokud byla dřívější rešerše provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebude vyžadováno předložení kopie uvedené v odstavci (a) podle tohoto odstavce.

(d) Pokud má přijímací úřad nebo orgán pro mezinárodní rešerši k dispozici kopii uvedenou v odstavci (a) ve formě a způsobem, který je pro úřad či orgán přijatelný, například z digitální knihovny, a přihlašovatel to uvede v žádosti, nebude vyžadováno předložení kopie podle tohoto odstavce.

12bis.2 Výzva orgánu pro mezinárodní rešerši k předložení dokumentů týkajících se dřívější rešerše v případě žádosti podle pravidla 4.12

(a) Orgán pro mezinárodní rešerši může, s výhradou odstavců (b) a (c), vyzvat přihlašovatele, aby mu předložil ve Ihůtě přiměřené okolnostem:

(i) kopii příslušné dřívější přihlášky,

(ii) pokud je dřívější přihláška v jazyce, který není pro orgán pro mezinárodní rešerši přípustný, překlad dřívější přihlášky do jazyka, který je pro tento orgán přípustný,

(iii) pokud jsou výsledky dřívější rešerše v jazyce, který není pro orgán pro mezinárodní rešerši přípustný, překlad těchto výsledků do jazyka, který je pro tento orgán přípustný,

(iv) kopii jakéhokoli dokumentu citovaného ve výsledcích dřívější rešerše.

(b) Pokud byla dřívější rešerše provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerší nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebo pokud má orgán pro mezinárodní rešerši k dispozici kopii nebo překlad uvedený v odstavci (a) ve formě a způsobem, který je pro orgán přijatelný, například z digitální knihovny nebo ve formě prioritního dokumentu, nebude vyžadováno předložení kopie ani překladu uvedeného v odstavci (a) podle tohoto odstavce.

(c) Pokud žádost obsahuje prohlášení podle pravidla 4.12(ii) o tom, že mezinárodní přihláška je stejná nebo v podstatě stejná jako přihláška, u které byla provedena dřívější rešerše, nebo že mezinárodní přihláška je stejná nebo v podstatě stejná jako dřívější přihláška, s tou výjimkou, že je podána v jiném jazyce, nebude vyžadováno předložení kopií ani překladů uvedených v odstavcích (a)(i) a (ii) podle těchto odstavců.

PRAVIDLO 13

JEDNOTNOST VYNÁLEZU

13.1 Požadavek

Mezinárodní přihláška smí obsahovat jen jeden vynález nebo skupinu vynálezů vzájemně spojených tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku („požadavek jednotnosti vynálezu“).

13.2. Okolnosti, za kterých je požadavek jednotnosti vynálezu považován za splněný

Jestliže je v jedné a téže mezinárodní přihlášce nárokována skupina vynálezů, je požadavek jednotnosti vynálezu, podle ustanovení pravidla 13.1 splněn pouze tehdy, jestliže existuje technický vztah mezi těmito vynálezy, spočívající na jednom nebo více shodných nebo odpovídajících zvláštních technických znacích. Výraz „zvláštní technické znaky“ znamená takové technické znaky, které vymezují účinek, kterým každý z uplatňovaných vynálezů, považovaných za celek, překračuje známý stav techniky.

13.3. Stanovení jednotnosti vynálezu neovlivněné způsobem sestavení nároků

Určení, zda je skupina vynálezů vzájemně spojena tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku, musí být provedeno bez ohledu na to, zda jsou vynálezy uplatňovány v oddělených nárocích, nebo alternativně v jednom nároku.

13.4 Závislé nároky

S výhradou pravidla 13.1 lze do jediné mezinárodní přihlášky zahrnout rozumný počet závislých nároků pro ochranu zvláštních provedení vynálezu, který je předmětem nezávislého nároku, a to i tehdy, když znaky jednotlivého závislého nároku lze považovat samy o sobě za vynález.

13.5 Užitné vzory

Každý určený stát, u něhož se žádá o udělení užitného vzoru na základě mezinárodní přihlášky, může místo pravidel 13.1 až 13.4 použít ve věcech tam upravených ustanovení svého národního zákonodárství o užitných vzorech, pokud řízení o mezinárodní přihlášce bylo zahájeno v tomto státě a za předpokladu, že přihlašovateli budou poskytnuty alespoň dva měsíce od uplynutí lhůty podle článku 22 pro přizpůsobení přihlášky požadavkům národního zákonodárství.

PRAVIDLO 13 bis

Vynálezy týkající se biologických materiálů

13bis.1 Vymezení

Pro účely tohoto pravidla se pod výrazem „odkaz na uložený biologický materiál“ rozumí údaje mezinárodní přihlášky o uložení biologických materiálů u ukládacího orgánu nebo o biologickém materiálu takto uloženém.

13bis.2 Odkaz (všeobecně)

Každý odkaz na uložený biologický materiál musí být proveden podle tohoto pravidla, a pokud je takto proveden, má se za to, že vyhovuje požadavkům národního zákonodárství každého určeného státu.

13bis.3 Odkazy; obsah; opomenutí odkazu nebo údaje

(a) Odkaz na uložený biologický materiál musí udávat:

(i) jméno a adresu ukládacího orgánu, u něhož došlo k uložení;

(ii) datum uložení biologického materiálu u tohoto orgánu;

(iii) přístupové číslo přidělené tímto orgánem uloženému mikroorganismu;

(iv) další skutečnosti oznámené Mezinárodnímu úřadu podle ustanovení pravidla 13 bis 7 (a) (i), pokud požadavek na jejich oznámení byl zveřejněn ve Věstníku podle pravidla 13 bis 7 (c) nejméně dva měsíce před podáním mezinárodní přihlášky.

(b) Opomenutí odkazu na uložený biologický materiál nebo opomenutí některého údaje podle odstavce (a) v odkazu na uložený biologický materiál nebude mít žádný následek v tom určeném státu, jehož národní zákonodárství takový odkaz nebo údaj v národní přihlášce nevyžaduje.

13bis.4 Odkazy; lhůta pro poskytnutí údajů

(a) S výhradou odstavců (b) a (c), není-li některý z údajů uvedený v pravidle 13bis.3(a) obsažen v odkazu na uložený biologický materiál v mezinárodní přihlášce při podání, ale je předložen Mezinárodnímu úřadu:

(i) ve lhůtě 16 měsíců od data priority, takový údaj bude každý určený úřad považovat za předložený včas;

(ii) po uplynutí lhůty 16 měsíců od data priority, bude údaj považovaný každým určeným úřadem za předložený v poslední den této lhůty, pokud dojde Mezinárodnímu úřadu před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění.

(b) Jestliže národní zákonodárství určeného úřadu tak vyžaduje u národních přihlášek, může tento úřad žádat předložení údajů ve smyslu pravidla 13bis.3(a) dříve než 16 měsíců od data priority za předpokladu, že byl tento požadavek podle pravidla 13bis.7(a)(ii) oznámen Mezinárodnímu úřadu a Mezinárodní úřad takovýto požadavek podle pravidla 13bis.7(c) zveřejnil ve Věstníku nejméně dva měsíce před podáním mezinárodní přihlášky.

(c) Jestliže přihlašovatel žádá dřívější zveřejnění podle článku 21 (2)(b), kterýkoliv určený úřad může považovat každý údaj, který nebyl předložen před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění, za údaj, který nebyl předložen včas.

(d) Mezinárodní úřad oznámí přihlašovateli datum, kdy obdržel každý údaj předložený podle odstavce (a), a:

(i) jestliže údaj obdržel před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění, zveřejní údaj předložený podle odstavce (a) a údaj o datu přijetí spolu s mezinárodní přihláškou;

(ii) jestliže údaj obdržel po ukončení technických příprav k mezinárodnímu zveřejnění, oznámí závažné údaje z odkazu určeným úřadům.

13bis.5 Odkazy a údaje pro účely jednoho nebo více určených států; různá uložení pro různé určené státy; uložení u ukládacích orgánů, které nebyly oznámeny

(a) Odkaz na uložený biologický materiál se považuje za odkaz pro účely všech určených států, ledaže byl výslovně proveden jen pro účely některého z určených států; totéž platí pro údaje uvedené v odkazu.

(b) Odkaz na několik různých uložení biologického materiálu pro určené státy je přípustný.

(c) Každý určený úřad má právo nebrat v úvahu uložení u jiného ukládacího orgánu než u toho, který byl oznámen podle pravidla 13bis.7(b).

13bis.6 Poskytnutí vzorků

Ve smyslu článků 23 a 40 nedojde k poskytnutí vzorků biologického materiálu, na nějž byl učiněn odkaz v mezinárodní přihlášce, před uplynutím příslušných lhůt, po jejichž uplynutí může podle uvedených článků začít národní řízení, ledaže s tím přihlašovatel souhlasí. Jestliže však přihlašovatel vykoná úkony uvedené v článku 22 nebo 39 po mezinárodním zveřejnění, avšak před uplynutím uvedených lhůt, může k poskytnutí vzorků uloženého biologického materiálu dojít po vykonání uvedených úkonů. Bez ohledu na předcházející ustanovení je možné vzorky uloženého biologického materiálu poskytnout podle ustanovení národního zákonodárství uplatňovaného kterýmkoliv určeným úřadem v okamžiku, kdy podle tohoto práva nabývá mezinárodní zveřejnění účinky povinného národního zveřejnění národní přihlášky bez průzkumu.

13bis.7 Národní požadavky: oznámení a zveřejnění

(a) Každý národní úřad může oznámit Mezinárodnímu úřadu požadavky národního zákonodárství v tom směru, že

(i) v odkazu na uložený biologický materiál v národní přihlášce požaduje vedle údajů zmíněných v pravidle 13bis.3(a)(i), (ii) a (iii) další v oznámení uvedené skutečnosti;

(ii) jeden nebo více údajů uvedených v pravidle 13bis.3(a) se požaduje v národní přihlášce už při podání nebo ve lhůtě kratší než 16 měsíců od data priority, přičemž tuto lhůtu je třeba v oznámení přesně uvést.

(b) Každý národní úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu ukládací orgány, u nichž národní zákonodárství povoluje ukládat biologické materiály pro účely patentového řízení před tímto úřadem, nebo skutečnost, že národní zákonodárství neobsahuje žádné předpisy o ukládání nebo je nedovoluje.

(c) Požadavky, které mu byly oznámeny podle ustanovení odstavce (a) a informace, které mu byly oznámeny podle ustanovení odstavce (b) uveřejní Mezinárodní úřad ihned ve Věstníku.

Pravidlo 13ter

Výpisy sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin

13ter.1 Postup před orgánem pro mezinárodní rešerši

(a) Pokud mezinárodní přihláška obsahuje vyjádření jedné nebo více sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin, může orgán pro mezinárodní rešerši vyzvat přihlašovatele, aby mu předložil pro účely mezinárodní rešerše výpis sekvencí v elektronické formě, která je v souladu se standardem daným Administrativní směrnicí, pokud již není takový výpis sekvencí v elektronické formě dostupný ve formě a způsobem, který orgán akceptuje, a, případně, aby mu ve lhůtě stanovené ve výzvě zaplatil poplatek za pozdní předložení, uvedený v odstavci (c).

(b) Pokud je alespoň část mezinárodní přihlášky podána na papíře a orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že popis nevyhovuje pravidlu 5.2(a), může vyzvat přihlašovatele, aby předložil pro účely mezinárodní rešerše výpis sekvencí v papírové formě, která je v souladu se standardem daným Administrativní směrnicí, pokud již není takový výpis sekvencí v papírové formě dostupný ve formě a způsobem, který orgán akceptuje, ať bylo či nikoli požadováno předložení výpisu sekvencí v elektronické formě podle odstavce (a), a, případně, aby ve lhůtě stanovené ve výzvě zaplatil poplatek za pozdní předložení, uvedený v odstavci (c).

(c) Předložení výpisu sekvencí na výzvu podle odstavce (a) nebo (b) může podléhat poplatku ve prospěch orgánu pro mezinárodní rešerši, nebo poplatku za pozdní předložení, jehož výše bude stanovena orgánem pro mezinárodní rešerši, ale nepřekročí částku 25 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky přesahující 30 listů, s tím, že poplatek za pozdní předložení může být vyžadován podle odstavce (a) nebo (b), ale nikoliv podle obou.

(d) Jestliže přihlašovatel nepředloží ve lhůtě stanovené ve výzvě podle odstavce (a) nebo (b) požadovaný výpis sekvencí a nezaplatí požadovaný poplatek za pozdní předložení, je na orgánu pro mezinárodní rešerši pouze požadováno provést rešerši mezinárodní přihlášky v rozsahu, kdy smysluplná rešerše může být provedena bez výpisu sekvencí.

(e) Žádný výpis sekvencí, který nebyl obsažen v mezinárodní přihlášce při jejím podání, ať byl předložen na výzvu podle odstavců (a) nebo (b) nebo jinak, nesmí tvořit součást mezinárodní přihlášky, ale tento odstavec nebrání přihlašovateli, aby upravil popis pokud se týče výpisu sekvencí v souladu s článkem 34(2)(b).

(f) Pokud orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že popis nevyhovuje pravidlu 5.2(b), vyzve přihlašovatele, aby podal požadovanou opravu. Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně pro každou opravu navrženou přihlašovatelem. Orgán pro mezinárodní rešerši předá opravu přijímacímu úřadu a Mezinárodnímu úřadu.

13ter.2 Postup před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

Pravidlo 13ter.1 se použije přiměřeně pro řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

13ter.3 Výpis sekvencí pro určený úřad

Žádný určený úřad nesmí požadovat, aby mu přihlašovatel předložil jiný výpis sekvencí než výpis sekvencí, který je v souladu se standardem daným Administrativní směrnicí.

PRAVIDLO 14

PŘEDÁVACÍ POPLATEK

14.1 Předávací poplatek

(a) Každý přijímací úřad může požadovat, aby přihlašovatel zaplatil v jeho prospěch poplatek za přijetí mezinárodní přihlášky, předání vyhotovení Mezinárodnímu úřadu a příslušnému orgánu pro mezinárodní rešerši a výkon všech ostatních úkolů v souvislosti s mezinárodní přihláškou ve své funkci přijímacího úřadu („předávací poplatek“).

(b) Výši případného předávacího poplatku určí přijímací úřad.

(c) Předávací poplatek musí být zaplacen do jednoho měsíce od data obdržení mezinárodní přihlášky. Splatná částka je částka, která je splatná k datu přijetí mezinárodní přihlášky.

Pravidlo 15

Mezinárodní přihlašovací poplatek

15.1 Mezinárodní přihlašovací poplatek

Každá mezinárodní přihláška podléhá zaplacení poplatku ve prospěch Mezinárodního úřadu („mezinárodní přihlašovací poplatek“), který vybírá přijímací úřad.

15.2 Výše poplatku

(a) Výše mezinárodního přihlašovacího poplatku je uvedena v Sazebníku poplatků.

(b) Mezinárodní přihlašovací poplatek je splatný v měně nebo v jedné z měn předepsaných přijímacím úřadem („předepsaná měna“).

(c) Pokud je předepsanou měnou švýcarský frank, převede přijímací úřad dotyčný poplatek neprodleně Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích.

(d) Pokud je předepsanou měnou jiná měna než švýcarský frank a tato měna:

(i) je volně směnitelná na švýcarské franky, určí generální ředitel pro každý přijímací úřad, který předepisuje měnu platby mezinárodního přihlašovacího poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Přijímací úřad převede částku v této měně neprodleně Mezinárodnímu úřadu;

(ii) není volně směnitelná na švýcarské franky, je přijímací úřad zodpovědný za konverzi mezinárodního přihlašovacího poplatku z předepsané měny na švýcarské franky a tento poplatek neprodleně převede Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích, v částce uvedené v Sazebníku poplatků. Přijímací úřad rovněž může přepočítat mezinárodní přihlašovací poplatek z předepsané měny na eura nebo americké dolary a převést Mezinárodnímu úřadu neprodleně ekvivalentní částku poplatku v eurech nebo amerických dolarech, jak ji podle bodu (i) určí generální ředitel v souladu s pokyny Shromáždění.

15.3 Lhůta splatnosti; splatná částka

Mezinárodní přihlašovací poplatek je splatný přijímacímu úřadu do jednoho měsíce od data přijetí mezinárodní přihlášky. Splatná částka je částka platná k tomuto datu přijetí.

15.4 Vrácení poplatku

Přijímací úřad vrátí mezinárodní přihlašovací poplatek přihlašovateli:

(i) jestliže je zjištění podle článku 11(1) záporné

(ii) jestliže před předáním archivního vyhotovení Mezinárodnímu úřadu je mezinárodní přihláška odvolána nebo považována za odvolanou nebo

(iii) jestliže s ohledem na předpisy o národní bezpečnosti se s mezinárodní přihláškou nenakládá jako takovou.

Pravidlo 16

Rešeršní poplatek

16.1 Právo žádat poplatek

(a) Každý orgán pro mezinárodní rešerši může požadovat, aby přihlašovatel v jeho prospěch zaplatil poplatek za provedení mezinárodní rešerše a výkon všech dalších úkolů, kterými je orgán pro mezinárodní rešerši pověřen podle ustanovení Smlouvy a Prováděcího předpisu („rešeršní poplatek“).

(b) Rešeršní poplatek vybírá přijímací úřad. Poplatek je splatný v měně předepsané tímto úřadem („předepsaná měna“).

(c) Pokud je předepsanou měnou měna, ve které orgán pro mezinárodní rešerši stanovil tento poplatek („stanovená měna“), převede přijímací úřad dotyčný poplatek neprodleně tomuto orgánu v dané měně.

(d) Pokud předepsanou měnou není stanovená měna a předepsaná měna:

(i) je volně směnitelná na stanovenou měnu, určí generální ředitel pro každý přijímací úřad, který předepisuje měnu platby rešeršního poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Přijímací úřad převede částku v této měně neprodleně orgánu pro mezinárodní rešerši;

(ii) není volně směnitelná na stanovenou měnu, je přijímací úřad zodpovědný za konverzi rešeršního poplatku z předepsané měny na stanovenou měnu a tento poplatek neprodleně převede orgánu pro mezinárodní rešerši ve stanovené měně, v částce stanovené orgánem pro mezinárodní rešerši;

(e) Pokud při placení rešeršního poplatku v předepsané měně jiné, než je stanovená měna, je částka skutečně obdržená, podle odstavce (d)(i) tohoto pravidla, orgánem pro mezinárodní rešerši v předepsané měně po přepočtu na stanovenou měnu nižší než částka orgánem stanovená, uhradí orgánu pro mezinárodní rešerši rozdíl Mezinárodní úřad. Pokud je skutečně obdržená částka vyšší, náleží rozdíl Mezinárodnímu úřadu.

(f) Pokud jde o lhůtu splatnosti rešeršního poplatku a splatnou částku, platí přiměřeně ustanovení pravidla 15.3 týkající se mezinárodního přihlašovacího poplatku.

16.2 Vrácení poplatku

Přijímací úřad vrátí rešeršní poplatek přihlašovateli:

(i) jestliže je zjištění podle článku 11(1) záporné,

(ii) jestliže před předáním rešeršního vyhotovení orgánu pro mezinárodní rešerši je přihláška odvolána nebo považována za odvolanou nebo

(iii) jestliže se s ohledem na předpisy týkající se národní bezpečnosti s mezinárodní přihláškou nenakládá jako takovou.

16.3 Částečné vrácení poplatku

Pokud orgán pro mezinárodní rešerši vezme v úvahu podle pravidla 41.1 výsledky dřívější rešerše při provádění mezinárodní rešerše, pak tento orgán vrátí rešeršní poplatek zaplacený v souvislosti s mezinárodní přihláškou, v rozsahu a podle podmínek stanovených v dohodě podle článku 16(3)(b).

Pravidlo 16bis

Prodloužení lhůt k zaplacení poplatků

16bis. 1 Výzva přijímacího úřadu

(a) Pokud přijímací úřad do doby splatnosti podle pravidel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f) zjistí, že mu nebyly zaplaceny žádné poplatky, nebo že zaplacená částka nestačí k pokrytí předávacího poplatku, mezinárodního přihlašovacího poplatku nebo rešeršního poplatku, přijímací úřad, s výhradou odstavce (d), vyzve přihlašovatele, aby zaplatil částku požadovanou k pokrytí těchto poplatků, případně spolu s poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(c) Pokud přijímací úřad zaslal přihlašovateli výzvu podle odstavce (a) a přihlašovatel ve lhůtě uvedené v tomto odstavci nezaplatil celou částku, včetně případného poplatku za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2, přijímací úřad, s výhradou odstavce (e):

(i) vydá příslušné usnesení podle článku 14(3) a

(ii) bude postupovat podle pravidla 29.

(d) Každá platba, kterou přijímací úřad obdrží před odesláním výzvy podle odstavce (a), se považuje za obdrženou před uplynutím lhůty podle pravidla 14.1(c), 15.3 nebo 16.1(f).

(e) Jakákoli platba přijatá přijímacím úřadem dříve, než tento úřad vydá příslušné usnesení podle článku 14(3), bude považována za přijatou před uplynutím lhůty uvedené v odstavci (a).

16bis.2 Poplatek za pozdní platbu

(a) Placení poplatků jako odezva na výzvu podle pravidla 16bis.1(a) může přijímací úřad podmínit zaplacením poplatku za pozdní platbu v jeho vlastní prospěch. Výše tohoto poplatku bude:

(i) 50 % z částky nezaplacených poplatků, která je specifikována ve výzvě, nebo

(ii) je-li částka vypočítaná podle bodu (i) menší než předávací poplatek, částka rovnající se předávacímu poplatku.

(b) Výše poplatku za pozdní platbu však nesmí překročit částku 50 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky přesahující 30 listů.

Pravidlo 17

Prioritní doklad

17.1 Povinnost předložit kopii dřívější národní nebo mezinárodní přihlášky

(a) Je-li uplatněna priorita z dřívější národní nebo mezinárodní přihlášky podle článku 8, kopie této dřívější přihlášky ověřená úřadem, u kterého byla podána („prioritní doklad“), pokud tento prioritní doklad již nebyl podán u přijímacího úřadu spolu s mezinárodní přihláškou, ve které se priorita uplatňuje, a s výhradou odstavců (b) a (b-bis), bude předložena přihlašovatelem Mezinárodnímu úřadu nebo přijímacímu úřadu nejpozději do 16 měsíců od data priority, přičemž kopie zmíněné dřívější přihlášky, kterou obdrží
Mezinárodní úřad po uplynutí této lhůty, bude považována za přijatou tímto úřadem poslední den této lhůty, pokud mu dojde před datem mezinárodního zveřejnění mezinárodní přihlášky.

(b) Je-li prioritní doklad vydáván přijímacím úřadem, přihlašovatel může místo jeho předložení požádat přijímací úřad, aby připravil a předal prioritní doklad Mezinárodnímu úřadu. Žádost musí být podána nejpozději do 16 měsíců od data priority a přijímací úřad ji může podrobit poplatku.

(b-bis) Je-li prioritní dokument, v souladu s Administrativní směrnicí, k dispozici Mezinárodnímu úřadu z digitální knihovny před datem mezinárodního zveřejnění mezinárodní přihlášky, je přihlašovatel oprávněn, namísto předložení prioritního dokumentu, požádat před datem mezinárodního zveřejnění Mezinárodní úřad, aby získal prioritní dokument z této digitální knihovny.

(c) Pokud požadavky žádného ze tří předchozích odstavců nejsou splněny, určený úřad může, s výhradou odstavce (d), nepřihlížet k uplatnění priority s tím, že žádný určený úřad nebude nepřihlížet k uplatnění priority, aniž by dal přihlašovateli příležitost dodat prioritní doklad ve lhůtě, která bude přiměřená okolnostem.

(d) Žádný určený úřad nebude nepřihlížet k uplatnění priority podle odstavce (c), pokud dřívější přihláška uvedená v odstavci (a) byla podána u něj jako u národního úřadu nebo pokud je prioritní doklad, v souladu s Administrativní směrnicí, dostupný z digitální knihovny.

17.2 Předkládání kopie

(a) Pokud přihlašovatel vyhoví ustanovení pravidla 17.1 (a), (b) nebo (b-bis), Mezinárodní úřad na zvláštní žádost určeného úřadu urychleně, ale nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, dodá kopii prioritního dokladu tomuto úřadu. Žádný určený úřad nebude požadovat předložení kopie prioritního dokladu od samotného přihlašovatele. Přihlašovatel nemusí dodat překlad určenému úřadu před uplynutím lhůty podle článku 22. Pokud přihlašovatel předloží určenému úřadu výslovnou žádost podle článku 23(2) před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, Mezinárodní úřad na zvláštní žádost určeného úřadu dodá kopii prioritního dokladu tomuto úřadu ihned po obdržení této žádosti.

(b) Mezinárodní úřad nezveřejní kopie prioritního dokladu před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky.

(c) Jestliže byla mezinárodní přihláška zveřejněna podle článku 21, Mezinárodní úřad poskytne kopii prioritního dokladu na požádání každému, za úhradu nákladů, pokud před zveřejněním:

(i) nebyla mezinárodní přihláška vzata zpět

(ii) nebylo uplatnění priority odvoláno nebo podle pravidla 26bis.2(b) se má za to, že priorita nebyla uplatněna.

PRAVIDLO 18

PŘIHLAŠOVATEL

18.1 Pobyt a občanství

(a) S výhradou ustanovení odstavce (b) a (c), je otázka, zda přihlašovatel má pobyt v tom smluvním státě, jehož se dovolává, nebo je občanem takového smluvního státu, otázkou národního zákonodárství tohoto smluvního státu a rozhoduje ji přijímací úřad.

(b) V každém případě,

(i) držba pravé a faktické průmyslové nebo obchodní firmy ve smluvním státě se považuje za pobyt v tomto státě a

(ii) právnická osoba zřízená podle národního zákonodárství smluvního státu se považuje za občana tohoto státu.

(c) Je-li mezinárodní přihláška podána u Mezinárodního úřadu jako u přijímacího úřadu, Mezinárodní úřad požádá, v případě uvedeném v Administrativní směrnici, národní úřad smluvního státu nebo úřad činný pro tento smluvní stát, aby rozhodl otázku uvedenou v odstavci (a). Mezinárodní úřad informuje o této žádosti přihlašovatele. Přihlašovatel může předložit své argumenty přímo národnímu úřadu. Národní úřad rozhodne tuto otázku bez odkladu.

18.3. Dva nebo více přihlašovatelů

Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů, je možno podat mezinárodní přihlášku, jestliže alespoň jeden z nich je oprávněn podat mezinárodní přihlášku podle článku 9.

18.4. Informace o požadavcích národního zákonodárství, pokud jde o přihlašovatele

(c) Mezinárodní úřad periodicky uveřejňuje informace o různých národních zákonodárstvích, pokud jde o otázku, kdo je oprávněn (vynálezce, právní nástupce vynálezce, majitel vynálezu a jiní) podat národní přihlášku, a k informacím připojí upozornění, že účinek mezinárodní přihlášky v každém určeném státě může záviset na tom, zda osoba uvedená v mezinárodní přihlášce jako přihlašovatel pro tento stát je osobou, která je podle národního zákonodárství tohoto státu oprávněna podat národní přihlášku.

Pravidlo 19

Příslušný přijímací úřad

19.1 Kde se podávají přihlášky

(a) S výhradou ustanovení odstavce (b), se mezinárodní přihláška podává podle volby přihlašovatele,

(i) u národního úřadu smluvního státu, v němž má přihlašovatel pobyt, resp. u úřadu činného pro tento stát,

(ii) u národního úřadu smluvního státu, jehož je přihlašovatel občanem, resp. u úřadu činného pro tento stát,

(iii) u Mezinárodního úřadu, nehledě na smluvní stát, v němž má přihlašovatel pobyt nebo jehož je občanem.

(b) Každý smluvní stát se může dohodnout s druhým smluvním státem nebo kteroukoli mezivládní organizací, že národní úřad druhého státu nebo mezivládní organizace bude ve všech nebo v některých věcech jednat na místě národního úřadu prvního státu jako přijímací úřad pro přihlašovatele, kteří jsou občany prvního státu nebo v něm mají pobyt. Bez ohledu na takovou dohodu se národní úřad prvního státu považuje za příslušný přijímací úřad pro účely článku 15 (5).

(c) V souvislosti s každým rozhodnutím podle článku 9 (2) jmenuje Shromáždění národní úřad nebo mezivládní organizaci, která bude působit jako přijímací úřad pro přihlášky občanů států určených Shromážděním, nebo osob, které v nich mají pobyt. Jmenování vyžaduje předchozí souhlas tohoto národního úřadu nebo mezivládní organizace.

19.2 Dva nebo více přihlašovatelů

Jsou-li dva nebo více přihlašovatelů:

(i) požadavky pravidla 19.1 se považují za splněné, když národní úřad, u kterého byla mezinárodní přihláška podána, je národním úřadem smluvního státu nebo úřadem činným pro tento smluvní stát, v němž má alespoň jeden z přihlašovatelů pobyt nebo jehož je občanem,

(ii) mezinárodní přihláška může být podána u Mezinárodního úřadu podle pravidla 19.1 (a) (iii), má-li alespoň jeden z přihlašovatelů pobyt ve smluvním státě nebo je občanem smluvního státu.

19.3 Uveřejnění skutečností o postoupení úkolů přijímacího úřadu

(a) Smluvní stát, který postoupí úkoly přijímacího úřadu národnímu úřadu jiného smluvního státu nebo mezivládní organizaci, oznámí každou dohodu uzavřenou podle pravidla 19.1 (b) bez zbytečného odkladu Mezinárodnímu úřadu.

(b) Mezinárodní úřad uveřejní takové oznámení bez zbytečného odkladu ve Věstníku.

19.4 Předání Mezinárodnímu úřadu jako přijímacímu úřadu

(a) V případě, kdy je mezinárodní přihláška podána u národního úřadu, který je činný jako přijímací úřad podle Smlouvy, ale

(i) tento přijímací úřad není oprávněný podle pravidla 19.1 nebo 19.2 přijmout tuto mezinárodní přihlášku nebo

(ii) mezinárodní přihláška není v jazyce přípustném podle pravidla 12.1(a) pro tento národní úřad, ale je v jazyce přípustném podle tohoto pravidla pro Mezinárodní úřad jako přijímací úřad, nebo

(iii) tento národní úřad a Mezinárodní úřad souhlasí z jiných důvodů než uvedených v odstavcích (i) a (ii) a se schválením přihlašovatele, že se řízení podle tohoto pravidla může použít,

považuje se mezinárodní přihláška s výhradou odstavce (b) za přijatou tímto úřadem v zastoupení Mezinárodního úřadu jako přijímacího úřadu podle pravidla 19.1(a)(iii).

(b) V případě, kdy podle odstavce (a) je mezinárodní přihláška přijata národním úřadem v zastoupení Mezinárodního úřadu činného jako přijímací úřad podle pravidla 19.1 (a) (iii), předá ji národní úřad neprodleně, pokud tomu nebrání předpisy týkající se národní bezpečnosti, Mezinárodnímu úřadu. Národní úřad může požadovat za toto předání zaplacení, ve svůj prospěch, poplatku, který se rovná předávacímu poplatku stanovenému úřadem podle pravidla 14. Takto předaná mezinárodní přihláška se považuje za přijatou Mezinárodním úřadem činným jako přijímací úřad podle pravidla 19.1 (a) (iii) dnem, kdy byla přijata národním úřadem.

(c) Pro účely pravidel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f), pokud byla mezinárodní přihláška předána Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (b), bude za datum přijetí mezinárodní přihlášky považováno datum, kdy byla mezinárodní přihláška skutečně přijata Mezinárodním úřadem. Pro účely tohoto odstavce neplatí poslední věta odstavce (b).

Pravidlo 20

Datum mezinárodního podání

20.1 Určení podle článku 11(1)

(a) Bez odkladu po přijetí písemností, které jsou zamýšlenou mezinárodní přihláškou, přijímací úřad určí, zda tyto písemnosti splňují požadavky článku 11(1).

(b) Pro účely článku 11(1)(iii)(c) postačí uvést jméno přihlašovatele tak, aby bylo možné určit jeho totožnost i tehdy, je-li jméno napsáno chybně, křestní jména neuvedena v plném znění nebo, v případě právnických osob, je uvedené jméno ve zkratce nebo je neúplné.

(c) Pro účely článku 11(1)(ii) postačí, aby část, kterou lze považovat za popis (kromě jeho části s výpisem sekvencí) a část, kterou lze považovat za nárok nebo nároky, byla v jazyce přípustném přijímacím úřadem podle pravidla 12.1 (a).

(d) Jestliže k datu 1. října 1997 není odstavec (c) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, pak odstavec (c) se nepoužije pro tento přijímací úřad, dokud bude neslučitelnost s zákonodárstvím přetrvávat, za předpokladu, že zmíněný úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 31. prosince 1997. Došlé oznámení bude Mezinárodním úřadem bez odkladu zveřejněno ve Věstníku.

20.2 Kladné zjištění podle článku 11(1)

(a) Jestliže přijímací úřad určí, že v době přijetí písemností, které jsou zamýšlenou mezinárodní přihláškou, byly požadavky článku 11(1) splněny, přijímací úřad uzná datum přijetí mezinárodní přihlášky jako datum mezinárodního podání.

(b) Přijímací úřad označí razítkem žádost mezinárodní přihlášky, která má přiznané datum mezinárodního podání, jak je stanoveno Administrativní směrnicí. Kopie, jejíž žádost byla takto razítkem označena, je archivním vyhotovením mezinárodní přihlášky.

(c) Přijímací úřad bez odkladu sdělí přihlašovateli číslo mezinárodní přihlášky a datum mezinárodního podání. Zároveň zašle Mezinárodnímu řadu kopii sdělení zaslaného přihlašovateli, ledaže již bylo zasláno neboje zasíláno Mezinárodnímu úřadu zároveň archivní vyhotovení podle pravidla 22.1(a).

20.3 Vady podle článku 11(1)

(a) Pokud při určování, zda písemnosti, které jsou zamýšlenou mezinárodní přihláškou, splňují požadavky článku 11(1) přijímací úřad shledá, že některé z požadavků článku 11(1) nejsou splněny nebo se jeví být nesplněné, přijímací úřad bez odkladu vyzve přihlašovatele, aby přihlašovatel podle své volby:

(i) předložil požadovanou opravu podle článku 11(2); nebo

(ii) pokud dotyčné požadavky jsou požadavky vztahující se k prvku uvedeném v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e), potvrdil v souladu s pravidlem 20.6(a), že prvek je začleněn prostřednictvím odkazu podle pravidla 4.18;

a vznesl výhrady, pokud existují, v přiměřené lhůtě podle pravidla 20.7. Jestliže tato lhůta uplyne po uplynutí 12 měsíců od data podání kterékoliv přihlášky, z níž se uplatňuje priorita, přijímací úřad upozorní přihlašovatele na tuto okolnost.

(b) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak:

(i) přihlašovatel předloží přijímacímu úřadu požadovanou opravu podle článku 11(2) po datu přijetí zamýšlené mezinárodní přihlášky, avšak k datu pozdějšímu než je datum spadající do přiměřené lhůty podle pravidla 20.7, přijímací úřad musí uznat takovéto pozdější datum za datum mezinárodního podání a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c);

(ii) prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) je, podle pravidla 20.6(b), považován za obsažený v mezinárodní přihlášce k datu, ke kterému byly jeden nebo více prvků, uvedených v článku 11(1)(iii) poprvé přijaty přijímacím úřadem, pak přijímací úřad musí uznat za datum mezinárodního podání to datum, ke kterému byly splněny veškeré požadavky článku 11(1) a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c).

(c) Jestliže přijímací úřad zjistí později nebo na základě odpovědi žadatele, že pochybil při vydávání výzvy podle odstavce (a), protože požadavky článku 11(1) byly splněny již při převzetí písemností, bude postupovat podle pravidla 20.2.

20.4 Záporné zjištění podle článku 11(1)

Jestliže přijímací úřad neobdrží v průběhu přiměřené lhůty podle pravidla 20.7 opravu nebo potvrzení podle pravidla 20.3(a), nebo v případě, že oprava nebo potvrzení byly přijaty avšak přihláška stále nesplňuje požadavky článku 11(1), pak přijímací Úřad:

(i) neprodleně informuje přihlašovatele, že s přihláškou není a nebude nakládáno jako s mezinárodní přihláškou a uvede pro to důvody;

(ii) oznámí Mezinárodnímu úřadu, že číslo vyznačené na písemnostech se nepoužije jako číslo mezinárodní přihlášky;

(iii) ponechá si písemnosti tvořící zamýšlenou mezinárodní přihlášku a veškerou korespondenci, která se jí týká, ve smyslu pravidla 93.1; a

(iv) odešle kopii uvedených písemností Mezinárodnímu úřadu, v případě, že na základě požadavku přihlašovatele podle článku 25(1) Mezinárodní úřad takovouto kopii potřebuje a výslovně o ní požádá.

20.5 Chybějící části

(a) Pokud při určování, zda písemnosti zamýšlené být mezinárodní přihláškou splňují požadavky článku 11(1), zjistí přijímací úřad, že část popisu, nároků nebo výkresů chybí nebo se jeví jako chybějící, včetně případu, kdy všechny výkresy chybí nebo se jeví jako chybějící, avšak s vyloučením případu, kdy celý prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) chybí nebo se jeví jako chybějící, pak vyzve bez odkladu přihlašovatele, aby podle volby přihlašovatele:

(i) doplnil zamýšlenou mezinárodní přihlášku dodáním chybějící části; nebo

(ii) potvrdil v souladu s pravidlem 20.6(a), že tato část byla začleněna prostřednictvím odkazu podle pravidla 4.18;

a vznesl výhrady, pokud existují, v rámci přiměřené lhůty podle pravidla 20.7. Jestliže tato lhůta uplyne po uplynutí 12 měsíců od data podání kterékoliv přihlášky, jejíž priorita je nárokována, přijímací úřad přihlašovatele na tuto okolnost upozorní.

(b) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu k datu nebo před datem, ke kterému jsou splněny všechny požadavky článku 11(1) ale v přiměřené lhůtě podle pravidla 20.7, chybějící část uvedenou v odstavci (a), aby doplnil mezinárodní přihlášku, bude tato část zahrnuta do přihlášky a přijímací úřad uzná jako datum mezinárodního podání datum, ke kterému jsou splněny veškeré požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c).

(c) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu po datu, ke kterému byly splněny všechny požadavky článku 11(1) ale v přiměřené lhůtě podle pravidla 20.7, chybějící část uvedenou v odstavci (a), aby doplnil mezinárodní přihlášku, bude tato část zahrnuta do přihlášky a přijímací úřad opraví datum mezinárodního podání na datum, ke kterému přijímací úřad přijal tuto část, oznámí přihlašovateli příslušným způsobem a bude postupovat, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

(d) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak je část uvedená v odstavci (a) považována podle pravidla 20.6(b) za obsaženou v zamýšlené mezinárodní přihlášce k datu, ke kterému jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii) byly poprvé přijaty přijímacím úřadem, uzná přijímací úřad jako datum mezinárodního podání datum, ke kterému jsou splněny veškeré požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c).

(e) Pokud bylo datum mezinárodního podání opraveno podle odstavce (c), může přihlašovatel v oznámení předloženém přijímacímu úřadu ve lhůtě jednoho měsíce od data oznámení podle odstavce (c) požadovat, aby příslušná chybějící část nebyla brána na vědomí, a v takovémto případě bude chybějící část považována za nedodanou a oprava data mezinárodního podání podle tohoto odstavce nebude považována za provedenou a přijímací úřad bude postupovat, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

20.5bis Chybně podané prvky a části

a) Pokud přijímající úřad při určování, zda písemnosti zamýšlené být mezinárodní přihláškou splňují požadavky článku 11(1), zjistí, že celý prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) byl podán chybně nebo se jeví jako chybně podaný, nebo že část popisu, nároků nebo výkresů byla podána chybně nebo se jeví jako chybně podaná, včetně případu, kdy všechny výkresy byly chybně podány nebo se jeví jako chybně podané („chybně podaný prvek nebo část”), vyzve přijímající úřad bez odkladu přihlašovatele, aby podle své volby:

i) opravil zamýšlenou mezinárodní přihlášku dodáním správného prvku nebo části; nebo

ii) potvrdil v souladu s pravidlem 20.6(a), že správný prvek nebo část byly začleněny prostřednictvím odkazu podle pravidla 4.18;

a vznesl případné výhrady v platné lhůtě podle pravidla 20.7. Jestliže tato lhůta uplyne po uplynutí 12 měsíců od data podání přihlášky, jejíž priorita se uplatňuje, přijímací úřad přihlašovatele na tuto okolnost upozorní.

(b) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu k datu nebo před datem, ke kterému jsou splněny všechny požadavky podle článku 11(1), ale v platné lhůtě podle pravidla 20.7, správný prvek nebo část, aby opravil zamýšlenou mezinárodní přihlášku, budou tento správný prvek nebo část zahrnuty do přihlášky, dotyčný chybně podaný prvek nebo část budou z přihlášky odstraněny a přijímací úřad uzná jako datum mezinárodního podání datum, ke kterému jsou splněny všechny požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c) a podle Administrativní směrnice.

(c) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu po datu, ke kterému byly splněny všechny požadavky podle článku 11(1), ale v platné lhůtě podle pravidla 20.7, správný prvek nebo část, aby opravil mezinárodní přihlášku, budou tento prvek nebo část zahrnuty do přihlášky, dotyčný chybně podaný prvek nebo část budou z přihlášky odstraněny a přijímací úřad opraví datum mezinárodního podání na datum, ke kterému přijímací úřad tento správný prvek nebo část přijal, oznámí tuto skutečnost přihlašovateli a bude postupovat, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

(d) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak jsou správný prvek nebo část považovány podle pravidla 20.6 (b) za obsažené v zamýšlené mezinárodní přihlášce k datu, ke kterému přijímací úřad poprvé obdržel jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii), dotyčný chybně podaný prvek nebo část budou v přihlášce ponechány a přijímací úřad uzná za datum mezinárodního podání datum, ke kterému byly splněny veškeré požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c) a podle Administrativní směrnice.

(e) Pokud bylo datum mezinárodního podání opraveno podle odstavce (c), může přihlašovatel v oznámení předloženém přijímacímu úřadu ve lhůtě jednoho měsíce od data oznámení podle odstavce (c) požadovat, aby příslušný správný prvek nebo část nebyly brány v úvahu, a v takovém případě budou správný prvek nebo část považovány za nedodané. Dotyčný chybně podaný prvek nebo část nebudou považovány za odstraněné z přihlášky a oprava data mezinárodního podání podle odstavce (c) nebude považována za provedenou a přijímací úřad bude postupovat, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

20.6 Potvrzení o začlenění prvků a částí prostřednictvím odkazu

(a) Přihlašovatel může předložit přijímacímu úřadu v přiměřené lhůtě podle pravidla 20.7 písemné sdělení potvrzující, že prvek nebo část jsou prostřednictvím odkazu začleněny do mezinárodní přihlášky podle pravidla 4.18, a doplněné o:

(i) list nebo listy zahrnující celý prvek, jak je obsažen v dřívější přihlášce nebo tvořící dotyčnou část;

(ii) v případě, kdy přihlašovatel již nevyhověl pravidlu 17.1 (a), (b) nebo (b-bis) ve vztahu k prioritnímu dokladu, kopií dřívější přihlášky, jak byla podána;

(iii) v případě, kdy dřívější přihláška není v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, překlad dřívější přihlášky do tohoto jazyka nebo, pokud je překlad mezinárodní přihlášky požadován podle pravidla 12.3(a) nebo 12.4(a), překlad dřívější přihlášky jak do jazyka, ve kterém je mezinárodní přihláška podána tak jazyka tohoto překladu; a

(iv) v případě části popisu, nároků, nebo výkresů, údaj, kde je tato část obsažena v dřívější přihlášce a, a kde je to použitelné, v jakémkoliv překladu uvedeném v bodu (iii).

(b) V případě, že přijímací úřad shledá, že požadavky pravidla 4.18 a odstavce (a) byly splněny a že tento prvek nebo část, uvedená v odstavci (a), je zcela obsažena v příslušné dřívější přihlášce, bude tento prvek nebo část považována za obsaženou v zamýšlené mezinárodní přihlášce k datu, ke kterému jeden nebo více prvku uvedených v článku 11(1)(iii) byly poprvé přijaty přijímacím úřadem.

(c) V případě, že přijímací úřad shledá, že požadavek podle pravidla 4.18 nebo odstavce (a) nebyl splněn nebo že prvek nebo část uvedená v odstavci (a) není zcela obsažena v příslušné dřívější přihlášce, bude přijímací úřad postupovat podle pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) nebo 20.5(c), podle případu.

20.7 Lhůta

(a) Přiměřená lhůta, na kterou se odkazuje v pravidlech 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c), a 20.6(a) bude:

(i) dva měsíce od data výzvy, pokud byla přihlašovateli zaslána výzva podle pravidla 20.3(a) nebo 20.5(a), podle okolností;

(ii) dva měsíce od data, ke kterému jeden nebo více prvků podle článku 11(1)(iii) byly poprvé přijaty přijímacím úřadem, pokud nebyla přihlašovateli zaslána žádná taková výzva.

(b) Pokud přijímací úřad neobdrží opravu podle článku 11 (2), ani sdělení podle pravidla 20.6(a), potvrzující zahrnutí prvku uvedeného v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) odkazem před vypršením příslušné lhůty podle odstavce (a), taková oprava nebo sdělení obdržené tímto přijímacím úřadem po vypršení této lhůty, ale před odesláním oznámení přihlašovateli podle pravidla 20.4(i), bude považována za doručenou v rámci této příslušné lhůty.

20.8 Neslučitelnost s národním zákonodárstvím

(a) Jestliže k datu 5. října 2005 není kterékoliv z pravidel 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d), a 20.6 slučitelné s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebudou dotčená pravidla použita na mezinárodní přihlášku podanou u tohoto přijímacího úřadu, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

(a-bis) Tam, kde chybějící prvek nebo část nemohou být začleněny odkazem do mezinárodní přihlášky podle pravidla 4.18 a 20.6 v důsledku působnosti odstavce (a) tohoto pravidla, pak přijímací úřad bude postupovat, jak je stanoveno v pravidle 20.3(b)(i), 20.5(b) nebo 20.5(c), podle případu. Pokud přijímací úřad postupuje, jak je stanoveno v pravidle 20.5(c), může přihlašovatel postupovat, jak je stanoveno v pravidle 20.5(e).

(a-ter) Pokud prvek nebo část nelze začlenit do mezinárodní přihlášky prostřednictvím odkazu podle pravidel 4.18 a 20.6 v důsledku působnosti odstavce (a) nebo (a-bis) tohoto pravidla, bude přijímací úřad postupovat, jak je stanoveno v pravidle 20.3(b)(i), 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) nebo 20.5bis(c). Pokud přijímací úřad postupuje, jak je stanoveno v pravidle 20.5(c) nebo 20.5bis(c), může přihlašovatel postupovat, jak je stanoveno v pravidle 20.5(e) nebo 20.5bis(e).

(b) Jestliže k datu 5. října 2005 není kterékoliv z pravidel 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d), a 20.6 slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, nebudou dotčená pravidla použita vzhledem k tomuto úřadu na mezinárodní přihlášku, u níž byly učiněny před tímto úřadem úkony podle článku 22, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

(b-bis) Jestliže k 9. říjnu 2019 není některé z pravidel 20.5bis(a)(ii) a (d) slučitelné s vnitrostátními právními předpisy uplatňovanými určeným úřadem, nebudou se příslušná pravidla vztahovat na tento úřad v souvislosti s mezinárodní přihláškou, u níž byly před tímto úřadem učiněny úkony podle článku 22, dokud bude neslučitelnost těchto pravidel s uvedenými právními předpisy pokračovat, a to za předpokladu, že zmíněný úřad tuto skutečnost oznámí Mezinárodnímu úřadu do 9. dubna 2020. Mezinárodní úřad obdržené informace neprodleně zveřejní ve Věstníku.

(c) Tam, kde jsou prvek nebo část považovány za začleněné odkazem do mezinárodní přihlášky na základě zjištění přijímacího úřadu podle pravidla 20.6(b), avšak takovéto začlenění odkazem se nevztahuje na mezinárodní přihlášku pro účely řízení před určeným úřadem v důsledku působnosti odstavce (b) tohoto pravidla, určený úřad může projednat přihlášku, jako by datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i) nebo 20.5(b), nebo opraveno podle pravidla 20.5(c), podle případu, s tím, že pravidlo 82ter.1(c) a (d) se použije přiměřeně.

PRAVIDLO 21

PŘÍPRAVA VYHOTOVENÍ

21.1 Odpovědnost přijímacího úřadu

(a) Podává-li se mezinárodní přihláška podle předpisů jen v jednom vyhotovení, je přijímací úřad odpovědný za přípravu přijímacího vyhotovení a rešeršního vyhotovení podle článku 12 (1).

(b) Podává-li se mezinárodní přihláška podle předpisů ve dvou vyhotoveních, je přijímací úřad odpovědný za přípravu přijímacího vyhotovení.

(c) Je-li mezinárodní přihláška podána v menším počtu vyhotovení, než předpisuje pravidlo 11.1 (b), je přijímací úřad odpovědný za přípravu potřebného počtu vyhotovení bez zbytečného odkladu a má právo stanovit poplatek za tento úkon a vybrat jej od přihlašovatele.

21.2 Ověřená kopie pro přihlašovatele

Proti zaplacení poplatku dodá přijímací úřad přihlašovateli na žádost ověřené kopie mezinárodní přihlášky jak byla podána a všech oprav k ní.

Pravidlo 22

Předání archivního vyhotovení a překladu

22.1 Postup

(a) Je-li zjištění podle článku 11 (1) kladné a předpisy o národní bezpečnosti nevylučují projednání mezinárodní přihlášky jako takové, přijímací úřad předá archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu. To se provede ihned poté, co mezinárodní přihláška došla, nebo je-li nutné přezkoumání z hlediska zájmů národní bezpečnosti, ihned po nezbytném objasnění. V každém případě však musí přijímací úřad předat archivní vyhotovení tak, aby došlo Mezinárodnímu úřadu před uplynutím 13 měsíců od data priority. Má-li k předání dojít poštou, podá přijímací úřad archivní vyhotovení k poštovní přepravě nejpozději pět dní před uplynutím 13 měsíců od data priority.

(b) Obdržel-li Mezinárodní úřad kopii sdělení podle pravidla 20.2(c), avšak po uplynutí 13 měsíců od data priority dosud nemá archivní vyhotovení, upomene přijímací úřad o předání archivního vyhotovení bez zbytečného odkladu.

(c) Obdržel-li Mezinárodní úřad kopii sdělení podle pravidla 20.2(c), avšak po uplynutí 14 měsíců od data priority dosud nemá archivní vyhotovení, sdělí to přihlašovateli a přijímacímu úřadu.

(d) Po uplynutí 14 měsíců od data priority může přihlašovatel požádat přijímací úřad, aby ověřil kopii mezinárodní přihlášky tak, jak byla podána, a může tuto ověřenou kopii zaslat Mezinárodnímu úřadu.

(e) Ověření podle odstavce (d) je bezplatné a lze je odmítnout jen z těchto důvodů:

(i) kopie, o jejíž ověření byl přijímací úřad požádán, se neshoduje s mezinárodní přihláškou tak, jak byla podána;

(ii) předpisy o národní bezpečnosti brání projednání mezinárodní přihlášky jako takové;

(iii) přijímající úřad již předal archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu a tento úřad jej informoval, že je obdržel.

(f) Pokud Mezinárodní úřad neobdržel archivní vyhotovení nebo dokud je neobdrží, považuje se kopie ověřená podle odstavce (e), která došla Mezinárodnímu úřadu, za archivní vyhotovení.

(g) Jestliže ke dni uplynutí příslušné lhůty podle článku 22 přihlašovatel vykoná úkony podle uvedeného článku, ale určený úřad nedostane od Mezinárodního úřadu zprávu o tom, že došlo archivní vyhotovení, určený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu. Pokud Mezinárodní úřad nemá archivní vyhotovení, sdělí to bez zbytečného odkladu přihlašovateli a přijímacímu úřadu, ledaže tak již učinil podle odstavce (c).

(h) Má-li být mezinárodní přihláška zveřejněna v jazyce překladu dodaného podle pravidla 12.3 nebo 12.4, tento překlad musí být předán přijímacím úřadem Mezinárodnímu úřadu spolu s archivním vyhotovením podle odstavce (a) nebo, pokud přijímací úřad již předal archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu podle tohoto odstavce, ihned po přijetí překladu.

22.2 zrušeno

22.3 Lhůta podle článku 12 (3)

Lhůta podle článku 12 (3) je tři měsíce od data sdělení, které Mezinárodní úřad zaslal přihlašovateli podle pravidla 22.1 (c) nebo (g).

PRAVIDLO 23

Předání rešeršního vyhotovení, překladu a výpisu sekvencí

23.1 Postup

(a) Nevyžaduje-li se překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a), předá přijímací úřad rešeršní vyhotovení orgánu pro mezinárodní rešerši nejpozději téhož dne, kdy předá archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu, pokud byl zaplacen rešeršní poplatek. V opačném případě je rešeršní vyhotovení předáno ihned po zaplacení rešeršního poplatku.

(b) Pokud je předložen překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3, kopii překladu a žádosti, které se společně považují za rešeršní vyhotovení podle článku 12(1), předá přijímací úřad orgánu pro mezinárodní rešerši, pokud byl zaplacen rešeršní poplatek. V opačném případě kopii překladu a žádosti předá ihned po zaplacení rešeršního poplatku.

(c) Každý výpis sekvencí v elektronické formě, který je předložen pro účely pravidla Uter, ale přijímacímu úřadu, namísto orgánu pro mezinárodní rešerši, předá tento úřad ihned tomuto orgánu.

Pravidlo 23bis

Předání dokumentů týkajících se dřívější rešerše nebo zatřídění

23bis.1 Předání dokumentů týkajících se dřívější rešerše v případě žádosti podle pravidla 4.12

(a) Přijímací úřad předá orgánu pro mezinárodní rešerši společně s rešeršní kopií jakoukoli kopii uvedenou v pravidle 12bis.l(a), která se týká dřívější rešerše, v souvislosti s níž přihlašovatel předložil žádost podle pravidla 4,12, a to za předpokladu, že:

(i) přihlašovatel předložil tuto kopu přijímacímu úřadu společně s mezinárodní přihláškou,

(ii) přihlašovatel požádal, aby přijímací úřad tuto kopii připravil a předal jí dotyčnému orgánu, nebo

(iii) přijímací úřad má tuto kopii k dispozici ve formě a způsobem, který je pro úřad přijatelný, například z digitální knihovny, v souladu s pravidlem 12bis(d).

(b) Pokud není zahrnuta v kopii výsledků dřívější rešerše uvedené v pravidle 12bis.1(a), přijímací úřad předá orgánu pro mezinárodní rešerši společně s rešeršní kopií rovněž kopii výsledků dřívějšího zatřídění provedeného tímto úřadem, pokud je již k dispozici.

23bis.2 Předání dokumentů tykajících se dřívější rešerše nebo zatřídění pro účely pravidla 41.2

(a) Pro účely pravidla 41.2, pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných u stejného úřadu, jako je ten, který jedná jako přijímací úřad, a tento úřad provedl u této dřívější přihlášky dřívější rešerši nebo dřívější přihlášku zatřídil, přijímací úřad s výhradou článku 30 (2) (a), jak se uplatňuje na základě článku 30 (3) a odstavců (b), (d) a (e), předá orgánu pro mezinárodní rešerši společně s rešeršní kopií kopii výsledků každé takové dřívější rešerše v jakékoli formě (například ve formě rešeršní zprávy, seznamu citovaného stavu techniky nebo průzkumové zprávy), v níž jsou úřadu k dispozici, a kopii výsledků dřívějšího zatřídění provedeného úřadem, pokud je již k dispozici. Přijímací úřad může s výhradou článku 30 (2) (a), jak se uplatňuje na základě článku 30 (3), orgánu pro mezinárodní rešerši předat další dokumenty týkající se dřívější rešerše, o nichž předpokládá, že jsou pro tento orgán pro účely provedení mezinárodní rešerše užitečné.

(b) Bez ohledu na odstavec (a) může přijímací úřad oznámit Mezinárodnímu úřadu do 14. dubna 2016, že se může na žádost přihlašovatele předloženou společně s mezinárodni přihláškou rozhodnout, že orgánu pro mezinárodní rešerši výsledky dřívější rešerše nepředá. Mezinárodní úřad zveřejní oznámení podle tohoto ustanovení ve Věstníku.

(c) Podle uvážení přijímacího úřadu se odstavec (a) použije přiměřeně, pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných u úřadu jiného, než je ten, který jedná jako přijímací úřad, a tento úřad provedl u této dřívější přihlášky dřívější rešerši nebo dřívější přihlášku zatřídil a výsledky dřívější rešerše nebo zatřídění má přijímací úřad k dispozici ve formě a způsobem, který je pro úřad přijatelný, například z digitální knihovny.

(d) Odstavce (a) a (c) se nepoužijí, pokud dřívější rešerší provedl stejný orgán pro mezinárodní rešerši nebo stejný úřad, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebo pokud je přijímacímu úřadu známo, že orgán pro mezinárodní rešerši má k dispozici kopii výsledků dřívější rešerše nebo zatřídění ve formě a způsobem, který je pro orgán přijatelný, například z digitální knihovny,

(e) Pokud se k 14. říjnu 2015 předání kopií uvedených v odstavci (a) nebo předáni těchto kopií v konkrétní formě, jako jsou ty uvedené v odstavci (a), bez povolení přihlašovatele neslučuje s vnitrostátními právními předpisy uplatňovanými přijímacím úřadem, nevztahuje se tento odstavec na předání těchto kopií nebo předání těchto kopií v příslušné konkrétní formě ohledně jakékoli mezinárodní přihlášky podané u tohoto přijímacího úřadu, dokud je takové předám' bez povolení přihlašovatele neslučitelné s příslušnými právními předpisy, a to za předpokladu, že dotyčný úřad o této skutečnosti informuje Mezinárodní úřad do 14. dubna 2016. Mezinárodní úřad obdržené informace neprodleně zveřejní ve Věstníku.

Pravidlo 24

Příjem archivního vyhotovení Mezinárodním úřadem

24.1 zrušeno

24.2 Oznámení o přijetí archivního vyhotovení

(a) Mezinárodní úřad ihned oznámí:

(i) přihlašovateli,

(ii) přijímacímu úřadu, a

(iii) orgánu pro mezinárodní rešerši (pokud tento neoznámil Mezinárodnímu úřadu, že si nepřeje být takto informován), že přijal archivní vyhotovení a datum tohoto přijetí. V oznámení musí být označena mezinárodní přihláška číslem, datem mezinárodního podání a jménem přihlašovatele a musí obsahovat i datum podání dřívější přihlášky, z níž se uplatňuje priorita. Oznámení zasílané přihlašovateli musí také obsahovat seznam států určených podle pravidla 4.9 (a) a, případně těch států, jejichž určení byla stvrzena podle pravidla 4.9 (c).

skutečnost a datum přijetí archivního vyhotovení. V oznámení musí být označena mezinárodní přihláška číslem, datem mezinárodního podání a jménem přihlašovatele a musí obsahovat datum podání dřívější přihlášky, jejíž priorita je uplatněna. Oznámení zaslané přihlašovateli bude také obsahovat seznam určených úřadů a, v případě určení úřadu, který je odpovědný za udělování regionálních patentů, seznam smluvních států určených pro takový regionální patent.

(c) Jestliže bylo archivní vyhotovení přijato po uplynutí lhůty uvedené v pravidle 22.3, musí Mezinárodní úřad ihned informovat přihlašovatele, přijímací úřad a orgán pro mezinárodní rešerši.

PRAVIDLO 25

PŘÍJEM REŠERŠNÍHO VYHOTOVENÍ ORGÁNEM PRO MEZINÁRODNÍ REŠERŠI

25.1 Oznámení o příjmu rešeršního vyhotovení

Orgán pro mezinárodní rešerši oznámí bez zbytečného odkladu Mezinárodnímu úřadu, přihlašovateli a pokud orgán pro mezinárodní rešerši není totožný s přijímacím úřadem též přijímacímu úřadu, že rešeršní vyhotovení došlo a datum, kdy došlo.

Pravidlo 26

Přezkoumání a oprava některých částí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem

26.1 Výzva k provedení opravy podle článku 14(1) (b)

Přijímací úřad vydá výzvu k opravě ve smyslu článku 14(1)(b) co nejdříve, pokud možno do jednoho měsíce od data, kdy mezinárodní přihláška došla. Ve výzvě přijímací úřad vyzve přihlašovatele k předložení požadované opravy a poskytne přihlašovateli možnost ke vznesení výhrad ve lhůtě podle pravidla 26.2.

26.2 Lhůta k provedení oprav

Lhůta podle pravidla 26.1 je dva měsíce od data výzva k opravě. Před vydáním rozhodnutí ji může přijímací úřadem kdykoliv prodloužit.

26.2bis Přezkoumání požadavků podle článku 14(1)(a)(i) a (ii)

(a) Pro účely článku 14(1)(a)(i), je-li více než jeden přihlašovatel, bude postačující, když žádost podepíše jeden z nich.

(b) Pro účely článku 14(1)(a)(ii), je-li více než jeden přihlašovatel, bude postačující, když budou uvedeny údaje požadované podle pravidel 4.5(a)(ii) a (iii), pokud jde o jednoho z nich, který je oprávněn podle pravidla 19.1 podat mezinárodní přihlášku u přijímacího úřadu.

26.3 Přezkoumání požadavků na vnější formu podle článku 14(1)(a)(v)

(a) Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce zveřejnění, přijímací úřad přezkoumá:

(i) mezinárodní přihlášku s ohledem na požadavky na vnější úpravu podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu přiměřené jednotnosti mezinárodního zveřejnění;

(ii) každý překlad předložený podle pravidla 12.3 s ohledem na požadavky podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu dobré reprodukce.

(b) Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce, který není jazykem zveřejnění, přijímací úřad přezkoumá:

(i) mezinárodní přihlášku s ohledem na vnější úpravu podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu dobré reprodukce;

(ii) každý překlad předložený podle pravidla 12.3 nebo 12.4 a výkresy s ohledem na splnění požadavků uvedených v pravidle 11 v rozsahu nezbytném za účelem přiměřené jednotnosti mezinárodního zveřejnění.

26.3bis Výzva podle článku 14(1)(b) k opravě nedostatků podle pravidla 11

Přijímací úřad nemusí vydat výzvu podle článku 14(1)(b) k opravě nedostatků podle pravidla 11, jestliže požadavky na vnější úpravu uvedené v tomto pravidle jsou splněny v rozsahu požadavků uvedených v pravidle 26.3.

26.3ter Výzva k opravě nedostatků podle článku 3(4)(i)

(a) Jestliže je anotace nebo text na výkresech předložen v jazyce jiném, než je jazyk popisu a nároků, přijímací úřad, ledaže

(i) se vyžaduje překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a) nebo

(ii) anotace nebo text na výkresech je v jazyce, ve kterém bude mezinárodní přihláška zveřejněna,

vyzve přihlašovatele, aby předložil překlad anotace nebo textu na výkresech do jazyka, ve kterém bude mezinárodní přihláška zveřejněna. Pravidla 26.1, 26.2, 26.3, 263bis, 26.5 a 29.1 se použijí přiměřeně.

(b) Jestliže k datu 1. října 1997 není odstavec (a) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude odstavec (a) použit pro tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat a jestliže to tento úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu do 31. prosince 1997. Došlé oznámení bude ihned zveřejněno ve Věstníku.

(c) Pokud není žádost v souladu s pravidlem 12.1(c), přijímací úřad vyzve přihlašovatele, aby předložil překlad, který je v souladu s tímto pravidlem. Pravidla 3, 26.1, 26.2, 26.5 a 29.1 se použijí přiměřeně.

(d) Jestliže k datu 1. října 1997 není odstavec (c) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude odstavec (c) použit pro tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat a jestliže to tento úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu do 31. prosince 1997. Došlé oznámení bude ihned zveřejněno ve Věstníku.

26.4 Postup

Oprava žádosti předložené přijímacímu úřadu může být oznámena v dopise adresovaném tomuto úřadu, pokud je oprava takové povahy, že může být přenesena z dopisu do žádosti bez nepříznivého ovlivnění srozumitelnosti a možnosti přímé reprodukce listu, na který se má oprava přenést; v jiném případě a v případě opravy jakéhokoliv prvku mezinárodní přihlášky jiného než žádosti je přihlašovatel žádán, aby předložil náhradní list s provedenou opravou a v průvodním dopise k náhradnímu listu upozornil na rozdíly mezi náhradním a původním listem.

(b) až (d) zrušeno

26.5 Rozhodnutí přijímacího úřadu

Přijímací úřad rozhodne, zda přihlašovatel předložil opravu v přiměřené lhůtě podle pravidla 26.2, a byla-li oprava ve lhůtě podána, zda takto opravená mezinárodní přihláška se má považovat za vzatou zpět či nikoliv, přičemž žádná mezinárodní přihláška nebude považována za vzatou zpět pro nedodržení požadavků na vnější úpravu podle pravidla 11, jestliže vyhovuje těmto požadavkům v rozsahu potřebném pro účely přiměřené jednotnosti mezinárodního zveřejnění.

(b) zrušeno

Pravidlo 26bis

Oprava nebo dodatečné uplatnění práva přednosti

26bis.1 Oprava nebo dodatečné uplatnění priority

(a) Přihlašovatel může opravit uplatnění priority nebo doplnit uplatnění priority do žádosti oznámením předloženým přijímacímu úřadu nebo Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě 16 měsíců od data priority nebo, v případě, že tato oprava nebo doplnění priority bude mít za následek změnu data priority, 16 měsíců od takto změněného data priority podle toho, která z šestnáctiměsíční lhůty uplyne dříve, s podmínkou, že takovéto oznámení může být předloženo do čtyř měsíců od data mezinárodního podání. Oprava uplatnění priority může obsahovat přidání kteréhokoliv údaje uvedeného v pravidle 4.10.

(b) Každé oznámení podle odstavce (a) obdržené přijímacím úřadem nebo Mezinárodním úřadem po tom, co přihlašovatel požádal o dřívější zveřejnění podle článku 21(2)(b) bude považováno za nepředložené, ledaže by byla tato žádost odvolána před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění.

(c) Pokud oprava nebo dodatečné uplatnění priority způsobí změnu data priority, každá lhůta, která se počítá od dříve uplatněného data priority a která ještě neuplynula, se bude počítat od data priority takto změněného.

26bis.2 Nedostatky v uplatněních priority

(a) Jestliže přijímací úřad nebo, pokud přijímací úřad opomene, Mezinárodní úřad zjistí v souvislosti s uplatněním priority:

(i) že mezinárodní přihláška má datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta a že žádost o navrácení práva přednosti podle pravidla 26bis3 nebyla předložena;

(ii) že uplatnění priority nesplňuje požadavky pravidla 4.10; nebo

(iii) že některý údaj v uplatnění priority je v rozporu s odpovídajícím údajem v prioritním dokladu;

pak přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad, podle případu, vyzve přihlašovatele k opravě údaje v uplatněné prioritě. V případě uvedeném pod bodem (i), pokud je datum mezinárodního podání do dvou měsíců od data, ke kterému uplynula prioritní lhůta, přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad, podle případu, uvědomí přihlašovatele o možnosti předložit žádost o navrácení práva přednosti v souladu s pravidlem 26bis.3, ledaže by přijímací úřad informoval Mezinárodní úřad podle pravidla 26bis.3(j) o neslučitelnosti pravidla 26bis.3(a) až (i) s národním zákonodárstvím tohoto úřadu.

(b) Jestliže přihlašovatel před uplynutím stanovené lhůty podle pravidla 26bis.1(a) nepředloží oznámení opravující uplatnění priority, bude toto uplatnění priority, s výhradou odstavce (c), pro účely řízení podle Smlouvy považováno za neprovedené („považováno za neplatné“) a přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad, podle případu, o tom vydá usnesení a oznámí to přihlašovateli. Každé oznámení opravující uplatnění priority, obdržené přijímacím úřadem nebo Mezinárodní úřadem, podle případu, před vydáním usnesení a ne později než jeden měsíc po uplynutí této lhůty bude považováno za obdržené před uplynutím této lhůty.

(c) Uplatnění priority nebude považováno za neplatné pouze proto, že:

(i) chybí údaj o čísle dřívější přihlášky uvedený v pravidle 4.10(a)(ii);

(ii) údaj v uplatnění priority je v rozporu s odpovídajícím údajem na prioritním dokladu; nebo

(iii) mezinárodní přihláška má datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta, přičemž datum mezinárodního podání je ve lhůtě dvou měsíců od tohoto data.

(d) Jestliže přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad vydal usnesení podle odstavce (b) nebo jestliže uplatnění priority nebylo považováno za neplatné pouze proto, že se použije odstavec (c), pak Mezinárodní úřad zveřejní spolu s mezinárodní přihláškou oznámení týkající se uplatnění priority, jak je stanoveno v Administrativní směrnici, a rovněž tak každou informaci týkající se uplatnění priority, předloženou přihlašovatelem, kterou obdržel Mezinárodní úřad před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění. Takováto informace bude obsažena v postoupení podle článku 20, není-li mezinárodní přihláška zveřejněna z důvodu uvedeného v článku 64(3).

(e) Jestliže si přihlašovatel přeje opravit nebo doplnit uplatnění priority, ale lhůta podle pravidla 26bis.1 uplynula, může přihlašovatel před uplynutím 30 měsíců od prioritního data a po zaplacení zvláštního poplatku, jehož výše je dána Administrativní směrnicí, požádat Mezinárodní úřad o zveřejnění informací týkajících se této záležitosti a Mezinárodní úřad takovouto informaci bez odkladu zveřejní.

26bis. 3 Navrácení práva přednosti přijímacím úřadem

(a) Jestliže má mezinárodní přihláška datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta, aleje ve lhůtě dvou měsíců od tohoto data, na žádost přihlašovatele, a s výhradou odstavců (b) až (g) tohoto pravidla, přijímací úřad navrátí právo přednosti pokud úřad zjistí, že jím použité kritérium („kritérium pro navrácení“) je splněno, a že opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě:

(i) nastalo navzdory tomu, že byla vynaložena náležitá péče vyžadovaná okolnostmi; nebo

(ii) bylo neúmyslné.

Každý přijímající úřad musí použít alespoň jedno z těchto kritérií a může použít obě tato kritéria.

(b) Žádost podle odstavce (a) musí:

(i) být podána u přijímacího úřadu v předepsané lhůtě podle odstavce (e);

(ii) uvést důvody opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě; a

(iii) být pokud možno doplněna jakýmkoliv prohlášením nebo jiným důkazem požadovanými podle odstavce (f).

(c) Jestliže není uplatnění priority ve vztahu k dřívější přihlášce v mezinárodní přihlášce obsaženo, přihlašovatel musí předložit v předepsané lhůtě podle odstavce (e) oznámení podle pravidla 26bis.l(á) doplňující uplatnění priority.

(d) Předložení žádosti podle odstavce (a) může podléhat zaplacení poplatku za žádost o navrácení ve prospěch přijímacího úřadu, splatného ve lhůtě stanovené podle odstavce (e). Částka tohoto poplatku, pokud je požadován, je stanovena přijímacím úřadem. Lhůta pro zaplacení poplatku může být prodloužena podle uvážení přijímacího úřadu o dobu, která nepřesáhne dva měsíce od uplynutí lhůty stanovené podle odstavce (e).

(e) Lhůta uvedená v odstavcích (b)(i), (c) a (d) je dva měsíce od data, ke kterému uplynula prioritní lhůta, s tím, že pokud přihlašovatel požádá o dřívější zveřejnění podle článku 21(2)(b), bude poté, co byla ukončena technická příprava pro mezinárodní zveřejnění, považována jakákoliv předložená žádost podle odstavce (a) nebo oznámení podle odstavce (c), nebo jakýkoliv uhrazený poplatek podle odstavce (d) za nepředložený nebo nezaplacený včas.

(f) Přijímací úřad může vyžadovat, aby prohlášení nebo jiný důkaz podporující sdělení důvodů, uvedený v odstavci (b) (ii), byl podán ve lhůtě přiměřené okolnostem.

(g) Přijímací úřad nesmí zamítnout, zcela ani částečně, žádost podle odstavce (a) bez toho, že poskytne přihlašovateli možnost vznést výhrady k zamýšlenému zamítnutí ve lhůtě přiměřené okolnostem. Takové oznámení o zamýšleném zamítnutí přijímacím úřadem může být zasláno přihlašovateli spolu s výzvou k podání prohlášení nebo jiného důkazu podle odstavce (f).

(h) Přijímací úřad bez odkladu:

(i) oznámí Mezinárodnímu úřadu přijetí žádosti podle odstavce (a);

(ii) učiní rozhodnutí o žádosti;

(iii) sdělí přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu své rozhodnutí a kritéria pro navrácení práva přednosti, na nichž bylo rozhodnutí založeno;

(iv) s výhradou odstavce (h-bis) předá Mezinárodnímu úřadu všechny dokumenty přijaté od přihlašovatele, které se týkají žádosti dle odstavce (a) (včetně kopie samotné žádosti, uvedení důvodů zmíněného v odstavci (b)(ii) a prohlášení či jiného důkazu uvedeného v odstavci (f)).

(h-bis) Přijímací úřad na základě odůvodněné žádosti přihlašovatele nebo svého vlastního rozhodnutí nepředá dokumenty nebo jejich části, které obdržel v souvislosti se žádostí podle odstavce (a), pokud zjistí, že:

(i) tento dokument nebo jeho část zjevně neslouží k informování veřejnosti o mezinárodní přihlášce,

(ii) zveřejnění takového dokumentu či jeho části nebo veřejný přístup k nim by zjevně poškodily osobní či ekonomické zájmy jakékoli osoby, a

(iii) neexistuje převažující veřejný zájem, aby byl zajištěn přístup k tomuto dokumentu či jeho části.

Pokud se přijímací úřad rozhodne, že dokumenty nebo jejich části Mezinárodnímu úřadu nepředá, uvědomí o této skutečnosti Mezinárodní úřad.

(i) Každý přijímací úřad informuje Mezinárodní úřad o tom, která kritéria pro navrácení práva použije, a o jakýchkoliv následujících změnách, které se tohoto týkají. Mezinárodní úřad uveřejní tyto informace bez odkladu ve Věstníku.

(j) Jestliže k datu 5. října 2005 nejsou odstavce (a) až (i) slučitelné s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, pak se tyto odstavce vzhledem k tomuto úřadu nepoužijí, tak dlouho, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

26quater.l Oprava nebo doplnění údajů

Přihlašovatel může opravit nebo doplnit do žádosti kterýkoli údaj uvedený v pravidle 4.11 oznámením předloženým Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě 16 měsíců od data priority, přičemž každé oznámení, které obdrží Mezinárodní úřad po uplynutí této lhůty, bude považováno za obdržené v poslední den této lhůty, jestliže je úřad přijme před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění.

26quater.2 Pozdní oprava nebo doplnění údajů

Pokud Mezinárodní úřad neobdrží opravu nebo doplnění údaje uvedeného v pravidle 4.11 včas podle pravidla 26quter.l, oznámí to přihlašovateli a bude postupovat tak, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

Pravidlo 27

Nezaplacení poplatků

27.1 Poplatky

(a) Pro účely článku 14(3)(a) se pojmem „poplatky předepsané článkem 3(4)(iv)“ rozumí: předávací poplatek (pravidlo 14), mezinárodní přihlašovací poplatek (pravidlo 15.1), rešeršní poplatek (pravidlo 16) a, pokud se to požaduje, poplatek za pozdní platbu (pravidlo 16bis.2).

(b) Pro účely článku 14(3)(a) a (b) „poplatek předepsaný podle článku 4(2)“ znamená mezinárodní přihlašovací poplatek (pravidlo 15.1) a, pokud se to požaduje, poplatek za pozdní platbu (pravidlo 16bis.2).

PRAVIDLO 28

NEDOSTATKY ZJIŠTĚNÉ MEZINÁRODNÍM ÚŘADEM

28.1 Zjištění určitých nedostatků

(a) Obsahuje-li podle mínění Mezinárodního úřadu mezinárodní přihláška některý z nedostatků podle článku 14 (1) (a) (i), (ii) nebo (v), Mezinárodní úřad na ně upozorní přijímací úřad.

b) Přijímací úřad postupuje podle článku 14 (1) (b) a pravidla 26, ledaže s tímto míněním nesouhlasí.

Pravidlo 29

Mezinárodní přihlášky, které se považují za vzaté zpět

29.1 Zjištění přijímacího úřadu

Pokud přijímací úřad vydá usnesení podle článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutí opravy určitých nedostatků), nebo článku 14(3)(a) (nezaplacení předepsaných poplatků podle pravidla 27.1(a)), nebo podle článku 14(4) (pozdější zjištění, že nebyly splněny požadavky uvedené v odstavcích (i) až (iii) článku 11(1)), nebo podle pravidla 12.3(d) nebo 12.4(d) (nedodání požadovaného překladu nebo, případně, nezaplacení poplatku za pozdní předložení), nebo podle pravidla 92.4(g)(i) (nedodání originálu dokumentu), že mezinárodní přihláška je považována za vzatou zpět:

(i) předá archivní vyhotovení (pokud již nebylo předáno) a každou opravu navrženou přihlašovatelem Mezinárodnímu úřadu;

(ii) přijímací úřad toto usnesení ihned oznámí jak přihlašovateli, tak Mezinárodnímu úřadu, a Mezinárodní úřad to oznámí každému určenému státu, který byl již vyrozuměn o svém určení;

(iii) nepředá rešeršní vyhotovení podle pravidla 23 a jestliže toto vyhotovení již předal, oznámí orgánu pro mezinárodní rešerši své usnesení;

(iv) Mezinárodní úřad nemusí oznámit přihlašovateli, že došlo archivní vyhotovení;

(v) mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky se neprovede, pokud oznámení o uvedeném usnesení předané přijímacím úřadem dojde Mezinárodnímu úřadu předtím než jsou dokončeny technické přípravy mezinárodního zveřejnění.

29.2 zrušeno

29.3 Upozornění přijímacímu úřadu na určité skutečnosti

Má-li Mezinárodní úřad nebo orgán pro mezinárodní rešerši za to, že by přijímací úřad měl rozhodnout podle článku 14 (4), upozorní přijímací úřad na podstatné skutečnosti.

29.4 Oznámení o úmyslu vydat usnesení podle článku 14(4)

(a) Dříve, než přijímací úřad vydá usnesení podle článku 14(4), oznámí přihlašovateli svůj úmysl a uvede důvody. Nesouhlasí-li přihlašovatel s úmyslem přijímacího úřadu, může proti němu podat námitky ve lhůtě dvou měsíců od oznámení.

(b) Má-li přijímací úřad v úmyslu vydat usnesení podle článku 14(4) ohledně náležitosti uvedené v článku ll(l)(iii)(d) nebo (e), přijímací úřad v oznámení uvedeném v odstavci (a) tohoto pravidla vyzve přihlašovatele, aby v souladu s pravidlem 20.6(a) potvrdil, že tato náležitost je včleněna odkazem podle pravidla 4.18. Pro účely pravidla 20.7(a)(i) se výzva zaslaná přihlašovateli podle tohoto odstavce považuje za výzvu podle pravidla 20.3(a)(ii).

(c) Odstavec (b) neplatí, pokud přijímací úřad informoval Mezinárodní úřad v souladu s pravidlem 20.8(a) o neslučitelnosti pravidel 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.6 s národními právními předpisy uplatňovanými přijímacím úřadem.

PRAVIDLO 30

LHŮTA PODLE ČLÁNKU 14 (4)

30.1 Lhůta

Lhůta uvedená v článku 14 (4) je čtyři měsíce od data mezinárodního podání.

PRAVIDLO 31

VYHOTOVENÍ POŽADOVANÁ PODLE ČLÁNKU 13

31.1 Žádost o vyhotovení

(a) Žádosti podle ustanovení článku 13 (1) se týkají bud všech mezinárodních přihlášek, nebo určitého druhu mezinárodních přihlášek, nebo jednotlivých mezinárodních přihlášek, v nichž byl určen ten národní úřad, který žádost vznáší. Žádosti, které se týkají všech mezinárodních přihlášek nebo určitých jejich druhů, se každoročně obnovují oznámením, které národní úřad zašle Mezinárodnímu úřadu před 30. listopadem předcházejících roku.

(b) Žádosti podle článku 13 (2) (b) podléhají poplatku, který kryje náklady na pořízení a odeslání vyhotovení.

31.2 Příprava vyhotovení

Za přípravu vyhotovení žádaných podle článku 13 odpovídá Mezinárodní úřad.

Pravidlo 32

Rozšíření účinků mezinárodní přihlášky na určité nástupnické státy

32.1 Rozšíření mezinárodní přihlášky na nástupnický stát

(a) Účinky mezinárodní přihlášky, jejíž datum mezinárodního podání spadá do období definovaného v odstavci (b), jsou rozšířeny na stát („nástupnický stát“), jehož území bylo, před nezávislostí tohoto státu, součástí území smluvního státu určeného v mezinárodní přihlášce, který následně přestal existovat („předchozí stát“), za předpokladu, že nástupnický stát se stal smluvním státem na základě prohlášení o pokračování, uloženého u generálního ředitele, jehož účinkem je, že smlouva je aplikována nástupnickým státem.

(b) Období uvedené v odstavci (a) začíná dnem následujícím po posledním dni existence předchozího státu a končí dva měsíce po datu, kdy bylo prohlášení podle odstavce (a) oznámeno generálním ředitelem vládám členských států Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Jestliže však datum nezávislosti nástupnického státu předchází datu ode dne následujícím po posledním dnu existence předchozího státu, potom nástupnický stát smí prohlásit, že uvedené období začíná datem jeho nezávislosti; takové prohlášení je učiněno spolu s prohlášením uvedeným v odstavci (a) a musí v něm být přesně stanoveno datum nezávislosti.

(c) Informace o mezinárodní přihlášce, jejíž datum podání spadá do příslušného období podle odstavce (b) a jejíž účinek je rozšířen na nástupnický stát, budou zveřejněny Mezinárodním úřadem ve Věstníku.

32.2 Účinky rozšíření na nástupnický stát

(a) Jsou-li účinky mezinárodní přihlášky rozšířeny na nástupnický stát v souladu s pravidlem 32.1,

(i) nástupnický stát se považuje za stát určený v mezinárodní přihlášce a

(ii) příslušná lhůta podle článku 22 nebo 39(1) ve vztahu k tomuto státu bude prodloužena až do uplynutí nejméně šesti měsíců od data zveřejnění informace podle pravidla 32.1(c).

(b) Nástupnický stát může stanovit lhůtu, která uplyne později než lhůta uvedená v odstavci (a)(ii). Mezinárodní úřad zveřejní informace o takových lhůtách ve Věstníku.

PRAVIDLO 33

RELEVANTNÍ ZNÁMÝ STAV TECHNIKY PRO MEZINÁRODNÍ REŠERŠI

33.1. Relevantní známý stav techniky pro mezinárodní rešerši

(a) Pro účely článku 15 (2) je relevantním známým stavem techniky vše, co bylo zpřístupněno veřejnosti kdekoli ve světě v písemných materiálech (včetně výkresů a jiných vyobrazení) a co může napomáhat ke zjištění, zda přihlášený vynález je, čí není nový a zda obsahuje tvůrčí řešení (tj. zda je, či není nasnadě), a to za předpokladu, že ke zpřístupnění veřejnosti došlo před datem mezinárodního podání.

(b) Odkazuje-li písemný materiál na ústní sdělení, využití, předvedení nebo na jiný způsob, kterým byl obsah písemného materiálu zpřístupněn veřejnosti, a došlo-li k takovému zpřístupnění před datem mezinárodního podání, bude ve zprávě o mezinárodní rešerši uvedena tato skutečnost zvlášť a zvlášť se uvede i datum, kdy k tomu došlo, jestliže ke zpřístupnění písemného materiálu došlo k datu, které je stejné nebo pozdější než je datum mezinárodního podání.

(c) Každá zveřejněná přihláška nebo patent, jejichž datum zveřejnění je stejné nebo pozdější než datum podání, nebo případně datum uplatněné priority je dřívější než je datum mezinárodního podání mezinárodní přihlášky, která je předmětem rešerše, a které by patřily k relevantnímu známému stavu techniky pro účely ustanovení článku 15(2) zveřejněním před datem mezinárodního podání, budou uvedeny ve zprávě o mezinárodní rešerši zvlášť.

33.2 Obory, které má mezinárodní rešerše obsáhnout

(a) Mezinárodní rešerše obsáhne všechny technické obory a provádí se na základě všech rešeršních spisů, které mohou obsahovat materiály týkající se vynálezu.

(b) Rešerše se provádí nejen v oboru, do něhož lze vynález zatřídit, ale i v analogických oborech bez ohledu na jejich zatřídění.

(c) Otázka, které obory lze v daném případě považovat za analogické, se posoudí z hlediska předpokládané podstatné funkce vynálezu nebo jeho využití, a nikoli pouze z hlediska jeho zvláštních funkcí uvedených výslovně v mezinárodní přihlášce.

(d) Mezinárodní rešerše zahrne všechno, co se všeobecně uznává za ekvivalent předmětu přihlášeného vynálezu, pokud jde o všechny nebo určité jeho znaky, a to i tehdy, když specifika vynálezu popsaného v mezinárodní přihlášce je odlišná.

33.3 Zaměření mezinárodní rešerše

(a) Mezinárodní rešerše se provádí na základě nároků s přihlédnutím k popisu a případným výkresům a se zvláštním důrazem na vynálezeckou myšlenku, na níž jsou zaměřeny nároky.

(b) Pokud je to možné a vhodné, mezinárodní rešerše obsáhne celý předmět, na nějž jsou zaměřeny nároky nebo k němuž by podle rozumného očekávání mohly být zaměřeny po úpravě.

PRAVIDLO 34

MINIMÁLNÍ DOKUMENTACE

34.1 Definice

(a) Vymezení pojmů podle článku 2 (i) a (ii) neplatí pro účely tohoto pravidla.

(b) Dokumentace uvedená v článku 15 (4) („minimální dokumentace“) sestává:

(i) z „národních patentových dokladů“ jmenovitě uvedených v odstavci (c);

(ii) ze zveřejněných mezinárodních (PCT) přihlášek, zveřejněných regionálních přihlášek k patentům a autorským osvědčením na vynález a zveřejněných regionálních patentů a autorských osvědčení na vynález;

(iii) z jiné zveřejněné nepatentové literatury, na níž se orgány pro mezinárodní rešerši dohodnou a jejíž seznam uveřejní Mezinárodní úřad poprvé při uzavření dohody a potom při každé změně.

(c) S výhradou odstavců (d) a (e) se za „národní patentové dokumenty“ považují:

(i) patenty vydané v a po roce 1920 Francií, dřívějším Reichspatentamtem v Německu,Japonskem, bývalým Sovětským svazem, Švýcarskem (pouze ve francouzštině a němčině), Spojeným královstvím a Spojenými státy americkými,

(ii) patenty vydané Spolkovou republikou Německo, Čínskou lidovou republikou, Korejskou republikou a Ruskou federací,

(iii) případné patentové přihlášky zveřejněné v roce 1920 a po tomto roce v zemích uvedených v bodech (i) a (ii);

(iv) autorská osvědčení na vynález vydaná bývalým Sovětským svazem,

(v) osvědčení o užitných vzorech vydaná Francií a zveřejněné přihlášky na tato osvědčení;

(vi) patenty vydané všemi ostatními zeměmi a patentové přihlášky zveřejněné v těchto zemích po roce 1920, pokud jsou v angličtině, francouzštině, němčině nebo španělštině a neuplatňuje se v nich priorita, ledaže národní úřad příslušné země vytřídí tyto doklady a dá je k dispozici každému orgánu pro mezinárodní rešerši.

(d) Jestliže se přihláška znovuzveřejňuje jednou (například „Offenlegungsschrift“ jako „Auslegeschrift“) nebo víckrát, nemusí orgán pro mezinárodní rešerši uchovávat všechna znění ve své dokumentaci; každý takový orgán je tudíž oprávněn neuchovávat víc než jedno znění. Dále i v případech, kde se schvaluje přihláška a vydává ve formě patentu nebo osvědčení na užitný vzor (Francie), nemusí orgán pro mezinárodní rešerši uchovávat jak přihlášku, tak patent nebo osvědčení na užitný vzor (Francie) ve své dokumentaci; každý takový orgán je tudíž oprávněn uchovávat buť pouze přihlášku, nebo pouze patent či osvědčení na užitný vzor (Francie).

(e) Orgán pro mezinárodní rešerši, jehož úředním jazykem nebo jedním z úředních jazyků není čínština, japonština, korejština, ruština nebo španělština, je oprávněn nezahrnout do své dokumentace ty patentové dokumenty Čínské lidové republiky, Japonska, Korejské republiky, Ruské federace a bývalého Sovětského svazu, jakož i ty patentové dokumenty ve španělštině, pro které nejsou všeobecně dostupné anotace v angličtině. Pokud se anglické anotace stanou všeobecně dostupné po datu vstupu v platnost tohoto prováděcího předpisu, musí být patentové dokumenty, k nimž se tyto anotace vztahují, zahrnuty nejpozději šest měsíců po dni, kdy se staly anglické anotace všeobecně dostupnými. V případě přerušení anotačních služeb v angličtině v technických oborech, v nichž byly anglické anotace dříve všeobecně dostupné, přijme Shromáždění vhodná opatření, aby zajistilo neprodlené obnovení těchto služeb v uvedených oborech.

(f) Pro účely tohoto pravidla se přihlášky, které byly pouze vyloženy k veřejnému nahlédnutí, nepovažují za zveřejněné přihlášky.

PRAVIDLO 35

ORGÁN PŘÍSLUŠNÝ PRO MEZINÁRODNÍ REŠERŠI

35.1 Případ, kdy je příslušný pouze jediný orgán pro mezinárodní rešerši

Každý přijímací úřad sdělí v souladu s ustanoveními příslušné dohody podle článku 16 (3) (b) Mezinárodnímu úřadu, který orgán pro mezinárodní rešerši je příslušný pro rešerše mezinárodních přihlášek u něho podaných; Mezinárodní úřad uveřejní tuto informaci bez zbytečného odkladu.

35.2 Případ, kdy je příslušných několik orgánů pro mezinárodní rešerši

(a) Každý přijímací úřad může v souladu s ustanoveními příslušné dohody podle článku 16 (3) (b) stanovit několik orgánů pro mezinárodní rešerši, a to tak:

(i) že všechny tyto orgány prohlásí za příslušné pro všechny mezinárodní přihlášky u něho podané a volbu ponechá na přihlašovateli, nebo (ii) že prohlásí za příslušný jeden nebo více orgánů pro určité druhy mezinárodních přihlášek u něho podaných a jeden nebo více orgánů za příslušný pro jiné druhy mezinárodních přihlášek u něho podaných, přičemž u těchto druhů mezinárodních přihlášek, pro něž je příslušných několik orgánů pro mezinárodní rešerši, ponechá volbu na přihlašovateli.

(b) Každý přijímací úřad, který použije možnosti stanovené v odstavci (a), to sdělí bez odkladu Mezinárodnímu úřadu a Mezinárodní úřad tuto informaci bez odkladu uveřejní.

35.3 Případ, kdy Mezinárodní úřad je přijímacím úřadem podle pravidla 19.1 (a) (iii)

(a) Je-li mezinárodní přihláška podána u Mezinárodního úřadu jako u přijímacího úřadu podle pravidla 19.1 (a) (iii), je pro rešerši této mezinárodní přihlášky příslušný orgán pro mezinárodní rešerši, který by byl příslušný, byla-li by tato mezinárodní přihláška podána u přijímacího úřadu příslušného podle pravidla 19.1 (a) (i) nebo (ii), (b) nebo (c) nebo pravidla 19.2 (i).

(b) Jsou-li dva nebo více orgánů pro mezinárodní rešerši příslušné podle odstavce (a), je volba ponechána přihlašovateli.

(c) Pravidla 35.1 a 35.2 se nepoužijí v případě, kdy Mezinárodní úřad je přijímacím úřadem podle pravidla 19.1 (a) (iii).

Pravidlo 36

Minimální požadavky na orgány pro mezinárodní rešerši

36.1 Vymezení minimálních požadavku

Minimální požadavky uvedené v článku 16(3)(c) jsou následující:

(i) národní úřad nebo mezivládní organizace musí mít alespoň 100 zaměstnanců s plným pracovním úvazkem, kteří mají dostatečnou technickou kvalifikaci pro provádění rešerší;

(ii) tento úřad nebo organizace musí vlastnit, nebo mít přístup alespoň k minimální dokumentaci podle ustanovení pravidla 34, řádně uspořádanou pro účely rešerše, v papírové formě nebo v mikrozáznamu nebo uloženou na elektronickém nosiči.

(iii) úřad nebo organizace musí mít personál, který je schopný provádět rešerše v požadovaných technických oborech a který má jazykové znalosti k porozumění nejméně těm jazykům, ve kterých je napsána nebo do nich přeložena minimální dokumentace uvedená v pravidle 34;

(iv) tento úřad nebo organizace musí mít zaveden systém řízení kvality a zajištění vnitřního přezkoumání v souladu s obecnými pravidly mezinárodní rešerše;

(v) tento úřad nebo organizace musí zastávat funkci jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

PRAVIDLO 37

CHYBĚJÍCÍ NEBO VADNÝ NÁZEV

37.1 Chybějící název

Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje název a přijímací úřad oznámil orgánu pro mezinárodní rešerši, že vyzval přihlašovatele, aby tento nedostatek odstranil, orgán pro mezinárodní rešerši provádí mezinárodní rešerši, pokud neobdrží oznámení, že uvedená přihláška se považuje za vzatou zpět.

37.2 Pořízení názvu

Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje název a orgán pro mezinárodní rešerši neobdržel od přijímacího úřadu oznámení o tom, že vyzval přihlašovatele, aby tento nedostatek odstranil, nebo když tento orgán zjistí, že název neodpovídá pravidlu 4.3, pořídí název sám. Takový název je pořízen v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna, nebo jestliže byl předložen překlad do jiného jazyka podle pravidla 23.1(b) a orgán pro mezinárodní rešerši si tak přeje, v jazyce překladu.

PRAVIDLO 38

CHYBĚJÍCÍ NEBO VADNÁ ANOTACE

38.1 Chybějící anotace

Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje anotaci a přijímací úřad oznámil orgánu pro mezinárodní rešerši, že vyzval přihlašovatele, aby tento nedostatek odstranil, orgán pro mezinárodní rešerši provádí mezinárodní rešerši, pokud neobdrží oznámení, že uvedená přihláška se považuje za vzatou zpět.

38.2 Pořízení anotace

Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje anotaci a orgán pro mezinárodní rešerši neobdržel od přijímacího úřadu oznámení o tom, že přihlašovatel byl vyzván, aby předložil anotaci, nebo když uvedený orgán zjistí, že anotace nevyhovuje pravidlu 8, pořídí anotaci sám. Taková anotace je pořízena v jazyce, ve kterém má být mezinárodní přihláška zveřejněna nebo, jestliže byl předložen překlad do jiného jazyka podle pravidla 23.1(b) a orgán pro mezinárodní rešerši si tak přeje, v jazyce tohoto překladu.

38.3 Úprava anotace

Přihlašovatel smí do uplynutí jednoho měsíce od data odeslání mezinárodní rešeršní zprávy předložit orgánu pro mezinárodní rešerši:

(i) navrhované úpravy anotace; nebo

(ii) navrhované úpravy anotace nebo připomínky k ní, nebo obojí, úpravy a připomínky, jestliže byla anotace pořízena orgánem;

a orgán učiní rozhodnutí, zda podle toho upraví anotaci. Jestliže tento orgán upraví anotaci, oznámí tuto úpravu Mezinárodnímu úřadu.

PRAVIDLO 39

PŘEDMĚT PODLE ČLÁNKU 17 (2) (a) (i)

39.1 Vymezení

Orgán pro mezinárodní rešerši není povinen provést rešerši na mezinárodní přihlášku potud, pokud jsou jejím předmětem:

(i) vědecké a matematické teorie;

(ii) odrůdy rostlin nebo zvířat nebo v podstatě biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat a produkty těchto postupů, ledaže jde o mikrobiologické postupy a produkce;

(iii) plány, pravidla nebo metody obchodní činnosti, výkon ryze duševních úkonů nebo provozování her;

(iv) chirurgické a terapeutické metody pro léčení lidí a zvířat, jakož i diagnostické metody;

(v) pouhé uvedení informací;

(vi) programy pro počítače potud, pokud orgán pro mezinárodní rešerši není vybaven k provádění rešerší na známý stav techniky v tomto oboru.

Pravidlo 40

Nedostatek jednotnosti vynálezu (mezinárodní rešerše)

40.1 Výzva k zaplacení dodatečných poplatků; lhůta

Ve výzvě k zaplacení dodatečných poplatků podle článku 17(3)(a) se musí:

(i) uvést důvody, proč se mezinárodní přihláška považuje za nevyhovující požadavku jednotnosti vynálezu;

(ii) vyzvat přihlašovatele, aby zaplatil dodatečné poplatky ve lhůtě do jednoho měsíce od data výzvy, a uvést částku, kterou je třeba zaplatit; a

(iii) vyzvat přihlašovatele, aby případně zaplatil poplatek za stížnost uvedený v pravidle 40.2(e) ve lhůtě do jednoho měsíce od data výzvy, a uvést částku, kterou je třeba zaplatit.

40.2 Dodatečné poplatky

(a) Částku dodatečných poplatků za rešerši podle článku 17(3)(a) stanoví příslušný orgán pro mezinárodní rešerši.

(b) Dodatečné poplatky za rešerši podle článku 17(3)(a) se platí přímo orgánu pro mezinárodní rešerši.

(c) Přihlašovatel může zaplatit dodatečné poplatky se stížností, k níž se připojí odůvodněné prohlášení, že mezinárodní přihláška je v souladu s požadavkem jednotnosti vynálezu, nebo že částka požadovaných dodatečných poplatků je nadměrná. Tuto stížnost přezkoumá přezkumný orgán ustavený v rámci orgánu pro mezinárodní rešerši, který potud, pokud zjistí, že stížnost byla oprávněná, rozhodne o úplném nebo částečném vrácení dodatečných poplatků přihlašovateli. Na žádost přihlašovatele se jak text stížnosti, tak rozhodnutí o ní oznámí určeným úřadům spolu se zprávou o mezinárodní rešerši. Přihlašovatel dodá případný překlad spolu s překladem mezinárodní přihlášky požadovaným podle článku 22.

(d) Členství v přezkumném orgánu zmíněném v odstavci (c) se může vztahovat na osobu, která vydala rozhodnutí napadené stížností, ale nesmí být omezeno pouze na ni.

(e) Přezkum stížnosti zmíněné v odstavci (c) může podléhat poplatku ve prospěch orgánu pro mezinárodní rešerši, poplatku za stížnost. Jestliže přihlašovatel nezaplatil ve lhůtě podle pravidla 40.1 (iii) požadovaný poplatek za stížnost, považuje se stížnost za nepodanou a orgán pro mezinárodní rešerši to oznámí. Poplatek za stížnost se vrátí přihlašovateli, jestliže přezkumný orgán zmíněný v odstavci (c) zjistí, že stížnost byla zcela oprávněná.

Pravidlo 40 bis

Dodatečné poplatky v případě chybějících částí nebo správných prvků a částí zahrnutých do mezinárodní přihlášky nebo považovaných za zahrnuté v mezinárodní přihlášce

40bis.l Výzva k zaplacení dodatečných poplatků

Orgán pro mezinárodní rešerši může přihlašovatele vyzvat, aby zaplatil dodatečné poplatky, pokud skutečnost, že chybějící část nebo správný prvek nebo část:

i) jsou začleněny do mezinárodní přihlášky podle pravidla 20.5(c) nebo pravidla 20.56/s(c); nebo

ii) se považují podle pravidla 20.5(d) nebo pravidla 20.5bis(d) za obsažené v mezinárodní přihlášce ke dni, kdy přijímající úřad obdržel jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii) poprvé;

je oznámena tomuto orgánu až poté, co začal vypracovávat zprávu o mezinárodní rešerši. Ve výzvě se přihlašovatel vyzve, aby zaplatil dodatečné poplatky ve Ikůtě do jednoho měsíce od data výzvy, a uvede se částka, kterou je třeba zaplatit. Výši dodatečných poplatků stanoví orgán pro mezinárodní rešerši, ale nepřekročí výši poplatku za rešerši; dodatečné poplatky se platí přímo tomuto orgánu. Pokud jsou takové dodatečné poplatky zaplaceny ve stanovené lhůtě, vyhotoví orgán pro mezinárodní rešerši zprávu o mezinárodní rešerši k mezinárodní přihlášce včetně každé takové chybějící části nebo každého takového správného prvku nebo části.

Pravidlo 41

Vzetí v úvahu výsledků dřívější rešerše a zatřídění

41.1 Vzetí v úvahu výsledků dřívější rešerše v případě žádosti podle pravidla 4.12

Pokud přihlašovatel požádal podle pravidla 4.12 orgán pro mezinárodní rešerši, aby vzal v úvahu výsledky dřívější rešerše, splnil podmínku pravidla 12bis.1 a:

(i) dřívější rešerše byla provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, pak orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše vezme tyto výsledky v úvahu v možném rozsahu,

(ii) dřívější rešerše byla provedena jiným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo úřadem jiným, než je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, pak orgán pro mezinárodní rešerši může vzít tyto výsledky při provádění mezinárodní rešerše v úvahu.

41.2 Vzetí v úvahu výsledku dřívější rešerše a zatřídění v ostatních případech

(a) Pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu jedné či více dřívějších přihlášek, u nichž byla provedena dřívější rešerše stejným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, pak orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše vezme tyto výsledky dřívější rešerše v úvahu v možném rozsahu.

(b) Pokud přijímací úřad předal orgánu pro mezinárodní rešerši kopii výsledků dřívější rešerše nebo dřívějšího zatřídění podle pravidla 23bis.2 (a) či (c), nebo pokud má orgán pro mezinárodní rešerši takovou kopii k dispozici ve formě a způsobem, který je pro orgán přijatelný, například z digitální knihovny, pak orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše může vzít tyto výsledky při provádění mezinárodní rešerše v úvahu.

PRAVIDLO 42

LHŮTA PRO MEZINÁRODNÍ REŠERŠI

42.1 Lhůta pro mezinárodní rešerši

Lhůta po zpracování mezinárodní rešeršní zprávy nebo usnesení podle článku 17 (2) (a) je tříměsíční, a to od data, kdy orgánu pro mezinárodní rešerši došlo rešeršní vyhotovení, nebo devítiměsíční, a to od data priority, přičemž platí lhůta, která uplyne později.

PRAVIDLO 43

Zpráva o mezinárodní rešerši

43.1. Označení

V mezinárodní rešeršní zprávě musí být označen orgán pro mezinárodní rešerši, který ji provedl uvedením názvu tohoto orgánu, a mezinárodní přihláška uvedením čísla mezinárodní přihlášky, jména přihlašovatele a data mezinárodního podání.

43.2. Data

Mezinárodní rešeršní zpráva musí být opatřena datem a musí uvádět datum, kdy byla mezinárodní rešerše skutečně dokončena. Musí v ní být uvedeno datum podání dřívější přihlášky, z níž se uplatňuje priorita, nebo jestliže je uplatňovaná priorita z více než jedné dřívější přihlášky datum podání té přihlášky, která byla z časového hlediska podána jako první.

43.3 Zatřídění

(a) Mezinárodní rešeršní zpráva obsahuje zatřídění předmětu vynálezu alespoň podle mezinárodního patentového třídění.

(b) Zatřídění provede orgán pro mezinárodní rešerši.

43.4 Jazyk

Každá zpráva o mezinárodní rešerši a každé usnesení vydané podle článku 17(2)(a) jsou v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška, ke které se vztahuje, zveřejněna, s tím, že:

(i) pokud byl podle pravidla 23.1(b) předán překlad mezinárodní přihlášky do jiného jazyka a orgán pro mezinárodní rešerši si tak přeje, mezinárodní rešeršní zpráva a každé usnesení vydané podle článku 17(2)(a) mohou být v jazyce tohoto překladu;

(ii) pokud má být mezinárodní přihláška zveřejněna v jazyce překladu, který byl poskytnut podle pravidla 12.4, a který není přípustný pro orgán pro mezinárodní rešerši a tento orgán si tak přeje, mezinárodní rešeršní zpráva a každé usnesení vydané podle článku 17(2)(a) mohou být v jazyce, který je jazykem přípustným pro tento orgán a zároveň jazykem zveřejnění, na který je odkazováno v pravidle 48.3(a).

43.5 Citace

(a) Mezinárodní rešeršní zpráva obsahuje citaci materiálů považovaných za relevantní.

(b) Způsob označování citovaných materiálů upraví Administrativní směrnice.

(c) Citace jen částečně relevantní se zvlášť označí.

(d) Nejsou-li citace relevantní pro všechny nároky, uvedou se ve vztahu k tomu nároku nebo k těm nárokům, pro něž jsou relevantní.

(e) Jsou-li relevantní nebo částečně relevantní jenom některá místa citovaného materiálu, uvedou se například označením stránky, sloupce nebo řádků, kde tato místa jsou. Je-li relevantní celý materiál, ale některá místa jsou částečně relevantní, budou taková místa označena, pokud je takové označení možné.

43.6 Obory, v nichž byla rešerše provedena

(a) V mezinárodní rešeršní zprávě se podle tříd uvedou obory, v nichž byla rešerše provedena. Použije-li se jiného třídění než mezinárodního patentového třídění, orgán pro mezinárodní rešerši je uveřejní.

(b) Vztahovala-li se mezinárodní rešerše na patenty, autorská osvědčení na vynálezy, osvědčení o užitných vzorech, užitné vzory, dodatkové patenty nebo dodatkové osvědčení, dodatková autorská osvědčení na vynález, dodatková osvědčení o užitných vzorech nebo na zveřejněné přihlášky k některému z uvedených druhů ochrany těch států, z těch období nebo v těch jazycích, které nejsou zahrnuty do minimální dokumentace podle pravidla 34, mezinárodní rešeršní zpráva bude podle možností obsahovat údaje o druzích dokladů, o státech, obdobích a jazycích, na něž se vztahovala. Pro účely tohoto odstavce neplatí článek 2 (ii).

(c) Jestliže byla mezinárodní rešerše založena, nebo rozšířena na elektronickou bázi dat, může mezinárodní rešeršní zpráva uvádět název databáze, a je-li to považováno pro jiné za užitečné a za proveditelné, použité rešeršní výrazy.

43.6bis Vzetí v úvahu nápravy zjevných omylů

(a) Náprava zjevného omylu, která je schválena podle pravidla 91.1, bude, s výhradou odstavce (b), vzata v úvahu orgánem pro mezinárodní rešerši pro účely mezinárodní rešerše a v mezinárodní rešeršní zprávě se toto uvede.

(b) Náprava zjevného omylu nemusí být orgánem pro mezinárodní rešerši vzata v úvahu pro účely mezinárodní rešerše, pokud je schválena tímto orgánem nebo oznámena tomuto orgánu, podle případu, po zahájení zpracování mezinárodní rešeršní zprávy a v tomto případě se toto, pokud je to možné, uvede ve zprávě, v opačném případě informuje orgán pro mezinárodní rešerši příslušným způsobem Mezinárodní úřad a Mezinárodní úřad bude postupovat podle Administrativní směrnice.

43.7. Poznámky týkající se jednotnosti vynálezu

Zaplatil-li přihlašovatel dodatečné poplatky za mezinárodní rešerši, uvede se to v mezinárodní rešeršní zprávě. Dále, byla-li mezinárodní rešerše provedena pouze na hlavní vynález nebo na méně než celý vynález [článek 17(3) (a)], musí mezinárodní rešeršní zpráva uvádět, pro které části mezinárodní přihlášky byla provedena rešerše a pro které nikoli.

43.8. Zmocněný úředník

V mezinárodní rešeršní zprávě se uvede jméno úředníka orgánu pro mezinárodní rešerši, který je odpovědný za tuto zprávu.

43.9 Dodatkové údaje

Zpráva o mezinárodní rešerši nesmí obsahovat nic jiného, než to, co je obsaženo v pravidlech 33.1 (b) a (c), 43.1 až 43.3, 43.5 až 43.8 a 44.2, a údaje uvedené v článku 17(2)(b), přičemž Administrativní směrnice může dovolit začlenění dodatkových údajů do zprávy o mezinárodní rešerši zvlášť v Administrativní směrnici uvedených. Zpráva o mezinárodní rešerši nesmí obsahovat a Administrativní směrnice nemůže dovolit začlenění žádného vyjádření názoru, zdůvodnění, argumentů nebo vysvětlení.

43.10 Forma

Požadavky na vnější formu mezinárodní rešeršní zprávy upraví Administrativní směrnice.

Pravidlo 43bis

Písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši

43bis.1 Písemný posudek

(a) S výhradou pravidla 69.1(b-bis), orgán pro mezinárodní rešerši, současně s vyhotovením mezinárodní rešeršní zprávy nebo usnesení uvedeného v článku 17(2)(a), vyhotoví písemný posudek na to:

(i) zda se nárokovaný vynález jeví jako nový, zahrnuje vynálezecký krok a je průmyslově využitelný;

(ii) zda mezinárodní přihláška splňuje požadavky smlouvy a tohoto prováděcího předpisu, pokud jde o kontrolu orgánem pro mezinárodní rešerši.

Písemný posudek je také doprovázen takovými dalšími poznámkami, které stanoví tento prováděcí předpis.

(b) Pro účely vyhotovení písemného posudku platí přiměřeně články 33(2) až (6) a 35(2) a (3) a pravidla 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) a (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 až 70.10, 70.12, 70.14 a 70.15(a).

(c) Písemný posudek bude obsahovat oznámení informující přihlašovatele, že pokud bude podán návrh na mezinárodní předběžný průzkum, bude písemný posudek, podle pravidla 66.1bis(a), ale s výhradou pravidla 66.1bis(b), považován za písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely pravidla 66.2(a), v kterémžto případě je přihlašovatel vyzván, aby předložil tomuto orgánu, před uplynutím lhůty podle pravidla 54bis.1(a), písemnou odpověď spolu s případnými změnami.

Pravidlo 44

Předání mezinárodní rešeršní zprávy, písemného posudku atd.

44.1 Kopie zprávy nebo usnesení a písemného posudku

Orgán pro mezinárodní rešerši předá ve stejný den jednu kopii mezinárodní rešeršní zprávy nebo usnesení uvedeného v článku 17(2)(a), a jednu kopii písemného posudku vyhotoveného podle pravidla 43bis.1 Mezinárodnímu úřadu a jednu kopii přihlašovateli.

44.2. Název nebo anotace

Mezinárodní rešeršní zpráva musí buď udávat, že orgán pro mezinárodní rešerši schvaluje název a anotaci tak, jak byly předloženy přihlašovatelem, nebo se k ní přiloží text názvu a/ nebo anotace tak, jak byl pořízen orgánem pro mezinárodní rešerši podle ustanovení pravidel 37 a 38.

44.3 Kopie citovaných materiálů

(a) Žádost podle článku 20 (3) lze předložit kdykoli po dobu sedmi let od data mezinárodního podání mezinárodní přihlášky, které se mezinárodní rešeršní zpráva týká.

(b) Orgán pro mezinárodní rešerši může od účastníka (přihlašovatele nebo určeného úřadu), který žádost podal, žádat úhradu nákladů za obstarám a zaslání kopií. Výši nákladů za obstarání upraví dohody podle článku 16 (3) (b), uzavřené mezi orgánem pro mezinárodní rešerši a Mezinárodním úřadem.

(d) Každý orgán pro mezinárodní rešerši může svoje povinnosti, podle ustanovení odstavců (a) a (b) vykonávat prostřednictvím jiné úřadovny, která vůči němu nese odpovědnost.

Pravidlo 44bis

Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní rešerši

44bis.1 Vydání zprávy; předání přihlašovateli

(a) Jestliže zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu nebyla nebo nemá být vyhotovena, Mezinárodní úřad vydá jménem orgánu pro mezinárodní rešerši zprávu o věcech uvedených v pravidle 43bis.1(a) (zvanou „zpráva“ v tomto pravidle). Zpráva bude mít stejný obsah jako písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1.

(b) Zpráva ponese název „mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti (Hlava I Smlouvy o patentové spolupráci)“ spolu s údajem, že je vydána podle tohoto pravidla Mezinárodním úřadem jménem orgánu pro mezinárodní rešerši.

(c) Mezinárodní úřad ihned předá přihlašovateli jednu kopii zprávy vydané podle odstavce (a).

44bis.2 Postoupení určeným úřadům

(a) Pokud byla zpráva vyhotovena podle pravidla 44bis.1, Mezinárodní úřad ji postoupí každému určenému úřadu v souladu s pravidlem 93bis.1, avšak nikoli před uplynutím 30 měsíců od data priority.

(b) Pokud přihlašovatel podá výslovnou žádost určenému úřadu podle článku 23(2), Mezinárodní úřad postoupí kopii písemného posudku vyhotoveného orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 tomuto úřadu ihned na žádost tohoto úřadu nebo přihlašovatele.

44bis.3 Překlad pro určené úřady

(a) Určený stát může požadovat překlad zprávy do angličtiny, pokud zpráva byla vyhotovena podle pravidla 44bis.1 v jazyce jiném, než je úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků jeho národního úřadu. Každý takový požadavek bude oznámen Mezinárodnímu úřadu, který jej ihned zveřejní ve Věstníku.

(b) Překlad požadovaný podle odstavce (a) bude připraven Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností.

(c) Mezinárodní úřad předá kopii překladu každému zainteresovanému určenému úřadu a přihlašovateli současně s postoupením zprávy tomuto úřadu.

(d) V případě uvedeném v pravidle 44bis.2(b), písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1 bude na žádost příslušného určeného úřadu přeložen do angličtiny Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností. Mezinárodní úřad předá kopii překladu příslušnému určenému úřadu do dvou měsíců od data přijetí žádosti o překlad a současně zašle kopii přihlašovateli.

44bis.4 Připomínky k překladu

Přihlašovatel může učinit písemné připomínky, pokud jde o správnost překladu uvedeného v pravidle 44bis.3(b) nebo (d), kopii připomínek musí zaslat každému ze zainteresovaných určených úřadů a Mezinárodnímu úřadu.

PRAVIDLO 45

PŘEKLAD MEZINÁRODNÍ REŠERŠNÍ ZPRÁVY

45.1 Jazyky

Nejsou-li mezinárodní rešeršní zprávy a rozhodnutí podle článku 17 (2) (a) v angličtině, musí být do ní přeloženy.

Pravidlo 45bis

Doplňkové mezinárodní rešerše

45 bis.1 Žádost o doplňkovou rešerši

(a) Přihlašovatel může kdykoliv před uplynutím 22 měsíců od data priority požádat, aby byla u mezinárodní přihlášky provedena doplňková mezinárodní rešerše orgánem pro mezinárodní rešerši, které je k tomu příslušný podle pravidla 45bis.9. Tyto žádosti mohou být podány k více než jednomu takovému orgánu.

(b) Žádost podle odstavce (a) („žádost o doplňkovou rešerši“) se předloží Mezinárodnímu úřadu a musí uvádět:

(i) jméno a adresu přihlašovatele a zástupce (pokud je ustanoven), název vynálezu, datum mezinárodního podání a číslo mezinárodní přihlášky;

(ii) orgán pro mezinárodní rešerši, který je žádán o provedení doplňkové mezinárodní rešerše („orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši“); a

(iii) pokud je mezinárodní přihláška podána v jazyce, který není pro tento orgán přípustný, zda překlad doručený přijímacímu úřadu podle pravidla 12.3 nebo 12.4, je základem pro doplňkovou mezinárodní rešerši.

(c) Žádost o doplňkovou rešerši bude, kde je to vhodné, doplněna o:

(i) pokud ani jazyk, ve kterém byla mezinárodní přihláška podána, ani jazyk překladu (pokud existuje), který byl dodán podle pravidla 12.3 nebo 12.4, není přijatelný pro orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši, pak o překlad mezinárodní přihlášky do jazyka, který je pro tento orgán přípustný;

(ii) výhodně kopii seznamu sekvencí v elektronické podobě vyhovující standardu stanovenému Administrativní směrnicí, pokud je to požadováno orgánem jmenovaným pro doplňkovou rešerši.

(d) Pokud orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavku jednotnosti vynálezu, pak žádost o doplňkovou rešerši může obsahovat údaj o přání přihlašovatele omezit doplňkovou mezinárodní rešerši najeden z vynálezů, jak byly stanoveny orgánem pro mezinárodní rešerši, jiný, než je hlavní vynález podle článku 17(3)(a).

(e) Žádost o doplňkovou rešerši bude považována za nepodanou a Mezinárodní úřad ji za takovou prohlásí:

(i) pokud ji obdrží po uplynutí lhůty stanovené v odstavci (a); nebo

(ii) pokud orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši neuvedl v příslušné dohodě podle článku 16(3)(b), zeje připraven provádět takové rešerše, nebo není příslušný tak činit podle pravidla 45bis.9(b).

45bis.2 Jednací poplatek za doplňkovou rešerši

(a) Žádost o doplňkovou rešerši podléhá poplatku ve prospěch Mezinárodního úřadu („jednací poplatek za doplňkovou rešerši“), jak je stanoven v Sazebníku poplatků.

(b) Jednací poplatek za doplňkovou rešerši je splatný v měně, ve které je stanoven v Sazebníku poplatků nebo v některé z měn předepsaných Mezinárodním úřadem. Částka v takovéto jiné měně bude odpovídat, v zaokrouhlených číslech, částce stanovené Mezinárodním úřadem v Sazebníku poplatků, a bude uveřejněna ve Věstníku.

(c) Jednací poplatek za doplňkovou rešerši je splatný Mezinárodnímu úřadu do jednoho měsíce od data obdržení žádosti o doplňkovou rešerši. Splatná částka bude částka platná v den platby.

(d) Mezinárodní úřad vrátí jednací poplatek za doplňkovou rešerši přihlašovateli, pokud předtím, než jsou dokumenty uvedené v pravidle 45bisA(Q)(i) až (iv) předány orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, je mezinárodní přihláška vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět, nebo je žádost o doplňkovou rešerši vzata zpět nebo je považována za nepředloženou podle pravidla 45bis.l (e).

45 bis.3 Poplatek za doplňkovou rešerši

(a) Každý orgán pro mezinárodní rešerši, který provádí doplňkové mezinárodní rešerše, může požadovat, aby přihlašovatel zaplatil v jeho prospěch poplatek („poplatek za doplňkovou rešerši“) za provedení této rešerše.

(b) Poplatek za doplňkovou rešerši bude vybírán Mezinárodním úřadem. Pravidla 16.1(b) až (e) se použijí přiměřeně.

(c) Pro stanovení lhůty k zaplacení poplatku za doplňkovou rešerši a splatné částky se použijí ustanovení pravidla 45bis.2(c) přiměřeně.

(d) Mezinárodní úřad vrátí poplatek za doplňkovou rešerši přihlašovateli, pokud předtím, než jsou dokumenty uvedené v pravidle 45bisA(Q)(i) až (iv) předány orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, je mezinárodní přihláška vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět, nebo je žádost o doplňkovou rešerši vzata zpět nebo je považována za nepředloženou podle pravidla 45bis.l(é) nebo 45bis.4(d).

(e) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou dohodou podle článku 16(3)(b) vrátí poplatek za doplňkovou rešerši, pokud předtím, než zahájil doplňkovou mezinárodní rešerši v souladu s pravidlem 45bis.5(a), je žádost o doplňkovou rešerši považována za nepředloženou podle pravidla 45bis.5(g).

45bis.4 Kontrola žádosti o doplňkovou rešerši; oprava závad; poplatky za pozdní platbu; předání orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši

(a) Ihned po přijetí žádosti o doplňkovou rešerši Mezinárodní úřad zkontroluje, zda splňuje požadavky pravidla 45bis.1(b) a (c)(i) a vyzve přihlašovatele k opravě vad ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(b) Pokud v době splatnosti podle pravidla 45bis.2(c) a 45bis.3(c) Mezinárodní úřad zjistí, že jednací poplatek za doplňkovou rešerši a poplatek za doplňkovou rešerši nebyly zaplaceny v plné výši, vyzve přihlašovatele, aby zaplatil částku požadovanou k pokrytí těchto poplatků, společně s poplatkem za pozdní platbu podle odstavce (c) ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(c) Zaplacení poplatků na základě výzvy podle odstavce (b) bude podmíněno platbou poplatku za pozdní platbu ve prospěch Mezinárodního úřadu, jehož výše bude 50 % jednacího poplatku za doplňkovou rešerši.

(d) Pokud přihlašovatel nedodá požadovanou opravu nebo nezaplatí poplatky v plné výši včetně poplatku za pozdní platbu před uplynutím lhůty stanovené podle odstavců (a) nebo (b), bude žádost o doplňkovou rešerši považována za nepředloženou a Mezinárodní úřad v tomto smyslu vydá usnesení a informuje příslušně přihlašovatele.

(e) Při zjištění, že požadavky pravidla 45bis.1(b) a (c)(i), 45bis.2(c) a 45bis.3(c) byly splněny, Mezinárodní úřad ihned, ale ne před datem přijetí zprávy o mezinárodní rešerši nebo uplynutím 17 měsíců od data priority, podle toho, co nastane dříve, předá orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši kopii každého z následujících dokumentů:

(i) žádosti o doplňkovou rešerši;

(ii) mezinárodní přihlášky;

(iii) seznamu sekvencí dodaného podle pravidla 45bis.1(c)(ii); a

(iv) každého překladu dodaného podle pravidla 12.3, 12.4 nebo 45bis.1(c)(i), který bude použit jako základ pro doplňkovou mezinárodní rešerši;

a současně, nebo ihned po jejich pozdějším přijetí Mezinárodním úřadem:

(v) zprávu o mezinárodní rešerši a písemný posudek vyhotovené podle pravidla 43bis. 1;

(vi) každou výzvu orgánu pro mezinárodní rešerši k platbě dalších poplatků podle článku 17(3)(a); a

(vii) každou stížnost přihlašovatele podle pravidla 40.2(c) a rozhodnutí o ní kontrolním orgánem ustaveným v rámci orgánu pro mezinárodní rešerši.

(f) Na základě žádosti orgánu jmenovaného pro doplňkovou rešerši bude písemný posudek uvedený v odstavci (e)(v), pokud není v angličtině nebo jazyku přípustném pro tento orgán, přeložen do angličtiny Mezinárodním úřadem nebo na jeho odpovědnost. Mezinárodní úřad předá kopii překladu tomuto orgánu do dvou měsíců od data přijetí žádosti o překlad a zároveň předá kopii přihlašovateli.

45bis.5 Zahájení, základ a rozsah doplňkové mezinárodní rešerše

(a) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši zahájí doplňkovou mezinárodní rešerši ihned po přijetí dokumentů stanovených v pravidle 45bis.4(e)(i) až (iv), s tím, že orgán může, dle své volby, pozdržet zahájení rešerše do doby, kdy také obdrží dokumenty stanovené v pravidle 45bis.4(e)(v) nebo do uplynutí 22 měsíců od data priority podle toho, které nastane první.

(b) Doplňková mezinárodní rešerše bude provedena na základě podané mezinárodní přihlášky nebo překladu podle pravidla 45tó.l(b)(iii) nebo 45bis.\(c)(i), přičemž se bere v úvahu zpráva o mezinárodní rešerši a písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis. 1, pokud jsou dostupné orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši předtím, než rešerši zahájí. Pokud žádost o doplňkovou rešerši obsahuje údaj podle pravidla 45bis.l(d), může být doplňková mezinárodní rešerše omezena na vynález specifikovaný přihlašovatelem podle pravidla 45bis.\(d) a na ty části mezinárodní přihlášky, které se vztahují k tomuto vynálezu.

(c) Pro účely doplňkové mezinárodní rešerše se článek 17(2) a pravidla 13ter.1, 33 a 39 použijí přiměřeně.

(d) Pokud je zpráva o mezinárodní rešerši dostupná orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši předtím, než zahájí rešerši podle odstavce (a), může tento orgán vyloučit z doplňkové rešerše veškeré nároky, které nebyly předmětem mezinárodní rešerše.

(e) Pokud orgán pro mezinárodní rešerši vydal usnesení v souladu s článkem 17(2)(a) a toto usnesení je dostupné orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši předtím, než zahájí rešerši podle odstavce (a), může tento orgán rozhodnout o tom, že nevypracuje doplňkovou mezinárodní rešerši a v tomto případě o tom vydá usnesení a bez odkladu o tom uvědomí přihlašovatele a zároveň Mezinárodní úřad.

(f) Doplňková mezinárodní rešerše bude pokrývat alespoň dokumentaci, která je k tomuto účelu uvedena v příslušné dohodě podle článku 16(3)(b).

(g) Pokud orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši zjistí, že provedení rešerše je zcela vyloučeno omezením nebo podmínkami obsaženými v pravidle 45bis.9(a), jinými, než jsou omezení podle článku 17(2), jak jej lze použít na základě pravidla 45bis.5(c), bude se žádost o doplňkovou rešerši považovat za nepředloženou a orgán o tom vydá usnesení a bez odkladu o tom uvědomí přihlašovatele a zároveň Mezinárodní úřad.

(h) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši může v souladu s omezeními nebo podmínkami obsaženými v pravidle 45bis.9(a) rozhodnout o omezení rešerše pouze na určité nároky. V takovém případě bude tato skutečnost uvedena ve zprávě o doplňkové mezinárodní rešerši.

45bis.6 Jednotnost vynálezu

(a) Pokud orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši zjistí, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavku na jednotnost vynálezu, pak:

(i) vyhotoví zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši k těm částem mezinárodní přihlášky, které se vztahují k vynálezu, který je v nárocích uveden jako první (“hlavní vynález“);

(ii) oznámí přihlašovateli své stanovisko, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavků na jednotnost vynálezu a uvede důvody k tomuto stanovisku; a

(iii) informuje přihlašovatele o možnosti požádat ve lhůtě uvedené v odstavci (c) o přezkoumání stanoviska.

(b) Při zvažování, zda mezinárodní přihláška vyhovuje požadavku na jednotnost vynálezu, vezme orgán řádně v úvahu všechny dokumenty, které obdržel podle pravidla 45bis.4(e)(vi) a (vii) předtím, než zahájí doplňkovou mezinárodní rešerši.

(c) Přihlašovatel může do jednoho měsíce od data oznámení podle odstavce (a)(ii) požádat orgán, aby přezkoumal stanovisko uvedené v odstavci (a). Požadavek na přezkoumání může být podmíněn orgánem platbou v jeho vlastní prospěch poplatku za přezkoumání, jehož výše bude stanovena tímto orgánem.

(d) Pokud přihlašovatel požádá ve lhůtě podle odstavce (c) o přezkoumání stanoviska orgánem a zaplatí případný poplatek za přezkoumání, pak bude stanovisko orgánem přezkoumáno. Přezkoumání nebude provedeno pouze osobou, která učinila rozhodnutí, jež je předmětem přezkoumání. Jestliže orgán:

(i) zjistí, že stanovisko bylo zcela opodstatněné, uvědomí o tom ihned přihlašovatele;

(ii) zjistí, že stanovisko bylo částečně neopodstatněné, ale stále zastává názor, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavku na jednotnost vynálezu, uvědomí o tom přihlašovatele a, pokud je to nezbytné, postupuje podle ustanovení odstavce (a)(i);

(iii) zjistí, že stanovisko bylo zcela neopodstatněné, uvědomí o tom přihlašovatele, vyhotoví zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši na všechny části mezinárodní přihlášky a vrátí přihlašovateli poplatek za přezkoumání.

(e) Na žádost přihlašovatele je jak text žádosti o přezkoumání, tak rozhodnutí o ní sdělen určeným úřadům spolu se zprávou o doplňkové mezinárodní rešerši. Přihlašovatel předloží každý překlad uvedeného s předložením překladu mezinárodní přihlášky požadovaným podle článku 22.

(f) Odstavce (a) až (e) se použijí přiměřeně, jestliže se orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši rozhodne omezit doplňkovou mezinárodní rešerši v souladu s druhou větou pravidla 45bis.5(b) nebo s pravidlem 45bis.5(h), za předpokladu, že jakýkoli odkaz v uvedených odstavcích na „mezinárodní přihlášku“ bude vykládán jako odkaz na ty části mezinárodní přihlášky, které se vztahují k vynálezu specifikovanému přihlašovatelem podle pravidla 45bisA(d), nebo které se vztahují k nárokům a těm částem mezinárodní přihlášky, u kterých bude orgán provádět doplňkovou mezinárodní rešerši.

45bis.7 Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši

(a) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši vyhotoví ve lhůtě 28 měsíců od data priority zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši nebo vydá usnesení ve smyslu článku 17(2)(a) platném s odkazem na pravidlo 45bis.5(c), že nebude vyhotovena žádná zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši.

(b) Každá zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši, každé usnesení podle článku 17(2)(a) platného s odkazem na pravidlo 45bis.5(c) a každé usnesení podle pravidla 45bis.5(e) bude v jazyce zveřejnění.

(c) Pro účely vyhotovení zprávy o doplňkové mezinárodní rešerši se pravidla 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis, 43.8 a 43.10, s výhradou odstavců (d) a (e), použijí přiměřeně. Pravidlo 43.9 se použije přiměřeně s výjimkou odkazů, které jsou zde uvedeny, na pravidla 43.3, 43.7 a 44.2 a tyto budou považovány za neexistující. Článek 20(3) a pravidlo 44.3 se použijí přiměřeně.

(d) Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši nemusí obsahovat citace z dokumentu uvedeného v mezinárodní rešeršní zprávě s výjimkou, kdy je dokument třeba citovat v souvislosti s dalšími dokumenty, které nebyly citovány v mezinárodní rešeršní zprávě.

(e) Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši může obsahovat vysvětlení:

(i) týkající se citací dokumentů, které jsou považovány za relevantní;

(ii) týkající se rozsahu doplňkové mezinárodní rešerše.

45bis.8 Předání a účinek zprávy o doplňkové mezinárodní rešerši

(a) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši předá, ve stejný den, jednu kopii zprávy o doplňkové mezinárodní rešerši nebo usnesení, že žádná zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši nebude vyhotovena, podle okolností, Mezinárodnímu úřadu a jednu kopii přihlašovateli.

(b) S výhradou odstavce (c), se článek 20(1) a pravidla 45.1, 47.1(d) a 70.7(a) použijí, jestliže zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši byla částí mezinárodní rešeršní zprávy.

(c) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nemusí brát v úvahu zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši pro účely vyhotovení písemného posudku nebo zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu, pokud je tento orgán obdržel poté, co začal sestavovat posudek nebo zprávu.

45bis.9 Orgány pro mezinárodní rešerši příslušně provést doplňkovou mezinárodní rešerši

(a) Orgán pro mezinárodní rešerši je příslušný k provádění doplňkových mezinárodních rešerší, jestliže je jeho připravenost k této činnosti uvedena v příslušné dohodě podle článku 16(3)(b) a podléhá omezením a podmínkám stanoveným touto dohodou.

(b) Orgán pro mezinárodní rešerši provádějící mezinárodní rešerši podle článku 16(1) vzhledem k mezinárodní přihlášce nebude příslušný k provádění doplňkové mezinárodní rešerše k této přihlášce.

(c) Omezení uvedená v odstavci (a) mohou například zahrnovat omezení předmětu, ke kterému mají být doplňkové mezinárodní rešerše provedeny, jiná, než jsou omezení podle článku 17(2), jak jej lze použít na základě pravidla 45bis.5(c), omezení týkající se celkového počtu doplňkových mezinárodních rešerší, které budou provedeny ve stanoveném období, a omezení zajišťující, že doplňkové mezinárodní rešerše se nerozšíří nad určitý počet nároků.

PRAVIDLO 46

ÚPRAVA NÁROKŮ V ŘÍZENÍ PŘED MEZINÁRODNÍM ÚŘADEM

46.1 Lhůta

Lhůta podle článku 19 činí dva měsíce od data, kdy orgán pro mezinárodní rešerši předal mezinárodní rešeršní zprávu Mezinárodnímu úřadu a přihlašovateli, nebo 16 měsíců od data priority, přičemž platí lhůta, která uplyne později, avšak lhůta se považuje za zachovanou i tehdy, dojde-li úprava podle článku 19 Mezinárodnímu úřadu poslední den před ukončením technických příprav mezinárodního zveřejnění.

46.2. Místo podání

Změny provedené podle ustanovení článku 19 musí být podány přímo u Mezinárodního úřadu.

46.3 Jazyk úprav

Byla-li mezinárodní přihláška podána v jazyce jiném, než ve kterém byla zveřejněna, musí být každá úprava podle článku 19 rovněž v jazyce zveřejnění.

46.4 Sdělení

(a) Sdělení podle článku 19 (1) se předloží v jazyce, v němž byla mezinárodní přihláška zveřejněna, a nesmí obsahovat více než pět set slov v angličtině nebo v anglickém překladu. Sdělení se označí jako takové nadpisem, nejlépe slovy „Sdělení podle článku 19 (1)“ nebo odpovídajícími slovy v jazyce sdělení.

(b) Sdělení nesmí obsahovat hanlivé poznámky o mezinárodní rešeršní zprávě nebo o relevanci citací ve zprávě obsažených. Na citace relevantní pro určitý nárok a obsažené v mezinárodní rešeršní zprávě lze odkázat pouze v souvislosti s úpravou tohoto nároku.

46.5 Forma úprav

(a) Přihlašovatel při provádění úprav podle článku 19 předloží náhradní list nebo listy obsahující úplný soubor nároků, kterými se nahrazují všechny původně podané nároky.

(b) K náhradnímu listu či listům bude přiložen průvodní dopis, který:

(i) uvádí nároky, jež se v důsledku úprav liší od původně podaných nároků, a upozorňuje na rozdíly mezi původně podanými nároky a upravenými nároky;

(ii) uvádí původně přihlášené nároky, jež jsou v důsledku úprav zrušeny;

(iii) uvádí, na jakém základě k úpravám podané přihlášky došlo.

Pravidlo 47

Postoupení určeným úřadům

47.1 Postup

(a) Postoupení stanovené v článku 20 provede Mezinárodní úřad každému určenému úřadu v souladu s pravidlem 93bis.1, avšak, s výhradou pravidla 47.4, nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky.

(a-bis) Mezinárodní úřad oznámí každému určenému úřadu, v souladu s pravidlem 93bis.1, skutečnost a datum přijetí archivního vyhotovení a skutečnost a datum přijetí každého prioritního dokladu.

(b) Jakýkoli dodatek přijatý Mezinárodním úřadem ve lhůtě podle pravidla 46.1, který nebyl zahrnut do postoupení stanoveného v článku 20, bude postoupen ihned určeným úřadům Mezinárodním úřadem, a ten bude současně informovat přihlašovatele.

(c) Mezinárodní úřad, ihned po uplynutí 28 měsíců od data priority, zašle přihlašovateli oznámení uvádějící:

(i) určené úřady, které požadovaly, aby postoupení stanovené v článku 20 bylo uskutečněno podle pravidla 93.l, a datum takového postoupení těmto úřadům; a

(ii) určené úřady, které nepožadovaly, aby postoupení stanovené v článku 20 bylo uskutečněno podle pravidla 93bis.1.

(c-bis) Oznámení uvedené v odstavci (c) bude přijato určenými úřady:

(i) v případě určeného úřadu uvedeného v odstavci (c)(i) jako nezvratný důkaz, že postoupení stanovené v článku 20 bylo uskutečněno v den uvedený v oznámení;

(ii) v případě určeného úřadu uvedeného v odstavci (c)(ii) jako nezvratný důkaz, že smluvní stát, pro který tento úřad jedná jako určený úřad, nepožaduje, aby přihlašovatel podle článku 22 dodal kopii mezinárodní přihlášky.

(d) Každý určený úřad obdrží na žádost mezinárodní rešeršní zprávy a rozhodnutí podle článku 17 (2) (a) též v překladu podle pravidla 45.1.

(e) Pokud určený úřad před uplynutím 28 měsíců od data priority nepožádal Mezinárodní úřad o uskutečnění postoupení stanoveného v článku 20 v souladu s pravidlem 93fc.l, bude se mít za to, že smluvní stát, pro který tento úřad jedná jako určený úřad, informoval Mezinárodní úřad podle pravidla 49.1(a-bis), že nepožaduje, aby přihlašovatel podle článku 22 dodal kopii mezinárodní přihlášky.

47.2 Kopie

Kopie požadované pro postoupení budou připraveny Mezinárodním úřadem. Další podrobnosti týkající se kopií požadovaných pro postoupení mohou být uvedeny v Administrativní směrnici.

47.3 Jazyky

(a) Mezinárodní přihláška postoupená podle článku 20 je v jazyce, ve kterém je zveřejněna.

(b) Je-li jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna, jiný než jazyk, ve kterém byla podána, Mezinárodní úřad předá kterémukoliv určenému úřadu na jeho žádost kopii této přihlášky v jazyce, ve kterém byla podána.

47.4 Výslovná žádost podle článku 23(2) před mezinárodním zveřejněním

Pokud přihlašovatel podá výslovnou žádost u určeného úřadu podle článku 23(2) před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele nebo určeného úřadu ihned uskuteční postoupení stanovené v článku 20 tomuto úřadu.

Pravidlo 48

Mezinárodní zveřejnění

48.1 Forma a způsoby

Forma, ve které, a způsoby, jakými se zveřejní mezinárodní přihlášky, se řídí Administrativní směrnicí.

48.2 Obsah

(a) Zveřejnění mezinárodní přihlášky musí obsahovat:

(vii) jestliže byla žádost o zveřejnění podle pravidla 91.3(d) přijata Mezinárodním úřadem před ukončením technických příprav mezinárodního zveřejnění, každá žádost o nápravu zjevného omylu, jakékoliv důvody a poznámky uvedené v pravidle 91.3(d);

(i) normalizovanou titulní stranu;

(ii) popis;

(iii) nároky;

(iv) případné výkresy;

(v) s výhradou odstavce (g) mezinárodní rešeršní zprávu nebo usnesení podle článku 17 (2)(a);

(vi) sdělení podané podle článku 19(1), pokud Mezinárodní úřad neshledá, že sdělení není v souladu s ustanoveními pravidla 46.4;

(viii) údaje týkající se uloženého biologického materiálu předložené podle pravidla Í3bis odděleně od popisu, spolu s uvedením data, kdy Mezinárodní úřad takové údaje obdržel;

(ix) každé oznámení týkající se uplatnění priority uvedené v pravidle 26bis.2(d);

(x) každé prohlášení podle pravidla 4.17, a každou jeho opravu podle pravidla 26ter.1, která byla přijata Mezinárodním úřadem před uplynutím lhůty podle pravidla 26ter.1;

(xi) každé oznámení týkající se žádosti podle pravidla 26bis.3 o navrácení práva přednosti a rozhodnutí přijímacího úřadu o této žádosti, včetně informace, na jakém kritériu pro navrácení bylo rozhodnutí založeno.

(b) S výhradou odstavce (c) titulní stránka obsahuje:

(i) údaje převzaté z formuláře žádosti a další takové údaje, jak jsou předepsané Administrativní směrnicí;

(ii) obrázek nebo obrázky, obsahuje-li mezinárodní přihláška výkresy, pokud se nepoužije pravidlo 8.2(b);

(iii) anotaci; je-li anotace jak v angličtině tak i v dalším jazyku, anglický text se uvede na prvním místě;

(iv) kde je to použitelné, údaj, že žádost obsahuje prohlášení podle pravidla 4.17, které obdržel Mezinárodní úřad před uplynutím lhůty podle pravidla 26ter.1;

(v) jestliže bylo datum mezinárodního podání uznáno přijímacím úřadem podle pravidla 20.3(b)(ii) nebo 20.5(d) na základě začlenění prvku nebo části prostřednictvím odkazu provedeného podle pravidel 4.18 a 20.6, údaj k tomuto účelu, spolu s údajem, zda přihlašovatel pro účely pravidla 20.6(a)(ii) spoléhá co se týká prioritního dokladu na shodu s pravidlem 17.1(a), (b) nebo (b-bis), nebo na samostatně předloženou kopii příslušné dřívější přihlášky;

(vi) kde je to použitelné, údaj, že zveřejněná mezinárodní přihláška obsahuje informace podle pravidla 26bis.2(d);

(vii) kde je to použitelné, údaj, že zveřejněná mezinárodní přihláška obsahuje informace týkající se žádosti podle pravidla 26bis3 o navrácení práva přednosti a rozhodnutí přijímacího úřadu o této žádosti,

(c) Bylo-li vydáno rozhodnutí podle článku 17 (2) (a), titulní strana na to výrazně poukáže a nemusí na ní být ani výkres, ani anotace.

(d) Obrázek nebo obrázky podle odstavce (b) (ii) se vyberou podle pravidla 8.2. Reprodukce obrázku nebo obrázků na titulní straně může být zmenšená.

(e) Není-li na titulní straně dost místa pro celou anotaci podle odstavce (b) (iii), bude anotace i na rubu této titulní stránky. Totéž platí pro překlad anotace, vyžaduje-li se jeho zveřejnění podle pravidla 48.3 (c).

(f) Byly-li nároky upraveny podle článku 19, obsahuje zveřejnění mezinárodní přihlášky celý text podaných i upravených nároků. Uvedeno bude i sdělení podle článku 19(1), pokud Mezinárodní úřad neshledá, že toto sdělení není v souladu s ustanoveními pravidla 46.4. Uvede se též datum, kdy upravené nároky došly Mezinárodnímu úřadu.

(g) Není-li v době dokončení technických příprav mezinárodního zveřejnění ještě k dispozici mezinárodní rešeršní zpráva, bude titulní strana obsahovat údaj o tom, že zpráva nebyla k dispozici a že mezinárodní rešeršní zpráva (až bude k dispozici) bude zveřejněna samostatně spolu s opravenou titulní stranou.

(h) Neuplynula-li v době dokončení technických příprav mezinárodního zveřejnění ještě lhůta pro úpravu nároků podle článku 19, uvede se tato skutečnost na titulní straně s tím, že v případě úprav nároků podle článku 19 bude bez odkladu po přijetí těchto úprav Mezinárodním úřadem ve lhůtě podle pravidla 46.1 zveřejněn úplný text nároků, jak byly upraveny, spolu s opravenou titulní stranou. Jestliže bylo předloženo sdělení podle článku 19(1), toto sdělení bude rovněž zveřejněno, pokud Mezinárodní úřad neshledá, že sdělení není v souladu s ustanoveními pravidla 46.4.

(i) Jestliže schválení nápravy zjevného omylu v mezinárodní přihlášce podle pravidla 91.1 od přijímacího úřadu, orgánu pro mezinárodní rešerši nebo Mezinárodního úřadu je přijato nebo, kde je to použitelné, předáno Mezinárodním úřadem, po ukončení technických příprav pro mezinárodní zveřejnění, musí být zveřejněno sdělení vyjadřující veškeré nápravy, spolu s listy obsahujícími nápravy nebo náhradními listy a případně i dopis předložený podle pravidla 91.2, a znovu musí být zveřejněna titulní stránka.

(j) Jestliže je v době ukončení technických příprav mezinárodního zveřejnění žádost podle pravidla 26bis.3 o navrácení práva přednosti stále v řízení, bude zveřejněná mezinárodní přihláška obsahovat namísto rozhodnutí přijímacího úřadu o této žádosti údaj, že v této věci rozhodnutí nebylo dostupné a že toto rozhodnutí, jakmile se stane dostupným, bude zveřejněno samostatně.

(k) Jestliže byla žádost o zveřejnění podle pravidla 91.3(d) přijata Mezinárodním úřadem po ukončení technických příprav mezinárodního zveřejnění, musí být žádost o nápravu, jakékoliv důvody a jakékoliv poznámky uvedené podle tohoto pravidla zveřejněny po přijetí takové žádosti o zveřejnění bez odkladu a titulní stránka musí být znovu zveřejněna.

(l) Mezinárodní úřad na základě odůvodněné žádosti přihlašovatele přijaté Mezinárodním úřadem před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění vynechá ze zveřejnění jakékoli informace, pokud zjistí, že:

(i) tyto informace zjevně neslouží k informování veřejnosti o mezinárodní přihlášce,

(ii) zveřejnění takových informací by zjevně poškodilo osobní a ekonomické zájmy jakékoli osoby, a

(iii) neexistuje převažující veřejný zájem, aby byl zajištěn přístup k těmto informacím.

Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně, pokud jde o způsob, jakým přihlašovatel uvede informace, jež jsou předmětem žádosti učiněné podle tohoto odstavce.

(m) Pokud si přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán určený pro doplňkovou rešerši nebo Mezinárodní úřad povšimne informací splňujících kritéria uvedená v odstavci (1), dotyčný úřad nebo orgán může přihlašovateli navrhnout, aby požádal o vynechání mezinárodního zveřejnění v souladu s odstavcem (1).

(n) Pokud Mezinárodní úřad vynechal z mezinárodního zveřejnění informace v souladu s odstavcem (1) a tyto informace jsou rovněž obsaženy ve spisu mezinárodní přihlášky uchovávaném přijímacím úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem určeným pro doplňkovou rešerši nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, Mezinárodní úřad na tuto skutečnost příslušný orgán či úřad neprodleně upozorní.

48.3 Jazyky zveřejnění

(a) Pokud je mezinárodní přihláška podána v arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, korejštině, portugalštině, ruštině nebo španělštině („jazyky zveřejnění“), tato přihláška bude zveřejněna v jazyce, ve kterém byla podána.

(a-bis) Není-li mezinárodní přihláška podána v jazyce zveřejnění a byl předložen překlad do jazyka zveřejnění podle pravidla 12.3, přihláška se zveřejní v jazyce překladu.

(b) Není-li mezinárodní přihláška podána v jazyce zveřejnění a překlad do jazyka zveřejnění byl dodán podle pravidla 12.3 nebo 12.4, tato přihláška se zveřejní v jazyce tohoto překladu.

(c) Je-li mezinárodní přihláška zveřejněna v jazyce jiném než anglickém, zveřejní se mezinárodní rešeršní zpráva v rozsahu podle pravidla 48.2(a)(v) nebo usnesení podle článku 17(2)(a), název vynálezu, anotace a všechny texty k obrázku nebo obrázkům příslušejícím k anotaci jak v tomto jazyce, tak i v anglickém jazyce. Překlady, pokud nejsou poskytnuty přihlašovatelem podle pravidla 12.3, jsou pořízeny na odpovědnost Mezinárodního úřadu.

48.4 Dřívější zveřejnění na žádost přihlašovatele

(a) Žádá-li přihlašovatel o zveřejnění podle článků 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) a mezinárodní rešeršní zpráva nebo rozhodnutí podle článku 17 (2) (a) není dosud pro zveřejnění zároveň s mezinárodní přihláškou k dispozici, vybere Mezinárodní úřad za zveřejnění zvláštní poplatek, jehož výši stanoví Administrativní směrnice.

(b) Zveřejnění podle článků 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) provede Mezinárodní úřad bez odkladů poté, co o to přihlašovatel požádal a v případech, kde je podle odstavce (a) stanoven zvláštní poplatek, po jeho zaplacení.

48.5 Oznámení o národním zveřejnění

Tam, kde se zveřejnění mezinárodní přihlášky Mezinárodním úřadem řídí článkem 64 (3) (c) (ii), je národní úřad povinen po národním zveřejnění podle zmíněného ustanovení o tom bez odkladu uvědomit Mezinárodní úřad.

48.6 Ohlášení některých skutečností

(a) Pokud oznámení podle pravidla 29.1(ii) dojde Mezinárodnímu úřadu později, než je možno zabránit mezinárodnímu zveřejnění mezinárodní přihlášky, Mezinárodní úřad ihned zveřejní ve Věstníku poznámku reprodukující podstatu takového oznámení.

(b) zrušeno

(c) Jestliže jsou mezinárodní přihláška, určení některého určeného státu nebo uplatněné priority odvolány podle ustanovení pravidla 90bis, poté co byly ukončeny přípravy k mezinárodnímu zveřejnění, je publikováno ve Věstníku oznámení o vzetí zpět.

Pravidlo 49

Kopie, překlad a poplatek podle článku 22

49.1 Oznámení

(a) Každý smluvní stát, který podle článku 22 požaduje dodání překladu nebo zaplacení národního poplatku, musí sdělit mezinárodnímu úřadu:

(i) jazyky, z nichž překlady žádá, a jazyk, do něhož žádá přeložit;

(ii) výši národního poplatku.

(a bis) Každý smluvní stát, který podle článku 22 nepožaduje, aby přihlašovatel dodal vyhotovení mezinárodní přihlášky, (i když Mezinárodní úřad podle pravidla 47 nepostoupil kopii mezinárodní přihlášky ve lhůtě podle článku 22), oznámí to Mezinárodnímu úřadu.

(a ter) Každý smluvní stát, který podle článku 24.2 zachovává jako určený stát účinek ve smyslu článku 11.3, i když přihlašovatel nedodal vyhotovení mezinárodní přihlášky ve lhůtě podle článku 22, oznámí to Mezinárodnímu úřadu.

(b) Mezinárodní úřad uveřejní bez odkladu ve Věstníku každé oznámení, které mu došlo podle článků (a), (a bis) nebo (a ter).

(c) Změní-li se později požadavky uvedené v odstavci (a), oznámí smluvní stát změny Mezinárodnímu úřadu a ten oznámení bez odkladu uveřejní ve Věstníku. Týká-li se změna požadavku na překlad do jazyka, který se předtím nepožadoval, bude změna účinná jen pro mezinárodní přihlášky podané více než dva měsíce poté, co bylo oznámení uveřejněno ve Věstníku. Jinak den účinnosti každé změny stanoví smluvní stát.

49.2 Jazyky

Jazyk, do něhož lze požadovat překlad, musí být úředním jazykem určeného úřadu. Je-li takových jazyků několik, nelze překlad požadovat, pokud je mezinárodní přihláška v některém z nich. Je-li několik úředních jazyků a překlad dodán být musí, může si přihlašovatel zvolit kterýkoliv z těchto jazyků. Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto odstavce lze v případě, kdy existuje několik úředních jazyků, avšak národní zákonodárství požaduje od cizinců užívání jen jednoho z nich, požadovat překlad do tohoto jazyka.

49.3 Sdělení podle článku 19; údaje podle pravidla 13 bis 4

Pro účely článku 22 a tohoto pravidla se budou jakákoli sdělení podle článku 19 (1) a údaje podle pravidla 13 bis 4 s výhradou pravidla 49.5 (c) a (h) považovat za součást mezinárodní přihlášky.

49.4 Použití národního formuláře

Přihlašovatel není povinen použít národního formuláře pro úkony podle článku 22.

49.5 Obsah překladu a požadavky na jeho vnější formu

(a) Pro účely článku 22 překlad mezinárodní přihlášky se týká popisu (s výhradou odstavce (a-bis)), nároků, textů na výkresech a anotace. Žádá-li o to určený úřad, překlad s výhradou odstavců (b), (c-bis) a (e) se rovněž týká

(i) týká i žádosti,

(ii) jestliže byly nároky upraveny podle článku 19, jak nároků podaných, tak i nároků upravených (upravené nároky se předloží ve formě překladu úplného souboru nároků předložených podle pravidla 46.5(a), kterými se nahrazují všechny původně podané nároky), a

(iii) přiloží se k němu kopie výkresů.

(a-bis) Žádný určený úřad nemůže požadovat, aby mu přihlašovatel předložil překlad textu uvedeného v části popisu obsahující výpis sekvencí, jestliže je tato část obsahující výpis sekvencí v souladu s pravidlem 12.1(d) a pokud popis vyhovuje pravidlu 5.2(b).

(b) Každý určený úřad, který požaduje překlad žádosti, vydá přihlašovateli zdarma formuláře žádosti v jazyce překladu. Forma ani obsah formuláře v jazyce překladu se nesmějí lišit od žádosti podle pravidel 3 a 4; formulář žádosti v jazyce překladu nesmí požadovat zejména údaje, které nejsou v podané žádosti. Použití formuláře žádosti v jazyce překladu není povinné.

(c) Nepředložil-li přihlašovatel překlad sdělení podle článku 19 (1), určený úřad nemusí vzít toto sdělení v úvahu.

(c-bis) Jestliže přihlašovatel předloží určenému úřadu, který požaduje podle odstavce (a) (ii) překlad jak nároků tak jak byly podány, tak upravených nároků, jenom jeden ze dvou požadovaných překladů, nemusí tento určený úřad brát v úvahu nároky, jejichž překlad nebyl předložen, nebo může vyzvat přihlašovatele, aby předložil chybějící překlad v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě. Jestliže určený úřad vyzve přihlašovatele, aby předložil chybějící překlad, a tento není předložen ve lhůtě stanovené ve výzvě, nemusí určený úřad brát v úvahu ty nároky, jejichž překlad nebyl předložen, nebo může považovat mezinárodní přihlášku za vzatou zpět.

(d) Obsahují-li výkresy text, předloží se jeho překlad buď na kopii originálního výkresu, na níž je původní text přelepen překladem, nebo na nově vyhotoveném výkresu.

(e) Určený úřad, který požaduje podle odstavce (a) předložení kopie výkresů musí vyzvat přihlašovatele, jestliže přihlašovatel ji opomenul předložit ve lhůtě podle ustanovení článku 22, aby předložil tuto kopii v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě.

(f) Výraz „Fig.“ nevyžaduje překlad od žádného jazyka.

(g) Nesplňují-li kopie výkresů nebo nově vyhotovené výkresy, předložené podle ustanovení odstavců (d) nebo (e), požadavky na vnější formu podle pravidla 11, určený úřad může vyzvat přihlašovatele, aby nedostatek opravil ve lhůtě přiměřené okolnostem a stanovené ve výzvě.

(h) Jestliže přihlašovatel nepředložil překlad anotace nebo překlad některého údaje podle ustanovení pravidla 13bis.4, určený úřad vyzve přihlašovatele, aby takový překlad, považuje-li to za nutné, předložil v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě.

(i) Mezinárodní úřad uveřejní ve Věstníku informace o požadavcích a praxi určených úřadů podle druhé věty odstavce (a).

(j) Žádný určený úřad nemůže požadovat, aby překlad mezinárodní přihlášky splňoval jiné požadavky na vnější formu než ty, které se stanoví pro mezinárodní přihlášku při podání.

(k) Jestliže byl název stanoven orgánem pro mezinárodní rešerši podle ustanovení pravidla 37.2, musí překlad obsahovat takto stanovený název.

(l) Jestliže k datu 12. července 1991 není odstavec (c-bis) nebo odstavec (k) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude příslušný odstavec aplikován na tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, a jestliže zmíněný úřad o tom informuje Mezinárodní úřad do 31. prosince 1991. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

49.6 Obnovení práv poté, co nebyly učiněny úkony uvedené v článku 22

(a) Pokud přestal účinek mezinárodní přihlášky uvedený v článku 11(3), protože přihlašovatel neučinil úkony uvedené v článku 22 v příslušné lhůtě, určený úřad, na žádost přihlašovatele a s výhradou odstavců (b) až (e) tohoto pravidla, obnoví práva přihlašovatele ohledně této mezinárodní přihlášky, pokud zjistí, že nedodržení této lhůty bylo neúmyslné nebo, podle volby určeného úřadu, že k nedodržení této lhůty došlo přesto, že byla vynaložena řádná péče vyžadovaná okolnostmi.

(b) Žádost podle odstavce (a) musí být předložena určenému úřadu a úkony uvedené v článku 22 musí být učiněny v kterékoli z následujících lhůt, která uplyne nejdříve:

(i) dva měsíce od data odpadnutí příčiny nedodržení příslušné lhůty podle článku 22; nebo

(ii) 12 měsíců od data uplynutí příslušné lhůty podle článku 22;

s tím, že přihlašovatel může předložit žádost kdykoli později, pokud to povoluje národní zákonodárství určeného úřadu.

(c) Žádost podle odstavce (a) musí uvádět důvody nedodržení příslušné lhůty podle článku 22.

(d) Národní zákonodárství určeného úřadu může požadovat:

(i) aby byl zaplacen poplatek za žádost podle odstavce (a);

(ii) aby bylo předloženo prohlášení nebo jiný důkaz podporující důvody uvedené v odstavci (c).

(e) Určený úřad nesmí zamítnout žádost podle odstavce (a), aniž by dal přihlašovateli příležitost vyjádřit se k zamýšlenému zamítnutí ve lhůtě přiměřené okolnostem.

(f) Jestliže ke dni 1. října 2002 nejsou odstavce (a) až (e) slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, tyto odstavce se nepoužijí na tento určený úřad, dokud budou neslučitelné s tímto zákonodárstvím, za předpokladu, že zmíněný úřad o tom informuje Mezinárodní úřad do 1. ledna 2003. Obdržené informace Mezinárodní úřad ihned zveřejnění ve Věstníku.

Pravidlo 49bis

Údaje týkající se ochrany požadované pro účely národního řízení

49bis.1 Volba určitých druhů ochrany

(a) Pokud si přihlašovatel přeje, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno v určeném státě, pro který platí článek 43, jako s přihláškou, která není pro udělení patentu, ale pro udělení jiného druhu ochrany uvedeného v tomto článku, přihlašovatel to uvede určenému úřadu, když provádí úkony uvedené v článku 22.

(b) Pokud si přihlašovatel přeje, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno v určeném státě, pro který platí článek 44, jako s přihláškou pro udělení více než jednoho druhu ochrany uvedených v článku 43, přihlašovatel to uvede určenému úřadu, když provádí úkony uvedené v článku 22, a případně uvede, který druh ochrany je požadován jako hlavní a který druh je požadován jako vedlejší.

(c) V případech uvedených v odstavcích (a) a (b), pokud si přihlašovatel přeje, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno v určeném státě jako s přihláškou pro dodatkový patent, dodatkové osvědčení, dodatkové autorské osvědčení na vynález nebo dodatkové osvědčení na užitný vzor, přihlašovatel při provádění úkonů uvedených v článku 22 uvede příslušnou základní přihlášku, základní patent nebo jiný základní druh ochrany.

(d) Pokud si přihlašovatel přeje, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno v určeném státě jako s přihláškou, která je pokračováním nebo dílčím pokračováním dřívější přihlášky, přihlašovatel při provádění úkonů uvedených v článku 22 toto uvede určenému úřadu a uvede příslušnou základní přihlášku.

(e) Pokud tak přihlašovatel neuvede výslovně podle odstavce (a), když provádí úkony uvedené v článku 22, ale národní poplatek uvedený v článku 22 zaplacený přihlašovatelem odpovídá národnímu poplatku za určitý druh ochrany, platba tohoto poplatku bude považována za přání přihlašovatele, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno jako s přihláškou pro tento druh ochrany, a určený úřad o tom bude informovat přihlašovatele.

49bis.2 Lhůta pro dodání údajů

(a) Žádný určený úřad nebude požadovat, aby přihlašovatel dodal, před provedením úkonů v článku 22, jakýkoli údaj uvedený v pravidle 49bis.1 nebo případně jakýkoli údaj o tom, zda přihlašovatel požaduje udělení národního patentu nebo regionálního patentu.

(b) Přihlašovatel může, pokud to dovoluje národní zákonodárství příslušného určeného úřadu, dodat takový údaj nebo případně převést jeden druh ochrany na jiný kdykoli později.

Pravidlo 49ter

Účinky navrácení práva přednosti přijímacím úřadem; Navrácení práva přednosti určeným úřadem

49ter.1 Účinky navrácení práva přednosti přijímacím úřadem

(a) Jestliže přijímací úřad navrátil právo přednosti podle pravidla 26bis.3 na základě svého zjištění, že k opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě došlo navzdory tomu, že byla vynaložena přiměřená péči vyžadovaná okolnostmi, bude toto navrácení, s výhradou odstavce (c), účinné v každém určeném státě.

(b) Jestliže přijímací úřad navrátil právo přednosti podle pravidla 26bis.3 na základě svého zjištění, že opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě bylo neúmyslné, bude toto navrácení, s výhradou odstavce (c), účinné v každém určeném státě, jehož použitelné národní zákonodárství umožňuje navrácení práva přednosti na základě tohoto kritéria nebo kritéria, které je z hlediska přihlašovatelů příznivější než toto kritérium

(c) Rozhodnutí přijímacího úřadu o navrácení práva přednosti podle pravidla 26bis.3 nebude účinné v určeném státě, kde určený úřad, soud nebo jiný zodpovědný orgán určeného státu nebo orgán jednající za tento určený stát shledá, že nebylo vyhověno požadavkům podle pravidla 26bis.3(a), (b)(i) nebo (c), přičemž byly vzaty v úvahu důvody uvedené v žádosti předložené přijímacímu úřadu podle pravidla 26bis.3(a) a každé prohlášení nebo jiný důkaz podaný u přijímacího úřadu podle pravidla 26bis.3(b)(iii).

(d) Určený úřad nebude revidovat rozhodnutí přijímacího úřadu, ledaže má důvodné pochybnosti, že požadavek uvedený v odstavci (c) byl splněn; v takovémto případě informuje určený úřad přihlašovatele odpovídajícím způsobem, s uvedením důvodů pro tyto pochybnosti a poskytne přihlašovateli možnost vznést v přiměřené lhůtě výhrady.

(e) Žádný určený stát není vázán rozhodnutím přijímacího Úřadu zamítajícím žádost podle pravidla 26bis.3 o navrácení práva přednosti.

(f) Jestliže přijímací úřad zamítl žádost o navrácení práva přednosti, kterýkoliv určený úřad může pokládat takovouto žádost za žádost o navrácení předloženou tomuto určenému úřadu podle pravidla 49ter.2(a) ve lhůtě podle tohoto pravidla.

(g) Jestliže k datu 5. října 2005 nejsou odstavce (a) až (d) slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, tyto odstavce se vzhledem k tomu úřadu nepoužijí, tak dlouho, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

49ter.2 Navrácení práva přednosti určeným úřadem

(a) Jestliže mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu z dřívější přihlášky a má datum mezinárodního podání, které je pozdější než datum, ke kterému uplynula prioritní lhůta ale ve lhůtě dvou měsíců od tohoto data, určený úřad na žádost přihlašovatele v souladu s odstavcem (b) navrátí právo přednosti pokud úřad zjistí, že jím použité kritérium („kritérium pro navrácení“) je splněno, zejména že opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě:

(i) nastalo navzdory tomu, že byla vynaložena náležitá péče vyžadovaná okolnostmi; nebo

(ii) bylo neúmyslné.

Každý určený úřad musí použít alespoň jedno z těchto kritérií a může použít obě tato kritéria.

(b) Žádost podle odstavce (a) musí:

(i) být podána u určeného úřadu ve lhůtě jednoho měsíce od příslušné lhůty podle článku 22, nebo jestliže přihlašovatel učinil výslovnou žádost k určenému úřadu podle článku 23(2), ve lhůtě jednoho měsíce od data přijetí této žádost určeným úřadem.

(ii) uvést důvody opomenutí podat mezinárodní přihlášku v prioritní lhůtě a výhodně být doplněna prohlášením nebo jiným důkazem požadovanými podle odstavce (c); a

(iii) být doplněna poplatkem za žádost o navrácení požadovaným podle odstavce (d).

(c) Určený úřad může vyžadovat, aby mu bylo předloženo prohlášení nebo jiný důkaz podporující sdělení důvodů odkazovaných v odstavci (b)(ii) ve lhůtě, která bude přiměřená okolnostem.

(d) Předložení žádosti podle odstavce (a) může být určeným úřadem podmíněno zaplacením poplatku, v jeho vlastní prospěch, za požadované navrácení.

(e) Určený úřad nesmí zamítnout, zcela ani částečně, žádost podle odstavce (a) bez toho, že poskytne přihlašovateli možnost vznést výhrady k zamýšlenému zamítnutí ve lhůtě, která bude přiměřená okolnostem. Takovéto oznámení o zamýšleném zamítnutí určeným úřadem může být odesláno přihlašovateli určeným úřadem spolu s jakoukoli výzvou k podání prohlášení nebo jiného důkazu podle odstavce (c).

(f) Jestliže je národní zákonodárství určeného úřadu uplatňuje vzhledem k navrácení práva přednosti požadavky, které jsou z hlediska přihlašovatelů příznivější než požadavky uvedené v odstavcích (a) a (b), může určený úřad může při stanovování práva přednosti použít požadavky podle použitelného národního zákonodárství namísto požadavků podle těchto odstavců.

(g) Každý určený úřad informuje Mezinárodní úřad o tom, které kritérium pro navrácení použije, o požadavcích dle národního zákonodárství v souladu s odstavcem (f), pokud jsou, a o všech následujících změnách, které se tohoto týkají. Mezinárodní úřad uveřejní tyto informace bez odkladu ve Věstníku.

(h) Jestliže k datu 5. října 2005 nejsou odstavce (a) až (g) slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, pak se tyto odstavce vzhledem k tomuto úřadu nepoužijí, tak dlouho, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, za předpokladu, že uvedený úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 5. dubna 2006. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

PRAVIDLO 50

Oprávnění podle článku 22.3

50.1 Výkon oprávnění

(a) Každý smluvní stát, který stanoví lhůtu delší, než je lhůta podle článku 22 (1) nebo (2), oznámí takto stanovené lhůty Mezinárodnímu úřadu.

(b) Každé oznámení, které došlo Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (a), se bez odkladu uveřejní ve Věstníku.

(c) Oznámení, která se týkají zkrácení dříve stanovených lhůt, budou platit pro mezinárodní přihlášky podané po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení uveřejněno Mezinárodním úřadem.

(d) Oznámení, která se týkají prodloužení dříve stanovených lhůt, budou platit ode dne jejich uveřejnění Mezinárodním úřadem ve Věstníku pro mezinárodní přihlášky, které jsou v té době v řízení nebo pro přihlášky podané po datu uveřejnění, popřípadě od data pozdějšího, stanovil-li tak smluvní stát v oznámení.

Pravidlo 51

Přezkoumání určenými úřady

51.1 Lhůta pro předložení žádosti o zaslání kopií

Lhůta uvedená v článku 25(1)(c) činí dva měsíce počítáno od data oznámení zaslaného přihlašovateli podle pravidla 20.4(i), 24.2(c) nebo 29.1(ii).

51.2 Kopie oznámení

V případech, kdy přihlašovateli došlo záporné zjištění podle článku 11(1), a žádá Mezinárodní úřad podle článku 25(1) o zaslání spisových kopií zamýšlené mezinárodní přihlášky některému z jmenovaných úřadů, které měl v úmyslu určit, musí ke své žádosti připojit kopii oznámení podle pravidla 20.4(i).

51.3 Lhůta pro zaplacení národního poplatku a předložení překladu

K uplynutí lhůty podle článku 25 (2) (a) dojde zároveň se lhůtu podle pravidla 51.1.

Pravidlo 51bis

Některé národní požadavky přípustné podle článku 27

51bis.1 Některé přípustné národní požadavky

(a) S výhradou pravidla 51bis.2 mohou vnitrostátní předpisy uplatňované určeným úřadem v souladu s článkem 27 požadovat, aby přihlašovatel dodal zejména:

(i) doklady týkající se totožnosti vynálezce;

(ii) doklady týkající se převodu nebo postoupení práva k přihlášce;

(iii) doklady obsahující přísahu nebo prohlášení vynálezce, pokud jde o jeho autorství k vynálezu;

(iv) jestliže je v mezinárodní přihlášce určen stát, jehož vnitrostátní právní předpisy k 9. říjnu 2012 vyžadují dodání přísahy nebo prohlášení o autorství k vynálezu, jakýkoli dokument obsahující přísahu nebo prohlášení o autorství k vynálezu,

(v) jakýkoli důkaz týkající se nezávadnosti předuveřejnění nebo výjimek z nedostatku novosti, jako jsou předuveřejnění vyplývající ze zneužití, předuveřejnění na určitých výstavách a předuveřejnění přihlašovatelem v určitém časovém období;

(vi) stvrzení mezinárodní přihlášky podpisem přihlašovatele, pro určený stát, který nepodepsal žádost;

(vii) jakýkoli chybějící údaj požadovaný podle pravidla 4.5(a)(ii) a (iii), pro určený stát, pokud jde o přihlašovatele.

(b) V souladu s článkem 27 (7) může národní zákonodárství aplikované určeným úřadem požadovat, aby:

(i) přihlašovatel byl zastoupen zástupcem oprávněným před tímto úřadem a nebo měl v určeném státě adresu pro doručování;

(ii) přihlašovatel řádně jmenoval svého případného zástupce.

(c) V souladu s článkem 27 (1) může národní zákonodárství aplikované určeným úřadem požadovat, aby mezinárodní přihláška, její překlad a každý k ní příslušný doklad byly předloženy v několika vyhotoveních.

(d) V souladu s článkem 27 (2) (ii) může národní zákonodárství aplikované určeným úřadem požadovat, aby překlad mezinárodní přihlášky, dodaný přihlašovatelem podle článku 22, byl ověřen bud přihlašovatelem, nebo osobou, která mezinárodní přihlášku přeložila, a to prohlášením, že překlad je podle nejlepšího vědomí úplný a věrný.

51bis.2 Určité okolnosti, kdy se dokumenty nebo důkaz nemusí vyžadovat

Určený úřad nebude vyžadovat, s výjimkou případu, kdy má důvodné pochybnosti o věrohodnosti příslušných údajů nebo prohlášení, žádný dokument nebo důkaz:

(i) týkající se totožnosti vynálezce (pravidlo 51bis.1(a)(i) (jiný než dokument obsahující přísahu nebo prohlášení o autorství k vynálezu (pravidlo 51bis.1(a)(iv), jestliže jsou údaje týkající se vynálezce podle pravidla 4.6 obsaženy v žádosti nebo jestliže prohlášení týkající se totožnosti vynálezce podle pravidla 4.17(i) je obsaženo v žádosti nebo předloženo přímo určenému úřadu;

(iii) týkající se práva přihlašovatele k datu mezinárodního podání uplatňovat prioritu dřívější přihlášky (pravidlo 5Ibis. 1(a) (iii), jestliže je prohlášení o této skutečnosti podle pravidla 4.17 (iii) obsaženo v žádosti neboje předloženo přímo určenému úřadu;

(iv) obsahující přísahu nebo prohlášení o autorství k vynálezu (pravidlo 5Ibis. 1 (a)(iv), jestliže je prohlášení o autorství k vynálezu podle pravidla 4.17 (iv) obsaženo v žádosti nebo je předloženo přímo určenému úřadu.

Pravidlo 52

Úprava nároků, popisu a výkresů u určených úřadů

52.1 Lhůta

(a) V určeném státě, ve kterém projednávání nebo průzkum začíná bez zvláštní žádosti, přihlašovatel, pokud si tak přeje, uplatní právo podle článku 28 do jednoho měsíce od splnění požadavků podle článku 22 za předpokladu, že, pokud sdělení podle pravidla 47.1 nebylo učiněno do uplynutí lhůty použitelné podle článku 22, uplatní zmíněné právo nejpozději do čtyř měsíců po takovém datu uplynutí. V každém případě může přihlašovatel uplatnit zmíněné právo kdykoli později, pokud to povoluje národní právo zmíněného státu.

(b) V každém určeném státě, kde národní zákonodárství stanoví, že se průzkum zahajuje jen na zvláštní žádost, je lhůta nebo doba pro výkon práva přihlašovatele podle článku 28 stejná jako lhůta nebo doba pro podání úprav národních přihlášek s průzkumem na zvláštní žádost, pokud taková lhůta neuplyne nebo doba nenastane před uplynutím lhůty podle odstavce (a).

ČÁST C

Pravidla, která se týkají hlavy II Smlouvy

Pravidlo 53

Návrh

53.1 Forma

(a) Návrh se podává na tištěném formuláři nebo jako počítačový výtisk. Podrobnosti tištěného formuláře a návrhu podávaného jako počítačový výtisk, upraví Administrativní směrnice.

(b) Vyhotovení tištěného formuláře návrhu poskytne bezplatně přijímací úřad nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

53.2 Obsah

(a) Návrh musí obsahovat:

(i) petit;

(ii) údaje týkající se přihlašovatele a zástupce, je-li ustanoven;

(iii) údaje o příslušné mezinárodní přihlášce;

(iv) popřípadě prohlášení týkající se úprav.

(b) Návrh musí být podepsán.

53.3 Petit

Petit musí mít dále uvedený obsah, přičemž se doporučuje toto jeho znění: „Návrh podle článku 31 Smlouvy o patentové spolupráci: Podepsaný žádá, aby dále uvedená mezinárodní přihláška byla podrobena mezinárodnímu předběžnému průzkumu podle ustanovení Smlouvy o patentové spolupráci“.

53.4 Přihlašovatel

Pokud jde o údaje týkající se přihlašovatele, platí pravidla 4.4 a 4.16 a přiměřeně pravidlo 4.5.

53.5. Zástupce nebo společný zmocněnec

Jestliže byl ustanoven zástupce nebo společný zmocněnec, musí to být uvedeno v návrhu. Platí pravidla 4.4 a 4.16, a pravidlo 4.7 platí přiměřeně.

53.6. Údaje o mezinárodní přihlášce

Mezinárodní přihláška se uvede jménem a adresou přihlašovatele, názvem vynálezu, datem mezinárodního podání (je-li toto datum známo přihlašovateli) a číslem mezinárodní přihlášky nebo, jestliže toto číslo není přihlašovateli známo, názvem přijímacího úřadu, u kterého byla mezinárodní přihláška podána.

53.7 Volba států

Podání návrhu zahrnuje volbu všech smluvních států, které jsou určené a jsou vázány Hlavou II smlouvy.

53.8 Podpis

Návrh musí být podepsán přihlašovatelem nebo jestliže je více než jeden přihlašovatel, všemi přihlašovateli, kteří návrh vypracovali.

53.9 Prohlášení týkající se úprav

(a) Jestliže byly provedeny úpravy podle Článku 19, musí být v prohlášení týkajícím se úprav uvedeno, zda si, pro účely mezinárodního předběžného průzkumu, přihlašovatel přeje, aby tyto úpravy:

(i) byly vzaty v úvahu, přičemž v tomto případě musí být spolu s návrhem přednostně předložena kopie úprav a dopisu požadovaného podle pravidla 46.5(b), nebo

(ii) byly považovány byly považovány za zrušené úpravou podle ustanovení článku 34.

(b) Jestliže nebyly podle článku 19 provedeny žádné úpravy a lhůta pro podání takových úprav dosud neuplynula, může být v prohlášení uvedeno, že si přihlašovatel přeje, aby zahájení mezinárodního předběžného průzkumu bylo odloženo podle ustanovení pravidla 69.1 (d).

(c) Jestliže jsou podle ustanovení článku 34 předloženy úpravy spolu s návrhem, musí to být v prohlášení uvedeno.

PRAVIDLO 54

PŘIHLAŠOVATEL OPRÁVNĚNÝ K PODÁNÍ NÁVRHU

54.1 Pobyt a občanství

(a) S výhradou ustanovení odstavce (b), pobyt nebo občanství přihlašovatele se pro účely článku 31 (2) stanoví podle pravidla 18.1 (a) a (b).

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, v případech uvedených v Administrativní směrnici, požádá přijímací úřad, nebo byla-li mezinárodní přihláška podána u Mezinárodního úřadu jako u přijímacího úřadu, národní úřad smluvního státu nebo úřad činný pro tento smluvní stát, aby rozhodl otázku, zda má přihlašovatel pobyt ve smluvním státě, jehož se dovolává, nebo zda je občanem takového smluvního státu. Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum informuje přihlašovatele o každé takové žádosti. Přihlašovatel může předložit své argumenty přímo úřadu, jehož se to týká. Úřad rozhodne tuto otázku bez odkladu.

54.2 Právo podat návrh

Návrh podle článku 31(2) může být podán, jestliže přihlašovatel, který podává návrh, nebo jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů, tak alespoň jeden z nich, je občanem smluvního státu vázaného Hlavou II Smlouvy nebo má v tomto státě sídlo a mezinárodní přihláška byla podána u přijímacího úřadu státu vázaného Hlavou II nebo u úřadu činného pro tento stát.

54.3 Mezinárodní přihlášky podané u Mezinárodního úřadu jako u přijímacího úřadu

Je-li mezinárodní přihláška podána u Mezinárodního úřadu jako u přijímacího úřadu podle pravidla 19.1 (a) (iii), považuje se Mezinárodní úřad pro účely článku 31 (2) (a) za úřad činný pro smluvní stát, v němž má přihlašovatel pobyt nebo jehož je občanem.

54.4. Přihlašovatel, který není oprávněn podat návrh

Jestliže přihlašovatel nemá právo podat návrh, nebo v případě dvou nebo více přihlašovatelů, kteří nemají právo podat návrh podle ustanovení pravidla 54.2, má se za to, že návrh nebyl předložen.

Pravidlo 54bis

Lhůta pro podání návrhu

54bis.1 Lhůta pro podání návrhu

(a) Návrh může být podán kdykoliv před uplynutím kterékoliv z následujících lhůt, podle toho, která uplyne později:

(i) tři měsíce od data předání mezinárodní rešeršní zprávy nebo usnesení uvedeného v článku 17(2)(a), a písemného posudku vyhotoveného podle pravidla 43bis.1; nebo

(ii) 22 měsíců od data priority.

(b) Návrh podaný po uplynutí lhůty použitelné podle odstavce (a) bude posuzován tak, jako kdyby nebyl předložen, a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum jej za takový prohlásí.

PRAVIDLO 55

JAZYKY (MEZINÁRODNÍ PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM)

55.1 Jazyk návrhu

Návrh se podává v jazyce mezinárodní přihlášky, a byla-li mezinárodní přihláška podána v jiném jazyce, než ve kterém byla zveřejněna, v jazyce zveřejnění. Avšak je-li podle pravidla 55.2 požadován překlad mezinárodní přihlášky, návrh je v jazyce tohoto překladu.

55.2 Překlad mezinárodní přihlášky

(a) Jestliže ani jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, ani jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna, není přípustný pro orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, který má provádět mezinárodní předběžný průzkum, přihlašovatel musí, s výhradou odstavce (b), předložit spolu s návrhem překlad mezinárodní přihlášky do jazyka, který je jak:

(i) jazykem přípustným pro tento orgán, tak

(ii) jazykem zveřejnění.

(a-bis) Překlad mezinárodní přihlášky do jazyka podle odstavce (a) zahrnuje jakýkoliv prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) poskytnutý přihlašovatelem podle pravidla 20.3(b) nebo 20.6(a) a jakoukoliv část popisu, nároků nebo výkresů poskytnutých přihlašovatelem podle pravidla 20.5(b) nebo 20.6(a), která je považována za obsaženou v mezinárodní přihlášce podle pravidla 20.6(b).

(a-ter) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum provádí kontrolu jakéhokoliv překladu poskytnutého podle odstavce (a), zda odpovídá požadavkům na vnější úpravu přihlášky uvedeným v pravidle 11 v rozsahu, který je nezbytný pro účely mezinárodního předběžného průzkumu.

(b) Jestliže je překlad mezinárodní přihlášky do jazyka podle odstavce (a) předán orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum podle pravidla 23.1(b) a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum je součástí stejného národního úřadu nebo mezivládní organizace jako orgán pro mezinárodní rešerši, přihlašovatel nemusí předkládat překlad podle odstavce (a). V takovém případě, pokud přihlašovatel nepředloží překlad podle odstavce (a), bude mezinárodní předběžný průzkum proveden na základě překladu předloženého podle pravidla 23.1(b).

(c) Není-li splněn požadavek podle odstavců (a), (a-bis) a (a-ter), a odstavec (b) se nepoužije, pak orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele, aby předložil požadovaný překlad nebo požadované opravy, podle okolností, ve lhůtě, která musí být přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být prodloužena orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum kdykoliv před učiněním rozhodnutí.

(d) Pokud přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (c), bude tento požadavek považován za splněný. Pokud přihlašovatele opomene vyhovět, bude se návrh považovat za nepředložený a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.

55.3 Jazyk a překlad úprav a dopisů

(a) S výhradou odstavce (b), jestliže byla mezinárodní přihláška podána v jiném jazyce, než v kterém je zveřejněna, veškeré úpravy podle článku 34 a dopisy uváděné v pravidle 66.8(a), pravidle 66.8(b) a pravidle 46.5(b), jak ho lze použít na základě pravidla 66.8(c), musí být předloženy v jazyce zveřejnění.

(b) Jestliže je požadován překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 55.2, pak musí být:

(i) veškeré úpravy a dopisy uváděné v odstavci (a); a

(ii) veškeré úpravy podle článku 19, které mají být vzaty v úvahu podle pravidla 66.l(c) nebo (d) a veškeré dopisy uváděné v pravidle 46.5 (b);

v jazyce tohoto překladu. Pokud byly nebo jsou tyto úpravy nebo dopisy předloženy v jiném jazyce, musí být také předložen překlad.

(c) Pokud není úprava nebo dopis předložen v jazyce požadovaném podle odstavců (a) nebo (b), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele k předložení úpravy nebo dopisu v požadovaném jazyce ve lhůtě, která musí být přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ji může prodloužit kdykoliv předtím než bude učiněno rozhodnutí.

(d) Jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (c) k předložení úpravy v požadovaném jazyce, úprava nebude pro účely mezinárodního předběžného průzkumu vzata v úvahu. Jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (c) k předložení dopisu uvedeného v odstavci (a) v požadovaném jazyce, příslušná úprava nemusí být pro účely mezinárodního předběžného průzkumu vzata v úvahu.

Pravidlo 57

Jednací poplatek

57.1 Poplatková povinnost

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum podléhá poplatku ve prospěch Mezinárodního úřadu („jednací poplatek“), přičemž poplatek vybere orgán pro předběžný mezinárodní průzkum, jemuž byl návrh předložen.

57.2 Výše poplatku

(a) výše jednacího poplatku je stanovena sazebníkem poplatků

(b) Jednací poplatek je splatný v měně nebo v jedné z měn předepsaných orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum („předepsaná měna“).

(c) Pokud je předepsanou měnou švýcarský frank, převede orgán dotyčný poplatek neprodleně Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích.

57.3 Lhůta pro zaplacení; splatná částka

(a) S výhradou odstavců (b) a (c) je jednací poplatek splatný do jednoho měsíce od data, kdy byl návrh předložen, nebo 22 měsíců od data priority podle toho, která lhůta uplyne později.

(b) S výhradou odstavce (c), byl-li návrh předán orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum podle pravidla 59.3, je jednací poplatek splatný do jednoho měsíce od data přijetí tímto úřadem nebo 22 měsíců od data priority podle toho, která lhůta uplyne později.

(c) Pokud si orgán pro mezinárodní předběžný průzkum v souladu s pravidlem 69.1(b) přeje zahájit mezinárodní předběžný průzkum současně s mezinárodní rešerší, tento orgán vyzve přihlašovatele k zaplacení jednacího poplatku do jednoho měsíce od data výzvy.

(d) Výše splatného jednacího poplatku bude částka platná v den platby.

(d) Pokud je předepsanou měnou jiná měna než švýcarský frank a tato měna:

(i) je volně směnitelná na švýcarské franky, určí generální ředitel pro každý orgán, který předepisuje měnu platby jednacího poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Orgán převede částku v této měně neprodleně Mezinárodnímu úřadu.

(ii) není volně směnitelná na švýcarské franky, je organ zodpovědný za konverzi jednacího poplatku z předepsané měny na švýcarské franky a tento poplatek neprodleně převede Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích, v částce uvedené v Sazebníku poplatků. Orgán rovněž může přepočítat jednací poplatek z předepsané měny na eura nebo americké dolary a převést Mezinárodnímu úřadu neprodleně ekvivalentní částku poplatku v eurech nebo amerických dolarech, jak ji podle bodu (i) určí generální ředitel v souladu s pokyny Shromáždění.

57.4 Vrácení poplatku

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vrátí jednací poplatek přihlašovateli:

(i) jestliže je návrh vzat zpět předtím, než byl zaslán tímto orgánem Mezinárodnímu úřadu nebo

(ii) je-li návrh považován podle pravidla 54.4 nebo 54bis.1(b) za nepředložený.

PRAVIDLO 58

POPLATEK ZA PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM

58.1 Právo požadovat poplatek

(a) Každý orgán pro mezinárodní předběžný průzkum může požadovat, aby přihlašovatel zaplatil v jeho prospěch poplatek („poplatek za předběžný průzkum“) za provedení mezinárodního předběžného průzkumu a výkon všech ostatních úkolů svěřených orgánům pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy a Prováděcího předpisu.

(b) Výši případného poplatku za mezinárodní předběžný průzkum stanoví orgán pro mezinárodní předběžný průzkum. Pro stanovení lhůty splatnosti poplatku za mezinárodní předběžný průzkum a jeho výše se použije pravidlo 57.3 týkající se jednacího poplatku.

(c) Poplatek za předběžný průzkum se platí přímo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum. Je-li tento orgán národním úřadem, je splatný v měně předepsané tímto úřadem. Je-li tento orgán mezivládní organizací, je splatný v měně toho státu, kde má organizace sídlo, nebo v jiné měně volně směnitelné na měnu uvedeného státu.

58.3 Vrácení poplatku

Orgány pro mezinárodní předběžný průzkum informují Mezinárodní úřad o rozsahu a podmínkách případného vrácení částek zaplacených na poplatek za předběžný průzkum v případě, že se návrh považuje za nepodaný, a Mezinárodní úřad tyto informace bez odkladu uveřejní.

Pravidlo 58bis

Prodloužení lhůty pro placení poplatků

58bis.1 Výzva orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

(a) Pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zjistí:

(i) že částka mu zaplacená je nedostatečná k pokrytí jednacího poplatku a poplatku za předběžný průzkum; nebo

(ii) že mu nebyly zaplaceny žádné poplatky do doby jejich splatnosti podle pravidel 57.3 a 58.1(b);

vyzve orgán přihlašovatele, aby mu zaplatil částku požadovanou k pokrytí těchto poplatků, případně spolu s poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(b) Pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum poslal výzvu podle odstavce (a) a přihlašovatel ve lhůtě stanovené v tomto odstavci nezaplatil celou částku, případně ani poplatek za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2, bude návrh s výhradou odstavce (c) považován za nepředložený a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.

(c) Každá platba, kterou orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdrží dříve, než odešle výzvu podle odstavce (a), bude považována za obdrženou před uplynutím lhůty podle pravidla 57.3 nebo případně 58.1(b).

(d) Každá platba, kterou orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdržel dříve, než tento orgán postupoval podle odstavce (b), bude považována za obdrženou před uplynutím lhůty podle odstavce (a).

58bis.2 Poplatek za pozdní platbu

(a) Zaplacení poplatků na základě výzvy podle pravidla 58bis.1(a) může být orgánem pro mezinárodní průzkum podrobeno poplatku za pozdní platbu v jeho prospěch. Výše poplatku je:

(i) 50 % nezaplacených poplatků uvedených ve výzvě nebo

(ii) je-li částka vypočtená podle (i) menší než jednací poplatek, částka rovnající se jednacímu poplatku.

(b) Výše poplatku za pozdní platbu však nepřesáhne částku rovnající se dvojnásobku jednacího poplatku.

Pravidlo 59

Příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

59.1 Návrhy podle článku 31 (2) (a)

(a) Pro návrhy podle ustanovení článku 31 (2) (a) musí každý přijímací úřad smluvního státu vázaného ustanoveními hlavy II Smlouvy nebo úřad činný pro takovýto smluvní stát, podle podmínek příslušné dohody podle článku 32 (2) a (3), oznámit Mezinárodnímu úřadu, který orgán pro mezinárodní předběžný průzkum je příslušný k provádění mezinárodního předběžného průzkumu mezinárodních přihlášek, které byly u něho podány. Mezinárodní úřad tuto informaci bez odkladu zveřejní. Je-li příslušných orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum několik, platí přiměřeně ustanovení pravidla 35.2.

(b) Byla-li mezinárodní přihláška podána u Mezinárodního úřadu jako u přijímacího úřadu podle pravidla 19.1 (a) (iii), platí přiměřeně ustanovení pravidla 35.3 (a) a (b). Odstavec (a) tohoto pravidla se nepoužije v případě, kdy Mezinárodní úřad je přijímacím úřadem podle pravidla 19.1 (a) (iii).

59.2 Návrhy podle článku 31 (2) (b)

Pro návrhy podle článku 31 (2) (b) dá Shromáždění při určování orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum příslušného pro mezinárodní přihlášky podané u národního úřadu, který je sám orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, přednost tomuto orgánu; jestliže národní úřad není sám orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, Shromáždění dá přednost orgánu doporučenému tímto úřadem.

59.3 Předání návrhu příslušnému orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

(a) Je-li návrh předložen přijímacímu úřadu, orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, který není příslušný pro provádění mezinárodního předběžného průzkumu mezinárodní přihlášky, tento úřad nebo orgán označí návrh datem, kdy návrh obdržel, a pokud se nerozhodne postupovat podle odstavce (f), předá návrh ihned Mezinárodnímu úřadu.

(b) Je-li návrh předložen Mezinárodnímu úřadu, Mezinárodní úřad označí návrh datem, kdy návrh obdržel.

(c) Je-li návrh předán Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (a) nebo je mu předložen podle odstavce (b), Mezinárodní úřad ihned:

(i) pokud je pouze jediný orgán příslušný pro provedení mezinárodního předběžného průzkumu, předá návrh tomuto orgánu a uvědomí o tom přihlašovatele nebo

(ii) pokud jsou dva nebo více orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum příslušné pro provedení mezinárodního předběžného průzkumu, vyzve přihlašovatele, aby oznámil ve lhůtě platné podle pravidla 54bis.1(a) nebo do 15 dnů od data výzvy podle toho, která lhůta uplyne později, příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, kterému má být návrh předán.

(d) Je-li oznámení předloženo podle požadavku odstavce (c)(ii), Mezinárodní úřad ihned předá návrh orgánu příslušnému pro mezinárodní předběžný průzkum uvedenému přihlašovatelem. Není-li takovéto oznámení předloženo, návrh bude považován za nepředložený a Mezinárodní úřad o tom vydá usnesení.

(e) Je-li návrh předán orgánu příslušnému pro mezinárodní předběžný průzkum podle odstavce (c), bude se považovat za předložený v zastoupení tohoto orgánu v datu na návrhu vyznačeném podle odstavce (a) nebo případně (b) a návrh takto předaný bude tento orgán považovat za přijatý v tomto vyznačeném datu.

(f) Jestliže se úřad nebo orgán, kterému byl návrh předložen podle odstavce (a), rozhodne předat tento návrh přímo orgánu příslušnému pro mezinárodní předběžný průzkum, odstavce (a) a (b) se použijí přiměřeně.

Pravidlo 60

Některé nedostatky návrhu

60.1 Nedostatky návrhu

(a) S výhradou odstavců (a-bis) a (a-ter), pokud návrh nesplňuje požadavky stanovené v pravidlech 53.1, 53.2(a)(i) až (iii), 53.2(b), 53.3 až 53.8 a 55.1, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele k nápravě nedostatků ve lhůtě, která je přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být prodloužena orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum kdykoli před učiněním rozhodnutí.

(a-bis) Pro účely pravidla 53.4, v případě dvou nebo více přihlašovatelů bude postačující, aby byly poskytnuty údaje uvedené v pravidle 4.5(a)(ii) a (iii) pro jednoho z nich, který má právo podat návrh podle pravidla 54.2.

(a-ter) Pro účely pravidla 53.8, v případě dvou nebo více přihlašovatelů bude postačující, aby návrh podepsal jeden z nich.

(b) Pokud přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a), návrh bude posuzován za přijatý s původním datem podání za předpokladu, že předložený návrh umožňuje identifikovat mezinárodní přihlášku;

jinak bude návrh posuzován, jako kdyby byl přijat v den, kdy orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdržel opravu.

(c) Pokud přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a), návrh bude posuzován, jako kdyby nebyl předložen, a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.

(e) Pokud byl nedostatek zjištěn Mezinárodním úřadem, upozorní na nedostatek orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, který potom postupuje tak, jak je uvedeno v odstavcích (a) až (c).

(f) Jestliže návrh neobsahuje prohlášení týkající se úprav, bude orgán pro mezinárodní předběžný průzkum postupovat podle pravidel 66.1 a 69.1 (a) nebo (b).

(g) Jestliže prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že úpravy podle článku 34 jsou předkládány s návrhem [pravidlo 53.9 (c)], avšak žádné úpravy ve skutečnosti předloženy nebyly, vyzve orgán pro mezinárodní předběžný průzkum přihlašovatele, aby úpravy předložil ve lhůtě stanovené ve výzvě, a bude postupovat podle pravidla 69.1 (e).

Pravidlo 61

Oznámení návrhu a volby

61.1 Oznámení Mezinárodnímu úřadu a přihlašovateli

(a) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyznačí v návrhu datum přijetí nebo případně datum podle pravidla 60.1(b). Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ihned buď zašle návrh Mezinárodnímu úřadu a kopii si ponechá ve svých spisech, nebo zašle kopii Mezinárodnímu úřadu a návrh si ponechá ve svých spisech.

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ihned oznámí přihlašovateli datum přijetí návrhu. Je-li návrh posuzován podle pravidel 54.4, 55.2(d), 58bis.l(b) nebo 60.1(c) jako kdyby nebyl předložen, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum to oznámí přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu.

61.2 Zpráva zvoleným úřadům

(a) Zprávu podle článku 31 (7) podá Mezinárodní úřad.

(b) Ve zprávě musí být uvedeno číslo a datum podání mezinárodní přihlášky, jméno přihlašovatele, datum podání přihlášky, jejíž priorita je uplatňována (je-li priorita uplatňována), a datum přijetí návrhu orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

(c) Zpráva musí být zaslána zvolenému úřadu spolu s postoupením podle článku 20. Volby provedené po tomto postoupení musí být oznámeny ihned poté, co byly uskutečněny.

(d) Pokud přihlašovatel podá výslovnou žádost zvolenému úřadu podle článku 40(2) před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele nebo zvoleného úřadu ihned uskuteční postoupení stanovené v článku 20 tomuto úřadu.

61.3. Informace pro přihlašovatele

Mezinárodní úřad písemně informuje přihlašovatele o zprávě podle pravidla 61.2 a o zvolených úřadech oznámených podle článku 31(7).

61.4 Zveřejnění ve Věstníku

Mezinárodní úřad ihned po podání návrhu, ale nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, zveřejní ve Věstníku oznámení o podání návrhu a příslušných zvolených státech, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

Pravidlo 62

Kopie písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši a úprav podle článku 19 pro orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

62.1 Kopie písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši a úprav provedených před podáním návrhu

Po přijetí návrhu nebo jeho kopie od orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum Mezinárodní úřad neprodleně předá tomuto orgánu:

(i) kopii písemného posudku vyhotoveného podle pravidla 43bis.l, pokud národní úřad nebo mezivládní organizace, která jednala jako orgán pro mezinárodní rešerši, nejedná také jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, a

(ii) kopii úprav podle článku 19, veškerých sdělení uváděných v tomto článku a dopisu požadovaného podle pravidla 46.5(b), pokud tento orgán neoznámil, že již takovou kopii obdržel.

62.2 Úpravy provedené po podání návrhu

Jestliže v době podání úprav podle článku 19 byl již návrh předložen, musí přihlašovatel, nejlépe současně s podáním úprav u Mezinárodního úřadu, podat také u orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum kopii těchto úprav, sdělení ve smyslu tohoto článku a dopisu požadovaného podle pravidla 46.5(b). Mezinárodní úřad v každém případě neprodleně předá kopii těchto úprav, sdělení a dopisu tomuto orgánu.

Pravidlo 62.bis

Překlad písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši pro orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

62bis.1 Překlad a připomínky

(a) Na žádost orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum bude písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1, pokud není v angličtině nebo v jazyce uznávaném tímto úřadem, přeložen do angličtiny Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností.

(b) Mezinárodní úřad předá kopii překladu orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum do dvou měsíců od data přijetí žádosti o překlad a současně předá kopii přihlašovateli.

(c) Přihlašovatel může podat písemné připomínky, pokud jde o správnost překladu, kopii připomínek musí zaslat orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum a Mezinárodnímu úřadu.

Pravidlo 63

Minimální požadavky na orgány pro mezinárodní předběžný průzkum

63.1 Vymezení minimálních požadavků

Minimální požadavky uvedené v článku 32(3) jsou následující:

(i) národní úřad nebo mezivládní organizace musí mít alespoň 100 zaměstnanců s plným pracovním úvazkem, kteří mají dostatečnou technickou kvalifikaci pro provádění průzkumu;

(ii) úřad nebo organizace musí mít u sebe alespoň minimální dokumentaci podle pravidla 34, a to řádně uspořádanou pro účely průzkumu;

(iii) úřad nebo organizace musí mít personál schopný provádět průzkum v požadovaných technických oborech a s jazykovými znalostmi alespoň těch jazyků, v nichž je sepsána nebo do nichž je přeložena minimální dokumentace uvedená v pravidle 34.

(iv) tento úřad nebo organizace musí mít zaveden systém řízení kvality a zajištění vnitřního přezkoumání v souladu s obecnými pravidly mezinárodního předběžného průzkumu;

(v) tento úřad nebo organizace musí zastávat funkci jako orgán pro mezinárodní rešerši.

PRAVIDLO 64

ZNÁMÝ STAV TECHNIKY PRO MEZINÁRODNÍ PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM

64.1 Známý stav

(a) Pro účely článku 33 (2) a (3) je známým stavem techniky vše, co bylo zpřístupněno veřejnosti kdekoli ve světě v písemných materiálech (včetně výkresů a jiných vyobrazení) za předpokladu, že k zpřístupnění došlo před rozhodným datem.

(b) Pro účely odstavce (a) rozhodné datum znamená:

(i) s výhradou bodů (ii) a (iii) datum mezinárodního podání mezinárodní přihlášky, která je v mezinárodním předběžném průzkumu;

(ii) uplatňuje-li mezinárodní přihláška, která je v mezinárodní předběžném průzkumu, prioritu z dřívější přihlášky a má datum mezinárodního podání, které je v prioritní lhůtě, datum podání takovéto dřívější přihlášky, pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkumu nepovažuje uplatnění priority za neplatné;

64.2. Nepísemné zveřejnění

V případech, kdy ke zpřístupnění veřejnosti došlo ústním sdělením, použitím, předvedením nebo jinými nepísemnými způsoby („nepísemné zveřejnění“), před rozhodným datem podle pravidla 64.1 (b), a datum takového nepísemného zveřejnění je uvedeno v písemném zveřejnění, které bylo zpřístupněno veřejnosti k datu, které je stejné nebo pozdější než rozhodné datum, se nepísemné zveřejnění nepovažuje za součást známého stavu techniky pro účely článku 33(2) a (3). Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu však přesto na takové nepísemné zveřejnění upozorní, způsobem stanoveným v pravidlu 70.9.

64.3. Některé zveřejněné doklady

V případech, kdy přihláška nebo patent, která by představovala známý stav techniky pro účely článku 33(2) a (3), kdyby byla zveřejněna před rozhodným datem podle pravidla 64.1, byla zveřejněna k datu, které je stejné nebo pozdější než rozhodné datum, ale podaná před rozhodným datem, nebo uplatňovala-li se v ní priorita z dřívější přihlášky, která byla podána před rozhodným datem, nepovažuje se taková zveřejněná přihláška nebo patent za součást známého stavu techniky pro účely článku 33(2) a (3). Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu však přesto na takovou přihlášku nebo patent upozorní, způsobem stanoveným v pravidlu 70.10.

PRAVIDLO 65

TVŮRČÍ ŘEŠENÍ NEBO ŘEŠENÍ, KTERÉ NENÍ NASNADĚ

65.1 Posouzení známého stavu techniky

Pro účely článku 33 (3) vezme mezinárodní předběžný průzkum v úvahu vztah každého jednotlivého nároku ke známému stavu techniky jako k celku. Vezme v úvahu vztah nároku nejen k jednotlivým dokladům nebo jejich částem posuzovaným odděleně, ale i jeho vztah ke kombinaci takových dokladů nebo jejich částí, jsou-li takové kombinace pro odborníka nasnadě.

65.2 Rozhodné datum

Pro účely článku 33 (3) je datum rozhodné pro posouzení tvůrčího řešení (řešení, které není nasnadě) datum podle pravidla 64.1.

Pravidlo 66

Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

66.1. Podklad mezinárodního předběžného průzkumu

(a) S výhradou odstavců (b) až (d) musí být mezinárodní předběžný průzkum založen na mezinárodní přihlášce, tak jak byla podána.

(b) Přihlašovatel může předložit úpravy podle ustanovení článku 34 v době podání návrhu, nebo s výhradou pravidla 66.4bis předtím, než byla vyhotovena zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu.

(c) Úpravy podle článku 19, provedené předtím, než byl návrh podán, musí být vzaty v úvahu pro účely mezinárodního předběžného průzkumu, pokud nejsou nahrazeny nebo zrušeny úpravou podle ustanovení článku 34.

(d) Úpravy podle článku 19, provedené předtím, než byl návrh podán a úpravy podle článku 34 předložené orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, musí být, s výhradou pravidla 66.4bis pro účely mezinárodního předběžného průzkumu vzaty v úvahu.

(d-bis) Náprava zjevného omylu, která je schválena podle pravidla 91.1 musí být, s výhradou pravidla 66.4bis, vzata v úvahu orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely mezinárodního předběžného průzkumu.

(e) Návrhy týkající se vynálezů, ve vztahu k nimž nebyla vyhotovena žádná mezinárodní rešeršní zpráva, nemusí být předmětem mezinárodního předběžného průzkumu.

66.1bis Písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši

(a) S výhradou odstavce (b), písemný posudek vyhotovený orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 bude považován za písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely pravidla 66.2(a).

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum může oznámit Mezinárodnímu úřadu, že odstavec (a) neplatí pro řízení před ním, pokud jde o písemné posudky vyhotovené podle pravidla 43bis.í orgánem pro mezinárodní rešerši nebo orgány uvedenými v oznámení s tím, že takové oznámení neplatí pro případy, kdy národní úřad nebo mezivládní organizace, které jednaly jako orgán pro mezinárodní rešerši, také jednají jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum. Mezinárodní úřad ihned zveřejní takové oznámení ve Věstníku.

(c) Pokud písemný posudek vyhotovený orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 není na základě oznámení podle odstavce (b) považován za písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely pravidla 66.2(a), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum to oznámí písemně přihlašovateli.

(d) Písemný posudek vyhotovený orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1, který není na základě oznámení podle odstavce (b) považován za písemný posudek orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely pravidla 66.2(a), bude přesto vzat v úvahu orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum při řízení podle pravidla 66.2(a).

66.1 ter Dodatečné rešerše („Top-up “rešerše)

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyhotoví rešerši („top-up rešerši“), aby nalezl dokumenty uvedené v pravidle 64, které byly publikovány nebo jsou k dispozici tomuto orgánu pro účely rešerše po dni, kdy byla vyhotovena mezinárodní rešeršní zpráva, s výhradou, má-li za to, že taková rešerše by nesloužila žádnému prospěšnému účelu. Pokud orgán zjistí, že existuje některá ze situací uvedených v článku 34 (3) nebo (4) nebo podle pravidla 66.1 (e), bude se top-up rešerše vztahovat pouze na ty části mezinárodní přihlášky, které jsou předmětem mezinárodního předběžného průzkumu.

66.2 Písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

(a) Jestliže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

(i) má za to, že existuje situace podle článku 34(4)

(ii) má za to, že zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu by měla být záporná, pokud jde o některé nároky, protože vynález v nich uplatněný není nový, neobsahuje tvůrčí řešení (nikoliv nasnadě jsoucí) nebo není průmyslově využitelný;

(iii) zjistí nedostatky ve formě nebo obsahu mezinárodní přihlášky podle této Smlouvy nebo Prováděcího předpisu;

(iv) má za to, že některá úprava přesahuje rozsah podstaty mezinárodní přihlášky, tak jak byla podána

(v) chce připojit ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu připomínky ke srozumitelnosti nároků, popisu a výkresů nebo k otázce, zda nároky mají plnou oporu v popisu, sdělí to uvedený orgán písemně přihlašovateli. Jestliže národní zákonodárství národního úřadu, který jedná jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, neumožňuje, aby vícenásobně závislé nároky byly sestaveny způsobem odlišným od toho, který je uveden ve druhé a třetí větě pravidla 6.4 (a), může orgán pro předběžný mezinárodní průzkum uplatnit článek 34 (4) (b), nejsou-li tyto nároky takto sestaveny. V takovém případě to tento orgán písemně sdělí přihlašovateli.

(vi) má za to, že nárok se týká vynálezu, ve vztahu k němuž nebyla žádná mezinárodní rešeršní zpráva pořizována, a rozhodl se neprovádět mezinárodní předběžný průzkum pokud jde o tento nárok, nebo

(vii) má za to, že výpis sekvence nukleotidů a/ nebo amino-kyselin nemá k dispozici v takové formě, aby mohl být proveden řádný mezinárodní předběžný průzkum, zmíněný orgán to písemně sdělí přihlašovateli. Jestliže národní zákonodárství národního úřadu činného jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nedovoluje, aby vícenásobně závislé nároky byly sestaveny způsobem odlišným od toho, který je uveden ve druhé a třetí větě pravidla 6.4 (a), může orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, v případě, že není použit tento způsob sestavení nároků, uplatnit článek 34(4) (b). V takovém případě to tento orgán písemně sdělí přihlašovateli.

(b) Sdělení obsahuje v plném rozsahu odůvodnění stanoviska orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(c) Sdělení obsahuje výzvu přihlašovateli, aby předložil písemnou odpověď a případně úpravy.

(d) Sdělení musí stanovit lhůtu pro odpověď. Lhůta musí být přiměřená okolnostem. Obvykle bude dva měsíce od data sdělení. V žádném případě nesmí být kratší než jeden měsíc od uvedeného data. Musí být nejméně dva měsíce od uvedeného data, je-li mezinárodní rešeršní zpráva předávána současně se sdělením. S výhradou odstavce (e) nesmí být delší než tři měsíce od uvedeného data.

(e) Lhůta pro odpověď na sdělení může být prodloužena, pokud o to přihlašovatel požádá před jejím uplynutím.

66.3 Řádná odpověď orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

(a) Přihlašovatel může odpovědět na výzvu orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum podle pravidla 66.2 (c) a okolností případu tím, že provede úpravy nebo, nesouhlasí-li s názorem tohoto orgánu, uvede důvody, případně oběma způsoby.

(b) Odpověď se předkládá přímo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

66.4. Dodatečná možnost předložit úpravy nebo důvody

(a) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum může vydat jeden nebo více dodatečných písemných posudků, přičemž platí pravidla 66.2 a 66.3.

(b) Na žádost přihlašovatele mu může orgán pro mezinárodní předběžný průzkum poskytnout jednu nebo více dodatečných možností k předložení úprav nebo důvodů.

66.4bis Zvažování úprav, důvodů a náprav zjevných omylů

Úpravy, důvody a nápravy zjevných omylů nemusí být brány orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum v úvahu pro účely písemného posudku nebo zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu jestliže byly tímto orgánem přijaty, schváleny nebo tomuto orgánu oznámeny, podle případu, poté, co tento orgán začal sestavovat tento posudek nebo zprávu.

66.5 Úprava

Každá změna, jiná než náprava zjevného omylu, v nárocích, popise nebo výkresech, včetně vypuštění nároků, vynechání pasáží v popisu nebo vynechání některých výkresů, se považuje za úpravu.

66.6 Neformální styk s přihlašovatelem

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum se může kdykoli spojit s přihlašovatelem neformálně, a to telefonicky, písemně nebo při osobním rozhovoru. Uvedený orgán rozhodne podle úvahy, zda na žádost přihlašovatele povolí více osobních rozhovorů, či zda odpoví na neformální písemné sdělení přihlašovatele.

66.7 Kopie a překlad dřívější přihlášky, jejíž priorita je uplatňována

(a) Pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum potřebuje kopii dřívější přihlášky, jejíž priorita je uplatňována v mezinárodní přihlášce, Mezinárodní úřad na požádání ihned takovou kopii dodá. Pokud tato kopie není dodána orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, protože přihlašovatel nesplnil požadavky pravidla 17.1, a pokud tato dřívější přihláška nebyla podána k tomuto orgánu jednajícímu jako národní úřad nebo prioritní doklad není k dispozici tomuto orgánu z digitální knihovny v souladu s Administrativní směrnicí, může být vyhotovena zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu, jako kdyby k uplatnění priority nedošlo.

(b) Je-li přihláška, jejíž priorita se uplatňuje v mezinárodní přihlášce, v jazyce jiném než v jazyce nebo v jednom z jazyků orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, může tento orgán vyzvat přihlašovatele, aby předložil překlad v příslušném jazyce nebo v jednom z příslušných jazyků do dvou měsíců ode dne výzvy. Není-li v této lhůtě překlad předložen, lze zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu zpracovat tak, jako by k uplatnění priority nedošlo.

66.8 Forma úprav

(a) S výhradou odstavce (b) přihlašovatel při úpravě popisu nebo výkresů předloží náhradní list za každý list mezinárodní přihlášky, který se v důsledku úpravy liší od listu, který byl původně podán. K náhradnímu listu či listům bude přiložen dopis upozorňující na rozdíly mezi nahrazenými a náhradními listy, uvádějící, na jakém základě k úpravě v podané přihlášce došlo, a pokud možno také vysvětlující důvody úpravy.

(b) Jestliže úprava spočívá ve vypuštění některých pasáží nebo v menších změnách nebo dodatcích, náhradním listem podle odstavce (a) může být kopie příslušného listu mezinárodní přihlášky obsahující změny nebo dodatky za předpokladu, že nebudou nepříznivě ovlivněny jasnost a způsobilost k přímé reprodukci. Pokud některá úprava spočívá ve zrušení celého listu, uvede se taková úprava v dopisu, ve kterém se také vysvětlí důvody úpravy.

(c) Při úpravě nároků se přiměřeně použije pravidlo 46.5. Souborem nároků předložených podle pravidla 46.5, jak je lze použít na základě tohoto odstavce, budou nahrazeny veškeré nároky původně podané nebo dříve upravené podle článku 19 nebo 34.

PRAVIDLO 67

PŘEDMĚT PODLE ČLÁNKU 34 (4) (a) (i)

67.1 Vymezení

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum není povinen provést mezinárodní předběžný průzkum mezinárodní přihlášky potud, pokud jsou jejím předmětem:

(i) vědecké a matematické teorie;

(ii) odrůdy rostlin nebo zvířat, nebo v podstatě biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat a produkty těchto postupů, ledaže jde o mikrobiologické postupy a produkty;

(iii) plány, pravidla nebo metody obchodní činnosti, výkon ryze duševních úkonů nebo provozování her;

(iv) chirurgické a terapeutické metody pro léčení lidí a zvířat, jakož i diagnostické metody;

(v) pouhé uvedení informací;

(vi) programy pro počítače potud, pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum není vybaven k provádění mezinárodního předběžného průzkumu na tyto programy.

Pravidlo 68

Nedostatek jednotnosti vynálezu (mezinárodní předběžný průzkum)

68.1. Bez výzvy k omezení nebo zaplacení

Jestliže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zjistí, že požadavek jednotnosti vynálezu není splněn, a nevyzve-li přihlašovatele k omezení nároků nebo k zaplacení dodatečných poplatků, provede mezinárodní předběžný průzkum s výhradou článku 34(4) (b) a pravidla 66.1 (e) na mezinárodní přihlášku jako celek, ale uvede v písemném posudku a ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu, že má za to, že požadavek jednotnosti vynálezu nebyl splněn a udá pro tento svůj názor důvody.

68.2 Výzva k omezení nebo zaplacení

Zjistí-li orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, že nebyl splněn požadavek jednotnosti vynálezu, a rozhodne se vyzvat přihlašovatele, aby podle své volby buď omezil nároky, nebo zaplatil dodatečné poplatky, musí ve výzvě:

(i) uvést alespoň jednu možnost omezení, která by podle názoru orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum odpovídala platnému požadavku;

(ii) uvést důvody, proč se mezinárodní přihláška považuje za nevyhovující požadavku jednotnosti vynálezu;

(iii) vyzvat přihlašovatele ke splnění výzvy ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy;

(iv) uvést částku požadovaných dodatečných poplatků, které mají být zaplaceny, pokud se přihlašovatel takto rozhodne; a

(v) vyzvat přihlašovatele, aby případně zaplatil poplatek za stížnost uvedený v pravidle 68.3(e) ve lhůtě do jednoho měsíce od data výzvy, a uvést částku, kterou je třeba zaplatit.

68.3 Dodatečné poplatky

(a) Částku dodatečných poplatků za mezinárodní předběžný průzkum podle článku 34(3)(a) stanoví příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

(b) Dodatečné poplatky za mezinárodní předběžný průzkum podle článku 34(3)(a) se platí přímo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(c) Přihlašovatel může zaplatit dodatečné poplatky se stížností, k níž se připojí odůvodněné prohlášení, že mezinárodní přihláška je v souladu s požadavkem jednotnosti vynálezu, nebo že částka požadovaných dodatečných poplatků je nadměrná. Tuto stížnost přezkoumá přezkumný orgán ustavený v rámci orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, který potud, pokud zjistí, že stížnost byla oprávněná, rozhodne o úplném nebo částečném vrácení dodatečných poplatků přihlašovateli. Na žádost přihlašovatele se jak text stížnosti, tak rozhodnutí o ní oznámí zvoleným úřadům jako příloha ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu.

(d) Členství v přezkumném orgánu zmíněném v odstavci (c) se může vztahovat na osobu, která vydala rozhodnutí napadené stížností, ale nesmí být omezeno pouze na ni.

(e) Přezkum stížnosti zmíněné v odstavci (c) může podléhat poplatku ve prospěch orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, poplatku za stížnost. Jestliže přihlašovatel nezaplatil ve lhůtě podle pravidla 68.2(v) požadovaný poplatek za stížnost, považuje se stížnost za nepodanou a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum to oznámí. Poplatek za stížnost se vrátí přihlašovateli, jestliže přezkumný orgán zmíněný v odstavci (c) zjistí, že stížnost byla zcela oprávněná.

68.4 Postup v případě nedostatečného omezení nároků

Jestliže přihlašovatel sice omezí nároky, však nedostatečně pro splnění požadavku jednotnosti vynálezu, postupuje orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle článku 34 (3) (c).

68.5 Hlavní vynález

V případě pochybnosti, který vynález je hlavním vynálezem pro účely článku 34 (3) (c), se považuje vynález uvedený v nárocích na prvním místě za hlavní vynález.

Pravidlo 69

Zahájení a lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

69.1 Zahájení mezinárodního předběžného průzkumu

(a) S výhradou odstavců (b) až (e), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zahájí mezinárodní předběžný průzkum, pokud má k dispozici všechny následující položky:

(i) návrh;

(ii) splatnou částku (v plné výši) za jednací poplatek a poplatek za předběžný průzkum, včetně případného poplatku za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2; a

(iii) buď zprávu o mezinárodní rešerši nebo usnesení orgánu pro mezinárodní rešerši podle článku 17(2)(a), že zpráva o mezinárodní rešerši nebude vyhotovena, a písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1;

pokud přihlašovatel výslovně nepožádá o odklad zahájení mezinárodního předběžného průzkumu až do uplynutí příslušné lhůty podle pravidla 54bis.1(a).

(b) Pokud národní úřad nebo mezivládní organizace, které jednají jako orgán pro mezinárodní rešerši, jednají jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, mezinárodní předběžný průzkum může začít, pokud si to tento národní úřad nebo mezivládní organizace přejí a s výhradou odstavců (d) a (e), současně s mezinárodní rešerší.

(b-bis) Pokud v souladu s odstavcem (b) národní úřad nebo mezivládní organizace, která jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši i jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, si přeje zahájit mezinárodní předběžný průzkum současně s mezinárodní rešerší a usoudí, že všechny podmínky uvedené v článku 34(2)(c)(i) až (iii) jsou splněny, tento národní úřad nebo mezivládní organizace nemusí, ve své funkci jako orgán pro mezinárodní rešerši, vyhotovit písemný posudek podle pravidla 43bis.1.

(c) Jestliže prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že mají být vzaty v úvahu úpravy podle článku 19 [pravidlo 53.9 (a) (i)], orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nezahájí mezinárodní předběžný průzkum dříve, dokud neobdrží kopii dotyčných úprav.

(d) Pokud prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že zahájení mezinárodního předběžného průzkumu má být odloženo [pravidlo 53.9(b)], orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nezahájí mezinárodní předběžný průzkum před:

(i) obdržením kopie úprav učiněných podle článku 19;

(ii) obdržením oznámení od přihlašovatele, že si nepřeje provést úpravy podle článku 19; nebo

(iii) uplynutím příslušné lhůty podle pravidla 46.1;

podle toho, k čemu dojde dřív.

(e) Jestliže prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že úpravy podle článku 34 jsou předkládány s návrhem [pravidlo 53.9. (c)], avšak ve skutečnosti nebyly takové úpravy předloženy, nezahájí orgán pro mezinárodní předběžný průzkum mezinárodní předběžný průzkum předtím, než obdrží úpravy nebo před uplynutím lhůty stanovené ve výzvě podle pravidla 60.1. (g), podle toho, k čemu dojde dříve.

69.2 Lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

Lhůta pro vyhotovení zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu bude kterákoli z následujících lhůt podle toho, která uplyne jako poslední:

(i) 28 měsíců od data priority; nebo

(ii) šest měsíců od doby uvedené v pravidle 69.1 pro zahájení mezinárodního předběžného průzkumu; nebo

(iii) šest měsíců od data, kdy orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdrží překlad dodaný podle pravidla 55.2.

Pravidlo 70

Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu)

70.1 Vymezení

Pro účely tohoto pravidla se pojmem „zpráva“ rozumí zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu.

70.2 Podklad zprávy

(a) Došlo-li k úpravě nároků, pak vychází zpráva z upravených nároků.

(b) Byla-li podle pravidla 66.7 (a) nebo (b) zpráva zpracována tak, jako by nedošlo k uplatnění priority, musí se to v ní uvést.

(c) Má-li orgán pro mezinárodní předběžný průzkum za to, že některá úprava přesahuje rozsah vynálezu při podání mezinárodní přihlášky, zpracuje zprávu tak, jako by k úpravě nedošlo, a uvede to ve zprávě. Uvede i důvody, proč podle jeho mínění úprava rozsah přesahuje.

(c-bis) Pokud byly nároky, popis nebo výkresy upraveny, ale k náhradnímu listu či listům nebyl přiložen průvodní dopis uvádějící, na jakém základě k úpravě v podané přihlášce došlo, jak požadováno v pravidle 46.5(b)(iii), jak lze pravidlo 46.5(b)(iii) použít na základě pravidla 66.8(c) nebo pravidla 66.8(a), zprávu lze vypracovat jako kdyby k úpravě nedošlo, a v takovém případě bude tato skutečnost uvedena ve zprávě.

(d) Jestliže se nároky vztahují k vynálezům, na které nebyla zpracována mezinárodní rešeršní zpráva, a nebyly proto předmětem mezinárodního předběžného průzkumu, musí to být ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu uvedeno.

(e) Jestliže je vzata v úvahu náprava zjevného omylu podle pravidla 66.1, musí to být ve zprávě uvedeno. Jestliže náprava zjevného omylu není vzata v úvahu na základě pravidla 66 .4bis, musí to být, pokud je to možné, ve zprávě uvedeno, v opačném případě to orgán pro mezinárodní předběžný průzkum oznámí patřičně Mezinárodnímu úřadu a Mezinárodní úřad bude postupovat jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

(f) Ve zprávě se uvede datum, kdy byla provedena top-up rešerše podle pravidla 66 A ter nebo že nebyla provedena žádná top-up rešerše.

70.3. Označení

Ve zprávě musí být označen orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, který ji zpracoval, uvedením názvu tohoto orgánu, a mezinárodní přihláška uvedením jejího čísla, jména přihlašovatele a data mezinárodního podání.

70.4 Data

Ve zprávě se uvede:

(i) datum, kdy byl podán návrh; a

(ii) datum zprávy; to je datum, kdy byla zpráva dokončena.

70.5 Zatřídění

(a) Ve zprávě se znovu uvede zatřídění podle pravidla 43.3, jestliže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum s tímto zatříděním souhlasí:

(b) Jinak uvede orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zatřídění, které považuje za správné, a to alespoň podle mezinárodního patentového třídění.

70.6 Údaj podle článku 35 (2)

(a) Údaj podle článku 35 (2) tvoří slova „ANO“ nebo „NE“ nebo odpovídající slova v jazyce zprávy, nebo nějaké vhodné značky stanovené v Administrativních směrnicích, k nimž se připojí případné citace, vysvětlení nebo připomínky podle poslední věty článku 35 (2).

(b) Není-li splněno některé ze tří kritérií uvedených v článku 35 (2) tj. novost, tvůrčí řešení (nikoliv nasnadě jsoucí) a průmyslová využitelnost, je stanovisko záporné. Je-li v takovém případě splněno jen některé kritérium, uvede se to ve zprávě.

70.7 Citace podle článku 35(2)

(a) Zpráva obsahuje citaci dokladů, které jsou závažné pro podporu závěrů učiněných podle článku 35(2), ať již jsou, nebo nejsou tyto doklady citované ve zprávě o mezinárodní rešerši. Dokumenty citované ve zprávě o mezinárodní rešerši mohou být citovány ve zprávě pouze tehdy, jsou-li považovány orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum za závažné.

(b) Ustanovení pravidla 43.5 (b) a (e) platí i pro zprávu.

70.8 Vysvětlení podle článku 35 (2)

Administrativní směrnice obsahují pokyny pro případy, v nichž je, nebo není třeba uvádět vysvětlení ve smyslu článku 35 (2), a formu takových vysvětlení. Tyto pokyny se budou řídit těmito zásadami:

(i) vysvětlení se uvede vždy, když je stanovisko k některému nároku záporné;

(ii) vysvětlení se uvede vždy, když je stanovisko kladné, ledaže byl některý materiál citován z důvodů snadno zjistitelných nahlédnutím do citovaného materiálu;

(iii) vysvětlení se zpravidla uvede v případě zmíněném v poslední větě pravidla 70.6 (b).

70.9 Nepísemné zveřejnění

Nepísemné zveřejnění obsažené ve zprávě podle pravidla 64.2 se uvede označením druhu, data, kdy písemné zveřejnění se zmínkou o nepísemném zveřejnění bylo zpřístupněno veřejnosti, a data, kdy k tomuto nepísemnému zveřejnění došlo.

70.10 Některé zveřejněné doklady

Každá zveřejněná přihláška a každý patent uvedený ve zprávě podle pravidla 64.3, se uvedou jako takové a připojí se údaj o datu jejich zveřejnění, datu podání a případně uplatněné prioritě. Pokud jde o datum priority, může se ve zprávě uvést, že priorita nebyla podle názoru orgánu pro mezinárodní předběžný Průzkum uplatněna oprávněně.

70.11 Zmínka o úpravách

Byly-li u orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum provedeny úpravy, uvede se to ve zprávě. Došlo-li v důsledku úprav k vypuštění celého listu, upřesní se to rovněž ve zprávě.

70.12. Zmínka o určitých nedostatcích a jiných věcech

Jestliže má orgán pro mezinárodní předběžný průzkum za to, že v době vypracování zprávy:

(i) mezinárodní přihláška obsahuje některý nedostatek ve smyslu pravidla 66.2 (a) (iii), uvede to ve zprávě s odůvodněním;

(ii) mezinárodní přihláška vyžaduje připojení připomínek uvedených v pravidle 66.2 (a) (v), může to uvést ve zprávě, a jestliže tak učiní, musí pro svůj názor ve zprávě uvést odůvodnění;

(iii) existuje některá ze situací podle článku 34(4), uvede tento názor a odůvodnění k němu ve zprávě;

(iv) není k dispozici výpis sekvence nukleotidů a/ nebo amino-kyselin v takové formě, aby mohl být proveden řádný mezinárodní předběžný průzkum, uvede to ve zprávě.

70.13. Poznámky týkající se jednotnosti vynálezu

Jestliže přihlašovatel zaplatil dodatečné poplatky za mezinárodní předběžný průzkum, nebo jestliže byla mezinárodní přihláška nebo mezinárodní předběžný průzkum omezeny podle článku 34(3), uvede se to ve zprávě. Tam, kde byl mezinárodní předběžný průzkum proveden na omezené nároky [článek 34(3) (a)], nebo pouze na hlavní vynález [článek 34(3) (c)], uvede se ve zprávě, které části mezinárodní přihlášky byly, a které části mezinárodní přihlášky nebyly předmětem mezinárodního předběžného průzkumu. Zpráva musí obsahovat údaje podle pravidla 68.1, jestliže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nevyzval přihlašovatele k omezení nároků nebo k zaplacení dodatečných poplatků.

70.14. Zmocněný úředník

Ve zprávě se uvede jméno úředníka orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, který je zodpovědný za tuto zprávu.

70.15 Forma; titul

(a) Požadavky na vnější formu zprávy upraví Administrativní směrnice.

(b) Zpráva ponese titul „mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti (Hlava II Smlouvy o patentové spolupráci)“ spolu s údajem, že jde o zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu vyhotovenou orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

70.16 Přílohy ke zprávě

(a) Ke zprávě musí být přiloženy následující náhradní listy a dopisy:

(i) každý náhradní list podle pravidla 66.8 obsahující úpravy podle článku 34 a každý dopis podle pravidla 66.8(a), pravidla 66.8(b) a pravidla 46.5(b) jak lze použít podle pravidla 66.8(c),

(ii) každý náhradní list podle pravidla 46.5 obsahující úpravy podle článku 19 a každý dopis podle pravidla 46.5, a

(iii) každý náhradní list podle pravidla 26.4, jak lze použít podle pravidla 91.2, obsahující nápravu zjevného omylu, s níž tento orgán souhlasil podle pravidla 91.1 (b)(iii) a každý dopis podle pravidla 26.4 jak lze použít podle pravidla 91.2;

pokud takový náhradní list nebyl nahrazen nebo považován za zrušený pozdějším náhradním listem nebo úpravou vyplývající z vypuštění celého listu podle pravidla 66.8(b) a

(iv) pokud zpráva obsahuje sdělení podle pravidla 70.2(e), každý lišt a dopis týkající se nápravy zjevného omylu, která není brána v úvahu podle pravidla 66.4bis.

(b) Nehledě na odstavec (a), každý nahrazený nebo zrušený náhradní list uvedený v tomto odstavci a dopis uvedený v tomto odstavci týkající se tohoto nahrazeného nebo zrušeného listu musí být také připojen k zprávě, pokud:

(i) orgán pro mezinárodní předběžný průzkum usoudí, že příslušná nahrazující nebo zrušující úprava přesahuje rozsah vynálezu v mezinárodní přihlášce jak byla podána a zpráva obsahuje sdělení podle pravidla 70.2(c),

(ii) k příslušné nahrazující nebo zrušující úpravě nebyl přiložen dopis uvádějící základ pro úpravu v přihlášce jak byla podána a zpráva je vypracována jako kdyby k úpravě nedošlo a obsahuje sdělení podle pravidla 70.2(c-bis).

V tomto případě bude nahrazený nebo zrušený náhradní list označen tak, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

PRAVIDLO 71

PŘEDÁNÍ ZPRÁVY O MEZINÁRODNÍM PŘEDBĚŽNÉM PRŮZKUMU

71.1 Příjemci

(a) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum předá stejného dne jedno vyhotovení zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu Mezinárodnímu úřadu a jedno vyhotovení přihlašovateli, a to včetně případných příloh.

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum předá Mezinárodnímu úřadu v souladu s Administrativní směrnicí kopie ostatních dokumentů ze spisu mezinárodního předběžného průzkumu.

71.2 Kopie citovaných materiálů

(a) Žádost podle článku 36 (4) lze předložit kdykoli po dobu sedmi let od data mezinárodního podání mezinárodní přihlášky, které se zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu týká.

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum může od účastníka (přihlašovatele nebo zvoleného úřadu), který žádost podal, žádat úhradu nákladů za obstarání a zaslání kopií. Výši nákladů za obstarání upraví dohody podle článku 32 (2) uzavřené mezi orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum a Mezinárodním úřadem.

(d) Každý orgán pro mezinárodní předběžný průzkum může vykonávat své povinnosti podle odstavců (a) a (b) prostřednictvím jiné úřadovny, která vůči němu nese odpovědnost.

Pravidlo 72

Překlad zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu a písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši

72.1. Jazyky

(a) Každý zvolený stát může požadovat, aby zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu, zpracovaná v jazyce jiném než je úřední jazyk, nebo jeden z úředních jazyků jeho národního úřadu, byla přeložena do angličtiny.

(b) Takový požadavek je třeba oznámit Mezinárodnímu úřadu, který jej bez odkladu uveřejní ve Věstníku.

72.2. Kopie překladu pro přihlašovatele

Mezinárodní úřad předá kopii překladu podle pravidla 72.1. (a) zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu přihlašovateli, zároveň s postoupením tohoto překladu příslušnému zvolenému úřadu nebo úřadům.

72.2bis Překlad písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši vyhotoveného podle pravidla 43bis.1

V případě uvedeném v pravidle 73.2(b)(ii) písemný posudek vyhotovený orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 bude na žádost příslušného zvoleného úřadu přeložen do angličtiny Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností. Mezinárodní úřad předá kopii překladu příslušnému zvolenému úřadu do dvou měsíců od data přijetí žádosti o překlad a současně předá kopii přihlašovateli.

72.3 Připomínky k překladu

Přihlašovatel může podat písemné připomínky, pokud jde o správnost překladu zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu nebo písemného posudku vyhotoveného orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1, kopii připomínek musí zaslat každému ze zainteresovaných zvolených úřadů a Mezinárodnímu úřadu.

Pravidlo 73

Předání zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu nebo písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši

73.1 Příprava kopií

Mezinárodní úřad vyhotoví kopie dokladů předávaných podle článku 36 (3) (a).

73.2 Předání zvoleným úřadům

(a) Mezinárodní úřad uskuteční sdělení uvedené v článku 36(3)(a) každému zvolenému úřadu v souladu s pravidlem 93bis.1, avšak nikoli před uplynutím 30 měsíců od data priority.

(b) Pokud přihlašovatel podá výslovnou žádost zvolenému úřadu podle článku 40(2), Mezinárodní úřad na žádost tohoto úřadu nebo přihlašovatele,

(i) pokud zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu již byla předána Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 71.1, ihned uskuteční sdělení uvedené v článku 36(3)(a) tomuto úřadu;

(ii) pokud zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu nebyla předána Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 71.1, ihned předá kopii písemného posudku vyhotoveného orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 tomuto úřadu.

(c) Pokud přihlašovatel vzal zpět návrh nebo některé či všechna zvolení, sdělení uvedené v odstavci (a) bude přesto uskutečněno zvolenému úřadu nebo úřadům, které jsou takovým vzetím zpět dotčeny, jestliže Mezinárodní úřad obdržel zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu.

PRAVIDLO 74

PŘEKLAD PŘÍLOH KE ZPRÁVĚ O MEZINÁRODNÍM PŘEDBĚŽNÉM PRŮZKUMU A JEHO PŘEDLOŽENÍ

74.1 Obsah překladu a lhůta k jeho předložení

(a) Požaduje-li zvolený úřad předložení překladu mezinárodní přihlášky podle článku 39 (1), přihlašovatel předloží ve lhůtě podle článku 39 (1) překlad každého náhradního listu uvedeného v pravidle 70.16 a přiloženého ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu, pokud takový list je v jazyce požadovaného překladu mezinárodní přihlášky. Stejná lhůta se použije i tehdy, jestliže předložení překladu mezinárodní přihlášky zvolenému úřadu musí být uskutečněno s ohledem na prohlášení podle článku 64 (2) (a), (i), ve lhůtě podle článku 22.

(b) Jestliže předložení podle článku 39 (1) překladu mezinárodní přihlášky není zvoleným úřadem požadováno, může tento úřad požadovat na přihlašovateli, aby předložil ve lhůtě podle tohoto článku překlad, do jazyka, ve kterém byla mezinárodní přihláška zveřejněna, každého náhradního listu podle pravidla 70.16, který je předložen ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a není v tomto jazyce.

Pravidlo 76

Překlad prioritního dokumentu, použití některých pravidel v řízeních před zvolenými úřady

76.1 zrušeno

76.2 zrušeno

76.3 zrušeno

76.4 Lhůta pro překlad prioritního dokladu

Přihlašovatel není povinen předložit žádnému zvolenému úřadu překlad prioritního dokladu před uplynutím příslušné lhůty podle článku 39.

76.5 Použití některých pravidel v řízeních před zvolenými úřady

Pravidla 13ter.3, 20.8 (c), 22.1(g), 47.1, 49, 49 bis, 49 ter a 51 bis se použijí za předpokladu, že:

(i) určený úřad, případně určený stát se považuje za zvolený úřad, případně za zvolený stát;

(ii) každý odkaz v uvedených pravidlech na článek 22, článek 23(2) nebo článek 24(2) se vykládá jako odkaz na článek 39(1), článek 40 (2) nebo článek 39(3),

(iii) slova „mezinárodní přihlášky podané“, uvedená v pravidle 49.1 (c) se nahrazují slovy „nároky podané“;

(iv) pro účely článku 39(1), pokud byla vyhotovena zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu, bude překlad úpravy podle článku 19 požadován pouze tehdy, je-li tato úprava připojena ke zprávě;

(v) odkaz v pravidle 47.1(a) na pravidlo 47.4 bude chápán jako odkaz na pravidlo 61.2(d).

PRAVIDLO 77

OPRÁVNĚNÍ PODLE ČLÁNKU 39 (1) (b)

77.1 Výkon oprávnění

(a) Každý smluvní stát, který stanoví lhůtu delší, než je lhůta stanovená v článku 39 (1) (a), oznámí takto stanovenou lhůtu Mezinárodnímu úřadu.

(b) Oznámení, které došlo Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (a), uveřejní Mezinárodní úřad bez odkladu ve Věstníku.

(c) Oznámení o zkrácení dříve stanovené lhůty platí pro návrhy podané po uplynutí tří měsíců od data, kdy bylo oznámení uveřejněno.

(d) Oznámení o prodloužení dříve stanovené lhůty platí od data, kdy je Mezinárodní úřad uveřejní ve Věstníku pro návrhy, které jsou v té době v řízení a pro návrhy podané později, ledaže smluvní stát stanoví pozdější datum platnosti oznámení.

Pravidlo 78

Úprava nároků, popisu a výkresů u zvolených úřadů

78.1 Lhůta

(a) Přihlašovatel, pokud si tak přeje, uplatní právo podle článku 41 na úpravu nároků, popisu a výkresů u příslušného zvoleného úřadu do jednoho měsíce od splnění požadavků podle článku 39(l)(a), za předpokladu, že, pokud k předání zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu podle článku 36(1) nedojde do uplynutí lhůty platné podle článku 39, uplatní zmíněné právo nejpozději do čtyř měsíců po této lhůtě. V každém případě může přihlašovatel uplatnit zmíněné právo kdykoli později, pokud to povoluje národní zákonodárství příslušného státu.

(b) V každém zvoleném státě, v němž národní zákonodárství stanoví, že průzkum se zahajuje pouze na zvláštní žádost, může národní zákonodárství stanovit, že lhůta nebo doba, ve které přihlašovatel může uplatnit právo podle článku 41, bude stejná jako ta, kterou stanoví národní zákonodárství k předložení úprav v případě průzkumu národních přihlášek na zvláštní žádost, za předpokladu, že taková lhůta neuplyne, ani taková doba nenastane, před uplynutím lhůty podle odstavce (a).

78.3 Užitné vzory

Ustanovení pravidel 6.5 a 13.5 se přiměřeně použije u zvolených úřadů. Došlo-li k volbě před uplynutím 19 měsíců od data priority, odkaz na lhůtu podle článku 22 se nahrazuje odkazem na lhůtu podle článku 39.

ČÁST D

Pravidla, která se týkají hlavy III Smlouvy

PRAVIDLO 79

KALENDÁŘ

79.1 Datování

Přihlašovatelé, národní úřady, přijímací úřady, orgány pro mezinárodní rešerši a pro mezinárodní předběžný průzkum a Mezinárodní úřad užívají pro účely Smlouvy a Prováděcího předpisu dat podle křesťanského letopočtu a gregoriánského kalendáře; používají-li jiných letopočtů nebo kalendářů, uvedou i údaj křesťanského letopočtu a gregoriánského kalendáře.

Pravidlo 80

Počítání lhůt

80.1 Roční časová období

Je-li období stanoveno na jeden rok nebo na určitý počet roků, počítání času začíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná skutečnost, a období uplyne v příslušném dalším roce, a to v měsíci, který má stejné jméno, a dnem, který má stejné číslo jako měsíc a den, kdy nastala rozhodná skutečnost; nemálí takový měsíc den stejného čísla, období uplyne posledním dnem tohoto měsíce.

80.2 Měsíční časová období

Je-li období stanoveno na jeden měsíc nebo na určitý počet měsíců, počítání času začíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná skutečnost, a období uplyne v příslušném dalším měsíci, a to dnem, který má stejné číslo jako den, kdy nastala rozhodná skutečnost; nemá-li takový měsíc den stejného čísla, období uplyne posledním dnem tohoto měsíce.

80.3 Denní časová období

Je-li období stanoveno určitým počtem dní, počítání času začíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná skutečnost, a období uplyne dnem, který je poslední v počtu.

80.4 Místní data

(a) Datum rozhodné pro začátek počítání času je datum, které platí v určitém místě v době, kdy nastala rozhodná skutečnost,

(b) Datum, jímž období uplyne, je datum, které platí v místě, kde se musí podat požadovaný doklad nebo zaplatit požadovaný poplatek.

80.5 Uplynutí lhůty v den pracovního klidu nebo oficiální svátek

Pokud uplynutí lhůty, během které musí dokument nebo poplatek dorazit do národního úřadu nebo mezivládní organizace, připadá na den:

(i) kdy takový úřad nebo organizace nejsou otevřeny pro veřejnost pro účely vyřizování úředních věcí;

(ii) kdy se obyčejná pošta nedoručuje v místě, kde se úřad nebo organizace nachází;

(iii) který, pokud se takový úřad nebo organizace nachází ve více než jednom místě, je oficiálním svátkem v nejméně jednom z míst, ve kterých se takový úřad nebo organizace nachází, a v případech, kdy národní právo používané tímto úřadem nebo organizací stanoví, vzhledem k národním přihláškám, že v takovém případě taková lhůta uplyne v následující den; nebo

(iv) který, pokud je takový úřad vládním orgánem smluvního státu pověřeným udělováním patentů, je oficiálním svátkem v části tohoto smluvního státu, a v případech, kdy národní právo používané tímto úřadem stanoví, vzhledem k národním přihláškám, že v takovém případě taková lhůta uplyne v následující den;

lhůta uplyne nejbližším následujícím dnem, kdy všechny čtyři shora uvedené případy odpadly.

80.6 Datum dokladů

Začíná-li období dnem, kterým je datován nějaký doklad nebo dopis vypravovaný z národního úřadu nebo mezivládní organizace, může každý účastník, který na tom má právní zájem, prokázat, že takový doklad nebo dopis byl podán k poštovní přepravě později, a v tom případě se datum skutečného podání k poštovní přepravě považuje pro počítání času za datum, kdy období začíná. Předloží-li přihlašovatel, bez ohledu na datum, kdy uvedený doklad nebo dopis byl podán k poštovní přepravě, národnímu úřadu nebo mezivládní organizaci uspokojivý důkaz o tom, že doklad nebo dopis došel po více než sedmi dnech ode dne, kterým je datován, bude národní úřad nebo mezivládní organizace příslušné období posuzovat tak, jako že uplyne o takový počet dnů později, který přesahuje sedm dnů ode dne, kterým je doklad nebo dopis datován, do dne, kdy došel.

(b) zrušeno.

80.7 Konec pracovního dne

(a) Období, uplývající určitým dnem, uplyne v okamžiku, kdy u národního úřadu nebo mezivládní organizace, kde musí být podán doklad nebo zaplacen poplatek, končí úřední hodiny.

(b) Každý úřad nebo organizace může ustanovení v odstavci (a) prodloužit až do půlnoci rozhodného dne.

PRAVIDLO 81

ZMĚNA LHŮT STANOVENÝCH SMLOUVOU

81.1 Návrh

(a) Každý smluvní stát nebo generální ředitel může navrhnout změny lhůt podle článku 47 (2).

(b) Návrhy smluvních států se předkládají generálnímu řediteli.

81.2 Rozhodnutí učiněné Shromážděním

(a) Má-li o návrhu rozhodnout Shromáždění, zašle generální ředitel jeho text všem smluvním státům alespoň dva měsíce před zasedáním Shromáždění, na jehož pořad bude návrh zařazen.

(b) Při projednávání návrhu na Shromáždění může být návrh pozměněn nebo navrženy následné změny.

(c) Návrh je přijat, jestliže žádný ze smluvních států přítomných v době hlasování proti němu nehlasuje.

81.3 Písemné hlasování

(a) Má-li dojít k písemnému hlasování, zašle generální ředitel všem smluvním státům vedle návrhu i písemné sdělení s výzvou, aby svůj hlas odevzdaly písemně.

(b) Ve výzvě bude stanovena lhůta, v níž musí Mezinárodnímu úřadu dojít odpověď s odevzdaným písemným hlasem. Tato lhůta nesmí být kratší než tři měsíce od data výzvy.

(c) Odpovědi musí být kladné nebo záporné. Návrhy změn a pouhé poznámky se nepovažují za hlasy.

(d) Návrh se považuje za přijatý, jestliže žádný ze smluvních států nehlasuje proti změně a jestliže alespoň polovina smluvních států vyjádří buď souhlas, nebo nedostatek zájmu, nebo se zdrží hlasování.

PRAVIDLO 82

NEPRAVIDELNOSTI V POŠTOVNÍM STYKU

82.1 Zpoždění nebo ztráta poštovní zásilky

(a) Každý účastník, který na tom má právní zájem, může předložit důkaz o tom, že doklad nebo dopis podal k poštovní přepravě pět dní před uplynutím lhůty. S výjimkou případu, kde pozemní nebo lodní pošta dojde zpravidla do místa určení do dvou dnů od podání, nebo případně tam, kde není k dispozici letecká pošta, lze takový důkaz předložit jedině při použití letecké pošty. V každém případě však lze důkaz předložit jedině tehdy, šlo-li o zásilku podanou doporučeně.

(b) Jestliže bylo národnímu úřadu nebo mezinárodní organizaci, jimž byla zásilka adresována uspokojivě prokázáno podání zásilky k poštovní přepravě, bude opoždění přijetí prominuto; jestliže se doklad nebo dopis ztratily v průběhu poštovní přepravy, dovolí uvedené orgány, aby jim bylo předloženo nové vyhotovení, s podmínkou, že zainteresovaná strana jim uspokojivě prokáže, že doklad nebo dopis, nabízený jako náhrada, jsou totožné se ztraceným dokladem nebo dopisem.

(c) V případech uvedených v odstavci (b) se důkaz o včasném podání k poštovní přepravě a tam, kde došlo ke ztrátě dokladů nebo dopisu, náhradní doklad nebo dopis včetně důkazu totožnosti předloží do jednoho měsíce od data, kdy účastník zjistil nebo při řádné péči mohl zjistit zpoždění nebo ztrátu avšak nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zmeškané lhůty.

(d) Každý národní úřad nebo mezinárodní organizace, které oznámily mezinárodnímu úřadu, že budou k přepravě dokladů nebo dopisů používat dodávací služby, jiné než jsou poštovní orgány, musí aplikovat ustanovení odstavců (a) až (c), jako kdyby dodávací službou byl poštovní orgán. V takovém případě nebude použita z odstavce (a) poslední věta, ale může být pouze nabídnout důkaz, jestliže byly dodávací službou zaznamenány podrobnosti podání v době podání. Oznámení může obsahovat údaj, o tom, že se vztahuje pouze na přepravu určitými dodávacími službami nebo dodávacími službami, které vyhovují určitým kritériím. Tuto informaci zveřejní Mezinárodní úřad ve Věstníku.

(e) Každý národní úřad nebo mezinárodní organizace mohou postupovat podle odstavce (d):

(i) i když případně použité dodávací služby nepatří mezi takto specifikované nebo nevyhovují stanovenými kriteriím v oznámení podle odstavce (d), nebo

(ii) i když tento úřad nebo organizace nezaslaly Mezinárodnímu úřadu oznámení podle odstavce (d).

PRAVIDLO 82 bis

Omluva nedodržení lhůty určeným nebo zvoleným státem

82 bis 1 Pojem „lhůta“ v článku 48 (2)

Pod pojmem „lhůta“ v článku 48 (2) se rozumí:

(i) každá lhůta stanovená ve Smlouvě nebo v tomto Prováděcím předpise;

(ii) každá lhůta stanovená přijímacím úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodním úřadem nebo lhůtu, kterou může aplikovat přijímací úřad podle svého národního zákonodárství;

(iii) každá lhůta stanovená určeným nebo zvoleným úřadem a lhůta, kterou může takový úřad aplikovat podle svého národního zákonodárství, pokud se týká úkonů, před takovým úřadem.

82 bis 2 Navrácení v předešlý stav a další ustanovení, jichž se týká článek 48 (2)

Ustanovení národního zákonodárství podle článku 48 (2), která určenému nebo zvolenému státu umožňují omluvit nedodržení lhůt, jsou ta ustanovení, která upravují navrácení v předešlý stav, obnovu řízení, restituci in integrum nebo pokračování v řízení, i když nebyla dodržena lhůta, a veškerá jiná ustanovení o prodlužování lhůt nebo o prominutí jejich zmeškání.

Pravidlo 82ter

Náprava chyb přijímacího úřadu nebo Mezinárodního úřadu

82ter.1 Chyby týkající se data mezinárodního podání a uplatněné priority

(a) Jestliže přihlašovatel určenému nebo zvolenému úřadu uspokojivě prokáže, že datum mezinárodního podání je nesprávné v důsledku chyby způsobené přijímacím úřadem nebo že přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad chybně považoval uplatnění priority za neplatné, a jestliže jde o takovou chybu, kterou by určený nebo zvolený úřad sám opravil podle národního zákonodárství nebo národní praxe, pokud by sejí sám dopustil, pak uvedený úřad chybu opraví a projedná mezinárodní přihlášku jako kdyby jí bylo přiznáno opravené datum mezinárodního podání nebo jako kdyby se uplatnění priority nepovažovalo za neplatné.

(b) Pokud bylo datum mezinárodního podání uznáno přijímacím úřadem podle pravidla 20.3(b)(ii) nebo 20.5(d) na základě začlenění prvku nebo části prostřednictvím odkazu podle pravidel 4.18 a 20.6 ale určený nebo zvolený úřad shledá, že:

(i) přihlašovatel nevyhověl pravidlu 17.1(a), (b) nebo (b-bis) co se týče prioritního dokladu;

(ii) nebyl splněn požadavek podle pravidla 4.18, 20.6(a)(i) nebo 51bis.1(e)(ii); nebo

(iii) prvek nebo část nejsou zcela obsaženy v příslušném prioritním dokladu;

určený nebo zvolený úřad může, s výhradou odstavce (c), projednávat mezinárodní přihlášku, jako kdyby datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i) nebo 20.5(b), nebo opraveno podle pravidla 20.5(c), co je vhodné, za předpokladu, že pravidlo 17.1(c) se použije přiměřeně.

(c) Určený nebo zvolený úřad nebude projednávat mezinárodní přihlášku podle odstavce (b) jako kdyby datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i) nebo 20.5(b) nebo opraveno podle pravidla 20.5(c), aniž by poskytl přihlašovateli možnost vznést výhrady k zamýšlenému projednávání nebo ke vznesení žádosti podle odstavce (d) ve lhůtě přiměřené okolnostem.

(d) Pokud určený nebo zvolený úřad v souladu s odstavcem (c) oznámil přihlašovateli, že má v úmyslu projednávat mezinárodní přihlášku, jako kdyby datum mezinárodního podání bylo opraveno podle pravidla 20.5(c), může přihlašovatel v oznámení předloženém tomuto úřadu ve lhůtě zmiňované v odstavci (c) požádat, aby dotyčná chybějící část nebyla brána v úvahu pro účely národního řízení před tímto úřadem, a v tomto případě bude tato část považována za nepodanou a úřad nebude projednávat mezinárodní přihlášku jako kdyby datum mezinárodního podání bylo opraveno.

Pravidlo 82quater

Prominutí zmeškání lhůt

82quater. 1 Prominutí zmeškání lhůt

(a) Každá zúčastněná strana je oprávněna předložit důkaz, že lhůta stanovená v prováděcím předpise ke splnění úkonu před přijímacím úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem určeným pro doplňkovou rešerši, orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodním úřadem nebyla dodržena v důsledku války, revoluce, občanských nepokojů, stávky, přírodní pohromy, obecné nedostupnosti elektronických komunikačních služeb nebo jiného podobného důvodu v místě sídla zúčastněné strany, v místě jejího podnikání nebo pobytu, a že příslušný úkon byl proveden, co nejdříve to bylo rozumně možné.

(b) Takový důkaz bude adresována úřadu, orgánu nebo případně Mezinárodnímu úřadu nejpozději šest měsíců po uplynutí lhůty příslušné v daném případě. Pokud budou tyto okolnosti prokázány ke spokojenosti adresáta, zmeškání lhůty bude prominuto.

(c) Prominutí zmeškání nemusí být bráno v úvahu určeným nebo zvoleným úřadem, před kterým přihlašovatel v době rozhodnutí o prominutí zmeškání již provedl úkony stanovené v článku 22 nebo článku 39.

82quater.2 Nedostupnost elektronických komunikačních prostředků v úřadě

a) Jakýkoli národní úřad nebo mezivládní organizace může stanovit, že pokud lhůta stanovená v Prováděcím předpisu pro provedení úkonu před tímto úřadem nebo organizací není dodržena z důvodu nedostupnosti některého z povolených elektronických komunikačních prostředků v tomto úřadu nebo organizaci, zmeškání této lhůty se promine za předpokladu, že k provedení úkonu došlo následující pracovní den, kdy byly uvedené elektronické komunikační prostředky k dispozici. Dotyčný úřad nebo organizace zveřejní informace o jakékoli takové nedostupnosti, včetně doby nedostupnosti, a uvědomí o tom Mezinárodní úřad.

b) Prominutí zmeškání lhůty podle písmene a) nemusí být bráno v úvahu určeným nebo zvoleným úřadem, před kterým přihlašovatel v době zveřejnění informací uvedených v odstavci a) již provedl úkony stanovené v článcích 22 nebo 39.

PRAVIDLO 83

PRÁVO VYSTUPOVAT PŘED MEZINÁRODNÍMI ORGÁNY

83.1 Důkaz práva

Mezinárodní úřad, příslušný orgán pro mezinárodní rešerši a příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum mohou požadovat předložení důkazu o právu podle článku 49.

83.1bis Případ, kdy Mezinárodní úřad je přijímacím orgánem

(a) Každá osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem smluvního státu nebo úřadem činným pro tento stát, v němž má přihlašovatel, nebo je-li více přihlašovatelů, alespoň jeden z těchto přihlašovatelů pobyt nebo jehož je občanem, je oprávněna vystupovat, co se týče mezinárodní přihlášky, před Mezinárodním úřadem činným jako přijímací úřad podle pravidla 19.1 (a) (iii).

(b) Každá osoba, která má právo vystupovat před Mezinárodním úřadem činným jako přijímací úřad, je oprávněna, co se tyče mezinárodní přihlášky, vystupovat před Mezinárodním úřadem činným ve všech jeho dalších funkcích a před příslušným orgánem pro mezinárodní rešerši a příslušným orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

83.2 Informace

(a) Národní úřad nebo mezinárodní organizace poskytne na žádost Mezinárodnímu úřadu, příslušnému orgánu pro mezinárodní rešerši nebo příslušnému orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum informaci o tom, zda určitá osoba, o níž se tvrdí, že má právo před národním úřadem nebo mezinárodní organizací vystupovat, toto právo skutečně má.

(b) Tato informace je pro Mezinárodní úřad, orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum závazná.

ČÁST E

Pravidla, která se týkají hlavy V Smlouvy

PRAVIDLO 84

VÝLOHY DELEGACÍ

84.1 Výlohy, které nesou vlády

Výlohy delegace, která se účastní práce orgánu zřízeného touto smlouvou nebo podle ní, nese vláda, která ji jmenovala.

PRAVIDLO 85

Nepřítomnost usnášeníschopné většiny na Shromáždění

85.1 Písemné hlasování

V případě podle článku 53 (5) (b) sdělí Mezinárodní úřad rozhodnutí přijatá Shromážděním (pokud nejde o rozhodnutí týkající se jen jeho vlastního jednání) těm smluvním státům, které nebyly zastoupeny, a vyzve je, aby odevzdaly svůj hlas nebo se zdržely hlasování písemně do tří měsíců od data sdělení. Dosáhne-li v této lhůtě počet smluvních států, které odevzdaly svůj hlas nebo se zdržely hlasování toho počtu, který chyběl do usnášení schopné většiny na zasedání, nabudou rozhodnutí účinnosti, je-li ovšem i pak zároveň zachována potřebná většina.

PRAVIDLO 86

VĚSTNÍK

86.1 Obsah

Věstník uvedený v článku 55 (4) obsahuje:

(i) pro každou zveřejněnou mezinárodní přihlášku údaje stanovené Administrativní směrnicí převzaté z titulní strany zveřejnění mezinárodní přihlášky, případně výkres z uvedené titulní strany a anotaci;

(ii) sazebník všech poplatků, které se platí přijímacím úřadům, Mezinárodnímu úřadu, orgánům pro mezinárodní rešerši a orgánům pro mezinárodní předběžný průzkum;

(iii) oznámení, jejichž uveřejnění se vyžaduje podle Smlouvy nebo Prováděcího předpisu;

(iv) informace týkající se skutečností u určených a zvolených úřadů, oznámené Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 95.1 v souvislosti se zveřejněnými mezinárodními přihláškami,

(v) veškeré jiné užitečné informace předepsané Administrativními směrnicemi, pokud k nim není přístup Smlouvou nebo Prováděcím předpisem zakázán.

86.2 Jazyky; forma a způsoby zveřejnění; načasování

(a) Věstník bude vycházet v angličtině a francouzštině ve stejnou dobu. Překlady v angličtině a francouzštině budou zajištěny Mezinárodním úřadem.

(b) Shromáždění může rozhodnout, že se Věstník bude vydávat v jiných jazycích než v těch, které jsou uvedeny v odstavci (a).

(c) Forma, ve které, a způsoby, jakými je Věstník vydáván, se řídí Administrativní směrnicí.

(d) Mezinárodní úřad zajistí, že u každé zveřejněné mezinárodní přihlášky jsou informace podle pravidla 86.1(i) zveřejněny ve Věstníku k datu, nebo co nejdříve po datu zveřejnění mezinárodní přihlášky.

86.3. Vydávací období

Vydávací období Věstníku stanoví Generální ředitel.

86.4. Prodej

Předplatné a jiné prodejní ceny Věstníku stanoví Generální ředitel.

86.5. Název

Název Věstníku stanoví Generální ředitel.

86.6 Další podrobnosti

Další podrobnosti týkající se Věstníku mohou stanovit Administrativní směrnice.

Pravidlo 87

Sdělení publikací

87.1 Sdělení publikací na požádání

Mezinárodní úřad bezplatně sdělí na žádost orgánů pro mezinárodní rešerši, orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum a národních úřadů, jichž se to týká, každou zveřejněnou mezinárodní přihlášku, Věstník a každou jinou publikaci obecného dosahu, kterou vydal Mezinárodní úřad v souvislosti se Smlouvou a Prováděcím předpisem. Další podrobnosti týkající se formy, ve které, a způsobů, jakými jsou publikace sdělovány, se řídí Administrativní směrnicí.

PRAVIDLO 88

ZMĚNA PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU

88.1 Požadavek jednomyslnosti

Změna dále uvedených ustanovení tohoto Prováděcího předpisu vyžaduje, aby žádný stát, který má právo hlasovat ve Shromážděni, nehlasoval proti navrhované změně:

(i) pravidlo 14.1 (předávací poplatek);

(iii) pravidlo 22.3 (lhůta podle článku 12 (3));

(iv) pravidlo 33 (relevantní známý stav techniky pro mezinárodní rešerši);

(v) pravidlo 64 (známý stav techniky pro mezinárodní předběžný průzkum);

(vi) pravidlo 81 (změna lhůt stanovených Smlouvou);

(vii) tento odstavec (pravidlo 88.1).

88.2 zrušeno

88.3 Požadavek, aby určité státy nehlasovaly proti

Změna dále uvedených ustanovení tohoto Prováděcího předpisu vyžaduje, aby žádný stát uvedený v článku 58 (3) (a) (ii), který má právo hlasovat na Shromáždění, nehlasoval proti navrhované změně.

(i) pravidlo 34 (minimální dokumentace);

(ii) pravidlo 39 (předmět podle článku 17 (2) (a) (i));

(iii) pravidlo 67 (předmět podle článku 34 (4) (a) (i));

(iv) tento odstavec (pravidlo 88.3).

88.4 Řízení

Každý návrh na změnu ustanovení uvedených v pravidlech 88.1 nebo 88.3 se musí oznámit v případě, že o návrhu má rozhodnout Shromáždění, všem smluvním státům alespoň dva měsíce před zahájením toho zasedání Shromáždění, které je svoláno k rozhodnutí o návrhu.

PRAVIDLO 89

ADMINISTRATIVNÍ SMĚRNICE

89.1 Rozsah

(a) Administrativní směrnice obsahují ustanovení, která se týkají:

(i) věcí, v nichž Prováděcí předpis výslovně odkazuje na směrnice;

(ii) všech podrobností pro aplikaci tohoto Prováděcího předpisu.

(b) Administrativní směrnice nesmí být v rozporu se Smlouvou, s Prováděcím předpisem nebo jakoukoli dohodou uzavřenou Mezinárodním úřadem s orgánem pro mezinárodní rešerši nebo s orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

89.2 Pravomoc

(a) Administrativní směrnice vypracuje a vyhlásí generální ředitel po poradě s přijímacími úřady a orgány pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum.

(b) Změnit je může generální ředitel po poradě s úřady nebo orgány, které mají přímý zájem na navrhovaných změnách.

(c) Shromáždění může vyzvat generálního ředitele ke změnám Administrativních směrnic a generální ředitel podle toho musí postupovat.

89.3 Uveřejnění a nabytí účinnosti

(a) Administrativní směrnice a každá jejich změna se uveřejní ve Věstníku.

(b) Při každém uveřejnění se uvede datum, kdy uveřejněná ustanovení nabývají účinnosti. Data se mohou pro různá ustanovení lišit, ale žádné ustanovení nemůže nabýt účinnosti před uveřejněním ve Věstníku.

Pravidlo 89bis

Podávání, projednání a sdělení mezinárodních přihlášek a ostatních dokumentů v elektronické formě nebo elektronickými prostředky

89bis.1 Mezinárodní přihlášky

(a) Mezinárodní přihláška může být s výhradou odstavců (b) až (e) podána a projednána v elektronické formě nebo elektronickými prostředky, v souladu s Administrativní směrnicí, za předpokladu, že přijímací úřad povolí podávání mezinárodních přihlášek v papírové formě.

(b) Tento Prováděcí předpis se použije přiměřeně na mezinárodní přihlášky podané v elektronické formě nebo elektronickými prostředky, s výhradou zvláštních ustanovení Administrativní směrnice.

(c) Administrativní směrnice bude obsahovat ustanovení a požadavky týkající se podávání a projednávání mezinárodních přihlášek podaných úplně nebo částečně v elektronické formě nebo elektronickými prostředky včetně, ale ne výhradně, ustanovení a požadavků týkajících se potvrzení příjmu, způsobu stvrzení mezinárodního data podání, požadavků na formu a důsledky nesplnění těchto požadavků, podpisy na dokladech, prostředky pro ověření dokladů a totožnosti stran komunikujících s úřady a orgány a postup ve smyslu článku 12 týkající se přijímacího vyhotovení, archivního vyhotovení a rešeršního vyhotovení a může obsahovat ustanovení týkající se mezinárodní přihlášky podané v různých jazycích.

(d) Žádný národní úřad nebo mezivládní organizace nesmí přijímat nebo projednávat mezinárodní přihlášky podané elektronickou formou nebo elektronickými prostředky, dokud neoznámí Mezinárodnímu úřadu, že je připravena tak učinit v souladu s příslušnými ustanoveními Administrativní směrnice. Mezinárodní úřad uveřejní toto oznámení ve Věstníku.

(e) Žádný přijímací úřad, který předal Mezinárodnímu úřadu oznámení podle odstavce (d), nesmí odmítnout projednávat mezinárodní přihlášku podanou elektronickou formou nebo elektronickými prostředky, která je v souladu s příslušnými požadavky uvedenými v Administrativní směrnici.

89bis.2 Ostatní doklady

Pravidlo 89bis.1 se použije přiměřeně pro ostatní doklady a korespondenci týkající se mezinárodní přihlášky.

89bis.3 Sdělení mezi úřady

Pokud smlouva, tento prováděcí předpis nebo Administrativní směrnice stanoví sdělení, oznámení nebo předání („sdělení“) mezinárodní přihlášky, oznámení, sdělení, korespondence nebo jiného dokumentu jedním národním úřadem nebo mezivládní organizací jinému úřadu nebo jiné organizaci, takové sdělení může, pokud se na tom odesilatel a příjemce dohodnou, být uskutečněno v elektronické formě nebo elektronickými prostředky.

Pravidlo 89ter

Kopie dokladů podaných v papírové formě v elektronické formě

89ter.1 Kopie dokladů podaných v papírové formě v elektronické formě

Každý národní úřad nebo mezivládní orgán může připustit, aby přihlašovatel, jestliže je mezinárodní přihláška nebo jiný doklad týkající se mezinárodní přihlášky podán v papírové formě, mohl předložit kopii v elektronické formě podle Administrativní směrnice.

ČÁST F

Pravidla, která se týkají několika hlav Smlouvy

Pravidlo 90

Zástupci a společní zmocněnci

90.1 Ustanovení zástupce

(a) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem, u kterého je podána mezinárodní přihláška, nebo, je-li mezinárodní přihláška podána u Mezinárodního úřadu, osoba, která má právo vystupovat, pokud jde o mezinárodní přihlášku, před Mezinárodním úřadem činným jako přijímací úřad, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce k zastupování před přijímacím úřadem, Mezinárodním úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem jmenovaným pro doplňkovou rešerši a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

(b) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem nebo před mezinárodní organizací, která působí jako orgán pro mezinárodní rešerši, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce k zastupování zvláště před tímto orgánem.

(b-bis) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem nebo před mezivládní organizací, která působí jako orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce k zastupování výslovně před tímto orgánem.

(c) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem nebo před mezinárodní organizací, která působí jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce k zastupování zvláště před tímto orgánem.

(d) Zástupce ustanovený podle odstavce (a) smí, není-li něco jiného uvedeno v dokumentu, kterým byl ustanoven, stanovit dalšího nebo několik dalších zástupců, aby zastupovali přihlašovatele jako zástupci přihlašovatele:

(i) před přijímacím úřadem, Mezinárodním úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem jmenovaným pro doplňkovou rešerši a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum s podmínkou, že osoba takto ustanovená jako další zástupce má právo vystupovat před národním úřadem, u kterého byla mezinárodní přihláška podána, nebo co se týče mezinárodní přihlášky, před Mezinárodním úřadem činným jako přijímací úřad, podle toho, o který případ jde;

(ii) výslovně před orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem jmenovaným pro doplňkovou rešerši nebo před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum s podmínkou, že osoba takto ustanovená jako další zástupce má právo vystupovat před národním úřadem nebo mezivládní organizací, která působí jako orgán pro mezinárodní rešerši, orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, podle toho, o který případ jde.

90.2 Společný zmocněnec

(a) Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů a přihlašovatelé neustanovili zástupce, který by je všechny zastupoval („společný zástupce“) podle pravidla 90.1(a), smí být jeden z přihlašovatelů, který je oprávněn podat mezinárodní přihlášku podle článku 9, ustanoven ostatními přihlašovateli jako jejich společný zmocněnec.

(b) Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů a všichni přihlašovatelé neustanovili společného zástupce podle pravidla 90.1(a) nebo společného zmocněnce podle odstavce (a), bude první přihlašovatel uvedený v žádosti, který je oprávněn podle pravidla 19.1 podat mezinárodní přihlášku u přijímacího úřadu, považován za společného zmocněnce všech přihlašovatelů.

90.3 Účinky úkonů zástupců a společných zmocněnců nebo úkonů vůči zástupcům a společným zmocněncům

(a) Každý úkon zástupce nebo vůči zástupci má účinek úkonu přihlašovatele nebo přihlašovatelů nebo vůči dotyčnému přihlašovateli či přihlašovatelům.

(b) Jestliže jsou dva nebo více zástupců, kteří zastupují stejného přihlašovatele nebo stejné přihlašovatele, bude mít každý úkon těchto zástupců, nebo úkon vůči nim účinek úkonu přihlašovatele nebo přihlašovatelů nebo vůči zmíněnému přihlašovateli nebo přihlašovatelům.

(c) S výhradou druhé věty pravidla 90bis.5, každý úkon společného zmocněnce nebo jeho zástupce nebo úkon vůči nim má účinek úkonu všech přihlašovatelů nebo úkonu vůči nim.

90.4 Způsob ustanovení zástupce nebo společného zmocněnce

(a) Ustanovení zástupce provede přihlašovatel podepsáním žádosti, návrhu nebo plné moci. Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů, provede se ustanovení společného zástupce nebo společného zmocněnce podpisem žádosti, návrhu nebo plné moci každého přihlašovatele, podle jeho volby.

(b) S výhradou pravidla 90.5, samostatná plná moc se předloží buď přijímacímu úřadu nebo Mezinárodnímu úřadu s podmínkou, že je-li plnou mocí ustanoven zástupce podle pravidla 90.1(b), (b-bis), (c) nebo (d)(ii), bude plná moc předložena orgánu pro mezinárodní rešerši, orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, podle toho, o který případ jde.

(c) Jestliže není plná moc podepsána, nebo když se požadovaná plná moc ztratila, nebo když údaj týkající se jména nebo adresy ustanovené osoby nevyhovuje pravidlu 4.4, má se za to, že plná moc neexistuje, pokud nebude nedostatek odstraněn.

(d) S výhradou odstavce (e), přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán oprávněný provádět doplňkové rešerše, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum a Mezinárodní úřad se mohou vzdát požadavku podle odstavce (b), že mu musí být předložena samostatná plná moc; v tom případě neplatí odstavec (c).

(e) Pokud zástupce nebo společný zmocněnec předloží oznámení o vzetí zpět uvedené v pravidlech 90bis.1 až 90bis.4, nebude upuštěno od požadavku podle odstavce (b) na samostatnou plnou moc podle odstavce (d).

90.5 Všeobecná plná moc

(a) Ustanovení zástupce, pokud jde o jednotlivou mezinárodní přihlášku, může být provedeno v žádosti, návrhu nebo v odděleném oznámení s odkazem na existující plnou moc, ustanovující tohoto zástupce, aby zastupoval přihlašovatele, pokud jde o jakoukoliv mezinárodní přihlášku, kterou smí přihlašovatel podat (tzn. „všeobecná plná moc“), s podmínkou, že:

(i) všeobecná plná moc byla uložena podle odstavce (b), a

(ii) její kopie je připojena k žádosti, návrhu nebo k oddělenému oznámení; tato kopie nemusí být podepsána.

(b) Všeobecná plná moc se uloží u přijímacího úřadu s podmínkou, že ustanovuje-li zástupce podle pravidla 90.1(b), (b-bis), (c) nebo (d)(ii), bude uložena u orgánu pro mezinárodní rešerši, orgánu jmenovaného pro doplňkovou rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, podle okolností.

(c) Přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán oprávněný provádět doplňkové rešerše a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum se mohou vzdát požadavku podle odstavce (a)(ii), že kopie všeobecné plné moci musí být přiložena k žádosti, návrhu nebo samostatnému oznámení, podle okolností.

(d) Nehledě na odstavec (c), pokud zástupce předloží oznámení o vzetí zpět podle pravidel 906bis. 1 až 90bis.4 přijímacímu úřadu, orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodnímu úřadu, musí být kopie všeobecné plné moci předložena tomuto úřadu, orgánu nebo Mezinárodnímu úřadu.

90.6. Odvolání a zřeknutí se

(a) Ustanovení zástupce nebo společného zmocněnce může být odvoláno osobami, které je provedly, nebo jejich právními nástupci, přičemž v takovém případě bude ustanovení dalšího zástupce podle pravidla 90.1 (d) tímto zástupcem také považováno za odvolané. Každé ustanovení dalšího zástupce podle pravidla 90.1 (d) může být také odvoláno přihlašovatelem.

(b) Ustanovení zástupce podle pravidla 90.1 (a) bude mít, pokud není uvedeno něco jiného, za následek odvolání každého dřívějšího ustanovení zástupce provedeného podle tohoto pravidla.

(c) Ustanovení společného zmocněnce bude mít, pokud není uvedeno něco jiného, za následek odvolání každého dřívějšího ustanovení společného zmocněnce.

(d) Zástupce nebo společný zmocněnec se může zřeknout svého ustanovení oznámením, které podepíše.

(e) Pravidlo 90.4 (b) a (c) platí přiměřeně i pro listinu obsahující odvolání nebo zřeknutí se podle tohoto pravidla.

Pravidlo 90bis

Vzetí zpět

90bis.1 Vzetí zpět mezinárodní přihlášky

(a) Přihlašovatel může vzít mezinárodní přihlášku zpět kdykoliv před uplynutím 30 měsíců od data priority.

(b) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení přihlašovatele adresovaného podle jeho volby mezinárodnímu úřadu, přijímacímu úřadu nebo při použití článku 39(1) orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(c) Mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky se neprovede, jestliže oznámení o vzetí zpět, zaslané přihlašovatelem nebo předané přijímacím úřadem nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, dojde do Mezinárodního úřadu před ukončením technických příprav mezinárodního zveřejnění.

90bis.2 Vzetí zpět určení

(a) Přihlašovatel může vzít určení každého určeného státu zpět kdykoliv před uplynutím 30 měsíců od data priority. Vzetí zpět určení státu, který byl zvolen, bude mít za následek vzetí zpět odpovídající volby podle pravidla 90bis.4.

(b) Jestliže byl určen stát pro účely získání jak národního patentu, tak i regionálního patentu, bude vzetí zpět určení tohoto státu znamenat jenom vzetí zpět určení pro účely získání národního patentu, s výjimkou případu, kdy bylo uvedeno něco jiného.

(c) Vzetí zpět určení všech určených států bude považováno za vzetí zpět mezinárodní přihlášky podle pravidla 90bis.l.

(d) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení přihlašovatele adresovaného podle jeho volby Mezinárodnímu úřadu, přijímacímu úřadu nebo při použití článku 39(1) orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(e) Mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky nebude provedeno, když oznámení o vzetí zpět zaslané přihlašovatelem nebo předané přijímacím úřadem nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum dojde do Mezinárodního úřadu před ukončením technických příprav mezinárodního zveřejnění.

90bis.3bis Vzetí zpět žádosti o doplňkovou mezinárodní rešerši

(a) Přihlašovatel může vzít zpět žádost o doplňkovou mezinárodní rešerši kdykoli před datem předání zprávy o doplňkové rešerši nebo usnesení, že taková zpráva nebude vydána, přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 45bis.8(a).

(b) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení, adresovaného přihlašovatelem ve lhůtě podle odstavce (a) podle jeho volby orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši nebo Mezinárodnímu úřadu s podmínkou, že neobdrží-li orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši oznámení v čase dostatečném na to, aby bylo možno zabránit předání zprávy nebo usnesení uvedeného v odstavci (a), bude sdělení této zprávy nebo usnesení podle článku 20(1), jak jej lze použít na základě pravidla 45bis.8(b), přesto provedeno.

90bis.4. Vzetí zpět návrhu nebo volby

(a) Přihlašovatel může vzít návrh nebo některou či všechny volby zpět kdykoliv zpět kdykoliv před uplynutím 30 měsíců od data priority.

(b) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení adresovaného přihlašovatelem Mezinárodnímu úřadu.

(c) Jestliže je oznámení o vzetí zpět předloženo přihlašovatelem orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, vyznačí tento orgán datum přijetí na oznámení a postoupí jej ihned Mezinárodnímu úřadu. Má se za to, že oznámení bylo předloženo Mezinárodnímu úřadu v termínu podle vyznačeného data.

90bis.5 Podpis

Každé oznámení o vzetí zpět podle pravidel 90bis.l až 90bis.4 musí být podepsáno přihlašovatelem nebo, jsou-li dva nebo více přihlašovatelů,všemi přihlašovateli. Přihlašovatel, který je považován za společného zmocněnce podle pravidla 90.2(b) není oprávněn podepsat takové oznámení jménem ostatních přihlašovatelů.

90bis.6 Účinek vzetí zpět

(a) Vzetí zpět podle pravidla 90bis mezinárodní přihlášky, určení, uplatnění priority, návrhu, nebo volby nemá žádný účinek v určeném nebo zvoleném úřadě, jestliže průzkum mezinárodní přihlášky podle článku 23(2) nebo článku 40(2) byl již zahájen.

(b) Jestliže byla mezinárodní přihláška vzata zpět podle pravidla 90bis.1, bude mezinárodní řízení o mezinárodní přihlášce přerušeno.

(b-bis) Byla-li žádost o doplňkovou mezinárodní rešerši vzata zpět podle pravidla 90bis.3bis, bude doplňková mezinárodní rešerše prováděná příslušným orgánem přerušena.

(c) Jestliže byl návrh nebo všechny volby vzaty zpět podle pravidla 90bis.4, bude řízení o mezinárodní přihlášce orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum přerušeno.

90bis.7 Oprávnění podle článku 37(4) (b)

(a) Každý smluvní stát, jehož národní zákonodárství umožňuje co je popsáno ve druhé části článku 37(4) (b), musí o tom písemně informovat mezinárodní úřad.

(b) Oznámení podle odstavce (a) musí být ihned mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku, a bude platit pro mezinárodní přihlášky podané více jak jeden měsíc po datu tohoto zveřejnění.

Pravidlo 91

Náprava zjevných omylů v mezinárodní přihlášce a jiných dokladech

91.1 Náprava zjevných omylů

(a) Zjevný omyl v mezinárodní přihlášce nebo v jiném dokumentu předloženém přihlašovatelem může být napraven v souladu s tímto pravidlem, pokud o to přihlašovatel požádá.

(b) Náprava omylu podléhá schválení „kompetentním orgánem“, kterým je:

(i) v případě omylu v části žádosti mezinárodní přihlášky nebo v její opravě - přijímací úřad;

(ii) v případě omylu v popisu, nárocích nebo výkresech nebo v jejich opravě, pokud není orgán pro mezinárodní předběžný průzkum kompetentním podle bodu (iii) - orgán pro mezinárodní rešerši;

(iii) v případě omylu v popisu, nárocích nebo výkresech nebo v jejich opravě, nebo v úpravě podle článku 19 nebo 34, pokud byl podán a nebyl vzat zpět návrh na mezinárodní předběžný průzkum a datum, ke kterému se má zahájit mezinárodní předběžný průzkum podle pravidla 69.1, již uplynulo - orgán pro mezinárodní předběžný průzkum;

(iv) v případě omylu v dokumentu neuvedeném pod body (i) až (iii), předloženém přijímacímu úřadu, orgánu pro mezinárodní rešerši, orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodnímu úřadu, v jiném než je omyl v anotaci nebo v úpravě podle článku 19 - ten úřad, orgán nebo Mezinárodní úřad, podle případu.

(c) Kompetentní orgán schválí nápravu omylu podle tohoto pravidla jedině a pouze v takovém případě, kdy je kompetentnímu orgánu zjevné, že k příslušnému datu podle odstavce (f) bylo zamýšleno něco jiného než je uvedeno v dotyčném dokumentu a že nemohlo být zamýšleno nic jiného než navrhovaná náprava.

(d) V případě omylu v popisu, nárocích nebo výkresech nebo v jejich opravě nebo úpravě kompetentní orgán vezme v úvahu pro účely odstavce (c) pouze obsah popisu, nároků a výkresů a tam, kde je to aplikovatelné, příslušnou opravu nebo úpravu.

(e) V případě omylu v části žádosti mezinárodní přihlášky nebo její opravě nebo v dokumentu uvedeném v odstavci (b)(iv) kompetentní orgán vezme pro účely odstavce (c) v úvahu pouze obsah mezinárodní přihlášky samotné a, tam kde je to použitelné, příslušnou opravu, nebo dokument uvedený v odstavci (b)(iv), spolu s jakýmkoliv jiným dokumentem předloženým se žádostí, opravou nebo dokumentem, podle případu, jakýkoliv prioritní doklad týkající se mezinárodní přihlášky, který je dostupný orgánu v souladu s Administrativní směrnicí, a jakýkoliv jiný dokument obsažený ve spisu mezinárodní přihlášky u tohoto orgánu k příslušnému datu podle odstavce (f).

(f) Příslušné datum pro účely odstavců (c) a (e) je:

(i) v případě omylu v části mezinárodní přihlášky jak je podána - datum mezinárodního podání;

(ii) v případě omylu v dokumentu jiném než mezinárodní přihláška jak je podána, včetně omylu v opravě nebo úpravě mezinárodní přihlášky - datum, ke kterému byl dokument předložen.

(g) Omyl není napravitelný podle tohoto pravidla, jestliže:

(i) omyl spočívá v opomenutí jednoho nebo několika celých prvků mezinárodní přihlášky uvedených v článku 3(2) nebo jednoho nebo několika celých listů mezinárodní přihlášky;

(ii) omyl jev anotaci;

(iii) omyl je v úpravě podle článku 19, ledaže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum je kompetentní ke schválení nápravy takovéhoto omylu podle odstavce (b)(iii); nebo

(iv) omyl jev uplatnění priority nebo v oznámení o opravě nebo doplnění uplatnění priority podle pravidla 26bis.\(a), pokud by náprava omylu způsobila změnu prioritního data;

za předpokladu, že tento odstavec neovlivní účinnost pravidel 20.4, 20.5, 26bis a 38.3.

(h) Pokud přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodní úřad nalezne v mezinárodní přihlášce nebo jiném dokladu něco, co se jeví být napravitelným zjevným omylem, může vyzvat přihlašovatele k požádání o nápravu podle tohoto pravidla.

91.2 Žádosti o nápravu

Žádost o nápravu podle pravidla 91.1 se předkládá kompetentnímu orgánu do 26 měsíců od data priority. Musí specifikovat omyl, který má být napraven a navrhovanou nápravu, a může, podle volby přihlašovatele, obsahovat stručné vysvětlení. Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně co se týče způsobu, kterým má být navrhovaná náprava označena.

91.3 Schválení a účinek náprav

(a) Kompetentní orgán rozhodne bez odkladu o tom, zda schválí nebo odmítne nápravu podle pravidla 91.1a bez odkladu informuje přihlašovatele a Mezinárodní úřad o schválení nebo odmítnutí a v případě odmítnutí uvede důvody. Mezinárodní úřad bude postupovat jak uvedeno Administrativní směrnici, včetně, pokud je to požadováno, informování přijímacího úřadu, mezinárodního rešeršního orgánu, orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum a určených a zvolených úřadů o schválení nebo odmítnutí.

(b) Pokud byla náprava zjevného omylu schválena podle pravidla 91.1, musí být příslušný dokument opraven v souladu s Administrativní směrnicí.

(c) Pokud byla náprava zjevného omylu schválena, bude účinná:

(i) od data mezinárodního podání v případě omylu v mezinárodní přihlášce jak byla podána;

(ii) v případě omylu v dokumentu jiném než mezinárodní přihláška jak byla podána včetně omylu v opravě nebo úpravě mezinárodní přihlášky od data, ke kterému byl takovýto dokument předložen.

(d) Pokud kompetentní orgán odmítne schválit nápravu podle pravidla 91.1, Mezinárodní úřad zveřejní, na žádost předloženou přihlašovatelem do dvou měsíců od data odmítnutí a za předpokladu, že bude zaplacen zvláštní poplatek, jehož výši stanoví Administrativní směrnice, žádost o nápravu, důvody odmítnutí orgánu a jakékoli další stručné poznámky, které přihlašovatel může předložit, pokud možno spolu s mezinárodní přihláškou. Kopie žádosti o nápravu, důvody a poznámky, pokud jsou, se pokud je to možné přiloží k postoupení podle článku 20, pokud se mezinárodní přihláška nezveřejňuje na základě Článku 64(3).

(e) Náprava zjevného omylu nemusí být brána v úvahu určeným úřadem, ve kterém již bylo řízení nebo průzkum mezinárodní přihlášky zahájeno před datem, ke kterému byl tento úřad informován podle pravidla 91.3(a) o schválení nápravy kompetentním orgánem.

(f) Určený úřad nemusí brát v potaz nápravu, která byla schválena podle pravidla 91.1 pouze pokud shledá, že by neschválil nápravu podle pravidla 91.1 pokud by byl kompetentním orgánem, za předpokladu, že žádný určený úřad nebude ignorovat jakoukoli nápravu, která byla schválena podle pravidla 91.1, aniž by byla přihlašovateli poskytnuta možnost, ve lhůtě přiměřené okolnostem, učinit výhrady k úmyslu úřadu ignorovat nápravu.

PRAVIDLO 92

KORESPONDENCE

92.1. Požadavky týkající se průvodního dopisu a podpisu

(a) Každou písemnost předkládanou přihlašovatelem v průběhu mezinárodního řízení podle Smlouvy a Prováděcího, předpisu, pokud nejde o mezinárodní přihlášku samotnou a pokud tato písemnost není sama dopisem, je nutno přiložit k dopisu, v němž se označí mezinárodní přihláška, které se týká. Dopis musí přihlašovatel podepsat.

(b) Nejsou-li splněny požadavky podle odstavce (a), přihlašovatel bude vyrozuměn a vyzván, aby opomenutí napravil ve lhůtě stanovené výzvou. Takto stanovená lhůta bude přiměřená okolnostem; i když by tato lhůta uplynula později než lhůta pro předložení písemnosti (nebo i když lhůta pro předložení písemnosti již uplynula), nesmí být kratší než deset dní a delší než jeden měsíc počínaje od odeslání výzvy. Dojde-li k nápravě opomenutí ve lhůtě stanovené výzvou, k opomenutí se nepřihlíží; jinak se přihlašovateli sdělí, že se nepřihlíží k písemnosti.

(c) Jestliže se od požadavků podle odstavce (a) odstoupí a k písemnosti přihlédne v mezinárodním řízení, nepřihlíží se již k tomu, že požadavky nebyly splněny.

92.2 Jazyky

(a) S výhradou pravidel 55.1 a 55.3 a odstavce (b) tohoto pravidla musí být každý dopis nebo dokument předkládaný přihlašovatelem orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum ve stejném jazyce jako mezinárodní přihláška, k níž se vztahují. Pokud však byl předán překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 23.1(b) nebo předložen podle pravidla 55.2, použije se jazyk tohoto překladu.

(b) Každý dopis přihlašovatele určený orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum může být v jiném jazyce než mezinárodní přihláška, pokud uvedený orgán použití takového jazyka schválí.

(c) zrušeno

(d) Každý dopis přihlašovatele určený Mezinárodnímu úřadu bude v angličtině, ve francouzštině nebo v jiném jazyce zveřejnění, který je povolen Administrativní směrnicí.

(e) Každý dopis nebo oznámení Mezinárodního úřadu určené přihlašovateli nebo národnímu úřadu bude ve francouzštině nebo v angličtině.

92.3. Poštovní zásilky od národních úřadů a mezivládních organizací

Každý doklad nebo dopis pocházející od nebo předávaný národním úřadem nebo mezivládní organizací a zakládající skutečnost, od jejíhož data začíná běžet lhůta podle Smlouvy nebo podle tohoto Prováděcího předpisu, musí být odeslán leteckou poštou, s podmínkou, že pozemní pošty smí být použito místo letecké v těch případech, kdy obvykle pozemní pošta dojde do místa určení do dvou dnů od podání, nebo tam, kde služby letecké pošty nejsou k dispozici.

92.4 Použití telegrafu, dálnopisu, faxu atd.

(a) Doklad tvořící mezinárodní přihlášku a každý pozdější doklad nebo korespondence, která se jí týká, smí být bez ohledu na ustanovení pravidel 11.14 a 92.1(a), ale s výhradou odstavce (h), předávány, pokud je to proveditelné telegraficky, dálnopisem, faxem nebo jinými komunikačními prostředky, jejichž výsledkem je podání vytisknutého nebo napsaného dokladu.

(b) Podpis, uváděný na dokladu předávaném faxem, bude uznáván pro účely Smlouvy a tohoto Prováděcího předpisu jako vlastní podpis.

(c) Jestliže se přihlašovatel pokusil předat doklad některým jiným prostředkem než tím, který je uveden v odstavci (a), ale část nebo celý přijatý doklad je nečitelný, nebo část dokladu nedošla, bude se mít za to jakoby doklad nedošel pokud je přijatý doklad nečitelný nebo pokus o předání neuspěl. Národní orgán nebo mezivládní organizace bude ihned informovat přihlašovatele.

(d) Každý národní úřad nebo mezivládní organizace mohou požadovat, aby originál dokladu, předkládaného kterýmkoliv z prostředků podle odstavce (a) a doprovázející dopis identifikující toto dřívější podání, byly poskytnuty do 14 dnů od data předložení, s podmínkou, že tento požadavek byl oznámen Mezinárodnímu úřadu a Mezinárodní úřad tuto informaci zveřejnil ve Věstníku. V oznámení musí být uvedeno, zda se tento požadavek týká všech nebo jenom určitých druhů dokladů.

(e) Jestliže přihlašovatel opomene předložit originál dokladu, jak je požadováno v odstavci (d), může dotyčný národní úřad nebo mezivládní organizace, v závislosti na druhu předkládaného dokladu, a s ohledem na pravidla 11 a 26.3,

(i) vzdát se požadavku podle odstavce (d), nebo

(ii) vyzvat přihlašovatele, aby předložil v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě, originál předkládaného dokumentu, s podmínkou, že když předkládaný doklad obsahuje vady, nebo ukazuje, že originál obsahuje vady, ve vztahu k nimž může národní úřad nebo mezivládní organizace vydat výzvu k opravě, tento úřad nebo organizace mohou takovou výzvu vydat navíc, nebo místo postupu podle položky (i) nebo (ii).

(f) Jestliže není požadováno podle odstavce (d) předložení originálu dokladu, ale národní úřad nebo mezivládní organizace považují za nezbytné, aby obdržely originál uvedeného dokumentu, mohou vydat výzvu podle odstavce (e) (ii).

(g) Jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě podle odstavce (e) (ii) nebo (f):

(i) když je uvedeným dokumentem mezinárodní přihláška, bude tato považována za vzatou zpět a přijímací úřad o tom vydá prohlášení;

(ii) když je uvedeným dokumentem doklad následující za mezinárodní přihláškou, bude se mít za to, že tento doklad nebyl předložen.

(h) Žádný národní úřad nebo mezivládní organizace nemusí přijmout doklad předložený prostředky podle odstavce (a), pokud neoznámil Mezinárodnímu úřadu, že je připraven takové dokumenty přijímat těmito prostředky, a Mezinárodní úřad tuto informaci nezveřejnil ve Věstníku.

Pravidlo 92bis

Záznam změn některých údajů v žádosti nebo v návrhu

92bis.1 Záznam změn Mezinárodním úřadem

(a) Na žádost přihlašovatele nebo přijímacího úřadu zaznamená Mezinárodní úřad změny těchto údajů v žádosti nebo v návrhu:

(i) osoba, jméno, pobyt, občanství nebo adresa přihlašovatele;

(ii) osoba, jméno nebo adresa zástupce, společného zmocněnce nebo vynálezce.

(b) Mezinárodní úřad nezaznamená požadovanou změnu, pokud obdrží žádost o záznam po uplynutí 30 měsíců od data priority.

PRAVIDLO 93

UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ A SPISŮ

93.1 Přijímací úřad

Přijímací úřad uchovává záznamy a spisy týkající se mezinárodní přihlášky nebo zamýšlené mezinárodní přihlášky včetně přijímacího vyhotovení po dobu nejméně 10 let od data mezinárodního podání, nebo nebylo-li datum mezinárodního podání uznáno, od data, kdy došla.

93.2 Mezinárodní úřad

(a) Mezinárodní úřad uchovává spis včetně archivního vyhotovení mezinárodní přihlášky po dobu nejméně 30 let od data, kdy došlo archivní vyhotovení.

(b) Základní záznamy Mezinárodního úřadu se uchovávají bez časového omezení.

93.3 Orgány pro mezinárodní rešerši a orgány pro mezinárodní předběžný průzkum

Orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum uchovává spis mezinárodní přihlášky, kterou obdržel, po dobu nejméně 10 let od data mezinárodního podání.

93.4 Reprodukce

Pro účely tohoto pravidla záznamy, vyhotovení a spisy mohou být uchovávány jako fotografické, elektronické a jiné reprodukce za předpokladu, že reprodukce jsou takové, aby byla splněna povinnost uchovávat záznamy, vyhotovení a spisy podle pravidla 93.1 až 93.3.

Pravidlo 93bis

Způsob sdělení dokumentů

93bis.1 Sdělení na požádání; sdělení přes digitální knihovnu

(a) Pokud smlouva, tento prováděcí předpis nebo Administrativní směrnice stanovují sdělení, oznámení nebo předání („sdělení“) mezinárodní přihlášky, oznámení, sdělení, korespondence nebo jiného dokumentu („dokument“) Mezinárodním úřadem jakémukoli určenému nebo zvolenému úřadu, takové sdělení bude uskutečněno pouze na žádost příslušného úřadu a v době stanovené tímto úřadem. Taková žádost může být učiněna ve vztahu k jednotlivě specifikovaným dokumentům nebo specifikované třídě nebo třídám dokumentů.

(b) Sdělení podle odstavce (a) bude, pokud to schválí Mezinárodní úřad a příslušný určený nebo zvolený úřad, považováno za uskutečněné v době, kdy Mezinárodní úřad dá dokument k dispozici tomuto úřadu v souladu s Administrativní směrnicí v elektronické formě v digitální knihovně, z níž je tento úřad oprávněn tento dokument získat.

Pravidlo 94

Přístup ke spisům

94.1 Přístup ke spisům uchovávaným Mezinárodním úřadem

(a) Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné dodá Mezinárodní úřad proti zaplacení výloh kopie jakéhokoli dokumentu obsaženého v jeho spise.

(b) Mezinárodní úřad dodá na žádost jakékoli osoby, avšak nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou článku 38 a odstavců (d) až (g) kopie jakéhokoli dokumentu obsaženého v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(c) Mezinárodní úřad dodá, pokud to požaduje zvolený úřad, jménem tohoto úřadu kopie zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu podle odstavce (b). Mezinárodní úřad ihned zveřejní podrobnosti takové žádosti ve Věstníku.

(d) Mezinárodní úřad neposkytne přístup k informacím obsaženým v jeho spise, které byly vynechány ze zveřejnění podle pravidla 48.2(1), a k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise, který se týká žádosti podle uvedeného pravidla.

(e) Mezinárodní úřad na základě odůvodněné žádosti přihlašovatele neposkytne přístup k informacím obsaženým v jeho spise a k dokumentům obsaženým v jeho spise, které se týkají takové žádosti, pokud zjistí, že:

(i) tyto informace zjevně neslouží k informování veřejnosti o mezinárodní přihlášce,

(ii) veřejný přístup k takovým informacím by zjevně poškodil osobní a ekonomické zájmy jakékoli osoby, a

(iii) neexistuje převažující veřejný zájem, aby byl zajištěn přístup k těmto informacím.

Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně, pokud jde o způsob, jakým přihlašovatel uvede informace, jež jsou předmětem žádosti učiněné podle tohoto odstavce.

(f) Pokud mezinárodní úřad vynechal z veřejného přístupu informace podle odstavce (d) či (e) a pokud jsou tyto informace rovněž obsaženy v jeho spise mezinárodní přihlášky uchovávaném přijímacím úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem určeným pro doplňkovou rešerši nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, Mezinárodní úřad na tuto skutečnost příslušný orgán či úřad neprodleně upozorní.

(g) Mezinárodní úřad neposkytne přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise, který byl připraven výhradně pro vnitřní potřeby Mezinárodního úřadu.

94.1 bis Přístup ke spisům uchovávaným přijímacím úřadem

(a) Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné může přijímací úřad poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(b) Přijímací úřad může na žádost jakékoli osoby, avšak nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou odstavce (c), poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(c) Přijímací úřad neposkytne přístup podle odstavce (b) k jakýmkoli informacím, ohledně nichž jej Mezinárodní úřad informoval, že dotyčné informace byly vynechány ze zveřejnění podle pravidla 48.2(1) nebo z veřejného přístupu podle pravidla 94.1(d) či (e).

94.1 ter Přístup ke spisům uchovávaným orgánem pro mezinárodní rešerši

(a) Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné může orgán pro mezinárodní rešerši poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentu je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(b) Orgán pro mezinárodní rešerši může na žádost jakékoli osoby, avšak nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou odstavce (c), poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(c) Orgán pro mezinárodní rešerši neposkytne přístup podle odstavce (b) k jakýmkoli informacím, ohledně nichž jej Mezinárodní úřad informoval, že dotyčné informace byly vynechány ze zveřejnění podle pravidla 48.2(1) nebo z veřejného přístupu podle pravidla 94.1(d) či (e).

(d) Odstavce (a) až (c) se použijí přiměřeně pro orgán určený pro doplňkovou rešerši.

94.2 Přístup ke spisům uchovávaným orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

(a) Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné může orgán pro mezinárodní předběžný průzkum poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum poskytne na žádost libovolného zvoleného úřadu, avšak nikoli před vyhotovením zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu a s výhradou odstavce (c), přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(c) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum neposkytne přístup podle odstavce (b) k jakýmkoli informacím, ohledně nichž jej Mezinárodní úřad informoval, že dotyčné informace byly vynechány ze zveřejnění podle pravidla 48.2(1) nebo z veřejného přístupu podle pravidla 94. l(d) či (e).

94.2bis Přístup ke spisům uchovávaným určeným úřadem

Jestliže vnitrostátní právní předpisy platné pro určený úřad připouštějí přístup třetích osob ke spisu národní přihlášky, může tento úřad povolit přístup k jakémukoli dokumentu týkajícímu se mezinárodní přihlášky obsaženému v jeho spise, a to ve stejném rozsahu, jako připouštějí vnitrostátní právní předpisy pro přístup do spisu národní přihlášky, nikoli však před nejdřívějším z dat uvedených v článku 30(2)(a). Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

94.3 Přístup ke spisům uchovávaným zvoleným úřadem

Jestliže vnitrostátní právní předpisy platné pro zvolený úřad připouštějí přístup třetích osob ke spisu národní přihlášky, může tento úřad povolit přístup k jakémukoli dokumentu týkajícímu se mezinárodní přihlášky, včetně každého dokumentu týkajícího se mezinárodního předběžného průzkumu, obsaženému v jeho spise, a to ve stejném rozsahu, jako připouštějí vnitrostátní právní předpisy pro přístup do spisu národní přihlášky, nikoli však před nejdřívějším z dat uvedených v článku 30(2)(a). Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

Pravidlo 95

Informace a překlady od určených a zvolených úřadů

95.1 Informace týkající se skutečností u určených a zvolených úřadů

Každý určený či zvolený úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu následující informace týkající se mezinárodní přihlášky, a to do dvou měsíců nebo následně v nejkratší rozumně možné době od výskytu jakékoli z následujících skutečností:

(i) pokud přihlašovatel provedl úkony stanovené v článku 22 nebo článku 39, datum provedení těchto úkonů a Číslo národní přihlášky, které bylo přiděleno mezinárodní přihlášce,

(ii) pokud určený či zvolený úřad výslovně zveřejňuje mezinárodní přihlášku na základě svých vnitrostátních právních předpisů nebo národní praxe, číslo a datum tohoto národního zveřejnění,

(iii) pokud je udělen patent, datum udělení patentu, a v případě, že určený či zvolený úřad výslovně zveřejnil mezinárodní přihlášku ve formě, v níž byla udělena podle vnitrostátních právních předpisů tohoto úřadu, číslo a datum tohoto národního zveřejnění.

95.2 Dodání kopií překladů

(a) Na žádost Mezinárodního úřadu mu každý určený nebo zvoleny úřad zašle kopii překladu mezinárodní přihlášky, jak jej tomuto úřadu předložil přihlašovatel

(b) Mezinárodní úřad může na žádost a proti oplacení; výloh dodat komukoli kopie překladů, které obdržel podle odstavce (a).

Pravidlo 96

Sazebník poplatků

96.1 Sazebník poplatků připojený k prováděcímu předpisu

Výše poplatků podle pravidel 15, 45bis.2 a 57 se udává ve švýcarské měně. Je stanovena Sazebníkem poplatků připojeným k tomuto Prováděcímu předpisu, jehož je nedílnou součástí.

96.2 Oznámení o přijetí poplatků, převod poplatků

a) Pro účely tohoto pravidla se „úřadem” rozumí přijímací úřad (včetně Mezinárodního úřadu jednajícího jako přijímací úřad), orgán pro mezinárodní rešerši, orgán určený pro doplňkovou mezinárodní rešerši, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodní úřad.

(b) Je-li v souladu s tímto Prováděcím předpisem nebo s Administrativní směrnicí poplatek vybírán jedním úřadem („inkasní úřad”) ve prospěch jiného úřadu („úřad příjemce"), inkasní úřad neprodleně oznámí přijetí každého takového poplatku v souladu s Administrativní směrnicí. Po obdržení oznámení postupuje obmyšlený úřad, jako by obdržel poplatek v den, kdy jej obdržel inkasní úřad.

c) Inkasní úřad převede veškeré poplatky vybrané ve prospěch obmyšlného úřadu tomuto úřadu v souladu s Administrativní směrnicí.

Sazebník poplatků

PoplatkyČástky
1. Mezinárodní přihlašovací poplatek (pravidlo 15.2) 1 330 švýcarských franků plus 15 švýcarských franků za každý list mezinárodní přihlášky nad 30 listů
2. Jednací poplatek za doplňkovou rešerši (pravidlo 45bis.2)200 švýcarských franků
3. Jednací poplatek (pravidlo 57.2) 200 švýcarských franků
Slevy
4. Mezinárodní přihlašovací poplatek se sníží o následující částku, jestliže je mezinárodní přihláška v souladu s Administrativní směrnicí podána:
(a) v elektronické formě, není-li žádost podána ve znakově kódovaném formátu,100 švýcarských franků
(b) v elektronické formě, je-li žádost podána ve znakově kódovaném formátu,200 švýcarských franků
(c) v elektronické formě, jsou-li žádost, popis, nároky a anotace ve znakově kódovaném formátu,300 švýcarských franků

5. Mezinárodní přihlašovací poplatek podle bodu 1 (případně snížený podle bodu 4), jednací poplatek za doplňkovou rešerši podle bodu 2 a jednací poplatek podle bodu 3 se sníží o 90 %, jestliže je mezinárodní přihláška podána:

(a) přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států, kde hrubý domácí produkt na hlavu je nižší než 25 000 amerických dolarů (podle nej novějšího desetiletého průměru hrubého domácího produktu na hlavu při konstantní hodnotě amerického dolaru z roku 2005, publikovaného Organizací spojených národů), a jehož občané a residenti, kteří jsou fyzickými osobami, podali méně než 10 mezinárodních přihlášek (na milión obyvatel) nebo méně než 50 mezinárodních přihlášek za rok (v absolutních číslech) podle nej novějších údajů týkajících se průměrného počtu ročních podání za posledních pět let, zveřejněných Mezinárodním úřadem, nebo

(b) přihlašovatelem, ať již je nebo není fyzickou osobou, který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států klasifikovaných Organizací spojených národů jako nejméně rozvinutá země,

za předpokladu, že v době podání mezinárodní přihlášky neexistují žádní bezprostřední vlastníci mezinárodní přihlášky, kteří by nesplňovali kritéria uvedená v pododstavci (a) nebo (b) a za předpokladu, že je-li několik přihlašovatelů, každý musí splňovat kritéria uvedená v pododstavci (a) nebo (b). Seznamy států uvedené v pododstavci (a) a (b)1) jsou aktualizovány generálním ředitelem nejméně každých pět let v souladu s pokyny Shromáždění. Kritéria stanovená v pododstavcích (a) a (b) jsou přezkoumána Shromážděním nejméně každých pět let.

Poznámky pod čarou

1) Poznámka: První seznam států byl zveřejněn ve Věstníku z 12. února 2015, strana 32 (viz www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html).

Přesunout nahoru