Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 293/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii

Částka 53/1991
Platnost od 19.07.1991
Účinnost od 01.08.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

293

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 30. júna 1991

o školskej inšpekcii

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 písm. c) a § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Poslanie školskej inšpekcie

Poslaním školskej inšpekcie je priebežne získavať a spracúvať informácie o úrovni riadenia, organizácii a kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu a o účinnosti opatrení a koncepčných zámerov Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva"). Výkon školskej inšpekcie

§ 2

Školská inšpekcia sa vykonáva

a) v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti ministerstva školstva,

b) v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti iných ústredných orgánov, organizácií a občanov v spolupráci s týmito orgánmi, organizáciami a občanmi.

§ 3

Školská inšpekcia v cirkevných školách kontroluje ich činnosť vo všeobecne pedagogických veciach a vo veciach povinnej školskej dochádzky.

§ 4

Školská inšpekcia sa vykonáva najmä

a) hospitáciou, účasťou na prehliadkach žiackej tvorivosti a na súťažiach žiakov,

b) overovaním schopností, vedomostí, zručností a návykov žiakov, a to ústnym skúšaním, tematickými a inšpekčnými testami, kontrolnými prácami a anketami,

c) rozborom a hodnotením pedagogickej dokumentácie práce žiakov, audio-záznamov a video-záznamov z výchovno-vzdelávacej činnosti,

d) účasťou na zasadaniach pedagogickej rady, predmetovej komisie, metodického združenia, umeleckej rady, poradného zboru, na poradách vedúcich pracovníkov školy a vedúcich pracovníkov školských správ.

§ 5

(1) Ministerstvo škotstva vykonáva školskú inšpekciu prostredníctvom poverených školských inšpektorov. Na čele školskej inšpekcie je hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva, riadi a odvoláva minister. (2) Školský inšpektor môže na posúdenie špecifických otázok pri výkone inšpekcie pozývať expertov vybraných z radov skúsených pedagogických pracovníkov a odborníkov z praxe.

§ 6

Úlohy školskej inšpekcie

(1) Školská inšpekcia kontroluje

a) dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa výchovno-vzdelávacej činnosti, pedagogických noriem a dokumentov; na ústredných orgánoch a v organizáciách a zariadeniach zodpovedných za výchovu a vzdelávanie aj uplatňovanie zásad určených ministerstvom školstva pre pedagogické riadenie škôl, úroveň a výsledky vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov a výchovu mimo vyučovania,

b) výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, stav vzdelanosti, úroveň a účinnosť pedagogického a odborného riadenia škôl, školských zariadení a školských správ,

c) vybavenie, účelnosť a efektívnosť využívania materiálnych, technických a didaktických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom procese,

d) personálne podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,

e) zabezpečovanie práv a podmienok na vzdelávanie v materinskom jazyku a v úradnom jazyku a používanie úradného jazyka v činnosti škôl, školských zariadení a orgánov štátnej správy v školstve.1)

(2) Školská inšpekcia ďalej

a) upozorňuje príslušné ústredné orgány a organizácie na nedostatky a problémy zistené pri inšpekčnej činnosti v školách a školských zariadeniach v ich pôsobnosti a na potrebu ich riešenia,

b) prešetruje sťažnosti, podnety, oznámenia a petície,2) týkajúce sa riadenia, personálnych vecí, obsahu a výsledkov výchovy a vzdelávania; neprešetruje hospodárske veci,

c) podáva stanoviská a informácie príslušným orgánom štátnej správy v školstve v prípadoch sporu vo veciach výchovy, vzdelávania, riadenia, zriaďovania, zrušovania a premiestňovania škôl a školských zariadení, zmeny rozsahu a štruktúry činnosti škôl a školských zariadení, rozdelenia finančných prostriedkov na materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školách a školských zariadeniach.

§ 7

Práva a povinnosti školských inšpektorov

(1) Školský inšpektor je oprávnený

a) kontrolovať úroveň a výsledky pedagogickej a odbornej práce riaditeľov a ďalších pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, vyžadovať, aby mu v určenej lehote poskytli doklady, údaje, informácie alebo vysvetlenie potrebné pre výkon inšpekcie,

b) vykonávať previerky úrovne vedomostí a zručností žiakov podľa určených požiadaviek a klasifikácie,

c) zisťovať účinnosť opatrení usmerňujúcich činnosť orgánov štátnej správy v školstve v oblasti výchovy a vzdelávania a upozorňovať na vznikajúce nedostatky; vyjadrovať sa k objektívnosti správ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení,

d) ukladať riaditeľom škôl a školských zariadení, prípadne orgánom štátnej správy v školstve záväzné pokyny a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolovať ich splnenie v určenej lehote.

(2) Školský inšpektor je povinný

a) spracúvať záznamy, protokoly a správy z inšpekcií,

b) prerokúvať do 14 dní po skončení školskej inšpekcie jej výsledky s kontrolovaným pracovníkom a riaditeľom školy, školského zariadenia, riaditeľom príslušnej školskej správy, prípadne zástupcom zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia,

c) zastaviť nesprávne opatrenie učiteľa alebo iného pedagogického pracovníka a upovedomiť o tom riaditeľa školy alebo školského zariadenia; ak ide o nesprávne rozhodnutie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, podať návrh na jeho zastavenie hlavnému školskému inšpektorovi; hlavný školský inšpektor rozhodne o návrhu do desiatich dní od dňa jeho podania.

(3) Školský inšpektor sa pri výkone inšpekcie preukazuje poverením ministerstva školstva.

§ 8

Povinnosti škôl, školských zariadení, orgánov a organizácií

Orgány, organizácie, cirkvi a občania, v pôsobnosti ktorých sa zabezpečuje výchova a vzdelávanie, školy a školské zariadenia

a) umožňujú školským inšpektorom prístup do kontrolovaných objektov a utvárajú vhodné podmienky pre výkon inšpekcie,

b) spolupracujú so školským inšpektorom pri výkone školskej inšpekcie,

c) robia vlastné opatrenia na plnenie záväzných pokynov uložených školským inšpektorom na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone inšpekcie.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1979 Zb. o inšpekcii výchovy a vzdelávania.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.


Minister:
Pišut v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3, 4 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.

2) Vyhláška 150/1958 Ú. l. o vybavovaní sťažností, podnetov a oznámení.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 85/1990 Zb. o petičnom práve občanov.

Přesunout nahoru