Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 287/1991 Sb.Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 52/1991
Platnost od 31.07.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

CELNÍ ZÁKON

287

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění celního zákona ze dne 24. dubna 1974 č. 44 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. října 1983 č. 117 Sb. a zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 5 Sb., a z ústavních zákonů o změně názvu státu a republik

CELNÍ ZÁKON

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Účel celního zákona

Účelem celního zákona je upravit celní kontrolu dovozu, vývozu a průvozu zboží a celní statistiku, stanovit práva a povinnosti orgánů celní správy, jakož i fyzických a právnických osob při celní kontrole a zajišťovat zájmy České a Slovenské Federativní Republiky při dovozu, vývozu a průvozu zboží.

HLAVA PRVNÍ

ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY A JEJICH ORGANIZACE

§ 2

Federální ministerstvo zahraničního obchodu a Ústřední celní správa

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává působnost ve věcech celnictví, celní politiky a celních tarifů. Zvláštní složkou federálního ministerstva zahraničního obchodu pro výkon této působnosti je Ústřední celní správa.

(2) V čele Ústřední celní správy je generální ředitel. Zástupcem je náměstek generálního ředitele Ústřední celní správy.

(3) Jestliže je generálním ředitelem Ústřední celní správy občan České republiky, je náměstkem generálního ředitele Ústřední celní správy občan Slovenské republiky a naopak.

(4) Generálního ředitele Ústřední celní správy a jeho náměstka jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 3

Celní ředitelství

(1) Celní ředitelství pro Českou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou republiku (dále jen "celní ředitelství") působí jako orgány Ústřední celní správy pro území republik.

(2) V čele celního ředitelství je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu České a Slovenské Federativní Republiky.

Celnice

§ 4

(1) Celnice jsou výkonnými orgány celní správy.

(2) Celnice zřizuje a jejich obvody stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky a republik. Federální ministerstvo zahraničního obchodu může zřizovat jako součást jednotlivých celnic celní odbočky, popřípadě jiné organizační útvary. Jako organizační součást celnic působí celní stráž.

(3) Celnice na území České republiky jsou přímo podřízeny Celnímu ředitelství pro Českou republiku, celnice na území Slovenské republiky jsou přímo podřízeny Celnímu ředitelství pro Slovenskou republiku.

(4) V čele celnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel příslušného celního ředitelství.

§ 5

(1) Celnice na státních hranicích jsou pohraničními celnicemi. Celnice v přístavech, na letištích a na jiných místech, pokud provádějí vstupní a výstupní celní kontrolu, jsou rovněž pohraničními celnicemi. Ostatní celnice jsou vnitrozemskými celnicemi.

(2) Seznam celnic, celních odboček, jakož i územních obvodů celnic vyhlásí federální ministerstvo zahraničního obchodu.

Působnost Ústřední celní správy, celních ředitelství a celnic

§ 6

Ústřední celní správa

a) řídí a koordinuje činnost celních ředitelství;

b) zabezpečuje úkoly federálního ministerstva zahraničního obchodu v oblasti celnictví, celní politiky a celních tarifů;

c) zabezpečuje sběr údajů a zpracování informací o vývozech a dovozech zboží;

d) zabezpečuje úkoly v oblasti boje proti podloudnictví.

§ 7

Celní ředitelství

a) řídí a kontroluje celnice na území republiky;

b) spolupracuje se státními orgány republiky v případech, kdy provádění tohoto zákona se dotýká jejich působnosti.

§ 8

(1) Celnice

a) provádí celní kontrolu při dovozu, vývozu a průvozu zboží;

b) rozhoduje o propuštění dováženého, vyváženého a prováženého zboží;

c) vyměřuje a vybírá clo;

d) projednává celní přestupky;

e) rozhoduje o ukládání pokut právnickým osobám za porušení celních předpisů;

f) v celním pohraničním pásmu je oprávněna požadovat, aby fyzické osoby hodnověrným způsobem prokázaly svou totožnost;

g) provádí dohled a ostrahu nad pohybem fyzických osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu;

h) usměrňuje pohyb fyzických osob a dopravních prostředků a zabezpečuje dodržování veřejného pořádku v celním prostoru;

ch) pátrá po zboží, uniklém celní kontrole;

i) plní úkoly v oblasti boje proti podloudnictví;

j) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem.

(2) K plnění úkolů uvedených v odstavci 1 jsou příslušníci celní správy oprávněni požadovat, aby fyzické osoby hodnověrným způsobem prokázaly svou totožnost.

§ 8a

Orgány celní správy plní další úkoly stanovené obecně závaznými právními předpisy. Součinnost orgánů celní správy s jinými orgány

§ 9

Orgány celní správy

a) sdělují státním orgánům zjištěné případy vývozu nebo dovozu zboží, kdy nebyly odvedeny daně, odvody nebo poplatky podle zvláštních předpisů;

b) podávají státním notářstvím informace o dováženém nebo vyváženém zboží, které by mohlo podléhat notářským poplatkům.

§ 10

(1) Státní orgány

a) poskytují orgánům celní správy všestrannou a účinnou pomoc při zajišťování zboží, které se dováží, vyváží nebo prováží v rozporu s tímto zákonem;

b) sdělují orgánům celní správy případy porušování tohoto zákona, pokud se o nich dovědí při výkonu své působnosti;

c) odevzdávají orgánům celní správy zboží k provedení řízení podle tohoto zákona.

(2) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny po skončení trestního řízení odevzdat celnici zboží, které podléhá celní kontrole.

Příslušníci celní správy

§ 11

(1) Příslušníky celní správy jsou pracovníci celnic, celních ředitelství a ústřední celní správy, kteří podle pracovní smlouvy plní úkoly stanovené tímto zákonem.

(2) Příslušníkem celní správy může být československý státní občan, který

a) je bezúhonný;

b) splňuje zdravotní předpoklady;

c) splňuje stanovené kvalifikační předpoklady;

d) složí předepsaný služební slib.

§ 12

(1) Příslušník celní správy je povinen složit slib, který zní: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Slibuji, že budu zachovávat ústavu, zákony a další obecně závazné právní předpisy. Své pracovní povinnosti budu vykonávat řádně, svědomitě a nestranně, při výkonu svých pravomocí budu chránit zájmy České a Slovenské Federativní Republiky a zákonná práva občanů, budu dbát o svou bezúhonnost a zachovávat povinnost mlčenlivosti.".

(2) Složení služebního slibu potvrdí příslušník celní správy podpisem.

§ 13

(1) Systém funkcí, hodností, platů a příplatků, kvalifikačních předpokladů a požadavků pro příslušníky celní správy stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou.

(2) Služební stejnokroj příslušníků celní správy a způsob jeho nošení stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu.

(3) Zdravotní předpoklady příslušníků celní správy a organizaci a výkon zdravotnických služeb v celní správě upraví právním předpisem federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvy zdravotnictví České republiky a Slovenské republiky.

§ 14

(1) Příslušníci celní správy jsou oprávněni nosit zbraň na místech a za podmínek, které stanoví vyhláškou federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

(2) Příslušník celní správy oprávněný nosit zbraň podle odstavce 1 může použít zbraň při provádění celní kontroly jen v těchto případech:

a) aby v případě nutné obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobě, nebo mu bezprostředně hrozící, nebo útok na život jiné fyzické osoby;

b) aby na celním přechodu zamezil útěku nebezpečného pachatele;

c) aby zamezil útěku fyzické osoby, která se v celním pohraničním pásmu pokouší uniknout celní kontrole;

d) aby v celním pohraničním pásmu přinutil k zastavení dopravní prostředek.

(3) Příslušník celní správy může použít zbraně podle odstavce 2 písm. b) až d) v celním pohraničním pásmu do hloubky 1 km od státních hranic anebo v celním prostoru pohraniční celnice, jestliže ani po opětovné výzvě, výstraze a varovném výstřelu do vzduchu není dosaženo účelu zákroku. Při použití zbraně je příslušník celní správy povinen dbát nutné opatrnosti, zejména dbát, aby nebylo ohroženo zdraví a život jiných fyzických osob, a co nejvíce šetřit zdraví a život fyzické osoby, proti níž zákrok směřuje.

(4) Příslušník celní správy nesmí použít zbraně v případě, kdy lze sledovaného účelu dosáhnout mírnějšími prostředky.

(5) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem vnitra upraví vyhláškou podmínky, druh a způsob použití zbraně a podmínky, druh a způsob použití mírnějších prostředků příslušníkem celní správy.

§ 15

Povinnost mlčenlivosti

(1) Příslušníci celní správy a ostatní pracovníci celní správy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dovědí při plnění pracovních úkolů.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu, celní ředitelství nebo celnice mohou příslušníka celní správy a jiného pracovníka celní správy povinnosti uvedené v odstavci 1 zprostit.

HLAVA DRUHÁ

CELNÍ ÚZEMÍ, CELNÍ POHRANIČNÍ PÁSMO A SVOBODNÉ CELNÍ PÁSMO

Celní území a celní pohraniční pásmo

§ 16

Území České a Slovenské Federativní Republiky je jednotným celním územím.

§ 17

(1) Celní pohraniční pásmo je územní pruh do vzdálenosti 15 km od státních hranic. Součástí celního pohraničního pásma nejsou obce, jimiž probíhá čára vymezující celní pohraniční pásmo, a ani obce uvnitř celního pohraničního pásma spojené s celním přechodem železniční tratí nebo silnicí.

(2) Ostatní území, které není celním pohraničním pásmem, je celním vnitrozemím.

(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem vnitra stanoví vyhláškou podrobnosti týkající se vymezení celního pohraničního pásma.

Svobodné celní pásmo

§ 18

(1) V zájmu rozvoje mezinárodní hospodářské spolupráce, zejména zahraničního obchodu, může být zřízeno na území České a Slovenské Federativní Republiky svobodné celní pásmo.

(2) Svobodným celním pásmem se rozumí část území České a Slovenské Federativní Republiky, v němž se zboží tam dovážené považuje z hlediska dovozních cel, daní a poplatků, jako by se nenacházelo na celním území a nepodléhá obvyklé celní kontrole.

(3) Svobodné celní pásmo slouží

a) k uskladnění nebo kompletaci nebo k jiné obdobné manipulaci se zbožím (obchodní svobodné celní pásmo);

b) k přepracování, úpravě, opravě nebo výrobě (průmyslové svobodné celní pásmo).

(4) Zboží se propouští do svobodného celního pásma bez složení celní jistoty.

§ 19

(1) Svobodné celní pásmo zřizuje federální ministerstvo zahraničního obchodu.

(2) Podmínky pro zřizování svobodného celního pásma, druhy zboží, které je do něho dovoleno dovážet a způsob celní kontroly ve svobodném celním pásmu upraví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vyhláškou.

(3) Ustanovení tohoto zákona a prováděcích předpisů o uskladňování zboží ve svobodných celních pásmech se nevztahují na uskladňování zboží v celních skladech a na dočasné uskladňování zboží.

HLAVA TŘETÍ

CELNÍ KONTROLA

Oddíl první

Všeobecná ustanovení

§ 20

Celní kontrola je souhrnem úkonů a opatření, kterými se zajišťuje dodržování zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž provádění přísluší orgánům celní správy.

§ 21

Celní kontrole podléhá všechno dovážené, vyvážené a provážené zboží. Zboží

§ 22

(1) Pro účely tohoto zákona jsou zbožím veškeré hmotné věci movité, s výjimkou věcí a jiných hodnot, jejichž dovoz a vývoz upravují předpisy o devizovém hospodářství,1) a elektrická energie.

(2) Z věcí, jejichž dovoz a vývoz upravují předpisy o devizovém hospodářství, podléhá celní kontrole dovoz, vývoz a průvoz zlata pro průmyslové účely.

(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví vyhláškou, co se rozumí zlatem pro průmyslové účely.

§ 23

(vypuštěn)

§ 24

Zboží podléhá celní kontrole

a) při dovozu od vstupu zboží na území České a Slovenské Federativní Republiky až do doby, kdy celnice zboží propustí do volného oběhu v tuzemsku, nebo pokud nebude zboží z vázaného oběhu v tuzemsku vyvezeno zpět do ciziny;

b) při vývozu od podání návrhu na propuštění zboží až do doby, kdy zboží přestoupilo státní hranice, nebo dokud nebude zboží, které bylo propuštěno do vázaného oběhu v cizině, dovezeno zpět do tuzemska, nebo dokud je celnice nepropustí do volného oběhu v cizině;

c) při průvozu od vstupu zboží na území České a Slovenské Federativní Republiky až do jeho výstupu do ciziny.

Oddíl druhý

Provádění celní kontroly

Celní prohlídka

§ 25

(1) Celní kontrola se může provádět celní prohlídkou zboží, kontrolou dokladu a písemností, kontrolou dopravních a průvodních listin a jiným přiměřeným způsobem stanoveným vyhláškou federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví vyhláškou podrobnosti o provádění celní kontroly.

§ 26

(1) Při celní prohlídce se zjišťuje druh, množství a jiné skutečnosti o zboží, potřebné k posouzení, zda se dovoz, vývoz nebo průvoz zboží uskutečňuje v souladu s tímto zákonem.

(2) Při celní prohlídce musí být šetřeny ústavní a jiné zákonné předpisy o ochraně osobní svobody a listovního tajemství.

§ 27

(1) V rámci celní prohlídky mohou příslušníci celní správy provádět osobní prohlídku v případech důvodného podezření, že fyzická osoba při přestupu státních hranic ukrývá u sebe zboží.

(2) Osobní prohlídka může být provedena teprve tehdy, jestliže výzva příslušníků celní správy, aby podezřelá fyzická osoba vydala ukrývané zboží, je bezvýsledná.

§ 28

Celní prohlídka listovních zásilek se provede pouze tehdy, je-li důvodné podezření, že listovní zásilky obsahují nejen písemná sdělení, ale i zboží.

§ 29

Osvobození od celní prohlídky

(1) Celní prohlídce nepodléhá

a) zboží dovážené a vyvážené při cestách z ciziny nebo do ciziny představiteli České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i představiteli České republiky a Slovenské republiky;

b) zboží dovážené, vyvážené nebo provážené při cestách z ciziny nebo do ciziny představiteli jiných států a ostatními fyzickými osobami, které požívají výsady a imunity podle mezinárodních smluv.

(2) Celní prohlídce dále nepodléhá

a) diplomatická pošta federálního ministerstva zahraničních věcí a československých zastupitelských úřadů a diplomatická pošta osvobozená od celní prohlídky podle mezinárodních smluv;

b) zboží, u něhož v jednotlivých případech povolí osvobození federální ministerstvo zahraničního obchodu.

(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví vyhláškou podrobné vymezení okruhu fyzických osob a případů, kdy zboží nepodléhá celní prohlídce.

§ 30

Přímý dohled a celní závěra

(1) Zboží podléhající celní kontrole může být dáno pod přímý dohled příslušníků celní správy nebo pod celní závěru.

(2) Celní závěrou se rozumí zajištění zboží v dopravních prostředcích, kontejnerech, obalech a v místnostech plombou, pečetí, známkou nebo jinými prostředky tak, aby z nich nebylo možno zboží vyjmout nebo do nich vložit, aniž zůstanou viditelné stopy lomu zajištěného prostoru nebo poškození celní závěry.

§ 30a

Celní statistika

Orgány celní správy zabezpečují sběr údajů a zpracování informací o vývozech a dovozech zboží na základě dokladů předepsaných v celním řízení. Způsob vedení celní statistiky upraví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s Federálním statistickým úřadem vyhláškou.

Oddíl třetí

Oprávnění příslušníků celní správy při provádění celní kontroly

§ 31

(1) Příslušníkům celní správy musí být umožněn přístup ke zboží podléhajícímu celní kontrole; přitom musí být dodržovány ústavní a jiné zákonné předpisy o nedotknutelnosti obydlí. Do tří let od propuštění zboží mohou nahlížet do písemností týkajících se tohoto zboží a pořizovat jejich kopie, požadovat potřebná vysvětlení, jakož i pořizovat dokumentaci.

(2) Fyzické a právnické osoby, u nichž se provádí celní kontrola, jsou povinny strpět úkony nezbytné k provedení této kontroly.

(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytovat příslušníkům celní správy při provádění celní kontroly nezbytnou součinnost.

(4) Celní kontrolou nesmí být ponižována lidská důstojnost.

§ 32

Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nestanoví jinak, mohou příslušníci celní správy zastavovat fyzické osoby a dopravní prostředky, provádět celní prohlídku zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů a dopravních a průvodních listin jen v celním pohraničním pásmu.

HLAVA ČTVRTÁ

DOPRAVA ZBOŽÍ PŘES STÁTNÍ HRANICE

§ 33

Přihlašování zboží na státní hranici

Fyzické a právnické osoby, které dopravují zboží přes státní hranice, jsou povinny pohraniční celnici zboží přihlásit a předložit spolu s doklady vztahujícími se na dovoz, vývoz a průvoz zboží.

§ 34

Celní cesty a celní přechody

(1) Doprava zboží přes státní hranice může být prováděna jen po celních cestách a celními přechody.

(2) Celními cestami jsou stanovené úseky železničních, silničních a vodních cest, vedoucí od celního přechodu k pohraniční celnici, a při letecké dopravě letové cesty mezi státními hranicemi a celním letištěm.

(3) Celní cesty stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem dopravy a federálním ministerstvem vnitra.

(4) Doprava zboží po celní cestě musí být provedena bez průtahů, beze změny nákladu a bez odbočení z celní cesty.

(5) Celní přechod je místo určené pro přestup fyzických osob a dopravu zboží přes státní hranice.

(6) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může povolit v jednotlivých případech dopravu zboží přes státní hranice mimo celní přechod a stanovit, ve kterých případech vydává takové povolení pohraniční celnice.

(7) Dopravu zboží k celnímu přechodu nebo od celního přechodu po jiných než celních cestách může povolit nejbližší pohraniční celnice.

§ 35

Dopravní prostředky

(1) Při dopravě zboží z ciziny nebo do ciziny je možno používat jen dopravní prostředky, v nichž nejsou zřízeny tajné nebo nesnadno objevitelné prostory.

(2) Uzavíratelné prostory dopravních prostředků určených pro dopravu zboží pod celní závěrou musí být opatřeny zařízením umožňujícím snadné a účinné přiložení celních závěr.

(3) Dopravní prostředky musí být zařízeny tak, aby po přiložení celních závěr nebylo možno z nich zboží vyjmout ani jiné zboží do nich vložit bez zanechání patrných stop.

Povinnosti dopravních právnických osob a pošty

§ 36

(1) Dopravní právnické osoby a pošta jsou povinny umožnit celnicím provádění celní kontroly v dopravních prostředcích, provozních skladech a na jiných místech, v nichž se nachází dovážené, vyvážené nebo provážené zboží.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu s federálním ministerstvem dopravy a federálním ministerstvem spojů stanoví vyhláškou podrobnosti upravující postup právnických osob při celní kontrole zboží dopravovaného dopravními právnickými osobami a poštou, dále podrobnosti o vybavení zařízení určených k dopravě nebo k uskladnění zboží podléhajícího celní kontrole, jakož i o místnostech a prostorách potřebných k provádění celní kontroly.

§ 37

(1) Celnice dohodnou s dopravními právnickými osobami a poštou podmínky provádění celní kontroly tak, aby provoz dopravních právnických osob a pošty nebyl rušen větší měrou, než je nezbytně nutné.

(2) Dopravní právnické osoby stanoví v dohodě s příslušným celním ředitelstvím potřebnou čekací dobu dopravních prostředků pravidelné osobní a nákladní dopravy na celním přechodu k provádění celní kontroly.

(3) Celnice neodpovídají za škodu, ke které došlo zdržením dopravního prostředku v důsledku celní kontroly.

§ 38

Celnice kontrolují, zda dopravní právnické osoby a pošta plní při dopravě zboží z ciziny nebo do ciziny povinnosti podle tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných.

HLAVA PÁTÁ

CLO

Oddíl první

Clo a jeho druhy

§ 39

Zboží podléhající clu

(1) Dovoznímu clu podléhá všechno dovážené zboží s výjimkou zboží, které je v celním sazebníku výslovně označeno za zboží bez cla.

(2) Vývoznímu clu podléhá vyvážené zboží, jen pokud celní sazebník výslovně clo stanoví.

(3) Clu nepodléhá zboží, které je v mezinárodních smlouvách vyloženě označeno za zboží bez cla.

Celní sazebníky

§ 40

(vypuštěn)

§ 41

(1) Sazby, základ pro vyměření cla a celní sazebník vydává vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařízením.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví vyhláškou, ve kterých případech se použijí jednotné sazby pro vyměřování cla a jejich výši.

(3) Statistické a klasifikační jednotky celního sazebníku stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s Federálním statistickým úřadem vyhláškou.

§ 42

Rozhodování o zařazení zboží

(1) Vzniknou-li pochybnosti o nomenklaturním, sazebním zařazení zboží, rozhoduje o takovém zařazení zboží na žádost účastníka celního řízení federální ministerstvo zahraničního obchodu.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví vyhláškou postup při podání návrhu na rozhodnutí o nomenklaturním, sazebním zařazení zboží, jakož i účinky vyplývající z rozhodnutí v těchto věcech.

§ 43

Smluvní clo

(1) Smluvní clo se vybírá ze zboží v případech stanovených mezinárodními smlouvami o vzájemném poskytování celních výhod.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí může stanovit, že se smluvní clo vybírá i ze zboží pocházejícího ze státu, s nímž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod.

§ 44

Osvobození od cla

(1) Od cla je osvobozeno zboží, které je při dovozu a vývozu osvobozeno od celní prohlídky, a zboží, u něhož to vyžaduje obecný zájem.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví vyhláškou případy, kdy je zboží osvobozeno od cla, jakož i podmínky, za nichž je zboží osvobozeno od cla.

(3) Neposkytuje-li některý stát celní osvobození na zboží dovážené z České a Slovenské Federativní Republiky v rozsahu odpovídajícím rozsahu stanovenému vyhláškou federálního ministerstva zahraničního obchodu, může federální ministerstvo zahraničního obchodu pro dovoz zboží z tohoto státu osvobození od cla omezit nebo odepřít.

§ 45

Odvetná cla

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může z důvodů hospodářské odvety stanovit pro přechodnou dobu na dovozy zboží ze státu, který diskriminuje Českou a Slovenskou Federativní Republiku v hospodářských vztazích, přirážky k celním sazbám, popřípadě zavést zvláštní clo ze zboží, které podle celního sazebníku clu nepodléhá.

Oddíl druhý

Nárok státu na clo

§ 46

Vznik nároku státu na clo

Nárok státu na clo vzniká okamžikem, od kterého je zboží pod celní kontrolou.

§ 47

Vyměřování cla

(1) Clo se vyměřuje podle stavu zboží a předpisů platných v den, od kterého je zboží pod celní kontrolou.

(2) Jestliže zboží uniklo celní kontrole, vyměřuje se clo podle stavu zboží a předpisů platných v době, kdy bylo zboží dopraveno přes státní hranice. Není-li možno zjistit, kdy bylo zboží dopraveno přes státní hranice, vyměřuje se clo podle stavu zboží a předpisů platných v době, kdy bylo odnětí zboží celní kontrole zjištěno.

(3) Při propuštění zboží do záznamního oběhu je možno zboží od dovozního cla úplně nebo částečně osvobodit.

(4) Dojde-li u zboží propuštěného do záznamního oběhu v cizině ke změně jeho hodnoty zpracováním, úpravou nebo opravou, vyměřuje se při zpětném dovozu clo z přidané hodnoty, vyplývající z jeho zpracování, úpravy nebo opravy.

(5) Dojde-li u zboží propuštěného do záznamního oběhu v tuzemsku ke změně jeho hodnoty dočasným použitím, vyměřuje se clo při zpětném vývozu ze snížené hodnoty.

(6) Jestliže se vyměřuje clo ze zboží podle jeho ceny a účastník celního řízení ji neprokáže nebo uvede údaje neodpovídající skutečné ceně zboží, určí ji celnice podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána. Náklady s tím spojené hradí účastník celního řízení.

(7) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví vyhláškou podrobnou úpravu vyměřování cla, vybírání cla ze zboží propuštěného do záznamního oběhu a případy, kdy vyměřené clo může vybírat pošta.

§ 48

Splatnost cla

Clo je splatné do 30 dnů poté, kdy je účastníku celního řízení oznámena výše vyměřeného cla.

§ 49

Odklad úhrady cla

(1) Celnice může povolit odklad úhrady cla. Z odkladu úhrady cla a z prodlení úhrady cla se platí úroky.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví vyhláškou výši úroků z odkladu úhrady cla a z prodlení úhrady cla, jakož i podmínky a dobu, na kterou se odklad úhrady cla povoluje.

§ 50

Povinnost platit clo

(1) Clo je povinen zaplatit účastník celního řízení, kterému bylo zboží podléhající clu propuštěno.

(2) Účastník celního řízení je povinen doplatit clo o výši poskytnutých úlev, jestliže po propuštění zboží do podmíněného volného oběhu neplní povinnosti stanovené celnicí, nebo jestliže celnice na jeho návrh zruší podmínky, za kterých bylo zboží propuštěno do podmíněného volného oběhu.

(3) Společně a nerozdílně s účastníkem celního řízení je povinen zaplatit clo, kdo

a) v rozporu s tímto zákonem doveze nebo vyveze zboží nebo se na nedovoleném dovozu nebo vývozu účastní;

b) nakládá se zbožím v rozporu s tímto zákonem;

c) získá zboží, při jehož dovozu nebo vývozu nebylo clo zaplaceno.

(4) Ten, kdo získá od někoho zboží, při jehož dovozu nebo vývozu nebylo clo zaplaceno, je povinen clo zaplatit, jen pokud věděl nebo musel vědět, že zboží uniklo celní kontrole nebo že je neoprávněně zcizováno.

§ 51

Celní zástavní právo

(1) Pro clo vázne na dováženém, vyváženém a prováženém zboží celní zástavní právo, pokud je má u sebe celnice, dopravní právnická osoba, pošta nebo ten, kdo je povinen clo zaplatit; to neplatí, jde-li o zboží, které je národním majetkem.

(2) Celní zástavní právo váznoucí na zboží končí zánikem nároku státu na clo.

§ 52

Celní jistota

(1) Pro zajištění, že dovážené, vyvážené nebo provážené zboží nebude odňato celní kontrole, nebo že se zbožím nacházejícím se pod celní kontrolou nebude nakládáno v rozporu s tímto zákonem, může celnice požadovat složení celní jistoty.

(2) Celnice je oprávněna požadovat složení celní jistoty při dovozu až do výše dovozního cla zvýšeného o 10 % a dalších daní a poplatků, vymahatelných při dovozu zboží a při vývozu až do výše celní hodnoty nebo ceny zboží. U zboží, jehož vývoz je zakázán nebo omezen, může být celní jistota požadována až do pětinásobku jeho celní hodnoty nebo ceny.

(3) Jestliže účastník celního řízení nedodrží povinnosti uložené v celním řízení, použije se složená celní jistota na úhradu cla, dopravného, skladného, poštovních poplatků, pokuty uložené podle tohoto zákona a nákladů řízení. Případný zbytek složené celní jistoty se vrátí účastníkovi celního řízení.

§ 53

Zánik nároku státu na clo

Nárok státu na clo zaniká

a) zaplacením;

b) prominutím;

c) úhradou z výtěžku prodeje zboží;

d) úhradou ze složené celní jistoty;

e) vzdáním se zboží ve prospěch státu;

f) propadnutím zboží ve prospěch státu;

g) zabráním zboží;

h) neuplatněním práva;

i) zpětným dovozem nebo vývozem zboží propuštěného do vázaného oběhu, u něhož bylo zboží úplně od cla osvobozeno.

§ 54

Prominutí cla a snížení cla

(1) Jestliže by zaplacení cla vedlo k tvrdostem, může být clo zcela nebo zčásti prominuto.

(2) O prominutí nebo snížení cla rozhoduje celnice.

(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví vyhláškou podrobnosti o prominutí nebo snížení cla.

§ 55

Neuplatnění práva

(1) Clo (jeho doplatek) nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikl nárok na clo.

(2) Jestliže uniklo zboží celní kontrole, nebo jestliže bylo se zbožím naloženo v rozporu s podmínkami, za kterých se propustilo, nelze vyměřit ani vymáhat clo (doplatek) po uplynutí pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikl nárok na clo.

(3) Od konce kalendářního roku, ve kterém byl účastník celního řízení uvědomen o úkonu směřujícím k vyměření nebo vymáhání cla (doplatku), anebo ve kterém mu byl povolen odklad úhrady cla (doplatku), plyne nová tříletá lhůta. Clo (doplatek) však nelze vyměřit ani vymáhat, jestliže od konce kalendářního roku, ve kterém vznikl nárok na clo, uplynulo deset roků.

(4) Úkonem k vymáhání cla (doplatku) je také písemná upomínka o zaplacení cla doručená účastníkovi.

Vrácení cla

§ 56

(1) Celnice vrátí clo, jestliže je zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinný.

(2) Celnice vrátí zaplacené clo také tehdy, jestliže se neuskutečnil vývoz zboží propuštěného do volného oběhu v cizině.

(3) Celnice vrátí přeplatek, jestliže bylo zaplaceno na clu více, než se mělo zaplatit.

(4) Dovozní clo může celnice vrátit, jestliže se zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu v tuzemsku, vyveze zpět v nezměněném stavu do jednoho roku od konce kalendářního roku, v němž bylo dovezeno.

(5) Vývozní clo může celnice vrátit, jestliže se zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu v cizině, doveze zpět v nezměněném stavu do jednoho roku od konce kalendářního roku, v němž bylo vyvezeno.

§ 57

(1) Nepřevyšuje-li clo (přeplatek) částku 10 Kčs, celnice je nevrátí.

(2) Nárok účastníka na vrácení cla (přeplatku) zaniká, jestliže nebyl uplatněn do konce třetího kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém nárok vznikl.

HLAVA ŠESTÁ

CELNÍ ŘÍZENÍ

Oddíl první

Všeobecná ustanovení

§ 58

Účel celního řízení

V rámci celní kontroly se provádí celní řízení, jehož účelem je rozhodnout, zda se zboží v dovozu, vývozu nebo průvozu propustí, popřípadě za jakých podmínek.

§ 59

Propuštění zboží

Zboží se propustí, uskutečňuje-li se dovoz, vývoz nebo průvoz zboží, v souladu s předpisy, jimiž se stanoví dovozní, vývozní nebo průvozní zákazy nebo omezení.

§ 60

Místní příslušnost

(1) Celní řízení provádí celnice, které bylo zboží předloženo.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může za účelem urychlení celního řízení a pohybu zboží přes státní hranice stanovit vyhláškou příslušnost celnic.

Místo celního řízení

§ 61

(1) Celní řízení se provádí na celnici anebo v celním prostoru. Celními prostory jsou místa železničních nádraží, přístavů, letišť a jiné prostory určené k provádění celního řízení.

(2) Celní prostor určí celnice v dohodě s příslušnou organizací.

(3) Na žádost účastníka celního řízení může být celní řízení prováděno i mimo celní prostor.

(4) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem dopravy a federálním ministerstvem spojů stanoví vyhláškou podmínky, za kterých se celní řízení provádí mimo celní prostor. § 62

(1) Celní řízení může být prováděno též za jízdy vlaku nebo plavby lodi.

(2) Úseky, na nichž může být prováděno celní řízení za jízdy vlaku a plavby lodi, stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem dopravy a federálním ministerstvem vnitra.

§ 63

Zahájení celního řízení

Celní řízení se zahajuje na návrh účastníka celního řízení.

§ 64

Účastník celního řízení

(1) Účastníkem celního řízení je ten, kdo zboží dováží, vyváží nebo prováží.

(2) Účastníkem celního řízení je rovněž ten, pro koho má být zboží v dovozu, vývozu nebo průvozu propuštěno.

§ 65

Zástupce účastníka celního řízení

(1) Účastník celního řízení si může pro celní řízení stanovit zástupce.

(2) Zástupce účastníka celního řízení prokáže plnou mocí, že je účastníkem celního řízení k zastupování zmocněn.

(3) Dopravuje-li dopravní právnická osoba nebo pošta zboží, u něhož má být provedeno celní řízení, je podle tohoto zákona zmocněna i k provedení úkonů potřebných pro celní řízení, pokud je neprovede účastník celního řízení.

§ 66

Návrh na celní řízení

(1) Návrh na celní řízení se podává zpravidla písemně. Účastník celního řízení odpovídá za správnost údajů uvedených v návrhu na celní řízení. Písemný návrh na celní řízení musí být vždy podepsán oprávněnou osobou.

(2) Návrh na celní řízení musí být doložen stanovenými doklady.

(3) Účastník celního řízení je oprávněn prohlídkou zboží pod celním dohledem zjistit údaje potřebné pro návrh na celní řízení.

(4) Účastník celního řízení může měnit návrh na celní řízení do zahájení celní prohlídky. V průběhu celní prohlídky až do skončení celního řízení může být návrh měněn pouze v tom, zda zboží má být propuštěno do volného nebo vázaného oběhu, nebo ke zpětnému dovozu nebo vývozu.

(5) Podrobnosti o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu vyhláškou.

Postup při celním řízení

§ 67

(1) Účastník celního řízení je povinen předložit zboží k celnímu řízení, podat potřebná vysvětlení a připravit zboží k celní prohlídce.

(2) Při podávání návrhu na celní řízení je účastník celního řízení povinen sdělit celnici o dováženém, vyváženém a prováženém zboží přesně a úplně všechny údaje potřebné k posouzení, zda zboží může být propuštěno do navrhovaného oběhu.

(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví vyhláškou, kdy může celnice upustit od předložení zboží k celnímu řízení.

§ 68

(1) Celní řízení se provádí za účasti účastníka celního řízení.

(2) Bez účasti účastníka celního řízení může být prováděno celní řízení v případech, kdy se účastník celního řízení odmítá účastnit, nebo není-li jeho pobyt známý, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

Rozhodnutí v celním řízení

§ 69

(1) Rozhodnutí v celním řízení obsahuje zejména

a) výrok o tom, zda se zboží propouští;

b) podmínky, za nichž se zboží propouští do vázaného oběhu nebo podmíněného volného oběhu;

c) poučení o dalším postupu v případech, kdy celnice zboží nepropustí.

(2) U zboží, které podléhá clu, obsahuje rozhodnutí v celním řízení výši cla, případně výrok o tom, že se zboží propouští beze cla.

§ 69a

(1) Rozhodnutí v celním řízení obsahuje skutečnosti, na jejichž základě se zboží propouští. Není-li stanoveno jinak, nemusí být rozhodnutí v celním řízení vyhotoveno a oznámeno písemně. Výrok rozhodnutí může být poznamenán v přepravních a průvodních listinách nebo v písemném návrhu na celní řízení nebo ústně vyhlášen.

(2) Rozhodnutí, kterým se nepropouští zboží do navrženého oběhu, a rozhodnutí o propuštění zboží do podmíněného volného oběhu se vyhotovuje písemně a oznamuje doručením jeho písemného vyhotovení.

(3) Rozhodnutí, které se vyhlašuje ústně nebo jehož výrok se poznamenává v přepravních a průvodních listinách, nemůže obsahovat podmínky zavazující účastníka celního řízení do budoucna s výjimkou těch, které vyplývají přímo z obecně závazných právních předpisů.

(4) Je-li výrokem rozhodnutí v celním řízení potvrzen návrh na celní řízení podaný písemně, stávají se obsah tohoto návrhu a skutečnosti, podle nichž se zboží propustí, součástí rozhodnutí.

(5) Na rozhodnutí uvedené v odstavci 3 se nevztahují ustanovení obecných předpisů o správním řízení2) upravující náležitosti rozhodnutí, oznámení rozhodnutí a opravné prostředky.

§ 70

Nakládání se zbožím

Celnice může na žádost účastníka celního řízení povolit nakládat se zbožím ještě před rozhodnutím o jeho propuštění. Celnice vždy žádosti vyhoví, je-li důvodem pro nepropuštění zboží pouze nutnost určit původ zboží, místo odeslání, sazební zařazení nebo celní hodnotu zboží.

§ 71

Oprávnění a povinnosti vzniklé v celním řízení

(1) Zástupce účastníka celního řízení odpovídá za splnění povinnosti vzniklé v celním řízení až do oznámení rozhodnutí a dodání zboží účastníkovi celního řízení.

(2) Na návrh účastníka celního řízení může celnice povolit, aby třetí osoba převzala zcela nebo zčásti práva a povinnosti vzniklé z propuštění zboží v dovozu, vývozu nebo průvozu.

§ 72

Zrušení rozhodnutí

Jestliže zboží bylo propuštěno do volného nebo do vázaného oběhu v cizině, zruší celnice na návrh účastníka celního řízení vydané rozhodnutí, jestliže zboží ještě nepřestoupilo státní hranice. Celnice může před tímto rozhodnutím požadovat, aby jí bylo zboží s potřebnými doklady předloženo.

Nedostatek součinnosti účastníka celního řízení

§ 73

(1) Jestliže účastník celního řízení nepodá návrh na celní řízení do dvou dnů po předložení zboží celnici, může celnice uskladnit zboží podle § 80 na jeho náklad a nebezpečí nebo učinit jiná opatření, aby se zabránilo nedovolenému nakládání se zbožím.

(2) Jestliže není návrh na celní řízení úplný nebo nepředloží-li účastník celního řízení potřebné doklady, nebo nepodá-li požadované vysvětlení, vyzve celnice účastníka celního řízení, aby ve lhůtě, kterou zároveň stanoví, návrh na celní řízení doplnil nebo doložil potřebnými doklady nebo podal požadované vysvětlení.

(3) Nevyhoví-li účastník celního řízení výzvě, odmítne celnice návrh na celní řízení a naloží se zbožím způsobem uvedeným v odstavci 1.

§ 74

(1) Jestliže není po uplynutí lhůt uvedených v § 73 odst. 1 a 2 podán řádný návrh na celní řízení ani do dalších 3 dnů u zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo do dalších 30 dnů u zboží jiného, může celnice prodat zboží. Při prodeji se postupuje podle § 107 až 109.

(2) Jestliže zboží má větší hodnotu a nepodléhá rychlé zkáze, je celnice povinna o zamýšleném prodeji zboží včas uvědomit účastníka celního řízení.

(3) Celnice může účastníkovi celního řízení poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu k podání návrhu na celní řízení, jeho doplnění, předložení potřebných dokladů, nebo k podání požadovaného vysvětlení.

Oddíl druhý

Způsoby propouštění zboží

Volný oběh

§ 75

(1) Celnice propustí do volného oběhu v tuzemsku dovážené zboží, které má být trvale ponecháno na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Celnice propustí do volného oběhu v cizině vyvážené zboží, které má být trvale ponecháno na území jiného státu.

(3) Se zbožím propuštěným do volného oběhu lze nakládat z hlediska tohoto zákona volně, jsou-li plněny podmínky, podle obecně závazných předpisů uložené v rozhodnutí o jeho propuštění.

§ 76

(1) Jestliže se zboží, podléhající clu propouští beze cla nebo za snížené clo, může celnice stanovit účastníkovi celního řízení, že zboží smí být používáno jen k určitému účelu nebo že nesmí být zcizováno nejdéle do pěti let ode dne, kdy bylo zboží takto propuštěno.

(2) Zboží propuštěné v dovozu podle odstavce 1 je v podmíněném volném oběhu v tuzemsku a zboží propuštěné při vývozu je v podmíněném volném oběhu v cizině.

(3) Celnice jsou oprávněny kontrolovat u zboží propuštěného do podmíněného volného oběhu, zda účastník celního řízení dodržuje podmínky stanovené podle odstavce 1.

Vázaný oběh

§ 77

(1) Ve vázaném oběhu je zboží propuštěné do záznamního oběhu, zboží poukázané, uskladněné, provážené a zboží v přepravním styku.

(2) Celnice kontroluje u zboží propuštěného do vázaného oběhu, zda účastník celního řízení plní povinnosti stanovené v celním řízení.

(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví vyhláškou bližší úpravu propouštění zboží do vázaného oběhu.

§ 78

(1) Celnice propustí dovážené zboží do záznamního oběhu v tuzemsku s podmínkou, že bude ve stanovené lhůtě vyvezeno zpět do ciziny.

(2) Celnice propustí vyvážené zboží do záznamního oběhu v cizině s podmínkou, že bude ve stanovené lhůtě dovezeno zpět do tuzemska.

(3) Zboží propuštěné do záznamního oběhu může být trvale ponecháno v tuzemsku nebo v cizině jen po rozhodnutí o propuštění zboží do volného oběhu.

(4) Dojde-li u zboží propuštěného do záznamního oběhu ke změně jeho hodnoty zpracováním, úpravou nebo dočasným použitím, uplatní se při zpětném dovozu nebo vývozu ustanovení tohoto zákona o volném oběhu na zvýšenou nebo sníženou hodnotu zboží.

(5) Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví vyhláškou účely, pro které může být zboží propuštěno do záznamního oběhu.

§ 79

(1) Celnice poukazuje zboží v případech, kdy další celní řízení má být provedeno jinou celnicí.

(2) Poukázané zboží je pod celní kontrolou poukazovací celnice až do jeho předložení přijímající celnici.

(3) Z podnětu pohraniční celnice může být zboží poukázáno v případech, kdy celní řízení narušuje plynulost dopravy přes státní hranice a mezi pohraniční celnicí a místem určení zboží je jiná celnice.

(4) Účastník celního řízení předloží poukázané zboží přijímající celnici ve stanovené lhůtě, v nezměněném stavu, s neporušenou celní závěrou a připojenými doklady. Poukazovací celnice může určit, že budou předloženy pouze doklady o zboží.

(5) Jestliže dopravní právnická osoba odevzdá poukázané zboží k dopravě další dopravní právnické osobě, přechází povinnost uvedená v předchozím odstavci na každou další právnickou osobu, která poukázané zboží dopravuje.

§ 80

(1) Zboží, které nelze poukázat nebo propustit do volného nebo záznamního oběhu, nebo k výstupu do ciziny, může být dočasně uskladněno.

(2) Z podnětu celnice se zboží dočasně uskladní v případech, kdy jiným způsobem nelze zamezit dovozu, vývozu nebo průvozu uskutečňovanému v rozporu s tímto zákonem.

(3) Z podnětu celnice může být zboží též dočasně uskladněno v případech, kdy

a) není podán návrh na celní řízení;

b) podaný návrh na celní řízení je nesprávný, není doložen příslušnými doklady, nebo nejde-li o případ podle § 70, nebo je jinak neúplný;

c) účastník celního řízení odmítá zaplatit clo nebo celní jistotu.

(4) Zboží se dočasně uskladňuje v provozních skladech dopravních právnických osob a pošty, ve skladech celnic nebo tam, kde to celnice povolí rozhodnutím o dočasném uskladnění.

(5) S dočasně uskladněným zbožím nesmí být nakládáno takovým způsobem, aby byl měněn jeho druh a povaha.

(6) Za dočasné uskladnění zboží ve skladech celnic platí účastník celního řízení skladné podle sazeb stanovených sazebníkem skladného.

(7) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví vyhláškou sazebník skladného u zboží dočasně uskladněného ve skladech celnic.

(8) Ustanovení tohoto zákona a prováděcích předpisů o dočasném uskladnění se nevztahují na uskladňování zboží v celních skladech a ve svobodných celních pásmech.

§ 81

(1) V zájmu usnadnění zahraničně obchodních styků mohou československé a zahraniční právnické i fyzické osoby zřizovat celní sklady.

(2) O zřízení celního skladu a podmínkách jeho provozu rozhoduje celnice, v jejímž územním obvodu má být celní sklad zřízen.

(3) Ustanovení tohoto zákona a prováděcích předpisů o uskladňování zboží v celních skladech se nevztahují na dočasné uskladňování a uskladňování zboží ve svobodných celních pásmech.

(4) Podmínky pro zřizování celních skladů, druhy celních skladů, druhy zboží, které mohou být v celním skladu uskladňovány, a způsob celní kontroly v celních skladech upraví federální ministerstvo zahraničního obchodu vyhláškou.

§ 82

(1) Celnice propustí k průvozu zboží dopravované z ciziny přes území České a Slovenské Federativní Republiky do ciziny.

(2) Pohraniční celnice, u které bylo zboží dopraveno do České a Slovenské Federativní Republiky, poukazuje provážené zboží pohraniční celnici přes kterou má být dopraveno do ciziny.

(3) Celní prohlídku prováženého zboží provede pohraniční celnice, je-li podezření, že se průvoz zboží uskutečňuje v rozporu s tímto zákonem.

§ 83

(1) Celnice propustí k přepravnímu styku zboží dopravované z území České a Slovenské Federativní Republiky přes území jiného státu zpět na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Přepravní styk se může uskutečňovat jen v úsecích a za podmínek, které stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem dopravy.

(3) Zboží v přepravním styku je pod celní kontrolou výstupní pohraniční celnice až do předložení vstupní pohraniční celnici k provedení celního řízení.

(4) Účastník celního řízení je povinen předložit zboží dopravované v přepravním styku vstupní pohraniční celnici ve stanovené lhůtě, v nezměněném stavu, s neporušenou celní závěrou a s připojenými doklady.

HLAVA SEDMÁ

ŘÍZENÍ O CELNÍCH PŘESTUPCÍCH

§ 84

Celní přestupek

Celní přestupek je zaviněné jednání uvedené v § 85 až 87 tohoto zákona, nejde-li o trestný čin.

§ 85

Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou

(1) Celního přestupku porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou se dopustí ten, kdo

a) nepřihlásí celnici zboží při přestupu státních hranic;

b) doveze nebo vyveze zboží na povolení, které bylo uděleno příslušným orgánem na základě nepravých, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných údajů;

c) způsobí, že mu bylo zboží propuštěno na základě nesprávných údajů nebo nepravdivých údajů;

d) bez oprávnění zcizí zboží nacházející se ve vázaném oběhu;

e) bez oprávnění nakupuje nebo jiným způsobem získá zboží nacházející se ve vázaném oběhu;

f) bez oprávnění dováží nebo vyváží zboží.

(2) Pokutu uloženou za porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou lze vyměřit až do výše ceny zboží, nejvýše však do výše 25 000 Kčs.

§ 86

Zkrácení cla

(1) Celního přestupku zkrácení cla se dopustí ten, kdo

a) bez zaplacení cla doveze, nebo vyveze zboží;

b) bez zaplacení cla zcizí zboží nacházející se ve vázaném oběhu, nebo v podmíněném volném oběhu;

c) v celním řízení konaném o dovozu nebo vývozu zboží uvede nesprávné údaje pro vyměření cla.

(2) Pokutu uloženou za zkrácení cla lze vyměřit až do výše dvojnásobku cla, nejvýše však do výše 25 000 Kčs.

§ 87

Ztěžování celní kontroly

(1) Celního přestupku ztěžování celní kontroly se dopustí ten, kdo

a) padělá celní nebo jiné doklady o dováženém, vyváženém nebo prováženém zboží;

b) uvede při celní kontrole nesprávné údaje o dováženém, vyváženém nebo prováženém zboží;

c) nedodrží podmínky stanovené pro zboží propuštěné do vázaného oběhu nebo podmíněného volného oběhu;

d) dopravuje nebo přechovává zboží uniklé celní kontrole;

e) vydá bez souhlasu orgánů celní správy zboží z celního nebo provozního skladu;

f) poruší celní závěry u zásilek, dopravních prostředků, nebo prostorů, v nichž se nachází zboží podléhající celní kontrole;

g) brání orgánům celní správy při výkonu jejich činnosti.

(2) Pokutu uloženou za ztěžování celní kontroly lze vyměřit až do výše 5000 Kčs.

§ 88

Tresty

(1) Celnice může uložit za celní přestupek některý z těchto druhů trestů:

a) důtku;

b) pokutu ve výši uvedené v § 85, 86 nebo 87;

c) propadnutí zboží.

(2) Jestliže se fyzická osoba dopustila svým jednáním více celních přestupků, uloží celnice trest pouze podle toho ustanovení, které se vztahuje na přestupek nejpřísněji trestný.

(3) Trest propadnutí zboží může celnice uložit i vedle trestu důtky nebo pokuty.

§ 89

Propadnutí zboží

(1) Celnice může vyslovit propadnutí zboží, které bylo předmětem celního přestupku, nebo které bylo celním přestupkem získáno, nebo které bylo ke spáchání celního přestupku použito.

(2) Propadnutí zboží lze vyslovit jen tehdy, patří-li zboží fyzické osobě, která se celního přestupku dopustila.

(3) Propadnutí zboží nelze vyslovit, je-li hodnota zboží neúměrná závažnosti celního přestupku.

(4) Vlastníkem propadlého zboží se stává stát.

§ 90

Zabrání zboží

(1) Celnice může zabrat zboží, které bylo předmětem celního přestupku, nebo které bylo celním přestupkem získáno, nebo které bylo ke spáchání celního přestupku použito, jestliže fyzická osoba, která se celního přestupku dopustila, je neznámá, nebo nelze-li ji volat k odpovědnosti.

(2) Zboží, které nepatří fyzické osobě, která se celního přestupku dopustila, může být zabráno, jestliže bylo předmětem celního přestupku nebo bylo celním přestupkem získáno nebo bylo ke spáchání celního přestupku použito a ohrožuje-li bezpečnost fyzických osob nebo majetku, popřípadě vyžaduje-li to obecný zájem.

(3) Zabrat zboží nelze, je-li hodnota zboží neúměrná závažnosti celního přestupku.

(4) Vlastníkem zabraného zboží se stává stát.

§ 91

Splatnost pokuty

Pokuta uložená za celní přestupek je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

§ 92

Místní příslušnost

(1) Celní přestupek projedná celnice, v jejímž obvodu byl celní přestupek spáchán nebo zjištěn.

(2) Celnice příslušná k projednání celního přestupku podle odstavce 1 může postoupit věc k projednání celnici, v jejímž obvodu fyzická osoba, která se celního přestupku dopustila, bydlí nebo pracuje.

Blokové řízení

§ 93

(1) Příslušníci celní správy mohou za celní přestupek ukládat a vybírat pokuty do 500 Kčs bez dalšího projednání, je-li celní přestupek spolehlivě zjištěn a nestačí-li domluva (blokové řízení).

(2) Odepře-li fyzická osoba, která se celního přestupku dopustila, pokutu zaplatit, projedná celní přestupek příslušná celnice.

(3) Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.

§ 94

(1) Při blokovém řízení lze vyslovit i propadnutí zboží, které bylo předmětem celního přestupku nebo které bylo celním přestupkem získáno, nebo které bylo ke spáchání celního přestupku použito.

(2) Odepře-li fyzická osoba, která se celního přestupku dopustila, podrobit se výroku o propadnutí zboží, projedná celní přestupek příslušná celnice.

HLAVA OSMÁ

ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ POKUT PRÁVNICKÝM OSOBÁM

§ 95

(1) Poruší-li právnická osoba předpisy o oběhu zboží ve styku s cizinou, zkrátí clo nebo ztěžuje celní kontrolu (dále jen "porušování celních předpisů"), může jí celnice uložit pokutu ve výši uvedené v § 96, 97 nebo 98.

(2) Pro účely uvedené v ustanoveních této hlavy zákona se za právnickou osobu považuje i občan zapsaný v podnikovém rejstříku jako podnikatel.

§ 96

Celnice může uložit právnické osobě pokutu až do výše ceny zboží, poruší-li předpisy o oběhu zboží ve styku s cizinou tím, že

a) bez oprávnění dováží nebo vyváží zboží;

b) nepřihlásí celnici zboží při přestupu státních hranic;

c) doveze nebo vyveze zboží na povolení, které bylo uděleno příslušným orgánem na základě nepravých, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných údajů;

d) způsobí, že zboží bylo propuštěno na základě nesprávných nebo nepravdivých údajů;

e) bez oprávnění zcizí zboží nacházející se ve vázaném oběhu;

f) bez oprávnění nakupuje nebo jiným způsobem získá zboží nacházející se ve vázaném oběhu.

§ 97

Celnice může uložit právnické osobě pokutu až do výše dvojnásobku cla, zkrátí-li clo tím, že

a) bez zaplacení cla vyveze nebo doveze zboží;

b) bez zaplacení cla zcizí zboží nacházející se ve vázaném oběhu nebo podmíněném volném oběhu;

c) v celním řízení konaném o dovozu nebo vývozu zboží uvede nesprávné údaje pro vyměření cla.

§ 98

Celnice může uložit právnické osobě pokutu až do výše 100 000 Kčs ztěžuje-li celní kontrolu tím, že

a) uvede při celní kontrole nesprávné údaje o dováženém, vyváženém nebo prováženém zboží;

b) nedodrží podmínky stanovené pro zboží propuštěné do vázaného oběhu nebo podmíněného volného oběhu;

c) dopravuje zboží uniklé celní kontrole;

d) vydá bez souhlasu orgánů celní správy zboží z celního nebo provozního skladu.

§ 99

Pokutu podle § 95 lze právnické osobě uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán celní správy dozvěděl o tom, že právnická osoba porušila nebo nesplnila povinnost, uloženou celními předpisy, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k tomuto porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

§ 100

Pokuta uložená právnické osobě za porušování celních předpisů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

§ 101

(1) Porušování celních předpisů projedná celnice, v jejímž obvodu má právnická osoba sídlo.

(2) Nemá-li právnická osoba sídlo v České a Slovenské Federativní Republice, může projednat porušování celních předpisů celnice, v jejímž obvodu k porušení celních předpisů došlo, nebo celnice, v jejímž obvodu bylo porušení celních předpisů zjištěno.

HLAVA DEVÁTÁ

ŘÍZENÍ O ZAJIŠTĚNÍ A PRODEJI ZBOŽÍ

Oddíl první

Zajištění zboží

§ 102

(1) Celnice může na úhradu cla zajistit zboží, na němž vázne celní zástavní právo.

(2) Celnice může k projednání nezákonného dovozu, vývozu nebo průvozu zboží

a) zajistit osobě zboží, které bylo předmětem celního přestupku, nebo které bylo celním přestupkem získáno, nebo které bylo ke spáchání celního přestupku použito;

b) zajistit právnické osobě zboží, které bylo předmětem porušování celních předpisů, nebo které bylo porušováním celních předpisů získáno, nebo které bylo k porušování celních předpisů použito.

(3) Celnice může zajistit zboží podle odstavců 1 a 2 bez ohledu na práva třetích osob.

(4) V případech, kdy je podezření, že při dovozu, vývozu nebo průvozu zboží byl spáchán trestný čin, odevzdá celnice zajištěné zboží na požádání orgánům činným v trestním řízení.

§ 103

(1) Jestliže nelze zajistit zboží podle § 102 odst. 1 a 2 proto, že není k dosažení nebo že bylo spotřebováno, může celnice na úhradu cla, popřípadě pokuty uložené fyzické osobě, která se celního přestupku dopustila, anebo právnické osobě, která porušila celní předpisy, zajistit i jiné zboží, jimi dovážené, vyvážené nebo provážené.

(2) Celnice může podle odstavce 1 zajistit zboží pouze

a) patří-li fyzické nebo právnické osobě, která clo anebo pokutu neuhradila;

b) je-li hodnota zboží úměrná výši cla anebo uložené pokuty.

§ 104

(1) Celnice vydá o zajištění zboží rozhodnutí a oznámí je fyzické nebo právnické osobě, které bylo zboží zajištěno.

(2) V rozhodnutí o zajištění zboží se uvedou důvody, pro které se zboží zajišťuje, a poučení o právech a povinnostech osoby fyzické nebo právnické, jíž se rozhodnutí týká. V rozhodnutí se uvede též upozornění, že zboží bude prodáno, nebude-li clo, popřípadě pokuta zaplacena.

(3) Zboží, které lze podle § 102 a 103 zajistit, může celnice ponechat fyzické nebo právnické osobě a uložit jí, že zboží nesmí používat, prodávat nebo s ním jiným způsobem nakládat.

§ 105

(1) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí celnice o zajištění zboží, je povinna toto zboží vydat celnici.

(2) Není-li zajištěné zboží na výzvu celnice vydáno, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato.

(3) O vydání nebo o odnětí zajištěného zboží se vyhotoví doklad, v němž se uvede též popis zboží, a doručí se fyzické nebo právnické osobě, která zboží vydala, nebo které bylo zboží odňato.

§ 106

(1) Není-li zajištěné zboží k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jeho propadnutí podle § 89, nebo zabrání podle § 90, nebo prodej podle § 107, vrátí se fyzické nebo právnické osobě, které bylo zajištěno.

(2) Uplatní-li právo na zajištěné zboží jiná fyzická nebo právnická osoba než ta, které bylo zboží zajištěno, vydá celnice zboží tomu, o jehož právu na ně není pochyb.

(3) Má-li celnice pochybnosti o tom, zda zboží patří fyzické nebo právnické osobě, které bylo zajištěno, nebo jiné fyzické nebo právnické osobě, která na ně uplatňuje nárok, odkáže celnice tyto fyzické a právnické osoby, aby svůj nárok uplatnily v řízení, jehož předmětem je úprava majetkových vztahů.

Oddíl druhý

Prodej zboží

§ 107

(1) Celnice může prodat zboží zajištěné podle 102 odst. 1, jestliže clo není uhrazeno do 30 dnů po vykonatelnosti rozhodnutí, jímž se ukládá povinnost k jeho úhradě.

(2) Celnice může prodat zboží zajištěné podle § 102 odst. 2, u něhož nebyl vysloven trest propadnutí zboží, nebo které nebylo zabráno, na úhradu pokuty, uložené fyzické osobě za celní přestupek nebo právnické osobě za porušení celních předpisů, jestliže pokuta není uhrazena do 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(3) Celnice může zboží podléhající rychlé zkáze nebo živá zvířata, zajištěná podle § 102 odst. 2 nebo § 103 odst. 1, ihned prodat.

(4) Celnice může prodat zboží zajištěné podle § 103, jestliže clo, nebo pokuta uložená fyzické osobě za celní přestupek nebo právnické osobě za porušení celních předpisů, nejsou uhrazeny ve lhůtách stanovených v odstavcích 1 a 2.

(5) Podle odstavců 1 až 4 nelze prodat zboží, které je národním majetkem.

§ 108

(1) Celnice prodá zboží zpravidla v dražbě. Přitom postupuje podle zvláštních předpisů.3)

(2) Zboží, které nemohlo být prodáno v dražbě, prodá celnice fyzickým a právnickým osobám způsobilým podle obecně závazných právních předpisů k nakládání s prodávaným druhem zboží.

(3) Se zbožím, které nelze prodávat nebo používat ze zdravotních, zvěrolékařských, rostlinolékařských, bezpečnostních nebo jiných důvodů, naloží celnice způsobem stanoveným zvláštními předpisy.

§ 109

(1) Z výtěžku prodeje zboží se přednostně uhradí clo, dále dopravné, skladné, poštovní poplatky, pokuta, uložená fyzické osobě za celní přestupek nebo právnické osobě za porušování celních předpisů, a náklady řízení. Zbytek výtěžku vyplatí celnice oprávněnému. Nepřihlásí-li se oprávněný do tří let po prodeji zboží, připadne zbytek výtěžku prodeje státu.

(2) Uplatní-li třetí fyzická nebo právnická osoba do tří let po prodeji zboží u celnice nárok na zbytek výtěžku prodeje zboží, odkáže celnice tuto fyzickou nebo právnickou osobu, aby svůj nárok uplatnila v řízení, jehož předmětem je úprava majetkových vztahů.

(3) O prodeji zboží se uvědomí fyzická nebo právnická osoba, které bylo zboží zajištěno, nebo uskladněno.

§ 110

(1) Celnice je oprávněna prodat, popřípadě jinak nakládat se zbožím,

a) u něhož bylo vysloveno propadnutí, nebo které bylo zabráno v řízení konaném o celních přestupcích;

b) u něhož bylo vysloveno propadnutí věci, nebo které bylo zabráno v trestním řízení konaném o trestných činech spáchaných při dovozu, vývozu a průvozu zboží;

c) jehož se účastník celního řízení vzdal ve prospěch státu.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví vyhláškou postup při prodeji, popřípadě jiném nakládání se zbožím uvedeným v odstavci 1.

HLAVA DESÁTÁ

SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘED ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY

§ 111

Pokud z ustanovení tohoto zákona nevyplývá jinak, platí o celních přestupcích a o řízení před orgány celní správy obecné předpisy o přestupcích a o správním řízení.4)

Opravné prostředky

§ 112

(1) O odvolání proti rozhodnutí celnice rozhoduje celní ředitelství, kterému je celnice podřízena.

(2) O odvolání proti rozhodnutí celního ředitelství rozhoduje Ústřední celní správa.

(3) Proti rozhodnutí celního ředitelství o stanovení celní hodnoty obchodního zboží podle odstavce 1 lze podat opravný prostředek soudu. O tomto opravném prostředku rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu má celní ředitelství sídlo.

§ 113

(1) Odvolání podané proti rozhodnutí orgánů celní správy nemá odkladný účinek. Orgán celní správy, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, nebo odvolací orgán může odkladný účinek povolit, neztíží-li se tím výkon rozhodnutí nebo nebrání-li tomu obecný zájem.

(2) Včas podané odvolání proti rozhodnutí o celním přestupku a proti rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta právnické osobě za porušování celních předpisů, má odkladný účinek, který nelze vyloučit.

§ 114

Výkon rozhodnutí

Nejsou-li clo, dopravné, skladné, poštovní poplatky, pokuta uložená fyzické osobě za celní přestupek nebo právnické osobě za porušování celních předpisů a náklady řízení uhrazeny ve stanovených lhůtách, a nelze-li je uhradit ani prodejem zboží podle § 107, může celnice provést výkon rozhodnutí podle předpisů o správním řízení.2)

HLAVA JEDENÁCTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 115

(1) Ustanovení tohoto zákona o trestu propadnutí zboží, o zabrání zboží, zajištění a prodeji zboží platí i pro věci a jiné hodnoty podle předpisů o devizovém hospodářství, pokud byly celním přestupkem získány.

(2) Ustanovení tohoto zákona o zajištění zboží podle § 103 platí i pro věci a jiné hodnoty podle předpisů o devizovém hospodářství.

§ 116

Pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak, platí o dopravě zboží v přepravním styku a v průvozu ustanovení o dovozu a vývozu zboží.

§ 117

Celnice projednávají přestupky proti devizovému hospodářství, zjištěné při provádění devizové kontroly vývozu a dovozu věcí a hodnot podle předpisů o devizovém hospodářství.1) Při projednávání přestupků proti devizovému hospodářství postupují celnice podle obecných předpisů upravujících projednávání přestupků.

§ 118

(1) Federální ministerstvo vnitra může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu pověřit příslušníky Sboru národní bezpečnosti plněním některých úkolů celnic.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může v dohodě s příslušnými orgány státní správy pověřit celnice plněním některých úkolů podle předpisů upravujících zdravotní, zvěrolékařskou a rostlinolékařskou ochranu a podle předpisů upravujících vybírání daní, odvodů a poplatků.

§ 119

(1) Celnice mohou přijímat i cizí měnu na úhradu cla, dopravného, skladného, poštovních poplatků, uložené pokuty a nákladů řízení.

(2) Podmínky provádění úhrad podle předchozího odstavce stanoví federální ministerstvo financí.

§ 119a

Obsahuje-li mezinárodní smlouva, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, ustanovení odchylná od tohoto zákona nebo od předpisů podle něho vydaných, platí ustanovení smluvní.

§ 119b

Pokud orgány celní správy vykonávají oprávnění podle zvláštních předpisů, mají, pokud tyto předpisy nestanoví jinak, stejná práva a povinnosti jako při celní kontrole. Totéž platí o právech a povinnostech subjektů, které této kontrole podléhají.

§ 120

(1) Řízení zahájené před účinností tohoto zákona se ukončí podle dosavadních předpisů.

(2) Celní přestupky spáchané před účinností tohoto zákona se projednají podle dosavadních předpisů.

§ 121

Celní sazebník vydaný vládním nařízením č. 32/1947 Sb. se změnami a doplňky se považuje podle tohoto zákona za celní sazebník obchodního zboží. Paušální sazebník vydaný vyhláškou ministerstva zahraničního obchodu č. 6/1969 Sb. se považuje podle tohoto zákona za celní sazebník neobchodního zboží.

§ 122

Zrušují se:

1. celní zákon č. 36/1953 Sb.,

2. vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 147/1954 Ú. l., kterou se vydává celní železniční řád,

3. vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 149/1954 Ú. l., kterou se vydává celní letecký řád,

4. vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 151/1954 Ú. l., kterou se vydává celní poštovní řád,

5. vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon,

6. vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 81/1962 Sb., o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice,

7. vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 36/1963 Sb., kterou se vydává celní plavební řád,

8. vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 106/1963 Sb., kterou se vydává celní silniční řád,

9. vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 7/1965 Sb., o organizaci sítě celnic a jejich působnosti,

10. vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 85/1967 Sb., jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.,

11. § 15, § 31 odst. 2 a § 32 písm. b), c) zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.

§ 123

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975. Zákon č. 117/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje celní zákon, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (1. listopadu 1983). Zákon č. 5/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. února 1991.

Dubček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Devizový zákon č. 528/1990 Sb.

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

3) Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci.

4) Zákon č. 71/1967 Sb.
Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích.

Přesunout nahoru